Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

!6 Mayıs 1964 CUMHURÎYET DEŞ £J 111111 | « Kadınlar Hapishanesi E E E = = = = E = = = = = = E E E E Ş E E E E = E E = = E E Sayfamz ve Siz » = •Sayfanıı ve Siı» bu haftt da aramzda dolastı durdu. Berberde, tincmada, rapurda, bekleme yerinde, is yerinde, evde bir torunun cevabını aradı : llllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllll ADINMODA Son günlerde, Milliyet'te Hâllt Çspının dtişündürücü ve güzel bir röporUJ lerisi çıktı. Sıvsı Hapishanesindeki «gır eesalı kadınları anlatıyordio. tçimde düğfim dfigum aeı Ite okndntn günolsa sen bılırsin. Nedir bu boyan na koyu mavı çızgı çeken, kendin» ma merakınî lcrce. Sıvas balılarına ayak basmak defcil, bir daha bakamıyaca| güzel bir pembe ağız yaratmasını Neden boyanıyorsunuz? Ona, «sen» diyebilecek kadar ya bilen bu kadın, haftanın en çetin gım gibi geliyor bana. Çünkü bn bahtnı kadınlar doknyor enları. E Bazan sürpnzli, bazan düşündükındım da, neden boyâyı bu kadar kadını oldu. Konuşuyor, konuşu«On, onbeş, yirmi yıl givmişler». Hücre ceıası çekip nasılsa E seviyordu. bilmiyordum. yordu. Yalnız bulmak bir işti. çıldırmadan kurtnlanı var. tdaradan döneni var. Hikâyelerinin = rücü idi cevaplar. Sahiplerini ele Her gün baska bir kız gibi gö Neyse, değdi sabrıma : Ç«t« kanlı : Ve hepıinde bir erkek. E vermiyeceğime »öz verdim. rünmek... Bnndan güzel sebep mi * Insan bn. dedi. bir gün yorgnn Biri, kendini yıllarca bayvanlar gibi döven adnroı «ldürmüş. = anyorsnnnz? oluyorsunuz, bir gün keyfiniz olBiri onyedisinde bir delikanlıya gönül vermiş, ona çötürüyornı E Beyoğlu linemalarından birinln Tıpkı sinemaya gelisi gibi, canı 1 Belki de... llk yirmilerde, esinti[ ba bulmuştum bile. O kadar usta Gençlik + para + boş vakit.. Ü muyor, üzüntünüı oluyor.. Neden diye kaçınp tuzağa düsürmüşler, sononda zehirleyivennif tııra E holü. Kim kimi bekliyor, bilmem herkes içimi okusun. Boyanmayı gl knranı. Onüçünde kocaya vermigler birini. Gencecik dört ço E ama, ben, cboyanışı en çok dikkati istiyor boyanıyordu iste... lere, nedeni aramadan katılmanm i ca çizdiği bu kaşları, bu dudaklan çünün toplamı bir cevap. * sevivorum doğrnsu. Maske gibi cuga ana olmus. Erkeği, adam öldünnüş: «Sen kadınsın, çok eeza E çeken kadın. ı bekliyorum. Hele ayn tadı vardır. silse... gözlerini gölgesız, kirpikleKime sorsam... kime sorsam di saklanıyorum arkasına.. vermezler sana» diye kandırmıs onu. SBÇU üstüne almıs savallı, E gelsin de, bir kolayını buluruz sor Çok gençti, esmerdi ve hoştu. rini rimelsiz bıraksa Alnında bir sıra perçemi vardı. Gürültücü berber başhğımn al Hakkı vardı, boyanması iâzımdl. yordum, aklıma o geldı. En mera j Mesleğinin etkısi açıktı. Söyliyeşimdi o çüriiyor zindanda, adam evlenmiş.. E manın. kı çekecek örnekti. Baş çevirten mem neydi mesleği.. Kleopatra'mnki gibi. İki siyah, ka tında kıpırdamadan Okuyor, okuyordum, biç gelmiyeeekti sanki «onn. Göne öz = duruyordu. * bir kadınca havası vardı, bunu en | Pudralığını çıkardı. pudrasını talın çizginin arasından bakıyordu Bir yt;ama daigası geçse yüzünlem, «erkege özlem çekıyorlar», parmaklık ardında çfirfiyorlar = Yaglı boya gibi iki kaş, iri bir zeledi. İç dünyasından bir seyler kara gözleri. Bir elinde sigarası. den, kırıştırır diye korkuyor gibiy turuncumsu ağız. Hemen karşım çok makiyajına borçlu idi. Ve... dı. Ayn aynydı hikâyeleri, ama bir tek «neden» i vardı hepsinin. E öbüründe romanı. Heyecanlı bir di. Bekledim aynanın önüne geç da oturuyor ve yalnız. Ama etra erkek mesleği sayılan bir meslekte sezinlerim diye mi korkmustu, kim Ve • nedende biı vardık. Bu kadınlar. biz karanlıklann en kor E bilir.. yerinde mi kestim okumasını bil mesini. Degerdi beklemeye. Koca fımız çok kalabahk. Sonra bu kaşknnennda bıraktıtımız için oradaydılar. Bir damiacık ışıklan E mem, belli etmedi. Cevabı açık, salonun (1) numaralı güzeliydi. j lar • çatık da değiller ama • hiç * ol»a öylesine kör faciaların agma dfişerler miydi? E kesin. Neden mi boyanıyordu?.. llk gençlikte denemese de yılların | öyle konuşma havası bırakmıyorKöyü hâlâ tanımıyoruz. Hâlâ ayn bir dünyaya bakar gibiyiz. = Soru her kadın içinde, her çağa Can sıkıntısından... elinden sıvısmasını bilmişti. lar insanda. Bir vakitler, çeşmelerinin basında romantik «evdalar dolasan, ~ açıktı anket. O'na da tabii.. 70 leBir sinirli sigara, bir roman, bir Size, en uzun cevabı, bu sefer rindeydi, boyanıyordu. Zeki, esbillflr dereli bir köy nydurmuştak kendimize. Birkae gerçekçi E Kleopatra güzelliği. Ve can sıkınaldığımı söylersem ne dersiniz? prili, aydın kadındı. Birkaç yabaneser, röportaj, fotofraf nyardı biraz. Dofiımdan ölöme çile çe E tısı... Yakısmıyor da değillerdi birGülümseyince. kaslarını unuttum cı dil biliyordu. Konser merakiyle ken yan ae, yart çıplak köylü kadını farkedebildik. E birlerine... bile.. şehir şehir dolaşıyordu Avrupada. Ama bu bile bir uzaktan, dıstan görüş. Köy kadınının, alın E Boyanıyor ve yakıştmyordu. Hâlâ * yazıgı gibi karanlığı daha derinlere uzanıyor. E Birçok sebepleri olabilir bopırıl pırıl gözlerini belli belirsiz Çahstığı küçük büroya bir ka«Kadınlar Hapishanesi» o karanlıkların katını aralıyordn, o E yanmanın. Herkese göre degisir bu gölgeliyordu. Dudak boyası olgun dın inceliği katar. Basit sabah eltabii.. Bence en mühimmi ekonokaranlıklardan doğru geliyordu bize. Ş bir pembeydi. Tatlı kırışıklannı biseleri giyse de baktırır. Kime mik sebep Saçınıza güzel bir biBilmem ne düşündük.. = örten incecik bir pudra tülü vardı. sorsamz bunu böyle diyecektir. çim verdiniz, yüzünüzü güzel boNEYYÎRE KOÇER E Derken, göründü kapıda. Basa Epey oluyordu tanıyah. Böyle bir Bir baska çağın güzelliği... yadınız mı, basma giyseniz başka maklan salına sahna çıktı. Biliyor ankette nasıl unuturdum.. Hete türlü çörünür. Merak etmeyin, kaHiç yadırgamadı sorumu. Tane HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIİT kendine bakıldığını. Uzaktan uza öyle güzel boyandığını da bilirdınların çoğu bilir bunu, onun için Hayret, dedi. neden boyandı tane : vazgeçmezler boyadan... ğımı sen de biliynrsun. Ben, kadı Neden boyanıyornm, öyle mi, ğa Marilyn'ı hatırlatıyor adım atı ken.. (i. Boyalı bebek gibi yüzü var. Cevabı kısacıktı : Hiçbir pudra • krem labrikasımn nın tıpkı erkek gibi çalışabilecegi dedi. Taşımın yıkıntısını görmekSaçları, kaşları, göz kapaklan, kir Hiç düfünmedim. bundan iyi bir reklâm icadedebile ni, kadınca havasından da hiçbir ten başka nasıl kurtarabilirim etpikleri, dudaklan hepsi boyadan şey eksilmiyeceğini ispat etmek is rafımdakileri?.. Galiba biraz da Oysa ben, paydos saatini seçmisceğini sanmıyorum. sanki. Nasıl açtım sozü. onu anla tim. tiyorum. Geri kalan aebepler ö avnnnyorom.. Bir gülüşle bizim soruyu »unjj tamam, gazeteci sırrı. Marilyn'vâ Ne adınızı yazacağım, ne de dum! Düşünür gibi oldu: *** Çereze düskün çocuklar gibi her nemli değil.. ri cevap vermiyebilir, Marilyn'vi isinizi. Söz veriyorum. Yazık ki mesleğini yazmama mü Neden hiçbiri bekledigim o en Lâzım, dedi. Lâzım... yeni boyaya heves eden tatlı bir ri yürüyüp gidebilirdi, gitmedi.. Sahiden düşünmedim hiç. Bel Bir şey daha söyliyecekti, »azmodern kıza sordum : saade etmedi. tabii cevabı vermedi : Neden mi boyanıyomm?. O ki de berkes boyanıyor dive boya geçti. Neden boyandıgını arayıp j Altı ay demeden saç rengi de* «Güzelleşmek için...» diyemedi. kadar tabii şey ki bu . nıyornm ben de.. bulamıyor gibiydi. Ama, ben gali! ğiştirıyorsun, rujunun sayısını olsa Kestane rengi gözlerinin kenan Bilmem ki... | daha kıg, bahar ve yaz ce .. Tflrlflsfl var. Morlar, mavl•rasında bocalayıp duruyor ama, ler, yeıiller... Ama Hmondan porvitrinlerde ladeee yaı var. Ku takal renfine kadar değiıen tarı masların üstündeki renk renk çi ile kırmızı, tonları bn yaı bilhasçekleri, rengârenk parlak hasır sa moda. Sıcak renklerin hepsi, şapkaları ile yaz. Evet, kumaşla 1964 yazında her zamankinden darın çofu çiçek desenleri ile aüslü. ha agır basıyer. Emprime ve keÇiçekli ipeklller. çiçekli ketenler. tenlerin yanuıra fnlarlar da bo çiçekli pikeler.. Mevsimin gözde • H çok knllanılan knmaşlardan si çiçekli kumaslar, çiçeklerin olacak. gnzdesi de gül bu yaz. trili ufaklı' Genç kızlar İçin bilbaua tavgiçiil desenleri vitrinleri bir jül ye edllecek knmaşlara gelincft bahçesine çeviriyor. Beyaı nzeri Her leyden Snee raavi • beyaı, ne frapan kırmızı renkte çok iri pembe • beyaz, kırmın • beysı jrüller var meseli. Bir elbiseye bir kfiçük kareli kumaslar. Bunlardan veya ikj göl aneak döıer. Ama bluzlar, robsömirreler, çesitli gün böyle iri desenlerin nznn boy is düz elbiıeleri, hattl biraz dekoltediğini hatırdan çıkarmamak lâ t e di kmek ve omnzuna yapma bir zım. üfak tefek olanlar daha ktt \ÇİÇ^, ü ^ ' ™ " 1 » " " ^ « î " . 1 * jafetleri bile yaratmak mfimkun. çük desenleri tercib etmeli. iSon d e r e c e gade> p kv e fllltelik Renk kompozisyonlarına gelin çok ucuz. Geee kıyafetlerinde saçları taslı broşlarla süslemek çok moda. Tnkarda, saç» illştirilen taalı bir dal görüyorsnnnı Modadan yeni çizyiler •ir Saçlarda çiçek kadar taşlı f süslcr de var. Tabii, yerine gö h re. •ir Kolsuz, yakasız elbiselerin boyun ve kol yerleri renkli şeritle çevrili. Tek süs bu. •j^ Plljda gemici modası başta geliyor: Lacivertbeyaz yollu kumastan uzun plâj ceketlerinde iri, lâcivert gemici yakaları Düz beyaz caketlerde kenarları beyaz seritli küçük, licivert yakt ve kol bileezikleri Bu bulu» plâj modasının en çok sevilecek yeniliklerinden biri olacaga benziyor. + Bir yenılık daha var fa kat buna geçmiş bir mo ianın geri dönüsü demvk daha doğru olacak; yaka, kol kapjğı knar lariyle kenarlara fitiller >îeçir liyor yine. Psikoloğ'a sorablllrsinix çoeuklar » Oflum Z... A... 10 ya»«n lan sojyal çevrelere intibak ededadır. Evde ne rahat durnyor, mezler. Bu intibak imkânsızhğı ne de kimseye rahat veriyor. onların sert tepkiler'.e karsılaşma Kardeşlerine çatıvor, canımızı larına yol açmaktadır. Sosyal çev sıkıyor. Tırnaklanm yiyor. Faz relerden gelen sert tepkiler aşala gürfiltü yapıvor, durmadan ğılık, terkedilme, kabahatlilik gunn, bnnn istiyor. Sofrada ye duygularının ortaya çıkmalannda mek yemiyor. Betenmediği bir rol oynamaktadırlar. Sinirli çosey yerse kusuyor. Bir şey söycuklar durumlarından kurtulmak leninee sinirleniyor. Okulda ar isterler. Ama bu istegin yarattığı kadaşlaıı ile geçinemiyor. An çabalar sürekli olmazlar. Kararlaşamıvor. Arkadaslarını kız brını çabuk değiştirmektedirler. dıracak, finirlendirecek işler ı Verdikleri <özü biraz sonra unutyapıyor. Tüzü durmadan kı. maktadırlar. Çevrenin sert, anlamıldıyor. Arada sırada kekeli yışsız hareketleri bu çocukları iv vor. Teneffüslerde suraya bu yan ettinrler. Karsı gelmeye tesraya tırmanıyor. ahuk kızı vik ederler. yor. ürkek, korkak bir çocuk. Çocukların bu duruma düşmelerinde çeşitli nedenler rol oynarNeden? !ar. Bazı çocuklar doğustan, bazıC Z... A... nın, sinirli bir ço ları sonradan sinirli olurlar. Gecuk olduğu anlaşılıyor. Sinirli ço nel olarak, doğustan sinirli olan cuklar hastadırlar. Bunlann en çocuklar aşırı derecede alıngandır, belirli özellikleri can sıkıcı dav çabufe kırıiırlar. Baskalannı, özçlranışlardır. Yüzlerinde, iç dünya,..j.. kardeslerini, arkadaşlannı larında olup biten şeyleri, ruhla , . 'kıskanırlar. Adjarmd^Ş, <':^a rını baskı altında Çulunduran. bu ivinçlerinde aşmlık g6steH^eT. Jsi . nallan tansiyıjnu ,Jgörmeık nıürri Ttekleri yerine getirinîıün'gif firnlfekündür. Bazılan iç dünyalarında lerine karşı konuldugu zaman bü yaşadıkları gibi bareket ederler. yük bir hiddete kapılırlar. Zor Sinirli çocuklar normal değildir işlere girismek istemezler. Herler. Bu çocukların ruhlarında a hangi bir tehlikeyi göze alamazhenksizlikler, sarsıntılar vardır. lar. Arkada; edinmek arzusunu Bu yüzden büyüklerin isteklerine pek duymazlar. Sınıfta çekingöre hareket edemezler. Bunları. gen olurlar. Sorulan »eylere sertlikle, ağır sözlerle, korku ile cevap veremezler veya lorlukyola getirmek mümkün değildir. j a cevap verirler. ÇevreleriSinirli çocuklar kendilerine her ne, baskalarına fazla önem verirzaman hâkim olamazlar. Bir yerler. Fena tanınmaktan korkarlar. de uzun zaman kalamazlar. Ça Fazla heyecanlıdırlar. Bunun Ibuk yorulurlar. Buna rağmen daLçin, hissl, heyecanlı eserler, filim mı hartket halindedirler. Düşünjler, ölüm, kaza haberleri, anne, celerinde, duygularında devam jbaba arasındaki münakaşslar bu lılık yoktur. Ani olaylar onlan j çocuklar üzerinde sürekli ve tehkorkutur. Yerlerinden sıçratır. Si likeli etkiler meydana getirirler. nirli çocuklar haUerinden mem [ Bütün bunlara dıkkat etmeli. nun değildirler. İçinde bulundukj ö . H. Sapıade bir elblseyl ıfltlemek İçin öıtüne broş ilistirilmia kemerlerden (aydalanılıyor. Borada gördUtünüz broş telkâridir. Kemerin panlan elbiıeye zıt renkte grogren knrdeleden konmu»tnr Kadın dernefclerinin çalışmaları üstü incilerle lütlü yapraklardan raevdana gelen bo orijinal kolye siyah dekolte yakaiı bir gece elbisesi İle kullanılıyor Başlanna çiçek takmak, yaz modasının en sevilen kaprislerinden biri olacaktır. Paris, modern başlardan birini orkideleTle süsledi. Çiçeklerin deSı sikliti kadar, hattâ ondan da çok, yerleştirilişleri gerçekten ince bir buluş. Hem yüıün yan dan görünüşüne çok şey kaıandırıyor. Hem de »akakts, ya da daha tepede çiçekten daha rahat tasınabilir. Eviniz: Odaııız Tuvalet çantasr darsa Mutfağınız Tuvalet takımlannız içln bu zirlf çantayı kendi kendinize yap«bllirsiniz. Bu iş için düz renk veya çiçekli bir kumas seçin. Çantayı yapacağınız kumaşı . ve astannı resimde görüldügü ölçüler üze rine kesin. Çantanın içine ince bir karton veya çok «ert bir keten koyun. Çantanın kenarlarını yanda görüldügü gibi dikin. Biraz kumaş. birkaç saatlik bir emek size güzel bir çanta kmzandırmaya yetecektir. •ergiden bir görünüs Cye sayısı, üç yıl içinde, 12 den7.000 lira ayrılmış. 450 ye yükselen Türk . Amerikan Grupun, ayrıca, küçük çapta Üniversiteler Derneği kadınlar gru köy projeleri var; Kilyosun köyle pu, bıze son çalışmaları üstüne su rinde gönüllü çalışmalara başlanbılgilerı gönderdi: mıs. Köy kadınlanna elişı, ev idatstanbul Ünıversıteıinin Haseki resi, çocuk bakımı öğretilecek. zevkli Bugun size şış Kardıoloji Kliniğine 200.000 liraPara yarHımlan yarara tertip ve dr.ğişik bir takdim şeklini v*lık yardım yapılmış, bu para ile lcnen eğlc>«pler, gösteriler TC ker receğiz. Bu uıulü ızgara köfts için acele ihtiyaç duyulan bir makine meslerin hnaktığı kârla yerine £e de tatbik edebilirsiniz. Költeleri, tabagın iki yanına ahnmış, Cerruhpasa Hastanesi ve tirilmektedır. Mıkrobıoloji Enstitüsüne «çeşitli Ve <Zonta>, geçen haltanm so res'rade görüldügü gibi dizin. Tatıbbi teçhizat» sağlanmıttır. nunda bir «kermes» açtı. Dernek bsğın ortasına domates dilimlerini Tabağın iki ucuna tstanbul Üniversitesinde 4 kız üyelerinin kendi elleriyle hazırla yerieştirin köftelerin öğrenciye burs temin edilmiç. dıkları küçük kadın, çocuk, ev «s. tnaydanoz demetleri, Yoksul çocucları banndıran üç yalarını, süslerini satısa çıkardı, ka üzerine de halka halka kesilmiı so yuva desteklenmiş, Eyüptekl birjzanç, bir köylü kızının îstanbulda ğaniarı koyun ve sıcak sıcak seryuvaya bahçe kazandırmak için [ orta ve lise tahsiline ayrılacaktı. :v>s yapın. Siş köfte Bütün modacıların hazırladıkları koleksiyonlarda plise eteklere dönüs var. Son derece güzel ve kadınca bir havası olan plise etekleri siz de yapın. Aşagıda, bn mevsim moda olan plise eteklerden birkaç örnek bulacaksınız. Bunlann içinden kendi tipinize uyanını seçin : j Eğer çok gençseniı, ba kalın, yuvarlak bütün plili eteği seçin. 2 Eğer uzun boyln iseniz, desenli bir kumastan önde ve arkada orijinal plileri olan bu etek size yaraşacaktır, ? Eğer beliniz biraz kalınca ise, kalça hattından başhyan pliler size çok iyi gidecek. 4 m Hatlarmız biraz yuvarlaksa, asagıya doğru açılan bu dört plili eteği seçin. B ^ Ufak tefek iseniz, kalça üzerinde dikisli, yassı plileri tercih edin. Böylece daha nznn boylu görünecekslniz. g Eğer zayıfsanız, bu, kalçada dttz de, aşağı doğru açılan plili etek tam sizin tipinize uyrun demektir. PLÎSE ETEKLER Kuçuk apartımanları zevkle doşemtk kolay iş değildir. Yerdea r " t « n ' l r apayn btr problem olur. Böyl» bir masa, çsh»madıgınız f*in»«m, Ukemlenin boı y»re bir yer kaplanıadıgı için çok kullanışhdır. Çüzdlik maskekri • • Kora dltler içln jmnmrt» maıkesl: Gün £ luk bir ynmnrtanın unsını btr kahTe k»şı. tı aıltsLı ırTtinvatı ile karııtınnu; yüzü. nüze »tlrünuz. 29 ttaklka bekladikten snn. ia ılık sa ile Tikayınız. •ff Lekell clltlcr İçln, çllek krerai: 36 tane pcmbe çile£i czip jüeünürte lUranüz. Bir taat fonra süte batırılnif bir pamukla <1U. nlz. Gülbiz, bir kadın için bacaklarm onemini kUçttmsemez. Bn yüzden de kendi bacaklarını iyi kornmaya dikkat eder. Gülbiz'in baoaklan, Marlene Dietrich'in bacaklan degil tabii.. Ama biçimli ve sıhhatli bacaklar. önemli olan da bn zaten.. etmez. Ayaklan daıma bakımlıdır. Açık sandallarla güzel görünmesi için topuklanna hafifçe allık sürer. O Topuksuz pabuç Gülbiz'e yakışmıyor. Ama ayakta kalmasını gerektiren çalışma saatlerinde, yürüyüşlerde topuksuz iskarpin giymek zorunda. Bacaklarının ahengini bozmaGülbiz, bazan saatlerce ayakta kalır. Onun mak için, topuksuz pabuçlarm içine topuğu için geceleri y^tagın ayak ueunu hafifçe hafifçe yükselten bir destek ctopukçuk» yeryükseltir. Böylece kan deverenı normallele»tiriyor. şir. Varis tehlikesi önlenmiş olur. Bu usulü 0 Gülbiz. bacaklan daba güzel gösteren ince• atblk edeliberi Gülbiz rahat. Baeaklan arcik çoraplar ieviyor. Onlann ömUrlerini tık ağrımıyor. uzatmak için bir usulü var : Giymeden once içine pek az kola katılmıs bir suya batıKısa etek modası dikkati bütün bütiine barıyor. Her gece de yıkayıp, sıkmadan, açık caklara çekti. Ba yüzden Gülbiz, diz kahavada her türlü sıcaktan nzak, knrutuyor. paklarına krem süriip padralamayı ibmal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog