Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ÖT Mfeyıs 1964 CUMHURJYET YEüf Kanlı maçın hakemi Bavtarafi 1 tnel uhlfede <U tahrik edici konuşmalar yapanlan dinleraekte olan kalabahk bir halk kitleslni dağıtmak için San Marcos Üniversitesinin önünde gaz bombalan kullanmış bulunmaktadır. Llma'da Sgrenciler maç sırasında polisin çok sert muamele etme fnönü • Tinbergen sini protesto maksadiyle hilt nü Bastaratı ı ıncı aaJıife«te Baasarafı 1 lneı Paşanın daima Sultan Haçok telefat verraıju... Bazı asker Baî«*ratı 1 inci sahifede narak bu rejim» girdi|inı, »ksi mayisler yapmalctadırlar. Poliı nü toplantuındaki konusman Bvat; tchmin ettiğiniz gibi, Ga miie kar?ı dik durduğu, baîin: ler, kusatıldıklan yrerden dışarıya . v e Kıbrıs meselesinin en az zârar'halde Atatürk'ü v« tnönü'yü redmayişçileri dağıtmak için havaya hakkında Başbakan înönü'ye zi Osman Paşadan bahsetmek is eğmediği bilinirdi... çıkmak için direnmeye baslamısı a neticelenecegine sahsan inandıidetmis olacagım ifado ates etraek ve g8z yasartıcı gaz genis bllgi veren Prof. TînErim, «tnönü tiyoruz... Bir gün, sarayda muhafaza al lar... Gazi Osman Pasa dunımuijj m , bildirmistir. kullanmaktadır. Dun gece, şehrin bergen. bu arada ikinci bes eevap Ve sizlere O'na dair biraı aeı tında tutulan şehzadelerin Avru vahametini görünce: hemen eline bugünlerde isbaşında olmasavdı. obir çok yerinde kansıklıklâr çıkyıllık kalkınma plânı hazırbirkaç Kur<m Kerimin nu elinden çekip ıs başına getırda olsa bazı haberlerimiz var... paya tahsil ve terbiye için g5ndeD:j politika konusuna da teınas tığı, polisin bir çok kimseyi tevkif lıkiarı hakkında ?3riislerini Hani öyle: «Barbarosun t'orun rilmesini tavsiye ettigini Sultan sıvfalarını koparıp. je..t yerleri j memiz lizımdı» demi? ve 27 Mayıs eden 0r Sattr, Kıbrısın Türkiyeetüji öğrenilmiştir. Bazı kimselede açıklamıştır. ltn», «Farihin evlltlan» falan gi Hamid duyunc» ,onu çaîırmış ve ne dizip, üzerlerine tıçmasın diye | hareketine işaretle, 27 Mayısın yer n i n m illi bir dâvası olduğunu, Kıb rin Futbol Federasyonunu yağma înönü, bu görüsmeden önbi değil! Biliyor musunuz ki; Ga«Belki dogru söylüyorsun ama, t»s ko>muj... «tstey>.ı Kurını Ke| leşebilmesi için milli beraberiiğin ! n s t a k i ırkdaşlarıraızın işkenceden etraeyi tasarladıklarına dair haber ce Dışisleri Bakanı Feridun zi Osman Paşanın iki oğlunun. bir bunun mahıurtan var... Sen bu rıme bassın geçsin» derair .. Hiç j tesisinin şart olduŞunu ve >arala ikurtulması için hükümetin karaılı ler ahnması uzerine, Pazar günü Cemal Erkin'i, Hindistan Hatipler kızı ile bir de erkek evlâdı bugün nu anlamazsın paşa» demiş. o yi kimse yerinden kıpırdaysnıan ış!.| rın deşilmemesi icabetti^ini bildir Ibulundugunu ve bu konuda Millet feci sahnelerin cereyan ettiği stad BüyükelçUini ve Eminsu yetmiş yaşına yaklaşmış olarak ne fikrinde ısrar etmijtt... Sonra. Aradan 77 sene çeçmesine ıağmiştir Meolisinde vapılan gizli oturumda yumdaki Federasyon binasına po Baştarafı 1 inci sahifede Derneği yöneticilerim kabul CHP nin iç ve dış uolıtikasını i bugün CHP vi Kıbrıs konusundaki hayattadırlar? Ve Küçükmustafa halkın Osman Paşaya karşı sev men Ferahnaz ÇerkjçÜ. Gazi Oslis birlikleri gönderilmiştir. Dün etmiştir. dir, . , . . , ,, !man zah edece|ini bildiren CHP Genel[ tu tumu dolayısiyle tenkid eden Gü şehirde hüküm süren kanşıklıkpaşada halen 93. yışını bulmuş. eısl. annemm babasi olan Sultan. . Paşanın .• .. .Harbine Bu arada konuşan Kayseri mil lardan istifade eden 31 mahkum a h a d u n m u Klbl Sekreteri Dr. Satır, Halk Partisi j müşpala ve arkadaşlarınm dahi söt ninelerinin cok çok mütevazi H a m i d i daima mütevakkız olma ^ l .. h«tırlı.vord« letvekili Vedat Ali özkan. dikka sehir hapishanesinden kaçmıştır. B y t M r a g m M d l n Ç Un ve nin vatandaşlar arasında sevgi ve: poütikayı desteklediklerini, fakat erinde oturuyorlar! va sevkedivordu .. Derler ki. de " " ° te değer bir konuıma yapmıştır: Hürriyet Bayramı toplantıda verdıkleri p k E$ dost söylemisti de inanmamış detn çok sevdiji ?erbetini bile ha her sabah Fatih Parkına ç'.kan süti saygıyı tesis için çaltştığtnı, aynı jş g i ij g z özkan «Sizlere Kayseriden sev Lima Polis müdüru dün istifa Bastarafı 1 inci sahifede tık... «Yok canım elbette bir da VUÎ ba;ında içmeye fırsat bula nine sadece biraz ağır işitiyordu, siyasî kanaatte olmıyan y;ıVandaş • oy'un aksini ifade etmek yolu ile diklerinizden »elâm getirdim.» de etmistlr. HOkumet, «heyecan verici» ha anıt, cami ve resml kuruluşlar ı y»n»klan vardır. Vefalı akraba maz, çaŞırıldığı için sarays ko o kadar... Sesinizı duyurabildinıı ların birbirlerini yıpranduma.vı hejoy avcıhğma çalıştıklarını bildir. mis ve alkışlanmıştır. Iar, kadirbilir dostlar tıpkı tarihi şardı... Sultan Hamid Osman Pa mı her çeyi bülbül gibi anlîtıyorj def tutmamalarını söylemiş ve bui m j ? v e şunlan ilâve etmiştir: berler yayınhyan iki radyoda ha şıklarla donatılmıştır. Topalagla, Erzinde Feyzioflnn» nun iç ve dısta itibarımızı zedeledi 3» milyen Tirkfio yBmrnğn TSrenler «ibi, tıpkı türküleri eibi. Gazi Os savı «özönünden avtrmak istemez du... berlere sansür koymuş ve halkı çattı Sultan Hamidin kızları o za ğini bildirmiştir. [ «Türk milleti vedisinden yetmitskenderun, 26 (Güney llleri Mer panige uğrataeak dedikodular ya Yarınki tören saat 9.00 da man Paşanm çocuklannı da unut di!.. man çok ufaktı ama. dedi... PadiHürriyet içinde kalkınma ş j n e kadar Kıbrısla meşguldür. Irk panlann tevkif edilecegini açıkla Anıtkabirde başlıyacaktır. Bu tö mamışlardır» diye riüsünmüîtük. Onnn saatJne hir milvonom kez Bürotn • Teleka) Dörtyolun şah yine de Osman Paşaya, ağlaYabancıların Türkiyeyi rencide daşlarımızı korumava kararlı bir nııştır. MeŞer yanılmışız!. Hem de öyle olsa veririm rene CtMnhurbaskanı, Cumhuriyet Erzin bucağında bir konuşma yayarak «Sen Plevneye git ve dön etmemek için az gelişmış n.emle m illet ve »nu idare eden bir hüHakemin vicdanı rahatmıs k e t Senatosu ve Millet Meclisi Baş valnız. övle caresi? bırakılmıslar Duvarları rütubet icinde olan pan A.P Hatay milletvekill A'höte yandan hâdiseli maçı idare kanları, Basbakan, Anayasa Mah ki iki Vuzen... Yine de en şefkat küçücük odada. Gazi Osman Pa kızlarımı oğullanna vereceğim. d l r olarak t l r sıfatlandırdığını bil küwet vardır. S«!h yolu ile bo ko Dr Sa z met Topaloglu, CHP ile partinin « gel'*mİ5 olmak K W v n hnHetme çabamız hfr netire diye vaad etmişti!.. Hakiksten j e " genel «ekreter yardımcısı Turhan den Uruguay'h hakem, olaylar kemesı Başkanı, Genelkurmay li, en sadık dost, buçün 9Ü yasmı şanın ve diger akrabalarınm fo vaadini de tuttu... tan kurtulmak için plânın ve prüg vermez»e. 30 milyon Türkün ynm Feyrioğluna siddetle çatmış «milll dan «onra ortadan kaybolmuş ve Başkanı, Bakanlar Kurulu üyele buîan sütnineîeri Ferahnaz Çer toŞrafları asılıydı... Artık kulla Siz saraya kaç yaşında geldi ramın hazırlandığını, hürriyet için | r U ğ u birleşip Kıbrısta, SUkarivonılmaz hale eelmtî iki üç eski kol iradenin sahipleri olan millet önün bugün ögleden «onra Lima'dan ay ri, Kuvvet Kumandanları ile as kesli olmuş!.. de kalkınmanın ancak bu şekilde s u ı . kafasına inecrktır. Kıbni niz... nlarak Buenos Aires'e gelmiştir Gazi tuğun yanında. eski sarav usulü de, AP nin kötü fikıbete uğrayacarr.ümkün olabileceğini ve plânın Türklrri papaaın nşafı <tbi ?»**> katılacak. Bötün bunlara rajmen: Hakem Angel Eduardo Pazos. Mon ken ve mülki erkân Osman Paşanın torunu Cahit Os ayna, bir hayli vıpranmasına rag Beyaz tenli, kumral saçlı sütni mutlaka tahakkuk edeceğini bildir ğını söylemesini, millet sevgisini ve hürriyet kaHanlaeak 1* *«d««tlan tevideo'ya hareket etmeden önce Atatürk ve hürrîyet şehitlerinio man ile Fatma Aiiye Yeîen. men ilk bakısta Böze çarpıyordu. ne güldü; mis ve şunları söylemistir: •kaybetmis insanlann yakın âkıbet kabirlerine çelenk konulacaktır. e?endi olarak yaşatılacaktır. verdigi bir demeçte, karannda ısş « Bî? rfivorlardı. 1923 ile 1958 aGazi Osman Pasanın iki torunu! Evlâdım ben ya? ne bilirim. lerini görmelerinin telâş ve heye rar etmiş ve «vicdanının rahat olAnıtkabirdeki tSrene katılan VP bm imkânı saglamaya ka> «Millî seviyetnizin ve şelirimi. canları olarak kabul etmek gere duSunu» sSylemiştir. zevat 9.45 te Genel Kurmay Baş asında Fransada ikeo her gün nun oturdugu evi daha fazla e8z.,Gökten mi indim, nerden geldim ain vükselmesi. bu plân sayesinde kir» demijtir. kanını, saat 10.40 da da Anayasa korku ve emniyetsizlik içindeydik lerinizin önüne «ermek istemiyo[°nu da hatırlamıyorum... Hiç hiç.. olacaktır. Avuç açnıaVtan artık Beraberinde milletvekili Muhsin Bu arada Tokyo Olimpiyadı ele Mahkemesi Bşskanını makamında Gece saat 12 vi buldugu halde ye ruz... Ancak surasını mutlaka ilâi Hatırlayamıyorum... Yaa evla UuHalabilmenln şerefine ermek imutlu mek vemediîimiz pek cok sıkmtt ve etmeliyiz ki. bütiin bu deko dım... Sarayda piyano da çalar çin ba plânı tahakkuk ettirnitmlj Bereketoglu ile Senato adayı Mus rne turnuvası komitesi, 328 klsinin ziyaret ederek bayramın Saroyan tafa Deliveli ve Talât Köseoğlu ol ölümüne sebep olan maçı, Arjan olması dilejinde bulunacaklardır. İ! gön seçirdik... Snnund» para run içinde: benlîiSinden hiç bir dım ben... Sultan Hamit, bu Ca Iâzımdır. bulunurdu... Ama vine 3e ertesi şey kaybetmemiş. iki vakur kuzen hid'e iyi bakmamı benden istemiş duğu halrie propaganda gezisine Hn takımmın kazandıgına karar Baştarafı 1 inci sahifede îkinci beş yıllık plân devresi bitaün için hiç bir şevden emin de ile sütnine Ferahnaz Cerkeşli. ka| b i r S ü n ' B e n d e s a n a çıkan Topaloglu, Feyrioglunun Er vermistir tiği zaman Türkiye kendi kendine haftadanberi Ankaradan başhya* Karar. Ekvator, Şili, Uruguay, di k a d a r Sildik. huzursıızduV!. Fakat. bu dere rıza göstererek yasama oyu 8 ' rin ko'iuşmasınt cevap vermistir. Gümüşpala iyi bakacağım» demiş yeter bâle gelecektir. Üçüncü dev. rak doğu Anadolunun bir çok se» Kolombiya ve Arjantin heyetleri ti... Hıhhh... Elinden ne «jelme» bir redç de yardım edilen devlet ol hirlerini gezen yazar, 15 gttcdt ad» vntpnımızd» hançi malî *art nu oynuyorlardı .. sorumlu üyeleri tarafından alın Baştarafı I inel Mhifede »r icinde olursak olalıtn. Ken Bunu kendilerinden özür c'ıleve padişahken?!... maktan kurtulup kendisinrten ge 6.000 kılometre katetmiştir. Bu geAdanada yangın mıstır. ne geldiğini kaydetraiş, «AP, milB i r a z d a G a z i sman dimizi övle huzur içinde. öyle emlrek yazıyoruz . Ama bilivor mu.«u j ~ <> ri kölmıs memleketlere yardım zinin kçndisi için fevkalâde faydaAdana, 26 (Gunev tlleri Merkez Böylece Arjantin'in Tokyo Olim letin huzur ve sükun içinde bulunll ve iiffinç olduiunu söyliyo» dair hatırlayabildıklerinui söyler ed'^eek» sı 02 sıraiarında toptancı sebze piyatlarına katılmasi kesinleşmis» masını istiyor. AP, Türkiyenin ih ivette his.ediyoru» ki. bu kelijnuz ki, desil öbür gün, daha öbir Imisîniz? Adanalı toprak sahibi ve Vaiinin Saroyan, «bugüne kadar dünyada «nfntılamaz bir (îuygu gün. yarın dahi nasıl ve n«>y!e ce hali civırında bir hizarın elektrık tir. Tokyo'ya gidecek ikinci takım tilâüer memleketi olmaması iste melerle gördüğum şehirlerin en güzeli Bit çineceklerini ne yiyip ne içecek Ferahnaz hanım gözlerini çok uodacısı kontaSından çıkan yangın. şehre Brezilya ile Peru arasında 7 hazi ğine paralel bir yoldadır» demiş dur!. bakarmışcasına Pasanın lerini bilmeden bu oyuna devam zaklara G«zf Osman Pa«* tek Daha sonra vergi konusuna t» lis oldu» demiş ve nedeaınj dt tir. korkulu dakikalar eeçirtmiş, 52 randa Rio De Janeiro'da yapılacak fotoğrafına dikti... Sonra, derin bir edin eidiyorlardı!.. mas eden Satır, sunları «5y!emi$ «çünkü burası, ailemin dogd.uğu, kadınTa evlenmlştl.. dükkân yanmıs ve 500 bin lira ka ' maç sonunda belli olacaktır. Olim Bitlis'teki konuşmısında, AP'nin büyüdügü sehirdi, diyerek izah »tCahit Osman bey, bu gibi konu iç çekerek: tir: dar da maddl îarar meydana ge oivat komitesi, eleme turnuv»sını îl M«rkez binasının tahrip edildi BilindisSi gibi. Sultan Hamid. fjar" dokunmak istemiv^rd.ı ar Güzel adamdı. çok merhamet *Biı v<ıtandaftan vergi alaraiız. miştir. tirmiştır iıırdurmustur ği gün dahi bölücü hareketlere gi iazi Osman Paşanın iki nîlunu. lınc'a... Onun icin lâfı sık sık de. liydi aynı zamanda, dedi... C»y'« Bunun neticesini bile bile söylü. Gezdigi, e«rdüsü ytrlerd» hal rişip. dış düştnanlara fırsat ver kendi kızları Zekiye Rultnn ^ ve giştiriyorduk... Bir sra Oahit Osjve serbet içmeye hayılırdı. Evine yorum, biı oy aveılıtuıa çıkma kın kendisine gösterdi£i yakınlığı, mediğini ifade eden Gütnüşpala, Vaime Sultsnla evlendirip o n l a r i | m a n . çok düşkündü . Kadınlara karşı dık. Muarrızlarımıı almıyacııtız di dostlugu, samimiyeti ve misafirper jdaha sonra, AP'nin hükümet ku damat almıstı... « Dedemin Plevne Muh.uebesi; hda pek hörmetkârdı... Hastalıgmı yorlar. Vergisiz bir memleket ida verligi her zaman hatırlıyacağım i ramadığı yolundaki görüjlere şö Simdi karşımızda riuran. 70 yajsırasmda yanında tasıdığı altın sa Ç unutmam... Cahidi görmek is re edllcmez». Kendisiniıı Adanalı belirten ünlü yazar, «r*»ml vcya ındaki beyaz ve siysh karışığıjat bendeydi dedi... Parisde çok sı temişti... Henüz 1.5 yasında olan oldafunu, oradaki toprak sahipleri gayriresmi sahsiyttlerdta hep ayle cevap vermiştir : • Biz hükümet kurma görevi açlı hanımefendi de Gazi Osman kıntılı bir günümde bunu ve bir torununu ona getirdim... Onu sevnin s«nede bir milvoo lira kaza nı yakınhğı fördüm. Valilerle, öiAramızdan ebediyen ayrılan sevgili varhğımız ni Cumhurbaşkanından fartlı ola 'aşamn büyük oğlu Nurettin Pa altın tabakayı bir Türk nrkndasa di okşadı... İkinci defasında ise, nıp Vaiinin odacısı kadar vergi retmenlerle, öjrencilerle tanışttm, çocuk, nedense dedesinin yanına vermediklerini israrla ifaıie eden bunlarla anlasmara guç olmadı, indeğerli müziayen rak almıştık. Küçük partilerden şa ile Zekjve Sultanın kızı Fat bırakıp borç para aldım. 1000 lira Hanedanla kadar. tki ay sonra da borcumu gidince ağlamaya başladı... Dr. haiır. «lste biz bnnlardan ver « i l i î C e anlıyan veya konusmıya destek görmememiz üzerine bir ma Aliye Yeğendi... Bir kaç gün sonra da Pasa vefat hükümet kurmayı memleket men liskisi dolayısiyle af kanunu çı|verip, geri almak istedim. Heyhat, etti... Son dakikaya kadar kendini ahp ibtlyaçları giderecetu. Yar gayret eden çok kim»« vartlı» deıncaya kadar orada k»lan Gaziiarkadas, bunları rehincinin «attımjstir. Bu arada Saroyan, Anadafaatlerine uygun görmedik.» büen Gazi Osman Paşanın sözleri lıklıdan alıp varlıktıı va(anda«ıo lu gezisini renklendir«n, entar*. Osman Paşanın torunu: ğını söyledi... Halbuki su «nda pa insan gibi yasamasını temin edere ni hâlâ hatırlarım... Dedemî ben 8 • 7 vasmdayken ram olsa bir milyon verip, santle san kılan kimtenin, gazetemiz ya • vefatının 40. gününe ratlayan 27 Mayıs 1964 çarşamba günü demiştir. tabakaya tekrar sahip olmayı arru « Beni unutturmayın, beni u Ayrıca Gümüşpalanın isnatlan zarı Fikret Otyam olduğunu bclirt :aybettlk, dedi. Ve ilive etti... İnönü'nün beyanatı (bugün) aziz ruhuna ithaf edümek üzere* ikindi namazını nutturmayın» diyerek huzuru Sık sık astm nöbetleri eelir ederdim.» mütaakıp Şişli camiinde mevlit okutturulacağından akraba, nı cevaplandıran Dr. Satır. çok meden geçem»mi|tir. Bastarafı 1 inci sahifede i ona... Hatırımda kaldiSına söre, • Gazi Osman Pasaya dair bir llâhiye çıkmiftır o!...» c dost ve din kardeşlerimizin teşriflerini rica ederiz. Geziler yüzünd«n iki aydıoberi oy alan partinin iktidara gelecegi •Ankara'ya gönderilen Akropo Ferahnaz Cerkeşli bu sahneyi ni, «ben sibık olmayacagım» di çalısma fırtatı bulamıyan yazar, Lfrikada. OrtadoSuds harblerde hâtıranız var mı? lis gazeteıinin tiyasi yazarı 1. MotAtLESÎ u hastahta yakalanmıştı. Cok ze Cahit Oaman bir an düjündük anlatırken aflamaya ba.şlamıştı... yen zihniyetin tarihe karıjtığını, dünden itibar«n yazılannı kalem* hovitis'i kabul eden Türkiye BaşBelli ki, Gazi Osman Paşaya çok CHP nin vatanrlaşı aldatma yo!u almaya baslamif «Kom*dî)er> seiydi, sözlerimizin içine ö y l e l t e n sonra; basını bakanı Ismet înönü, Kıbrıs buhra ikkatle bakardı ki. ne düşiindü' « Ben yaşındayken dedem içten bağlıydı... Am« o vefasını, na gitmediğini, demokrasimn yer. risine ilâveten «Istanbul Koraedinı ve TürkYunan münaMbetleri Cumhuriyet 6033 hakkındaki Türk görüflerinı izah ümüzü «lerhal anlnrdı diyebili *,rnüş dedi,.. Amı o.n dair çok hi sadakatini 77 sene sonra bile Gazi leşmesi için çalıştığını, va;<uı.1aşın si» ni yazmaya koyulmuştur. kâyeler anlatırlar... Mese'.â bir ta Osman Pasanın torunlarına hem etmiş ve gerek Kıbnı meseleti, ge im... Sonra. o devrin »detlerini nesi Plevne muhasarasına d^ir. şefkat dolu kucağını, hem de «vini yüzünü lâfla güldürmek mümk.in William Saroyan, bir hafta daha olmadıgını, CHP nin hiç bir za tstanbulda kalaeak ve buradan rekse gün geçtikçe gerginleşmekte sddetmis, dört kadın almaya Afkerin gıdaw kalmamıj, 145 ^iin açmak suretiyle göstermisti... man dktaya gidemiyeceğine ina Parije gidecektir. olan iki memleket arasındaki bağ :at'iyen yanaşmsmıstı... Saraylı devam eden siddetli muh»rebe(ie Ya bizler!... Urın bir cıkmaza «aplandığına lan, babaannemiz Zatigü! hanımhayatının tonuna kadar beradıkkati çakmijtir. er kalmıstı... 30 mayıs 1964 cumartesi 14.30 da 31 mayıs 1964 pazar 11.00 de •Sorumluluğu, dolayuiy!e B*ş Bu sırada. Gazi Osman Paşanın piskopos Makarios'un üzerine atan difer evlâdı Kemalettîn Pasa fle Baştarâtı I 'ıncı sabitede • Türkiye Bajbakanı, sorularımıza Naime Sultanın oğullan C yasın5 cermp vrrirken tu hu«u»l«n belirt rTKSe Hâhl durmamaıı1 lerektn ve bep İUriye, iyiy» v« rüMuhtelif şantiye içi nakiiye damperleri, elevato'r, MktUa> daki Cahit Osman söze kansfi ve mek fırtatım bulmuatur: Çocuk Masah Bale Temsili zele varmak için hamleler içinde balnnmaaı lornnlu oian tör, vibrator, muhtelif beton sıkıştırıcı ve düzenleyicileri, tefunları anlattı: bir toplnlnktar. Milletimizin bu jayretlerine her aydin, her (Ingüizce izahlı) Türk . Yunan dojtluğunun lü « Zaten bu taaddüdü zeveat kerlek, kamyon ve paletler üzerine jnuhtelif tip ekskavatörvatansever, ber aklı eren beyecanla katılmalıdır. zumuna bailıhgını nçıklamiftır. Saltanatı kemlren, yıkan en kStü ler. Koreografi : Müzik : Bfltfin bn düşüneelerimln altında yatan gerçek sudur: Nüfus mübadelesi ihtimalini âdetlerden biriydi... Çoçuklar birFransız Poclain Sambron Froment fabrikalan Türitiy» Daha iyisi için teraennilere katılmakla beraber raemlekette hareddetmiştirbirlerint z\\ tesirler altında terMümessill: Dörtler Ltd. Şti. Kızılay İştaş A'pt. 8/13 Aj&ara Prokofieff Editha Oktar yırlı bir uyanı?, hamleli bir davranış, faıiletli bir ujrasma Patrikhanenin tehdit altında biye ediüyor, aile rabıtılan da Tel: l î 10 56 vardır. Ve felecegi ümitli görmekte ve takip etmekteyjm.» bulunmadığını keain bir sekilde pek gevşek oluyordu... Hattâ sizej Reklâmcjlık 1911/6030 •eyid »tmîştir. şunu anlatabilirim... Dedem Gazi' CumhuHyet 6083 Gazi Osman Paşaıun torunlan Keraal Sabrıti konuşması NEVLİT ŞÜKRÜ YÜZBÂŞIOĞLU'nun DORMEN TIYATRO'sndda PETBR; v«5JHJIlT Gürsel 27 Mayıs'ı anlaiıyor I ÇOK MUHIM ÎLAN "^ < O İpek gibi bir ten... ışık saçao bîr güzeîlik ve Paris havası taşıyan kibar ve büyüleyici bir parfümün zevki. LUX Güzelliğiniz.• teninizin ışık, saçan şeffaflığı ve vumuşaklığı ile belli olur. Cildinize bu tabîi yumuşaklık ve tazeUği yalnız LUX verebilir. Zira LUX Tuvalet Sabununun, bol, okşayıcı ve tesirli köpüğü cildinizı temizler ve yumuşatır. genç kalmasına yardım eder L U X s i z e fevkalâde bir ferahlık hissi verir, üstelik LUX'ün yepyenı kibar ve özel parfümü slzi büyüleyecektir. Çok zarif bir ambala/ içinde sizlere sunutan Veni LUX'ün şeklini orijinal ve elinizi okşayıcı bulacaksınız. Yıldızların onda dokuzu gibi, Antonella Lualdı dc Venı LUX Tuvalet Sabununu kullanır. Kibar, özel bir parfüm eli okşayıcı şekii5 tatiı renk... Lax. lar/n onda dokuzunun güzell/k sabunu •73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog