Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makale



Katalog


«
»

Miitebassıs TarihçiJerin hazırladığı Besimli. Haritab • Mufassal Oimonlı T a Ti hi nijn altıncı cildi de çıkarak tamamiandı. 1 5 tnci ciltler kırkar, altıncı elli liradır. İSKİT VE GÜVEN yAYINEVLERI tâncılık 108/6015 41. yıl sayı Î4301 umhuriyet KURÜCUSü: nJNUS NADİ Telgraf v TelefonJar: m e k t u p adresi: 22 42 00 C u m h u r i y e t tstanbul Posta K u t u s u : tstanbu) N o 248 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 42 39 Aldım. Kullandim, Beğendim Çarşambo 27 Mayıs 1964 nâkikl "JOB" açık aitın renglnd«flr flvuc acmaktan artık kurtulmak Varlıklıdan vergl alınıp varlıksız vatandaşın insanca yaşamasının sağlanacağını belirten Başbakan Yardımcısı, Adanah bir toprak sahibinln, bir valinin odacısı kadar vergi vermediğini söyledi. Sotır ve Erim, Erzurum CHP mitinginde konuştulor Cumhurbaşkanı Ceınal Gürsel 27 Mayısun hedef ve manâsını anlatıyor Cumhurbaşkonı«Bazı istismarcı politikacıları» tekrar ikaz etti Gümüşpala, "AP, huzur istiyor,, âem Bitlis, 26 (Dogu lllerl Büromuz bildiriyor) AP Genel Baskam Ragıp Gümüspala, bugün Mus ve Bitlis'te yaptığı konuşmalarında, AP' nin millete dayanması sayesinde en kuvvetli parti hali Arkası Sa. 7, Sii. 3 de Camhnrbaşkanı Cemml GftrMİ, gasetemttin Anka«s teımilcisi Kemal Aydsr'ı kabol ederak 27 Mayıım 4. yıldönttmü dolayuiyle dttşüncelerinl anlatmı? •• ' bn srada arkadaşımızın bazı aornlannı cevaplandır1 mıstır. Sayın Gürsel'in bn yıldSnümündekl dtisüncelerini ve kendilerine ySneltflen «ornlarla banlann ee. vaplannı aşagıda veriy»ro«. Erznram, 26 (Sait Arlf Teniojlu bildiriyor) Dün gece Tortum u ıcrindeo Erzurum» gelen CHP Ge nel Sekreteri ve Başbakan Vardım cm Dr. Kemal Satır, bu sabah, hü SEYYAR BERBEROE TRAŞ OLD ü Elinde bir valiı ve saçı sakah Ş ç kümet meydanında tertiplenen mi u i a yarak birbirine karışmı? oldugu halde, Akdeniz sahillerindeki turistingde bi k bir konujma yapmış td nasıl tik v e r ı e r i bir turist gibi gezen. şoför, oteld ve lokantacıların • CHP nin bes yıllık ] muamele eitiklerini vakmdan izleven Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali için bütün aleyhte ve yıkıcı söyG gUÎ> & l U f k ° ^ e » l ı n c tra, olmak utcnuftır Resunde Ali lentıler* rağmen, vergi alacağım; ^ l s a n D ^ ^ seyyar berberde tras olurken «örulmektedir. çunkü oy avcılığına çıkmadığını», bildirmis: «Plânın ikinci beş yıllık tatbikatından sonra, Türkiyenin kendi kendine yeter hale ge leceğini» ifade etmiştir. Mitinge Kocaeli milletvekili pro fesör Nihat Erim de katılmıştır Mitingin başladığı saatlerde mey dana gelen Erimle Dr. Kemal Satırın kucaklasıp öpüşmeJeri, fezahürata vesile olmustur. Deli dana sözüne fazlasiyle aluıan AP lller, konuşM yıllık mats politlkaeı Hatipler konuşmalarda dozu kaçırmaya başladı ş '§•£,?. ' . S Z Ş Ş 5 Z Z ; E 5 Ankara 2«'(Cumhuriyet Teleka) 27 Mayıs Ihtilâlinin 4. yıldönümünde düsüncelerini öftrenmek üzere basvurdugum SaytnGürsel, beni kabul etti ve bu konudaki sorularımı cevap' landırdı. Cumhurbaskanına sordugum iorular sunlardır: I 27 Mayısın 4. yıldönümünde Türkiyenin ekonomik ve sosyal alanlar ile Iç polîtikada vardığı, daha doğrusu bulunduB • • • • ğu noktayı tarif eder mlslniz? 2 îhriialin liderliSini yapmış bir kişi olarak bu yıldönümünde dü>ünceleriniz? Lefkoşe, 2S (ajı. A.F.) Hâlen öte yandan Yunan Savunma Ba2*7 Mayınn bedefl Kıbrısta vazife gören Birleşmis kanı Petros Garufalyas, YunanisSavın Gürsel sorulanma su eevaplan vermlstir: MiJIetler barıs gücüne bağlı ulus tanın, önümüzdeki ay, Ege deni« flnre 27 Mayısın hedefinl tSyfrı etmek ve lyi aniamak UzımCuınhurbaşkHn. Gürsel urkadaştmu Kemal Aydaria cörüşürken lararası polis birliği, Avustralya zinde yapüacak mayin tarama madır. 27 Mayrs îhtflâHnln temelindeki esprl sndnr: 27 Marıs v« Danimarka poliı kuvvetlerinin nevralarından çekildiğini dün akmemlekpftekf oîavlan deÇlsttrlp, bfr Ukım tîrüs ve düsünAdaya varifiyla bugün kadrosunu • sam açıklamıştır. releri millete rorla kahnl ettirmek lcln yapılmıs drfildir. 27 tsmamJamıj bulunmaktadır. Anksra 26, (Cnmhnrıyet • Mayn, memlekette zorbalıtı. vatandasian ikiye bBlrn davTelek§) Başbakan l«met panıslan". ynrt fcindekf döstnanlık fayretrerini bertaraf et = Beheri 40 kişiden müteşekkil AInönü, bu sabah Oevlet P13n vustralya ve Danimarka poliı tamek. Tiîrk milletinin hür. bfltfin insan haklanna sahip bir z kımları, Lefkoşe hava alanına ölama Teşkilâtı Baçınüşaviri nlzam İHnde yasamasina imkSn veren vasatı «aÇlamak Için z zel uçaklarla birbirlerinden bjrkeç Prof. Tinbergen'i kabul ede yapılmiütır. Z dakika ara ile inmiçlerdir. rek kendisiyle yarım »aat Bir çok «rdınlann «J7 Mayiitan bn yana ne yapıltfı?» dlve so r kadar görü?mü«tür, Bu ka. Hava alanında iki polis takımı • rn «nrrfnklannı ve bn konnda ran vaıdıklannı rtrüyonı*. r bulde D.PT. Müste»an Ziya nı, Folis Birliği Baskam John Memlekette meydana retiriien demokratik m8e»seseler, kn r Müezzinoglu, îktisad? PiânLund, Barıj Gücü Kumandam Gya mlan fariletll ve hfir idare kSfl rfriHmemekte. btr takım z lama Dairesi Baskanı Prof. ni adına karsüamıstır. Lund, Stock Atina M, ( 1 4 ) Akropolis gaeerl bareketlerf kınn dökerek bertaraf etmevf aren eden an = Besim Üstünel ve Sosyal holm'ün sabık polis müdürüdür. letesinin öıel surette Ankaraya larma rastlanmaktadiv. Bir fikHn üorla vflratflimesi ve halk = 1 Plâi'iama Dairesi Başksn efkSnna verleştirilme^i mflmkfin defildir. Zor ve knvvet Ile = i Bugün Lefkoseye varan polisler gönderdiği muhabiri t. MoshoviEnver Ergun da hîîvr bulundefil. ancak «rceklere kfltlevi lnandırmak «nretiyle lyi yol r • le birlikta Kıbrıstaki B. M. Poli» tu'in, Türkiye Başbakanı tsmet muslardır. lara vünelmek mflmkfln olnr. Bnnon, eeçmlştekl havatımı* r Gazi Osman Paşa, tek kadın aJmıştı Vatanımızda kendimizl emniyette G ü c ü n ü n m e v c u d ü 175 . ç ı k m ı ,. înönü ila yaptıgt mülâkat, bu gaMayıs «yı ortalannda Paccted* ttzetle su şekild* yaymlsnda eanit Brnekleri vardır. Z hissediyoruz Rehin verilen aitın saat 93 yaşındaki vefakâr sü*nine. \uh ris't» yapılan Knnscrsum miftır: rflmre, knrnmlar ve po!ftfka«i1ann akrf y5nde, memieke ş Arkası Sa. 7. Sü 3 d> H eerly* Itmeve veya bn çerfelllkten favdaianıu oy kopar = Arkaaı Sa. 7, SO. S U Yılmaz ÇETINER mava ralıvtıklan da vSkldir. Bn, ne re.ffmin kababatf, ne Ata = Ya oluyor iste bazan böyle!. Bir tflrk llkelerlnln knnnm, ne de mliletlmlzlıi t;erielHk temayn. E büyük kumandanm muhteşem mü Ifldflr. Bn. menfaatcl talırikçllerln. vatanmz zflmrelerin, ka = «Jıfaaıı, dünya harb edebiyatına naatimre. bon yere (rayretldlr. Bnrfn ellmlzde bnlnnan Ana = feçiyor... Tarih sahifelerinde bir vasa. Inaan haklan ve temlnatiar kStfllere yardım edlyor ti. = dtstan gibi onu okuyoruz. Yedı hl eüz6kmektedir. Bn nflr atmoafer lelnde lyllerln de bflyük r ainden yetmişine kadar, koskoca hlr hız ve kemal lelnde fnklşaf etmekte oldnrnnn dflşflnmek = bir millet artık onun efsaneleşen ISzımdır. Bn olns ve dösflnce. çeleeek ve ¥7 Mayırtan bn ya ş kahramanlıgını nesilden nesile inna tSvfn ertîlen vatanî hedefler hakkında blzl lylmier olma 5 ükal ettirjyor... V» nihayet 80 Lima'da karışıkkklar devam ediyor, polis nümaya «evkedebiHr. yıl hep beraber, her vesile ile oyişçileri dagıtmak için gaz bombası kullandı, bir Sosvsl Inklsaf Jiun türküsünü çağınyoruz! çok kişi tevkif edildi, 31 mahkum cezaevinden kaçtı Amma... Bugün bu kahramanın '7 Manstan bn yan» aosyal alanda da h»v!l mesafe katedlldiğlÇolugu çocuju ne ilemde? Nerene kanilm. i* oturur, ne yapar, ne düşünür? Lima, Pero, 26 (a.a. ve AP) ; diye kadar cesetlerden sadece 206 Dazelmeye TOI •'»" ekonaml ; Bunlan merak edenimiz var mı Dünyamn en büyük spor faciası sı aileleri tarafından teşhis edılerknnnmik havatımiı cecld dnrmnlngon» raStnen innrin Wr şeaeabaT ı olarak tarih» geçecek olan Lima' bilmistir. kilde dflzelmere mflsait selîsınelere iahlptlr. Arkası Sa. 1, 80. 4 te daki arbcdede emniyet makamlaÎC politfksda gelişnıe Polis bugün gene Pazar günü 1 n, ölenlerin sayısını resmen 328 Arjantin Peru futbol karşılaşmate nnlifikada bfr seHsme olflnfn aeıkca rBrfllmektedJr. tlk Meeli« tnniantisinda ve o srflnlerde çBrfllen tflrflltüefl harm bnkişi olarak açıklamıçlardır. sında meydana gelen facia hakkınriin yoktnr. Snkranla ve ferahlıkia dlyebfltri* H her partl. Arkası Sa. 7, Sü. I de tlgililerin bildirdi|ine göre şimdekî zibniyet ve vatan sevds*. RSrfliar blr hııla çeHsıtıekte, kardenlfk hsva<!i fcînde Mlesmeve dofrn yol slmaktadır. Bn, iyi bir seydir. tTeride daha lyi olacafına fimldim vardır. *sıl ffnemli olan mesele millettmtrln vatandaslık fnnru içlnde böyök blr (rayretle ealısması ve hnznr leinde kalkinm» f»yretleHne katılmandır. Bn. creleeek Içln lyf blr temlnathr. Ankara, 26 (CnmbnriyetTeleks) Blr memleketin en bOyflk knvvetl, fertierlnln, mllit gBrev Hürriyet ve Anayasa Bayramıranrn lçlndfe vatandaşlık dnve^ılanna sahip olmandır. Bin 4. yıldönümü törenleri bütün Tıldflnflmflnde dfisüneeier Elektrik kontağından çıkan yangının meydana yurttt bugün ö'gleden sonra baj!7 Hayı» memlekete hflırlyet. esitllk, »evpl, karşılıklı »sıyfi îamı? bulunmaktadır. hfüleii petirmfstir. Faziletil blr idarenln temellerinln atılroannı getirdlği maddî zarar, yarun mîlyon lira civannda Devlet daire ve müeKeseleri, 0 Gazi Osman Pajanju tornnu Fatma Aliye, Cahit Osnıan, siıtnJneieri Ferabnaz, Arkjute|iınız <a$lamıştır. Memlekette erenlş blr kfitienln vatan Için, ralllekullar, evler 11» ulastırma araçYılmaz Çeti ner ile tin vfiJtgelmegi Içln neyeean ve arrn dnymanns yol »çmıştır. Tazın 7 inei sahifede lan bayraklarla lüslenmis akşam, 1 Bötfln bnnlar memleketin «relecejl Içln hayırlı gereeklerdlr. Arkaaı Sa. 7. Sü. 3 te Pnlitika. bnnlan reddeder dbl beyaniar ve pıyretler sarfedivor. Pakat bn davranıs eercekte blr oy aveılıfcıdır. Ama. asıl fercek olan Ise memlekette blr nyanış ve lylHte dofrn hir v5nelis o1dn£ndnr. Benee. bnnlan cSrmemek veya InkSr etmek, vatanieveıilkle baSdaıamaz. Aml memleketseverlik, = hn dnyırolann peilsmeslne herkesin rayret »arfetmesldlr. : Rir takıtn sahısTann jrerl eÇilimlerlnl memieket Içln eenel bir fe z <5ket şekllnde cBrmek mfibalSgalı davranmak olnr. Bn istis jj •"»rpF. hovnn fcıravatlı ardınfanmıza yflksek »e*Ie »nna ha £ E r m e n i a s ı l l ı ü n l ü y a z a r WİIIIHI. tırlalmak ist«rim kl; Tflrk mllletl eerlye çltmek deÇ». ye = S a r o y a n , d ü n f a b a h Anariolu ze (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaîısımz) Arkam 8a. 7. S« 5 te = ZİSİnden I s t s n b ı ı l a cinnmüş'ıir ti<" IIIIIIIIIUllllllllllUHMIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIIIHIHIMIIHIIIIIHllllllllllllA Arkaaı S a . 7, 8Ü. 8 <t« . Kemal AYDAR bildiriyor **• »onra ulun bir konusma yapan Nihat S rim, öncelikle Kıbrıstaki duruma temas etmis ve konunun enine boyuna tahlilini yaptıktan sonra, bugün milletin İnönü gibi 50 yıllık usta bir devlet adamı nın elinde bulunduğunu bildirmis Arkası Sa. 7, SS. 7 de mafannda çok daha ağır tâbirler kullanıyorlar Bnrdur. 28 (Ali Abalı bildiriyor) Evvelkl gece, AP. liler, Tak;i mv AP ile CHP arasındaki çekijme ı gittikçe dozunu arttırmaktadır. J «Deli dana» tâbirine hayli alınan kın ızledı^ı bu toplantıda, SaaaetAP Hler, dah, ag.r cevap vermek \ ?**%* M j letvekili grupu da bulunmuçtur. te. Kayseriden ve geçmişten bahSaadettin Bilgiç ve diğer AP Hler, setmeyi de ıhmal etmemektcdırler partilerinin »loganını tekrarlıyarak vergiden, Kıbns meselesıoden bahsederek «deli dana» tâhirin* daha ağır bir karjılık vermişler Arkajı Sa. 7. Sfl. l d e Kıbrısta 175 kişilik Birleşıniş Millctlor polis güett kıırıılclıı Olur mu Böyle Olur mu?. Tinbergen ile goruştu Inonu, Gazi Osmgn Paşanın iki torununu bulduk Plevne kahramammn torunları meşakkat dolu bir hayat yaşıyor inönünün bir Yunan gozetesine Kıbns ve TürkYunan münasebetleri hakkında verdjğj demeç ccKanlı Maç^ın hakemi «vicdanım rahat»> dedi Hürriyef ve Anayasa Bayramı büfün yurtla kııtlanıyor Adanada gece yangm cıktı, 52 yandi Saroyan İstanbulda Siyasi Partilerimizin Ekonomik Programları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog