Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbetftçi İSTANBULUN FETHİ Yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın 151ğı altında yazüan Fethe dair bu Uk ve büyük romanda Bizans İmparatorluğunun binbir entrikalarını Vlakharne saraymda geçen aşk ve ihtiras gecelerini, ateşli Rum dilberlerinin maceralarııu merak ve heyecanla okuyacaksuıız. Ve nihayet yüzbinlerin gökleri yırtan alkışlan arasında Fatih. Sultan Mehmet Hanın ordusu ile beraber şanlar ve şerefler içinde İstanbula gireceksiniz. Fiatı 750 kuruştur. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ 41. yıl sayı 14302 umhurivet KÜRÜCÜSÜ: CTJNÜS NADf Telgrsrf v» mektup adresi: Cumhuriyet jstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 248 Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım.Kul ,Beğendim Perşembe 28 Moyıs 1964 lîakîki "JOB" kçık altın rengindedlr i " Vergi gelirlerini ı lartırmak i ç i n l jgayret etıneliyiz95| NEHRU Kalbinden rohotsrz ve 74 ycşındaydı §§ tabii olduğunu, bunların devamlı 1 | hâle getirilmemesim söyledi I Veni « » 27, <a.a.APRadyo)Devlet Bakanı * Delhi J • ŞT Ankara 27, (a.a.) Birkaç EHE günden beri Ankarada buluİE ^ : ZZZ 1 17 yıllık Başbakanın yerine Shastri'nin getirilmesi 1 Profesör îlk yılki gecikraelerin § | bekleniyor. Hindistanda 12 gün yas tutulacak Lal Bahadır Şastrı 1 ibakmaktadır. man tarımda, sanavidc. ıılas SSÎHindistan Başkanı Nehru, bugün tırmada ve her alanda verim •Tıirlrive saatiyle 1130 da ölmüş Parlâmentoda Başbakanın ölünan Devlet Plânlama l>şkililiğin arlması denıektir. Hu ~ liir. Sayıl: dünya liderierinden bi münü açıklayen Ulaştırma Bakanı Başbakanın lâtı Başmüşaviri Prof. <ı. devlet teşkilâtı ve iktisadi rı olan Nehrunun 74 yaşında ıken Lsuhramaniamı: «Size Tinbergen, Anadolu Ajansıdevlet teşekkiilleri için de S Z hayata gözlerını yumması Hındıs iöldüğünü tefpsürle biidirmek zoııa şu demeci vermiştir: aynıdır. Bu baiiimdan ida SSS tanda ve dünyada derin bir tees rundayım» damiştir. Bakan, Parfâmentoda Nehrunun ?ur uyandırmijtır. « Birinci ı>eş vıllıK p"arede, iktisadi de»let leşek ^ . Nehru, bu sabah beş ay için öldügünü Dildirırken teessüründen nın ilk yılı basarısıe değiîküllerinde ve tarımda verim = = dir. Milli gelirde yüzde 7 c liliŞi artırmak üzert plânda S de ıkinci bir kalb krizi g'eçırdık kelimeler agizından zorlukla döt€n sonra ölmü=tür. tlk kalb krı külmüş, evveSâ. «Başbakan artık...» varında bir artış mevdann önçörülen reformların ka EjE;j güçlükle g e l m i ş t i r . B u rakama ulaşıi bul edilip yürürliişe konına EE; z"" ocak ayında geçirm'.şti. Aîü demiş. sonra cümlesini «Hayatta değil. m a s ı n d a . t a r ı m d a a l ı n a n iyj sının önemt açıktır. Idarî ka Z Ş teakıben de tansijonu yükse.erek tamamlamıştır. m a h s u l ü n payı o l m u ş t u r . 196" rarlarda tekerrür ve gecikme *~ vucudunun sol tarafını kısmen Işık söndü.» yılırıda v e r g i gelirlerincle ö Arkası Sa 7, Sü. 7 de EEE felç ınmişti. Doktorlar ksndısır.e Başbakanın ölüm haberi üzerire ^ ^ kati bir istirahat tavsiye etmış Parlâmento üyeleri arasında hıçn e m l i artış o l m u ş i s e d e h e jlerdı. Nehrunun rahitsızlıâınddn kırarak ağlayanlar olmuştur. n ü z t s t m i n edici bir s e v i y e Bugün sabahın erken ^aatlerin beriye. Başbakanlıkla ilqi!i i'lere ye ulaşamamıştır. Vergi ge • den beri ekseriyeti kalb hastalıklirlerini artırmak için jrayları mütehassısları olan vedi dokr e t l e r i m i z e devım etmemi7 'or ve Başbakanın yegâne çocuğu çerekmektedir. Kamu yalı • lan kızı Mrs. îndira Gandi yatanmları. plânda .ingörüienin ğının başı ucunda bulunmakt.ıydıaltında kalmıştır. Plâııın ilk lar. yılında gecikmeler tabiîdir Geçen ocak ayının yedisinde ge Fakat buniar, devaıvr^ halr çırdigi bir kalb krizinden sonra eelmemelidir. Aksi tajidir vavaş yavaş iyileşmeye başlavan de, özel teşenh:is yatırıınBaşbakan, son haftalar içinde hülarının gelişmesi için gerekli kümet işlerini yapmaya, hattâ olan temel • atı.ımlar, efiParlâmento toplantılarına dahi iş tim, v s. sağlaııamaz. Karon tirake başlamıştı. sekıörünün elektHft, karavol Arkası Sa. 7. Sü. 7 de ' a n ve okullar gibi halkın Nehru kinuJi ? Modern Hindistamn yapıcısı Nehru tarihe, modern Hitı distamn yapıcısı olarak geçe cektir. Mahatma Gandi. Hint hal kının bağımsızlığa kavujma mücadelesinin ruhunu te^kıl etmiştir. Fakat, memlekrtinin baçımsızlığını sajlamlastırmak vazifesi. Rasbakan ola rak .\>hro'va düsmüstiir. \ehrn varlıklı bir ailenin çocuiu ıdi. Fakat, bütün mad dî ralıatı bir Urafa bırakmı; ve memleketi için mücadeleve girişerek vıllarca bapiste kalmıştır. Hindistan 1947 yılında ba , fımsızlıja ksvtıstnktan «onra, Nehm için rapılacak bir çok i« vardı. Memleketırtde tam bir birlik kurmajı. kom •şnsu Pakintan ile mönasebet lerîni diizene »okması ve Hindistamn dış politikasını i Arkası Sa. 7. Sü. X de SS ZS ~ EE; rz: ŞZŞ ~ EE: ^ ZZ= SSS SS EEE ~ rş: = Taksimde yapüan tören ısfififfffiifffiffffiffffifffffjfiıiffrıifff ZSZ EE5 =Ş ZZZ S= ^^ == =£ = ihtiyacını karsıl.ıyan kohvZZS larda hizmet yaptt*ını unııt. mamalıvız. KalMnma her » = = Hürriyet ve Anayasa bayramr Washiıtgton Sovyetlerin Rumlara silâh veraıesini endise i!e takip UThant, Barış Kuvvetinin görev süresinln uzatilmasını ve yetkilerinjn arttırılmasını Güvenlik Konseyinden istiyeceğini açıkladı. UashingtOD, 77 (a.a. AP RadHaberlere göre, Rusya ile Kıbyo Johnson Hükümetinin, Rus n.« Hükümeti arasındaki temaslar yanın Makariosa ağır silâhlar ver Lefkoşedfki Sovyet BüyülceJçilimesi ihtimalini dıkkatle izlemek Arkası Sa. 7. Sü. 1 de | te olduğu bildirılmektedir. Amerikan Hükümetine yakın çevreler, diplomatik çevrelerden Makariosun Sovyet Hükümeti ile av uçakları, zırhlı otomobiller, agır toplar, uçaksavar toplan ve küçük harb tekneleri almak üzere temaslara geçmiş olduğuna dair gelen haberler hakkında sorulan ; sualleri cevaplandınrken, Washington'un bu olayların gelişme tarzmı dikkat ve ilgi ile izlemekte 'olduğunu söylemişlerdir. dün bütün yurtta kutlandı Ankara ve Istanbulda tören ler parlak oldu. Iıîönü törene çoktanberi takmadığı Istiklâl Madalyası ile iştirak etti Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) te yapılan törenlerle coşkun bir seler, evler, meydanlar ve ulaştırirulu üyeleri, Kuvvet Kumandan Hürriyet ve Anayasa Bayrarm şekilde kutlandı. ma araçlan, albayrak ve dövizler ları, siyasî parti yönetiçileri, «sivil nın 4. yıldönümü bugün başkentDünden itibaren resmi müesseIle süslenmiş bulunmaktaydı. Binve askeri erkân saat 8.45 te AnıtlııllllllllllllllılMiılıılııııllıılMlııııifnıııııtıııııınııııııınıııınıııııuıııı l e r c e b i > S k e n t ! i Atanm huzurunda kabirdeki Arslanh yolda yerleri saygı duruşunda bulunmak ıçın nı aldı. Kortej saat tam 9 da pro| ~ ~ Z sabaUln erken saatierinde Anıt tokol sırar^na göre Atanın kabri Z kabrin yolunu tuttular. onünde sıravndı. *f Z Anıtkabirdeki tören Başbakan înönü'nün sağ göğsün Z Başta Cumhuriyet Senatosu Bnş rie, uzun süredenben törenlerde E kanı Enver Aka olmak üzere Mil' takmadığı htiklâl madalyası g > <E let Meclisi Başkanı Fuat Sirmen. [riümekteydi. Tunç vüzlü Mehmet Z Başbakan Ismet înönü. Anayasa ,çığin hançere^ınden dökülen «Ti» • Mahkemesi Başkanı Sünuhi Ar^esi üzerine, Atanın mânevi huzuDün kutladığımız 4 üncü yıldönümü, 27 Mayıs'ın anlamı üzerin \ san, Genelkurmay Başkanı Orge!ruııda saygı duruşuna geçildi. Son Z Cevrfet Sunav. Bakanlar Ku deki çelişik görüşleri âdeta bir araya getirdi. Gazeteleri ka Z Arka« 7. Sü rıştıranlar, bu konu etrafındaki yazıları ve yorumları oka Z yanlar, birbirleriyle tamamen zıt yönde görüşlerle karşılaş z tılar. = Kimisine göre 27 Mayıs, amaçına olaşmamış bir devrim hareke = tidir; kimisine göre 27 Mayıs, bir demokratik düzen çabası ; nın netiçesidir. Anayasasiyle ve getirdiği müesseselerle vade ; dilenler yapılmış, amaçtan ayrılmamıştır. Kimisine göre ise E 27 Mayıs, 1950 1960 arasındaki mnhalefetin yörüngesine otnrt z tuğu, yahut sonradan dejenere ettiÇi bir davranıştır. Şüpbe ; siz bunların içinde vadedilcnlerin yapılması ve demokratik ; müesseselerin knrulmuş olması çörüsleri daha afır basıvor. = Gerçekten Sayın Gürsel'in de söyledifi gibi. «27 Mayıs, mero z leketteki olayları değiştirip, birtakım görüş ve düşiinceleri E millete zorla kabul ettirmek için defil, memlekette xorbahğı, z vatandaşları ikiye bölen davranısları. yurt içindeki düşman z lık gayretlerini bertaraf etmek, Türk milletinin hür, bütün = insan haklarına sahip bir nizam içinde yaşamasina imkân ve Z ren vasatı sağlamak için vapılmıştır.» = O zamanki olayları ve 27 Mayıs amacınm halkovnna açıklanışını Z hatırlıvanlar. ihtilâl bareketinin aynı espri içinde kalmağa Z çahştığım da bileceklerdlr. 27 Mayıs bn espri içinde Anayasa = yı getirmiş, temel miiesseseleri kurmns, kısacası demokratik : modele uyş'un bir siyasal düzeni 1961 seçimleriyle millete bı z rakmıştır. Bu bakımdan dış görünüşiyle ve anahatlariyle 27 z Mayıs'ın amacından aynldıginı ileri sürmek güçtür. Belki ~ söylenebilecek olan bo, sınırlan nazarî olarak belirli amacın : yine nazarî plânda kaldıfı ve temeldeki kavçanın balledile = memiş olduğudnr. Z *ncak hemen ilâve etmek gerektir ki, 27 Mayıs bir oluşun saf E hasıdır. Toplumdaki bunalımın, dısından ve yukardan siyasal E gibi görünen çekismelerin Türkiyeyi getirdiği bir merhaledir. E 27 Mayıs. Sayın Gürsel'in açıklamasında işaret ettiği «ikiye E bölen davranışları» ortadan kaldırabilmis değildir gerçekten. Z Ama onun yanında temeldeki ayrıntıları ortaya çıkaracak, Z İnönü, Arsan. Sunay, Sirmen ve Bakanlar Kurulu Anu kabirde Türkiyenin, o zamana kadar üniversite kürsülerinde bile ko z nusulamıyan ve bilinmiyen meselelerini, bo meselelerin ne ; denlerinin millete malolmasmı sajlıvacak bir ortamı yarat 5 mıstır. rtnemli olan zaten, aynlıkların nedenlerini bilmeden Z ve temelden eelen Uîiıltulara knlak asmadan ortadan kaldır Z mak değil. toplumun kendi jerçekleriyle karşı karşıya kal Z ması ve bu eerçeklerin çaresini kendi kendine bnlabilmesidir z A Kent OyuncuUrı ile Dev. liirkiye 27 Mayıs merhalesiyle b5yle bir devreye girmiştir artık. ; let Tiyatrosn arasındaki E Meseleler halledilmis midrr? Elbette hayır.. Fakat bir oluşun E anlaşmazlık devam ediE içinde meseleler, kitleler tarafından emilmeden kolaylıkla Z yor: E balledilmez. Bunu emdirecek olan fikir akımı veya akımları = Yunanistanda hazırlanan 6 7 Eylul kitabı dağıfılıyor Nehru Sosyal uyanış Satır, Â.P. ıiist vaadlerini u hedefsiz atıs,, a benzetti , İhsan Ataöv Burdurda, AP. senatör sayısı artmadığı komünist rejimin geleceğini söyledi. Atina 27, (özel muhabirimizden) Yunan Gazeteciler Birlığı, 6 7 Eylul olaylarından sonra yerli ve yabancı basında çıkan yazı ve resimleri ıhtıva eden ingilizce bir kitabı dağıtmağa başlamıştır. Bu kitap, 1956 da hazırlanarak basılmıştı. O zamanki Karamanlis idaİ resi ise, bu kitabın dağıtımınıı Türk Yunan münasebetleri bakı^ mından mahzurlu görerek dacıtınin milletvekili vVC mına mâni olmuştu. Şimdikı P a < pandfeu idaresi ise Gazeteciler takdirde, memlekete Birliğine bu kitabı dagıtma müsaadesi vermiş bulunmaktariır. R. Gümüşpolo "AP 27 Mayıs'a riyor) 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramını, Senato seçimleri propagaudası için buraya gelen AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala ile YTP Genel Başkanyardımcrii Dr. Yusuf Azizoğlu ve CHP milletvekili Ilyas Seçkin'in başkanlığındaki siylsi partiler heyetleri, şeref locasında yanyana • izlemi.şlerdir. Bir basın mensubunun, siyasi partilerin yanyana meydana getirdikleri kompozisyonun fotoğrafını çekmek istemesi üzerine heyette bulunan A.P. milletvekillerinden Şinasi Osma: «Suni şej'ler yaratmaya kalkmayın» diyerek talebi reddetmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Kars, 27 (Telefonla) Başba ğini ve bu vaadleri «hedefsiz at;jkan Yardımcısı ve CHP Genel Sek lar» a benzetmiştir. reteri Dr. Kemal Satır, beş il ve CHP nin politikasının dürüstlük 16 iiçeyi gezdikten sonra dün gtç v e açl İ£İık olduğunu ifade eden vakit şehrimize gelmiştir. , Satır, «Vatandaş kıme oy verirse. Satır, Hasankale, Horasan ve Sa | o iktidara gelir. Marifet, ık'idara rıkamışta yaptığı konuşmalarda, s e ; g e ı d i k t e n sonra memleketi idare eçimlerde oy toplamak için, gerçek decek kafaya sahip olmaktır» de Millî Türk Talebe Birliği taraleştirme imkânı olmıyan vaadler miştir fından Eminönü Öğrencı Lokalın]e hükümetin yıpratılmak istenuiAtaöv'ün Burdur konuşması de düzenlenen «27 Mayıs hedefıne i Burdur, 27 (Telefonla) Şehri ulaşmış mıdır?» konulu açık otu\ mizde yapılan açık hava toplantı rumda konuşan hatipler, siyası aj sında konuşan A. P. milletvpkili landa hedefe ulastığın) fakat sosI Arkası Sa. 7. Sü. 3 te I Arkası Sa 7. Sü. 7 de "27 Mayıs mut'âka hedefe u'aşacaktır,. Bölükbaşı dün açıklama yaptı. destoklemiyeeek M. P. Lideri, «Bu şartlar altında şahsen, «eçmen olsaydık, sandık başına gitmezdik» dedi Yüksek Seçım Kurulunun kaıarı ile senato seçtmlerine kütılma hakkını kaybeden Millet Parfısinin, bu seçimlerde bazı partılerı desteklıyeeeği yolunda çıkarıian haberier üzerine, İsranbulda bulunan M P. Genel Başkanı üsman Bölükbaşı dün basına aşağıriakı aÇiklamf.vı vapmıştır. « Yüzrle yüz haksız bir ksıarla seçımlere katılmarnıza mânı olunmııştur Bu durumdan fayrialanılarak senato seçimlerinde şu veya bu partiyı destekliyececımı? yo lunria cıkarılan haberler tamamıy le hilâfı hakikattır Partimı? ıçın, bu âkıbeti harırlıyanlar veya bu hak«ı/îık fcîrr.şısında sükuf eHenler, l'îzden bir d"=irk hpklf''i»'nıılıHir Tİ YATRO = Z E E E E Z dır ve bu akımlann ortaya çıkardıgı kadrolardır. Atatürk dev r riminin evvelâ sömürsrecilere karşı olan ve sonra ekonomik z ve «nsval alanlara vayılan hasansındaki tılsım da bnradadır. Bu bakımdan 27 Mayıs. sadece bir biçim olarak demokratik £ düzeni eetirdiŞi için deÇil. siyasal biçim içinde yeni bir or = tamı yarattıgı ve Türkiye bn ortamda kendi meseleleriyle yüz = vüze çeldiîi için amaeına varmış kabul edilmelidir. Z * Cevaba Cevap •k Devlet Tiyatrosu Paris'e «hâdiseli» gidiyor. • Yurtta Tiyatro 1 Ecvet GÜRFSİN | 5. Sayfamızda ~ıııııııııııııiHiıııııııııııııııııııiMiiHini(iıi'MinıiHiııııııuıııiMiırfiııııı~ Gümüçpala, bugün saat 17 de jHürriyet Meydanmda düzenlenen Hürriyet ve Anayasa Bai'ramı j |siz bırakmak için bo/.ıık. rpiiTofcn jaçık hava toplantısında yaptığı İnönü ve CHP'ye nın yıldönümü bütün yurtta. kut koydurduğu tesbit "dıleıı AP likbnuşmasında lanmış. bu arada geçen yıllarda ol Belediye Başkanı ile Asxer'ik Şu çatmıştır: duğu gibı bazı AP Iil»r yine to ; besi Başkanı Albay Üsma.ı Kara «AP, 27 Mayısa karş: değildir. rene katılrnamış ve Atatürk luis su arasında hir tartışma olmuş. AP. 27 Mayısı istismar edenlerin. füne çelenk knymarnısî.irdır. Sube Başkanının sert ihtavı iı?eri :ı.=t!r?.pların çogalmasına sebep Dursnnbeyde ne mikrofon degiştirilmıs'i'. APjIanların kar.şısında olan kim=çje: Mera&imdeki konusmaları tesir j Arkası Sa. 7, Sü. 6 da i Arkası Sa. 7, Sü 5 te Dursunbeyde A P liler törene katılmamak için yağmur duasına çıktılar Cumhuriyet Senato seçimlerinde TT Partilileri dinlemiA yor ie Güney doğu Anadohı böl^esi Bugün 6. Sayfamızda Arkası Sa. 7, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog