Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CTMTrURİYFT S Mavıs ınıııııtııııımımıu Adam çıkar» merdlvenleri InS Eski mobilya.. yor««n bir ameye ba?larken bey seılenir. r partıman.. ve bezgte bir *W1.. Murteza Beyefendi.. beş yüz = tablo bu! Hrayı aldım mı ben? Dalgınlık = Holtuklar içine çökmüî. altlakoydujftım yeri balamıyomm da.. ^ rından kelanlari kopmaf kol Aldm kardeşim. Aldm'.. = yerleriıtdeki knmasUr aşırrmıs Rica ederim. Bir kere eüz= iplikleri çıkmıs halınnı rengi dana bakın.. = coktan atraıs masalann *st«nAdam elini cnzdans atar.. = de bir takn» islemeli esfci 3rtü Ha'. Bnrada.. vennemisim.. Aldınn ama, 2000 kâğıt isE ler ve aeayip e$va! Dvıti*m.. Keıtdin pi»ir ben senin biımet tarif ettiiB o da bir kere 4 nuknsTjra b3kma.. tiyorlar.. E «ahabaiı Tabta kasık demir çfn nriyiırr? maraya bak, dedi. Dalfinlık.. (alır) tefekknr Adaam.. canınız sağ olsun.. E sa^ayak... errve falan davarda Efendim.. benim ismim Cşeniyorara.. kahve var ederim . Gülegüle.. = karanhk W tabl». saliba bir mr? r Mehmet Tevfik Daha doğrnsa iste simdi 2500 lirayı verecegim. 1 Knlübe gelmiyeeek misin?. E nalbant dnkkâoım gfelerivor Üstelik Tas atıp da kolunuz yornlmadı Aşağıki kattan bir fincan Mehrnet Ali Tevfik Biz yann Ankaraya gidİTO. E »Vriki davarda sir velkenli te •dftne aldıın babamın adı da Şükrü yani >a... (karısına) Seniye, şu çek rıı. Biray kadar gelmİTeeegız.. 1dıgınız Kimdır?» ı kurtulm<ının daba ucuza çıkacagı5 mi. hrtınava totnlf»»» Bir Mehmet Ali Tevfik Şükrü. ki defterini çetirsene!... Alâ.. bir kahve .. avdette insaallab.. Yakışıkh bır adamdı tri, dalgın, Zıyare'tçı, «Sız tvan Dragomiloff na karar verdık » Hangi çek defterini?.. S kae yavarlak eigara ınasası bir misi Mehmet der, kimisi MehO sırada, kapı çalar.. Dragomiloff «ukunetle. «Bılıyor [ parlait kara gozierı âdeta «effaf miMinuz?» dıve sordu Canım masanın sag çekme Havhsy . = »rU masası emekli k»lt»klar.. met Ali der. kimisi . Açsana su fcapıyr.. Adam inerken bey kapıvı gıbı göriinen öuîdsv renkh on tenı «övle tanınırım Wıll Hausm mn «unu7» dedı •Herhanaı bır mıira = bir kanape Eski stil Kmması Zor »loyor Tevtik Bey... sinde .. Dur ben getireyim . ve ın<anda ok<.dtnak I«te2i uvan ne kadar sizın ısmıni?«e. tvan Dra caatı kabul etmerden önce bize( = akmı» bir kae yastık.. ha!î Du Tımaklannu vapıyortım . Gider.. üç dakika sonra gelir kapar.. kansi sorar.. Bakalım k i a jeldi yahn? Atacaklı için ı»r oluyor. Nedir bn?.. dıran «ür kıvırrik. kapkara «acla eomıloff da o kadar benim nmım Kmarlanan olumun cemivet ıçın E varda bir rmakla saai ama Aman Mortaza Bey, ne zo Olmadı.. Belki bir kumettir. Tahn! Bes yüz Hra.. simdi vararlı olup olmıvacaâını ıncele S ıslemivor rı vardı Kı«scası herke=ın bilha« dır Si7i tanıvorum Grııpunuza Neden?.. ru olur? Ne kısmeti? Maamafih bu 'esa kadınların noşıına gıden bır daha önce de Hı/metım dokun memi7 sarttır 250» lük çek yokmns.. ben kalk giyin bemen çıkslım.. ev= Bir »»«a resMİ Bak, hnlamadım . AHab bâyiik .. (Kalkar) unutmusum.. en küçüğü 3000 li velâ a! stı yfizlügfi.. git saçını tıp Yakışıkh oldugunun ve bunun muştu. Bır şikâvetınız fılân yok fer bu ara«tırmanın b r formalite E Hanım masanın inane »tur tvte bnldnnaz ya! ralık.. haa! Sizde 500 Hra var basını raptir.. Ben de tıras oladen ibaret kalacasını «anıvorum | H n n . elindeki ttr ile tırnakları Kal sıkışmadan Hııır yetisnez. favdalarının keniısı de tamamen va'» vım... öfle aksam dısanda yeO sırada kahve gelir . Kapıva çider. Açar.. mı üstünüzde? farkındavdı besbelü Vücudü na Fakat soru^unun cevabını bekle 7AT» kanaatımİ7ce McDuffv'nin 61 E m l«rpa»»v»r.. »açran p«ri»an Efendrnı sebebi ziyareU şu O»»! BBvuran, buyurun . Mürtaza Bey elini cebine a riz rın fakat ^dalell omuzlar genış meve lüzum eörmedpn »itfi, veri raefl toplıımu hüviık bir vtikten ı s Vüzü henüz makvaj çörmediği Kadın saşaladı.. tar.. bir cüzdan çıkarır.. bakar.. beli ıncevdı Üzennde pervav7. a ne oturdu ZivaretçiM ıse hemen ku^taracaktır Fakat her seve raŞ S ıcin içinin bütün çirkinlifini \e Aman ne fiizel Bak Sen». Kim bizim para meselesi .. Avol. Kim ba!. Hangi para? .. Var, var.. men bir ıncel^me «art Simdı ge = dısınııı tak. hattâ kusfah bir eda vardı acelece, bütün T»rı;ımlu£unu Baba.. baba Hanım sn iki bin be? yflr liGelen. ellilik. »Idukea pej Oldn öyle ise.. buyurnn.. şn «Yok. vok, hıç bır «ıkavetımiz Ipltm ucret me«ele~ıne. .» An» kaoı, uşağın arkasından ^ gosterivor. çizçi çizçf Yüz de Ne babası?. ra meselesi mürde bir adam çeki. bakınız.. Amerikan EksHau«mann cebınden ji'kın bır kapanıp da genc adam ndada val vok» dıve onu temın ettı. «BılâkiH Para babası herifte hir Hatırltyamadım? port Bankası . son derece memnun kaldık Sı/e '•ı^dan çıkardı. «onra duralıyarak ! *il «veııi devim» le çizelşe van? Aman benim kassrnma bak nız kaldıSı 7aman halı. tavn tama sang var ki sorma.. knlSpte 2540 Tevfik Bey.. kumar borcn Sn kırmızı çizgi ne?.. men degıstı Yuzünun ifade*inde «ımdıve kadar tekrar başvurmavı 'fîrretın hppsını pe^ın olarak öde = retvrl Makvaj vapıtoıan»« vor mayın! Biraz rahatsızım da bunamus borcn .. Törkiyede kullanılmaya lirsmı vnttn, kerata .. E sun bir kadın vüzü ne ise 9rle.. çün fikmiTacaktım. . para«.ızliğımi7dır nrıek *art mı'« dıve «ordu. ve gözlerinın bakısında bir iırkek «ımızın sebebi Bu enayi herif.. Y«k v»k! Teklif vok . di Haa! Kalöpteki .. Derhal.. mahsos demektir.. ~ lik behrdı Urpermiş gibi omuzla Ama bu sefer artık dısimizden. tır Dragimıloff gavet soâuk bır ta vıpraıımıs bir sabahlık givmis.. Kâfıt çekiyor yahu! tıiedi troza ettin mi?. E Bey. elinde bir «azetenin eap verek içeri girdi . ben ona anntmuştnm... Derhal naŞırni7dan arttırarak para topla vırla. «Sartlanmızı bilivor^unuz» rını kıstı. Kadın sasalamtstı: Banlara imza edilmez. Pa ği kadar enavi olsun kâiıt bn!. E raz kelime bilmecesi. ajzında sihele kahvenizi itin... Yalnı» Zira bu sefer Emnivet Mü dive cevap verdi. Halbuki odanın görünüşünde in dık O verdiffn çek nedir?.. 3; ı»ara.. »ırtında renşi Bfaıa* bir rayı kim tahsil ederse o imza Efendim size esimi taıııta bende likit para y«k... sana korku verecek hiç bir sevdürü McDuffv'vi ı«fivoruz» • Evet ama ne bılevim. belki bı Bir mecmnadan kesmistim.. lar .. S a 1tan Aziıin tm Nedir o? «McDuffv'yi tanırım, kendisi zim icın bir ıstısna yaparsınız dıye = «r«» dö umbr» taravetlı bir so MB» Seniye yoktu. Rahat, asude. hattâ agır= rat.. mabmar «özler Koltuta Aldığıma dsir kSfıt vere çek resml fistfine 3000 rakamını Tani nakit para .. başlı bır salondu burası. Duvarlar bır » ummustum da Bi]ir«iniz, biz a vaslanmıs.. düsunüvor.. banım rahorunan lorunadar. yazdım.. verdim.. E yim mi?.. Üsküdardaki tmrahor Ne vereeeksin? «Canavardır» dıve Hau^mann onar«i'tlar fakır kişilerizdir > kitap raflarivle kaplıvdı Rafların Ynttn mn?.. Tok beyim.. biz övle ad/ım Evet bep bnnlann ailesi Çek Hem teravellers çek. arasında bır kaç resim ve bir denun «Ö7Ünfı ke^tı O rialçın kara , «Ben de onun içın «ıze dü"!Ük bır konusuvor Görmedin mi?.. değiliz.. siz de inkâr edecek deE; DSn aksamki «blftf» de ne nindi püskürüvordu fıvat sövlpdim va. Büyük bir feh' Geçer mi? kocaman harita göze carpıvordu go'zler simdi ates Ta seri dönerse?.. ğilsiniz ya!. ; Gâzeeel .. Aman Murtaza Bey . Hanl Iki pencerenın arasında büvük bir «Sanki bütün sinı gucünü bırak rın poli* mudiirünün ölümü için = ıdi?. tnkSr.. yalancının kalkam Bunun arkasında resimler Aaam oturdu .. .Blif» tü. stvıahlar bozdururlar. dır Tsüasın Ha söyJe bakayazı masası vardı Hayır. insanı tı. bize kancavı taktı Bi7İerle ug 'tOnnO dolar fazla degılrlir Emin o = var.. Ba kadar aptalea »lar. Paltonuzu çıkarmaz mısı Ha anladım Seyyai çekiraşmaktan »adis'çe bır 7evk duyu 'un. bu para ma«raf)anmızı ancak = vım dört barfli hayvan bası.. ürkütecek hic bir sey yoktu bu o Hân.. bu Amerikalılar.. i K . Evet! vor. Ne zaman ıçımizden birıni e karnlar Fakir bır grup oldugunu ~ Kannır» elmde üç a» var âen nız? danın görünü=ünde .. lânsız vapamazlar.. çeklere ilân, Havalar serin. Kalsın. Hangi bankanın. Keei.. Bekliven adam gıtti, kıtap raf le geçırse dovdurtüvor kamçılaj zu bilme«evHım «17den McDuffv E ıki vale ile Bİöf »apıv»rso» bonolara ilân.. her seye ılân. Vale kullanmaya bayılırım Amerikan nankası . Peki nasıl isterseniz.. Sem Tsmam O ds bitti.. hadi.. lanna bir göz attı. tbsen'in pives tıvor. Koca bır kedinin ufacık fa1 ıcın en azından 5OfK)O dolar Kt'r, E Adam çeki büker.. cüzdanına sen isine. be de isime., bir saate Nirede b*zarlar ye Murtazâ Beve bir kahve I = da lerinden Bınbır şece masallanna relerle ovnaması gıhı ovnuyor bi71 dim » E 4ma beş yaz lirav gitti.. ı*ı Her verde. Oteller, tokan ko>ar.. kadar çıkalım ki herif geri döKadın çittı Mnrtaza Bey kadar bir süru Ingilizce kitap Raf lerle.» • Vav canına' Bır polia mödürü| Hadi Allahaısmarladık. Banünce evde kimseyi bnlamssın.. Aportamanı zor buldum. talar. gazinolar, ber yerde.. lann birinde de. digerlerinden ay O anlattıkça Dragomiloff. savı ıçın bunu nter<:eni7 bir kıral Için E «Sre e»re yan hurmetler ederim.. = fiider.. p*ker ba'.'. Adam kahveyi içer.. Karakola?.. sorusturdum. Sizin isminizi ver n olarak, meşhur Rus vazarları lan gunahların hesabını tutar gıbı kimhılir ne ı«tersıniz'» Güle çiile Mörtezi Beve • = Pas descn kıyamet mi ka dim.. tanımadılar . Eb. bize musaade! Biraz Tok canım.. knmar boren nın Rusça eserleri «.ıralanmıstı: aSır. ağır ve ciddivetle başını sal • Kıraltna gore Me«elâ tngütere, fendi! Güle gflle.. küsura bak için bangi = pardı? isim \ar.. efendim safra kesemkabadayı karakola Ne dediniz? Tolstoy, Gorki, Turgenev, Dosto lıvordu. ™ıbı bır memleketın hükumdarı O. de daş varmıs.. ona baktıraea mayın.. geç kaldık ama!.. Ma basvnrnr. Aldırma Seniveeim.. ~ Hen vatar sandıai. Teefik Beı dedim ievski, Andreyevev... Iur«:a en azından varım milvon tv Zıvaretçi ıle ev sahıbi. belirlı lum ya» isler biraz sey de.. Elinde fic a* olan adama Allah büvük. bak dnrup dnrar Haa! Beni bnrada Mehmet Çım Masanın üzerinde i<;e bir de«.te bir tezat teskıl edıvorlardı Ziya terım tkıncı rıcüncu >nnıf kırallar E Zararı yok. hadi.. eyvallah. ken 500 lira ihsan etti. AHab bö Aldınn Mnrtaza Bey, alE bldf vapılır mı? diye bilirler . Nasıl buldonuz? dergiyla bes altı tane yeni rorean retçinin kovgun renkh canhlıgının i«e 75 ifK) bın ar»«ındadır» Gülegüle. S'ref saadetle . vük.. =: Ben ne bileyim i»r a» »lau Rastgele girdim.. kapıcıya dırın! duruvordu. Adam bir sandalye ce vanında ev «ahıhi mahmur duruş Haıi'mann. 'Kıral hava'ınm bu = tuna? kerek oturdu. bacaklannı uzatıp lu ve w n derece açık sarısındı Sac kadar oahalı olrlufunu hıç bilrneznıııııııuıııııııııuıııııııııtııııııııııııınııııııııtııııııııııııııııııııııiMiııınııifintiiııııııınıııııııııııııııııııııııııııiiiıııifiıııııııııtıııırııırıiffiıııııııııııir = Sana inarel ettıM .. bir sigara yaktı ve romanların en ları ve kırpikleri hevaza vakın «a riım» Hıve «övlendı = Göraıedim rı. üstte duranını eline aldı Bu kır gn7İeri ise uçuk mavıvdı Hasin • Daha urıi7 oUa cuıka=ta ujnvan E Yalan Mvleme çördün mızı kaplı, küçük bir şeydi. Ka oimamakla beraher kuvvet ifade kırallsrın «avnı da daha çok o= D»rt barfli bir aayvan adı eden. geni«. bır ag7i vardı Zaten lurdu » pağında varı çıplak bir kadın re«^ bulsanadöküi mi. Resmin üzerinde de. D«rt Haf açık olan alnı. saçlprının «Fıvatlannı? çok yuk«ek, Mr = E*ek rneve ba«lama=ıvle bıisbütıin ge Draeomiloff» ta, Sürpriz vavınları. vazuordu = Uvmadı Başt aymadı... nMevıp vfik?elmi« ve ona tvice oiaytar 19.10 Hafıf melodtler blr demot 1120 T»tll «ünu 15 25 Şarkılar 15 45 Dllek kutucAzİ7im Hammarn, bovle bir ku E Ayı I S 1 A ! B II L M *u 16 45 Spor 17.13 K«a haber 1»40 Şarkılar 20 00 Haflf Batı 1140 tatenen türküler Ka panış. vakarîı ve fıtn7nf hir gnrünti« verrultın matraflarıntn ne kadar a*ır E ler 17.15 Hava kuvvetleri danı Ü« harfh •! 7.10 Açılı« Kna hah«rler O mftziğj dinleyıcl Uteklert 20 30 A N K A R A ve caz nrkestrası 17.30 Tarla Adam zevkli bir gülümsevifle mistı Ha! ve tavn da vakarlı. a olacasını tahmın eder^ını?. Sadece E tnek. köpek. öküz . vtın havrfları 7 4î Haflf mOzJk Eeraber »arkılar 21 00 E»ref Şekitabı açtı. Açar açmaz savfaların Sır. ciddivrlt Bıitün renkd/hîıne hir vılda «arfettı5imi7 vol para«ı : ~ 6 57 Açılış 7 00 Günaydın sa donuşü 18 00 Spor sajrfası 8 0» Habrrlpr 8 15 Tatıl «abahı figın sohbetl 21 15 GönUmüziln Yeter vabuü Bası K barfıy ve mahmıır dımiMina rajmpn ürt* tçtaı muzllc 8 30 Plâk dolabmdan sarkuıları 2140 Şarkılar 22 00 \ın dinleylcller 7.30 Bu sabahın 18 10 Küçük ılânlar 18.15 Rek«rasında hafif. fakat keskin bir nı ^ize »övle«em 3klıni7 dunır Bır ^ le baslımalı. : > 9 00 Ş«rkılar 9 20 Kua h» Reklâmla geçıdt 22 30 Radvo ?arkılan 8 00 Haberler 8 10 lam programlan 19.00 Haberler patlama oldu. bir ışık çaktı ve birrinripn hir kurlret havası ta^ar e «iiriı aianim var Hen=t «eçme a= Köpek ı&te! bivdı Kpndındpn VP kendı kuv b«Tİcr 1 n.O Radyo »rmonl muzl Prnmenad orke»trası 22 45 Ha Hava durumu 8 15 Pazar sabahı 19 2"i Hava durumu 19 30 ŞarC tutam duman püskürdü. damlarrlır ve cok para alırlar = Bes barfli köpek .. kası 'Mî ş.inh «avfalar T0« b< rler 22 55 Ara melodllerl için muzık 8 45 Neşentz bol olsun kılar 1> 50 Uvlcudan önce vetinden tamamen pmin olanların Adamın Ititabı elinden bırakma «SkınliSıne «ahipfi H»m eenc. ham ''onra ıınutTiavın kı bi?p basvuran ; Aman deli olacağım Senin Tlirk mözlıçl dlnlevtcl Istekleıi 2" 00 Gecp kon^prl 2.110 Çe?tt'l 9 15 Kıdınlann dünyası 9 30 19 55 KUçük konser 20 20 Sanatmii'tfn tehlikpdpn f amamen uzak : r başka isin vok mu? siyle yerinden fırlaması bir oldu 10 V) DmİPTrtcJlerle ba?b»»a 11 00 mOztk 24 00 Kı»a haberler Ka Isteklerlnlz mlkrofonda 10 00 çılarımızdan slze 20 55 Küçük Atlı kannca 10 15 t«tegtnlze gö llânlar 21 00 Kıss haberler Slı go'terıvordu B»lkı otıız he« 'ır Mrnııffv'nın canına on bın do PM» skeçl 11 30 tstanbu! Belp p*nı<< • Var. ama üseni\oruın.. tras O gıizel, buğdav '•enkli yüz simdi açılan pencere di\esı Kons*rvatuau konsertnln r c 10 45 TUrkçe tangolar 11.00 21 02 Dünvaya İSTANBUL İL R^DVOSU a r ; âdeta vesil bir renk almış. o ısıklı, vavndavdı belki de ellt bes. tahlar devın'e fs7İa buluvnrsunuz A E nlacatım hadi bana »ıcak su P«ıar skeçi 11 M Şarkılar 21 30 Hafıf melodller 2135 Saryavını 13.60 Haberler n 10 17 58 Açılı* 18 00 Dansa c i ' tıa corarım *İ7e itendi rarınızı on = ısıt!.. • kara gözler evlerinden fırlamıştı mİn efr"'o ımlrin \nllîl 12 00 Kısa haberler 12 02 TMsko kılar 22.15 Balete çağrt 22 45 1S3O Caz dünyaBtndan ^ 1 9 00 1 1 *>uv ainlara lştj»,ri«m..o ı«auJa van taraftaki flir dwı Benim t»ım var.. TırnaklaAk=am mttzlğl 19 S0 Melodıler teğlmlzden ppçmeler 12 25 Kuçük Haberler M ?"r EsM ve yenl me 14 30 Orhan Av?ar kapı «çıl<h ve ev sahibi içeri girS17 ötüm t.arzı var • rımı •apivoram ülkesvart» RPÎI 20 00 Pl&felar llân\ar 12 30 Yurttan semier pazar lodllor 24 on Kapam? AVK\R\ İL RADVOSÜ ^ra=ında 20J0 Haflf müzık programı 13 00 Haberler 13 10 cfi Wıll HaiMnann gıltıkçp coşarak ille gurultulü. oatıVtılı ölüm : ö$leye ne \eraek u r î Pazar kon^ort 1 î 4 î F««ıl topluHava durunuı 11 15 Eyfel'dcn 16 57 Açılıs 17 00 Dansa c a*n Bır an soğuk bir gülü?le ziyaret • Mr Drasomılıiff. kanunu lugn 1>»15 Dans müzıgl 16 45 21 00 Paz^r konpprl 22 30 Oda : Hiç Dön aksam sosis yekendı Hnnda ı=rar prier<;ınİ7» muziğl 2.100 ÇeşıtH müzlk rnüzlk 13 40 Şarkılar 14 00 13 00 Senfonlk konser 1900 A m a t o r W «aatl 17(10 Çay saati çisini süzdu, sonra eğilip verden zalımliklerıne âlet prlen hıı kopek 'Propaganda ıçın heyecan *art \ dik Yemek zaten voktn .. Erol Pekcan caz toplutuğu 14.15 Haftanın solisti 19 15 Son haf 17 SO Fıllm mpl"dllPrl 17 =7 2J 0O Kapanıs > kitabı aldı ve açarak. sayfaların lerı sehprtmpk eerek'» dıve ba t ı r » ReklSm programljn 15 00 Cum taların getlrdlğl 20 00 *ksam : Bir sev nvdursanM |ST\VBLX POLtS RADTOSO KT«T t l i n l i r 1S00 Rpklöml.îr ce»rasına gizlenmiş olan ovuncak Sırdı .Rnvlplıkle hem remıvet hir .Anlıvorum ama bu «ekılde a İ Para?» 1053 Avılış 1100 Şarkılardin hurba«kınhğı arr.ıoil muzlka=ı konscri 21 00 Mozavlk Kapanı?. Hib»r!or Günlılk tabanca mekanizmasını gösterdi musıhettpn kıırtul'ir hpm de dıger dam oMıırm°k «acma vp kaba ol E Yaba! Ka«aptan bir kilo Aiavh bir dudak büküşüyle: Ne olacak? köpeklere ivi bir der» olur Mc dufiıı kadar )a lehlikehdir Yanı ; pırzoU ı • • • • • •• • • • • • • • • • • • • < • • • • • « • • • • • • • • • • • • • »••• • • • • ••••• «Tevekkelı değil. eninde, sonun Duffv ve hempaları kendı Vermi»or knzum. rermivah n=*nlarımi7 ıcın Rıı Ha fivata bin ; da hepiniz bana basvuruvorsunuz» «etlerını nrtba» etmpk ıçın mahke Hırir tahıî Sımrlı. me«plâ 17in ver ; vor.. borc 3M liraM jteçrais dedi. «Siz anarşistleri hiç anlamı me hu7urunda valan vere vemin ;pnİ7 de 7phir kullan=ak «17e vüz1 Daha marj var yorum, doğrusu ölümden hem kor etmektpn bıle çpkinmu orlar Mc H on tpnzılSt vıpanm Hava ta = Altı a^dır adama on para P kuyorsunuz. hem de ölümle uğra Duffv artık nrtadan kalkmalı Cok bancası kullanırsık vu?de \ırmı 1 vermpdin sıyorsunuz. Ufacık bir oyuncak ta tan rilme"!) gerekirrlı ima dedıîım hp< bilp kıranm » T.MELEK «Ümitsiz A^k^. E Bnşün \erecektim banca patlavınca ödünüz kopuvor: gibı. para bulamadik ÎENİ AR «Dısı örümcek». Dönfcö hlöf olmasa idi Maamafih Anar«ı«t. «tmMn«j7» dive hagır E Tiyatrolar bir de dünvanın düzenini şıddet onun pençe<=ınrie ınlıven 7avallı artdı, .Ç*«si7 «ada«i7 hlumlet bi7im E Î.TAKSİM «Yuz Karası» (T) Knzum bana bir kabve pihareketleriyle değıstırmeye özenı karia$larımi7i TILDIZ 476342 cEn Uzun Gün». kurtarmak için o tsımi7e laramaz He\ecan varat sirsene! •• yorsunuz Her neyse. sövleyın. kadar çok avukat parası venvoru? malı » ALEMDAR 223683 «Yuz Karası». r A, a! Be>in zoruna bak! bakahm, bu sefer öldurfcmek iste ki «onunda McDuffv'vi oldürtupı FATtH 220171 Pazartesi tatil. Dığer gece• ATSU (K.Güraruk) «Devlet Kuşu». (Arkası var) Trıımıııııımıııifiııııımıııııııııııııı ler 21 de • Shakespeare'in «Kuru Gurultü». BTJLVAR 213578 «öp Annenın Elini». RADIKÖV 3 > 8 Persembe Utıl Her uun W62 KL'LÜP 227183 «öp Annenın Elini». ! 21 de. Benedettı'nın «tki Düzıne Kırmızı Gul» MARMARA «Dagların Kahramanı». Yaran H Casillloo i OLDUREN SIR 77 MELEK (Eyup) «öp Annenın Elini». TEPEBASI 44215T Pa^ar, Pazartesı. CarRENK 211525 «En lyı Duşman». =amba. Cuma saat 21 de, Pazar 1530 da ShaŞIK 223542 «Şofor Nebahat ve Kızı». kespeare'in «Venedik Tacırı» Salı, Perşembe, YENÎ 225892 «Ümitsiz Aşk». Cumartesı saat 21 de «Fıgaro'nun Düğünü» TENÎ (BKöy) «Öp Annenın Elini». Operası KAD1KÖY • CSKÜPAR Cuma tatıl Her eün saat 21 de. OPERA 360821 «Şofor Nebahat ve Kızı». Shakespeare'in «Onıkinci Gece». • SOLDAN REKS 360112 «Peyton Aşklan». YENİ KOMEDİ 440409 • Salı tatil. Ayrı ce• 1 Hükümeiiınizln Kıbn» »das'nÖZEN 369994 «Öp Annenın Elini». relerde Shakespeare'ın «Coriolanus», «RoTürk Yunan »ının olarak tanımak SİNEMA 63 (KYalı) «Çılgın Gece». lstedlgı cızg» (1W soz) 2 «Pah»lı meo ve Julıet», «Bır Yaz Gecesı Rüyası». olmıjarak blr kurula belli zamanSÜRETYA 360682 «Kırmızı Dudaklar». (Pazar 15.30 da matine). larda vertlmesl gereken paralar» k8rSITNAR «Dağlann Kahramanı». AKSARAY KÜÇÜK OPERA 215722 • PazarSilığı lkl !"z 3 Kuzev Afrikadakı KULÜP (B.Beyı) «Şarkıcı Kız» tesı dısinda her gece 21.15 te (Çarşamba, Cublr çol bolgeslnln halkmdan 4 martesi, PazaV matine 1615 te) : «Çikolata TeT=l blr erkek adıdır, Almanyadan • ! geçlp Kuzey denızme akan blT neSevgilim» I hir 5 Başlıca gıda maddelerlmlzARENA 446418 • 440704 Pazartesi, salı 18 ve • den blrl, normal blr lnsanın \ilcu2115, pazar 15 ve 21.15 te: «Sezar ve Kleodunda be? »Itı kilo kadar bulur.an patra». Diğer günler 18 ve 21.15 (Cumartesi • kırmızı «u 6 Hailerde çalıgan ve 15 30 da) «Doktor Kikota ve Kadınlan» toptan alıs \erı? yapan yemls ve DEVLKT TİYATROUAR1 : sebze tacirl (karma soz) 7 «Içlnl AZAK ??S246 Hazanfer Azcan GSnai Ü1k5 Herıcourt'un tam yanında bulunan Elektrık lâmbalan > ine vaııdı ve birden Erhard da yaklaştı ve Hericourta: 11erBÜSÜK TİÎATRO 113832 • Suare: 2U du ialı keslp çıkar rlar» anlamına bır çeklm Toplulntu • Her gece 2115 te. Matineler : bir atara bır kursun saplandı. Delikanlı da lediler, yolumuzu kesecekler, dive bağırdı. silihlar patladı. Bir kursnn Herıcourt'un 8 Eski O«m»nlı Padl"=ahlarından tatıl. Pazartesi «Öp Benı Kate». Çarsamba Çarsamba (halk), Cumartesı (ögrenci) ve tabancasını çekti ve kosarken ısıkların jel Artık »ilâh atılmıyordu. Lâmbalar da lön saçlarını sıyırarak seçti. O da silâhını bobırlnln adı, çr>k ho? ve güzel 1 «•Talıhm Kudretı». Perşembe, cuma, cumarPazar 1615 te »Yenerbahçe Kulübü». Blr muslkl aract. hükltlm btlklüm di|l tarafa bosalttı. Emma'nın nefesi tutul raüstii. O zaman Hericoort ilerı atıldı ve salttı. Birden Erhard: Sandım, diye ba|ırtesı gecelerı ve pazar matine: «Jül Sezar» BDLVAR 214892 • Pazartesi dışında her gece durumda muş gıbı idi. Onun kadar bızlı kosamıyordu.. Emma'ya: «Çabuk ol, diye bagırdı. Nerede dı. Herıcourt, Emma'yı sürüklemeŞe çalısıPazar suare «Uyuyan Güzel» balesı. 21.15 te (Çarsamba, curnartesi, pazar matine yordu fakat onun fazla ümidi yoktu. ise yola çıkacağız. Aman gayret. .» YUKARIDAN AŞAĞIYA: 16 15 te): «Kart Horoz» KÜÇÜK TÎYATRO 111169 • Suare: 20 30 Pa(Arkası var) 1 «Vatanı muhsfaz et;ı anlamıOORMEN 449736 • Suare; 21.15, Matine: Cuzartesı tatıl Pazar matine 15 te «Topuzlu» na karma blr emlr 2 «Yabancı» martesi, Pazar 15 te (Pazartesi tatil): «Bul«••»•••••••••••••«••»••••••••••«•«••••••»•»•••••a • ODA TtYATROSD 111169 Saat 18 de Pazarnın lkı başı, büyük lutuf gosterme var» müzikli komedisi. tesı tatil «Doğum Günü» hareketl 3 Hesmî ödevll olarak belli zamanlarda toplantı yapan heGENAR 493109 • Pazartesi dışmda her gün YENİ SAHNE 117240 Suare: 20.30 PazarTci yetlere vertlen adlardan. lkl omuzu21.15 te (Matine: Cumartesi, Pazar 15 te) : tatil. Pazar matine 15 te «Bıtmlyen Bır A«k» muzun arasında yüksekte duran uzÜÇÜNCÜ TİYATRC» 117240 Suare W «1 «Bitmeven Ask». vumuz. 4 Eski Mısır TarjrılannPazartesi tatil Pazar matine 15 t e : «Yedıncı BALK TÎYATROSU (Aksaray) 212119 • Cudan. tersı ihorç para verme lşH dlr. Köpek». ma hartç, her gece 21.15 te (Matine: Çarsam5 pejnır gemlsl İçin blr yürüyüş ÖZEL TtYATROLAR : ba. Cumartesi. Pazar 1B.15 te): «Şlp Sevdi». vasıtası olamıMEYDAN SAHNKSİ 175200 Çarsamha ta»l! ISTANBUL 442236 • Suare: 21.15, Matine : yan. «gozü kork 1234S6739 3 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Diğer günler: 18 15 te «Sıl Bastan». 211ü te Çarsamba. Cumartesi, Pazar 15 te: «Üç Kituj> karsılığı blr «Yağ» ve «Tatıl Gunu» (Pazar avrıca 15 te sive Bir Yatak». çeklm fi Almatine). KARACA Gfilriı Sürori • Enfin Cezrar datma aracl olaHALKEVİ OYIINrri.ARI Çarşrfmha Cu Toplulufîu: «Kesanlı Ali Destanı» Müzikal rak kullanılan. «ekşitıcl madde» martesı, Pazar 211)0 de: «Öteye 1) ısru» komedı. Pazartesi dısında «uareler 21.15, nln varısı. 7 ALT1NDAG 11724" Pa^artesı taiıl Sunre matineler 18 de (Cumartesi ve Pazar 15 t".) Hakka uvgun ler 20 30 da (Pazar 15 te): «MeırtıvenORALOGLO 494935 Pazartesi tatil. Her ge• olarak verllmlş ANKARA ltYAIKOSIl I24S11 Sal. 'atll * ce 21.15 te (Matine• Çarsamba 18 ve Cumart»Lozan Muahedesi gereğince ilpili devletlere tak'îimi çereken hükum (ikı soz) Dunkfl bnlmacanJD Her gece 21 15 te, pa7arte'=ı per«»nhe c ı «i, Pazar 15 te): rKerested Tevök Bey». S Elr tasıtın halledllmls fekll sabık Osmanlı İmparatorluğu Duyunu Umumivesi hakkında İsmartesi saat 18 15 ve pazar 15.30ria• <Mp/?r yarısı, tatlılık ornegl olarak gosterlvıcreli Profesor Bourel'in tanzlm ettıği rapor Milletler Cemivetinc İen, btr sıfat takısı. 9 Şlmendtfer sız ölüler». tcvdı olunmuştur. Bu hesaplara göre Türkivenin istikrazlardan ve katan. tokatm sesl. avanslann senelik hissesi önce 6 459 64R lira ve bakayadsn hissesi 1401.555 lira iken bu defa tebüğ olunan hesaba nazaran senelik mürettep 5.809 912 liradır. Ve yıllık verilecek miktar cem'an 690 945 Sinemalar lira noksandır. Düyunu Umumiye Komiseri Zekâi Bey bir av sonra Pariste ATLAS 440835 • «Dagların Kahramanı». toplanacak olan konferans için Fra> :ava giderektir EMEK 448439 • «En lyi Düşman». * lTFAİXE: Beyoğlu: 44 48 44 ALEMDAR 154136 1 «KapUn TerbıyecıINCİ 484598 »Sofor Nebahat ve Kızı» (T) Yaz saatinin tatbikine başlandı • istanbul: 2142 22 Kadıköj : sı», 2 cÇılgın Suvarı» KERVAN 480423 «O Biçim Kızlar». Dünden rtibaren şehrımizde yaz saatinin tatbikine başlarmış 3808 72 üsküdar: 3809 45 Diyanet İşleri Reisi Rifat Efendi İstanbul Müftüsü Hasan Fehmi ANKARA 123132 «En Uzun Gun» KONAK 482606 «En lyi Düsman». ve saatleri 1 saat ileri ahnmıstır. Efendi Bakırköy: 7164 66 Adalaı : BÜYÜK 124Ü7.Î «En Uzun Gun» LÜKS 440380 «Satılık Kızlar». Ramazan münakaşası 51 6U 81 tstlnye: 63 80 20 GÖLBAŞ1 122215 «ratoşun Bebeklerı» LEVENT »Arzm Merkezine Seyahat» tNCf 121986 .En Uzun Giin» * POLİü İMUAT: istanbul 27 « 0 0 Şeker bavramının İstanbul barta olmak uzere bazı vilâyet ispat edilmekle bugün bayramdır» der.ilmiştir Her hangi bir müERÜYA 448439 • «O Biçım Kızlar». KONAK 120750 Muammeı Karaca Tıyat Beyoğlu 27 45 01 Anadolu lerde perşembe, Ankara ve bazı vilâyetlerde de cuma eunu yapıl tunun merkeze sormadan kendi 3undan ramazan veya bır vanlışhğın SARAT »Belâh Hastalar». etmesı doğru bir sev değıldır. başına sonra bovle bayram ilan ması gazeteler ve halk arasında uzun münakaşalara vol açmıştır Yaka«ı T> 45 U2 Sıhhi tmdat: rosu. SÎTE 4777R2 • «Ümitsiz Aşk». yapılmamasmı temm ıçın butun Muftulukleıe teblığat vapılmışDı\anet İsleri Reisi Rıfat Efendi bıı konurU sunları sövlemıstir: Beyuglu' 44 49 9H Katıh : 21 15 9S RENKLİ 1321C3 • «En Uzun Gun» SA\ 486712 «öp Annenın Elini». T 0«küdar 3« U.'ı ^8 « Burta sebep. Dinar Kpyrnalcamının bir taminn idi V ilâ tır. Bundan boyıe bayram bütün yurtta a>nı gunde ılân edılecekULL'S 122294 • «Cadı Kazanı». TAN 480740 • «Çılgın Ihtiras». * I'KKN : Uemıryullan » 0 4 75 •l yet, kaza ve nahiyelere çekilen tclgraflarda, Şevvalın guıresi tir.» +««+•«•«•••••••••••••••••••••••• (Haydarı>a?a) 22 3U 7» (SlrkMİ) » • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • Allah Yazar: Barhan FELEK Kitabı açar açmaz Kitaptan çıkan duman İlcre meselesK'" BÜLMACA 123456789 Istonfcul'da Ankara'dc Duyunuumimiye Konıiseri Zekâi Bey Paris'e gidiyor Lözumlu Telefon!ar istonbul'da Ankoıodü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog