Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

26 Mayıs CüMHÜfttYET DIS adayı olursa... HABERLER Kruçef'in 16 günlük Mısır ziyareti dün sona erdi Eisenhoıver Devam edip Goldıvater'a etmiyeceği belli değîl cephe atdt New Tork, Hadfse/er i /Jrastnde • Radyo) Eisenhower'in «New York Herald satırlan okuyun da ne demek istejdigimi görun Tribune» gazetesmin birinci «ahifesinde yayımlanan ve New York Atina, Z3 ( ö z e l muhabirimizden) «Yunanıstanın başlangıçta Sof Çarşamba günii Dolmabahçe staan dakikada blr ıkandal olmadıgı veya enfarktflı Times» gazetesi tarafından da ık'~ Bulgarıstanın Yunanıstana ve vadan, on ser.e ıçınde Khrıngle o dında 1 bizim f m i t milli takımı ile n 1 receğı savaş tazmınatı uzerınde ce denmesını ıstedığı tazminatın tul • B ' ' t m ı t milli takımı karşılaştı. krlzl geçirmedigi t&kdlrde, tibaa edilen demeci, stvast goz» B i m k i l e r reyan eden Yunan Bulgar go t a n 9 milyon sterhndı Bunun y a t " tesadüfe bamledilemıye Jottnson'nn kasıro geçimlelemeilerden çoğu tarafından kenc e k truşmelerının bugun çıkmaza gır rısı harb tazmınatı, dığer yarısı kadar güzel bir oynn oynadırinde Baskanlıgı kavanaeağı mudısinın Senator Barry Goldvvater' lar v e . , . | meMnden sonra. Yunan heyeti da mıllîleştırılmış veva e r k e d ı l , Ingijizleri 3 0 yendiler. bakkak gibldir. Bnn* raçmen Cnm aaayııgına «' Kahire 25, (a.a. A.P. Radyo) Sovyet Şefi Kru çef, Mısıra yaptığr 16 günlük lin Cumhurbaşkanhğı istedıği ,ek b a ş k a m P a u l o s E K O n o m u g u r a s , b u . mış Yunan malları ıçın talep edılı, Mla e r seyrederken yanımda Ingilizhurlyetçi Partinin Demokrat seçllmeiini onlemek run Dışışlen Bakanı Kostopulos yordu Yapılan pazarhklarda Bulvardı. Onlar da kendı takımJohnson karşısına çıkaracağı ra resmî ziyareti tamamlıyarak, bugün ucakla Moskovaya hareket etmiştir. linde yorumlanmıştır ile goruşmuştur garlar başka devietler ijm U r ^ m j larının fena oynadıginı görduler " klp aday, Iki bstkımdan önemlidir: Bugun Moskova ve Kahirede aynı zamanda yayınlanan v e k a b n l Cumhuriyetçı Partinin Cum 2 1 nısanda Partinin Cum1 ... . . ..... . . ... . . . „ . .. . . . k , A semalarınm lhlâhnın, bu gibi maj Cumhuriyetçı Sofyada başlıvan sal yaratmamak ıçın terkedılmış ettller. Birincisı Amerikanın tç ve dış pomüşterek resnü bıldınde ikı mılletin ıç rejımlen larKiı " M i , c e r | 1 | r l ginşeeeklerı felâketlı ıo hurbaşkanhğı seçımı mucadelesini 'muzakerelere devam edıp etmeme mal ve servetlerın tazmınatını ta Maç neden bbyie oldn?. Orasını litlkMinı etkileyen Başkanlık seçıleketler arasında banş ıçınde blr arada yaşama UKesı baglı n u ç l a r a g o turebıleceğını» «oyledı konu alan bu demecinde. Eisenho j hususunda. Yunanıstanın bır haf nımıyor, harb tazmınatı ıçın de ben inceievecek değılim. Bunn lnmi propagandası fcampanyasına lığı ifade edilmektedir. Bildiride ayrıea; Başkan Nasır; Kru : g, kaydedılmektedır | wer kendı tuttugu adavın adını t a ıçınde karar vermesı beklen sadece 2.5 mıljon sterlın vermek gilizler japacaklar \e takımlarının bâkim olicak hava, digen de önüneden f e n a çefin, halkların guvenliğine kar?ı yonelrilnüs bir emp«ryaBildiride. ayrıea. Rusyamn onü vermekten kaçıntmş, seç.mlere ka I mektedır Tazmınat, 1947 de Bul ıstnorru Mıllileştırılmış s e r \ e t 1 o>nadıgım sd\levecekmiizdekl blrksç yıl için Comhoriier ir B lk yetçl Parttnin dizginlenni eline list tehdidi olan bütün yabancı üslerin kaldınlmasını gerekli , muzdekı beş yıl zarfında Mısırın tılan »davlardan asla soz açma garıstanla ımzalanan barış antlas ler ıçın de 500 000 sterlınrion az bır & « i stadın bazı yerlerl mlacak yönetieiler kadrosndur. • '• " . . . . . . * suruyor!a.dı ynmuşak toprak bir saha olmabulduklan ilâve edilmektedir. Bildiride ileri süriildüğüne go kalkınmas. ıçın yapmayı kararlaş mış. buna karşılık . muhtemel. b i rı| m a s m a gore, 9 mılvon sterlın (225 para vermeyı one 193S dan beri Cumhuriyetçilerin progrsmın m ı ] y o n Turk lırası) tutmaktadır Yunan heyeti şım< gO'Vmelerın sını da kendı alerhierıne bir âmil re ; bu iUler emperyaHstler tarafından «millî kurtuluş ha tırdığı ekonomık yard!m da zıkre' adayın benım,iveceği şımdı o l a r a k İIeri Başkan adaylan hep merkeze yasüreceklerse de asla: rekellerini engeüemek ve dünya barışını tehdit etmek için dılmektedır Aynı belgede, Nâsır Inasıl olması gerektiğmi belirtmij Ekonomuguras varın Yunan Baş suya duşmsını onlemek ıcın YuRusyamn Mısır ordusuna yaptığı tir Oys*. Eısenhowep'ın kendı bakanı Papandreu ile muzakere n a r l taleplerını ' ı 30 oranmda kıs Türklere veııildik. İngiltere kın kimseler olmuslardır. Fakat kullanılmaktadır. yardımdan duyduğu memnunluğu başkanbgı Mrasınd» izledlgi bu ler konusunda goruşecektır. şimdi, 28 yıldan beri îlk defa olamıştır. Kuşterek sulama l s l p r m a e ""»»voldu. Milli seref berbat oldu.. Fllıstin meselesi ile ilgıli olartk d i y e ba rak, Cnmhnriyetçl Fartinin aşın bildiride şoyle denmektedir: program .senatör Gold Kıbru buhranmın ıse Bulgarlar, yajtmi a ,ı ! n Ş aat > ş S ' " P »ervat edeceklerini »ömürgecılik ve yeni somurgecili beliıtmekte ve şoyle demektedir: mutedil krıtık s n m m «Bu yardım, Bırleşık Arap Cumga$ kanadı bir Başkan adayı (,ıkalennın harb tarmınatmdan mahsup * " Halbnki fntbol bir Inşi«Sovyetler. Fılıstin meselesıni ğe karçı mucadele eden butun kuv huriyeti'nın savunma gücünün tak water tarafından şiddetli tenkid'le devresınde, özellikle Papandreu rabilmek içln gerçek hir fırgat ya ıstismara çalıçan emperyalist kuv vetleri bir araya getırme amacır» ugramıştı. Eısenhowe'r'e gore liz oynnndur \e Ingiliz Lmitlerie d l l m e s l n ı kalamıştır. Dev rakiplerine rag vetlerin saldırgan manevralarına nı güttüğü takdirde, ıkıncı bir Asviye edilmesını sağlamıjtır.» Cumhuriyetçl aday iç «iysset kohükumetının tesebbusu ile açılan 1 1 b u n u istemektedırier Inin bizimkilere yenilmesi de nork a b u l e Veda zlyafeti vanaş men, Senatör Goldwater, Cnmhn karşı Arap devletlerının gırıştiği ya . Afrika konferansının toplanj nusunda, medenl haklar kanunu bu ıkıli goruşmelere buradaki sı'B 'bb " AA rr d da a n n ehh r l B yapılma mal bir netice değildir. tngilizler Kruçef dun gece Nâsır jerefine tasarısını dış siyaset alanında \te yasî çevrelerde buyuk b.r onem S1'' 't' a s a , l a n a n ' r riyetçl Parti Içindeki kıv»iiva Baş mucadeleyı tamamiyle destekler.» masını desteklıyeceğini bıldirmış> m Bulgar tek lelbette bu neticeden dolayı sevinÇ verdiği zlyafettekı veda konujmı Btrleşmlş Milletlerl desteklemell atfedilmekte^dı. Ortak sulama ışle g Ort'ak kan adaylığı mficadele«inde önde mezler; fakat memleket batıvortır. Rusya bu arada Arap memleketI S y e n m l n sında. ?unları söylemiştir: " gttmektedir. Goldw*ter, bazı konu lerı tarafından Şerıa nehrı sularıdir. Cumhuriyetç! Partinin sağ kan. uçak seferleri ve t.caret ahş " norın3id^ ıkımısli"VazU buima"k m » « M l n » d » gögüslerini parçalanormalden , b>çtikleri değer. de Iki taraf ta, orta ve kuzey A? « Empervalızme ve yabaneı everişı gibı konular ele alınan me,, lards bizim Türkiyedeki müfrit nın tırael tarafından kullanılmaaı rupa, Afrika, Asya, Yakın ve Ornadmın «dayı senator Goldıvater mazlar. Çünkü bn »pordor. Bir sağcılann bile tttvierinl diken dl konusunda alınan kararların lehin tadoğu ve Akdenizde nukleer ıi gemenlığme karşı savaçta gdrüçle ise bu ikd noktada dı aynı düşün seleler arasında bulunmaktadır. ... , sportif oynndur. Herke* kazanmak rımiz ortaktır. Emperyalizme kar cede olmıdığını *ık ıık tekrarl»' Gorusmelerın ozelhkle harb taz ken edeeek 6lç6de mnhafazakâr de olduğunu bellrtmektedir. Atına • Sofya uçak seferleri ile , i kaıanır. lihlardan arınmış bolgeler kurulj?1 , a v a ş a n A r a p ülkelerinin tutui v l0 T n 8 n mınatının odenme şeklınde çıkma ilgili goruşmelerde ıse tam bır B ç n ni 0 fT enr , rd ve eTürklera T lyi oynantıs bir egitime ıshlptir. MeseU Göe Afrika Birllfi masın. büyuk onem vermekte ve, m u , b a r l ? d â v a s ı n a h i z m e t e t m e k . mıştı. za gırmesı uzerıne, Yunan heyeti anlaşmaya varılmıştır. ı ve kuanmıstır. ney Vietnamda komfinUtlere karBildlri ?6yle devam edıyor: «Kru dünyanm diğer bolgelerinde de t e d i r A r a p l h t i , â l i n d e n ( Sosyalist New York Valisl Nelson Roeke buradan gondenlen bır diplomatşı alçak takatte de olsa, atom tlŞimdi bir de bizimkileri düsüçei, Sovyet halkı adına, Afrika uygun uluslararası »nlaçmalar» kampm kuvvetleriyle yan yana feller'in taraftarları, eski B*skaıla takvıye edılmış, karşılıklı tek İkı memleket arasındaki tıcari lâhlarını knllanılmagını Isteveeek mubadelenin de artırılması beknün! Bırakın milli «akımı.. Feneremperyalizme karjı çıkan ihtilalei mn bu demeciyle, Rockefeller'ın llıfler yenılenmıştı. Mali mesele lenmektedır. Yeni anlaşma ile bu ı bahçe meşhnr Macar takımı MTK kadar Tirminei Asnn jerçeklerin devlet Başkanlarının Adisababa varılmasını temenni etmektiiır konferansında Afrika Birliği ile il Bildiride, Kruçef'ın N&sırla go kuvvetlerle sıkı ve sağlam bir itti ilkelerini ve programını ortaya'lerde ve sulama ışlerındekı goruş ahşverışın 10 milyon dolârı aşaca ya yenilditi zaman neler «orleroeden nzaktadır. gili olarak alınan kararları destek ruşmelerı sırasında «Kubanın ege fak çeklinde soz açan Nâsırın de itoydugunu İIeri surmektedirler. 'aynlıkları şovle ozetlenmektedir: gı ilâve edilmektedir. dik? Ne kadar bayıflandık. Adets 2 hazirands Californla'da yapıla ledığinı ıfade etmışhtir.» menlığine karşı gınşılecek herhan mecinı memnunlukla karçüıyoruz.» mahvolduk. Halbnki MTK Avrncak deneme seçlmlerini de kaıan Sovyet Ba?bakanı, emperyalizra, gı bir hareketln ve bu memleket NSsır da buna karşılık yaptıgı pa ikincisi oldn. Bizden çok knvdıgı takdirde, Cnmhnriyetçl Fartikonuşmada. Rusyamn Mısıra yap| vetliydi. Bn bir mlsaldir. tngiliznin temmuzdakl Genel Kongretintığı yardımdan özellikle Asvan ler için futbolda yenilmek hattâ de Goldwater'ı dnrdnrmak büMıüBarajmdan bahsetmiş ve demiştir biraz da prestij meselcsidir; fakattön giiçlesecektir. Şükürler olsun ki: hiç bir laman böyle bir maglublki, bir Goldwater zaferinın Ameri « Sovyet halkı, Asya, Afrika yet bir millî matem havası estirkanın ve dolarısiyle dunyanın bave Latin Amerıkadaki ulusal kurmez. şına açacagı beUları Cnmhnriyettuluş hareketlerinin kuvvetlenmeölçülerimiıde ve hâdlseleri hlsçi mntediller bile mfldfiktirler ve sine yardımda bulunmuştur. Ru»sedişimizde, karşılayışımızda çok tnuhafifzakâr SenatSrUn kaderini ya, emperyaüzmın tedhişçiliğıne ayarsız hareket etmekte oldngntâyin edeeek Californla deneroe karşı koyınakta bir (Caydıncı mnz aşikârdır. •eçimlerinde ona karşt birleşmeye kuvvet) olarak ortaya çıkmış, bun Bir gnn gazetelerde dış tediye dan dolayı da bu ulusların emper karar vermişlerdir. Cnmhnriyetçi mnvaxenesinin düzeldlgi, Ithalât yalizmln egemenliğinden kurtulma ve Demokrat Partinin Genel Konile ihrseatın denkleştirildigi baberi ianna yardım etmıştır.» grelerine gönderileeek 86 delegemilli takımın bir maç kaybettiği Mısıra armagan nln tesbitl için yapılacak deneme havadisiyle birlikte çaksa gazete seçimlerinde, Californla eyaletinBaşkan Nâsır. aynca, Rusyamn oknyan veya haberleri dnyanlande Iddfasız oUn Büyukelri LedgeMısıra yeniden 252 milyon rublemınn ynzde doksanı teessfirânden, nn taraftarları Vali Rockefeller'l lik (277 milyon dolar) uzun vade| öteki gnıel ve merat b&diseyl gördestekliyeeeklerdir. li yardımda bulunmak kararmdan meı bile. dolavı Kruçefe teşekkür etmlş ve tki parti «lstemine dayanan Ame Bn nedendlr?. Daha tam mftnademıştır kı: rikan demokraslsinln başansı, «iyle batıh olmnş değiliz. Daha «Bu yardım, Mısırın ikind beş Cnmbnriyetçilerle Demokratların çok çalışmslıyız ve bftdiseleri eeyıllık plân çerçevesinde gerçekle»aranndaki yakınlaşmamn mahsumiyetimiz için yaptıgı müspet vetireeegi endustri tasarılarında kulIttdflr. Eger G«ldwater Başkan ya menfi tesir yönünden ölçüp lamlaeaktır. Bu yardıma, Mareşal adayı olnrsa, Cnmhnrlvetçi Partinin kıymetlendirmeliyiz. Bn, memleAmr'ın geçenlerde Moskovay» yap h&len mntedilleıin kontrolnnda ketin aelâmet ve saadetl İçin çok tığı gezi »ırasında verilmesi kararolan direkslvonn, aşın sağcılara dnemli bir tekSmfil olaeaktır. Clastırılan 40 milyon rublelik yarjteçeeektir. Aşın sagcılarla iktimalım kl bn tekâmüle yaklaşmak dım ile 1957 kasımında imzalanan dsrdaki liberal egilimli Demokrat için adımlar stılsın.. Bir fntbol teknık yardım anlaşması çerçevePartinin iç ve dı« politikadaki gö maçı bir fntbol maçı olarak ve blr sinde yapılacak 7 milyon rublelik rfişleri. daglar kadar farklıdır. Me yardım da katılmalıdır » 1 obfiyük ekonomik başan ds o vasfelâ •mftn «agcılar, komnniztne, flyle kıymetlendirilsin. Başkan Nâsır, ayrıea, Sovyet uz Szellikie Kübavs karşı «ert davraBir anket yapılsa: manlarının en modern teknife danılmamasını |«temekte. «eneilere Güreşçilerimizin Tokyoda şam yınarak çolde 10 bin feddanhk eşit haklar tanınmasına mnbalefet piyon olmasını mı istersin? Türki(4,200 hektar) bir alanı ekllebilir etmekte ve her tflrlu hslkrı ieraatı yede 10 tane gençlik ve spor merhale getırip «Mısıra armagan etfosvalizm alsrak damgajamaktakezi yapılmasını mı? Tabnt 100 me» kararmdan dolayı da teşekdırlar. tane spor hoeası yetişmesini mi?* 2964 yüındaki Asvan (Assuan) Barajınuı inşaatma dair arkeolojik kürlerini bildirmiştir. Anketin cevabını şimdiden haber Cnmhnrivetçilerin mntedillerl ile Bdylece, Mısırın şimdıye kadar keşifler (üstte Moskova, altta Kahire versiyonu) verebilirim. Yitzde »5 kisi Tokyo Demokratlar srannda. Tirminci Ruslardan aldığı yardımm yeküşampiyonlngnnn tereih edecektir. Asnn hemen bnfrfln meseleleri flze nu 750 milyon dolara yukselmekBiı çok, hisleriyle ysşıysn bir rlnde bir ittifak meveuttnr. Fakat tedir. Buna, 1 mılyar doları gşan milletiı. Biraz da akhraızı çalışCnmhnriyetçi Partinin direksiyoSovyet «ilâh yardımı dahil degiltırmak lornndayız. Basımıza ne dir. nnna aşın safeılar geçerlerse. Ageldi ve ne gelecekse bn akıl harmerikadafci sfvasi havanın zehircama hasisliginden ve hislerlmitle lenmesi ve halkın kalın bir duvar çok haair neşir olmnş olmanuzdan la <ağ ve sola bölünerek kendini iç gelmiştir. harbdekini andıran şiddetli bir Ideolojik kavganın içinde bnlması mumkundür. Ayrıea Goldwster'ın Medenl mlylı?. Baskan adayı olması. Amerikan Kızmayın yahn!. Blz naml tngidıs politikasını. biç degil<w seçim liı kızlannın «okaklarda blrbirlepropagandası kampanvası Komünistler. tarafsızlarini dövmelfrinl ayıplıyorsak, başce mutlak bir hareketsizlige mah • nn son dayanak noktakaları da bizi ayıplıyor. Hattâ biı ktim edecektir. • kum »ı1>»Bİr«l. bn gibi ayıplamalara delil olmasm sına taarruz ettiler diye bazı çirkin hallerimizin foVientittn Î5, (aj«.) Kotograflarını da çektfrtraiyornz.. almunıst eğilımlı Pathet Lao dırtmıyornz da onlan düzeltiyor kuvvetlen, bugun Kupler Imnynz?. O baska lâkerda!. ovasımn 25 kılometre kuzey I Şimdi sorarım size.'. Kendi mem doğusundakı Muong Keung'leketlerinde «eşek» I hayvanat bab takı tarafsız kuvvetlere karçesinde gören ve şimdi bizim için şı yeniden hucuma geçmişNew Tork 25, (AP) «New«velinimet» olan tnristler tstant tır. Burada tarafsıılarm zırhToTk Times» gaze e?ın!n bıldırdıbnlda, Taksimde, Nişantaşında, h birhkleri bulunmaktadır. ğıne gore «Amerikan is'ıhbaratı, Maçkada dolaşırlarken burnnnda Pathet Lao kuvvet lerının Sovyetîerin muhtçmelcn Av'ı jnhırızma takılmış bir ayının sokakts hucumunu, tarafsız Eaşbasan rondermek İÇM kullanılmak oynatıldıgını görürse ne derler?, kan Suvanna Fuma bıldjı üzere tiıyük ve kuvıeth bır ıolcet Ben söyleyeyim: önce eglenir, homıştır. Başbakan, çarpıjmaimâl etmekte oldu*ur.ı daır ha' şnna gider. Sonra kendi kendine lann devam îttığını soyleberler» almıj bulunmakt«dır. «bnnlar daha hayvanlara ezivetten mıştır. Mupns Keung, tarafvazgeçmemisler. Ayının burnuna Gaîete, haberleri'i teMdıne imsızlann elındeici »on dayahalka takmıs, sopa ile ovnatıvor» kSn ti'iunamadığmı, fakat «S< *nak noktâîidır derler. Ona bakarsanız, sehir icinyt".İPiırı Amerıkanm imâl etmekYENİBEYAZ'ALTIN SERİSİ Öte yandan Bangkok't» çıde ayı ovnatmak beledi^ e nizamlan te fldugu 1 9 milyoTi lıbre guu»ıkan Ingilızce oır gazete, Patna da aykırıdır; ama lükiis apartdeki îokete yakın kufr"tt» bır ro j j het Lao kuvvetlerinın Paksamanlarda oturan yeni Istanbulluk»t ınil etmekte ol iuklarınt da'rj* ne kasabasına 1 0 kılometre lar, hele bayanlar pencereden pah<"i tujlü belirti»T.n mevrut cıou • mesafede bulunduklannı yaz ra atıp sokakta avı ovnatırlar. Stru üeri surmektidı •. J maktadır. Pak^ane. Laos ile Sonra Hıvık otomofile binip BoGa'efe, Kremlın yetkılılîrırın Taylandı bırbuınden ayır«n gazda ırakı içer, i^takoz \er)er. aksıni konuşmalarına raC'rpon RIKS Mekong nehn kıyısındadırDaha çoook fırın ekmek ister bıze yanın Ay'a insan gondermeye haVıentıan'daki askeri çevçok. Avı ovnatma. deve dd\üstü'zırlanmakta olduğunu ıler* surreler, Başbakan Suvanna Fume gibi hareketlen plânlama <estnektedır. ma'nın Amerık.ıya başvurakilâtı tnristik çabalar icını alip rak roketlerîe tpçhız edilebir düzenlese fena olmıvacak. Babihr T28 bombardıroan uçak ri bir mazpretimiz olacak. \ma hoJohnson bir sarışını öptü ları verilmesini ıstediğıni T07 döviisu \asak.. çünah horozlabıldırmektedırlar. Hâlen Los ra!. 4vılara eünah de*ıl mi vahı:7 Hashington 25, (AP> Ba«kan Hava Kuvvetleriode yedi \e kabahati var hav\anın: Da*Johnson bugun bır sarışını oprnu, M C 95 Modeli 9.6 ayak T28 uçağı mevcuttur ve bu dan alıp burnuna hiri7ma \nrarak foto muhabırlerı fır^atı kaçırmıuçaklar, Pathet Lao Kuvsehirdf hem ona. hem biri krpaze jarak olayı derhal tesbıt etmıştır vetierını bombalamaktadır. edersin, A çeribasının ksranı" Başkan bu sabah esıjje bırlıkte Anlaşıldığına sore, Laos AskHis<=ve gıtmış, âyınden sonra kılıB. FF.LF.K keri Komutanhğı, Amerikasenın hemen yanında evı bulunan dan ıstenecek silâh'ar ve teç yardımcılarından Jack Valentı'yı hızat için Hsteler hazırlaeijaret etmıştır Valentı'nm eıınmaktadır. TEŞEKKIR den ayrıhrken Başkan, Ordu Bakanı Y rdımcılarından Harry C. Laos askeri çsvrelerine gri 20 Mayıs 19f4 gunıî saat \ı Qc McPherson Jr.'un beş >aşındakı re, geçen haita sonunda, Tay de çok muvaffnknotll hır nppkızı Courtenay'ı optukten sonra aland'da uslenen F101 jet urasyon ile bıze bır erkpk «\.l=t rabasına binip gıtmıstır. çakları Laos uzeriıide keşif ka7anciı rnr, Samsun K 3 r idenT1 ' En üstün uçuşları yapmaya başlamıskazanmıştır Johnson'lar Valentı'lere uğradık^agllk Yurdunun pek degrr i Azız Nesın, mizah edebiyatımızda denenmemiş bir yenilık tır. Bununla bırhkta, Guney ları vakıt McPher=on'Iar Valentı'heklnnl >ap'ı ve bambaşka tarzda, oriiinal bır hıkâye yazdı: Vietnamda uslenan ıki U2 lerde misafır olarak bulunmaktayDr. Bİ'LFNT uçağımn son ikı yıl içinde dılar. ALEMDAROĞI.U'na Laos üzerinde keşıf uçuşları vf klinlelı d »<<r butün i'g! ıl yaptığını da bellrtmektedir rine sonmz şükranlarımızı A^T Bir baba üç çocuğunu edenz Yayınlanan müşterek bildiride, Nâsır ile Kruçef Batılılara ağız birliği halinde hücum eiiiler Sovyetlerin Kahireye yardımı 1,750,000,000 doları buldu Atina Sofya görüşmeleri tam bir çıkmaza saplandı İngiltere baitı! n başlıgı gorenler clddl bir mevzua dokunmadığı buluştuğu Buzdolabı fa m Tekniğin A ILÂVELI Laosta savaş devam ediyor Rusya yeni bir roket hazırlıyor 1964 Bugün 27 Mayıs! Yusuf BİR Ziya Ortaç YENİLIK : Vrestcold Buzdolabı, Ingilterede Edinburgh D k ve Sanayi Meclisi taraftndan verilen UO Potin Bağı Senfonisi AZİZ NESİN BUGÜN 28 SAYFALI da öldürdü I iki mükâfatı Gİ PARANIZI BEYAZ ALTINLA DEGİŞTSRİNİZ. Senelik orijinal Prestcold garantisi Türkiyenin her.yerinde servis emrinizde... Sscramento (Californla) 25, (aa.) Bütün sevdiğiniz imzalar Saçramento \akı:ı!jrınria bır arabanın bagajında uç çocuğun cesedı bulunmustur. Çocukların babası olan 41 yatındau Robrt H NTı• coiaus. Cennette îaha rah^t edeceklennl duşunerek çocukları^i • kendısının oldurdu^'iuu ıtıraf < t • =miştır Uç çocuk rla b.ıslavmd nr • > kadan atej edılerek vurulmuşlar »••••••••••^> >•••••••••••••••••••••••••••••••] dır. Cumhurıyet 5967 l" İsviçre Telcolor renkli filmi Satışa arzedilmıştir. Tevzı yeri" Dogan Sağhk ve Sigortaları A. Ş. Aşırefendı Cad. 37 5 Istanbul llâncıhk 601 5S88 '•«••••••••«••••••••«•aaBaaa*,a«Ba«aaa* K} 3 TUEI ' MET SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. Beyoğlu, Istiklâl cad. No. 103 Telgraf: METLİM Reklâmcüık 19005979 Muaceat MOBİL OH. TÜRK A. S. Muba\aat Mu dur!uâune muidcaat Tel : 4«j S2 50 Ilancılık 595 • 5'JC3 LİSANS ARAMYOR 85. 01. 22
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog