Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Milti Eğitim Bakanlığınea yeni baskılan I yapılan eserisr ' TERBİYEYF DAİR Bertrand Russell Prof. Hâmit Dereli 500 İTIRAFLAR I J. J. Rousseau Reşat Nuri Güntekin 860 DÜNYA NEMETİ I Knut Hamsun Behçet Necatigil 500 CESAR BİRO1TEAU H. De Balzac Fehmi Baldaş 700 ÖIü Bir Evden Hâtıralar II Dostoyevski Nihal Yalaza Taluy . 350 Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda satılmaktadır. (Basın 8082/6083) 41. yıl soyı 14305 umhurive KURUCUSU: ÎTJNUS NADİ lelgrai v t tnektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kuhısu: tstanbuJ No 246 Teleionlar: 22 İ2 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım. Kullandım.Beğendim Cuma 29 Mayıs 1964 hatdki "JOB" açık aran renglndedlr 511.Fetih üıldönümii Nota da ayrıca her türlü patlayıcı maddelerin ithalinin ancak Cumhurbaşkanı ve muavininin mutabakatlariyle yapılabileceğini bildirdik Kıbrıs Hiikiimetine i n bir nota verdik Mecburi oskerlik ihdası ve silâh a'ımı ile ilgili olorak Bugün İstanbulun fethirun 511 inci yıldönümünü kutlayacağız. 1453 yüının mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet tarafmdan muhasara edilen İstanbula kanb çarpışmalardan sonra Turk ordusu 29 mayıs günu Kirmis ve Doğu Roma İmparatorluğunun yıkıldığı o gün tarihın seyri değişmişti. Fethin 511 inci yıldonümü Törene saat 10 da surlar karjısından ve Selimiyeden yapılacak top atışları ile başlanacak, Hmandaki gemüerle şehirdeki fabrikalar diidük çalarak törene katılacak, halk "fetih jehitleri için bir dakikalık sayeı durusunda bulunacaktır. Topkapıdakı törende mehter cenk havaları çalarken, tarıht kıyafetlerle 90 kişilik blr bırlık. toren yennde kurdurulacak otay otağı hümayun civarrndan eski bir topu mevzıe surerek koç başı merdıven ve tahta kalelerle Ulubatlı Hasanı temsilen surlara tırmanıp sancak dıkecektir. Toreni Fetıh Derneğı Başkanı açacak, Beledne Başkanı bir Ünıversite profesoru ve bir subay tarıh ve askerlık bakımından Istanbul fethinin onemını belirten konuşmalar yapacaktır. Surlar önünde toren, mehtenn hamaset havaları ve bandonun çalacağı marşlardan sonra birliklerin geçidı ve surlardan içeri girişi ile son bulacaktır. Ankara 28. (Cumhuriyet.Teleks) lcrin beyanları ile teyıt edılmış Kıbruta mecburi a«kerlık ıhda. ı olan basın haberlerıne gore, Kıbıı İle ilgılı bir kanun tasarı«ımn rısta mecburi askerlık hızmetini getırılmek ıstenmesi karsısında ıhdas eden bir kanun tasarısı Lef. Türk hükümetı, Kıbns hükumetı koşede Teşrıi organlara sevkedilne bir nota vermıştır. mış bulunmaktadır. Ayrıca, KıbKıbrıs Büvükelçimiz Mazhar öz rıs Cumhuriyet Hükümetı, harb t 1 j kol tarafından dun venlen bu no. uçaklan, torpıdobotlar ve diğer m. t« bügun Dışışleri Bakanlığmca allâh ve muhımmat satın almak ıçıklanmıştır. çın mü^akerelere gırışmistır. N'ota avnen soyledir: Bu kararlar, sadece Kıbrıs Cum• Türkıye Hukumetı asağıdaki huhuriyeti Hukümetının Rum kana. suslan Kıbrıs Cumhurıyeti Hu ! dı tarafından alınmıştır. Oysa ki, kumetinın bılgısıne sunar: Kıbrıs Anayasasının temel maddeKıbrıslı Rum sorumlu şahsivet lerinden olan 129/2 ve 50 (B) (12) maddeleri hukumlerı mucıbınce, mecburî askerlık hızmetının ıhdası ve Kıbrıs'a harb malzemesı ile turlu patlavıcı maddelerın ıthah ancak, Cumhurbaşkanı ile Cum. hurba<:kanı Muavininin mutabakatlarıvle kabildir. Bjnaenalevh, yukarıda bahıs konusu haberler doğru ıse, bunlar hem Kıbrıs Cumhuriyetı Anayasa. I Arkası Sa. 7. Su. 6 da Ankara 28 (CumhuriyetTeleks) Başkan Gürsel politikacıları ikâz etti UYÜ BUYÜK FETIH YAZAN: Feridtm Fânl Tülbentçi ÂÜIB YTP Hnknmeti ıjüı rıı ve Sanatkâr oyıınu Fatih Van 28 (Orban Erinç bildiriyor) YTP nin guven oyu ile hukumet i YTP Genel Başkan Vekılı Dr. kurabıldığıni, bunun da partısının Yusuf Azızoğlu'nun bugun Van'a CHP partızanlığını destekler bıı gehrken Edremitte yaptığı konuş durum yarattığını belırterek «IM ma 3. Inonu kabinesınin devamını nıyetımızı kotü bir şekılde istıs mar edıyorlar» demıştır. tehlikeye duşurmuştür. Gezisi sırasında CHP nin parti Adının açıklanmasını ıstemıyen zanca davranışlarına şahit olduğu bır YTP milletvekih de «kararlıyız. 15 hazıranda hukumeti gu\en nu belirten Azizoğlu, CHP nin, oyu istemiye dâvet edeceğız» şeklinde konuşmuştur. Azizoğlu, yarın sabah bır basın toplantısı terttpleyerek 3. koahsyon hukumetinın devam edıp ede mıyeceğl konusunda bir açıklama vapacak ve muhtemeien guven oyu kullanmak için bazı şartlar ılen surecektır. U53'e kodar istanbulda oturanlar YAZAN: Prof. Dr. Afif Erzen 3. Sahifemizde YAZAN: Elif Naci Bugün 6. Sayfamızda Azizoğlu Vanda, CHP nin partizanlığından şikâyeile, iyi nİYeilerînin îsiismar edildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Cemal Gursel bugun yaptığı yuruyuş sırasında partıtılerın seçim konuşmalarından bahsederek partılerarası kotü konuşmalara temas etmıs ve «partılcrın bu tutumları bir semere verfrse ve tmlFet bir kardej kavgasivle karşı kaışıya kalacak olur<a Şöhretli yazar bundan en çok zarar goreeek bızAnkara 28, (Cumhurh et.Teltks) zat bu durumu yaratan sorumsuz Başbakan Ismet tnonu bugun ınsanlar olacaktır. Herkes bu duCumhurbaşkanlığı koşku bahçeruradan haberdardır. Butun politi sınde uzun bır gezınti yapmış ve kacıları tekrar ve şıddetle ıkaz muteakıben konuştuğu gazetecıleeıleıım» demistir. re, «Makarıos'un silâh alma gav. = Anadoluyu kanş kanş jfezerken retine seyırcı kalmıyacağımızu soylemiştır. Inonu saat 12 30 Jı Basbaksnlıktan ayrılmış ve Çankaya koşS onunla beraberdi. Otyam, Saroyan'ın geri kune gelerek bır saat kadar bahçe hikâyesini yazdı ve resimledi de, özel Kalem Muduru Necdet = Caıp ve Cumhurbaıjlıanlığı Yave =Pazar gününden itibaren CUMHURİYET'te ri ile birlıkte dolaşmı?t!r. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Inönü silâh alma gayrelinei seyirci değüiz» dedl; Makarios un = BABA 0(11.1 William Saroyan Fihret Otyam da = J = İ = = = Alıııaııyadaki Türk işçilerine süresiz, ikamet izni veriliyor Türk işçileri eşlerini yanlanna getirdiklerî takdirde onlara da çalışma izni verilecek Bonn, 28 (a.a.) Türk Alman notalan bır ek sözleşme haline ısçı anlaşmasının bazı maddelerın getırmek üzere Bonn'da cereyan de deSışıklık yapılması için her eden müzakereler sona ermıştir Bakanlığında ' lkı hukumet ılgıh makamları 8 Federal Dışışleri ra«ınH3 hugüne kadar teatı edüen Huzenlenen toplantılara Türkiye adına tş ve tşçı Bulma Kurumu Genel Müdürü Kemal Gökçedağ, Çahşma Müşavırı Ekmel Onbulak ve Çahşma Ataşesı Dr. Bilâloğlu otılroıştır Türk • Alman heyetlerınin varmış oldukları kararlarda, Alraanvada çalısan Türk işçilerine verl, ılen iki yıllık ikamet müsaadelermın süresiz uzatılması, Türk lş;ileri eşlerini yanlanna geürdiklerı takdirde kendilerine lüzumtı Teni Delhi. 28 (AP. • a*, ve halinde çalışabilmeleri ıçın geRadvo) Bır çok mılletın tem rekli iznin verilmesı, aynca, Tür sılcısınıo de takıp etmekte olduğu kıvede ailelerine ve bakıma muh1 ouvuk cenaze törenı ile Hındistan taç yakmlarına yardım etmiyen B^'bakanı Javvaharlal Nehru, ef Türk ışçjlerin aldıklan çocuk P«resmı saneleştıgl baskentın sokaklarında rası ödeneklerinin Alman kanallan vasıtasiyle doğruca Türson yolcıılııSuna çıkmıştır Arkası Sa. 7, Sü. 6 d»* Arkası Sa. 7, Sü. 4 te CHP seçim afislerini yırlan Kur'an Kursu Kıbrıs buhıanı vahim safhada • öğrencisi tutuidu Gaziosmanpasa Dortyol Ca. mı duvarına asılan C. H. P ye ait seçim afişleri yırtılmıştır Dün saat 13 sıralarında mahallı karakola yapılan bir îhbar sonunda, önceden Seçim Kurulu tarafından tesbit edılmiş olan ve propaganda afışleri için avnlan Cami duvarın daki C. H. P afişlerinin parçalanmış olduğu görülmüştuıMahalli karakolun yaptığ, soruşturma sonunda afislerı yırtanın Kur'an kursu öğrencilerinden ve aynı camide ya tıp kalan Tokatlı Mehmet Av. dm olduğu tesbit edilmiştir. 18 yaşındaki Kur'an kursu öğrencisi hakkında seçim kanununa muhalefet suçundan koğuşturma açılmıstır. fiatılılar endişelerini beürtti, mecburi askerlik Ânayasaya, silâh ithali de Güvenlik Konseyi kararma aykırı VVashinçton, 28 (a.a., A.P. ve arada bütün üleklere «Kıbnsbu Radvo) Makarios hükümetimn taki durumu daha da kötüye göSovyetler Bırliğinden jet uçaklan türebilecek herhangı bir hareketve diğer ağır silâhlar satın almak ten kaçınmalarını» ıhtar etmıştL konusunda temaslarda bulundufu tngiltere hükümetı adına da vanun açıklanması ve oı^Vburi as pıjan bir açıklamada Ingıîterenin serlik ıhdas edılmesı hakkındakl Kıbrısa silâh sokulmaMnı endışe |kararı, resmi batılı çevrelerde de (ıle karşıladığı ifade edılmeıctedır. irın bir endışe ile takip edilmek | Ayrıca Lfkoşe'deki Ingılız Yuk. tedir. r sek komiseri ve Türk Buyuk Kıbrıs meselesinin içyfizünü, dun Kıbrıs Dısışle dıs yüzünü öğTenraek için ani Amerikan Dışışleri BakanUğı elçisinın ri Bakanım ziyaret ederek Kıb lasılan Ramca öğrenmeje, yaozcüsü, Makarıos'un SovyetJerden ılâh satın alma kararı hakkında ' rısa silâh ithali karannı protesto hut Yunan çazetelerini getirtıp vaptığı açıklamada «Sovyet ve ettikleri bildirıltnektedır. tercüme ettirmek zorunluğunÇek yapısı hafif sılâhların Kıbns Arkası Sa. 7. Sü. 7 de da kalacağız. Gün eeçmıvor kı *L, u ,ta bulunduğunun gozle görünen l bir Yunan gazetesinde bizim ıGumüşpala, seçim gı'iisindc sandalya ustunde halka hitap ederken bir gerçek olduğunu> belirtmiş ve çin yeni olan bir tpkım mesebunun yanısıra yeni bir "silâh yıleler yine bizim yetkililerın aiğmağınm «esef verici bir şey« ozından açıklanmıs olmasın. Melacağını söylemiştir. selâ Kıbrısa cıkarma için harekete çeçisimizin savısını Tunan Sözcü ayrıca adaya silâh yığma gazetelerinden aktarma yolu\la nin Güvenlik Konseyinin 4 tnart öğreniyoruz. tarihli karanna aykırı olacağım da sözlerine ilâve etmiştir. BilinDışişleri Bakanının Mecliste dıği gıbi Konsey, Kıbrısta barışın bile açıklanmamış olan Türk temini için Adaya bir barış gücü Yunan münasebetleri hakkın gönderilmesine fcarar vermiş ve daki bikâyelerini \ine Yunan hoparlorlerin kaldınlmış olBurdur, 28 (Ali Abalı bildigazetelerinde bnluvoruz duğunu gbrmüsler ve sebep Ankara 28 (Cumhurnet Teleks) riyor) Güney ıllerinde seDış politikada «ha\a vapmak» olarak da «bozuk» cevabını al Ataturk Sanatoryomunda ha>=taçim gezisine çıkan Koy îslerı mışlardır. AP'lı olan Beledıye lar ile isçıler arasında buyuk bır meselesı süpbesız önemlı. He Bakanı Dr. Lebıt Yurdoğlunun Başkanı Mustafa Konu'ra başarbede olmii« ve kavga polıs tata le miinasebette bulunduğumaz Bucak ilçesinde yaptığı konuşmemleketin kamu ovuna bır ta vuran Dr. Yurdoğlu, bir sofından bastırılmıştır. mava A P.'liler mâni olmak nuç alamamış, CHP'lılerın beıstemışlerdır. Sanatoryomun etrafındakı bah kım olavlann ıçyüzünü akset tirmek biisbütün önemlı. Ama raberinde getirdıkleri tek hoCHP'lilenn seçim zamanı Dün Izmırden dönen «Manısa> çede çalışan ışçılerın ıddıasına go insafla düsününüz; Türk kamu parlörle pazara toplanan az Bucak ilçesıne gelen Dr. Yurd|re 67 kadar hasta sarhoş bır vaşıiepinin gemıcilerınden Ramazan sayıda halka hitap etmiştir. oğlu ve beraberindekiler Beriyette öğleden sonra tel örguler oyunun meseleleri Yunan eazeYurdoğlu, «Hükumetın bir â Can dışan çıkarken bir gümrıik den geçerek kaçmak istemışlerdır telerinden öğrenmesi de, ayıp lediye tarafından me.vdandakı başmufetışı tarafından ikınci defa değil midir? zası, Bakanım ama Belediye Baştarafı 1 inci sahifede durumu goren isçıler hastalara Başkanınızın tutumuna şahit çevrilerek sıkı bir aramaya tâbi mâni olmak ıstejince aralarında *••* nldunuz. Onu size şikâyet edıtutulmuş, gümrükte uzun müddet Arkası Sa. 7. Sü. 4 de \orum» demiştir. bekletilmıstir. Bakanın bu tarzdakı konu? Izmirden aldığı 5 er kıloluk ze\. ması uzerıne kalabalık artmı« |*ınyağı tenekesı, gemiden aldığı ve Yurdoğlu ılgı ile dinlen| boş yağh boya kovası ve 5 eskı mıçtır. kravatla norma! muaveneden son Konuşmadan sonra Dr. Ifurd ra dısarı çıkan Ramazan Can nvı "ğlu partılı partı=i7 koylülerın fettıs tarafından çevrılmıştır Sa ıının tehıık edıcı konuşma rlıleklerını dınlemış ve dac atlerce bekletılen gemıcının ?e^ • lirı halk taıafindan zaman koy'ulprı EPncllık'e orman di >ın\?!!\ t«»nPKeleıı açılmış fak?' 1961 yılında 273 Mn, 1962 de 278 bin, 1963 de dc zaman prnte'to edilmiştir. Arkası ha i. sü â de Arkası Sa. 7 Sü. > da ^ E r t a t ı hnska bırş,e\ çıkmamı^tır f 284 bin kişi ka nserden ölmüş Nehru'nun naaşı düıt törenle yakıldı Nereden öğreniyoruz? Tinbergen, turizm alanında yapılacak yatırımların yeniden gözden geçirileceğini açıkladı TURİZM ir ideal dinlenme yerleri: Kocaell ve Sapanca • Tnrizme ümidini bağlayan Marmara Adası •k 200 dolârla 40 pün Amerika: New Tork. • Tnristlerin sevRÜisi De nizkızı ve 50 yıllık hikâycsi. *• Ayrıca Kısa Turizm haberlerl Gumüşpala Tatvan'da ortaokul müdürünü savcılıga şikâyet etti Tatvan 28 (a.a.) Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gumüşpala, bugun Tatvan Cumhuriyet Savcılığma müracaat ederek, Ortaokul Mudürü Avni Doğan'ın, 27 Mayıs toreni sırasında yaptığı konusma ile Tedbirler Kanununa aykın harekette bulun Arkası Sa. 7. Sü. S da A. P. liler Yurdoğlu'nun Burdur'da konuştnasına ntâni olmak istediler Ankaroda bir sanatoryumda işçilerlehastalar kavga ettiler 5. sahifemizde Ankara, 28 (CnmhnriyetTeleks) Devlet Plânlama Teşkilâtı Baş müşavirı Prof. Tinbergen, gazetemize verdığı bir demeçte, turizm vatınmlannı artırmak amaciyle bu ektöre ait plân yatınmlarının yeoıden gözden geçirileceğini söylenıstir. Prof. Tinbergen: cPlândakı tu •ızm vatırımlarmm yetersız oldu îu ıleri sürülüyor. Bu konudakı iü^uncenız nedir?» sorusunu şö^le pvaplandırmıştır : «lierı sürülen bu husus dogru •lıır Plândaki turizm yatınmlarını ^enıden gözden geçırecegız Turkı p, tunzmden ıyı bır gelır sağlı^» mlır. Ancak bu ış 7aman ısier Bu 4unf îspanva ve ttjlva E I M hg?ı iki teneke zeytinyağı yüzünden bir gemici lepeden tırnağa arandı Gumüşpala ve beraberindeki AP lileri halk protesto etti Ahlat 28 (lelelonla) Ahlatta bır kapalı «al^n tnpianfısı duzenhven Gumuspala ve AP ll mıllet^ ekıl'e Amerikada her iki dakikada bir kişi kanserden ölüyor Arkası Sa. 7, Sü 5 te 1 Masum : « i ı i i u/iın hpklp\ışten Afkası Sa. 7, Sü 5 te ı (Ya^ısı 7 nci sahifemizde>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog