Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

S Mayıs 1964 CUMHTJRIYET DIS Jk\ rkası kesilmiyen vahşiya/A\ ne Rnm »aldınlannın yaJğArattığı infial, UThant'ı " " K ı b n s t a k i durnmu Gü HABERLER Karayipteki yeni buhran şiddetlendi ! Yeni argo Son günlerrie. argodan sikâyet ler çoğaldı. Argodan değil de, yeni argodan şikâyetler di>ebiliriz buns. Eskiden bizde tulumbacı hsant deni len argo, gerçekten de yeni bir üsluba bürünmekte, yeni yeni sahalara yayılmakta, tulumbacıltk hüviyetinden sıyrılıp efenrii mevkiine yükselmek için yukan doğru tırmanmaktadır. Şikâyet edilmiyecek, yaka silkilmiyeeek. hattâ acı acı düşünülmiyecek gibi de değil. Sınıfların, birihirleriyle lüzumun dan fazla haşır neşir hale gelmesinin bir sonucu olsa gerek. Üyeleri gözle gbrülemiyen bir nevi argo akademisi doğmuştur. Harıl harıl çalışıyor, kâh mevcut keli meleri kambur zambur şekillere sokarak, kâh h\e. yoktan tulumbacıvari lâflar icad ederek yeni bir konuşma şekli yaratıyor. Geçen gün Istanbul gazetelerinden birinde bir yazı okudum. Bu derdi, çok usta bir neşterle deşi yor; esef ki, bir dille tarifini yapıyordu. ı I Castro, Amerika keşif uçuşlarına silâhla engel olacağını söyledi ı l 1 J l , " l venlik Konseyi karanna uygnn bir p . VB " A t ö S İ e OVniYCmlCiri DH K e r e 0 0 1 1 0 X>.1^9A^ v İ C Z K Z . tarzda degerlendirmege ve enerjık ^ U & 1 . I . O ve bütün sjmartıp ;• hackolarının lıpnriı flenel F>"" • ,. : Sovyet Başbakanı Kruçef te, Amerikan keşif uçaKlarının ^ uzerindeki keşif uçuşlarına dtğilmesi ve UThant'ın mevkiini mu devamlı şekilıie Kiiha semalarını ihlâ! etmelerinin vahım ne v a r a e tme kararındadır» demiştir. hafazayi adalete tercih etmesi ba ticeler doğurabileceğini söylemiştir. Kruçef, «Bu. herkesten Küba, Amerikanın keşif uçuşla «indir. önce. Kübaya karsj bir tahrik ve tecavüzler siyaseti güdenler ) rre müdahalede bulunması için üzeına son vermesini sağlamnk Bir UThant'ın sorumlu oldugu Güiçin bir felâket olur» tarzında konusmuştur. leşmiş Milletler Genel Sekreteri venlik Konseyine snnduğn raporda Dün Kızıl Meydanda Sovyet asaçıkladığı çalışma programı jenel keri kuvvetinin bir gösterisi ha kendi memleketlerinin halklanna UThant'a resmen başvurmuş bulunmaktadır. olarak, gerçekçi, cesaretli ve yapı linde yer alan geleneksel 1 Mayıs ciddi zarar verebilir.» Amerikanın tepkisi cıdır. Ancak çalışma prograroında günü geçit resminden sonra Krem' ki hedeflere alaşılabilmesi için, linde tertiplenen bir ziyafette ko K r u « e £ k e * i f u C u * l a r l l"»""»»»» a s l n d a „ , „ ..! f,.......... m e r l k a l e u s > a UThant'in yetkilerini arttırarak nuşan Kruçef, Rusyanın Castro'vu AAmerika i UeR Rusyaa rarasındabır r.e ııı.ıj;*;i x«ı«.™;. .,« o J i o Barış Kuvvetinin eline bizzat vıır desteklediğini söylemiş ve Jdemiş vı anlaşma olduguna daır haberler çıkarıldığını söylemek suıetiyduğu kelepçeyi sökmesi şarttır. Ak tir ki: le Küba meselesine dokunmuş ve si halde, ellerindeki silâhı kulla« Ateşle oynıyanları bir keıe b u s öylentiler için «kötü maksnth naraıysn Barış Knvveti mensopları, şimdiye kadarki gibi zaman za daha ikaz etmek istenz: Başka uydurmalar» riemiştir. VVashinffton müttefikman haysiyeti tecavüze ugrıyan memleketlere hürmetsiklik barış Öte yandan Amerika bugün Krugözlemci olmaktan ileri gidemez içınde beraber yaşama ilkelerini çe{ v e Castro'nun ıhtarlarma derlerinin Küba ile ticaret bozraakla dünyayı yeni bir harbin h a | c e V a p vermiş ve Dışişlen Baler. Barış Knvvetinin bugünkii yet vapmasını önlemeye ve kileriyle programdaki «sivillerin uçurumuna sürükleyebilirler. Bu kanhğmın sözcüsii. .Amerıka, Kü „„„.„ 9 (a a A P Radvo) 1 Mayıs Bayramı dolayısiyle dün halka bir • i «övlev veren Küba Basbaka nı Fidel Castro, Küba hükü metinin, Amerikalıların daMiiietieri Meti o h a y S u n S ü r e a d a üzerinde uçuslan yapmalarım kabul edemıyeceşını ılen surerek, . devam edecek S u ^ İ s l S n silâhlı saldınl ar olarak telâkki edıyoruz ve buna sılahla engel olaca . Bir,esm«ş MiHetierin itibar. kavuşaeaklardır»demı?tır. A r £ e r i k a l l l a r h a r b i s t ivo rlarsa düeklerine azdırdıgı Rumiar etmek isteriz,, diven Kruçefe cevap veren Washıngkeşii uçuşlarına devam edeceğini açıkladı üe büs I " A X Amerikada kızgınlık peyderpey silâhtan tecridi», «htr iki tarafın müstahkem mevkilerinııı tahliyesi», «bütün yollarda ha • reket serbestisinin temini», «Türk ve Rum müfrit nnsorların konlrol I altına alınması» gibi hedeflere n lasabilmesini beklemek «afdillik o' lur. Maamafih. Genel Sekreterin • baskı karşısında Kıbrısta nispeten: daha sert bir politika nygulamaya' başladıgma dair işaretler göze çarp maktadır. «iarip olan, ortak bir siyaset izleyen Kıbrıslı Rnmlarla Atinanın, UThant'ın Güvenlik Konseyine gönderdiği raporn memnanıyetle ksrsıladıklannı ve tarnarnen tasvip ettiklrini ağız birlifiyle ifade etmeleridir. Zira rapordaki lıedellere ulasılması. Atina ile Kunılara, hile, âdilik ve zorbahkla kazandık larının yarısından fazlasını kaybettirecektir. Ne var ki Atina ile Romların şaşırtıcı tatumlarının ge behini anlamak güç degüdir. l'.apor, Kıbrısta nizam ve asayisin sür'atle saglanmasını öngörmektedir. Dünya kamu oyunu aldatmak, Türkiyeyi «harb körükleyicisi», sovdaslanmızı «âsi». kendilerini de «solb havarisl» olarak tamtmak için çırpınanlar. nizam ve asayişi sür'atle gaflamak amacını güden bir programı reddetmekle bariz bir çelismeye düşeceklerdi. Rnmlar ile Tunanistan ayrıca. IJirleşınis Milletler karşısında boyunlarının kıldan ınce oldağnnn göstermek ve ÜThant'a hoş göriinmek düşüncesindedirler. Karayip'teki yeni buhran karşısında Batı dayanışmasını temine çahşıyor NVashinçton, 2 (a.a. Radyo) Amerikan resmi çevrelerinin bugün ıfade ettiklerine göre, Washington'un müttefikleri Küba ile ticarete devam ettikleri takdirde, Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtının ruhu ciddi şekilde tehlikeye düşecektir. Batı Avrupa, Lâtin Amerika ve Uzakdoğu ülkelerindeki Amerikan Büyükelçileri, bu ülkeleri. Kübaya, iktisadiyatını sağlamlaştıracak ve do layısiyle de Amerikan iktisadi ablukasını hiçe indirecek şeyler satmaktan vazgeçirmek için bir kere daha teşebbüste bulunma talimatı aimışlardır. öte yandan. bundan bir kaç gün önce. tngiltere Dışişleri I Bakanı Butler'in, Başkan Johnson ile yaptığı görüşmenin elektrikli bir hava içinde geçtiği öğrenilmiştir. Butler. Baskan Johnson tarafından kabul edilmeden önce Amerika Dışişleri Bakanı Rusk'la görüşımüştü. Güvenilir kaynakların açıkladıklanna göre, tngilterenin Kübaya son olarak sattığı otobüsler konuyaşa gibi uzun boylu b ütün keli«üunda Butler'a acı sitemlerdeı| , meleri cüceleştirmek rrıoda oldu. bulunmuştur. Bu satışlann 'Kelimeleri, leyleğin baf aklarını ke Tiran 2. (a.a. Radvo) Arnai sip kuşa benzetiroesine , kırpıp kır değeri. 1 milyon doları bul2 vutluk Komünist Partisinin organı Oolayısıyla samimiyetlerinden pıp kısaltmak, kolruk dejneğiyle maktadır. Bu miktar. îngilte• Zeri tpopullit. gazetesi bugünkü siiphe etmek ve sureti haktan göyürüyen alilere beıız(»tmek, hele başyazısında, Kruçef'i Stalin'in ce. renin 1963 yılında Kübaya rünerek çelenrksel iki vuzliiliikleküçüklerin, nedense 'pek hoşlarına s/çdini yaktırmakla şuçlandırmıştır. yaptığı bütün ihracatm iki riyle programdaki hedeflere ul»giden bir marifet. Airtık, bütün «ta Gazetenin başyazısında şöyle denilmisli tutarındadır. Küba ile sılmamnı çesitli entrikalarla el almam» lar, birar «tfmenv» olmuşMcaret konusunda îngİHere A mektedir: tından baltalamalarını heklrmek tur, bıdıklaşmıştır. A. harflerine • Kardeş Sovyet işçileri bugün nin tutumu. geçen şubat i lâ/ımdır. özellıkle proşramııı «Abinerek yükselen biUün ««akat» Saygon 2, (AP a.a.) Komülgemı derhal batmağa başlamış ve j yında ÎngİHere Başbakanı Sir | j Kızıl alanda Lenin'in kabri önünnayasa çerçevesinde teşkilâtlanmış lar, şimdi kusurlaıjı yüzlerine vuden yürekleri kederle dolu olarak Alec Douglas Home'un söypolis. landarma ve Kıbrıs Ordu nist Vietkong gerıllaları bu sabah[dibe oturması beş saat sürmüştür.î rulur gibi birer «sekj^t» haline gel geçiyorlar. Bu kederin sebebi, lediği şu «özlerden beri desu hariç. bütün sivillerin poyder Saygonda 1501K) tonluk bır Ameri| Sabotajın Güney Vietnamh asmiştir. üzüm salkırnları, taneleri bir zamanlar Lenin, Stalin ve ihtiğişmemiştir: «Tok bir komüpev silâhsızla:''riınlması» na dair k a n u « a k gemısını. su k e ; k e r kl iığına giren Vietkong komüdökülüp kuru çöp/halini almış biPariste yayınlanan Le Monde gazetesi, Türkiyenin dış lnlin daha birçok sevgili liderle. giren Vietkong nist. aç bir komünistten daha kl iığına âk mddeleriyle rer «selkim» dir. rini evvelcp selâmladıkları bir yersiyaseti hakkında asagıki başmakaleyi neşretmiştir: s, Atina ve Rumiar içın ye• ! » « ' a l t ' " d a infilâk maddeleriyle jj taraf.ndan yapüd.gı iyidir.» nilir yııtulur cinsten deçildir. açtıkları büyük bır gedik neticede, şimdi bir haini görmel»ridir. Dile yönetilen/bu suikasdin şeTürkiye, dış siyasetinde bir Batı dayamçması Ciinkii Kıbrıs Anavasaisı Kıbrıs Or s i n d e batırmışlardır. mesul tutulmaktadır. Bu hain, bu Hderlerin son isteklebebini araştınrlten, radyoya kulaVietkong gerillalarına karşı girişirevizyon yapmayı mı tasarh Öte yandan, Batı Avrupa Birıeşik Amerikanın Anka rini ve ülkiüerini aytklar altına dıi''uıtun mevcudunu • 40 ı Türk • Gemideki 73 kişilık sıvil müret len savaşta şimdiye kadar ilk defa ğım takıldı. ArRız arsız, yayık yayor? Birçok belirtiler. tnönü iilkelerinin Küboya lokomotif 2.ım\ radaki haberler merkezâ, gealmış. Sovyet halkına, sosyalizm nlarak tahdit etmiştir. i tebata bir şey olmamıştır. Geminin olarak büyük bir Amerikan gemiyık bir «Yee!»/ li hava çalınıyorhükümetinin bunu ihtirnal dısataeskiarı konusunda çıkar çen 13 nisanda, bir bildirisi ile ve komünizm dâvasına. işçi ent^erHaîbuki Kıınılann hâlen üniforma \ uçuş pisti güvertesiyle kaptan kop si batınlmış bulunmaktadır. «Card» du. şmda saymad\|mı gbstermekışi daha alevlendirmişti. Wasnasyolinin dayanışmasına sayısız Kivdirilmis çapulrularından kuru|rüsü ve direklerı su iistünde kal adlı uçak nakliye gemisi, 1942 se haberlerden. Amerikan hüki' Içime su seffpildi. Bütün dünyatedir. Türk Yunan vize a n meti ciddî şekilde endişe du> hıngton. Kıbrıs anlaşmazüığınkötülüklerde bulunmuştur. Lenin'. lu 30.000 askeri vardır. Böylece as l mıs. tekre Saygon nehrinin ça nesınde hızmete girmiş ve Ikinci da yaygın haüe gelen bir şımarıklaşmasının kaldırılması, tstanmaktadır. Amerika Dışişler1 da tarafsızlığını kesin olarak in kabıi üstündeki tribünde, şimkerlerinm •tayısını 1.200 e indirme! murlu dibine oturmuştur. Dünya Harbinde müttefik konvoylık içinde yaşıyoruz. Dilden sanabuldaki Rum kolonisi ve Fener ifade ediyordu. di, Stalin'in cesedini yaktıran ve leri VP Kıbrıs iktisadiyatını ıflâsa | Olaydan hemen evvel gemiden, lannı himaye eden uçaklara üs ve Bakan Yardımcüsı Georee Ball, ta, edebiyaita, yaşamanın her alaPatrikhanesi hakkında alınan geçen hafta verdiği önemli böylelikle Marxizmin ve LeninizBunun tepkisi, kendinı. çasııriiklemek pahasına temin ettik j Güney Vietnam savaşmda komü alan vazifesini görmüştü. nına kadar yayılmış bir şımarıktedbirler, General Gürsel'in min ülkülerini de yaktırmak, Lenibir sciylevde, Kübaya lokomo bucak gösterdi. Parlâmemto ü!en sılâhlannı Birleşmiş Milletle ].,..„.„. karşı nistlere ..=.». lık çağı. BSzım bunun dışında kal. kullanılmak üzere | Amerikan idha uzmanları, Vietnizmin yerine Kruçefizmi geçir. «Türk Yunan dostluğunun tif satışınm, otobü^ satışinyelerinden birçoğu bunu ihamamıza efbet ihtimal yoktu. re teslim etmelen gerekmektedir. j|.y<"" helikopterlerle hafif . ..Ç .. C Ö ~a d d e A ! * • b yeni a r dncnsup.cııene ııanı ava1kong çetecılerinin sabah erken sa mek istiyen bir adam var.» öldüğüne» dair olan beyanatı, dan daha da ciddî sonuçlara net diye vasıflandırdılar, InöeDe U U m İ n o m b l l n a n Her sallğın gibi bunun da elbet , R.?mi . " * "Çakları boşaltılmış | a : u b ü t ü n bunlar, Ankara ile Atid a ı d l a r l n a , g e m ı m n su nü de, Bırleşik Amerikanın yö•sebep olacağını. belirtmiştir. Hatıralnacağı üzere, 5 mart 1953 • Rumlann tezıni temclinden vılve eski helikopterler yüklenmiçti. ' U e s u v aaltına l kınfilâk maddelerı temclinden »ı vr ' •' ' ' ,. jkesimı bir sonu olacak. «Mevlâ bakalım c.ı • . ' ! I na arasındaki münasebetlerin neticı rolüne güvendiğini, fa\Vashington bu konuda bate ölen Stalin'in cesedi tahnit edilKıbrıs Anayasasını neyler. neylerse güzel eyler» deGemi Amerikaya hareket etmek leştirdiklerine ve bunları uzaktan kat şimdi, aldanmış buLunduzı dost ülkelerin tutumundan dikten sonra Moskova'daki Kızıl < kopma noktasına vardığını ve ve dolayısıyla ona vücut yip sabretmekten başka çaremiz ( verfn j üzereyken batırılmıştır. tnfitâk lelektrik akımıyla patlattıklarına ğunu anladığını söyledi. büyük kızgınlık duyduğunu alanda Lenin'in cesedinin yanına ( böylece, her iki devletin bağLondra ve Zürıch Antlaşmalamıı yok. maddelerinin patlamasından fonra'inanmaktadırlar. ifade etmekle hirlikte. AmeBaşta înönü'nün damadı Tocamdan bir lâhde yerleştirilmişti. £ h bulundukları Atlantik Pakyüriirlükte saymaktadır. HAMDt VAROGLU rikan uçaklannın Küba üzeker olmak üzere en tauınmış * tının UUlUIUUgUlıu tehlikeye 1961 »kimindeki 22 nci kongrede. ((• U m n bütünlüğünü v^ı.x. Samimiyeti diistur edinen Türkiyazarltır, Amerikalüar tara rinde keşif uçuşlan yapma«Stalin'in Euçları» konusunda yeni CT koyduğunu göstermektedir. ye. rThant'ın raporunun «büyük PERDELİK TÜLDE KALİTENİN GARANtfSl larmdan doSan gerginlik doaçıklamalarda bulunan Kruçef. ay V Bu ihtimal, Türkiyeyi o ka fından hayal sukutuna uğratıbir memnunivetle telâkki edildijiT E Ş E KKÜR lınca, Türkiyenin bütun hür layısiyle. Amerikan hükümerıca kongre karariyle «Stalin'in '/> dar müteessir etmez görünni» belirtirken ibtiyatlı bir lisan dünya ile olan münasebetleritinin, Batı dayanışmasına çaesedinin Kremlin duvarının dibin ff, müyor. Inönü, Atlantik Paktı 22 Nisan 1964 kullanmıstır. Türkiyenin özellikle ni söz konusu etmekte teredğırıda bulunmas: kuvvetle de ihtilâlin öbür yöneticilerinin ^ yıkıldığı takdirde, yeni bir çarşamba (Mü5 «Birleşmiş MiHetierin teminatı atdüt göstermiyorlar. barek Arefe mezarlarının yanına gömüleceğini» >$ dünya doğacağını, Türkiyenin muhtemel görülmpktedir. Bu tında Lefkoşenin mnayyen hölge1 günü) ebedlyebildirmişti. Bundan sonra. Lenin. mesele Birleşmiş Milletlere lerinde mültecilerin evlerine donte Intikal eden Stalin kabrinin «çalışmalar dolageldiği takdirde. Amerika melerine gayret sarfedilmesi» ne vefakâr anarrnz yısiyle. kapatıldığı bildirilmiş, bübu dayanışmanın kendisini dair dördüncü madde üzerinde müeşslz lnsan { tün kabir alanı iki metreden yükgöstermesini temenni etmekTAktrf açıp aydınlıfa kavusulmaZÜBEYDE : sek bir tahtaperdeyle çevrilmiş ve tedir ki, Butler da, Washingsını istiyecefi mnhakkaktır DÖrDenker'in J Stalin'in cesedinin nakli 31 ekimi ton'da bu konuda teminat düncu maddenin nygalanmasına hastalıgı sıra ! 1 kasıma bağlıyan gece büyük bir vermiştir. geçilebilmesi için. Kıbnsta mutlsk sinda bir an ya ; gizlilik içinde yapılmıştı. bir jrüvenlifin sağlanması ilk sartnmdan ayrı! ; Stalin'in cesedi. cam tabutuyla tır. Aynea Türk mücahitlrri kni! mıvsn doktor I Gazeteler, Sovyetler Birligibu dünyada yerini bulacağını mı gömüldü, yoksa ceset yakıldı Jaklarmdan tntnlarak defil. canla lara. vtfatında. cenaze töreniAmerika, nükleer silâh mı? Bu konuda Sovyet resmî ma. nin, Ankaraya sunduğu ekonosöylemiştir. Türk basını, Kıbrıs { ne lştirak eden. mektup. telp '. rı isterse kfiylerine gönderilmeli1 mik yardım teklifini, daha meselesinde, Müttefikleri, dosti fon. telgrafla ve bizıat evlrr.ibuşüne kadar dir. Dünyanm her kösesindeki inlarda kobalt kullanma kamlarmca bulunulmamıştı. hiçbir şimdiden belirtmektedirler. 5 ze kadar gelerek sonsuz acımızı luğa aykırı değilse bile pasif açıklamada sanların yararlandıgı yer dejiştir• paylaçan akraba, dost ve yadavrandıklarından dolayı yerTürkiyenin, ittifaklarında bir me. hürriyetinden Kıbrıslı TSrkdığını bildirdi ; kmlanmıza ayrı a>Ti teşekktir*» mektedir. değişiklik yapmak üzere oldulen'n mahrnm edilmesine göz yuî imkân bulmadıg^rnızdan minnet malamaz. ğuna, bu çeşitli belirtilere ba' Washington 2, (a.a.) Amerika Türk diplomasisi, gerçekten • ve sükrsnlarımızın muhterem : 'Atom Eneriisı Komısyonu. Amerikarak hükmetmek elbette de, yalnız bırakıldığını acı act î gazeteniz va«ıtaPiyle duyurulIThant'ın tntnmnndaki değişikj kanın nükleer silâhlarda kobalt mevsimsiz olur. Buna mukabil, müşahade etmektedir. Birleşmiş | masînı rica ederiz. lijin kan dökümünü dnrdnrnp Kıb '•• kullanmadığmı açıklamşıtır. Milletlerde, Türk tezini hiçbir Parlâmentoda ufak bir çoğunt Cocukl»n rısa derhal nizam ve asayişi çetiVientiane, 2 (AP) Koalisyon devlet desteklememiş, NATO luktan faydalanan Inönü hüGözlemcilere göre, komisyonun Cumhurlyet 4322 recefi havaline kapılmak doğru Başbakanı tarafsız Prens Suvanna ve CENTO üyelerinden hiçbikümetinin, aynı zarlanda hem j bu açıklaması müteveffa General deiitdir. Fakat ileri bir adım olaFuma bugün, tarafsızlarla sağ cerisi (özellikle Pâkistan ve büyük bir ekonomik buhrana, Macarthur'un Kore ile Çin arasınrak seae de ümit ve ferahlık verinahın birleştiğini açıklamıştır. Iran) taksim fikrini paylaşmada b i r radyoaktif kobalt kuşağı ıshem gittikçe büyüyen hükü ') \ cidir. Fuma yaptığı basın toplantısında mış ve Makarios hükümetini met hoşnutsuzluğuna ve Kıb 7 \ tediğini iddia eden ve basında yer j k i p a r t i n j n ] i d e r i olduğunu söy' resmen suçlamamıştır. BiribiriKayhan SAtiLAMER Avrupa yatak odası salon alan bazı raporlarla ilgilidir. rıs meselesi karşısındaki aciz •/ lemiştir. ne aykırı menfaatler arasında 22 65 757 durumuna tahammül edemiyen } Fuma, komünist eğilimli Pathet bocahyan Birleşik Amerika bibir kısım ordunun kırgınlığı Gumhurivet 4826 NATO, Sovyetleri, poliüadlı üçüncü tarafın da sağcıle, Türkiyeyi tek başına bırakUzay pilotu Cooper'e Lao ve tarafsızlarla birleşeceğini na göğüs gererek iktidarda lar mıştır. kalma kararını hafife almak kasını değiştirmeye ümit ettiğini büdirmiştir. bronz bir şilt verildi Türk gazeteleri, uzun seneda mümkün değildir. 19 nisanda sagcıların tertipledikmecbur ettniş lerdenberi ilk defa olarak, ANew Sork, 2 (a.a) New York leri hükümet darbesinden bu yaGözlemcilerden çoğunun mümerikanın tutumunu şiddetle olarak gazetecilere betalâasına göre, Türkiye herhalsergi«i düzenleyicileri, Ai dünya Oslo. 2 (a.a.) Norveç Başbakag y tenkid etmekte, Kore harbi sıde, bundan böyle güdeceği dış merika uzay pilotu GoTdon Coo v a n a t v e r e n Başbakan, sağ cenahm nı Eıner Gerhardsen, Rusyanın B v rasında, Türkiyenin katlandığı siyasetın nasıl olaeağını dü « , \ » tı politikasının değişmesinde K » ağır fedakârlıklara esef ede per'e, b a ş a n"l a r m . n bır hâtıraıı o kaybolduğunu ve şimdi tarafsızlar| U s a ğ c ü şünmektedir. Kıbrıs buhranı 9j A G a i a t a . Perşembe Pazarında (ı zev Atlantik Ittifakının büyük paj k o n u ş t u ğ u n u s ö y . cek derecede ileri gitmektedirj lemiştir. larak bugün bronz bir şilt vermijj yı olduğunu belirterek, «NATO nın bundan sonra kaydedece ç ' i sınaî cereyan ve telefonu bu 4 I ler. Türkiyenin Kıbrısa yapalerdir Başbakan, Pathet L a o ' l u l a n n da Tefetonr^Ö 31 4 5 sadece bir savaş tehlikesini önlecağı çıkartma projelerinin boği gelişmeler, Türkiyenin ge %\J lunan 3 kath imalâthane bı ( I Kısa süren tören «uzay parkı» \ tarafsızlar ve sağcılarla birleşmenası kiralıktır. * rr.ekle kalmayıp Moskovanın Batl zulmasından, hakh veya hak lecekteki tutumunu tâyin ede ' j'J ffüllerin kenarındaki yaldızlı ŞEMSİR damgasına dikkat ı si halinde Laos'ta sulh ve sükunun | \ Müracaat: Tel: 44 47 49 ( politikasının da günden güne desız, altıncı Amerikan filosu nda, muazzam bir «Gemını» fuzecektir. çok daha kolaylıkla gerçekleşeceğiğısmpsmı sağlamıştır» demiştir. İlâncıhk: 142/4816 s inin dibinde cereyan etmiştir ni belirtmiştir. Faal 33474818 Komünistler Saygonda Amerikan uçak nakliye gemisini batırdılar 1942 de inşa edilmiş olan tekne 15,000 tonluktu Txılumbacı argosu bile. deği! bu ; yeni icat dil, daha ilari bir şey. 1 Çünkü, eskiden, böyle konuşmak •| yakışık almadığı için ucube sını • fına giren bu türlü yatratıklar be•< > lirli insanlar çevresinden dışarı i çıkmazdı. Şimdi, kibar denilen salonlarda konuşulurken, iki fotöy1 nisan 1964 ten beri den birinden yükselen seste bu gakamu hizmetinde çalırip tâbirleri buluyorsunuz. şanlar (Bakan. milletAsıl kötüsü, bu garip dilin dovekili, yüksek devlet ğum yerinin okullar oluşu. Yeni memuru), servetlerini nesil, Hkokuldan baslıyarak bu dili öğrene öğrene, günün birinde savcılara bildirecekler on numara ile icazet alacak kadar ilerliyor, yeni yeni argo ustalan Atina, 2 (a.a. A.P.) Yunanısyetiştirivor. tandaki başhca muhalefet partisinin (ERE) başkanı Panayotis Ka Moskova, 2 (a.a.) Mareşal Vaı sına Sovyetlerin yard.m e ^ H a n i ş u s o n g ü n l e n n b u z g i b i m su nelopulos bugün verdiği bir de 'Çuykov, «Ononyok» dergisinsili * ; soğuk, uydurma bir lâfı var. Bir meçte şunları söylemiştir: de yayımladığı hâtıralarında, 30 3 Savaşta «en fazla ka. marifetmiş gibi herkesin dilinde. « Servet beyannamesiyle ilgili nisan 1945 de intihar eden Hitler'yıp veren» Almanya ile Sov Kimi bu soğukluktan nedense hoşkanun tasarısı, Papandreu hükü in yerinı alanların, 1 mayıs 1 4 9 5 yetler Birliği arasında mü landığı için yerli yersiz kullammetinin ilk olumlu davranışıdır. te. yani bundan 1 yıl önce, Sovzakerelere çeçilmesi. «Bnt>yor; kimi. beğenmediği için yer9 Yunan siyaset adamlarının bu kagörüsmeler iki taraf için det mek için kullanıyor; kimi sosyeyetler ile ayrı bir barış antlaşması nun uygulandığı takdirde tnânevi imzalamaya teşebbüs çok faydalı olacaktır.» teye bahklama dalmışlaTdan olduettiklerini. bakımdan avantajlı çıkacaklannı fakat Sovyet hükümetinin bunu Mareşal Çuykov'un a n l a t t . 8 . n a ^ u n u * s P a t j « i n kullanıyor; kimi sanıyorum.» reddettiğini açıklamıştır. M a r e 5 a l yine aynı yer* de d çorbada tuzum bulunsun kablaVnı teklifler i n e n Servet beyannamesiyle ilgili ka Çuykov. «H.tler kuvvetlerınin ger g ö r e ' ^ ^ G o e b b e l s taraf.ndan» " „ öhrçt d e2 b u Te nun tasarısı, 1 nisan 1946 danberi çek teslim tanhı 8 mayıs deg.l. s ö n d e r i ! e n v e Goebbels'ın d a n ı ^ Jr , „b ü v ü k küçiik a k h kamu hizmetinde çalışanları (ba1 mayıst.r» demektedır. Heinersdorfun başkan»,"m a n l o [ a n h e r k e s i s i n l r l e n d i r kan, milletvekili. yülesek devlet .Ayrı ve şarth. barıs teklıfı. M« h g ı n d a k i b i r hevet ve yine aynı (j »»? h e r d u v u l u s u n d a ( 1 P t . memuru) ilgilendirmektedir. Serreşal Sokolovski'nin Berhndek, ka gerlın Garnı* « * ^ ^ü e r t i l e T d o . ö g l e ( J e n s o n r a vet beyannamesi kanununa ,rargih,nda o vakitler S o k o l o « « , z o n u K o m u t a n l General Weidhng| j ^ ^ ^ d u d a k , a ı . d a a c , t e b e s . bunlar gerek kendilerinin. ger | 5 Ü ' m ] e r v a r a t t ı e ı halde. dokuz caneş ve çocuklannın servetlerini is jnin yardımcıh&ında bulunan Ma t a r a f m d a n d a tekrarlanmıştır. | reşal Çuykov'a yapılmıştır. Tek; M a , Ç u y k o V ı a yrı bir banşf",, k e d i g i b i b i r türlü geberemiyen tinaf mahkemeleri savcılarına en , i m zalanmas, konusun. b u v e r i t l â f . y e ş S e . dir. dirmek zorundadırîar. öte yandan llif Alman Kara Kuvvetlerı G »l n t l bir ş i m d i b u yeşenin etrafında. bol bundan böyle, devlet hizmetine Kurmay Başkanı Ceneral creps ^^ ^ tekliflere, herhangi antlasmadan önce Alman ordula 6 u b r e l i toprakta tümen tümen^bigırecekler 30 gün içinde servet be tarafından cetirılmıştır. Sabahın 03.50 sinden oğleyın sa m n " ' k t s ı z ş a r t s ı z teslim olması t e n a r s l z o tlar gibi. berreri bir yanmda bulunacaklardır. Papandreu hükümeti. bahse ko at 13.08 e kadar süren komışmada ^ . S o v v e t l e r j n Almanyanın tes: s ü r ü piç kelime yeşeriyor. vaVı»sız Artık, tepesine vurulup Mar.îiltılnu kanun tasarısuıı 30 nisanda 200 Goebbels'in talımatına gore harek a ^ mağa bodurlaşhnlmağa. yamru, sandalyeli Yunan Parlâmentosuna ket eden General Creps, Sovyet lim.ni ancak bu teslm^ b u t hükümeine sunlan teklif etmiştir:,şartsız olduiu ^ " a" I ^ r d ^ v u m r u . k a m b u r zambur şehle t sunmuştur. 1 Sovyet n n . n n d . ç»r ler onunde yap.ld.g, ; J « ^ ' kulmaj. elverişli her kelfrne, eciB ; bul edeceg.m. soyh> erek cev«p ^ basl.m.^.r. <* p , 8 mal.ra «ar.» verilme.1. 2 Yeni A.man ^küme landudıgın^ yazm K a e b ^ ^ ^ ^ ^ ^ tinin kuraluşuna ve bu hanuda butun mutteıiK ^ . tarihtenberi, onun. a»lındaki Yunanistan servet beyanını kabul ediyor A\"A GİDEN İLK İNSANLAR MI? Dağcılar gibi birbirlerine bağlanmış işçiler, Dünya Fuarının devkâri Nakliyat ve Turizm Pavyonıınun ay'ın yüzeyini andıran taraçasına tırmanıyorlar. İşçiler, Washington'da bulunan Dışişleri Bakanımız Feridun CeYnal Erkinin de ziyaret edeceğinin açıklandığı Dünya Fuarının açılışından sonra lüzum görülen tadilât üzerinde çahşmaktadırlar. Bir mareşalin iddiası Goebbels, Sovyetlere "ayrı banş,, teklif etmiş Kruçef, Stalin'in cesedini yaktırmış TU RKi YE f Türkiye ve Batı B u Laosla sağcılarla tarafsızlar birleşti SATILIK K İRA LI K İMALÂTHANE IRELLI IRELLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog