Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Altay antrenörü Boyrom diyor ki: "Turistleri memnun etmek görevimız, fokat yerll turlstlere vize yok,, Fenerbahçe, Altaya karşı çift santrforla oynıyacak Fenerbahçehler >alna pazar gunu Izmırde yapılacak Altay maçını beklıyorlar. Sarı Lâcivertli takım final maçı için kampa girmiyecek Ug şampiyonunu belli edeeek olan müsabakayı bu patar İzmirde Altayla japacak olan Fenerbahçe futbol takımı dun *aat: 16.00 da kendı stadında sıkı bir çalışma yapmıştır SanLâcivertuler tkıncı çaİLşjnalaruıı mufıkemelen per?e*nbe fünü yapacaklar, son hazırlıklarını da Izmirde tamamhyacaklardnr. Takımın dnrnmn " ~ Fenerbahçe futbol takımının tekj^P başkanı Dr Ismet Uluğ «Takı mımızdakı oyuncula'rın kıjmetlen nık ıdarecılerı, Izmırdekı musabakada takımın for hattında değışık ve kultur durumları yurtça m ı hk yapacaklar ve muhtemelen lum Altay maçı tarıhe geçecek Mustafa (Ogun), Ogun (Bırol), Şen bır maçtır Ijı bır oyun çıkarıp ol, Bırol (Yuksel), Aydın tertıbıv adlarına >akı;ır bır netıce le sahaya çıkacaklardır Mustafa larını umuyorum Fenerbahç* bu ıle Yuksehn oynama »ansları esıt guce sahıptır» demıçtır tır Altay, çok iddıalı Çıft santrafor sıstemı ıle oynıya tzmir, 26 (Telefonla) Hafta ı cak olan Sarı Lâcıvertlılerın bu sonunda Fenerbahçe ıle lıgdekı musabakarla Lefter e yer vertlmı son maçını oynıjacak olan Altay Ivecektır Takımın da kampa giT takımı bu musabakava çok ıddısh memesi kararlaştırılmıstır hazırlanmaktadır Bu akşam NazIzmir ceyahatı mı, Enver, îskender, Osman, NuFenerbahçe futbol takımı, Altav man hafıf bır antrenman yapmışmafi ıçın kamp vapranacak, .dare lardır Takım, toplu halde yarın hevetının vereceğı karara gore, ta (bugun) çalışacaktır kım ja Cuma gunu Izmıre gıdecek Idare hejetı, Fenerbahçe naçı veya maç gunu gıdıp, akşamı donecektır Bu konuda karar t^knık ıçın her ovuncuja 2500 TL prım komıte ıle ıdare hevetınm yapaca verıleceğını açıklamıstır Altayın antrenoru Bayram Dın ğı toplantı sonunda verılecektır. <el, musabaka ıçın su iddıalı rumDr. Ulng'un sözleri lelen sarfetmıştır Musabaka hakkında konuşan ku< Bu haftakı maçı 20 kazanacağız Bu, ıçıme doğdu Fenerbahçe bızı ne kadardır Izmırde yene>or Turıstlere kola\hk go»termek gorevımızdır Ama, yerlı turlstlere vıze jok» Stad Müdürü Hayrullah Güvenîr ikaz ediyor! Perudaki olaylar D. Bahçede de tekrarlanabilir! r [ Peru'nun başkentl Lima'da mev dana gelen fecı olaylar uzerme gereken tedbırlerın D Bahçede d* alınıp alınmadığı konuıunda kendısıyle konuşan bır muhabırımıze Stad Muduru Hayrullah Gu venir: ' c Biz ldareci olarak elımizden geldığı kadar çalışıyoruz Fakat saUhıyetlerımızın dışma çıkan ba zı hususlar var Meselâ yeni trı bunün onu maalesef kumeı tellenyle ortulu 5 6 bın feyıreı her zaman bu telleri kolayhkla devı np sahaya dalar ve Perudaki gı bı buyuk bır facıaya uebep olabı lır Bu tellerın bır an evvel demıı parmakhk halıne getınlmesı şart tır Bundan başka stadın arkasmdakı parmaklıklar da her gun bır Interlıler Viyanaya gelince Avusturyalıların hucumuna uğradılar. kazaya sebep olmaktadır. Hafta Inlerhler imza vermekten antrenmana dahl geç çıktılar Resırade, ıçınde demır parmakhklarda uç çocuğun kafası ııkışmıştır. Bu Intertn fld oynnctmı Gnarneri ve Corso imza verirlerken demır parmaklıklarm yenne du var yapılması en yennde hareket olacaktır. Gelecek maçlarda musabakalara bılek zoru ile gırmek ıstnenlere bu parmaklıklar mânı Dolmabahçe Stadı (tuduru olanuya^aktır» dtjtuaür;. t ^ . ^ „ , t ^ , v ^ Hayruliajı Bayram Dınsel (solda) ve Fduın Clark 14 yıl öneesini yasıvarak hâtıralarını anlattılar Altay, 14 yıl önce Millî Eğitim Kupası finalinde F.Bohçeye 40 y enildiği maçın rövanşına hozır! Roportaj Çetin GUREL tzmir, 26 Tarıh tekerrfirden ıbarettır mıî demali Yok«a, eskı takvımler moda oldu mu demelı Yıne îzmır, yıne Alsancak «tadı ve yıne Fenerbahçe Altay karsı karsıya 7 Mayıs 1950 Mıllı Egıtım Kupası fınalı ve şımdı Turkıy» Blrıncı lıgının fınalı 31 Mayıı 1964 . *** Fenerbahçenin kritik bir durumda îımir» gelerek 40 kazandıgı maçta oynayan v« htlen Altayın uç selâhıyetll adamı olan Edw,ın Clarlj, Bayram Dınsel ve Âdıl Tukel ile konuştum 14 jıl oncekı maçı aynı heyecanla yasayarak oyl« konuştular Umumî kaptan Clark «O gun bızım ıddıamıt yoktu Amma Fenerbahçe 40 kazanmak zorunda ıdı Halıt Denngor o gun karşımda 11 numarah forma ıle oynuyordu. Şlmdı Umumi kaptan olarak yına karşımda Ilk devreıi 00 bitmıstı îkmcı devre uç gole bırsey denemez amma maçın hakemi 90 dakıkanın dışında sankı dorduncu golu beklemiitı. Samım elıyle aldığı topu fılelere bıraktı ve maç bıttı Bu defakı maçın sonunda bir üçuncu takım gulecek fibi . Taraftarianmız «unu lyi bılgınler la Altay tzmlri şerefl» tem•ıl edecektır O maçta sakatlanan kalecinın yerin* geç«n şlmdlki aatr«ndr Bayram Dınsel ise €İ4 yıl 6nce hakemin lütfü il« Fenerbahçeye bır maç vermıstık Ahmet Erol bovnuma baiip beni hastanelık etmısti. Musabaka unutamıyacajım maçlar» araundadır • dedı. ^ Butun Izmır bu havada, Altay yalnıı adı v» yalmı tzmlr lçın ojnıyacak, «kıran kırana kazanana helâl olsun» diyorlar SPOR TOTO Avrupa Şampiyonu bugün belli oluyor Bngttn, yesll sshalann 1 1 V büvuk yıldızlar toplnlngn, tspanvamn Real Madrid ve Italyanın tnter takımı, IX. Avrupa şampiyon Knlfipler Knpa«ınııı nıhsf roaçını, Viyananın tarıhı «Prater» »tadında oynıyaraklardır. Blnleree fntbol merakluunın neticeaint heyecanl» bekledıkleri bn kar?ıla«ma, Re al Madrid • Reims 4 • 3 maçı barıç tntnlnrsa, Avrnps Knpasının en »aiıane flnall olmaya namzettir. tHTtYAR KURTLAR RD. GENÇ ASLANLAR MI? Evte, şn aıralarda bfitfln fntbol âlemı, ba ınalln cevabını beklemektedir. Gerçi, Di Stefano, Pnskas, Santamaria, Gento, Amanclo ve «Beyaı Şim«ekler* ın dıjer Mlartnın klâslan malfitn ama, raa vasatisi 30 olan, ba «Emekliler takıraı» nın. mfithiş blr fızikî flstünlüğe sahip, formnnnn sirresindeki tnter'i maglup etmeıi Ibtimali azdır. tnterMn en bfiyffk avantajı, çok knvvetli blr defsnaa gahlp olmam (g tııaçta 4 fol yedı) ve Helenio Herrera ıribi bfl rük bir fntbol detascı tarsfından yöneltilmesidir. Beton k v dar sağlam bir defan» «nflnde (alısacak tnter hücum dBrtlü•ü, Jair, Manola, Nilftnı ve Corso. «Beyaı Şlm»ekler» In ort» gaha fntbolnno boıabillrse, Mavisiyahlı armadamn n fere nlaşma«ı lbtimali bftyflk Blçüde kolavla^aeaktır KiMes* 8i, «thtiyar Kortlar Genç As Ianlar» mfiradelesinde tnter'i '« 60 40 daha şsnslı bnldnjnmatn ıfade edebilıriı. G. Sarayh Kadri Ankara, 2< SporToto'nun 40 30 gün daha hafta değerlendırmesının kesın »o nucu belli olmuştur Bu aonuca ceza aldı gore 13 maçı 11 kıji bılmıj ve behen Ankara 26, Beden Terbıyesı 32 520 50 hra Merkez Ceza Kuruluna venlmıj 12 maçı 194 kişi bilmış ve behe olan «porculardan, Adana Demlrn 1 843 50 hra, spordan Yahvı Kurt 45 gun, An11 maçı 2.396 kıji bılmij v ı bekara Guoeıspordan Erıın Aktui hen 149 00 hr'a, 30, GalaUfaraydtn K«drt Aytaf 16 maçı 16 464 kl?i bilmiç ve b«herı 21^0 hra ıkramıy» kazaamı; 30 »T gun mmabakadan men e« tır. zası ile cezalandınlmıslardır. 60 MAÇ \ E 208 GOL 30 memlekete mensup 31 takımın katıldıgı IX. Aırnpa Knpasi türpnzlerle başlamıs ve Brıtanvanın bfitfin temsilci leri (Everton, Glasgow Kançers Dnndalk ve Disteliery) daba ılk torda tasfıyeye nğramıstır 1963 • 64 tnrnovasında basiıne kadar cem'an 60 maç ovnan mış ve karfilaşmalarda 208 ?ol kaydedilmıstır. Tnrnnvanın en fazla KOI atan takımı Real Mad rid (27), en az gol ylyen ekipı de tnter (4) dir. «BÜTÜK FtNALLER» Kjtamızın en bflybk fntbel organızasyonn halıne gelen, Av ropa Şampivon KnlBpler Knpasının finallerinln «onnçlan Dolnıabahçe stadıııda gergın bîr havada oynanan maçta emnıyet kuvgSyledır vetlen tel orguler onunde tedbir almava çalışıjorlar. I. Tnrnnva (13 bazıran 19S6 Parn) Real Madrid Reimt Anlaşmazlıklar sebebiyle 4 • 3 (2 • 2). II. Tnrnnva (30 mavı§ 1957 Madrid) Real Madnd Fıoren iyi şekilde kurulamıyan tina l 0 (0 0). m . Tnrnnva (28 tnanı 1958 Brnksel) Real Madrid MiIân S • « (0 0). IV. Tnrnnva: (3 hazlran 1959 Stnttgart) Real Madrid Reimt 2 • 0 (1 • 0). V. Tnrnnva (18 mayıs 19S0 Gla§gow) Real Madrid Elntraebt 7 • 8 (3 1). VI Tnrnnva (31 rnarı* 1961 Ercan TUBCAN Bern) Benfica • Bsreeloo* Istanbul boks takımı dun geee j edılırken Istanbul Boks Ajanı Ah3 2 (2 • 1). TelAvıv boks karması ıle 53 un ' m«t Comert ıle antrenor Bulent VII. Tnrnnva (7 mayıs 1962 revanşını yaptı Spor Sarayını çok j Sumer aragında anlasmazlık çıktı Ararterdam) Benfica • Real sayıda denılecek derecede doldu' ğından takım IJI bır şekılde Msdrid 5 • 3 (2 • 3). lamadı Teknık netıceler şu şekilv m . Tnrnnva (22 mayı» 1983 ran boks severler ne yazık kı tam de • Londra) Milftn • Benfica X • 1 tertıbındekı Istanbul boks takımı51 kıloda Sananı Mete Apaydın'a nı alkıslayamadılar Takım teşkıl (0 • 1). Sezai PAKER BttoıUt.eKt'Vv.t'S.E A* istaııbul boks takımı Tel Aviv ile berabere ıttıfakla, 54 kıloda Ercument Akın, Landen'e teknık nakavtla, 57 kıloda Ismaıl Şımşek Mugabıl e hakem kararnle abondone 60 kıloda Metın Nazaç ıle Kalmen berabere, 63 5 kıloda Ertuğrul örukaya Sadak a ıttıfakla 67 kıloda Adnan Dınçer, Shafır ıle berabere 71 kıloda Kuzbant, Ahmet Berkmanı ıttıfakla, 75 kıloda Husejın Tuna ıle Maklen berabere, Ağırda Garbo Ahmet Topçuyu ekserıjetle jendıler Boylece, bazı anlaşmazlıklar yu zunden ıvı kurulamıyan îstanbul Boks l a k ı m ı Tel Avıv ıle 3 3 berabere kaldı HAFTA iCırs)OE <OyO G KAP.IHCAEZM&Z HAVAVA PU PUASI OLCKJ &AU6A KAR*N)CA IAK)T(LAPA 0AV6T >•••»• bpor Toto tnerakı gun geçtıkçe artıvor. Ba, nsftalar ilerledıkçe dagitılan ıkramıye mıktarının artmssından da belli olnyor. Gazetemız t»por Toto meraklısı oknyncnlanna bizmet ettnek çayesiyle memleketımızde munteşır * büyük gazetenfn hpor Toto tabmınterinın ortalamasını vermektedir. Bn şekilde oknyucularımıza daba ısabeth bır fıkır verebılecefiz kanastindeyız. Takımlar Ferıkoy Kasımpaşa Besıktas tstanbalspor Altav Fenerbahçe Beylerbeyt A. D. fcpor Vefa C 1. îurdn Beylerbeyı Ç. t. Snrdn Vefa A D. Spor dunesspor îjekcrspor Altındag VesıldıreU D. Pasa \ K. hmnıvet Adalet fcvup Haskov Anadola Toprakspor Volsnor 1 8 8 4 5 7 1 2 6 3 Tah. Yaz. t ıuo 1 80 2 70 0 58 1 0 15 1 70 2.0 45 2 8'J 1 81) ıl 40 2 75 2 100 t 91) ADNAN AKtN U6.$.IK> ıŞİ ıcirs) »> C6VA&I İLE TÜRtCArO ŞoBAV CEZAULAR. CEVAB» A L P K C< rOE i&i AK>KAKAPA PA ~ Ümit Takımımızın maçı Ümıt Takımımız buçun Dolmabahçe Stadında *aat 16 da !• tanbul senç karması ıle bır antrenman maçı \apacaktır 8 8 kulup temsılcm 8 kulup tenrılcısı bu jn Be\o|NOT Dunku bpoıTolo tahmın cetvelımı?rte i un u maı luspor Kulubunde toplanarak Tur(02) 11 ıncı maç (2) 12 ncı maç (2) olacastır Bu tertıp ha kı\e Lıgınden duşen 3 tstanbul tasından dolayı o n ı r dılerı? takımının durumunu \e gerıde kalan 8 Utanbul takımının tutu » • • • • • » » • » • • • • • » » • » • • • • • • • • • • » 'munu tesbıt edecektır. » • • • • ••• • • ••• •• • • • • • • • • • •v 8 2 1 1 6 6 JıMı0A5TıKOLFG IOBUTUARIA EDE AvXüPaPA YAZ VATİÜOÎ 6OSUT Lt K>0» « A/AAfO YAVA^ • *OlA\AZ BOVL6 P£VIEF Z ÛUN) TATıufOE 4Gîrn... SOZ& rofc HACe r '.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog