Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ALTT 26 Mayıs 1964 ÇAMAŞIR ADLI " Z LL5 öEAi i Y A R I 5 M A N I N DOGRU CEVAPLARINI B İ O M S N Z ? V E TALiHLiLERiNi A Ç I K L I Y O R U Z : İY R U U U L 1 OTOMATİK SIKICI KAZANIN İÇİNE SAKLANIR. 2 KAZAN PASLANMAZ ÇEUKTIR. 3PÜLSATÖR PERVANE KAYNATMA TESİRLİDİR 4 3,5 KİLO ÇAMAŞIRI 4 DAKİKADA YIKAR. 5 ÇOK İŞ GÖRÜR AZ YERTUTAR. 11 MAYIS 1964 GÜNÜ BEYOĞLU 5. NOTERİ HUZURUNDA'YAPILAN ÇEKİÜSTE 500« ER 2 0 0 ı ER L İ T 3 K.~O61 No.lu Nezahat Keskin, • Ankara. Y. 175 No lu Sevinc Yaka'r"*. Ankara. F *0 1 N o l u Nurperi Baga, • İstanbul. H • 44 No lu Yildız Hazer, Amasya., P. 05 No.lu Kâmil Porsuk, • İstanbul. KAZANANLAR HOOVERi OTOMATİK 1.1. 051 No.luHaluk İncitmez »Ankara 100. ER Lira 50«ŞE R LÎT3 c. 21 No.lu Kadriye Ceylân, Zonguldak. N. • 10 No lu Handan Nergis, • Diyarbaktr. Ş. • 79 No.lu İelâl Şukuroğlu, Ankara T "• 275 No lu Leman Tombak. Akşehiri M 66 Nolu Yılmaz Mer», • lımır. E. • 130 No.lu Fahrıye Engur, Istanbul U • 62 Nolu Alı Rıza Uzuner, Edremıt.f M. 30 Nolu Sevim Malatyalı, Uşak Ş. 34 No.lu Sabıha *»nl<an. 'Manbul. Ş • 56 Nolu levent Şpntürk, Aydın. Ç. 158 No.lu Naıan Çığtekin, İstanbul. l 03 No.lu Bırol leblebıcı, Cankm .O 71 No lu Nermın Oıkayman, • Mersın Z • 11 No lu Jozef Z.lberman, İstanbul. H. 17 No.lu Bahattin Himmetoğlu, Band.rma. N.24 No.lu Zulkar Nuro), İstanbul P 13 Nolu Esen Plümer. İstanbul. Ş 20 Nolu lerıan Şen, Akhisar Ş. 35 Nolu Ayşe Gunşahın, İstanbul. O • 82 No lu Vedat Oral, Bitlıs T. 117 No.lu Şahap Tokçaer, Kars. O. 52 No lu Alı Rııa Oral, Konya. G. 030 No.lu Fethi Godelek, • Ankara G. 088 No lu Hasan Gulsöz, İstanbul R. 4 No lu Sıdıka Rıhtıman, Karşıyaka. V. 40 No lu Mehmet Vural, • Kütahya. M. 91 Nolu Şadiye Menç, İstanbul. C 42 No.lu Nadya Coskun, Halrcıoglu. K.13? No.lu Ahmet Kâmil, Kimyager, Bursa. I. I. 120 Nolu Sabr. Inal, Adana. HOOVER KOLLU TİP L. • 01 No.lu Efrosini Lukidis İstanbul HOOVER : Halaskârgazi Cad. 133 Pangaltı İSTANBUL Tel: 474430 * Tünel Karşısı Hoover Mağazası Karaköy İSTANBUL !•«••# INŞAAT ILÂN1 Mahdui Mes'uliyetli E.K.İ, Sigorfalı Yapı Xooperaf.fi Ba^kanlığından 1 Zonguldakta 46 ışg* meskenini ihtıva etmek üzere yaptmlacak yığma bfna insaatı kapalı zarf usulü ıle ve görürü nat esasırıa gdre eksfltmeve çıkarılmışhr. 2 IŞİT) keşif bedeli 1580240, TL dır. 3 . Bu ije ait şartnameler ile ıhale evrakı Zonguldak W Sigortalan Kururnu Şube Mudurlüâunde gonılebilır 4 Eksılrme 6 haziran 1964 eumartesı eunu saat 15 de Fevapaşa caddesl Malivet sokak kat 2 No 7 de Kooperatıî Başkanlıgmda toplanaeak ihale komı«vonu marfetsyle yapılacak, katf ihale ise İşçi Sıgortaları Kurumu Genel Mudürlügunc« neticelendirileeektfr Mütaahhit. lnşaat mukav*lesfnî Viırum ve kooperattfle müştereKen aktedeeek ödemeler Kurumca dırekt olarak müteahhide yapılacaktır 5 Ekrltmeve girebilmek içın isteklılerin bu fştn teknik dneminde ve en az 700000 TL. tutannda tek mukavele mev2uu resmf bır inşaati taahhut denetleme veva $antıve şefi suretıvle basarmıj ve muvakkat kabulunu de yaptırmış olduğuna daır re*mJ belgelerivie bırhkte: A) Muteahhıthk kamesıni, B) Malf veterlik bdgesıni, C) Plln ve teçhızat beyannameslni, D) Teknik personel bevannamesmi, E) Taahhüt bevennaraesını, ıhale tanhmden en az 7 şun evveline kadar tşçi Sıeortalan Kurumu Zoneuldak Şube Mudür!u§unde kurulu ıştırak belgesi komısvonu başkanlıâına yarı ıle başvurarak bu ışıTi ek" lf TiPsıne eırebilmek içın (veterlik bel^esı) almalan ve bu belgeleri kapalı zarflarma kovmalan şarttır 6 Muvakkat teminat miktan 59 907 20 TL olup İşçı Sigortalan Kurumu Zoneuldak Miıdürulüfüne yatırarak makbuzu kapalı rarfa kovması ve zarfı makbuz mukabıljnde ıhale feomısyonu başkanhgma vermpleri lâzımdır 7 İş sahibl ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğıne yaptırraakta serbesttir 8 Posta ve telgrai ile müracaat kabul edibnez. Kevfivet ılân olunur. Cumhurıyet 5954 PLRO 1964 fay katılınis! ARCELÎK / tkramiyeler ı FORD "GALAXIE" 64 (en üstün kalıtelı buzdolabı) 10 ADET ARÇELİK BUZDOLAB 300 adet teselli mükâfatı TaUhinis Açık Olsun... Terhıbmde TKKAPON Z bulunan köpıiklü deterjantı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Dıraç edılmek uzere 30000 ton çavdar muddetsız olarak satışa cıkarılmıştır Bu satışa aıt ılânımız Genel Mudurluğumüz ıle tstanbul, Izmır, Ickendprun Bolee ve Mersın Sube Mudurluklennuz ilân tahtalarıra asıimıştır Ilân \e satıs Hususî şartlarımız Genel Mudurlutumüz Satrç Mudurluffunden \e adı geçen Bolge ve Şube Mudurlüklerumzden bedelsız olarak aimabıhr ügılılere duyurulur. GENEL MÜDÜRLÜK (Basm 89185953) piy&sada satın alabıleceğinit en miikemmel tuvalet sabunudur kalıte ba/ttmından tlstün, fıat bakımından uıuzdıır İSTANBUL 7 nel İCRA MEMURLUGlI : TAHLİYE tCRA EMRtNİN : İLÂNEN TEBLİĞ1 j 963/5143 : Alseaklı: Emlik ve Tıcıret • A Ş Vekılı Avukat Mujta î fa Elove Nunosraânıye • Mengene Han 5657 S Borçln : 1 Onnık Keçecıoğ ! lu, Yeprem Terrioğlu Koll • Ştı Sırkecı Ankar» Han | No 9 : 2 Manık Çabuk Kndıkoj | Rııapaşa Serasker Sok No ; Sda | Alacaklı Emlâk ve Tıcaret i Anonıtn Şırketı vekıll Avu • kat Mustafa Elove tarafından İ aleyhınırde açılan tahlıye d& 5 vası uzerıne mahkemeden verılea tahllye kararına muttenıden yukarıda adresınıze gonderılen tahllye ıcra rarı S bılâ tebliğ ıade edılmesı ve : zabıta tahkıkatına rağrnen ; jımdıkı ı; \e ıkamet adresie rınızın tesbıt edılememesı <ebebıyle ıkametgahınız meçhul kalmış bu sebeple tahllye ıcra emrının ılanen teblıgıne karar verilmiştlr • Bu ıtibarla Kartal îkincı | Sulh Hukuk Hakırolıgının | ll/Temmuz/1963 tarıh ve • 962/15 Esas ve 963'163 karar ; sayılı ılâmına mebnı 7201 sa Ş yılı K nun 28 1& 31 ıncı mad ! 1 delerı mucıbınce ışbu tahlıye J ıcra emrının gazetede ne«nn • den ıtıbaren 15 gun »onra j baflamak uzere 7 gun içinde Ş Kartal Kuçukyalı Bağdat Cad : desı 1328 ada, 359 parsel layı î h gaynmenkulu tahlıye ve j teslım etmenız lâzımdır Bu muddet ıçınde tahllye ve teslım etmezsenız, ilâmın hukmu zorla ıcra olunacağı ve ıcabında Icra ve Iflâs Ka ; nununun 26 ncı maddesınde • vazılı dığer hukumlerinın • tatbık olunacağı ıhtarını ha S vı ışbu tahlne lcra emrı ilâ 3 nen tebliğ olunur ; % •• • • • • • • • • • • • • • • •• • « • « • • • • • • • • • • • • • • • » • •? İşte düşünmeden alabileceğiniz harika bir radyo VEGA Oceanic T (Basın 9035/5965) Faal 40245974 KAYTP Notre Dame De Slon 7 A «ınıfmdan almış oldujura pa»omu kaybetUm HUkümsUzdür « 6 Nevran Orhunbllge Cumhurtyet 5977 İşçi Sigortaları Kurumu İstanbnl Satınalma Müdürlügünden: 1 Kurumumuz Bursa Şube bınası (ABC Blokları ıkmcı bodrum katlarına) ıçın 108900 TL sı keş.f bedellı olan 275 adet dexıon "îisteraı madenî, demontabl arşıv rafları fenni ve ıdari şartnameler esasları dahılınde, projesıne uvgun olarak kapalı zarf ıısulu ıle yaptırılacaktır 2 Satınalma ışı, 10'6/1964 Çarşamba gunu. saat 1500 de, Be\oğlu Balıkpazarı Mallı Handakı Mudurluğumüz 2 numaral Satınalma Komıs^onunda vapılacaktır 3 Bu ışe aıt fennî ve ıdarî şartnameler her gun mesaı saatlerı dahılınde, Satınalma Komısyonundan bedelsız olarak aimabıhr (Proje gorulebıhr ) 4 Idari şarrnameve gore hazırlanacak kapalı zarflarm en geç a\T\ı gun saat 14 00 e kadar makbuz mukabılı 2 numarah Satınalma Komısvon Başkanlığına venlmesı ve\a posta ıle gonderılmesı, 5 Postada vâkı gecıkmeler kabu! edılmez 6 Kurumumuz Artırma, Eksıltme ve Ihale Kanununa tâbı olmadığından; ıhaleyı yapıp, \apmamakta veya dıledığıne vermeVte "serbestıtr (Basm 88625964) I LA N CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞÎ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çıîtlığımızde mevcut 45 000 ad»t kullanılabıhr hurda çuval, 15 00*J adet hurda çuval, i 50ü adet gubre çuvah (ıyı) 6500 adet hurda gubre çuvalı, 4 000 adet ilâç torbası, 10 000 kılo kırpıntı çuva! ıle S 000 kılo buyuk parça halmde hurda çuval 9 Haziran 19b4 tarıhıne rasthyan salı gunü saat 14 te Çıftlık Merkeıınde açık artırma suretıyle satılacaktır Bu satısa aıt şartname Urfa, Gazıantep. Dıyarbakır, Mardın, Maraş, Adana, Mersın ve Ceylanpınar Beledıyesınde mesaı saatlen dahılınde gorulebıhr. (Basın 8599/5946) Teknik Eleman Aranıyor Türkiye Selüloz v e Kâğıt Fabrikalan İşletmesi Gen el Müdürlüğünden : İzmit Ihtıvaç nıspetnde Merkezde ve ılerde sçılacak şantıyderHe çalı^tıı>lmak uzere I 1 a) Sondaj \e Zemın Eîtudu ışlennde çalışmış ve bu me\ zuda tecru'jelı, b) Resmî Tcşekkulleıın bu%ıık çaDtakı suıaî tesıslennp aıt .n^aatın kontrol \ eya şantıvede şefbğını yapmiî vpya bu evsafta şantıjelerde çalışmış ve bu sahada tecrubeh, cl Resmt tpşekkullere aıt proje ve kejıf büroları şeflığını vajrmış veva bu burolarda çalışmış ve bu sahada tecrubeh genç Y Insaat Muhendısleri, 2 Genç Y Muhendıs Mımar 3 a) Proıo ve keşıf ışlerınde tecrubeh uısaat ressamlan. b) Konstruksujon ve keşıf ışlerınde tecrubelı makına ıessamlan alınacaktır Alınacak personehn askerlık hızmetını yapnug olması şarttır 3968 \e 7244 saiılı Kanun hukumlerrne gore aylıklı olarak vazıfelendırmek ve\a vevmiyeh töfctuk personel tâtunatnamesı esa'ları dahılınde ıstıhdam etmek mumkundur. İstekhlerm beleelen ıle bırhkte :=alisen veva yazıb olarak Genel Mudurluğumuze rauracaat etmelerı nca olunur (Basın 3905 5951) 4t Pil sarfiyafının azlığında rekor. 3* İstasyon almada rekor. T Zeraiet ve kaliiede rekor. VEGA markası kalite ve zerafetin teminatıdır. im«ıatç...: BEHLİLLER Koll. Ş t i . Okçu Musa Cad. 6,8,10 Galata Tel: 44 67 64 Telg Behlıller Galata Ilâncılık ! f• • 100 LİRA Reklâmcılık 18285966 AYUK TAKSİTLE ARSALAR PEŞİN 1000 LİRA Müracaat • Bostancı Otobus durağı Fırın yanı No 538 566 59Ö7 SİGORTALI İŞÇİLERE SATlLlK | Kaloriferli ve Asansöriü Daire'er ; Bakırkoy Bahçelievlerde, altmda dukkânları olan 11 katlı • apartınanda 7000 §000 pCşınle, 20 sene vadeh, 3 ve 4 odalı ka . • lorıferll ve asansorlu daıreler satılıktır Tel 22 90 53 İ fmwtMMMia<aM>iMMMiawaMaMMtMMmMaıwMmıt»ımıwiMin« ı> 1 Her turlu ıthal muamelelerı Bankamızca \apılmak kaydıyle ve kapalı zarf usulu ıle 1 adet kartografık reproduksıvon âletı satın almacaktır 2 Bu ışe aı f şartnameler Bankaniız Tıcarct Servısmden ve Istanbulda 1 Bolge Müdürlüğünden 20 TL bedelle temın edılebılır 3 Tekhfler malzeme bed"!me u\gun g< çıcı temmatla bırhkte en geç 25 6 1964 gunu saat 12 00 >e kadar Bankada bulunduıulacak 26 61964 gunu «aat 15 00 de Satınalma Korrısvonunda ıcıUcrfktır (Basın 7691 A, 44115947) Itter Eankasmdan w Lv.A.İst. 2 No.Sat Al. Kom. Bşk. dan: Sirkeci D. Kapı Askerî ıhtıyaç ıçm kapalı zarfla 80 000 lira ödeneğı dahilınde tahmını fıatı 4 lıradan gebre satın almacaktır Geçicı teminatı 5250 lira olup ıhalesı 8 haziran 1964 pazartesı gunu saat 11 de Kom da yanılacaktır Teklıf mektuplarının ıhale saatmden bır saat evvel Kom na venlmesı şarttır Postada vukua Kelecek eec1kmeler hıçbır sur?tte kabul edılmez Tamamı bır ıstekhve ıhale edılebıleceğı gıbı 1'2 nıspetınden aşağı olrnavan partıler halınde de ıhale edılebılır Evsaf ve şaıtnamesı Ankara ve Izmır Lv  lıklennde, numune evsaf ve sartnamesı Kom da gorulebılır. (447 B M » 8241/5949) Cumhuııjet 5976 ..................... ATAKÖY PLAJI 1964 yılı sezonu ıçın kabınlerın hızmet ışleıı, şezlong şem sıye ve satış eşya kısmı arttırmaja çıkartılmıştıı Şartname, Mudurluğumuzden temın edılebılır Mu\akkat teminat 3 000 TL olup, teklıflerın kapalı zarfla 29 5 964 Cuma gunu saat 15 00 e kadrti \erılmesı. T İM L O • Tıırkıve Inşaat \e Malz«>m» Ltd Ştı Mık'.îl Cad No 181 155 kat 6 (Basın S6175963)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog