Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cî"\THURtYET 26 Mayıs 1964 «Bu îş aslında IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII Okurlardan babanın elînde IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllll sevgilim» dufunu bümedığımz alettekı ku sızın elinizde degıldn Bır kere VVınT hınzır bır guluşle «Bu hareketın ne haklıvdı. ne çuk varığa bakmanızı rıca edıvo ı? şırkete geçtıkten sonra karışaFakat Grunya bahsın değısme sını ıstemıvordu Bu cılgın duru * mazsınız artık Şırket te kararın dogru ne de mantıkh aızım Ha rum Bu varık mahsus bu saat ıçın vapılmıstır tşte saatı âlernu kabul etmekte o Wınter'den dan agla donmez Şımdıye kadar nover,» dıye mınldandı «Neden'» tın içıne koyuyorum Tnk diye donmemıştır ve sımdıden »onra daha fazla guçlük çekmektevdı da donmıyecektır öyle değıl mı «Taze kuskonnaazın mevsımı bır ses işıttıniz, değıl mi* Otoma Basını ellerınin arasına alarak 7 tık kılıt tertıbatıdır bu Sımdi ar değıl de ondan » « \nlamıvorum anlamıvorum'» dostlarım » Cellatlar hep bır ağızdan «ö Grunya sabırsızlıkla, «Yeter tık hıç bır kudret bu saatl bu dne İdeta ınledı «HSli ruva gor âletın içınden çılraramaz Bir artık, Wınter,» dıye bağırdı duğumu sanıvorum Gordu'tlen ledır ovledır,» dıje bağırdılar bakıma bızım teşkilât gibidır bu me duyduklarıma manamıyorum Dragomıloff vennden yan kalka <Sen de onlardan farksızsın, val âlet Bır kere harekete geçti mı bır turlu \ma ben ruya gormu rak uzandı ve Haas'ın elını kav lahl' » durdurulamaz » yorsam butun bu olup bıtenler rajıp sıktı Onun bıle o her zaHanover bir llim adajnınm me gerçekse, ruya goren sızlersınız mankı sennkanlıhğı sarsılmıs gı demektır Uyanın artık bu uyku bıydı Bu arada blfteğını bıtırmıs o rakıyla «Ne lşe varar bu âlet «Istıkbalın umıt ışığı'» dıve lan Breen yennden kalktı ve du kuzum'» dıve sordu nuzdan, kuzurn uyanın Yarabbım bır felâket gonder bize, taş heyecanla soylendı, «Gerçek *ş Breen «Barut verine Inian sevarda asılan paltosunun cebınyağdır başımıza bır zelzele fılân kmın, durustluğun ve mantığın den dort koşelı, uzunca bır pa Mnden favdalanan bır saatlt bom kopart kı bu çılgınların aklı ba zaferıi Bızler vol gostermekte ket alarak gerı geldı Paketın ı badır azızlm » sına gelsm Ne olur Tanrım. sen devam edersek bır gun gelecek çınden koruklu cınsınden portaHanover alnını düsunceyle kıveryuzunde bır ustu» ırk belıre bana ve bu kafıllere yardım et > tıf bır fotoğraf makınasma ben ri'tırarak «Buna benzer Japon cektır Hak ve hakıkat ınsan ha zeyen bır cıhaz çıktı Breen bu icadı bir sey vok muvdu'» dive Wınter onun elını lcavnyarak vatma hâkım olacaktır Bu dun esrarengiz cıhazı gozlerı parlıya sordu fukunetle, «Bu ıs aslında baba vavı ve ınsanoğlunu yaraiırken rak masadakılere gosterdı «Evet aslında bu, bu\uk Japon nın elınde sevgılım,» dıye konus Tannnın kurduğu h»yal hakıkat «Bunun ne olduğunu bılen var âlımı Nakatodaka'nın ıcadıdır tu «O verdıği buyruğu gen alıp olacaktır » mı ıçınızde'» Hatırlıvacaksıni7 Vakitodaka çok sırketı dağıtsa her 1» ballolur bu Hassas cellat Harkıns yerinden Hepsı de, «Hajır» dıye cevap buvuk bır ıcatçıvdı tnsan «esını kabus da aona erer > kalktı ve ağlıvarak reısın bov verdıler natlavıcı bır madde halme getı Dragomıloff., hayır, der gıbl ba nuna snldı Dığerlerındcn de bır Breen bu «efer cebınden aleli ren ozel bır plâk hazi'lamıştı ştnı kaldırdı «Benıra sozumden alkıs ve bravo seslerı koptu de bır cep saatı çıkardı ve, «Bu Sonra bu pl&ğı tecrube ederken donmemı ıstemezsınız herhalde Grunya Ue Wınter gene çaresız bır çalar saattır dostlarım » dı laboratuvarını uçurdu ve kendı dej*ıl mı'» hk ıçınde bakıstılar Sonra Wın ve ızahat verdı «îsvıçre malı sı de oldu » ter, Elgın marka Tam gece yarısını Alsworthy «Hatırlıyorum,» dı • îşte garson geldl, Hanover » gosterıyor Doğru mu'» ve başını sallidı «Ama ben onun Wınter «Oyleyse ben doneyım dedı «Sor bakahm kuşkonmaz Hepsı de kendı saatlerlne bak bu Icadının sırrını da kendisivle •erdığım sozden.» dıye bağırdı konserve miymıs yokıa dejil mıv tılar ve, «Doğru,» dıye cevap veı bırlıkte vok olduğunu sanıyor «Şırkete olum sıparijtnl veren bedller dum » nım Gen alırsam ne olur'» Garson kuskonmazın konserve «Azız reısımız, mutarekemız ge Breen «Hepimiz oyle sanıvorHaas gavet sofuk bir ıfadeyle, olduğunu »ovleymce Hanover ko ce yarısından sonra saat bırde duk», dedı «Lakin bir casus bu «Kendınızı unutuyorsunuz, Mr purdu ve «tes puskurmeğe ban sona erıyor Ben de bu saatı bı.ı Şımdı Winter,» dedı Sız ladece bır mus ladı Zavallı garson neve uğra tam bir dakıka geçe çalma uze •ırrı çalmavı başarmıs terııiniı Siparısınızi geri almak dıjını sasırarak çekıldıkten ionra re kuruyorum Şımdı su ne ol anlatmama luzum olmayan ka nallar voluyla bu benlm kı.l.gı ma geldı ve sonunda NakstodaTOPLANTI ka'nın «ırnm «atın aldım » Son Hlsar Kadınlar Vardım Derra Breen gogsu kabarırak «Bu ... senellk Urauml Heyet •ırrı vssıvetnamemde Amerikan toplantısım 28 Mayıs perfembHukumetıne bırakmış bulunuyo(UnO sat 18 30 da Bebelc Artfl rum» dıve ilâve etti P»sa Korueu Ortaklar Ap No 11 Mrs Brznznvraklnln «vlnde Grunva dehset ıçinrle «Ama yapacafını blldirlr Batmandakı Bolge İşletme Mudurluğumuzde ıstıhdam edilbunu bunu kurdunuz sız » dı mek uzere, askerlığını yapmıs ve Ingıhzce bılen Kımya Yuksek ve kekeledı «Saat çalıp da bomGÜNDEM ba patlavınca hepımı/ı bırden Muhendıslerıne ıhtıyaç vardır ucııracak demektır» 1 Rlva«et Dlvanı teçlırtl Ucretler tatmınkâr olup duruma gore tesblt olunur TallpSOLDAN S\ĞA 2 Faallvet ve Murakıplar raBreen buvuk bır ınemnuniyet 1 tUvdurma olarak lerın Ankara Yenışehır Inkılâp Sokak No 6 Hakı Genel Müapılmış ponı İle bllançonun okunle, «Evet» dıverek baçını salla hastalık dfvası» anlamına Ikl söz durluğumuze muracaatlan rıca olunur mast dı «Burada kalanın kurtulması (son zamanlarda çogunun falllert ya% Idare Heyrtl ve Muralapkalandı) 2 «Bırkonuta alt hücrena imkan voktur » lann lbran ^Basın 89445210/5952) nln blna edilmesl» mânaeına ıkl söz 4 Yenl Idar« Heyett T« Genç k z korkudan çok ofkev 3 Zarann aksl olan hall ^aglıyaMorakıplar leclml le sesı tıtrıvrek «Durdurun şu rak blze menfaat verme durumu I Yenl yıl BUtçeglnln mttzamenhus âletı ovleyse'» dıye ba lpllk bukme ar»cı 4 Günev Asya keral memleketlerınln blr kıamında kulğırdı « D»rnek Tüıfljönd» <le|J«Imkansi7 hanım kızım Zaten lanılan blr çeflt muslkl âletl blr In«tkllk tckltfl san» aonradan takılan ad Atlı 1 İsparta garnızonu ıhtıyacı ıçın kapalı zarf usulüyle *5 ışın guzelhğı de bu va' Kımva veya motorlu t«»U vasıtaian5 (sojul) fon pathcan, 15 ton T bıber, 40 ton domates satın alınamantığı teknık sanayı mantığı 6 Romanyada blr ıbölife hem lâf caktır ve /aman mantığı bu alette bıreder hem de blr" ^eJrkoJtadmı an)*Cumhurly»* leşmıs bulunuyor Bu bıleşımı yablllr M bedeh 54 500 lıra, z temınatı 3 975 liradır T ö'edenberl hareketl yer yuzunde hıç bır kudret boza arabt aylara esas tutulmuş tablt blr 2 Ihalesı 8 hazıran 1964 pazartesı jwnü saat 1100 de yaKAYTP II H 1»« t»rlh n 151888 maz artık Âletın ısıne kar srr a pevk cuma g*Unlerl mlnare şerefepılacaktır numarah lthal müMtdealnln O nüsya kalkarsanız bır an once patlerlnden venlen 8 nBuğdav flda3 Evsaf ve şartnamesı Komısyonda ve Ankara İstanbul nının blr grup dalını dudaklannın h«sı kavbolmuîtur Yentslnl alacalatmış olursunuz o kadar1» Le\ azım Âmırlıklennde gorulebılır arasına alıp lçlne çeken» anlamına gımdan «sk!«inln hükmü yoktur Ikl soz 9 «^pansız blr hareketle 4 Teklıf mektuplarının ıhaleden bır saat önce verılmesi Samır Çerasl kabul etmevlp gert verme» karşılıgı Grunva şımdı dehset ıçınde Ikl soz blr edatın kı«sltılmı« ve ka «•^•^•s»»»»"^^^»^^^^^^^^^^^^^^^™ Cumhuriy«t »58 (475 Basuı 85755948) ' sevdığı adamın elıne sarılmıştı lmlastnlmısı YIİKARIDAN AŞ\6IYA ~ ......^. •••••••< •••< Fakat Hanover menhus cıhazın >» » • • • »•• • • ' Pazarın mcrkezı BrukseJ'eSABENA . . . » • • • • • • ••••••••••••• > • • • • • etrafında merak ve hevacanla do 1 «Başı sarıklı vobaz tlpl peder» nup dolasarak mukemfflel servıst vcrcbılır mâna=ına Ikl soz 2 «,trafı su İle şan» karşılıgı parçası 3 Gdzel blr «Harıka, azızım hârıka » diyor çevrtll topmk ıkl söz bulmava ugradu «Senı tebrık ederım Breen sanat eserl karsı»md Insan çok defa ÖZEN 369994 «Gençlık .Gençllk» Daha sonra bu sırnnı bana da bovle kalır, blr dllin çeçltll konuşuSÎNEMA 63 (KYah) «Adalar ŞeyUm». jansı 4 Ter«l açıklarsan çok memnun olurum luş tarzınngetır'» anlamına blr «lpllk SÜREYTA 360682 «Kanh Rom ». lpllk hale emlrçok mınnettar kalırım dostum » dlr «baskı vapar» anlamına bir çeSUNAR 1 «Gel Sevışehm», 2 «KorsanWınter, «Burada daha fazla ka kım 5 «Çok mükemmel damızlık lar Adası» DORMEN (Gülrıı Sururî Engin Cezzar Toplırsak havava uçacagımızı ıınu erkek keçl» anlamına Uç soz 6 XnKULÜP (B Beyi) «Adanalı Tayfur Kardeıluluğu) 449736 Haldun Taner ın «Keçanlı tuyorsunuz, azızım • dıve onla sanı hem meçgul eder hem de geçınler» SABENA nın 40 smılik Alı Destanı» muzıklı komedısı. rın bu hareketlı ve zevklı kotıuş dlrlr blr renk ÇELİKTAŞ (Maltepe) «Gurbet Kuslan» (T) • 123456789 çev rlllnce roa(•cıüİMSlnl antttaıytuz I masını kestı SEN.LU TECROBEİ denden siclm olur 7 «Dln TARIN • ve dünva l«lerlau3 (aua nl blrblrlnden NE TAZIK' • ıifiianm a a Ilâncılık 263/5958 avırmıı zlhnl• vettekl klçl» ma ATLAS 440835 «Ben Çalmadım» (F) naeına ikl soz w EMEK 448439 «İkı Kere İkı Altı Eder» 8 «En dü?ü ÖZEL TÎYATROLAR • tNCl 484595 «Cıcı Can» derece veva de DnnkD bulmaeaniD METDAN SAHNESt 175200 Çarsamb» tatil KER\AN 480423 «İkı Kere İkı Altı Eder». geri bovle be halledllmis jrkl) Suare 21 15 te Perşembe ve Cuma saat 18 15 • llrtlllr notalarda durgu içaretl 9 KONAK 482606 «Damgah Însanlar». te matınede «Sıl Baştan», Cumartesı ve PaLÜKS 440380 • «Cıcı Can» Bır sıfat Ukısı Asvanın kuzeylnde zar matınelerde ve her gece suarede «Zafer büvük blr akar su LEVENT «Alaska Fedaıleri» Madalyası» RÜTA 448439 • «101 Dalmaçyalı». HALKE>1 OÎÜNCüLARl 129474 Çar*am S \RAY «Gurleyen Kuşlar» ba, Cumartesı Pazar 20.30 da «öteye Doğru» SİTE 477762 «101 Dalmaçyalı». ARENA TÎYATROSD (Istanbul) Kuçuk TıŞ\N 486792 «Felek Benim» (T) vatro sahne«mde Suare 21 15 te (CumarTAN 480740 «Roma Esıresı» tesı ve pazar ofîrencılere matıne saat 15 te) Y. MELEK «Damgah Insanlar». TENt AR «Roket Adam» (T) «Sezar ile Kleopatra». * tTFAİYE: Beyoğlu 44 40 44 Î.TAKStM «On Guzel Bacak» TILDIZ 476342 1 «Dışı örumcek», İstanbul• 21 42 22 Kadıköy: ALEMDAR 223683 «On Gıizel Bacak» 36 08 72 Üskudar 36 09 45 T8U (K Gumruk) 211917 • 1 «Tophaneli Bakırkoy 71 64 66 Adalar: • 51 60 »1 Istınye 63 60 20 Osman», 2 «Yuz Karaaı» * POLÎ8ÎMDAT: İstanbul 27 45 00 BULVAR 213578 .Şofor Nebahat'ın Kıtı». ALEMDAR 154136 1 «Kaptan Ejlenı Beyoğlu • 27 45 01 Anadolu KULÜP 227183 «Gurbet Kuşlan» (T). jor» ( T \ 2 «Aş Fısıltıları» (T) • Yakası 27 45 02 Sıhht tmdat: MARMARA «101 Dalmaçyalı» Çok alâkadar olan Hericonrt nisanjiha Herieourt: «Şansım yok, dlye dfişündtt. Lmma, elbıse defıstırmek üzere odasıÇ ANKARA 123432 «Kopru» (1) Beyoğlu • 44 49 98 Fatıh MELEK (Eyıip) «Çapraz Dehkanh». «Dostum bu Herlf benı sevmlvor. Emma'nın da hakkı na çıkmıştı. Herieourt balkona gıttı. Bahçe vaklaaarak bıça|ı çıkardı ve: ş g ç | BÜYÜK 124075 «Çapkın Kız» ( İ R ) RENK 211525 «Damgah Însanlar» 21 15 95 Üskudar 36 05 38 ddi kj de Rudı bır nısangâba bıçak «abet ettJrme ıste pek Mtasınız, dedi, bakjyornm attıfı var. Ama ne diye bu kadar korktu? Fak»l p GÖLB\ŞI 122215 «Şevtan Bunun Nere=ınŞIK 223542 «Cıcı Can». »imdı hatırladım Seıwald da kalbine "•Jj" R d H f • ÜÇAK: T H Y (Termmal)ce çaluıyordu. Bu ışte hakikaten mahirdı mz yerlni bulnyor.. Rudı, Herıcourfa k kor de» (T) 44 02 96 Hava Alanı • 73 82 40 TENÎ 225892 «Anne Frank'ın H&tıra Defteri». çunku yırraı adımdan nişangfiha bıcafını kn İle baktı, sonra elinden bıçağı kaparak eden bır bıçak darbesiyle öldörOlmOştü .. ÎNCÎ 121986 «Çıplak Dunva» \T) I E N İ (B Koy) 1 »ölüm Pazarı, 2 «HanC o k I» r i P b l r • • d f dofrn»n > • »n jerlestırmeğe muvaffak olmnştn. • TREN: Demiryolları 36 04 75 bjvçtı... KONAK 120750 1 Nısan Yuzu^u 2 cının Kızı». (Arkası yar) (Haydarp»Ş«) 22 30 79 (Sir«Bahçevar» •••••••••••••••••>••••••• KADIKÖY • <••*••••••• I kecı) RENKLİ 132163 «Sehvet Kadını» (I) OPERA 360821 • «Cici Can» ULlıS 122294 «En lyı Duşman» U) • HAVAGAZI: İstanbul • 12 45 80 REKS 380112 «Çapkın Kızlar». (Gunduz) 2144 26 (Gece) Kad ı k o y 36 46 20 Siparîşi geri almak elinizde değil 24 Esrarengiz bir icat Tanrımn kurduğu hayal Adı \e adresi mahrm bir o de klmse kimseve yar olmnyor. Pakat hakkımıı yokmnş, bnna mıs Mecllste ve bflyle bekllyorkavDcnmuz yaııyor. thtiyar balimızde el arnç aç rsfmen cıttlk. tabit çevrildik. muş J «Emeklilik konusnnda de madan, şfiyle böyle idaremlzi Ehh. Son mercl B W MecllslŞımdi,' eıkl 13 senellk hlımet ferli gaıetenizde hayll sıkSyet sağlıyacak bir gelır temln ede dir, dedik, oraya bir dilekçe vol bıç oluvor, yeniden basladıfmız çıktı hepsl de yerinde, fakat bılelım dıve duşundttm. Ce ladım Tıllar geçtı, netice yok. 2 3 yılhk bizmetle emekli olaEvet fakatı da var bn ısın. ki vap tbtılSlden sonra çıkan bir tkinelainl volladım, esklsi glbl ctttT Ayda 100 • 150 llra ya ve«Acaba okavnp, ilgilenen var kanunla, bizlm eski hizmetlerin bir noamara verip, kavda s*ç rirler, ya vermeıler sitortadan. Şlmdt bekllveceğiz ar Ba paravı klraya mı venrtin, mı*> Dâvs bnrada. Toksa siz ustfine sünçer çekilmis Ey mlşler çavet samimt bir davranısla bfi vah Hanı, Insan haklan var tık. Ben defil »jmekllHk yaaı viyeceğe mi. fiyecefe ml, yata>uk vardımlar vspmıs olnvor dı, hnknk nlzamı vardı, blılerin ma, ber halde 810m •asıma gel eags rnı? «annz, bizlere Netieesl ne ola mfiktesep hakkı nasıl elimtzden dlfimde aneak netıeelenir bn dl Ben ve benlm fibilerin içinl cak; merak edileeek hnsns bn alınır, dedim Anava«a Mahke lekçe. Çönktt damm onn eöskemiren ba dertle Ufileneeek trrivor Bınlerle dilekçe var bır mılletveklli anyornf.» O durnmdakılerden htri de me«ıne ba«.vurmavı dfigündfim benim 1930 Tihnda devlet hlzmetine gırdlm 1937 ye kadar ficretll çalıstım. 1437 de eıkan bir kanunla maasa reçtim. 1944 de çıkan bir kannna gBre 0eretli hlzraetin emekllllfe eklenecek çBrevimden doiavı borç lanma talep ettim DileiŞım d5n Okuyncumaı Şadi Kalaş yaıı dırde Kadıköv clvarını piı ko 2 Demlryollan idareslnin dolas, netıce bnlmadsn ben Is vor: kalara bogan aradaki «ıjtılık, Anadoln yakan volen naklİT»tifa ettım, terbest havata atıl«Ulastırma Bakanlıgına ve 1» Kadıkfv havallsinden eıkaeak tinı kaıanmak maksadtvle bandıtn. (1945 ocak.) Bana cevap lnaaat molozlan ile kıaa blr m llyS battını elektriklendinneje a tanbnl \alılığine; verdıler bagladığı gorfllmekiedir. Görüldügü üzere ber meydan manda kendlllfinden masraff» Bn isin «onnnda 1520 dakika«tatıfa ettljin Için bir muadoldnrnlmng ve bBvlellkle gesrıbı Kadıköy iskele meydanı da mele yapılamaz. Möktesep haknl« blr meydan kazanılmı» «Ia da bir tren Te karfılıfı vapnr bngunku ibtlvacı karşılavamalar çahftınlsa dahl KsdıkoT De kındır, yenıden bir bizmete glr makta, volcu ve trafık bakımın cshtır Bn nretle de: bağlaniım bnlnnmayaeak olatı diğinde işlem vürötulecektir.» dan bir kesmekeş hallni almak1 Ba yenı rıhtım üzerlnde bir banlly» battına yapılaeak Gel zaman, jit zaman Emek tadır Bn ihtıvae karşısında mev Mavdarpaşa . KadıkSv vapnrlsli Sandı?ına değıl de, Işçı Si dandakı park, erimekte ve gü rınin mflstereken vanas*enkları masraf da heder edtlmif slaeak tır. gortalarına bağlı bır ışe gırdim nun bırınde vok olacağa da ben Stnis meydandi ınşa edileceı. Bn Itlbarla elektrikli tTen t«Eskı bızmetle bırleıtırılıp, altmı zemektedır. tf* bir iskele tle de n&len mev sisleri Havdarpa«ava tatbik esa yaklaşan yasta bir eraeklıDünvada ve memleketimlzde oii( ikı ıskel'd^n birınin kaldı dilmeden bn yenl iskeleye baflik hakkı kazanalım. Ba devirdenız kenarlarıııdaki musaıt sa rı ma.ı snretiy e «aglanacak per lantuı etüd edilmelidir. hıller doldurulmak suretivle ara sonel tasarra'n masratı yan, ya Bircok islerimlıde mflsahrde zı kazanılmaktadır Ba eâmle rva indırılee>ktlr. ftt'tlmlz eibl mfleaseıeler raOaden olmak uzere H Paşa sabili Avrıea çok «z vnlen İle lefrı tereken çalı«mamaktadırlar. AU Et Balık Karnmu önundekı de (er yapmakta ol m KSprfl • Hav kalı müeggegelerln bn hnmgta mırvol tahmıl tahlıve ıskelesi riarpasa K5prd vapur battında •amimi olarak calısmalannın teile Kadıköy Adalar tskelesi ara da vapnr tasarrnfn laglanmıs mlni hagnsana PlSnlama Daireslsı bir rıhtımla baeiandıifı tak olacaktır ne avrıea arz ederlm » Uzerine sünger geçilen emeklilik hakkı Kadıköy iskele meydanı ve ka?şı yakada elektrikli tren BULMACA 123456789 Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden: Kimya Yüksek Mühendisi Alınacaktır İsparta As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Ace'eye hacet yok m Af RO... S1HE t SABENA ıstanbul'do Ankara'do Lüzumlu Teletonlat j i Ankara'do 26 Mayıs 1925 tari hli Cumhuriyet'ten Macar Profesoru Knoş dun Darulfunun (Ünıversıte) salonun da ılk konferansını Turkçe olarak vermışbr Sozlenne «Bır var mış, bır yokmus» dıve başlıvan Profesor Knos Turkçeyı nası oğrendığını anlatmıs ve Turklere aıt hâtıralarmı tatlı bır dıll< nakletmıştır Prcfesor konferansı sırasmda «Dunyanın en ıv ınsanları Tur'ılerdır» sozunu bırkaç defa tekrarlamıştır Tıp Fakultesı Profesorler Kurulu dun toplanmış ve Nurettır Bevın Rektorluğe seçılmesi ile başlıyan Fakulte Dekarılığına Dr Neş'et Omer B?\ ı ıntıhap etmıştır Dun Japonva'da vukua gelen buvuk deprem netıcesınde 5 bın kışı olmuş, 1900 ldşı yaralanmış ve 10 bın kı^ı de evsız kalmıştır Türkce konferans veren Nacar Profesörü Tıbbiyede De kan seçimi İ S T A N B U L 7 30 Açılıs Kısa hab«rl«r TUr kuler 7 45 Hafli müzlk 8 00 Haberler 8 19 Salon orkertralan 8 45 Çeslül müzlk »00 îst*nbulun eesl 9 20 Sağlık ÖJÜtlerı 9 30 Küçük konser 10 00 Kıs haberler Kapanı» 12 00 Açılı» Kısa hberler Salon orkestralarından 12 30 Şarkılar 12 50 Hafif müzlk 13 M Haberler 13 15 Plak dolabından 13 30 Şarkılar 13 50 Çesltl! tnüzık 14 15 Törküler 14 V Küçük konııer 15JOO Kısa haberler Kapanıs 17 00 Açılıs Kısa haberler ı05 Haflf mılzlk 17 15 Saz e=pr lerl 17 30 Karma faflı 17^ kı=:a ılîn'sr 18 00 ReKİamlar gr cldl 1"> 00 Haberlcr Günluk nla»lqr 1 9 Tî Soç m konu=malnn ' 0 4ı kitap «a^tl 21 O(] TürküIer 21 15 Tnhans«nn alle=l Prof Knoş Dr Nes et Omer B«y Japonva'da büvük bir deprem Şevh Said'm mu hakemesi başladı Şejh Saıd ve avenesının muhakem£> nc dun Şaık Istıklâl Mahkemesınde baslanmıştır Mahkeme once huvıyetlerın tesbıtıne başlamış, sonra sorgulaid gtçmijtır 21 35 Haflf müzik 21 40 Şarkılar 22 00 R e k l l m l a r geçldl » J O Blr vazar blr eser 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllert 2S 00 Radyo eenfoni orkestrası 23 30 Çesltll müzlk 24 00 Kısa haberler Kapanıs İ 9 T \ V B U L ÎL RADTOSTJ 17 58 Açılıs 18 00 Dans müzlgı 18 30 Caz dünyasından 19 00 Melodllpr Ulkeslnde gezl 1910 KUçük konser 20 00 Radyo ile Almanea 20 15 Plâklar arasmda 20 45 Haflf mtlzlk 21 00 Gece 1 nn«eri 2T 00 Çeçlth mözlk • 00 Kapanıs M tSTAVBUI P O l t S R<VDYOSTJ 10 58 Açıli" 1100 Şarkılnr A T ^"nar 11 20 Plâk dnlabından '140 Türküler N B a m m X Se <Met7el C Sevım 12 00 Kapani" 1ı ° Acılıç 16 nn Şarkılar \ ' nal C Tccer M yıld\zd"erfn 16^0 EU ls FHeelcv aovlüvnr ^ 40 TurkuİPr N î n n a c C Eller A itiim k >ru^iîia^ı ly j H *tll 1 muzık 1° 50 Seçın* kunuprtıaFi 20 00 ria'ıf müzik ^0 05 Srı,ın konusımı 20 15 F ıflf muzik «27 Açılı; 6 30 Günavdm s«20 20 Srcim konuşm>=ı 20 r I "f vın dlnlevlcüer 7 30 Sabah m ü zlğl 7 45 Şarkı v e saz 8 00 Kaflf muzık 20^5 Scçl n knnu"ması 20 45 Hafif muzık 0 i0 Haberler 8 10 Hava durumu Lvkudan once 20 55 KucüU l l n 8 15 Slzln lçln çalıyoruz 8 °0 Bu Ur '1 00 M<;d h3berler 21 0 ' 'abahın şarkılan 9 00 K D mıs = ukılar 21 20 P<*nt » m a 21 "î 1157 Açılı? 12 00 Kısa habe Kli^ı Tark muzıgi knrosu "2ftr ler 12 02 ö g l e tatlll Irln 12'•i 1 B M M saatl 22 20 Virmiirt Küçük ilânlar 12 10 Ovun h n « vu7Mİın muzlgı 22 43 H hfrler ları v e şarkılar 13 0O Hihrrl"' i j n Gece konwri ' 1 4 0 GeT5 10 Hava durumu 13 15 Öelf \e \ R i ı ^ ' n df>"rn *" 1 0' I ^panıç komert « 4 0 Şarkılar 14 00 \» K » R * tT RAnVOStl Çesltli sollstler, çe«ltU m^lndıpr Tfi ı" Arll • 17 00 Dan" mllzifr' 4 30 Sarkılar 14 45 TurtuıW 18 00 " r e esTİ^rı }1"ft ?oil««15 00 Kapanıç l r v» < ı 4 « t r s h r 10 00 Aksan 16 57 Açlll? 17 00 Kı^a hJh«r l n=»') 20 P0 O Hll m i7il lrr 1 7 02 «Şarkılar 1" l î \ »^fi "0 1S RıdMi ilr Frsn«lZ'a 2PP l'çaroglu Hlsar or\c«trT=ı 1, n nivan" =nl"l?rı ' 0 ' 0 H ifıf mfl Tarla do ı«ü n 00 Kvc ık 11ın'ar 18 05 Keklâm proın.^ >n 7tU " or TMlek c ı n a n 22 or r.ofp l n i " p H 22 30 Danr muzifri 1°00 Haberler 10 2") H n a c'urıın u ! ' " ( H ' l m i7ik 11 •"• Alklıç 17 00 Kapan ş A N K A R A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog