Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

26 Mayıs 1964 CUMHTJRfYKT FF.M Peru'da futbol kavgasında 450 kişi öldu Baştarafı 1 inei labifede set laymııtır. Atlı polisler seyircilerin üzerine Stadyum civannda hilft yatan ceıetler bulunmaktadır. göz yaşartıcı botnba atmış ve polis köpeklerinin halkın arasına Emniyet makamları yaralüann salıverilmesi üzerine, ortahk bfl» nakline şehirdeki ambulanalar kâfi bütün kanşmıs ve kapalı kapıla gelmediğinden, husuıi otomobillere el koyarak hgstaneler» yaralı ra hücum eden halk birbirtni mis, bazıları da dumandan boğul nakletmektedirler. Tribünlerde halkın ç/ıkif kapıl* muştur. Maç, Lima stadyomunda rekor rına hücum ettiği ıırada ölü v« sayılacak bir seyirci kitlesl önün yaralı sayısı süratle artarken saha ve stadyumun dışı da muharebe de oynanmaktaydı. meydanlanm andırıyordu. Polisin karşı koyması üzerine Bu arada gençlerden müteşekkil seyireiler çıkış kapılanna hücum gruplar en az bir düzine hususi oetmişler ve korkunç bir izdiham tomobili de devirerek ateşe vermeydana gelmiştir. Aynı anda, ö mişlerdir. f kesini yenemiyen maç meraklılı Diğer taraftan hırsızlar da boş n polisleri sişe ve taş yagrnuruna durmamışlar ve yerlerde yatmaktutmaya devam etmekteydi ta olan ölü ve yaralılann kollarınYüzlerce kişi, bir anda futbol daki saatleri, cüzdanlarını ve yüsahasını tribünlerden ayıran engel züklerini çalmışlardır. leri devirmi?, polis oyuncuları ve Stadyumun altında bulunan porhakemi korumak için göz yaşar tatıf bir basketbol sahası da ateşe tıcj bombalan atmaya devam et verilmiştir. 19 Mayıs llkokula'nun yılhk müsameresi dün okul salonlarında ve miş ve kalabalıgı kontrol altma Stadyumun dışında atlı polis birrilmiştir. ögrenci velileri ve davetlüerin ilgi ile takip etfikleri mü almak üzere polis köpekleri kul lıkleri, siyasi tahrikçilerin de tesisamerede millî oyunlar oynanmış, bazı memleketlerin danslarından lanmıştır. Oyuncular ve tıakem, rıyle ayaklanan gruplan ve kapıörnekler verilmiş ve bir piyes terasil cdilmiştir. Resim. Romen millî güçlükle muhafaza altma ahnabil lara hücum etmiş olan halkı dağıtdansı gösterilerinden bir ânı tesbit etmektedir miştir. Seyircilerin büyük bir kısmak için hücuma geçercesine mümı ise, bu sırada binlerce kişilik dahalelerde bulunmuştur. kütleler halinde stadın çıkış kapıLima şehrinin merkezinde bululanna hücum etmekterdi. Fakat nan stadyumun beton yollarının çıkış kapılannm kapalı olması, her tarafmda kan Iekeleri görülAnkara 25, (CumhuriyetTeleks) sı yapılmıştır. (Gündemi okuyan facianm doğmasma vol açmıştır. mektedir Türk Kadınlar Birliginin Genel hanım da aynı gündemdeki gibi, Staddakı faciadan sonra da hal Hastanedeki doktorlar, ölümlerin Kurul toplantısı, buştin Başkent yâni Sabun aşısı diye okudu Diğer kın galeyanı dinmemıs, vüzlerce ekseriyetinin havasızhktan ve ezilteki Cumhurbaşkanlığı Konser sa işleri okumaya geçti. Sonra hatır kişi sokaklarda nüroayişe basla meden ileri geldiğini belirtmişlerlonunda bir defile havası içinde ladı ve düzeltti Sabin aşısı gibi.) mıştır. Bazı gruplar da Cumhuı dir. yapıldı Dünya kamu oyunun mahkum başkanlığı sarayına giderek CumMillî matcm Delege hanımlarin yerlerini al ettigi Mandy Türkiyede çok ilgi hurbaşkaniyle göriişmek <stemiş Peruda yarın, bir gün için milli masmdan sonra, gündeme geçildi, görmüs, bunun üzerine harekete lerse de, buna müsaade edilmemış matem ilân edilmiştir. ama Kongre Başkanından başka geçen Kadınlar Birliği Mandy'nin tir. öte yandan yakında Peru ile kimsede gündem yoktu. Sonra, yurt dışına çıkarılmasını tpmin etkarşılaşacak olan Brezilya müli Siyasi tahrikçiler gündem arandı, fakat basılmasının miştir. Stadyumda meydana gelen pa takımı da, Limada yapılacak maç unutulmuş olduğu anlaşıldı. Şık Fakir lcadınlara Rama?an nik ve kargaşalıktan polisi sorum çin hayatlarının garanti altına ahanımlar biraz içerlemişlerdi bu ayında geniş vardım yapılmıştır. lu tutmakta olan halk, gruplar ha lınmasını istemişlerdir. Peru Breilgisizlife, ama münakaşa konusu Hukuk alamnda da vapılan çahş linde hastanelerin önünde toplana zilya maçının tarihi belli değildir vapmadılar. Fısıldaşmalar oldu bir malar meyanında PTT alevhine rak «Intikam» ve «Kahrolsun po Ancak bu maçtan önce dün 45,000 ara «onisı kesildi. Gündeme gcçîl açılan dâvâdan 380 lira kazamldığı lis» diye bağırmaktadırlar. kişinin bulunduğu stadyumun tada belirtiliyor. di Yaralılann kaldırılmıs bulundu miri gerekmektedir. Gdndcmde Yönetırn Kurulunun Faaliyet raporunun okunması sı ğu birçok hastaneden sadece iki Beynelmilel Futbol Federasyonu îki yı.lık faaiiyet döremir.de yap rasında hesaplan incelemek ıçin 5 sinde yaptığı incelemede Associamış olduğu işler sıralanmaktaydı. üye seçilmesi gerektiği Baskan ta ted Press muhabiri şahsen 230 ce FÎFA), olay hakkında bir rapor hazırlanmasmı istemiştir. FİFA, Bunlar. kongrede genellikle tak rafından söylendi. Her nedense Peru Futbol Federasyonuna bir şık hanımlarımız hesap işlerine dirle karşılandı. örneğin kreş ya, elgraf çekerek aynı zamanda tapılması ıçin teşebbüse geçilmesi, pek yanaşmadılar Ve güçlükle teEdincikte ziyetlerini bildirmiştir. FİFA Gesosyal yardımlar, Atanın annesi min edilen 5 kişi, bunlar ka'.ktı Bastarafı l ıncı sahifede nel Sekreteri Kaeser bugün gazenin büstünün inşası gibi önemli lar yerlerinden, başka nır odaya tecilere. «Hatırladığıma göre dünaynı şekilde dövülmüştür. ı^lerdi. Bütün bunların vanı sıra, çekiidiler Sonra bir daha ses çıkyanm hiçbir tarafında bir futbol Koma halimie hastaneye ksl yapılan şu işler de dikkati çekmek madı bu hanımlarımızdan. Anlaşımaçında bu derece büyük bir fedırılan Orhan, henüz ker.dilan derin hesaplara dalmışlardı. tevdi: ne gelememiştir. âket olmamıştır» demiştir. Beyoğlu ilçesinde, ana sağlı Bir ara Murakabe raporunun okuOlayda suçlu görülen Seygı ve tlin Sabun aşısı kampanya nacağından bahsedildi. 4 «atırlık bir yazı getirdi şık bir hanım O han Işık ve Emin Korpeağaç Hüdai Oral okudu Raporda Biriigin çok Ivi hakkında tâkibat açılmıştır. Bastarafı 1 inci sabifede Prof. Tinbergen çalıştığı belirtiliyordu. Uzun uzun Sadettln Bilgiç'in konnşması Almus Barajının son durumunu Burdur 25, (Tîlefonla) Kastarafı 1 inci sahifede alkışlandı rapor. Sonra hesap ratetkik için mahalline kadar giden porunun okurımasina eeçildi. Tam Dün akşam ^P liler tarafıngulaması için zorunludur.» Bakan Oral, Almusta yapılan CHP dan şehrimizde düzenlenen 1965 programının anahatları hak üç sayfalık bır rapor. övle, müteilçe kongresine de katılarak özelferrik hesaplar dive bir bölüm kepalı salon toplantısmda kokındaki düşüncesini sorduğumuz likle şu konuşmayı yapmıştır : yoktu raporda. Yapılan masraflar nuşan Sadettin BUgiç, Dr. Prof. Tinbergen, bu programı «Iktisadi sahada yapılan reformteker teker belirtilivordu. HanımKemal Satır'ın dana sözüne yetkililerle henüz görüşmediğini lar sıkıldılar hesap işlerinden. Baş ları kuruşla adlandırıp hissiyatı de temas etmiş ve .Hocamız «öylemiş, Türkiye'nin dış ödeme ltdılar kendi aralarında sohbete. tahrip edenler, politikada başarıya dengesindeki açıkların daha uzun önümüzde oturan bir hanım ten öküzdür» demiştir. ulaşabilmek için dini istismar koDaha sonra konuşan Ka\yıllar devaın edeceğini, bunun nü cerede unutulan bir yemekten bah nusu yapanlar, ortaşarkı, topyeseri milletvekili Sedıt Arıkun NATO'yu ve nihayet Türk j fus artifi ve ihracat ürünlerinin sediyordu.Bir diğeri de çamasırcı özkan'm «Kayseriden selâmmJUetinin hayatiyetıyle ilgili milli i yetersizliği gibi bünyeden geldiği kadınm eve çelmemesinden yakılar getirdim» demesi büyük bir dâvası olan Kıbns konusunu ni belirttikten sonra, Almanya'da nıvordu arkadaşına. tezahürata vesile olmuştur. siyaset meydanlarında partilerinin ki işçilerden önemli ölçüde döviz menfaatleri için bile büe istismar sağlanmasının mümkün olduğunu Tenkidlere geçildiği sırada bir söz istedi. «Ama belirtmis ve turizmin bu denge « •hanım ısrarla Gümrük tarifelerî denler elbette bir gün umumi vicmikrofonda konıışacağım» diyordu. çısından ön^jin* Bastarafı 1 inct sahifede dan muvacehesinde mahkum ola1 rfftpSf t k i d l i mi;tiıj bindenfaıla ithal maddesîni kâp akftförr**^"' **' haslt^M^e&feifeâ. bw*y* uça samaktâö*ır. .Dürfgece Niksar ilçesine gid«n «Tkırizm önemli bir kaynaktır. Ispanya ve rak geldim. güfüsmeler başladı. Yerli sanayii koruyucu hüküm Bakan, yüzlerce vatandaş tarafinbazı Avrupa ülkeleri bu yoldan Ama aldırmadı Tekirdag delegesi ler getiren kanun özellikle şu hüdan tezahüratla karşılanınış ve bu önemli gelirler elde etmişlerdir. konustu konustu konustu.. alkışlar kümleri kaosamaktadır: arada elindeki bir bardak bulanık Ancak, Türkiye ile bu ülkeler a arasında indi kürsüden.. •• Bakanlar Kurulu, uzun va suyu Hüdai Oral'a takdim eden bir * rasında bu konuda önemli farklar köylü vatandaş da, «Işte Bakan deli kalkınoıa plânının hedeflevardır. Bu farklılıklar sebebiyle j bey, bizler yıllardır bu suyu içFeyzioğlu rini gözönünde bulundurarak, mekteyiz. Onun için sana da ikraro kısa vâdede önemli gelir artışı Bastarafı 1 inci sahifede gümrük giriş tarife cetvellerinde beklenemez. Birincı bes yıllk kal narak yapmıştır. etmekte mahzur görmedik» demiskınma plânının turizoı ile ilgili ya Günde bir kaç yere uğramak zo vüzde 50 oranında indirim yapma tir. veya arttırma yetkisine sahiptir. tırımlarının yetersizliği hakkında runda olan Feyzioğlu, aceleden Seyahatinin büyük bir kısmını ıleri sürülen sözler doğrudur. Bu şapka ve paltosunu da Batmanda Bakanlar Kurulu nu kararmı, ku beraberinde Amasya milletvekillerulacak bir istişarî orfanın tavsisebeple bu sektörün yatınmlarını unutmuştur. rinden Cemal Karan, Reşat Arpayelerine göre uyguhyaraktır. yeniden gözden geçireceğiz. TürkiFeyzioğlu bugün Muş, Tatvan, •• Bakanhk ve ilgiîi teşekkül cıoğlu olduğu halde tamamlıyan * yenin Avrupa çapındaki otelleri Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Mura lerce birlikte yapılacak inceleme Bakan Hüdai Oral, dün akşam cok artırılmah ve aynca deniz ve diğer geç vakit Samsuna gelmiş ve budive'de yaptığı konuşmalarda özelyolcu trafiğine önem vererek bu çonunda yatırım maddesi sayıla gün saat 15.35 uçağı ile de Armaıalikle Kıbrıs ve doğu kalkınması farklıhk giderilmelidir. Israel ile üzçrinde durmuştur. AP nin Kıbcak maddelerin gümrük vergilerı ya dönmüştür. Türkiye arasında başlayacak ferirıs konusunu istismar ettiğini be. 5 yılhk devrede eşit tak>sitlerle abot seferleri bu trafik bakımından lirterek söze başlıyan Feyîioğlu, lınacaktır. çok faydalı olacaktır.» Sovyet Mısır bildirisi AP nin Meclis içinde ve dışında • Tarife cetvellerinde Türkiaçık bir hal yolu gösteremediğini, yede imal olunan maddelerin güm Bastarafı 1 ıncı sahifede milH bir dâva oîan Kıbrıs konusu rük vergileri yüksek tutulmakta, Bildiri, Sovyet Şefi Kruçef'in, nun r>ey avcılığı için istismar edil lüks maddeler yüzde 200 oranına Devlet Baskanı Nâsır'ın davetlisi memesi gerektiğini ifade ederek kadar vergilendirilmektedır. olarak Mısıra yaptığı 1 günlük 6 şunları >;öylemiştir: resmi zıyaretin sona ermesi münaGumruic Tarife Pozisyonu « Kıbrıs dâvası Türkiye ve sebetiyle yayınlanmıştır. Kruçef 25 Yunan uyruklu Kıbrıslı Türkler için en zararsız bugün, özel bir uçakla Moskovaya Bastarafı l inci sahifede müteveccihen Kahirerien ayrılmış ve tesirli bir neticeye bağlanacakait Lisans aranmaktadır. tır. lerden devamlı şekilde Türkiye ve Nâsır tarafından uğurlanmıştır. Tel: 48 29 03 Kıbrıs dâvası masa başında akıl aleyhine çalışan Yunan uyruklu Sovyetlerle Arapların müşterek ve iz'an yoluyla halledilmezse lardan 25 kişilik beşinci listede diiinde, «emperyaiist kuvvetler», İLÂNCILIK 592 5961 Ismet Paşa çizmelerini giyec«ktir.» isimleri bulunanlara dünden ıti başta Amerika ve Ingiltere olmak ' baren tebligatları vapılmağa baş üzere büyük Batılı devletler ile lanmıştır. Ekserisinın Elenikı Eno NATO anlamına gelmektedir. Nâsis Cemiyetinin gizli fakat faal ü sır ile Kruçef, herhalde, Bakanlar yeleri olan, Türkiyede kazandıkla Konseyinin La Haye'de verdiği kan paraları daima Yunanistana ka rar üzerine NATO'nun Kıbrıs buhçıran Yunan uyruklulara memle ranına müdahalesini kasdetmekteketimizi terketmeleri için cumar dirler. j tesl gününe kadar mühlet verilOrtadoğudaki üsler miştir. Bildirinin bir baska yerinde de, Son liste ile beraber şimdiye ka Bastsrafı 1 inci sahifede dar sınır dışı edilen Yunan uyruk Kruçef ile Nâsırın, «halkların gürılmesi ve dolayısıyle muvazenenin bozulmasıdır ki, bugiinü luların savısı 88 kisivi bulmustur. venliğine karşı yöneltilmiş bir emdofnrmnş, Türk • ¥unan dostlnğn bn bozukluğn telâfi edeperyalist tehdidi olan bütün yacek yerde aksine Ynnanistan dengeyi büsbütün kendi tarafına bancı üslerin kaldırılmasını geGeneral Gyani rekli buldukları. belirtilmekte ve doğru çekici hareketlere jirismistir. Yunanistanm şımanklığı • gazetelerinin yazdıklannda da görfllmektedir hak id Bastarafı 1 inci sahifede şunlar ilâve edilmektedir : diasına ve t nei Dünya Harbinin sonncnna dayanıyor. Pekiy, «Bu üsler, emperyalistler tarafınsüresini üç ay daha uzatacağına ya tstiklSl Harbi? î a Lozan?.. millî kurtuluş hareketlerini oıuhakkak nazariyle bakmaktadır dan engellemek ve dünya barışım tehK*er mesele harbleıin iktisap ettirdiği haklar ise, o sraman.blz lar. dit etmek için kullamlmaktadır.» de onlar çibi gerilere gidebilir ve ıstiklâl mücadelesinin heNâsır ve Hfiseyin saplarını yeniden görmek istiyebiliriz. Bu adalar bngün asöte yandan Ammandan bildiril 16 günlük ziyareti boyunca Krukerî bakımdan hiçbir 6nemı hait değiHerdir, ama unntmaya Idigine göre, Ürdün Senatosu üyesi çef, her vesileyle Ortadoğudaki yabancı üslerin kaldınlması için Nâlım ki Anadoludan. Türkiyeden kopmuşlardır. Yalnjz muva|ve eski Adalet Bakam Seyh Mosır önderliğindeki bazı Arap ülkeleneyi deiil. aynı ramanda asabtmızı da boımaktadırlar. hammed Ali Cabirî, Kıral Hüseyi lerinin açtıklan kampanyavı desne ve Mısır Baskanı Cemal Nâsıra tekliyen konuşmalar yapmıştır. birer telgraf çekerek, Kıbrıs Türk Dolayısivle bildirideki «yabancı üsBUGÜN M^ATİNELERDEN İTİBAREN lerinin tâbi tutulduklan mezalimi ler» tâbiriyle özellikle Ortadoğuibelirtmiş ve kendilerinden, vakit daki üsler kastedilmektedir. Bungeçirilmeden, bu olayla ilgilenme lar da. Libyadaki Ingiliz ve Amelerini istemiştir. rikan üsleri, Suudi Arabistandaki Cabirî, Hüseyin ve Nâsıra, Kıb Amerikan üssü. Kıbrıs ve Adenrıs Türklerinin mâruz kaldıkları deki tngi!İ7 üsleridir mezalimden yakınmskta, Türkler Krnçef, Türkiye üzerinden nçakla SINEMASINDA le Araplann kardeş olduklanna geçerken, fnöniiye mesaj gönderdi işaretle. «Bütün Arap Kıralları ve Ankara, 25 (a.a.) Bir süredir liderleriyle birlikte. Islâm vahde Birleşik Arap Cumhuriyetini retModern polisiye film. ti için, Kıbrıs Müslüman Türkle men ziyaret eden Sovyet BaşbakaVaıatıcıları: JEANNE CRA1N DAVİD JANSSEN rinin Müslüman milletleri isyan nı Kruçef, bugün Mısır'dan Rusyaettiren katliâmını durdurtturmanı ya uçakla dönerken, Türk semalanâncılık 6025996 TI rica ediyorum» demektedir. rında uçarken. Başbakan îsmet Halbuki Nâsır. Müslüman Türk tnönü'ye bir mesaj göndererek iyi lere karşı Hıristiyan Rumlan des tempnnilerini hildirmi^tir. teklemekte ve silâh yardımı yapKrnçef'in Makarios'a mesajı maktadır. Öte yandan Kruçef, uçağı KıbI "1 . j , trıs üzerinden geçerken Makariosal Türk Kadınlar Birliği SHELL X100 MULTIGRA satın alabileceğiniz 4 mevsim motor yağı c^ . en iyi size büyük faydalar sağlar: Motoru temiz tutar, ömriinü uzatır, gücünü arttırır ve fazla . kilometre yaptırır. MOTORUN G O C O N İ ) ARTTIRIR Shell X10O AAulflgrade Motor Yağı karterde tortu birikmesJne mâni olur. Motoru femlz tufar. Gücünü artfırır. • MOTORU KORUR Shell X100 Multigrade senenln dört mevsiminda d e ' yaQtemo vazifesini mükemmel görür. Kö»ü hava şartlarında bHe motorun koruyucusudur. • ASİT TEŞEKKÜLÜNÜ ONLER Motorlarda çalışma esnasında asitler teşekkül eder. Bu asltler madenî parçaları. devamlı olarak yer. Bunu önlemek Içln Shell X100 Multigrade fnofor yağında özel bir kafık vardtr. 8u katık bütün madenî parçalara yeyılarak asitlerin tesirine mfini olur. • BÜYÜK FAYDALAR SAĞLAR Soğuk havalarda ilk Çdlışmayı koiayiaştınr. • Sıcak havalarda fazla incelmez. Mükemmel yağlama özellikferinden ötüfü ajınmayı en dü§ük seviyeye indirir. • Shell X100 Multigrade Moto» Yağım siz de deneyiniz!.*» KOTA 55 34 02 20 ^ AĞLA^UDA ÖNDERLİK r 12 Ada Reklâmcılık 15885978 KONTUAR TURİZM 1964 YURDİÇİGEZ^ERİNİTAKDİM EDER 14 günde baştan başa Akdeniz ve Ege Hazineleri lükı m/v EGE ve İZMİR gemileriyle. Her 15 günde bir servi* (Efes, Bergama, Aspendos, Side, Alanya, Silifke, Antakya tarih ve tabiat panoraması) llfcahareket(].7 Haziran 19«« Tertıp ve Organize eden : KONTUAR TURİZM Enternasyonal Seyahat, Tarizm ve Nakliyat Acentesi Istiklâl Cad. No: 388/2, Beyoğlu îstanbul, Tel.: 49 58 90 Kemankeş Cad. 21/A, Karaköy Îstanbul, Tel.: 44 44 30 Telgraf : TURKON^ .JŞTANBUL ı#ı Aynca AMERtKA ve AVRUPA gezi programlarımızı isteyiniz. (îlâncıhk: 558/5959) MUHASEBE ELEMANI ALINAGAKTIR Kartal Maltepesi'ndeki büyük bir sanayi müessesesinin muhasebe servisi için askerlikle ilgisi olmayan ârami 40 yaşma kadar elemanlar almacaktır. Taliplerin, fotoğraflarını havi el yazıl» tercümei halleriyle P.K. 361 Galats «Mnhasebe» adresine çok acele müracaatları. N O T : Muhasebe ile ilgili işlerde tecrübesi bulunmıyanlarla, şehrin Rumeli yakasında ikamet edenlerin müracaat etmemeleri rica olunur. (Îlâncıhk : 574,5962) KONGRE ... İst. Öğretmenleri Yardım Cemiyetinin kongresi 30 Mayıs 964 günü saat 14 te Eminönü Mahmutpaşa Okulu salonunda yapılacak çoğunluk olmadığı takdirde 6 Hariran 1964 Cumartesi günü yine aynı okul ve salonunda yapılmak üzere tehir edileceği ilân olunur. Cumhuriyet 5968 ÖLÜM Görce eşrafmdan merhum Ali Rıza Kutezanın ve Saliha Hanımm oğlu YIRMİ ARTİ IKI Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: Sanayi Bakanlığı nam ve hesabına Bankamızca imâl ettirilecek 300 adet çorap makinesine ait muhtelif gazetelerle nesredilen ilânlarda kapalı 2arf teklif mektuplarmın 26.5.1964 saat 15 e kadar Satınalma Komisyonur.a tevdii belirtilmiçti. Mezkur sa.q» tatile rastladıgından, teklif mektuplarının 28 5 1964 Perşembe çünü saat 15 e kadar verilmesı lÜ7tımu tavzihan ilân olunur. Basm 9124/5993 ADELPHAN Komprime ADELPHAN . ESIDREX Komprime 25.5.964 tarihinde Hakkm rahANTISTINE Ampul metine kavusmuştur. Cenaıesi 275.964 günü ö|le namaıı Komprime nı mütaakıp eşvikiye Camiin. ANTRENYL Komprime den kaldırılacaktır. BINACA Diş macunu CIBALGINE Komprime Ailesi DIANABOL Komprime Solution Cumhuriv»t 5990 • DORIDENE Komprime Kaza g e ç i r d l jgönderdigi mesajda, «Size ve sulj Her şeyin Minik'i sevilmez mı? £SIDREX Komprime Bastarafı l ıncı sabifede h u korumak uğruna ve sulh ve MÎNİK hah süpürgesı de böyle. NAVIDREX Komprime pışmasına ramak kalmıştır. Ancak, saadet için memleketlerinin baORISUL Komprime I şoförün soğukkanlılığı ve mahareti jğımsızlığmı cesurane bir şekilds Şurup Heriş 2992 5955 sayesinde kaza atlatılmış, Gümüş| müdafaa eden Kıbrıs halkına, en, OTRIVINE Solution 1 pala ve beraberindekilere hiçbir, iyi (emcnnilerimi bıldiririm» de KAYIP Erenköy Kız Lisesin. [ isımli ilâçların satışına deden aldığım 3683 sayı ve 5JCI.1945 vam olunmaktadır. şey olmamıştır miştır. DOGAN SAGLIK \e Kazadan sonra basın mensupla.1 [Kruccf'in Mısır pezisinin tarıhlı tasdıknamemi kaybettim. | SIGORTALAR1 A. S. rının arabasiyle yoluna devam bitimine ait diger haberleri Hükümsüzdür. Halide Gürmen 'Kolçak) eden Gümüşpala, sat 16.45 te Muşa mizi 3 üncü fabifemizde Cumhuriyet 5991 ' • varmıştır. bulacaksınız.l Îlâncıhk 601 5989 Sayın Doktor ve Eczacılara ClBA mamullerinden FERİT ALİ KUTEZİ Îstanbul Sanayi Odasından : 38.11. tarifeye giren yalnır, mayi haldeki dezenfekte edici, haşarat öldürücü ve benzeri müstahzarlan aerosol bombalardan püskürtmeğe mahsus 83.13 tarife pozisyonlu ÖZEL VALFLERİN ithali icin âcil ihtiyaçlar kotasma aktarılan 25 000.S münhasıran bu müstahzarlan doldurmakla iştigal eden firmalar arasında tevzi edilecektir. Bu sebeple ilgili âzalarrrmzın: 1 Kapasite raporlanna göre: a) günde 8 saat ve 300 iş günü itibariyle doldurulacak aerosol bomba adedi ile, b) Bu doldurmada kullanılacak mayi' müstahzar miktarmı (Kgr.) 2 1963 yılı fiilî imalât ve sarfiyatını: a) Bomba adet ve kıymeti, b) Mayi miktar (Kgr.) ve kıymeti (TL.) olarak, 3 83.13 pozisyonlu ÖZEL VALF ithali maksadı ile talep ettikleri döviz miktarmı ($.) en geç 29 Mayıs 1964 Cuma günü akşamma kadar Odamıza bildinneleri lüzumu ilân olunur. (Basın 9117'5992)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog