Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1ÜTI 27 Mayıs 1964 Cumhuriyet SEN/1TO SEÇIMLERINDE Kısa Hikâyeler ERZURUM Targut GSIe'nin ErzDram aday yoklamalannda !• kinci sıraya düsmtsi şöyle olmnç| C.H.P. tüzügiine söre aday yokjlamsları her yerde aynr ssatle baş ;Iar, aynı saatte neticelenirmi;. Faıkat Erzarnmda yoklamalar böyle olmamıs Iddiaya ?öre Eranrnmnn Akyazı ilçesindeki aday Beçicileri. tesir altında kalmışlar ve ijtirak olmadı diye saat 17 ye kadar bekUemişler. Diğer ilçelerdfn gelen tneticeler dikkate alınarak ay knllanıldıfı için de Tnreat Göle 8 oy rfarkla ikinci aday olarak secllmis. I Turçut Göle bn dnrnm karşısın da C.H.P. Haysiyet Divanına miiracaat etmic, sikâ>e(te bnlunmnj. Gölenin fiRâretini dikkate alan olmamı«. O da bnnun üzerine Istifayı basıp adavlıktan ayrılmış. işin iç yuzu EskişehirdekifiPliler şimdiden 1965 kabinesini tartışıyorlar C. H. P. II Yönetim Kurulu Sekreleri ise " bu defa bir sürpriı yapmok ümidindeyiz „ dıyor ~~^ ESKİŞEHtR Bu defaki «minBeledıye Meclisı üyelennden Reilesı halmdekı Eskışehir'ın siyasi yatür» «seçim kampanyasının en şat Durakdemır'in anusu ise sim kaderinı değiştırmeğe azimiı göbelirli özelliklerinden biri de, hediden AP'nin bir «gölge kabine» runüyor, Enerjik ve sevilen îl men hiçbir adayın «vaad» sdı veY AZ IS I Z kurması ve iktidan devralmak Yonetım Kurulu Sekreter Üyesi rilen cankurtaran sımidine iltifat ıçin hazırhklar yapması... Resat ı Hikmet Savaş, «Bu defa bir suretmemesidir. Acaba, 18 yıldanbeDurakdemir diyor ki : p r a yapmak ümidindeyiz» diyor. ri vaad edecek artık hiçbir se« 1965 te iktidardayız, Fakat Gerçekten de Eskıjehir'de CHP yin kalmamış olmasma n ı yorsımdıye kadar AP'nin bu konudajadayı Emekli Kurmay Albay Mumalı?.. bizleri tatmin eden bir çahjması ammer Atayurt'un kazanınası sürYAKASİNA YAPIŞIN Gezip gördüğümüz her yerdefrap gostermısler ve buniardan olmami'tır. Parti içınde bilgili; priz olacaktır. Çünku, aradakı 14 AFYON Geçtigimız hafta içeAP'lilerin bir tek sloganı var kimselerden kurulu ekipler teşkil'bin oy farkını kapatrmn ımkân1 hangısınin daha jyi olduğunu sorrivinde matbaacı Muammer Yar« Cumhuriyet Halk Partisinj muşlar. L'zman, şaraplardan biri[etmeli ve bunlar çejitli kollardajsız gibi görünmektedir. Mılletj vat, icra memurluğuna ba^vuryıkacağız...» ni içtikten sonra, cöteki daha jyi» |çahşarak geleceğe hazırlanmah Partısi seçimlere katılamadığı nrıuş ve A.P. îl Bafkanlı5ından aAtna, hiç kimse de, yıktıktan demıç. idırlar. fktidarı almca da bu sahıs iç:n, CHP'nin «ansı daha da azalTOKAT Sıyası partiler Orta ortaya koyması yönün| laeafinm tahjil edilmesini isîetumunu sonra ne yapacaklan hakkında en « Peki atna nereden biliyor|lar Bakan yapılmalıdır.» kazanabilmaktadır. Zira, 1961 de 34.000 olan Anadoluda seçimlerı den ilgjnçtir. 'tnis. küçük bir bilgi vermeğe lüzum sunî ötekinı içmedin ki...» lyj bir politikaci olan Ertugrul M P. oylarının' A.P.'ye kayması mek içın din ıstısmarcılığını ön Bir kısım ağalarla eski DP'liler Matbaacı Muammer Yarvat. digörmüyor. « lçti|im şaraptan daha kötü. Sakarya'nın ise AP'nin kuracagiı v e bu yüzden aramn "daha da açıl piâna almısiardır. tara/ından destekienmekte olan pekçeçinde A.P. ll Baskanhgının CHP'liler ise «AP iktidara ge : sü olmaz da, ondan!» | kabine hakkında hiçbir endişesl j m a s ı ihtimali çok kuvvetlidır. Tokatta seçimlerin kendi lehle AP'li yoneticılerin CHP'yi yer'mahalH seçimler için oy pusulası lirse felâket olur» diyorlar da, j * * * jyok. Ona göre, bugünkü AP Gejsasen. bu oylar 1961 de. Demokrat ...,= au,,UWo..,..«.a, .*.„ sgayret sonuçlanması ıçın mek maksadiyle yaptıklan propa1 bastırdığmı, bir seçimden bir sebaşka bir $ey demiyorlar. Kısa.. cneln Idare Kurulu üyelerinı gele jPartinin gerçek mirasçısının kim sarfeden inanç somürücüleri, Eskişehir'de AP ve CHP mer gandalarının esasını ise devletçi Çime gelindıgi halde A.P. ll Başcası seçmen, iki «öcü» arasında , kezlerin: ziyaret ettik. AP'de he. e g i Bakanlan olarak görebili olduğu henuz bilınmedıâi için.ıfazla Alevi tarikatı ve bunun lik, reformlar ve Kıbrıs konusu kanlıgımn bu borcunu ödemedıriz boealayıp duruyor. Yani, her iki Im t B h e r k e s Gümüşpala'nın Sam Boîükbaşı'nın parti>ine verilmiş mensupları uzerinde durmaktateşkil etmektedir. |ğini iddia etmis, icra memumnun taraf da «onlar bizden daha fena \ sun'dan yolladığı «zafer» müjde, Eskışehir'deki AP'lıler genel odırlar. Işına alması ve ayrıca bu tankat Son zamanlarda ve bilhassa senato seçinılerinde A.P. nin yal a r a k dır, mı demek istiyor? ı s i n i n s a r h oşluğu içinde bulduk : | Güratispala'mn konusmalaHal boyle iken iahi CHP';iler, Tokat'ta seçıme gıren AP ve mensupları arasında da: «Bizim mahalli seçimleri mütaakıp YTP' ka>;ına yapışmasını i=temi? Bır ıçkı uzmanına iki cim ja ( « 1 9 6 5 t e , k t i d a r bizimdir!..» O k a ! n n l t a s V ! p «^iyorlar. Inönü'min şımdıye kadar ahîilmamı» Dir hız CHP de bu durumu bildiklerı içın parlâmentoda hiçbir mümessıli den yaptığı transferlerle durumu1 lc atlnl d a hiç m i beğen ve metotla, halka •ğüereK, iğne Alevîlerin tutumlarını büyük bir miz bulunmasın mı? Sonra hak nu bir haylı sağlamlastıran AP • [dar kı. gelecek AP iktidanmn k u l " racağı kabine uzerinde daha sim m l > ' o r I a r ' larımızı kim koruyacak?» şeklin nin, iki senatörlükten bırini ka1 il ile k kuyu kazar mücnıleleye iicıddıyetle izlemektedirler. diden tartış.malar yapıyorlar. Milgirişmesi, zanmalarına girışmiş bulunnaktadıriar. 15J YTP, tanmmıj bir Alevi dedesi de bir propagandaya J o lan Ali Naci Ulusoy'u liste ba seçim konusundakı partilerin tu bakılmaktadır.muhakkak nazariyle! letvekilleri Ertuğrul Sakarya'nın CHP ll Merkezinde humtnah gün içinde, yalnız ıl tnerkezmde! etrafına toplanmışlar, iktidara gejbir faaliyet goze çarpıyor. Geçen 40 kapalı salon ve 5 açık hava j CHP'nin dnrnron Hnce kimin Başbakan, kimin Dıs pazar günü yapılan kongrede H toplantısı tertipliyfc^k olan CHP' | Bıîdırıldığıne gore Tokat CHP islen Bakam olması gerektiği hulbajına getirilen 'Gençler» grupu,'lüer, oylan «tek 'ek» toplama yoteşkılâtı şımdıye kadar hiçbir sesusunda ükirler ileri «sürüyorlar. | tnönü ve CHP aleyhtarlarımn ka iundadırlar. çim devrpıinde isi bu derece cidMardin, (Mehtnet Mercan bildi! diye almamış ve kazanmak içın riyor) tki «enatör çıkaracak o'de böylesıne bir faaliyet gdster lan 115 bin seçmenli Mardinde 4 ^emistir. Yeni tl Baskanı Dr. partiden üçü ümitli ve iddiah. Gerek YTP ve gerekse AP bir jCevdet Aykan'ın sırf bu seçimlerle ijgili olarak kurduğu bir seadaylık için çekişecekler. Cünkü çim kurmay heyeti geee gündüz CHP den Dr. Kerim Saraçojlu'nun faaliyet gostermekte, halkı plânlı seçimleri alacağını. her iki parti Ikalkınma ile reformlar konusun de itiraftan kaçınmıyor. CHP nin belli olan ovuna karşılık henüz ll alacaklarına inanıyorlar. da uyarmağa çalısmaktadır. A.P. ll Idare Kurulundaki isti | Diger partilerin seçlm netieesi merkezi dahil bir çok ilçelerde te? kilâtlanamıyan AP ve YTP liler, gülerek birbirlerinden eleman ayartmakla faların seçim netıcesıne tesır e h a k k l n d a k i iddialarını Manavfat Şelalesi ve eski eCHP liler de, bir sena meşguller. decegi fikri kuvvetli. A.P. «diy^îfc.,,,!, gerleri ile turistlerin bizden daha rınm arasındakı anlaşmazhk da t ö r ] u g u n g a r a n t j o I d u ğ u n u r a h a t iyi taaıdıgı Manavgat'ta kuvvetMüçterekpn CHP ye karşı olduk hâd safhada. Bu aniasmazhgm ı ler denk gibi görünüyor. 1961 selarını her fırsatta belirten AP ve SAİT A. 1 lehte netice vereceği ümıdiyle C ,ç a j f a d e e t r n e k t e d l r e r netice vereceği umıdiyle C 1 çimlerinde birar lleride olan C.H HP. seçim kampanyasına önem Tokattakı seçlm sonucu bence. bilctrTyor Tokat takı seçlm sonucu bencejYTP liler. zaman zaman birbirleP. mahalH »eçimlerde biraî denveriyor Kars ^enato seçımlerinde A P '• C H P d e l »«natörlük sek, nnden şikâyetçiler. îki parti de geyi kaybeder gibi olmus. K\RS Turgut Göle'nin ne C.H.P. nin seçim sans.m artt.ran lınde olabıhr. Yani, SporToto«CHP karşıt» oylan bolmekle bu Manavgata gelen C.H.P. ekipı K a r t t a î 7e ne de Erzur^mdan a bep.er ,öyl. sıralanmaktadır: ovnar gibi, vaziyet.11 r e sonuç, parti adayının kazanma «ansını Taşagıl bucığma da uğTadı. Taçaday listesine gırmemıs olması do A.F. ve Y.l.F. lıstesınae manal 0 dır. 'artırmaktadırlar. ğıl Manavgatın en büyük bucakl l d k i C. 1 ğu iîlerinde, doğu illerindeki C 1 halkın tasvip etmediği şahıslalarından biri ve tüm AJ". li olaH.P. lileri üzmü?. Karsta sevilen rın yer alması. rak tanmmış. llçede CJî.P. liler, inıanların yanısıra, istenmlyen a Y.T.P. teskılâtının kuvvetli olcBu bucaga gitmek fayda vennez» matnası, A.P. il teskilâtmm tesadamlar da var. dediler. Ama milletvekilleri dinleBir aksam Şehir Kulübünün lo nüt içinde bulunmaması ve ii ida mediler. t>sabet etmisler. Bozuk kantasına oturmus yemek yiyor re kurulunun bu veya şu sebep'.e yold+n hophya sıplıya Tajağıl'a dum. ister Utemez bir konuşmaya. wtifa etmiş olması. C.H.P. oylarıGÖBEK FARKI!.. vardık. kulak «ıisafiri olmak zorunda kalnin otedenberi donmus olması ve : r Milletvekilleri ila köylüler endıra. C.H.P. lıstesinin tanmmı? kımseteresan konuşmalar yaptılar. Köy. Bıri, dığerine «Turgut Göle se lerden teşekkül etmesi. Bütun lüler tavukardan va hattli yumurçim kampanyasına mutlaka katıljbunların başında devlet yatırımtadan bile vergi alınacağını iddia 85. 01. 22 malı. Genel Merkeze hemen birilarının olumlu sonuç vermesi. HftLILARINIZ! YIKATMAK İÇIN R1R TELEFON KAFI 21 28 18 ettiler. Iddiacı Taşaçın» belki iMuracaat: MOBİL OİL jhaber salıp Karsa gonderilmesi | K a r s JJJ dahilindeki gezilerim HALILARINIZI SERVİS ARABALARIMİZA TESLIM EDİNİZ nanmıştı, belki de bu söıleri kasT t R K A.Ş. Mubayaat Musağlanmalı» diyordu. öteki «Akif s l r a s ı n d a enteresan bir tartışmaden söylüyordu. Her ne olursa oldurluğune muracaat. lyidoğan'ın da geleceğini duy| y a ş a n i t 0 ]dum yine. TartısmacıReklâmcdık 1901/ 6011 sun, milletvekilleri T^çagıldan Tel: 48 33 80 dum» diyecekoldu. Gırtlağını y a | j a r bir takım çetrefil hesaplarla çok memnun olarak aynldılar. A1 İşletmelerimiz tarafından APA memleketlerinden kan alkol acısını elınin ter«i üelc.H.P. nin üç adayınm da seçımtılan kurşun geri dönmüs •« Ta » llâncıhk 595/6022 geçiştırmeye çalışan 318.000. Dolar tutarında Döküm Piki ithal edilecektir. konuşmacı, j] e r j kazanacagım iddia ediyorlar şağıllılar öğreneceklerini oğren2 Teklifler 25 haziran 1964 eiinü saat 18.00 e kadar Kabir yay gibi fırladı ve arkadaşmın ıv e ? öyi e diyorlardı: ŞÜKRÜ CANAL'ın i mislerdi. A l " rabükte GenpJ Müdürlügümüzde bulundurulacaktır. lâfını ağzına tıkadı. «Aman o gel,eç. 2Z3<m Sonra Tajağılhlar ısrarla orman 3 Bu işe aıt sartname1 rp mukavele projeleri; mesin» diye. Boylece istenenler i K a r $ t a h a l e n kanunu uzerinde lurdulur. Brle istenmıyenlerin kimlerden ibaa) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme Dcmal Müka lirtildiğine göre Manavgat adliyeret olduğu bir akşam yemeği esdürlüğünden, C.H.P. ye oy ginde hemen her gün 80 e yakın nasında kendiliğinden meydana TEMEL BİÇKİ b) Istanbulda Galata Okçumusa caddesi Şair Eşref verse. gçrı kalanını da Y.T.P. ile Fakültemiz İşletme İktisadı ve Muhasebe Kürsüsüne bağb orman dâvası görülüyormuş. çıkmıştı, Itirazcı politikacı I y ı d o , A p p a y ! a 5 s a g e n e d e s e n a t ö r çıSokak No. 7 Beyaz Handa İstanbul MümessilliBütun kadın elbiselerını tek son sınıf Maliye ve İktisat Şubesi Muhasebe Dersi için bir öğTaşağılhlar geç«n derirde olduğan'ın i^kân tatbikatı sırasında k a r a m a z ı a r . Ç ü n k ü ; 110.000 in üçte bir metot esası uzerinden ğindtn, ğu gibi orman dâvalrîimn affırıi retim görevlisi alınacaktır. başarı gostermediği iddia edıhyor b j r i 3 ? b j n k ü g u j . o l a c a j m a g o r e hocasız ogreten ana kitap c) Ankarada, Ziya Gökalp eaddesi Yıldiî Han kat 1 istediler. Onlara bunun hiç bir İsteklilerin. belgeleriyle birlikte en geç 29 Mayıs 1964 cudu. Kulak mısafıri olanlar çoğal d j ğ e r p a r t U e r b a r a j l a ş a ! m > a c a k . (15 lıra) de Ankara Mümessilliğınden, parasız olarak temin zaman mümkün olmıyacagı ve orma günü saat 17.00 ye kadar Dekanlığa müracaatları. ERKEK GÖMLEK ve FtJA | mıştı. îtirazlar otekı masalara ya l a n n d a n c . H . p . nin 3 adavı da seedilebilir. rnanlantnmn mutlaka konınacaSı yıldı. Turgut Gble gelmeli, Akıf, ç , m i k a z a n a c a k . MALAR1 (7,5 lira) anlatıldı. Ama bilraem anladılar Ividoğan sakın ha gelmemeh ıdı.; A h ? u e v d e k i p a î a r b i r çarsıya Sıparış kıtapjann Dedeiı (Basm 7892 A. 4565 6024) mı? Veva anlamak istediler mi? u (Baaın 9045/6002) Karsın tarıhi kalesı kadar ^ ^ " l J0 Krş posta ücretı ile bıriikte Zı>a Canal P.K. 973 htanretli olduğu iddia edılen Sırn Abul adresıne gonderildiğınde talaydan ıse çetin ceviz diye bah, derhal taahhutlü gönderılır. sediyorlar. ] Başlıca Utanbul kıtapçıla*** rında buiunur. Netıceler hakkında tahmin yurüten C H P . 1:1er seçımleri tüm ı Din istismarcıhğı Orta Anadoluda da ön planda Taşagıîlılar seçim gezisine çıkan CHP ekibinden orman suçlorının affını istediler Atalay, seçimlerin çetin cevizi imiş Kaısta 3 senatörlüp de CHP olacakmış . , Mardin iîinde 4 partiden ücüde iddiah 1 Dökünı Piki Ithal .Edilecektir . Türkiye Demir ve Gelik İşletmeleri Genei Müdtirlüğünden: (KARABÜK) HALI YIKAMA FABRlKASI LİSANS ARANIYOR Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından: BiÇKi KılAPLARI SUNE PİVALE MAKARNASI 22.5.1964 cuma günü 3. Noter huzurunda G«nel Müdürlük binasında yapüan çekilisinde Karabük Çubesinden 129567 numaralı hes»p aahihi ıkramıye 100.000 20.000 10.000 10.000 Beyoğlu. Balıkesir, Bursa, Yenişehir Karabük Şubesinden A/754 numaralı hesap sahibi İstanbıd Subesmden 11981 numaralı hesap sahibi Izmir Şubesinden A'235 numaralı hesap sahibi LİRA LİRA LİRA LİRA Şubelerimizden MANTAR TAPA FIYAT LİSTEMİZİ İSTEYİNİZ YILD A 150.000 Türk lirası dağıttyor. SANAYİİ TÜRK MEŞRUTİYET TEL. MOKOSI İlâncıhk: 506/6018 Yarım kilolukpaketler uzerinde Aşçıbaşı resminden 5 adedini adresinizle beraber. Adresine postalayınız. Izmir Posta kulusu 825 1964 65 öğretim yılı için Robert Kolejin Lise Bölümünün Hazırlık ve 1. sınıfları ile Yüksek Kısmının Fen ve Yabancı Diller, İş İdaresi ve İktisat ve Mühendislik Bölümleri (K12 ve Erkek) Hazırlık ve aslî sınıflarma imtihanla yeniden öğrenci alınacaktır. Giriş imtihanları 3, 4, 6 Temmuz 1964 günierinde Ankara, Izmir, Mersin, Samsun ve Istanbulda Robert Kolej'de yapüacaktır. İmtihanlara katılmak isteyenlerin kayıtlarmı en eeç. 15 Haziran 1964 tarihine kadar tamamlamış olmalan gerekmektedİT. Fazla bilgi edinmek için Kayıt İşleri Âmirliği, Robert Kolej. P. K. 8 Bebek İstanbul adresine muracaat edilmesi rica olunur. İlâncüık: 9801/6017 ROBERT fstanbul Amerikan Koleji KOLEJ Şubat, Nison, Haziran, iğüstos, Ekim, Aralık Aylarında Noter Huzurunda Yapılacak 6 ÇekİIİŞle f H<ZI dcfada : BESER Bin Lira kazanmış ve ayrıca 520 mudimize de çeşitli para ikramiyeleri isabet etmiştir. Sümerbank bundan sonraki keşidelerde rfmhterem mudilerine iyi şanslar diler. (Basın 9127 SM1) (Ankara), Bahçekapı ve Ankara 8 mudirniz de Askale Kandilli Askerî Salın Alma Komisyonu Başkanh^ından: Aşağıda cinsi, miktan, muhammenl ve geçici teminatı il« ihale gün ve saatı yazılı (Bir) kalem (Yiyecek) maddesı kapalı zarj usulü ile satın alınacaktır. Iste klilerin fc?klif mektuplannı ıhale saatınden bir saat evvel Kom ısyona vermeleri Evsaf ve sartnamelen mesaı saatlennde tsta nbul. Ankara. Erzıncan Lv. Amirııklerınd"? ve 3 üncü Ordu Sat. Al Kom Bşk. lığı ile Komisyonumuzda görülebilir Miktan M Bedeli G Teminatı • thale Cınsı Ton Lr. Kr. L r . Kr. Günü «aat 25 Kişiye 1 Kişiye 10.000 îl. 1 Kişiye 5.000 T.L 2 Kişiye 2.500erM. 5 Kişiye 500er l l . 100erU. dağıtılacaktır. Maktaş Makarnacılık ve Ticaret T.A.Ş. Sizin de iştirakınızı bekliyor, bol şanslar diüyoruz. „. • . • ı ı = ıs.ooo no 1350 ll.fi 964 11'10 PiVAlE HAKARIfAS1 Eeklâmcıkk ~ (427 Basm 8134/6005)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog