Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Gol kırallığında GüvenMetin'in yerine yerleşti SON HAMLE Galatasarsfy 76 dakıkada Fenerbahçeye jampıyonluk vızesı verecektı ıma, Candemır «on ânda, topu kaleden çıkarınca butun umıtler Izmırdekı J5» Altay maçın» kaldı Resimde, Ogunun kaleye gıren jutunun Candemlr tarafından çıkarılısı gorüluyor roto|n«f TOlây DlVlTÇÎOĞLU S £ Beşiktaşlı oyuncuyu 1 gol farkla ist. Sporlu Bilge takip ediyor Kozlar Cumartesiye paylaşılıyor Turkıv • lıginin ıon haftannda sahıt olacağımız çetın maçlar bıze 1963 1964 futbol aetonunun yeni gol kırahnı tanıtacaktır. Uzun bir lüredır gol kırah unvanım elinden bırakmıyan fıle bekçilerinin korkulu ruyaaı Metın Oktay (G Saray) bu sene çıkardığı ıstıkraraız oyunu ıle (Gol avcılığı) unvanım sımdıden kaybetmıştır. Sezonun kırah hâlen attıgı 19 golle rakıplerıni gerıde bırakan Guven (Besıktaş) dir llk defa olarak gol kırallıgı yarış masında basa geçen Guvenin en buyuk rakıbı Bılge (Istanbulspor) dır Beşıktas «antrforunu bır gol gerıden takıp eden Bilge ile Güvenın son randevusu bu cumartesi giV nudur. Son defa olarak Beşıktaş tstanbulspor maçında kar şılıklı olarak fılelerl bır defa daha sarsmak ıçın mucadele edecek olan Guven ve Bılge aralarında yapacakları bu mucadeleden sonra gol kıralını »âyın edeceklerdır. 1» Gol Güren (Beıiktas), = 18 Gol Bllgt (Istanbulıpor), Ş Ş Metın (G Saray), = 16 Gol Aydın (F Bahçe), Fik = ri (D. Spor), Fevri s s (O8ıt«p«). == GÜVEN ÖNÜT (Metlnin Mkatlığı on» y»r«dı) Fenerbahçe, Atatörk Kuposı finoli için G.Satnya hazlranın son hoftosını teklif etti I Fenerbahçe Izmirdeki Aliay maçı( için yabancı hakemler isiiyor! İsmet Uluğ "Hâkim oynadığı bir maçta 5 muhakkak golü kaçıran bir takımın beraberlik hakkıdır,, diyor Maraşta 77 gür eşçinin katıldığı Karakucak şampiyonası sona erdi ile Turgay maç boyunca en fazla kars.ilas.an iki hıtbolcuydu. İs.te resim de bunlardan birisi Fenerbahçe Kulubu Reısı Yavuz Nedımın de ıltıhakı ıle hazıran ıstemıştır. İsmet Ulug, yabancı îsmet Uluğ, takımının sampıyon sonlarında tam kadrolarla bu kuhakemın getırılmesının şart olduluk vızesı almak ıçm Galatasaray |pa maçmı bıtırmeyı çok arıu e ğunu ılerı surerek: (Bu hafta ) a m ~ Beşiktaşlı Guvenin daha la yaptığı maç »onunda elde ettı derız) demıştır pıyonluğu tayın edecek oıan Al ~ " aanslı olduğu gol kırallığı yağı beraberlik netıcesi hakkında| Bu hafta «onunda Alaancak sta tay Fenerbahçe maçı ıçın Fede ~ (Bu kadar hakım oynadığı maçta dında lıgın kuvvetlı takımlann ranyon Baskanlığına yabaneı ha SSS rışmasında durum au şekilde5 muhakkak gol kaçıran bir takı dan Altay ıle karsılasacak olan kem trıosu getırılmeaı ıçm teklif s s dır mın berabere kalması hakkıdır ) Fenerbahçelller bu hayatl onem'ettlk Teklıfımızın kabul edıleceseklınde konuşmujtur Jtaşnan maçı ıçın vabancı hakem gıne eoıınız) demışıtır. Kulup Reıai UluJ, Galatasaray ıle her zaman karsılasmak iatedık lenni belırterek Sankırmızılı ku lube randevu veroıiştır. Ulug bu konuda (Galatasaray takımının asker ovuncularının bır muddet sonra izıne hak kazanacaklannı ve cezalannın da haziran ayı için de bıteceğinl zannedıyorum Bu aene bitmeai lcabeden Ataturk Kupaaı maçında aakatlıgı geçen Fransızlara karşı çıkacak mili güreş takımları açıklandı fa Cıvelek, Kadri Hızarcı, 7* Hlo! Hu^eyın Gursov, Yavuı Selekman, 5 hazıranda tstanbulda vapılacak jlan musabakalarda ıse »u musaııklar katılacnktır 52 kılo Cemal Yanılmaz 57 kılo: Huseyın Akbaş, Fethı Mete, 63 kılo: Nıhat Kabanlı, 70 kılo Mahmut Atalay Âdıl Gungor. 78 kılo: limaıl üean, Sırn Acar Karakucak güreşlert M»raş . (Telelonla) İS b81geye mensup 77 gureşçınin katılma sı ıle Turkıye Karakucak fampıyo nası burada Gureş Federasyonu Başkanı Muslıhıttın Yllmazmetenın huzurunda vapıldı Teknik netlceler 60 kilo 2S v 24 mayı» gunlerı Eskısehlr 1 Yuksek Atıcı (Ankar») < Dterairyolları kapall »por talonun2 Celil Aksoy (Erzurun*^ dı Büyükler Türkiye Btnncıliği 65 kıloHalter musabakaları yapılmıatır 1 Alı Türkmen (Ankara) Sıkletlerınde galip »elenler şunJ Ali Yuce (Maras) lardır* 70 kılo Horoz »ıklet Muhbın Pınarbaşı 1 Mehmet Altın (Tokat) (îstanbul) 247,5 kılo, Tüysıklet Ze. 2 Alı Çetm (Maras) ki Avgunoldu (Eskısehır) 267,5 kılo, Hafıf sıklet Savas Doğan 250 80 kılo: kılo, Orta sıklet Fahn Inan (ts1 Necati tscan (Slvas) tanbul) 337,5 kılo, Yarı ağır Guler 2 Osman Atlı (Corum) Çevır (tstanbul) 335 kılo, Orta ağır 90 kılo: sıklet. Sadık Pekunlu (îstanbul) 370 kılo, Ağır sıklet • Mehmet Ali 1 Ahmet Ta» ( E n u r u a ) Avdede (Ankara) 300 kılo. 2 Mehmet Üzucek (Maraı) Agır Takım tasnıfı 1 Îstanbul 38 puvan, 2 Ankara 28 puvan, S 1 Dursun Alıeı (Kntneaa) 2 Muıtafa Keleı (Amaıya) îskişehir 20 puvan. Gures Federas>onu Teknık Komıte Başkanı Muharrem Canda; dun bır basın toplantısı tertıplıve rek Fransız gurea takımı ıle yapa cağımız gures temasları hakkır.dn bır açıklamada bulunmustur 3 ha ztranda îzmırde yapılacak olan musabakalarda su musabıklar gurejecektlr 52 kılo Mehmet Esenceh, 57 kı10. Cevdet Seçer, llhan Topsakal, 83 kılo S Ağralı, 70 kılo MuMa Galatasarayhlar diyorlar ki: Isimsizler prestijimizi kurtardı Galatasaray futbol takımının Fenerbahçeye karşı ılmıı olduğu beraberlik, kulup ıdarecıleri ve ta. raftarları arasında sevınçle karsılanmıştır. Taraftarlar favori Fenerbahçenın bu maçtan galip avnlacağını tah min ettıklerinden maça gelmedıklennı soylmısler \e kadro dısı kal. mıs oyuncuların tam amatorce ve Sankırmızıh renklerın sanına yakışır bır şekılde oynadıklarını ve prestulerını de kurtardıklarını ıfade etmışlerdır Galatasaray Aabaşkanı Ruçhan Adlı da Fenerbahçe beraberliginden çok memnun olduğunu belırtmıstır. Adlı kulubun bazı ışlerı ıçın bugun Ankaraya gıdecektır. G. Saray futbol takrmı bu hafta Adapazannda hususı karsılaşma. lar vapacaktır Takım pazartesl gunfl Tdrklye kupası maçları ıçın hazırlıklara başlıyacak YS kampa gırecektır. Türkiye halter birinciüği bitti Türkiye şampiyonası sonu;hndı Mersinli öğrenci atletler atletizmde birinci oldular Re»at SAATÇİGtL Blldiriyor Antely» . (Telefonls) Turkıye Liıeler ve es okullar atletızm sampıyonajı İki gun devam ettıkten aonrı bu aksam aihayete erdı ve netieede Mersin Tevfik Sırn Liseai buyuk puvan farkıyla aampiyon oldu. Teknik netioeler 110 m. engellı: 1 Mehmet Gey|aş (îstanbul Vefa Lısesi) 16 9 400 metre: 1 Fevzi Ürkmez (Bursa Erkek Lisesi) 52 7 Gulle atma: 1 Nâmık Küaku (Ankara Jandarma Ast. Subay Okulu) 10 67, 100 metre: 1 Aydın Tekın (Ankara Jan Ast Subay Okul) 118 1500 metre • 1 ibrahım Gune; (Gazıantep Kılıs Lısesi) 4 12 6, Mızrak atma: 1 Hasan Gpmı cıoğlu (Ank Jan. Ast Subay Oku lu) 46 12 Uzun atlama • 1 Arif Dormen (Antalya Lısesi) 617 4X100 bayrak 1 Mersın Lisesi 46 2 lzmır Maarıf Kolejı 46 4, A tzmır Tur«ay Kolejı 46 5 Sırık atlams 1 Oğuz özkan (İ7tnır Maarıf Kolejı) 3 20, 400 metre 1 MehmFt Geyşas (Ntanbul Vefa Lısesı) 579 8W metre• 1 Alı Karagol (Mer sın Lisesı) 2 018 10 Lıseler Turkıye rekoru, Dısk atma 1 Nurullah îvak (Mprsın Lısesi) 39 42 im metre 1 Tayfun Soybaşlı (Mı«ın Lıse«ı) 23 9, Yuissek atlama 1 Murat Ata yp 'Ank Gazı Lıse=ı) 176, .iiıını metre 1 lsmet Çaglar ((.H/ı^ntpp Kılıs Lısesi) !J 13, i Adınr 1 Murat Yedıerler ( Ank Gaü Lısesi) 13 25 t,>kıç atma" 1 Nurullah Îvak (Moısın Lısesi) 4256, 4X100 bayrak 1 Mersın Lıse'sı 3 4b Fuvanlar HAFTANIN PANORAMASI: SPORTOTO'DA BU HAFTA EN SON NETİCELER (llk DUŞUNDUKLERİMİZ tstanbul takımları arasında 1 inci ligde kalmavı hakkı>le basaran Ferıkoy, raaçın (avorısıdır. Şampiyonlnkta el'in ümidi olan Besiktas için çetln bir maç. Galibiyet veya beraberlik. Lig şampiyonnnn belli edecek olan macta Fenerbahçe, normal favori. Beraberlik de nrak gaTilmaı. Bır ro\an§ maçından 1leri fritmeyen blr karşılaama. Beraberlik veya Beylerbeyi alabilir. Çekişmeli bir maç olacak. Her iki takımın kmrret dengeleri aynı. Vefa veya beraberlik divornz. Beylerbeyinin favori göründtigü bir maç. Beraberlik de düfünölebillr. SON DURUMLAR Ferıkov, tam takım. Kasımpaşa, lıgde veda maçını ovnıyan ıddıasız bır ekıptır. Her ıkı takım da fnl kadro. latsnbnlspor Ankaradan yenik dönmenin havan içınde olacak. Fenerbahçe tam kadro lig şampıyonlugn ıçın ovnıvacak. Altav son maçta 20 mağlup, buyuk ıddıası yok. Adana D.Spornn morali lyi değil. tkı de aakatı var. Beylerbeyi normal kadrosn ile oynıyaeak.. Çokurova bir eksigi ile geliyor. Veta ankacsnmak için oynıyaeak, kadrosn lyi. TAHMiN 10 10 10 10 10 20 0 102 Türldye Hginde ı Feriköy Kasımpaşa devre K Paça Ferlkov 3) 1 Ferıkoj : 1 Demırspor: 0 Kasımpaşa. 0 Karsıvaka: 4 Beşıktas: 2 Altav. 0 IstanbuUporHacettepe: 4 \ltay: 0 Beşıktas: 2 Fenerbahçe: 0 Galatasarav: 0 Bevlerbeyi: 0 Altındag: 0 Adana D.Spor: i Cuknrova td. T.: 1 Vefa: 1 Guneşspor: 9 Çnknrovs td. T.: 9 Şekerspor: 2 Beylerbeyi: e Altındag: 0 Çnknrova Id. T.: 0 Sektrspor: t Vefa: 1 Guneşspor: 0 Adana D.Spor: 2 Çnknrova td. T.: 1 Ganesspor: 0 \efa: 1 Sekerspor: 2 ÇnUurova td. T: 9 Altındag: 1 tımır D.Spor: 2 Sesıldirek: 1 Çgknrova td. T.: 1 Davutpaşa: 0 huleymanıye: 1 Î.K. Emniyet: 0 Suleymaniye: 3 Adalet: 1 Galata: i Eyüp: 7 Haskbv: 2 Haskoy: 2 bjup: 1 Anadolu: 0 raksıtn: 0 Toprakspor: 1 z z z 'Mncanspor: 0 Volspor: t Ypnımahalle ( • 2 3 4 5 6 lelAwv karuıasının dovuşken boksbrlerınden Abraham Zansnı (llk devre tst Spor 0 Beelku; 2) Beşiktaş Istanbulspor Altay F. Bahçe (llk devre T Bahçe 0 • Altav 01 (îlk devre A D Spor 2 Bevlerbevl 0) Bevlerbeyi Adana D. Spor Vefa Çukurova İdmanvurdu Takımlar O G B M A. î P. K f Bahçe 33 20 11 2 52 14 Sl 15 33 21 8 4 55 19 50 İS G Saray 34 İS 10 5 49 27 42 26 A. Gücü 34 17 S 9 52 38 42 26 Goztepe 34 14 12 I 39 31 40 28 1^ Spor 33 13 10 10 42 33 3S 30 33 9 15 9 31 28 33 33 AlUy G Blrllfl 34 9 İS 10 28 38 33 35 Fenkoy 31 10 11 12 26 29 31 35 D Spor 34 11 9 14 43 37 31 3Î 34 g İS 11 25 31 »1 17 PTT A Ordn 34 9 12 13 28 38 30 38 K laka 34 11 6 17 32 50 28 40 lx. Spor 34 8 12 14 28 35 28 40 H Tep* 34 9 10 15 26 42 28 40 Beykoı 34 8 11 İS 25 33 27 41 B Spor U 5 14 U 26 40 24 44 K Pıja 33 ( 9 18 15 58 21 43 cak 2. Türkiye ligi Takımlaı 9. Spor A O S Ç t. Tnr Ülkttspor B Beyl B Spor Vefa Sanyeı K GUm G Spor r T Direk Iz D S Altındag (llk devrp Ç 1 V • 2 Vefa 1 > Bevlerbeyi Ç. O. İdmanyurdu ftlk devre Ç t Y 1 Her iki takımın da preıtil maçı olacak. Normal tertiple sahaya çıkabillrler. o t> B M A V V & 22 22 22 23 22 22 22 22 23 23 22 21 33 17 16 10 9 8 7 7 « 6 7 6 6 S 7 8 9 10 II •HMMM BOKS: (llk devr» A D Spor 2 Vefa 0< Vefa Adana Demirspor Guneşspor Şekerspor Altındağ îeşildirek 2 nel Llgde aeyredilecek bir karfilasnsa. Knvvet dengelerl olraaaa blle iddis denfeleri Tsr. Çekenper 1 lnei Lige gHdiyor. Gttnef bn yıl lyi defil. Şekerspor normal favori. Adana D.Spor fakatlan deıavantaj. Vefa tam taktm sahays çıkaeak. TelAviv ile bu gece 53 iin revanşını Her iki takımın ds kadroUnnda büruk eksikleri yok. Mae fssla iddiah degil. (llk de\re Ş Spor 2 Guneşspor 0) îstanbul Tel Avıv boks takım larının rovanş karsılaşması bu ge ce saat 21 00 de Sergı Sarayında \ aoılacaktır Bundan evvel yapılan ve Istan bu) takımının 53 galıbıyeti ıle bı ten maçın rovanşını teşkıl ederı bugunku musabakalarda her ne 1 Mersın Tevfık Sırn Gul Lı kadar tstanbul takımı şanslı gozıı sesı IU K05 puvan, ku\orsa da Tel Avıv takımının a • ^nkard Gazı Lısesi 9 916 pu £ır sıkletlerdekı us4unlu£u maç» Vdn onemını artırmaktadır llk gecf hakemlp i Ankara Jandarma Assubay vapılan musabakalarda rın mevdana getırdıklerı "=ınırlı ha Ok 4 9(14 puvan. 4 lzmır Maarıf Kolejı 8 992 vanın bu gece de tekrarlanmarriı»'ıçın Federasyon harekete geçmış puvan lurk Knlfn KM7 tır tstanbul takımı bu eecekı nıır^ puvdn 6 l^anbul Vefa Lısesi 8351 pu muhtemelen ılk gecekı kadrosiyl van (llk devre V Dlrek. 1 Mtındaft 11 Beraberligin normsl oldnğn bir maç. Yeşildirek de son tertibi İle alına, afirpriı olmaı. Tahmini güç bir kartnlaaina.. Her ttç ihtimal de nornal sayılabillr. Takımlann tertipleri itibariyle rek daha iyi ve pittlkçe dflıellyor. Tesildi 3 2 40 9 37 7 2 28 10 36 8 7 28 27 25 19 8 19 22 24 2i 7 23 21 23 21 8 20 23 21 23 8 23 27 21 23 * 21 23 İO J4 10 28 28 19 11 12 3(1 33 18 28 5 11 24 10 17 27 4 14 645 Ib 3i ' o U IX (Ilk Davutpaşa Y. K. Emniyet de\Te ¥ K E Davutpaça 1) Her İki tarsfın takım tertipleri «tandart. Gfîeleri deogeli. SPOR TOTO Toto'da 13 maçı 11 kişi biidi Ankara 25, (üumhumrt lc leUs) >por lotnııun bu hal takı deserle^dırme »mıoddn bellı olnnıstur 13 bılen 12 bılen II bılen Tl kıs lto kıv .îiKh kısı 2 Adalet Eyüp 'llk devre ^rİRİPt Evüp 21 î Eyüp, Lig şampıyonlngnnn kaçırdıgı halde ba maçta agır basıyor. Galiblyeti normal, beraberlik nzak bir ihtlmal.. Şampiyon Taksım'ı terleten Anadolu, bn maçın direk favorısıdir. Aksı çok zordnr. Eyüp knvvetli ve mae* hanr bir kadroya lahıp. Adalet dalmt kadrosnno bn maça çıkarabileeek. Rakîpler mae» tam •• formda kadroları ıle çıkaeaklar. Yı Haskov Anadolu ıllk rlrv tt Anadulu 3 H « l m 11 foprakspor Yoispor llk rtevıp Y SD ı P Yolspor son haftalarda IM. Yalnıı Toprakspor. Ankaranın en yeterlı takımı. Onon ıcın Teprakspor divortız. Kadroiarda eezalı ve «akat çok yok. standart hadrolan ile ovnıyabileeekler. III h ı l e n lh/,34 kısı lcıkacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog