Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Edebivatımızda İsimler ozlugu Behcet Necatıgıl'ın hazırladığı v* kısa zamanda mevcudu bıten bu kıtap Varlık Yayınlan arasında 2 defa basılarak gene 5 lıra fıvstla satışa çıkarılmıştır 450 edebıyatçıen doğru mızın hayat ve eserlen hakkjndar bılgılen bu kıtapta bulursunuz. Üâneıhk 94/4814 40. yıl soyı 14277 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektup adresı: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 245 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Telefonlar: 22 42 90 22 42 Aldır â jJ 0^ ; ^ . .Beğendim Pazur 3 May s 1964 ^nakıkı "JOB" açık altın rengındedlr Barış Kuvveti Kıbrısta müessir tedbirler almaya başladı Yunanistanı NATO'yaJ " am iç ve dış Yi z Orhan Öxtrah dedi ki: şikâyete karar verdik| Konseyinde Türk Yunan söz düellosu Parıs 2 (a.a. ve Racho) t>l haber alan kajnaklara gore, IsATO Konsejının bu gun oğleden sonrakı toplan tısında bulunan Konsey ujelerı Turk delegesı Muharrem Nurı Bırgı ıle Yunan delege sı Knstıan Palamas arasında sıddetlı bır soz duellosuna sahıt olmuşlardır Atlantık Konseyı bugun 14 3016 00 arasında (Gmt ) Turk Yunan munasebetle ' rındekı gergınlık hakkında ( N\TO\a bılgı \ermek ıstı • e Turkıvenın talebı uzerı vn ne Kıbrıs konusu ıle ılgılı l olaganustubır toplantı \ ap mıştır Toplantıja Turkı\e \e Yunanıstana vaptığı zı\a retı takıben Panse gelen , NATO Genel Sekreterı Dırk Stıkker baskanlık etmıstır Toplantıda Turk ve Yunan delegelerı dışında soz alan olmamıştır Atına, 2 (ajı. AP) Yunan Hu dılmesını reddetmesı hususunda ta kumetıne yakın kavnaklardan oğ lımat vermıstır Ajrıca Palamas renıldığıne gore Turkıve, NATO ! lkl memleket arasındakı muna e Daımı Konsevınde Turk Yunan betlenn, Istanbuldakı Yunan \ munasebetlerının Yunanıstanın ha tandaslarına karşı Turklenn a'dık talı hareketlen vuzunden kotuve lan tedbirler ve 1930 Antlaşmaeıttığını ılerı surerek sıkâvette bu ıîe vıze antlaşmasını Turkıvenır lunacaktır Yunan Hukumetı bu tek taraflı olarak feshetmesı \u durum karsısında NATO nezdın zunden bozulduğunu ıddıa etmek Hekı Yunan temsıleısı Palamasa hususunda da talımat almıstır halen Bırlesmıs Mılletler taraf'n tkı devletın muracaatının PanHan ele ahndıgı cıhetle Kıbrıs me tekı Buvukelçıler sevıvesındekı selesıne Daırrî Konsevde temas e Arkası Sa. 7, Su. 4 de Atina, "Türk 1Yunan gergınugı,, auı aııınaa ı\ıvrıs buhranının j J . , /»• |# #• >< • 11 w n p unan gerginliği,, adı altında Kıbns uunranının NATO Daimi N ATO'ya getirilmesinden büyük endişe duy uyor 1 UIŞIIIII ÇIK (I r 111 y Q r r n emniyetimizi ihlâl eden Yunan uyruklular yurt Bakan yuri dışına çıkarılan Yunan uyrukluların hepsinin "Eleniki Enosîs Cemiyeii,, üyesi bulunduğunu sÖyledi U Thant'ııt raporunu mtisbet karşıladığımızı Birleşıaiş Mületlere dün bildirdik Dr. Küçük de Genel Sekretere gönderdiği bir telgrafla memnuniyetini ifade etti Ikı gundenberı şehrımızde bulu saatlık mesaı onumuzdekl en kısa nan Içışlerı Bakanı Orhan Öztrak gunlerde 8 saate ındırümış olacak. dun sabah Emm\et Mudurlugune Ancak bu ıntıbak devresıne kadar gelmıs ve tetkıklerde bulunmu*. 1 saat olarak kalacaktır 2 Bekçı tur Emnnet Muduıu Havdar Oz kadrosu \erıne gece polısının Uukın ıle bır sure goruşen Bakan ga rulması ıçın kanun tekııfı getırılzetecılerin sorularını cevaplandır mıştır Bunun da kısa zaminda mış ve şunları sovlemıştır gerçekleşecegını umıt edıjorum. «Sınır dışı edılen Yunan u\ruk Polısın sosval guvenlıgl saglanalularm \uzde doksanbesı 1958 \ 1 caktır Istanbuldakı luzumsuz kahnda mahkeme kararı ıle kapa'ıl rakolların kaldırılması ıçın çahsmış bulunan Elenıkı Enosıs ıpmı malar vapılmaktadır Bunlaın vevetının uvesı bulunmaktadır Tur rını motorlu bırlıkler alacak ve akıvenın ıç ve dıs emnıjetını ıh'al savış daha emın bır şekılde sağlanedıcı çahşmaları tesbıt olunan Yı. mış olacaktır Polısın aslı çorevınnan uvruklular sınır dısı edılrıpk den başka osalaMCi bazı tonulartedır Mıllı gu\enlık bakımın lan la uğraştıgı otedenberı dıkka'ı çek bu konuda daha fa^la bır şev so\ mektedır Mesela tebhgat ışlerı. lemı>ecegım Bunun karakollardan kaldırılması Polısın bugune kadar vaptıgı 24 4rkası Sa. 7, Su. 6 da Parti yoklama kuruüan Senato adaylarını seciyor Millî Birlik Komitesi üyesi Cemal Madanoğlu C.H.P. adaylığı söylentilerini yalanladı. Turk Hukumetı raporu dıkkatıe Bırlesrnıs Mılletler, 2 (APa.a.) Genel Sekreter UThant'ın Kıbıncelıyeceğını ve bu konuda derha! rısta sulhun temını ıçın vaptığı UThant ıle goruseceğım Bırleşmı> çağn ve bu konuda ılerı surduğu Mılletler Genel Sekreterlığıne bıl teklıflerle ılgılı olarak Guvenhk dırmıstır Konseyıne sunduğu raporu Tür Turk Hevetı vasıtaMyle yavınla Arkası Sa 7 Sü 3 de ' kı\e Hukumetı bugun ıvı karşıla nan bır teblığde şov le denmekte mıştır. 'dır : , *Sulh yaUjıle bırjnlaşmaya varmak ve bır hal çaresı bulmak ıçın şıddet hareketlerının durdurulma sı konusunda Genel Sekreterın t sunduğu rapor memnunıvetle kar şılanmıştır Mufassa! tekhfler ıh tıva eden bu rapor dıkkatle ınce lenmeğe deger bır evraktır Rapo I run muhtelıf hususlarını Genel Sekreterle gorusmek amacıyle bu Arkası Sa 7, Su. ı de Seçımın yaklaşması sebebı\le I akşama kadar 30 kısı muracaat et ^^ iDün saat t * sulaemda te4«feala ya{Hİan bu4kbar üzerine Başbakan Ope raya gitmekten vazgeçti inönü'ye yeniden suikast yapılacağı ihbar edildi Unlü yazar partılerde faalıyet hızlanmıstır [mıştır Bunlar arasında îl Baskanı . T . T T , r c c T n , . ı T CHP ve AP de aday olmak ıçın Nurı Eroğan Tekın Arıburnu Er C A N N L a rfc,31 1 VAL.1 : muracaat oncekı gun sona ermış doğan Adah Şevket Akvurek Fet ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tır CKMP MP ve T İ P de ıse a hı Başak Zı\a Baser Haluk Berday kavdı dun aksam geç saatlere kol Agop Bınvat Hılmı Dağcıoğ kadar devam etmıstır Adaylar bu lu Remzl Ertan Fahamet Genç gun Yoklama Kurullarınca seçıle Adı) Gırav Prof Ethem Menemencektır Yoklama Kurulları her ılde cıoğlu Prof Mehmet Yardımcı toplanacak bolgelerıne aıt adayla Muzaffer Mutlu Rıfat özturkçıne ' Sabahattm Tan nnı seçeceklerdır |Özel Şahıngırav A.P. aday adayları j bulunmaktadır AP Istanbul tl Teskılatma dun Arkası Sa 7 Su i de Bevnelmılel Televızvon Festıva Haluk BESEN' serı telefonu açık bırakarak duAnkara 2 Cumhumet Teleks) rumdan nobetçı mudurluğunu ha. Başbakan tsmet Inonu \ e suıka't berdar etmış ve ılgılılerce bu te%apılacağı jolunda bugun ak^am Arkası Sa 7, Su. 1 de uzerı Emnıvet Mudurlugune veniden bır ıhbarda bulunulmuştur Saat 18 sıralarında Emnıvet 1 kıncı Şube Istıhbaıat Komıserlıgı ne telefon eden bır se* Başbakan Kmet Irlonuve bu aksam bır 5 uı kast vapılacagını bıld rmış ve telefonu kapatmıstır Nobetçı komı Jack Lotıdon'un Bııtun dunyada heyecan uyandıran romanı Televizyotı yarışmasım Japonlar kazandı St Hılarıon kalesınde nobet bekleyen ıkı mucahıt Karşıda gorulen tepe Rumların elındedır KaybeHiği annesini bir genelevde buldu cBabam ıkı ay evvel oldu Sızlere onur Bıze o bakıvordu Ikı k«rdeşız bız Ben 13 yaşındavım Kardesım llhan ıse 7 Annem, 6 vıl once, babamı ve bızı terkederek or tadan kavboldu Sonra babam kendısını bulamavınca boşandı » 13 vaşmdakı çocuk saçlarını du zelttıkten sonra devam ederek c Ikı a>dır tam 41 ıl dolastım \nnemın genelevlere dustuğunu ogrenmıştım Param v oktu Bır ılrien dığerıne benı polısler para^ız gonderıvorlardı Ynecek paramı da onlar temın edıvordu Mhavet Arkası Sa 7. Su 6 da Iillllllııllllllllllllllllllıılıııll •ı 111111111111111111111111 'ununnotları = = E E ; E 5 E E E E E E E E E E E E E = = = Z E E E E E Z E E E E E E E E E E E E Z Acıkhk ve hafiflik 1 1 1 1 >^ n d u n j a pon 111 dokumanter fılmı E «Kara Ada» ; a jurı ozel mukafatı Z nı vermıstır ' Festıval Buvuk Mukafatını, mu = teveffa John F Kenrîedv nm 1W E senesındekı BasKanhk seçımı k=rr S panvasıjla ılgılı «Başkanm Oluşu» E fılmıne v ermış bulunmaktadı E Ajrıca Festıval jurısı «Dr \lur lürk ~ Alman askerîyardım anlaşması dün imzalandı Dün Ankarada yapılan imza töreni ile varılan anlaşma gereğince Batı Almanya 50 milyon marklık askerî yardım malzemesi verecek Ankara Z (Cnmhurıvet Teleks) Batı Almanvanın Turkı\e\e NATO ıvkerı jardım programından \ere cegı 50 mılvon marklık (112 5 mıl\on lıra) askerı malzemelerle ılgılı anlasma bugun saat 17 30 da Genel Kurma\ Baskanhgmda duzenlenen oır torenle mısafır Mıllı Savunma Bakanı Von Hassel ıle Mıllı Savun ma Bakanımız tlhamı Sancar arartda ımzalanmıstır Yapılan var iım bagıs olarak verılmekte \e NATO a^kerı vardım programı ıçın le Amerıkalıların japtığı askerı ardımdan sonra en onemlı bagısı ngormektedır Bıhndıgı gıbı ıkı Mıllı Savunma akanı tarafından ımzalanan an \rkası Sa 7. Su. 6 da İELLÂTLAR ŞİRKETj Çeviren: Nihal Yeğinobalı BUGÜN 4 cü sahifemizde başladık Yurdun muhtelıf verlermdekı g e c e n m karanhgmdan caddelerır rafık kazalarında 7 kışı olmuş ve a >dınhgmdan her sejden, ama heı 73 kısı varalanmıstır şej den korkuv ordu «Hep avnı se< Izmırdekı trafik kazasmdakı va lerı duvuv or gıbıvım (Tevkıf edıl rahlardan 11 ının durumu ıse a dınız) Sonra ajlarca hatta vıllar vız kı hu konnsmalar içmde banları bırakınız halkı sasırt §ırdlr ca pas tutmus hucre kapılarınıı masını ondan daha kötüsfi idare edenler hakkmda çesitli vo = 4 ojrencı oldu ınsanın bevnını kemıren demırdeı rumların vapilmasma vesile vermekte ve ıdare edenlerle edj Z Tuncelı, 2 (Gunev lllen Merkez seslerı duvujorum Her şafakto lenler arasında kumlmak istenilen bag samimivetin sousti = Rurosu Teleks) 1 Mavıs ba veniden dunvaja gehvor, venıdeı malı vuzunden aksine çevsemektedir. E bar bavramında \azımıve ılçesın bır umıt ısığı belınjordu Ve n «u kesmekesin Snlenmesi miimkön olamaz mı* Pekâlâ olur. Tal E de fecı bır trafık kaza«ı olmuş 4 havet ıkı cel*e ıçmde olume g > oni7 bııtun meseie hanfi makamda bulunurlarsa bulunsunlar = oğrencı olmuç 13 oqrencı de a»ır derılmıstım Sofva Ağır Ceza Ma!) kısılerın sorumlnluklara dıkkat etmelerinde ve aeıklıga ınan : =ekılde varalanmıstır kemesınde verılecek kararı dınleı mıslıkla fazla ve ölcüsüz konusma arasındaki «nnın • ı e kov u cıva>'inda (31 AE 2031 ken artık her sevm bır defa dah =v lenndedır Fılân memleket.n devlet adamı belkı otobusle evı E PolİS Y o n e t m e l l g i n d e y a p ı l a n CİeglŞlKllge gore, h e r plakalı kamvonla ççrpışmıslardır bıttıgıne hukmetmıstım Mahkemf ne ?ıder »elır hn bir halhcı davranıstır \ma eger o devlet Ru kaza sırasmda Sdvcı kardeşler reısı ıkı gunluk durusmadan son adam!, oto'buste ,1er, Ser» konusur. hele cesıtl, vorumlara se = P » 1 ^ 1 2 S a a t VaZlfeden SOnra e v i n e g l d e b l l e c e k derhal olmu«lerdır | ra kararı okuvordu (Askerî sıv d bep olarak sekılde ic ve dıs konnlara sorumsur hır hava ıcın ; Kamvonun soforu Mulls Vergılı ı ve ıktısadı vonden casusluk van Teleks) maddesının (H) fıkıası değıştırıl de defınırse, bu davranıs halkcılık de£ıl düneduz hafıflıl z Ankara, 2 (Cumhunvet \akalanarak fev sıf lıınmu^tıır maktan ıdam a rnahkum edıldıni' mıstır olnr kı halk ıdare edenleri bövle gormek istemez E Emnıvet Genel Mudurlugunce Tren altındi) kaldı •• * Bu degısıkhğe gore 15 gun sonıa 0 1 1 tdare sanatınm kurailannı lutfen zorlamıvalım ve lutfen alatur E f } ]^ d'^'Pİ' '^ merasım ve tslâhnc i (Oııne. lllen Merkez Sofjanın sıka mahallelerındcr •ı topluluklardakı rolune polısın ka vururlug" eırmek uzere pxılı«leın j 1 kalıkU demokratık davramslan birbirine karıstırmıvalım Ravlar U7e kıhse çanlarının seslerı duvuluvor S r a k o l l a r te^kılatı ıle vazıfelcıne karakollarda vatmalaıı usulu ka Burosu Teleks) GfTRFStN E daır talınıatname» nın 61 13o 140 dırılmı t Her nolt^ »mric1 sa rınde ot idr^k dc. ınlısmakta c £ju Semj lnn Fk^rcMnp baglandn E Arkası ha. 7, t>ü 3 de Arkası ba. 7, Su I de rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııı:ıııııııııııııııiMiı>ıııııııııııııı~ ve 143 uncu m a d d e l e n ıle 206 nc.» Arkası Sa 7, Su. 6 da Insanların konusa konusa .tnlastıklarını hır atasözumuz pek çu = kes Gesammeltes Schueıgen» adlı fılmıne en ıvı zel ıfade cder Ancak bu konusma, eskı devımle mudaveleı | A l m a n tel.eY?\°° efkar anlamım tasır Gerçekten ıster gunluk hayatımızda ol Ş j sun ıster ıç ve dıs polıtıkada olsun, fıkırlerın karşılıklı sov ; lenmesı. soııuca varmak bakımından, onemlıdır. Z Dcmokratık duzen hır anlamda tıkır tartısmasını ve fıkırlerın E a«,ıkça sovlenmesını getıren duzendır. 27 Mavıs Devnmının = ınkâr kabul etmıvecek tarafı süphesız bu ortamı, sınırlı da = olsa, varatabılmrsıdır Tıne 27 Mavıs'ın çetırdıgı venılıkler ; den bırı, ıdare edenlerle edılenler arasındaki vakınlı|ın sağ lanması ve ıdare edenlenn fıkırlerinı açık açık sovlemelerı kamn ovunu avdınlatmalarıdır. Millî Bırlık tdaresının ılk günlennde bu uvgnlama, o zamana kadar bovlesıne açıklıja alısmamıs olan mıllet tarafından hıç Ş de vadıreanmadı, aksınr sovlenenler cankula|ıyle dınlendı ş ıfadeler uzerınde tartısıldı onlardan hukumler çıkanldı. An z cak kamu ovn acıklıjı tuttukca ve alkısladıkça, ıdare edenle ş rın de hızı arttı ve zaman eeldı kı bır konu fizennde her k« ^ fadan avn ses cıkmaga basladı netıcede Komıte ıçindeki fıkir ^ avnlıkları her sün her saat konusulur oldu Malfim olavlar dart sonra smırlandınlan lâfazanlık akımının. 1961 seçımlenni takıben bıraz mahıvet dfgıstırmek soretivle veniden hıılandısrını eoruvornz «Demokratık» olmak \eva «demokratik» çorunmpk hevesı ıdare edertlerı Bakan kademesinden Cumhur haskanlıfı kademesıne kadar daha fazla konnşmağa ve lummıı olsun olmasın sartlar ıcap ettırsın ettirmesin. sSvlenmı veceklerı bıle cok defa sovletmefce do|ru âdeta itmis ve bn rnrcnna o çunden bueune kadar devam edıp gelmıstır. Artık onemlı olavlar Turkivenın ıç ve dıs politikası Bakanlık kapılirında volda surada burada vapıian sohbetlerin konularıdır *vrı kafalardan cıktı|ı içın çok defa birbirini totmavan eörusler. v ahut düsunfllmeden. tariısılmadan sövlenmis lâflar valnız Turk halkını de 5 ıl, dfinva kamu ovunn da sasırtmak Mısafır Alman Savunma Bakanı ve Genel Rurmav Baskanı Murted tartır Ve bövlece demokratik duzenın istedıSı açıklık tersıne Hava ussunde vapılan gosterılerı tâkıp ederlerken ıslemeSe baslamıs gibidir. Üzulerek sovlemek zorunlu^unda 51 gün ölümü bekleyen adam ^ Tlöporiaj: Sdâhaîiin ÇfCLCER ^ ^ Bulgaristan zindanlarında 16 yılın hikâyesi "HEP AYNI SESLERİ DUYUYOR GİBİYİN; TEVKİF EDILDİNIZ., «Askerî, sıyasî ve iktisadî vonden casusluk vapmaktan idama mahkum edıldınu» Dün yurtta vukubulan trafik kazalarında 7 Korkak ve urkek bır halı vardı ölii, 73 yaralı var Insanlardan korkuvor aıaçlardan Polislerin karakollarda yatması usulü kaldırıldı Hudutta mubadelevı japan Tu/k \e Bulffar subajları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog