Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

27 Mayıs 1964 üc DI HABERLER BİR DAKİKA: Tarihe ışık Hadı'se/er Kruçef öldürülmekten korktuğu için Bağdadı ziyaret etmiyeceğini söyledi Bugün 19M denberi, tiyaıl olmn, a» kerl olsnn, diri dizl bareketlere gırışmigiz. Hemen de bepsinj basarmışız. An» sonunn getlremettılsiı Anlaşıhvor ki, blze ıkı şey İA zım: Bırlneisi blr harekete geç mek. tkincısi, o bareketi devam ettlreoek olanları peşınen pev lemek Bn şekilde davranamadığımı zın cezasını çekıp dnrnvornz Başlıvanlar bitiremiyor, bıtirecek olanlar baalıvamıyor' D. N. Wa»hinpton, 28 Bugun açıkla kılması, ilerde Amerikah nan Amenkanın 1943 tekı dıplo Mıhver mensubu olsun mecburi matık munasebetlerıyle ılgılı gız ınış yapacak herhangı bır havacıh vesıkalardan, Turknenın avnı nın derhal tahhyesı şeklındekı tarİhİIÜn e n p a r l a k senenın mart a\ında Turknede I bır pohtıka>a başlangıç teskıl et vaffak İhtİlâllerİnden bİTİ enterne edılmış bulunan 69 Mut memehdır • olarak Canlanir. Şİmdİ d a h a tefık % Mıfuer havaosın. «ert Muhaberatın devam.. Almanla e fc s , c a k ş a h s a n uzl0mUŞ, best bırakmava razı oldugu ogre r l n Mıhver mensubundan çok en x , „ n ı n ı o . u i ı î v,. (,!« nılmıatır Turkıve gene 1943 te t e r n e e d U m ! s Muttefık havac, b\. ^ r S Ü m i S Oİanlar h a l a b U h l S fakat daha sonra 1 agustosta Ro lunduğunu ılerı surup hıç degılse l e n y l e Sanll Olarak manvadakı Ploestı Petrol Rafıne geçıcı bır zaman ıçın muvafakat i OnUIÎ İCİtl 27 MayiS bİT Kahire 26, (a.a. A.P. Radyo) Bugun açıklandı ğına gore, Mısır De\let Başlerıne japtıklan baskını mutea »tmnerek Turk Dış tşlerı Bakan nilllla B a v r a m Oİdll . kıp Trak^a ve Akdenıze mecbu ı , ğ ı m endıselendırdıgını ?oster , , k a n ı ı n n l m a s a \A\ 10kanı Nâsır ile Irak Cumhur başkanı Mareşal Abdusselâm Arıf «ıkı memleket arar! ınış vapan 119 Amerıkan havad mektedir Stemhardt 30 nısanda ° a bU «anUIl Olmasa 1Ü1. 1Usında bırliği gerçekleştirecek ilk adım» olmak uzere, bu gun onemlı bır anlaşma ımesasen zalamışlardır. sını da serbest bırakmava razı ol gonderdıgı mesaıda 20 Amenkalı ^ p ^ l ' s o n r a nalK DUnU , eski do«t ve I» ortağı olan muştur havacıdan 16 sının tren lle Surıve dillffinden ktltlardl Soryet Şefl İle Mısır DikBugun ild Devlet Baskanı arasındaki jorüsme sona erdıkYapılmı* olan d.plomatık muha uzerınden Kahıreve gonderıldıkleÇÜnkll m i l l e t Oİarak tatSrflnfl birbirlerlne daha fazla ten sonra, Baskanlık Sarayı Genel Sekreten yukarıdakı açıkberattan Turkıjerın enterne edıl de \akında \ola çıkacağını bılriır. l ) U i h t i l â l d e n Cok Şey rını gerıve kalan dort tanesının mış Amerıkan havac.larından ba yaklaştırmıştır. Kruçefln Kabirelamayı yapmi}tır Toplarjtıya Bajkan Nâsu ve Ânften ba$ka, zılarının «kaçmalanna» goz jum mekt^dır 14 majısta gonderdığı" "îılık Bir kere hurriyet ka. . den Moskovavs hareketinden sonMısır birind bajkaa yardımcısı Marejal Abdulhâkim Amr. duğu da anlasılmaktadır bır dığer mesajda da son bırkaç Zatîdlk; O k a d a r Kİ blTZat 27 ra vavınlanan mfljterek biidlrlden Başbakan Ali Sabri ve Başbakan Yardımosı Mahmut Fevzi, Dışı«len Bakanlığı vesıkalan av ıçınde 17 Amerıkan ha\acı«ıntn Mayısı tenkid edebilivoruz. Cape Kennedv (Florida) 26 (a.a çıkan temel mân», ber konnda »nIrak Dışişlen Bakanı Subi Abdulhamit ve Irak Devlet Bakanı Radvo) Amerıka Aya ın Amerıkan Buvuk Elçısı S«etn daha «kaçtıgını» zıkretmektedir Bır ihtiiâlın lehine bunun lasamamıs oimakla heraber, ikisiSovvet tngılı? le kadar kuvvetli Abdulrezzak Muhiddiı de katilmıjlardır. san gonde'me (Apollo projesi) i hardt'ın. 24 mart 1943 te Washıng Muhaberat şahit olıır nın de rennl civaretten kârlı çıkArif onderhğındekı Irak heyetı, le ılgıh olarak bugun uzaya bır ton'a gonderdığı bır telgrafta o za Fransız ve muhtemelen Mman ha rnu?.. tıklandır. 12 Arap ulkesinin V a Vvacılarının da serbe«t bırakıldıklagondermıştır mankı durumu sas'den KroçePln «lyaretl. Nânr bakı S o v y e t S e f l Kruçefm Mısın zıya ker! kamyonun furgonu Butıin garantileri ve müshingrtondaki Buyukel , tecrube aracıtaşıyaeak olan 3 kişı go«termektedır şovle tarıf ettıîını rını ksvdetmektedır Ava insan rn.ndan şahrt blr Iç ve d.f pollti r e t i v e A s v a n Barajının ılk kısım aynlmıj ve kortejı beklev»3 aha esseselerivle bir Anaya^a kaçileri, «tsrael'in Ortado lık Apollo kapsulunun bır mode «Zaman zaman tfırar) eden enMenemencıojln neıdinde btr t ka «aferi olnmgtnr. Blr Sovret m?aatının ışletmeye «çılma« mullımn üzerıne duşmuştur tlk hatesebbfig zandık. Kuvvetler arasında ğ^ıdaki saldırma teşeb h olan bu araç 18 ton ağırlığında terne edılmış havacılanmızın yeku berlere Ikı old, 30 kadar H» Iiderl, Nâiırtn antlkomOnist »o» nasebetıyle buraya gelmıst. Arıf, K»I. gore «,. «ı.ı M ı™.,. da yaralı vardır steinhardt 7 ağustos 1943 te pio ı m u v a z e n e sağladık., busleri» ne Rusk'un olup «Saturn1» roketi ıle fırlatı nunun 15 e ulaşması Turk makam v.Uzmlnl Ilk defa olarak Menen b u 8 r a d a **»*< l l e d e « ° r u ş m e Snrıvenın tatnma !er yapmı?tır Sıyası çerrelere golacaktır larını gerıje kalan 20 sınden de e*tı baskınından sonra mecburi 1 Ş a h s î hurriyetler, SOSVal dikkatini çektiler alkulamıjtır. Nftmr. Krnçeften re, Arıf, Kruçefı Bağdadı «yarete Başbakan Salah Bıtar. yeni te Araçta televızyon eıhazları, fo kurtulmak arzusunu ızhara teşvık nış yapan Amerıkan havacılarının adalet, sendika hakları.. hüyeniden Î77 milron flolar kopara dâvet etmış, fakat Sovyet Şefı şekkul etmis bulunan Surıve Hu. Washıngton 26, (a.» Radyo) toğraf tnak'nelen ve çeşıtlı olç etmıştır Fakat Mıhver ıle çıkabı statusunu Turkıve Dışışlerı Baka I A . , } inBQnlntı rak. Mısınn tfmdlve kadar Rnsva «Gelmem Benı oldurmenızden kor kumetının, Arap roemlefcetlenn tsrael Başbakanı Levı Eşkol me aletlerı oulunmaktadır lecek cıddı komplıkasvonlardan nı Numan Menemencıoglu ıle RO ' a s a dan aldıgt tktigad? ve askert ver ksnm» demıştır Kruçef, 8 şubat onumuzdekı hafta ıçınde Aruşmuştur Menemencıoglu o za ta yillarca dÖÇÜstukten SOTldekı ıhtılSleı hukumetlerı bır ara Uzay aracı dunva etrafında 110 çekındıklennden, daha fazla (fıdımı 1.750 000 000 a eıkarmıstır. menka Başkanı Johnson'la 1963 Irak ıhtılâlı sıra«mda 10 000 ja getırmek uzere japılmış o'an ıle 140 kılometre arasında değışen rara) musaade etmemektedırler man Akdemze duşen ve Turk Sa ra elde ettikleri şeyleri kaBövleee Mısır, Sovvet dıs vardım kadar komunıstın ıkı goruşme japacaktır Bu oldurulmesını çalışma ve gayretlerı yenıleyecebır vorungede vedı gun donduk Son ıkı avdır devam eden muzake hıl Muhafızları tarafından kurta zandık • proeramının aslan pavını alan fil kasdetmıştır goruşmelerde en fazla îsra»l ğını açıklamıştır ten «.onra atmosferde yanacaktır reler netıce«ınde Turk Makamla rılan «Lıberator» tıpı bır bombar27 Mavıs ihtilâli bize bunlle Arap memleketlen arasınke ballne relmistir. Apollo uzav gemısı şartlar uy n savaş halınde bulunan Mutte dıman uçağınm murettebatına «geKrnçefin te;ekkQrfl I 52 vaşmdakı Başbakan h'rüs 13 daki gergınlık uzennde duru\jTie» Krnçef, Nâsır'ın Ortaf l k v e lan ve daha bunlardan dobatmış denızeıler» statusunun gece gunluk olan Baa«çı Hukumetının şun olduğu takdırde dunyanm Mıhver ulkelen ıtıraz etme lacagı anlaşılmaktadır dofcn ve Afıikadaki Snemll rolflnfl , öte, \andan Kruçef, dun „ , „ , . . . e buniann «erbest bi gacak nimetleri kazandırdı.. bır çok koşesınden çıplak gozle dıklerı takdırde ellerınde bulu tsrael Başbakanı onümu?. . , .... , . . . . . uçakla Moskovaya varmış ve Hava prograrrmı açiklarken, »vnı zanan ve \ekunu 69 u bulan havacı rakılmaları hususunda Steınhardt I BİlİVOrum, h e p SOylÜVOızlenebılecektır dekı pazar Phılâdelphıa'da lsmıştır. Mısir Dlktat5r9 kabnl ettîihni her vesilevle Asvan . , açık. ~ ^ . r, J A I , *, nlmalıi'rfı hnvia bırakma ıstpgını ıfade tarafmdan vapılan teklıfı cıddıvet TIIT çnvlp Bu uzav denemsi onumuzdekı olacak Washıngton'da uç gun Barafi genllklerinde Arif, Nâ*ır, lAlanında Sovyet Prezıdıyum Baş manda Arap memleketlen ara^n ***** Çvjiv \JUK\aUy Ul« UUYIC I...«.. M r^wl.r=.jı « „ Bunların 20 sı Amerıkan altı vıl ıçrnde Ava gonderılmesıkaldıktan sonra, sırasıvle SalUl rt Ben Bella'vı da etrafına kanı Brejnef tarafından karşılan da a , k biT atmosfer temin etıne le nhardta gore, Dışişlen Baka ' yapmaüydı,. falan filân.. acaıncehjecegını vaadetmıştır < us . , . ..,.„ ne çalışılacak hakık! uzav gemı 15 i R < 7 5i tngılız. 5 1 Fransız New York, Cape Kenned\, toplıvarak, menfaat ve «ornmln mışttr Sovjet Şefı Nâsıra gonder ve çalışacajhnı da bı'dırmiîMı (kı General Gıraud'va ıltıhak et Steınhardt'a gore, Dışişlen Baka O* başka ihtllaller sının hava dınamıŞı ve dığer \a bu arada. Amerıkan havacılaTexas Los Ang^les ve Chı. a a dıamıÇı ve dığer va lnklann.n nereiere kadar nzandı dığı bır mesajda, kendısıne goste' Bu programa muvnzı o'nrak Bi cago \u gezecektır sıflarının olçulmesmde ılk adıtnı m e k «temek.edırler) 11 ı Alman rının kaçmalannın onlenme»! içın prova yapilip İsabetlİ Şe jhnı dflnva kamn evona Itpat fır nlen sıcak mısafırperverlıkten da. tar Sunje radvolarında Irak ve doMısır sejahatının hâtırasını bulunmaktadır teşkıl edecektır Bununla beraber 1 ! ' d e t t a ' v a n d l r * «olağanustu tedbırler» alınmama de mi VÜrÜr? thtilâlin kaEşkol un Amenkadakı Ika layı teşekkur etmış ve 16 gun'.uk son vermış arada venı hukumetın t Mısır alevhındekı neşrı>ata da sar>nı bnmnstnr. ıma yaşatacağinı behrtmıştır Bitar, bu uzay ıdaresı denemenın esaı aroetı 11 gun surecektır Washin&ton'un sartı DOnTanın (1) nnmarah komflöğrenıldığıne gore Kruçef dun Batı Alman Hukumetının 5 ardımı macının«A\a ınış ve dığer uzay aÖte >andan 12 Arap ulkesırfr^lnln Bdedifl vflksek fleretln sabah Kahıreden aynlmak uzere ile Fırat Nehrı uzennde kurıılaSteınhardt'm ılave ettıjıne gore, nel Kurmay Başkanını hemen baş nın Wa<îhıngton'dakı Buyuk. raştırmalarınd» daha kudretli Ankaradakı tngılız ve Sovvet Bu hvacak ve »ık sık tekerrur tden leri hemen karşılamak icap mnkablllnde Nâsır'dan bekledifi hava alanına gıderken bır trafık cak olan baraj projesının tatbıkiyuk Elçılen «lehımıze agır baselçılen İsrael sıj asetının A Saturn roketlerınm mşası için ması ve ılende Mıhver havacısın fırarlarla sıkıntıva duşurmıvelım» eder. Ihtilâl bir piyes pibi nedlr* Krnçefln amaeının, ravtf kazası ile karşılaşrmstır Alanalne de derhal başlayacağım açıkla rap ulk»lennde uvandırdığı Iıvan Batının yervtirfndekl nnfn bırkaç \u? metre me<safede hir as mıjtır gereken teknolojık bılgılen gelış dan çok Muttefık havacısının Tur demıştır Menemencıoğlu, mubade sahneye konmaz. fhtilâller endışejı belırtmek ve tsrarnnn k5kflnden gBkflp atraak olkıvede enterne edılme ıhtımalı ol le>e esa? teşkıl edecek enterne e ancak sonuçlan ile kıvmetel'in Ortadoğudakı saldırma ( tırme olduğtınu» bıldırmiştır dıımış ttalvan veva Alman hava dngnnda blç kirasenln stiphesi vok teşebbuslerıne Amerıka Dış Dunvanın en kudretli roketi ol duğu gerekçesıvle, Turk Makam cı'arının bulunmatının «talıhsız lendirilir. 27 Mayıs ihtilâli tnr. Krnçef, ilk hedef olsrak, duğu «anılan «Saturn1., g,vı ok ' " " " ' 1 5 t e K I " 1 ışlerı Bakanının dıkkatmı Arva ve Afrikadakl bfltfln «mlllî ' zorlamanın bı zım avantajımıza o lık» olduğunu »ozlerıne ılâve et umumi ve btiyük hatlariyle çekm^k uzere bugun Ameriknrtnlns hareketleri» nl blrlestlsıjen ıle çalışan motorlen 800 lacağmda. mutabakata varmışlar mı«tır Fakat varalıların hepsının memlekete sağladıgı hayırh ka Dısışleri Bakanlığına gıtderhal tstanbuldakı Amerikan Has sonuçlar bakunından tam rerek Bafıva karsı blr eephe knrmışlerdır bin kılo ıtme gucıi sağlıjan «ekız I dır tahane«.ıne naklıne ra7i olmuştur numara ahnıştır. Tarih bu mavi seçmlş cSrtinmektedir Arap Dean Rusk ile vaptıklan 40 katlı bır «dev» dır Apollo uzav Gelen cevap Steinhardt a WasCordel Hnll'ın talimatı dflnvssı ve Afrlkanın rflçlfl Rn h l n t o n u n dakıkahk gorusme sonunda gemısi ve fırlatış kulesı ile bırg mutabakatını bıldırDışışlerı Bakanı Cordell Hull ta hakikati yazacak ve ona su derlerinden blrl olan Vâsır'ı da, , , mektedır Fakat şu şart ılerı subasına vaptıklan açıklamada satırlardan daha kendlslni bahse konn hedefe ula#hkte. roket tam S65 ton gelmek r u l m e k t e d ı r , 4 7 Muttef.k ve 22 rafından Steinhardt a 13 ağustosta Arap ulkelen Bujukelçılerı, tıracak blr vanta olarak knllanBonderılen tahmatta Buvuk Elçı p a r l a k VaSlflar Ve Dışişlen Bakanı ile Amerıka Mıhver havari'inın «erbe«t bıramaktadır. Nltekim NSstr mfİRterek den «tspanvol topraklarına ınış Verecektİr. v Arap dunj ası ara«ında blldlride h»men bfltfin milletlerv apan butun Amerıkan uçaklan 27 MaVlSUl heT türlti t a h mevcut munasebetlerı ılgılen. •ran meselelerde Moskovantn «5n n murettebatının çok kı«a bır ııu .,..ıvıı> • 1 dıren konular uzennde dur1 rflşünfi desteklemekte Te Batıramand, serbe.t bfrak.ld.kl.nn, IJ ? V . a P r i a b i h r . . «icra» SUlda duklarını behrtmışlerdır y yı «Iddeile takblh etmektedlr. ve Dışışlerı Bakanhğının T u r k | t U r l U kUSUTlar bulunabilir.. Hevetın sozculuğunu yapan Hukumetının mutlaka ışbırhğı ru1 f a k a t b u n u gaVTİ Şahsî v e Mısır Buyukelçısı Dr Mustafa ( Aneak, Nânr lle Krnçefln ara» Kamer Arap dun>asının A / hu ıie hareket edeceğım umıt et millî bir h a r e k e t olarak m u nndan Uç «n sıımsdıSinı «SvleMerhum Suleyman Çolak ve Fatma Çolak ın oglu Saıt menka ile dostluk munase. 1 mek ıçın her «ebebe sahıp oidu t a l â a e d e n l e r o n u tebcil etmek de mfrmkfln degildir. Çolak'm yeğeni ve damadı, Leman Çolak'ın eşı Zehra Sabetlermı kuvvetlendırmek ar '' Meselft Kmçef ile Nâsır. Arap ğuru» bıldırmesını ıstemıştır Hull ml>Ui*n h 1, Ju J lıha Hamdı ve Cahit Çolak'ın kardeşlerı, Rahmı Hıkmet raeKten zularını belırterek Dışışlen Bfrliflnln flzerine ln«s edlleeefi , avrıca, Amenkanm oddnç verme I DaŞKa ŞeKllde d8V\e Erol Çolak ın enişteler} Suj;eyv|LÇolals'ın fejcanağı Va Bakanına tsraehn Arap dun ™ esaa hnsntnnda anlasamamışlar ve hıbe progrp.mın^an ,Tür^*ytty<» 1 *anamazlar. hıt Ağaoğlu'nun kaymbtraden, Kuls M«n«ncat Fabrıkasıyasırtn Amenka lle dostça ' dır. Krnçef, Arap Birlljinln mil A Ş lzmır Yün Mensucat T » Ş ve Saıt Ç T k ve Ortfk»" | Wa gönderılen vardımları ozelhkle' Hattâ Ofldan SaTSllmiŞ, %«• munasebetlerını bulandırmak t nvetçilik tleÇll, fakat çalifan kitlan Mue^eselennın ^ahıp ve ıdarecılerınrien 1042 de TSrkrjeve venlen dört I delenmiş olanlar dahizaamacını guden faahvetlennın Ielerln kavnannan esasi flzerine 4 nkanın Turk subavlanna <a| Arap ulk«lerınde uvandırdıgı \ knrnlması terektigi hnn.si.nda Nâ * eğıtım ve dıger kolavhklardan da etmekten kendilerini alamıI \ endışevı açıkladıklannı ve | | »ır'ı Ikns edememl?tir Krnçefln sin r . . . . behsedebıleceğını Steınhardt'a tav Rusk ıle Levı Eşkol'un 31 , ] «I maksadmı. Asvan Baralı senlik = LVnfld jOhnSOIf Uli sıve etmıştır | Biz şu geçen y a n m asır mavısta Washıngton vapa. j E cağı zıjaretıyle ılgıha çok «a t| lerlnde vaptıti gn honnfma orta u tar| a ani bır krız natıcesınde genç vaşta Hakkın rahmetıne kastemhardt'ın 18 araiık 1 3 te içinde Türkivede ve hariçte W ya kovmaktadırZ ^* ' d Amerıka Başkanının 20 yasındaki kızı Lynda Bırd mımt bır konuşma vaptıklan%uşmuştur Cenazesı 27 Mavıs çarşamba gunu (bugun) ogle gonderdığı mesajda, hastahande I tÜTİÜ İhtİlâller eÖrmÜS Ve «BBvie blr blrilk çalışan her E Johnson'un yeni sevgıhsı denız teğmenı Davıd LeFeve ile nı ıfade etmıştır namazını mutaakıp tzmır Karşıyaka camıınden kaldırıla bulunan veva Ankaradak, Amerı o n j a n muşahede etmek flTfcese açık olmalı. «5mörflcfl!er ise E Bevaz Sarayda venlen bır kabul resmınde çekilmıs resmi goraktır Allah rahmet evlesın kan ataşemılıterlığınde gorevlendı s a t u « buhnUŞ bİT muharrir tektne lle dı«an atılmalıdır. Çalı Z rubnektedır Mıss Johnvjn, geçenlerde dığer bır denız teğmenı : i L... . . . nlen 7 « harıç enterne ed.lmi, 119 o l a r a k »an, kitlelerin kavnaşmatn esasi z oıga m ş a n j l s l Bernard Rosenbach'dan ayrılmasından sonra, sık b u n u y a z m a k t a n İngiliz Ginesinde fizerlne lnsa edfleeek blr blrlikte = sık 23 vaşındakı LeFeve'le dolaşmaktadır havac.nın hep<ımn serbest bırakıl k e n d İ m İ r i alamayiZ. Kaldl kİ C u m h j n \ f l 6034 dıkian zıkredıimekted.r Mavıs yuzlerce gazetecinsva da kendine blr ver bnla u l l u t ııııiMiniMiııiMiiMiıiıiMiunııuııııııiMrıııııııııiMUiıııııııııııııııkanşıklıklar 27 Nâsır ile Arif, Mısır Irak Birliğine doğru "ilk adım,.ı dün attılar Kruçef Nâsır ortaklığı Suriye, Mısır ve Irak aleyhtorı radyo yoyınlarını durdurdu 1943 te Türkiyeye mecburi iniş yapan askeri uçaklar basımıza dert olmuştu Fred J. ZUSY bildiriyor aha çok yakın tarihteki yerine doğru gittıkçe, ufak tefek püruzleri silinir ve Turk 27 Mayıs Ay'a insan israel Başbakanı Amerikaya g diyof gönderne yarışı hızlanıyor mu? V E F A Sevgilisi i ETEN ÇOLAK Krnçefln Arsp «otvaHrmlnl en «ernarronal komflnlzm cemben lcine sokirtafl.Itlerignva dö«ma«tfir rHfer Ibtilâflar da mfisterek b.'l dind» kanımiza çıknıaktadir " >â »!T KrnçeHn tsraele karsı açıkca Araplan totmasını saÇlıvamatnıs tır Kmeef «on dereee Hına ılp serîimig kellmelerle: «adece, «Rn« ya FJIUHn meselesinl i*ti«mara çalıgan empervalist knvvetlerin saldırgan manrvralanna karsı A , raD devletterlnin rirfstiŞI müradp levl iamamlvle destekier» demek 1 le vetlnmljilr. Dilır.» ^ ?"••• | | ( •• • • • UCUZ ÇÎMENTO | | / ( I M K [M I U MAHMUT •••••••••••••• •••••••••••••f »••••••••••••• •••••••••••••f •••••••••••••• •••••••«••••• ••••••••••••• Gforıretown 26, ( M , ) tngılız Ginesinde zencı'erle kızılderılı \er ...««....1 lıler arasında kansıkhklar devam etmektedır Üstün kalıtell Pmarhısar Çımentosu Polis, bugün Demeara kasabasın Müessesesl da bır zencının sokak ortasında o1 durülduğunu bıldırmektedır Ba Tel 21 45 64 21 47 72 suretle son uç av ıçınde 25 kısi 01Cumhuriyet 6006 dürulmus olmaktadır ^ GÜCER DAHA FAZLA PARA ÖDÎYEBtLÎRSÎMZ fakat TÜRKİİCARET BANKASI İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ Davetliler ve Noter huzurunda yapılmıjtır ye hürrivetlerini hemen iade etmiş ve basına lâyık olduğ^ı itiban vermi? bir ihtilâldir. Bizce 27 Mayıs htirrivet ihtilâli Mustafa Kemalin yaptığı îstiklâl Harbi ihtüâlinden sonra Onun volunda en hayırh ve muvaffak bir ihtilâl olmuştur. Uğ^ırlu, 'muthı olsun. B. FELEK Bnna mokabll de Nftsır Alman meselesindekl Sovret fSHl^flnü benimsememijtir. Mflrterek blldiride kısaca, Nâsır'ın «ATman tne, selesinln bansçı blr «ekilde ç5zfilJ megl cerekti» kanaatinl ifade eti ti5f» kavdedilmektedir. Vâsır • Krnçef mSnasebetleri ve ••••••a Alman meselesf fizerinde dnrnl • • • • • • • nıava deger bfr konndnr. Bonn* nn î»M fe Rmva hsrlç tklncl Dflr va Harbl tnflttefiklerlvle Parirt» imzaladıfı sSzle^nıeler. Federa' Almanvanm «üSh imalfttına *ah d'tler kovmnstnr Fakat bngür Mı«ırda roket ve jet nçaklan ıma l " i e nfra«an ^00 nzmanjn çofn nökleer silâhlar Imallyle oğra^ar «Vı dOrlne kadar nrmanın da hepsi Bstı Almandır Vâsırhn Krn «•ef'ın dBmen «nvnndan rlt»enıesı Bnnn fle Kahîre ara^ında nzlı hır anlasma oldnfn ve Bafi Alman U7manlarımn bgvlece Parl» SÖZ'P» •••••••••••••• mnnmıııı m»sıni ıhlfil ctmeden avnı »arair di rabaneı bır toprakta ketıdt m"mleketlerı besabma çalı«tıklan ıddıa«ım d o î r n ı a r nıtelîkfpdir Ba tı Alminvanin venfden üilâhlanma smın da Rnsvanın korknin röyas oldnju bilinmektedlr Her seve raîmen Krnçef Vâ. »ır tnarafon förfismelerl. Batılıl» içın kısa sflrede telâflsi Imkânsn zararlar doğnrmn$tnr Kavhan S A G L A M E R ••••••••••• 25 MAYIS 1964 100.000 Lira Denizli Şubesinden Verem Savaş Derneği daha iyisini alamazsınız •••••••••••• Dünyadaki iş gncınan uçte bırıni kadınlar sağlıyor Cenevre 26. (at.) 48 inci Ulus lararası çalışma konferansı 17 hazıranda C»n»vrede toplanacaktır «Dunjadakı ucretli ış gucunun uçte bınnı kadınlar sağlamakta olduğu halde bunlar erkeklere gore daha koyu şartlarla çalışmak. tadırlar. Temasım ele alan konferansın gundemı joyledır «Gehşmekte olan dunyada kadınlann çahşması » Kadınlar, ıktısadl faahjete en çok Doğu Avrupada katılmaktadırlar Doğu Avrupada kadınlarm iktısadı faahjete katılma oran. lan yuzde 40 tır Bu oran Lâtm Amenkada yuzde 15 • duşmektedır. Batı Avrupada çahşan 100 kadından 29 u, gorduğu işin karşılığında ıyı ucret almaktadır Uluslararası Çalışma Burosunun yavımladığı bır bıldıme, gore, konferansa sunulan teklıflerın bır kısmı, ozelhkle az gehsmış ulk»lerdekı çahşan kadınlara vararlı olacak tedbırler ahnmasıvle ılgı. hdır 50.000 Lira Kasımpaşa Şubesinden Ahmet Gözen 25.000 Lira Kozlu Şubesinden Muhterem aldı istanbul Şubesinden istanbul Sanayi Odası Kasımpaşa Şubesinden isminin neşredilmesini Istemeyen bir mudi Zonguldak Şubesinden Meliha Demir Paşabahçe Şubesinden ibrahim Elmas istanbul Şubesinden Gönen Kayhan Osmanbey Şubesinden Agoper Vartanyan Beyoğlu Şubesinden Mustafa Olcay Tarsus Şubesinden Mukteber Sak Lâleli Şubesinden B. Cahit Odabaşı'na isabet etmiş ve ayrıca 1670 kişi de 1000 er liraya kadar 250.000 lira tutarında muhtelif para ikramiyeleri kazanmışlardır. Bankamız, talihlilen tsbrık «der ve 25 Ağustos 1964 ikramiye çekılışınde de muhterem muşterılenne bol şans dıler EN ÜSTÜN KAUTEpEN^UYGUN FİAT^&cS SENE GARANT! 5.000 Lira ARCELİK Cenel Sattetlart !••••••• ••••••~ [ • • • • • • BEKO TİCARET A. Ş Istıklal Cad 349, Beyoğlu, Tel 49 35 00 BURLA BIRADERLER ve Şsı He^aren Cad 6163. Galata, Tel. 44 47 20 •••••••••oaaaa ACI BİR KAYlP Mukaddes Alpdınç'ın kıymetlı esı, Erkal ve Nurkal'ın sevgılı babaları Gulsum Şasma7'ın kardeM ve Av Yasar Sasmaz'ın daMsı Emekli Top. A!b. (937196) lefat ettıgını teessurle bıldınrler Cenazesı ıkındı nama7inı mutaakıp Valıde camnnden ahnarak Kozlu mezarl' ğına defnedılecektır Aılesı Cuahurıyet 6C35 Güney Vietnamda beş gazete daha kapatıldı Saıjon, i« (AJP.) Beş Guney Vıetnam gazetesı bugun huuumet emn ile kapatılmıştır Ikı gazete de toplattınlnaıştır Hukumetın, «hukumet aleyhta n ve mesulıyetsız haber yavınlama» gıbı ıddıalarla son 12 gun ıçensınde Guney Vietnamda kapat mış bulunduğu gazete ve dergılerın sayısı ona jukselmış bulun8 AYAK maktadır Pes,ın » V I Bu arada yenı hukumetın 30 oraksıM« >MI lira cakta ıdarevı ele almış bulundu(22i lirs ğu gunden bu yana Gunev Vietr> | twla 175 Lıradan 17 taksılteı namda kapatılan veva tnuvakka*en neşn va^ak edı'en gazete « « • d î i n sayısı ıse altmışı bulFaal 4043,6009 muştur. a •••••••••••••• Tacettin ALPDtNÇ'" 1 10.2 AVAK TüRK TİCARET BANKASI • •••e ııaca • ••••* Pfşin 2<MK) lır» Taksıtle 1 7(10 lira (3(>0 lira prşın bakivesl a\da 2U»ı Urartan 1 ' takMttpı t Rekiamcilik 1S97,6Û23
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog