Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

tKf CUMHURÎYET ıııı=ıııııııııııi!iııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııı=ıııı Sevinç bayramı değil Uznn atan tahlillere girismiyeceğim. Su $ün ki 27 May u 1964 Çarşambadır; lürk vatanına boydan boya 27 Mayıs değil, seçim propagatıdası yayılmıstır. Bu seçim propagandalarının nicelik ve niteliginde 27 Mayısın anlarnını bulabilen varsa, beri gelsin. Hayır... seçime karsı değilim. Ama özlediğimiz seçimin bu seviyesizlikte bir seçim olmadığını söylemekten hiçbir gün yoksun kalmak isteraem. Bu memleketi yfinetmek iddiasıyla ortaya çıkraış niee ıddialı kişi, bari bir yirmi dört saat için, geçmiste bugünü düşünmek sağduyusuna nlasabilse... Geçen bafta içinde Ankarada Türk • Amerikan derneğinde toplum kalkınması konusunda bir açık oturum yapıldı. Ben de katılmıstım. Salonda her çesitten ve her meşrepten dinleyiciler vardı. Içlerinden birisi sordu: Seçlmsiz bir hükümet. halk yararına çalışabilir mi? BSyle blr şey grirülmü? müdür? Evet. dedim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti! Bu yeter de artardı. Ama ondan sonra gelen Ataturk hükttmetlerini, ve ondan sonra selcn Milli Birlik Hükümetini de anacak olursak Türkiyenin basına ?eçen iktidarların çok partili düzen seçimivle çelmemis olanlarında halk için çalısmak kayşusunun daha ajır bastıjını çörüyoruz. Ve tersine çok partili seçim mücadelesiyle basa geçmiş iktidarlarda bu meml'hstin gerilemesine çalışmışlar sanki .. Demokrasimiz içinne talihsiz bir geçmis .. | GÜNÜN KONULARI | ıııı=ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı|ıııı | • Ş • i • • Ş • Ş • L siyas! çoğunlukl Vazan: * * rın yurtseverl M a y ı s ' ğıne, beceriklili ın «Hurriyet ve ğine ve »erumluAnayasa» Bayluk duyguların» ramı olarak kabırakılmıstır. Son günlerde şehnmiz gümrük bul ve ilânı selerine gelmış bulunan malların çe bepsız değildır. Zıra; 1961 Ana bekledıklen ana sorunu sadece Bu bakımdan ise, bütün sikâ kılme tempo?unda bir artış kayde yasasına vucut veren 27 Mayıs: özgürlük değil ve fakat aynı za yetlere rağmen, Türkiyenin, m dilmıştır. îthalâtçı firmalar bilmedeni, mureffeh ve her şeyden manda <az gelismişlik» ve yok sela Irak, Suriye gibi ihtilâllere hassa zam nisbetı fazla olan mı önce, insan haklarına saygılı, ya sulluktur. sahne olmus ve fakat iktidan, çeşitlerini depolanndan çekmektenı «demokratık» bir Turkiye yaIşte onun içindir ki 27 Mayıs (27 Mayısçıların yaptığı gibi) odirler ratma devrimidir. Devrimınin eseri olan 1961 Ana nun asıl sahibi olan millete v Bir gün zarfında Sirkecı, Hay 27 Mayıs'ın ideolojisi konusun yasamızda «Hurriyet ve Kalkın temsilcilerine transfer etmek yedarpaşa ve Galata gümrüklerinden da bıze ı;ık tutacak en onemli ma sentezinin gerçekleştirilmesi rine, ihtilâli yapan eicipler tara çekilen malların çeşidi çöyledir: vesika, 27 Mayıs Devrıminın ese işi» Türk toplumunun temel me fından tbütün köklü reformlar: Yazı makinelen, volkanıze kau ri olan ve 9 Temmuz 1961 Refe selesi olarak ve çağnnızın siya gcrçekleştirmek» hevesine kapı çuk kayışlar, demır oto şasısı, morandumunda Turk milletince de sal. sosyal ve bilhaısa ekonomik lan veya kaptırılan diğer Ortadotor sksamı, kımyevî ve uzvi mad onaylanan bugunkü Anayasamız gereklerine en uygun ve etraflı ğu ve dünyanın birçok roemledeler, benzin motbrlerı, tnotosiklet bir sekilde yer almıg bulunmak ketlerine nazaran hem daha ba dır. er, rulman oto çelik aksamı, ça Gerçekten Anayasanın «Baslan tadır. »arılı hem dt daha medeni hattl maşır ve buz dolabı aksarnı, demir gıç> kısmında aynen föyl* denil27 Mayıs Devrimi ve onun te «emsalsiz» bir örnek verdigi mu saç, gümüj nitrat, kaynakçı gözlü Evet Bugünkü Senato seçimlerinde kıyasıya bir mücame'ktedir : meli üzerine kurulan 1961 Ana hakkaktir. ;ü, matbaa mürekkebi, ölçme i deleye girişmis olan sayın politikacılarımızın bize ispat etmecAnayasa ve hukuk dı;ı dav yasa düzeninin, baçka bir ifade Fakat rejimimizin itibarı ve etlerı, çam bardaklar, mutfak eşleri gereken en önemli nokta var. Orauzlarındakl 6dev a|ırranışlarıyle meşruluğunu kaybet ile bugünkü rejimimizin amaçla geleceği başka bir deyimle deyası, hava kompresorü, elektrık dır: Seçimleri bu memleket için devamlı bir hayal kırıklıgı mış bir ıktıdara karşı direnme rı ve gelisme yönü; 19 Mayıs 1919 mokratik düzenin yerleştirilmes motörlerı, kostik soda, demir âletolmak durumundan kurtarmak vaktindeyiı. hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Büyük Atatürk'ün liderliğinde ve meselelerimizin çözümü; yl er, conta, alüminyum levha, tarım Seçimle l$başına gelenlerin erdemlerini tazelemek tnttmraktörü, dikış makinesi ve parça Devriminı yapan Türk milleti... çıkılan Milli Hâkimiyet yolunun ne bazılarının zannettigi gibi, sa tnsan hak ve hurriyetlerıni, mil devamından başka bir sey degil dece bazı profesörlere degil, fakün mü? Söyledikleri sözlrre bakarsanız umutsuz bir vak'a... arı bulunmaktadır. Sayın politikacılarımızın Î7 Mayı» 1964 günfl .. Tani burün, ]i dayanışmayı, sosyal adaleti, dir. kat hükümet edenler ve edüenfllerinl şakaklarına, külâblannı Bnlerine fcoynp düfünraeleri ferdin ve toplurnun hutur ve reTelevizyonlu radyo Bu yol ise «klâsik, degil, fakat lr oUrak hepimizin vakit kaybet gerek: fahını gerçekleştirmeyi ve temimeder. Anayasanın ön göri iğü çetirenler artıyor nat altına almayı mümkün kıla az gelismis bir toplumun gerek reformları gerçekleştirmemize ve Diyelim basa Keçip Ayasofyada eıan oknttuk. Sonra lerinı de gözonünde tutan hem Henuz televizyon alıcı • verici cak Demokratik Hukuk Devletini zaten Nasrettin Hocanın kuşuna dfinmtiş tmrım vergUini yok müteveffa Baskan Kenndy'nin tesislerinın kurulmasına ba?lan bütün hukuki ve sosyal temelle sıyasi hem de bilhassa sosyal ve edip, toprsk reformu Usarılarını parça parça ettik. Vergilerin mamış olmakla beraber, son gun riyle kurmak için... Bu Anaya ekonomik, kısa.ca «Çagdaı De deyimi ile; Hürriyet ve . den^ açıklanmasını da yasakladıktan sonra da sıra, tehlikeli fikirrasinin sadece her derde deva lerde bir çok meraklıların Avrusayı kabul ve ilân ve onu hürri mokrasi» yoludur. leri yaymaga çalışıp çıkarları tehlikeye sokan zararlıları sus«sihirli» birer kelime degil, ina seyahatleri dönüşlerinde teleBilerek veya bilmiyerek 27 Ma san oglunun refahınîn ve mutlu yete, adalete ve fazilete asık evturmaga gelir. Sol fikirleri ezınek için gerekli tedbtrleri de vizyon alıcı cihazı getirdikleri tes lâtlarının bekçiliğıne emanet» yıs'a ve rejimine bunun dısında luğunun artısında kullamlması aldık... Balkan sosyalizmini (!) yaymağa çalısan Halk Partisi ne bit edilmiştir. etmiştır. bir anlam vermeje kalkısmak ve gereken etkili birer araç oldukyapmak isteyip de beceretnediyse hepsini bir yana. . MemleUluslararası Basın EnstitüGöruluyor ki : «Meşruiyetini çalısmak gaflettir, cehalettir, da larını ispat etmemize baühdır ketteki 110 bin camide sabab akşarn polltikamız ütre vaa«, sü kongfresi şehrimizde kaybetmiş Iktıdar» esası, bazıla lâlettir ve ihanettir. Yoksa hukukun üstünlügünü r»d~voda yirmi dört saatte bir mevlit, Nurcnlara imkân, zınII rının zannettiğı ve hatta açıktan inkâr eden «otoriter ve tek paryapıhyor dıklara tanıdıklari ferman, ayaklar altında plftn, ve olaçığa iddia ettıği gibi (1) ProfeToplumumuzun ana amaç ve » ti» rejimlerinin bagımsızlıga yeduk mn bâkimi zaman... Uluslararası Basın Enstitüsünün Hah .. tste o zamanda başlıyer i|... •.• 3. Dünya Kongresi 3 Haziran çar »örlenn bir teıi değil, halk oyu raçları Anayasa'da gösterilmis ve ni kavusmus ve sayısız probljm na dasunulmuş ve tasvip görmüş fakat plânlı ve Demokratik kal leri olan Afrika memleketlerine O zaman ne yapacaklar? şamba günü şehrimizde çalışmalabugünkü Anayasanın va rejimı kınmanın yürütülmesi ve gerçek bile yakısmadıgı hususu Nigerta'rına baslıyacaktır. Baçbaknn InöBir «öyleseler, deseler ki: mizin temelidir. leştirilmesi işı, parlamanter de nın Lagos şehrinde 37 ocak 1961 nünün bir konuşmasıyla açılacak Blz iktldara geçtik mi. su ve şn tedbirierl aiaeafu, IkFakat surası da su götürmez mokrasinin icabı olarak, seçim tarihlerinde toplanan bir Vongre lan kongreye merkezi Zürich'te tisadi durnmamnzu düzeltmek için tanrnda ve sanaylde şu bir gerçektir ki, bizim toplumu lerde millete hesap vermek se sinde ileri sürülmüs (2) merkeulunan Enstitünün 250 civanndapolitikayı grüd'eeegiz, Bfitçe açığinı an yolla kapayıp, dış tizi Cenevrede bulunan Milletlermuzun 3teden beri çözümünü çimle isbaşına gelmiş Meelisteki i delegesi katılacaktır. careti de su usullerle dengeye getirmege çalışacagız. arası Hukukçular Komisyonu 28 28 millete mensup delegelerin Bir sSyleseler, bir açıklanalar .. Bir dökseler ortaya .. şubat 1964 t» yayınladığı bir bılongrede yapacaklan konu?malarAma yok öyle blrsey.. Diyorlar ki: Gencliün Sırrı diride Ghana'da «tek partl» sloa basın hürriyetini kısıtlayıcı hü Biz oylann desteklfdiSİ knvvetli bir hökümetle, evvelganı altında Nkrumah idarcsının cümler aleyhinde raporların bualiah ber şeyin hakkından geHriı. kurduğu keytl ve diktatörce reunduğu bildirilmektedir. Kongretnanahm mı? jimın Afrikanın «Demokratik» re Basın Enstitüsü üyesi olan 21 Metod olmadan, bllgi olmadan, Iktlıat olmadan, sistetn ololması gereken sosyalizm ile de ürk gazetecisi de katılacaktır. raadan herseyin hakkından gelmek... bağdaşamadığı beyan edilmiştir. 27 Mayıs 1960 öneesini bn bakımdan hatırlamakta bilmem "olisin yaraladığı diğer polis Prof. Duverger, haklı olirak, (Gelee Ruyale Pure) »ayd» var mı? O zaman da bir çognnink hökümeti, gözfl kagüya siyaı! mticadelelere son ver memuru dün öldü ra dalmıştı nurln nfuklar polltikasına... Sonnnda iştr nâli (KRALİÇE ABININ MUCİZE GIDASI BALANA GENÇmek için ileri sürülen tek parti Kadıköy Emniyet Arairligi yapürmelâlimiz. LİĞİN VE UZUN ÖMRÜN SIRKIDIK. BALANA 40 DAN SONnin, siyasi rakipleri ile mücadeakhanensinde sılâhını temiîliyen Gelin hep beraber elele ve katakafaya verip düfünelim leye giriştlğini ve parti kurmayı RA SİZE YENİ BİR HAYAT VEREBİLİR. ırkadaşmın kurşunu ile başından şu n Mayıı günü... ve bn 27 Mayı» sevlnçlerin değH, tfusadece iktidar taraftarlarma inaralanan Uğur Poyraz dün gce Vüoudu kamçüar cinsi kudreti artırır, metabolizmayı h u hisar ettlrdljini söylemektedir. şfincelerin bayramı olsun! Sağduyuya yaslanan düşflnceterin sabaha karşı saat 5 sıralarmda öllandırır, Kuddelerin ifrazatını çoğaltır, hücreleri yenilemek au(S) müştür. retiyle vücuda gençlik cilde, güzellik verir. Sinir gerginllğini Olaya »ebebiyet veren polis me. dimağı ve bedenî yorgunluğu giderir. muru Niyazi Görlek'e tahkikat «o«Anayasa ve Hürriyet» BayraKarıKoca arasındaki cinsî ve ruhi anlaşmazlıklan Balana nuna kadar işten el çektirilmişmını işte bu düşünseler içinde düzeltir. Sporcuyu form zirvesine ulajtınr. | kutluyoruz. l Oğrencilere zihin açıklı^ı verip. r • ' • "• ' • • = " '.! " (1) BtHnf Düny«aı, «a«ru 1984, TEŞfcKKÜR j İnsaıuk yaşama sevki nikbin bir hayat görüsü ajılar. Balana • 8. 5344 teki not . .•i'VEFAT Si* ! bir ihtiyaçtır. Her jahıs kullanabilir, zararb teBİri yoktal. l (2) Conjres Afrlcaln sor la 14 acncdenberl çekmekte olBayan • AKSU Lâboratuvan : ÇemberUta? İstanbul. Telefon: 27 23 52 • Prlmant* dn Dr«lt, Geneve, 1961 dugum ve müteaddit haıtane'••••••»•••••••«•«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••** (3) M. Dnverçer, tntrodoction Yağış devam edecek STAVRtANİ PURİS lerde ameliyat ve tedavt olmaReklâmcdık: 1684/5999 a la Politiqne, 1964, p. 192 ma rağmen lztırap ve akıntılar . veint etmiştlr. Cenaze meraalKaradeniz, Dogu ve Cüneydodan kurtulamadıgım kalça ke ; ml bufün çarıamba J7 Mayı? ;u Anadolu bölgeleri ile Adana, mlklerlndekl hastalığımı. yaptı : 1964 v e aaat 13 te Beyoglu P » . atay, Kayserl. Sivaı ve Yozgat £l mükemmel blr ameliyat ne ! nayla Rum klllaesmde lcra oluAÇIK TEŞEKKÜR svreleri çok bulntla ve yer yer tlcesl lyüeıtrien. benl kı«a za. • nacağı teessürle blldlrilir. maada ayaga kaldıran, degerM Ş ığanak yagısh, diğer bSlgeler îşbu Uân hususl davetiye y e Haatalıcım münasebetiyla yatkemlk mafsal haıtalıklan mü ; •rçalı bulutlu geçecektir. II»va rlne kalmdir. mi| oldugum Raydarpaıa Nütehssısı Operatör S caklıklan Batı bölgelerde bir« Evl&flan: Talla P. Papamune HasUhanfM III. DahlUye ırtacak. Doğu bölgelerde Bnemli dopulo eçl Ue, KonstantiServlslnde teshls ve tadavlm Dr. NURÎ ÇALLILAR [ no8. P. Puri», Yanl. P. hueusunda gösterllen pek yakın defişiklik olmayaeahtır. Rflzl l e anestezl mütehaesısı A. K. : Purls v e akrabalan alaka ve ihtimamdan dolayı eârlar Batı ve Knzey yönlerden Erengül Ue v e çok müsflk »er î Servls Şefl Dr. ZÎYA tANAN1» Cenare Ssrvis islerl hafif, yer yer orta kuvvetie esecek vls hemçlreleri Nlhal Arslan'a t M. LUDAROS Dr. SELÂHATTİN tir. Seniye Atasoy'a. ha*tabakıcı Ş Tel: 44 97 06 Muhsln Durucan'a, pansumancı ; CİMCOZ ŞEHRİMİZDE Kâmll Güven'e. Celil Limon'a I Ue aaUtanları Dr. Turan VyŞehrimizde hava, bugün açık ve USTUN KALITE. ZERAFET dertn mlnnet v e fükranlanmı • (ur, Dr. Bakl Aslan v e Dr. KeCumhurlyet «025 yagmursuz geçecek, ısı en yüksek bUdirtrtm. malettln Ozkara'ya, hem;lreler ıSKRA TELEFONLARıNDA 18. en düsük 14 derece olacaktırYüksel v c Sevlm hanımlara 27 Gomrükteki malların çekilişi hızlandı Anoyasa ve Hörriyet Bayramı Dr. İsmet Giritli 4 GÜN KALDI 5 Milyon liralık büyük yaz çekilişine katılabilmek için 4 gününüz kaldı. Bu Cumartesi öğleye kadar İŞ BANKASINDA en az 200 liralık hesap açtınnız. Kazanma şansımzı çoğaltmak için tasarruflarınıztn tamamını İŞ BANKASINA yatırınız. T Ü R K İ Y E B A N K A S İ ptrtnızın... istikbalinizin emniyetidir Faal 4047/6010 BALANA KOÇTUÖ DENİZCILİK İŞLETMESİ M/S MARMAK1S I 5 haziran 1964 20 haziran 1964 tarihleri arasmda Dunkirk Rotterdam, Bremen, Hamburg, Anvers, Londra, limanlarından Türkuyeye yük alacaktır. İNTİ2IM BANKAUR CADDESİ, BOZKURTHAN KAT 5 GALATA TElEfON 44 2 6 * 3 49 56 70 TEIGRAF= KOÇTUĞ İSTAN8UI Heklârhüılık 1883filK» Elektrik Mühendisi Aranıyor Elektrik Mühendisi alınacakbr. Askerligini yapnruş olması ve en az dört senelik fabrika tesisat ve bakım tecrübesi şarttır. Müracaat: P. K. 141 îlâncdık: 606 '6020 Telefon ihtiyacınız için tek isim ISKRA İstanbul Sanayi Odasındatt 1964 yüı liberasyon listesinde kayıtlı; 73.13.60 pozisyonlu «yalnız elektrolitik teneke levha ve 76.01.10 pozisyonlu Ham Aliminyum maddelerine ihtiyacı olan azalarunızın 30.5.1964 tarihine kadar Odamız Tatbikat Müdürlüğüne yazalı müracaat etmeleri tebliğ olunur. NOT: (Zaman kısalığından mütevellit adreslerinise aynca tebliğat yapılmıyacaktır. (Basın 8237/60210 Mehmet Güven S | Cumhuriyet 6028 DOKTOR l»pn Saç »e /.ührrvl Ha!*talıKlaı Mül*h«ıMist lstiKiâı C»ü r'arıuııKkapı No M ı«ı M ıc n Mayıs 27 Muharrem 15 0 O «a O •onsuz tesekkürlerlml arzederlm. VEF AT Anayssa Mahkemesl Üjcti <k Z. Kırbakan E. | l 5 B % >• V. ] 5J32, 13.11 17.10;20.30 22.27 3.18 6.48 i M N NET ve TABİİ SES ISKRA TELEFOMLARıNDA KULAKTAN KULAĞA GIDEN YOL ISKRA TELEFONLARINDA Şevki Vamvir S faravir •<•••••• Cumhurlyet 6007 ' OSMAN YETEN'in vefat ettlğlni teessürle blldlrlriz. Cenazesi 28.5.1964 perşembe ?ünü öğle namazından eonra Hacıbayr»m Camlinden k a l d ı n lacaktr. KederU alleılne başsağlıjı dllerlz. NOT: Çelenk gönderllmemee' rtca olunur. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ Cumhurtyet 7STAN0ARD ZARİF PRATİK SAĞLAM Türklye gtnel satıcm "^«^B^F 1 9.02! 4 41 8 40|12.0O 1.57 MİKRO OPTİK Modern mimarinin lcaplarına uygun olan en yeni Alman icadı inşaat malzemetl tatan büyük mağazalara tavzi edilmiştir. İlâncılık: 608/6019 Muhasebe Servisi İçin Eieman Aranıyor Smai bir müessesenin Tophane'deki bürolarında muhasebe servisinde çalısmak üzere, askerligini ikmal etmiş bir erkek elemana ihtiyaç vardır. En az lise mezunu olması şarttır. Taliplerin el yazılariyle yazılmı? tercüme halleriyle birlikte P. K. 20 GALATA adresine mektupla müracaat ettneleri rica olunur. CALATASARAYYENİÇARJI DARFİLM HAN 40 (Pcnktnde Sltıîımıı Yoktur) | f HÜRBAŞ MÜESSE5ESİ Bahpkapı İ« han kat 4 No. 12 Tel: 220541, Reklâmcılık 1631/6013 CUMHUKJ*ET"tn 1'etrıkMii 70 BAT OSCAR: Melih Cevdet ANDAY AFLAKLAR 207 208 AYLÂKLAR 209 şide teyzemin o «e«it sSzlerini herkeı dnynyor, herkes dinliyor ve elbet bn sözler üzerine bir şeyler düşünüyorlar. Ben buna engel olamaı mıyım? Ta da onların düıüncelerine lstedlgim yönü veremeı miyim? Çok güç isler bnnlar. Bir çörüm yoln bnlamıyorum ve susnyorum. Snımam da Ayl& üzerinde filozofluk i'zlenimi btrakıyor. Hakkı yok degil. Demek ki flloıofluk, »ayıt dnrnralarda çirkin bir şey, çttnkü bir kaçamak. EHâtun'un dedigi dofrn. Kendime açıkça sorayım: Şükrü ile Aylâ arasında gizli bir ilişki varmıs iması bana dokunuyor mn? Ne yalan söyliyeyim, doknnmnyor. Ama herkes bbyle düşünürse ne yapmalıyım? Bu konn bana dokunmu» gibi davranmalıyım. tşte bütün güçlük ondan sonra başlıyor. Bu söylenti bana doknnmuş «ibi davranaeağım ve ne yapacagım? Şflkrü'ye «Sen bn evden glt» mi diyeeegim? Asılsı» blr Ifit flterine bn türlü kesin hareketlere girişmenin hiçbir anlamı olaroaz. Demek bu gibi imalann do|rn çıkacagl güne kadar beklemem gerekiyor. Bekleyis. . sabırla ve sükunetle bekleyiş! Filozofluk değil de nedir bn? Kurtulmak için, amaea bir an önce varmak gerekiyor. Bir an 6nce Ayla ile Şükrti arasında bir ilişki başlamalı ve açıga çıkmalı ki rahata kavnşayım. O zaraan ne yapacagım? Şimdiden bir şey sBylenemeı. Çok muhtemeldir ki bugünkü durnmumd'a kalavım, yâni olanı biteni sessiz sessiz seyredeyim. Kızmadan kızmıs cini yapabilir miyim? tste. bir biçare oldoiaın ortaya çıkıyor. Her (Arkası «/ar| Küçük jörüyorgnn beni? Kafandan geçenleri söylersen anlamam mı sanıvorsun? öyle bir şey demedim. Istediğın kadar dememig ol... Ama ben biliyorum öyle düsündütünü. Snsnyorsun. itiraz etmiyorson, uysal. anlavıslı davranıvorsun. Böylece de bizinı kafamızda »nemli bir adam olduğun kamsını yerlestirmek istivorsun. Ovsa bir şey degiisin sen, bir «ev dü^iinmüvorsnn. düsünüvormus eibi yapıyorsun. Senin susman. hir sevler düsiinmenden. hir srvler bilmenden defil. hiçbir fev dfifünmemenden. hiçhir sey hilmemenden geliyor. Yntturamazsm bana, anlad;n mı? Sbvledikleri yüıde yilz doSrnydu. ama *ene de canımı sıktı benim. Cünkfl Aylâ'nın bu kadar sert davranısı lle llk karsilasıyordum. Haklısın, dedim. benim hir şey bildîfim vok, bir sev de dösündütüm yok. Bağırarak : Düsön 6yley»e. dedi. Ne dfisüneyinı? Mürşide tevrenin sByledtklerini düşün Anladım ne demek istedigini, anlamaılıktan geldlm. Mürçide tevıero »avallının biri, dedim, onon «ö7leri üzerinde ne dive düsüneeekmisinı? Gül'imiiivprpk vanıma seldi. »Vtürside teyzenin sövlediklerine inanmıvorsun ıtrmrk? iövIedikle Canım. benim Şükrü ile flört ettiğimi sövlüyor va ..,.Ben de gülümaedim. • • • " " •* ' • Inanmıyorum elbet... Tok inanaeak mıyım? Bana güveninden de|il mi? GSvenip güvenmemek meselesi degil, dedim. Gözümfln içine bakarak : T« doğraysa, dedi. Snstnm. tste bak, diye bafırdı, pergamberlik pozları takımyorsnn derken «enin bn hallni anlatmak istemistim. San» her şey vızjreliyor bu âünvaâa. Çiinkü bir filozofsnn sen, bn törlü Uleri küçök eörürsün, anlavıslı ve »akln davranırsın. ftyle de^il mi? Kuşkulanmamı nıı UtiyormnT diye tordnm. Şasırdı biraz, Hayır. ded! «onra, teyzeni ınstnrmanı istivornm. Aslı olmasa btle, onun bu türlü fmalarından rahatsız olmanı Istlyomm. Sen harekete gecmek için Sükrü MP benim aramda böyle bir ilişkinin olmasını mı bekliveceksin? Böyle bir iliski varmıs tribi konusulması aynı etkiyl yapmıvor mn nenin üzerinde? Cevap vermedim. çiinkü güçtu sordofn sornyn cevapiandirmak benim Jçin ve iatemeden, onnti kızdıği filozof tavnmı takındım. Baska kortuln» yoln voktu. Ama konn kafama takıldı kaldı. Kendi kfndiıne. «Araba Ayla ile Şükrü arasında hir iliski var mı?» divp sormadım da, «Rir olav iistünr Unnasulması. nlayın kendi kadar ünpmli midir?» dlve «ordum. Hadi Mürslde tev7ptnin hnsta hir insan olmasını bir vana bırakalım: avnı sözi^ri bpskası sövlesp np vapacajım, ne yapmalıyım? Gerçekten de, Mür PROF. NİMBUS'UN MACERALARI: NAZÎME NADİ ECVET GÜREStN * Yan tgleruu BlleD tdare ederj Sorumlu MOdür Sahtb) G e n l Yayın MOaOrO CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş rürlaye Harlcl Ura Kr. Llra Kr. Senellk ANKARA AtatUrk Bulvsn Y«ıeı Ap YENİŞ12HİR Teleton I 12 09 44. 11 00 M . 12 09 20. 17 37 S S DOGU tLLEKf BOKUMII : Fatlh HHSS Mahallesı ^«tİMM^cçid] Gazptamlze c^ndtrlleD yaeiar knBasan ve Vayan mılıun. konulma'io tade adllmez. * CUMHURlYtri Mathaacılık ve tltnlardatı aıe»uiıv<t Katnı) olun GaZKtpctltk T A S. CaSaloglu maa. Abon» v« ıiâo n\rn tçin ı*tHolkevl Sokak No. 3941 tın Q«tün« cAbnnpJ '<•>• fllan ıuu.n'.wmııj[iuuı Servtst» fcaydınm knnması lazımdır. »•«« VECDt KIZILDEMtR * « »ylılt S aylık 7S.00 40.0" tiJOO 150.00 80.00 44.00 Snkajn No. t Oiyarbalnı T e l e l o o : lOm G(İNKX tLLKKl HrKOKK Î KUcUks^ai Mpyclanı toırr. tianı ACANA TPlPfno 4S5C * Bu gaZPte. BASIN AHLAK YA. SASINA uymayı caahhüt etmıstiî ıiMiııı;tımjı.ııınw «•••? ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog