Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

nöRT CUMTTURÎYET «7 Mayıs 1964 Dışarı çıkmanıza »•••••«•••••••»• • • • • • •• • • • • • • •• I izin vermiyeceğim „ Saat biri tam bir dakika geçe 25 Breen hıç ıstıfınl bozmadan, «Ateleye hıç hacet yok,» dıye ce Vdp vıdı «Bakın sızlere nneıımı anUtajım Mutareke >aat bırcie son.» erıjor Bpn de sevgılı leısı mızle kapımn arasında uturmak tjvım Dı^arı çıkmasına ızın \ermıjecegım Sızler çıkar gıdersınız Reıs ve ben burada kalınz Saat bırı tatu bır dakika geçe de şırketımızın kabul ettığı en son sıparış karsılr>nmış olur Azız reıs bır dakika Jutfen Bu ale tı bır kere ı^letmeye başladık tan sonra durdurma>a ımkan yoktur, dıje sojlemıştım Ama vaktınden oı.re patlamasını sağlanid'. a ımkan vardır Parmsgi" mın da su duğmenin uzeıınde durdugunu goruyorsunuz. Buıadan kaçmak ıçın >apacagınız her hangı bır çaba, benım bu duğme ye ba'mama sebep olacaktır Her halde bunu ıstemezsınjz, tahmın edıvorum » Grunja Wınter'e donerek «Bır seyler >ap,» dı>e yalvardı. «Ne olur, bır şe\ler yap1» Genç adam, ağır ağır a\ağa kalktı Sâkın ve çok cıddı bır ses le «Beyler,» dı>e soze başladı «Şımdı\e kadar, faalıyetleıınızl tasvıp etmemekle beraber, keı dı ılke ve ınançlarınıza sadık kaldığımzı kab il edıjordum Bu yuzden de sulere karşı sempatı ve saygı beslemekten kendımı alamıjordum Fakat su anda ha reketlerınızın karşısında dehşet duymaktayım Luzumsuz >tre! can kıymadığınızı soyleyıp duru yorsunuz Fakat reısı oldurebılmek ıçın Breen ın de kendını ol durmesıne goz yumuyorsunuz Breen'ın olmesı ıtın hangı beuep var'ı Cellâtlar Wınter'm bu «oilenni nâzık bır sessızlık ıçınde dınlemışlerdı Breen musamahah bır gulumseyısle cevap verdı «Bız şırket ajanları gorevımız başında olmek ıhtımahnı daıma goze alırız » Wınter, «Kazaen olum, evet » dı ye cevap verdı «Ama mâsum bır ınsanı, yanı kendı kendınm bıle bıle olume mahkum etmek Bu suın ılkelerınıze aj kırı bır da\ ranıçtır, sanıj'orurn » etmış sajılmaz mıî Bu, sırketın serefıne leke surmek sayılır Ger çi cezası » Breen heyecanla arkadasmır. sozunu kestı «Çok doğru, çok doğru, mutarekeiı ıhlâl edıp ver dığımır şeref sozune aykırı gıtmekle gunah ıslemış oldum Ceza olarak olmem gerekır Bakalım sımdı saat acaba » Breen duvardakı saate bakmak ıçın bıran başını çevırmışti Bu bır ânlık bakış, onun felâketıne sebep oldu Dragomüoff'un o ınce, kuvveth ellerı uzandı ve Breen'ın boynunun alt yanındakı damarlan buldu Daha etraftakıler kapıldıkları »askınlıktan kendılerım kurtaracak vakıt bulamadan Breen cansız blr halde yere yıjılmıç, k»lmıştı. Ve he men hemen aynı anda Drago mıloîf'ta paltosunu kaptığı gıbı kapıyı bulmustu «Vapurda bekhjorum, Grunjacığım,» dedı ve yıldırım gıbı dışarı koştu Şımdı hassashğından ve roman tıklığınden eser kalmamış olan Harkıns hemen, «Kosun, çocuk lar'» dıye haykırarak yerınden fırladı Fakat John Gray onun yolunu kestı• «Yavaş gel, dojtum Mutareke henuz yururluktedır Breen bunu ıhlâl etmenın cezasını gordu Bız onun hatasını telifl etmek ıçın daha yırmı dakika burada oturmağa mecburuz > Starkıngton sukunetle, «On»ekız dakıkamız kaidı.» dıye onun yanlısını duzelttı Butun bu olup , . . , ,J. V , *~ i H ı f ı n i bıtenler sırasında hıç ıstlfını hriT boz mamıı ve jerınden kımıldamamıştı Aynı serınkanhhkla, «Bom ba patlamazdan once bir ıcabına bakmak gereıc,» dıye ilave ettı Eğitim Bakanının dikkatine «Sayın Baksn; Bızler Bakanhgınıza bağ4ı resmı okullarda gorevli badenıeler olarak, sa\ı«ız dertlerimizi dile getırmek ve Insan olduğumuzu intanca belirtmek i» tıvoruz. Beyefendi, bizler »>da sadfce ve sadece 240 llracıkla «eçinmeJe terk edılmis bir zumrryiz. Buna muvazi olarak biç bır me denı ve sosval haklardan tayd^lanamamaktayız. Bugun Turkivede işçiye tanınan hakkın hiç birısi maalesef bize tatbık edılmıvor. Halbuki Diz ssbah saat 07.00 den aksatn 19 00 a ka dar 12 saat devamh mesai gormekte, ve geceleri de okulda n6 betçı bulunmaktavız. Dunvanın hiç bir medenî memleketinde bovle 24 saat bir şahıs vazıtevle vukümlü de|ildir. SenelıU ızm hakkımız yok, hastalığımızda elimızden tutacak blr tigorta bi le vok, çocuk parası, doğum v.s vardım parası jok, terii yok, elbıle, ayakkabı vesaıre yok, ve biı de bu \ok yokların arasında çok mağdur, verisan, alfikasızlıktan omur tuketecefiı. Muhterem beyefendi, Her çün 5060 kisilik kocaman sınıflan ve »alonlan supürurken vnttuğumuı toz, aldı^ıtnız paradan onbınlerce fazla, niçin bizi ısjçi sigortalarına tâbi tutmazlar? Buçun tokak çopçulerinın bile her turlü gosval bakları o lnp, her tiirlü teçhizatı havidir, yoksa bizler onlar kadar da mı çalışmıvoruz? Nıçin ucretlerımi ze bır ayarlama japılamaz, gavın milletveklllerı aldıklan (is kince maaslariyle geçinemediklerini 1leri lilrerek sam taleblnde bulanurlarken niçin 240 llracıkla geçinenleri gozönune getirmezler Sosyal sdslet bn mndur? dersl olan blr ıınıfı kendısi aldı. Daba »onra ucret almak isti yen Fransızca oğretmenıne dığer sınıfı verdi. Okul öğretmen Ierl bu hâdisede hayretlerini gizlemediler. Otnı saat civannda ders, öğretmen olmsyanlar tarafından verilmekteydi. MudUrun Türkçe der'inl tercih etmesinln sebebi: Kanaatince bğretiml baSavın Bakan, Mıllî Eğitim saatlık Bakanlığından maada bütün Ba sit ve kolaymış! Dort kanlıklann hademelerinin her olan ve llkoknl öğretmeninin otiirlü sosval bakları bSki olup knttngu dersl almayısı iki saat arznsnndan her turlu elbıse vj, de almak fazla Ocret almsk tadır. Bugun Turkiyede en a ı baska bir şey degildi Elimde ucret alan ve her turlu sosyal kalan sekiz saatlik dersl de pa haklardan mabrum bır toplo raya ihtiyaeı olan birisi okut»un dıye Idarere bıraktım. Çoluk varsa o da bıziz. cuklar bir ders yılı icinde üçun Durumumuzu vük»ek hnzurneü, bazıları dordüneu fiğretraen nuza arzederken, bizimle de ali lerlvle derslerine devam edıvor kalanmanızı lnsan bak ve biırlar. Ehlivetll olmadıklırmı bile rivetleri nâmına istirhatn edebıle flcret almak içln ders oknrıı. tulnr mn? Kanun bize, çocnkla Daha hassas davransa rı ötretimden mahram veva ek «ik bırakm» hakkını vermiyor. llçllılerin eğitim konu<snndı» daAyten Oemlrçay yazıyor: rifa 1955 hazıran Gazt Egltim Enı ba hassas davranmalarinı tıtusu Edebıvat Şırvesı mezonu eâerım. olup altı gene orta uğretımde Turkçe ojretroenlıği vaptım. Radyolar, kimin için Resmî gorevle Amerıkada bulu çalıyor? nan eşımin yanına gittım. tki »e ne kaldıktan sonra \urda donCihat Savaş yazıvor: duğumde atanacagım ver için Radyo proçramlarındakl Türk Mıllî Eğitim Bakanlıgı ıle anlaavrılan zaman bölümsamadık. Bir vandan vazışmalar devam ederken dığer taraftan lerinin, çok az ve kifayetsiz otzmir Karataş Ortaokulunda a lusu münasebetivle yapılan şlCik bulunan vırmı «aat Türkçe kâvetlere denılivor ki dersı 21 aralık 1%( ten ıtıba Radvo genış bır kıtleye hlren bana verildi. Çocuklarla bir tap etmektedır. Herkesı memarada bulnnarak öiretime denun etmeve imkân voktur. vam etmek beni memnun edi Dıvoruz kl; Türk müzifi vordu vayınlarınız; kıtlenin oranına Dert ttcretleri on lirs olup Oc göre ayarlanamaz mı? retli ders saati on ikl saate çık Diyorlar kl çognnlutnn atıktan sonra, Beden Efitımi me zınlığa Nazik bir problem. zunu olup Fransızca okntan Geçelim. Kitlenin müzık terbiokul muduru, veni kanuııdan beyesini yukseltmek lâzım. Bu nım meslekten olmadıtım mina avnı zamanda radyonun da jö•ını çıkardı. Altı saat Türkçe revldtr. Diyornz ki; blt, bize seslenen radyontuznn, mfizik zevk ve eğitimimizin batı muzijine geniş ver verilmesiyle mdrakfin olacaksa eksik olsun. Diyorlar ki; toplnmnmnıun, topeykfln yflkıelisinin, bütün cepheleıiyle olması gerek Diyoruz ki; bn ilerlevis sabsiyetimizi eritmeiin. Her milletin, cofrafî yaşayıs ve gelenekleri bakıraından taşıdıfı bzellıkleri vardır. Bunlar butün «ınlıhk ve sıcaklığı ile kit levı kucaklıvor. Ne olur »rırmavın bizi blzden. Hafif raüzık, ağır muzik, sabah, öğle, çav, aksam ve geee varıst müziği. mdzik âleminde gezintiler, büyuk, küçflk plSk albümleri, plâk doiabından TC nihavet plâklar dönüvor Bnnlar bdvle olnnca, bizler de basımız dönüvor, bulantı hiasedivoruz dersek, aeep snçrouişlemls olnrnz? Dlvorlar kl.dflğmeyl çe»lri niz. Diyornz ki; bunu da denedlk. Dinlenebllen radyolarıımz, avnı zamanda s8z birlifi yapmıslarc3Sina, Batı muıifi neşriyatı vapıvorlar. Belki de dıyecekler kl, o, zaman radyolarınızı kapatınız. Bu hava karsısında sorabilir mivız? Radyolar kimln için çalıyor? Yeni şef Haas o iskelet elıni andıran elıj le bombajı kavradı ve evırlp çevırerek, «Şu musıbeti durdurmanın herhalde bır çaresi olsa gerek » dıve mırıldandı Starkıngton kuru kuru, «Breen çaresi yok dedlvse joktur» dıye cevap verdı Sonra ayağa kalkarak, «Şıkago branşının sefı olmak sıfatıyle ıdarevı ehme alıyorum bevler,» dıye sozune devam ettı » Harkıns ve Alsvvorthj, ıızler hemen bu bombayı alıp lon surat denız kenarına gıdecek ve bom bayı denıze atacaksınız Burada bırakıp masum kımselerin olumune sebep olmasına mevdan ve remeyız » tkl cellât hemen paltolarını giy dıler ve bombayı da alıp dışarı çıktılar • Reis bir vapurdan bahsettı Onun San Francisco'va, bir gemiye bınıp dısarıya gıtmek ga yesıyle geldığını zaten tahmın edıyorduk Bsneceklen gemının ısmını onun guzel kızının ağzından zorla almak bıze varaşmaz Onun ıçın başka çareye başvu racağız » Haas, lYarın sabah kbrfezden ayrılan sadece uç gemi var,» dedı «Argosv, Eaıtern Clıpper ve Takku Maru » Starkıngton, «Mukemmel.» dıye gulumsedı «Lucovılle, sen Argosy'ye bak Sende Takku Ma ru ya, Haas Gray, «an» da Eastern Clıpper kalıvor » Uç cellât hemen ayağa kalkmışlardı fakat Starkmgton onlara oturmaları ıçın ışaret ettı «Acelemız >ok, beyler Mutareke suresı henuz sona ermıj değıl Onıkı dakıkamız var Zavallı dostumuı Breen hakkında da bır karara varmamız gerekıyor Burad/kilere onun ant bır kalb krızınden vefat ettığını sovlerız Mutareke suresı dalunca sen telefon edersın, Hanover Baska bır nokta var mı' Yok sanıyorum öyleyje hep bırlıkte bir kadeh tarap ıçmemızı teklıf edı\o rum Haydı, azız dostlarım, mes lfk hayaUmızın en guç macerasına ve bu macerayı mumkün kı lan adamın »çrefıne kadeh kaldıralım • Onların kendısnle alay etmesıne sınırlenen Wınter, ates puskurerek etrafına bakındı Fakat daha o bır şe\ sovlıjecek vakıt bulamadan butun cellâtlar ajağa kalkmıs ve kadehlerını hava\a kaldırmıslardı Starkıngton, «Bujuk ve sereîlı bır ınsanın serefıne ıçıjoruz dostlarım,» dıye bağırdı. «tvan Dragomıloff'» Cellâtlar <<araplarını bır yudumda bıtırdıler \e sonra kadeh lerını duvara çarpıp kırdılar SABAHA KARŞI DENtZ BAŞKA HİÇBİR YIKAMA TOZU, ÇAMAŞIRI GÜZEL KOKULU TURSİL' Dr.N DAHA BEYA7 KULLANINIZ YAPAMAZ BULMACA 1 23456789 Baraka okul yardım bekliyor Edirnekapı Acıçeşme duragındakı Hattat Rakım Ilkokulu dort senedenberi baraka okul olarak çalışmaktadır. Nesillerlni ebedileştlrmek ittiyen bamıyetli vatandailann vardımını bekliyoruz. Okul A1U Blrtlfi Her model »OLD\N SAÖA1 Iklncl derecedekl |ehlr «ok»klarına aıfalt yerlne dbşenen (karma IÖZ) 2 Kanunâ ve büyüklertne karsı (elen (lkJ ıöı) 3 Haflf kadınlarla ho\axda erkeklert evlnde bulu|turan 4 Agzın zevk alarak duvdueu. vaptıgına plşman olmus klşl S Kopeklerln hareketlnl tak!lt etjne lçl dünvaya gelmemlze gebep olanlardan 6 Gırtlak, çevrlUnce Dı\an Edeblvatında «p«rdeı> mânasına grlen blr »oz bellrir 7 «Havdut bulmava çahşma> karçıh^ı lkJ ıoz 8 Blr notanın tersl, çevrtllnce «vüâvet» mânasına gellr çeklmlerln kavrağı olan kellmelerin »onunda buîunanlardan 9 • Şl^Unln llerNlde \e Takjlm mevdanında dlkılmls olanlar ve benzertert Ö 1 «Slvast fırkalar hlzmetl» kar • sılıgı İkl »öz 2 «Değerll bastonu fırlatmama» karsıhgı İkl »oz 3 Zenglnllge «atafata ve dün>a nlmetlertne onem vermemeyi huy edlnmlj • olma adeti 4 Tersl «küçük tersa • ne» mâna«ına gelir, lskambll kâğıtla S rından blrl 5 Başına blr harf ek ^ lere gonderllen 1 beîlrlr mensuplugu \ar 6 Mutfak eşvasından, «Istek» in ^ arısı 7 «1natçı kışıa mana^ına İkl «oz 8 «Çok zekl başı sanklı kby DOnkO bulmaeanıo %alzl» minasına halledllmiı |ekl» Ul soz 9 «Blrtnln blr şeve lahlp çıkacagım ümıt ederek» anlamın» İkl soz lenlnf.^ cen^ze123456789 F»al 4040 6008 HEERBRUOO Masada uzun bir sessızlık oldu Sonra John Grav, Evvelce mer'î mevzuat hulrömleri mucibince ruhs»tam« «Wınter'ın haitkı var, Breen,» alarak Turk.ve dahılinde havat bransında faahyette bulunan dedı İstanbul. Bahçekapı. Cermanya Han No 34 de mukım Le FeYırtıcı Haas bıle başını sallıja nıks EsDamol Havat Sigorta Şirketı bu kerre Bak«nh$unıı« rak «Evet,» dedı «Wınter'ın hak muracaatla. hâlı hanrdaki mert portfovunu merkezi Istankı \ar • bul Galata Bankalar Caddesi Ünvon Hanınd» bulunan IttıAlsuorthy, «Yazık,» dıse ıçını çektı «Halbukı buluşun iıa { hadı M.lli Turk Anonim Şırketine 1 1 1%4 tarthinden muteber olmak üzrre devrpdeceğını ve adı geçen şırketle bu hususta rıka>dı, Breen Ne jazık kı kul mtıtabaka'a vardı§ını biidirmiştlr. lanamıvacagız » Potfby devnnin tnenfaatierin) ihlâi ettiğini kanl olan Breen, juzunu uzuntujle bu rusturarak parmağını bombanın ilgıhler 4 ılftn tarıhınden itlbaren 2 av içinde devir keyfiyeüduğmesınden çekmıştı ne Bakanhk nezdınde ıtıraı edebilirler Harkıns one dogru eğılerek Keyfiyet 7397 sayılı Kanun hükumlerl mucibmce Uân olu«Bcnım akhma bır se> gelnoı nux. çncuklar» dne soze karıştı «Breen, bombavı mutareke sırasm (Basm 7939 6003) da kurmakla mütarekeyı ıhlâl Ne yazık! Ticaret Bakanlığı Içticaret Genel Müdürlüğünden : 4,.,,r 0., , NİVOveTEODOLİTLERİ Necaflbey C»d. 176 Opllk Han GclaulıUnbut T«l: 449525446068 i ıstonbul'da DORMEN ( « n l r » Sururl Engm Cezzar Topluluğu) 44S736 Haldun Taner ın «Keşanlı Alı Destanı» muzıklı komedısı ÖZEN 368994 «Gcnçlik .Gençllk.. StNEMA «3 (KY&lı) «Adklar Ş t SÜKETTA 380682 «Kanlı Ronj». SUNAR l «Gel Sevis«hm», 2 cKortanlar Adası». KULÜP (B.Beyi) «Adanalı Tayîur Kardetler» ÇELİKTAŞ (Maltep») .Ourbet Kutlan» (T) i • • ıstanbul'da Ankara'dc ÖZEL TÎYATROLAR : MEYDAN SAHNESt 175ÎO0 Çarsamba t«til Suare 2115 te Perşembn v« Cuma saat 1815 t« matınede «Sıl Bastan», Cumartesl ve Pazar matinelerde v« her gece suared» «Zafer Madalyası» HALKEVt OTDNCULARI 129474 • Çar»amba, Cumartesı, Pazar 2 0 % da: «öteye Dogru» ARENA TÎYATROSU (istanbul) Küçük Tıyatro sahnesmde Suare 2115 te (Cumartesı ve pazar oğrencılere matıne saat 15 te) «Sezar ıle Kleopatra». * Dehkaıılı bir çeyrek saattir orada idi. Tnıubrıık'ta miithîş vagmur >ağı>ordu, Tadea'nın Innsbruka gideceğıni bir gıın evSoUalvlar Uajgan olduğundan arabalar agır \el Schloibergte jemekte dujmuştu. O da agıı ıleılıvoıdu İşaret memuılaiı da tıatigı şehıe inmis \e Todea'nın arabasını Schaller tanzıııı hdhsiııde gucluk çekı\uılardı. Heııbnadeılenn terzıhanesi ununde durdugunu rourt, hem bu man/arayı sejredijor, hem goımu^tu. mu^tu. de ladea nın kar^ıdalvı bir evden Genç kadın artık terzihaneden çıkıjorbeklıjoıdu. du Hericuurl. seri adıınlaıla sokağı katederek kadına: »Ne hoş tesadııf dedı ve elınl sıktı. Kadın da: Hakıkaten gaııp bır tesadu! dedı Kocam demın \ı\ana>a gıttı. Nasıl olur? Dun buııdan bahsetmemisti. . E\et, benim de haberım yoktu. (Arkası var) * * • * * 27 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet'ten * Ihtiyat zabitleritıin terhîsine baslanıyor F\\elce şırk harekâtı munasebetıjle ılân edılen kısmî seferbeılığın kaldırılraası hukumetçe karar altına abnmışfır Bu muna^rhctle s''5h altına alınmış bvılunan ^htıyat zabıtlerının (yedek ^ubsvların) terhısıne derhal ba^lanacaktır A T H S 440835 «Ben Çalmadım» (F) LMEK 448439 «îkı Kere îkı Altı Eder». İNCİ 484595 «Cıcı Can» KFRV4N 480423 «Îkı Kere îkı Altı Eder». KONAK 482606 «Damgalı însanlar». LÜKS 440380 «Cıcı Can» Lüzumlu L 1 \ E \ T . M a ~ b Fedaıleri» Rt'YA 448439 «101 Dalmaçyalı». S%R\Y .Gurle\en Kuslar» Teletoniat StTE 477782 «101 Dalmaçyalı». Ş^N 48R792 »Felek Benım» (T) İTFUYE: Bevoglu 44 40 44 T\\ 480740 «Roma Esıresı». tstanbul 21 42 22 Kadıkoy 36 08 7° Üskudar 36 09 45 • Y. MELLK «Damgalı Însanlar». Bakırkoy 71 64 66 Adalar: J YENİ *R «Roket Adam> (T) Y.T\KStM «On • Bacak». Sl 60 8l" lstınve 63 60 20 • Y.T\KSt>ı «w.. Guzel POI S MDAT: istanbul 27 4o 00 • Y ı L D l Z 476342 1 • «Dm Örumcek. ^ 27 45 01 An.dolu J A L E M D A R 223683 .On Guzel B.c.k» i î d t • Yaka^ı 27 45 02 Sıhhi îmd»t: • A T S U (K Gumruk) 211917 1 .Toph.n.li O^man», 2 «Yuı Karası» M F a l h Beyoglu * * « ^ 36 3 8 ' t BULVAR 213578 • «Şofor Nebahat ın 21 15 95 #Üskudar n 0s 38 • UÇAK: T H Y (TermınalV • Kl'LCP 227183 «Gurbet Kuşlan» (.T). 44 02 96 Hava Alanı 73 82 40 » MARM\RA «101 Dalmaçyalı». TREN: Demıryolları • 36 04 75 J MELEK (Eyup) «Çapraz Dellkanlı». (Havdarpasa) 22 30 79 (Sır J RENK 211525 • «Damgalı însanlar». kecı) TENÎ^ 2 22589V IAKL Frank'ın Hâtıra Defterf. HAVAüAZI: îstanbul 22 45 80 YENİ (BKoy) 1 «ölum Pazarı. 2 «Han(Gunduz) 2144 26 (Gece) Kacnın Kızı» dıkoy 36 46 20 KALDIKÖY • TELEFON : Santral • 22 42 10 OPERA 360821 «Cicı Can» Mılletlerarası kayıt 22 48 22 REKS 360112 • «Çapkın Kıılar». ELEKTRlK: Bejoglu 44 48 00 Beyazıt: 22 45 80 Kadıkoy » » • • • • • •« » • • • 36 07 10 Bakırkoy: 7168 49 • • • Ankara'do ALEMDAR 154136 1 «Kaptan Eğlenıyor» (T), î «Aşk Fısıltılan» (T) ANKARA 123432 «Kopru» (1) BÜTÜK 124075 «Çapkın Kız» (1 R ) GÖLBAŞI 122215 «Şejtan Bunun Neıebinde» (T) ÎNCÎ 121986 «Cıplak Dunsa» (T) KONAK 120750 1 «Nışan Yuzugu L «Bahçevan» . , KENKLt 132163 «Şehvet Kadını» (1) ULTJS 122294 «En tvı Duşman» (I) • * < Buvükada vapuru geldi Se\rısefam (Denızvollani Idaresınm Insılter^den satın aldığı Buyukada vapuru dun sabaha karsı hmarumıza gelmıştır 3500 Ingıiız lırasına alınan vapur on beş gune kadar Şf»hır Hattı \olou sfıerlerıne baslıvacaktır Japonyadaki deprem Japonjada vukua gelen depıem etrafmda son alınan haberleıe £oıe, kaplıca şehrı Kmoskıde verdpn sımsı\ah ve kavnaı «•ular fışkırmıs ve 600 kı«ı fecı şckılde ha^'anaıak olmustuı M?rldi hasarın 7 5 mılyon cıvarında bulundugu tahmın edılrT1^ tedır «Muessepatı Cezaive Muduıluâu» kuruldu Ş^hıımızde Dahılıvc Vekâletme bağlı bır 'Muesissatı C za ı\p Mudurluğu ı kurulmuştuı Hapı=hane ve Tcskıfhdnclcım ıdaresı ıle me^gul olacak bu muessc^nm ınuduıluS'ine istanbul Umumî Hapı^hanesı Muduıu Kfnan Bev sc*i'ılmıstvr Buvukdda vr.fıi'iu ııhumd.ı 17 30 Çesltli müzlit 17 57 Kı»a llânlar 18 00 P l i k U r C*çldl lfOO Haberler GUnlük ol»ylar 7 10 Açılış Kısa haberler Tür 19 30 Haftf mUzlk 1» S» S e küler 8 00 Haberler 8 15 Marslar 8 45 Çesltlı müzlk 9 00 çün k o n u t m a a n J0 SO ÇarkıUr 2110 Her zaman v e her yerde Dört ses dort «arkı < 30 KUçuk » AtatUrlc 21 55 Marşlar 1135 konser 10 00 Kı«a haberler 27 Mayıs törenlertnden roportaj Kahramanlık tUrkülerl O ^ n ha22 00 Reklamlar geçldl 22 30 Şarv a l a n 10 *ÎO 27 AîaMs anlamı kılar 22 45 Haberler 2J 5î 10 45 Marslar geçldl 1100 Yurt Ara melodllerl 23 00 Her zaman gUzellemesl 1110 Şarkılar sevilen danslar 23 30 Gec« m ü 15 00 Kısa hsberler 12 0î ^rdl zlgl 24 00 Kı»a haberler KapaMrhmctler dostanı 12 40 Kuçnk orkcstra 11 00 Hiberler 11 15 nıs İ9TANBTJL İL R\DYOSU G,ımm pUkiarı 1110 Turkülcr 17 58 Açılıs 18 00 Dans orke«gcci'U i ^ 00 Kı cuk kon<er tralan 18 10 Caz albümleri 14 • Zevbekler v e ovun hav?O ' daklkaiar 19 10 lan 1 1 4 ' Haflf mfMk 1ü 00 19 00 MüzlMl Küçük konser 20 00 Radvo l l r Kı=fe halv''l f 'r l r ı0S KUmr fa«lı Ingıllzce 20 İS Plâklar aıasmda 13 10 F^hmı Eg" nrkeitrasınrt»n ırr'ı r ' rl"' lı> "n Ovun lı 20 45 Haflf müzlk 21 00 Opera'ardan »ahneler 21 30 Gece kon\ ^ i s r ı IP>O Hıfıf m('7ik 16 "0 5<>rl 2210 Çeşlth müzlk 21 00 Urn V m ı s r s İ J n 2(1 ıO Sarkllir Kapaiıs on ^•••l«]rr 17 1ı Yurdun «e«l I S I A M B U L A N K A R A 6 27 Açılıs 6 30 Bajram «abahında dlnleyldler» Eüna^dın 1 7 30 Marslar 7 43 Zeybekler geçldı 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 815 Hürrlyet ve An«•vasa Bavramı ozel programlan I 12 25 Küçük ilânlar 12 "0 Türk muzlgt ozle programı 11 00 Haberler 1110 Ha\ a durumu 11 1J Ögle konsert 13 40 Hürrn t \ e ^na\ata Ba^ ramı ozel progran 1 l a n II 1610 Tarla donusü 17 00 Kısa haberlre 17 02 Çocu^ saail Hürrlvet \ P Ana\a«a B a \ r ı mı ozel programı li> 00 Rcklam nr"?ramliin 1S10 KüçUk l H i tar 1813 Yurttan «e«ler oz'l programı 19 fO.Hahcrler ın"> Havrt durumu 10 1" Hafif m«7t^ 135 Secım konu^ması 11 15 Hfiflf m ü ü ^ 1° "'0 5>e(.]m k o n u ' m,,! 20 00 Hifıf n jzl ^ V 0 muzi\ 20 20 S c ı l m V' nııin < ı 2(130 Hfif müzlk 20 "5 SM ı I n n m n n ' i 2(145 Hii f m^zık 20 50 Uvkudan once 20 öî K> ı ' llânlar 21 0P A n a v a " v» H Ü T H •vet Bjvramı oıel p r o r n m l a r ı III 22 45 Hdbfiirr ! ' ' " r, nen mev«lm dlnled plmız k'vnvT'fT 21 40 Gece vaniina dogru 24 rp Kapanış ANkVRA İL R M J ^ O S l 1H 57 Açılış 17 00 D^r>" nıuzı~t 18 00 GUzel melodıler 18 30 P ı a lln p«:erİPrı 19 00 Karma rn^!^rnipr 1110 Oda muzlri sn or O«ltll müzlk 20 15 R ı d v i U < tnglllzcc 2010 A l m ' i n ı i ı gençUk %» mi'Jİk 1 00 Ç j r i i m b a 21 21 îo L c, ç^cnaş «enfonı. nser 22 30 u r n c s f a M r S ' Ç i " 210 K ı p a ı^ » • ••• • • • « • «• • • «• • •• • • • • « • • • • • « « • • • •• •« • • •« • • « • • • • •• • • a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog