Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

îxl . 26 Mayıs 1964 I DÜŞÜNCELER | 1 Iş adamı politikacılarımız!. Ankara'da balandngura Için, Çukorova Elektrik A. Ş. nin tekzlbinl oknyucnlarırala beraber kösemde okadnra. taem de gülerek... Gülerek... Çünkö yazdıklarımizı madde raadde doğrnlamaktan bafka hlçbir şey yapmamıslar tekzibi yazanlar . Aneak Şirketin kuraloşundaki ve sermaye artmmınAıki metodu lif lif ortaya serdiklerl Için kendilerine tesekkür borcnmnı yardır. Şimdi durumu son bir defa daba elden geçirelim : 1 Son tekziple bir daha teyld edilmistir ki. Çnknrova Elektrik A. Ş., Devlet eliyle hnrutmuş bir *wl tetebbflstfir. Bu çeslt Bzel tesebbüslerin eerçek fizel tesebbü^Ierden farkı, Devletin paraıını, kredilerinı, kefaletini. kullanarak palazlanmasıdır. Gerçek 6zel tesebbüslere karsı haksız hir rekabetin kavrıajı da olmsktadır bn çeiit tesebbüsler . Devletin yüksek mnrakabe hevetl kontrolnndan da uzak tntnlmuslardir. Tani bir elleri ya|da, bir elleri baldadır. î Çnkuro\a Elektrik A. S. yeni sermaye artınmiBin Bztt, tekıipleri yazan çok akıllı kisilerin bn kBsede Iki defa aeıkladıklan ğibi. ?n bfçimde olnvor : a) Malive Bakanlıfınm saîlıyacajh T» milyon lira .. b) Etibank'ın vereoegi 26 milyon lira... e) Devletin kefaletlyle Dünya Bankasından saflanmıs elan 225 milyon lira .. Gayet açık ve knin bir bikâvedir bn Dünya Bankaatndan alınan 225 milvon, Türkiye Cnmhnriyeti Hfikümetinin ketnletiyle alınmıstır. Devlet krfaletivle saglanmıs 25 yıl vâdeli »'.5,5 faizll kredi, Sirketin hangi deÇirmenden gelen n l a r l a döndn«ilnü açık ve leçik tBsterir. BByleee 350 milyona yakın bir sermaye ve yatınm imkâninı Oevlet kendi eliyle bazi Bzel gahıslann emrine vermektedlr. Bn da, Devlet eliyle Szel tesebbfls varatma metodndnr. S BSyleee meselenln esasını bir daha açıkça ortaya k*ydnktan sonra Keielim Sirketin kSr, katane ve ytnetim kotı«randakl açıklamalanna... Kendi kendinl raetheden Şlrket yBnetleilerini parlak basanlarından Btfirfi tebrik ederiı. Aslında i?in bn ySnfi bizi hiç ilrilendirmecdi. ÇGnkü bitim dâvamıt, Isin prenslpl dâvasıdır. Çflnkfi blı sadeee Şirketln knmlns doknsnnn halkoymna açıklamak Istemlstik. Ama mademkl kendlleri açtılar, blricae kelime ••yllyelitn bn konnda : Tekıipçller. Etibankia elele kolkola çalıstıklarını ve Sirketin Etibank'ın en kârlı Istiraklerinden blrf «Idtıgnnn «Byiuyerlar. Doffrndur. Ancak bn dotrnlnjhın flstflne sunları katınız : A) Sirket 1952 de kurnlmnstnr. Etlbank en bBvlk ortaktır. Devlet Sn tslrri Grnel MödurlüSü, tesisleri ve elektrik santralını karmns. bitirmis. Sirkete 1»56 da teslim etmlstir. (Dikkat ediniz : Osel teşebbfls otdnkiarını Iddia edenlerin tesislerini. santralını knran da Devlettir.) O gflnden itibaren Î95« d», 1*57 de, 195» de. 1959 da, 1960 ta Şirket fcSr etmi»; temettü veren, tesisleri knran, santralı açan Devletin bakki. aneak 27 Mayıs thtiUIİnden sonra elde edilebilmistir. B) Etibank'ın Sirkete karsı aynea aehgi «ktr mahrnmiyetl» dâvası halen Temylzdedlr. C) Şirket eibette kSr edeeektir. ÇBnkfi tekaiplerde belirtildljji gtt>! elektrik flyatı 11 knrns 57 santhndir... Halbnki Etibank'ın resmî kavitlanna rtre. Etibank'ın bfitfln ynrtta ortalama flyatı 9 knnntnr. D) Şirketimiz vatandaslara açıktır iddiasında bulanan Devlet eliyle knrnlmns bn Scel tesebbttsfln tdare HeyeMne föyle bir f5s atalım : Tekdpte deniyor ki : Tönetim Knrnlnmnz yedi kisidir. Dördü Bzel teşebbüs tarafından lefilir.. Bngflnkü flilî dnmm Bzel tesebbfiıtea beş khjtnin TBnetim Knralnna katüman »eklindedir. Bn^ün Sirketin yönetinıine hâkim olanlann isimleri liyaset feajafamuda pek meşhnr olmustur .. Bnnlar : CHJVli TnrgTit Tejenaja (eski Halk PartUi Adana Mill«tveHH). C.H.P.İİ Rıza Tekeli (eski Halk Partisi Adana Milletvekill) ve pek flnlfl Adana Belediye Baskanı Ali Sepiet (eski Demofcrat. yeni Adalet Partili). Iste vatandasın oiımetindeki Devlet eliyle knrnhnns Bzel tesebbfisün yöneticileri... Bn politikacılartn orada ne Islerl var? derseniz, onn bir başka yazımnda anlataeat». Memleketin enerji İMVBaklaruıı iste böyle idare ediyar»». ^faa^r»^^ *.*»«Afeıin isadamı p»litik»c»lwuıtr. *. • . . . ııııiıııııııııııımııııııııııııııııııııııiHiııııııımııımıımımıııııııııııııııııııııııııııııııımuııiHiııııııEıııı buluverıyoruz. O«Saıt Faık HıVazan nun insanları kiye Armagam», bir yerde takıoğlunun ölümünlıp gerçek hayat den sonra (11 ınaBüyük Türk hükümdan Fatih çatışmasındaki sü Sultan Mehmet tarafından Istan yıs 1954), ünlü hırekli tavası bıkâyecinin annebulun Bızanshlardan ahnmasının ortaya koyabilmişti. rakıyoriar, karşılarına çıkan o 511. yıldönümii önümüzdekı cuma si Makbule Abasıyanık tarafın toparlayıp günü parlak bir sekilde kutlana dan kurulmu?, 1955 1959 yıllan Onun gerçekçı hikâye ve roman bulanık «gerçek ötesi» nin uyuı«hlçliklerini, •rasmda Sabahattin Kudret ile da 1937 den bu yana 26 yılhk bir turucu kucagında caktır. Tören 29 Mavıs cuma günö saat 10 da Topkapı surlan civann Haldun Taner, Tahsin Yucel, Ne emeğı vardı. Bunca yıl sanat ve yokanllnklsnnı, çareıizliklerini* Yasamanm öyle da baîhyaraktır. Bu törene Vall. catı Cumalı, Orhan Kemal Ok yazı yolunda direnip durmasın avutuyorlardı. Belfdiye Öaîkani, 1 Ordu Korau tay Akbal'm eıerlerine biner li daki çaban bir yana, dilinde, an bir dönemeci vardı ki, sanatçı, o tanı, eeneraller. amiraller, Ünfrver ra ödül vererek, 1960 1963 yılları lahşında, hikâyeyi kurusundaki noktayı kendini zorlıyarak bulusite Rektör ve »gretim üyeleri. VI ara»ında duraklamıştı. Makbule titiz işçilijı, uzun ve çetin çaliî yor, kişisini de o noktaya ,o dölâvet ve Be!ediye ileri gelenleri. Abasıyanık'ın vaıiyetim yerine malanmn bir sonucu idi. Bu ki nemece sürüklüyordu. Oradan bieski muharipler, Fetih Dernegi ü getiren «Darüsşafaka Kurumu», tabında, onun Zonguldak komür ze, renklı, mutlu, düzenli gibi yeleri, Üniversite. vüksek okullar. bu miktarı bes misline çıkararak bblgesi insanlarını anlatan eski görünen her seyin, çarpıtarak ve Hseier ve ilkokullar Sgrendleri. bu eski armağanı yeniden canlan hikâyelerinden iklsinde, Meh çalısarak elde edilecek, her seyin. Mehter Takımı, Türk Ordu birlik dırdı. Sait Faik'in ölütn yıldönü met Seyda'nın, ırgatba»ılar, pu «hazin blr hlçllk v e saçmalık» leri ve halk katılacaktır. münde Türkiyenin en büyük 8dü vantörler, büre adamlan arasın olduğunu gösteriyordu. Yeni kiTörene. surlar karsmından ve Se lünü (5.0OO liralık) iki yaıar ara da dönen dalavereleri, yerin al tabında ise artık kendini zorlatındaki maden damarlarında ya mağa hacet kalmadan bu dönelimiye'den yaptlacak top atışları sında paylastırdı. sanan hayattan daha iyi bildiği mece yerlesmis. Yeni Bncülerin ile başlanacak. Hmandaki gemiierBu yıhn hikâye armağanı, 1963 5 Milyon liralık büyük yaz çekilişine le sehirdeki fabrikalar düdük çala yıh içinde yayınlanmı? 11 hikây» görülüyor. Bu iki hikâyesinde ya «gelenekçl eık] hikSye anlatımı> rı okumus küçük memurlann, dedıkleri gerçekçi edebiyatımı r«k törene katılacak. halk, fetih katılabilmek için 5 gününüz kaldf. kitabından armağana katılan 7 moral düzeninden kopmus küçük zm ulastığı değerlerden kesin osehitleri için bir dakikalık saygi Bu Cumartesi öğleye kadar İŞ tanesi içinden seçilen Mehmet hayatları ile halkın onlann dışın larak kopmus. Artık kisisi de kalduru«unda bulunaraktır. Seyda'nın «Ba»g8z Etme Zamanı» BANKASINDA en az 200 liralık da bir baska çizgiden sürüp gi mamıs. Yazann kendisi bütün in29 Mavn günü <ehir bavraklarla ile Adnan Özyalçmer'in «Snr» • • sanlann yerini almış. îste bu döhesap açtırınız. Kazanma şansınızı donıtılacak, gece ısıklandınlacak dındaki kitaplanna verildi. tkin den yasamalarını karsılaştınyor Diger iki hikâyesi «îpe Çekllecek nemeç noktasında günümüz genç tır. ci Dünya Savasından sonra bizde çoğaltmak için tasarruflarınızın Herif»le «Erkek Amed» hikâyele hikâyecilerinin çok Snem verdikhızla gelişen hikâyeeiliğln bir tamamını İŞ BANKASINA yatırınız. ri, büyük sehir insanmın günde leri bir protestoyu blze yöneltıSelüloz ve Kâgıt Fabrikaları duraklama devresine girdiği, eser lik yasayısını yumusak ve mizah vor: Bacalarda bir tntam dnman Genel MüdürlüŞtine atanan sayısının yıldan yıla azalışuıdan, çı bir açıdan tasvir ediyor. Bu hi bile yok. Gök bnlntsnz, alabildi jüri üyelerinin değerlendirmeden kâyelerinde bilerek frenlemnis, jtine bnlntsnz, düz sonsnz, bos. Cemal Köstpm çörevinc çok tesvik etmeye yönelislerinbizdeki e^ki ve yerli mizah anla Uzun süredir tasin altında saklabaşladı den anlasıhyordu. Eski öncülerin yısı ve ölçüsünden aynlışı gö dıfım bıçasimı çıkardım. Dnrdnr Türkiye Selüloz ve Kafıt Fabri çoğu sanat yolunda direnmekten rülüyor Günümdî genç Sncüle madan gögsüme daldırdım. SesTÜRKİYE BANKASI kalan tşletmesi Genel Müdürlü vaz geçmisler, 1961 den bu yana güne atanan Yüksek Mühendis yılhk yaym savısı iyice düsmü?. rinin «anlatım darlığı, hikâyeyi sİ7İifi bozmak için. Yalnız bnnnn zorlamalan> karsı için,» Burada kendi nesli ile birCemal Köstem vazifeıine baîlamı? yaymevleri artık tellf roman ve kınrlaıtıncı sında, Mehmet Sayda'da, hikâye leserek ortak bir tiksintiyi ifar. hikâye yavınlamaktan vazgeçmisnin her çesidini. çevreye, kişile de ediyor: içi bos kılıflar, cilâlı Cemal Köstem, Almanya ve A ler, armağana katılan eserlerin re göre değistirerek ustaca kulve boş kabuklar. çevrenin büyük paranızın... istikbalinizin emniyctidır merika'da tahsil etmi», orada t? çoju telif haklanndan vazgeçile lanma yeteneğinin gelistiği açıkve renkli kalabahğından uzak olletme Orgnnizasyonu ve rauhtelif rek birtakım özel anlasmalarls ça görülüyor Bazılannın «fraze mak. Belki de bu, batılı kılığına Avrupa memleketlerinde de KsÇıt basılabilmisti Buna benzer ıarttelerde kendinl harcama» olarak bürünmüs olan doğulunun içinFala 4030597Z çılık ve Matbaacıhk üzerinde ihti lar altında ezilen yeni edeblyatıgördükleri çalısmalarının ona ka sas yapmıçtır. mızın gittikçe daraldığı, kabugudeki sürekli boşluğa, dısındaki zandırdığı bir üstünlüktür bu. O Almanca ve îngilizee liıanlannı na çekiiip okuvucusunu kaybetti nun daha sonra romanlarında da çig sahteliğe yöneltilmis bir higi. hamleci öncülügünü yitirdigi bilen Köıtem. muhtelif teknik ve isledigi bir üçüncü anlatım yönü civdir. Yazar, büyük beton yapıTEŞEKKUR lar, asfaltlarla tıka basa dolduDtNA BİLMAN idarl kademeleri mütaakıp son açıkça görülöyordu. de, büyük sehirdeki «ile. tSra ve Haklkl blr şefkat ve şlfa yurile olarak Merkez Bankası Genel Mü Yedi Htaplık namzetler lwte toplum baglanndan kopmus, ne rulmuş bu şehrin altına batmıs du olan Kasımpasa Denlz HaBMİŞEL BALLİ dürlüjü Müsavirhgiit yapmaktay siadeki eserlerin, 5üri üyelerin» kislsel bir disipline, ne de başka kahntılardan haber veriyor. Buntahaneelnde olduğum amellyat Nı^anlandılar dı. tam anlamı İle tatmin etmemek deger Slçülerine katılamamı; «bn ların iniltilerini bize duyurmaga ve tedavl esnasında gosterdlkı 22.5 1964 ŞİŞLİ lerl ihtlmam ve yakın alâka4 kişilik bir eğitimci kafilesi le birlikte, birbirinden büyük znrsnı yalnızlar» ı anlatan hlkft çalısıyor. Bu sağır maddelerin farklarla aynlan iki hikâye anla velerinde belirmektedir. «Evimin altına gömdüklerimiz henüz yan dan dolayı başta kıymetll BasAlmanyaya pitti canhdır. tyice sivrilmiş, korkunç, heklm vp Dahlllye Mütehassısı vısında toplandıkları görülüyorMilli Eğıtım Bakanlığı Dıs Mü du. Jüri, armağanın basarısını Erke^i», bu kitabında, tek başına hasta bir duyarlıkla, bu enkaz Amiral MEHMET ALt Cumhuriyet 5992 nasebetler Genel Müdürünün baş <ıağlamak, derleyiei ve teçvlk e da olsa, sanatçı titizliği ile kılı altında nefes almağa çalışanların IŞIĞIGÜR kırk yaranların bıle beğenebile zehirll acmnı duyurmaga çalısıkanhğında 4 kişilik bir kafile Al dici blr rel oynamak. daha başolmak üzere amellyatı baoarıyman hükümetinin dâvetH»i olarak langıçta neslller arası çatı^mala cekleri, çözümleyıci yeni bir an yor. Bu yeni hikâyelerinde yalla yapan hazık Operator Turan karamdün uçakla jehrimizden aynlmıı n tahrik etmemek amacı ile her latım örneği hâlinde karşımızda nızlığın, bırakılmıslığm Günay. değerll Narkozitör Keduruyor. «Ne Ekersen» adındaki sarlığına batmış, bir soy şehvetli tır. rlm Sümer. baçhemçlre Nlmet. iki anlayışın öncülerinl destekie romanında ele aldığı, önleri tıj Mesut Bir Doğum \ Şehrimiz Milll Bgltlm Müdürü me ilkesinde birleşmisti. Ama da kanmış, yasamalarını kuramıyan. direnis içinde, suskun bir isyan hemslre Mübeccel ve diger lljrmiere teçeklrilrlertmi blr borç l& TAİBE KIRAÇ ve NEDİM (j@) Halis Kurtça İle ö*el Okullar ha bu iki toplantıdan, yeni hi bosluktaki kisilerin şaşkınhklan cı tasvir edıliyor. Bu isyancı, yer billrtm. KIRAÇ ogulları EFKAN'ın kopmus, Müdürü Nejat Günsel'ln istirak kâveciliğimizde tam anlamı ile nı, davranıs psikolojisinden yarar li değer ve bağlardan GÖKSEL GÜRKAYNAK Ç&) dogumunu akraba ve dostjg^ sürekli bir tutkuyla batıya atıettigi kafile 15 gün müddetle Al karsı duran iki anlayışın daha u lanan bir anlatışla bu, hikâyesinintMUIIMHIUMHHlntHMHUBUIM y . lapna müjdelerler. ,lao, yotu kesilmiş, topluma ulas* «any«nın egittnr «ütem»to**teceU IIB» sure, ne tesvik, ne de değer de ele alıyor. Ne'ajın duyarlığa, ~" , Comfıurlyet *~ S986 ZcjrnepkAmll .ma umxrtlarını da vitirmiş bir ayyecektir. leadlrjmede aynı sırada tutula rie de sogukkanlı blr lertirk »ap '•'Andır. Bu yeni adam, yok olan. "mWâ*âğı da anlasıhyordu. lantısına düşmeden, ne gereksiz ezilen değerler karsrsında onları Mehmet Seyda'nın «BasjrOs Bt ve bulanık bir ayaklanma, ne de savunmağa yönelmeden, neleri OLUM Cumhurtyet 5971 me Zanıanı», yazannın en güzel çiğ protestolara bulasmadan... beğenmedığini, nelere karşı olduBay ve Bayan Şahan Manukhikayelerini derlememekle hiryan'ın sevglll annelerl Armağanı paylaşan öteki hikâ ğunu da iyice beürlemeden, yırlikte öncü gerçekçilerin «balkçı DUL BAYAN ye anlayışının örnegi. Adnan öz tıcı ve takır rakır jert bir isyana ve toplnmcn» kolunun hikâye anÖJENt M. Manukyan'ın Yağışlı ve hafif VEFAT « • • • ••! •••• yalçıner'in «Snr» adındaki kitabı ulaşmıs. Bunu çağmın gencinin layışını temsil ediyordu. Yazar, hi "T bir bildirisi olarak sunuyor. Bu (Doğuçu Arakyan) Anl rahatsızlığı ile vefat eden kâyeleri dergilerde çıkalı çok yıl idi. «Panayır» adındaki ılk kita yüzden hikâyeleri daha çok dene VEFAT rüzgârlı geçecek TESEKKÜR vefat ettlğlnı teessürle blldlmuhtereın Hasekl bastanesldfa lar geçtigi halde eserlerini kitap bında, dili, anlatışı, gerçeğe yö meleri andırıyor. rtrler. Cenaze meraslml yannkl Blnnaz YUcel'ln eşl, Hallı ve BAŞECZACI tlk saatlerde Doğn Karadenız düzeninde ancak <on yıllarda ya nelişi, onu yorumlayışında yeni Anl oluak teaahtlr eden mlde çarçamba 27 Mayıs 1964 saat 16 Aül«an Yücerin Flkret Mı«ırböljesi çok bnlntU ve mevzii yınhyabllmisti 1937 • 1946 yılları aramalar peşinde olduğu görülüda Beyoğlu Balıkpazarı Üç Hoü!serlml mttdahtle ve tedavl İ CEVAT AKSUN Cumhuriyetten bu yana öncü lıofclu ve Kâmuran Ksrahan'ın ran Ermenl KUueslnde lcra olupderek katl ve zaruri bir «mell • yagişlı. ögle gaatlerinden itiba arasında yazdıSı bu hikâyelerini yordu. Gerçeği verirken kısileri gerçekçiler, yeni edebiyatımızı o un censzesl 26 Mayıs 1964 talı babalan, Mehmet, Afet, Ahmet, yattan kurtaran ve bu arada S ren Marmara, Batı Karadeniz ancak 1940 • 1959 vılları anmında nin iç yaşantılarına doğru kavıvor, zamana kadar görülmedik bir 61 nacaktır. günd ogle namazını mütaakıp Zeynep ve Nazan'ın büyükbabaIşbu llan davetlye yerlne kahasıl olan nefes darlığimı da • lan. Nedlm Mısırlıoflu, Ahmet Aksaray Vallde Camllnden kalve Orta Anadoln bölselerı ile çesitli derfiler ve gazetelerde her şeyi gerçekle «onnn Stesınde çude yurt gerçeklerine ve halkılmdlr iyl edlp benl tam çlfaya kavuş S dınlacaktır. Karaban, ŞOkran ve ATtel YOErcincan, Erzurnm, Adana, Kars, bastırabilmisti. Kitap düzeninde olanın» arasındaki boşlukta de mızın sorunlarına ve hayatına Taziyet 7.lyaretlerlnden lmtlna turan Ic Hastalıklan MOtehas ; Azlz merhuma Tanrıdan rahcel'm kayınpederlert. Turfut, Siirt, Diyarbakır. Afyon, Uşak, çıkmalan da. ta bu vıllara kadar ğerlendirmeğe çalışıyor, kendi bağhvorlar. edılmesi rlca oulnur. sağlam bir temel »gı S metler ve kederll allesl Ue Dursun, Muhsln, Turan ve MuhElâtıg ve Malatya eevreleri de sürüp gelmi'ti Cenaze îslerl Servtsl Mehmet Seyda' genç öncüler neslinin «karamsar kurmağa çalışıyorlardı. öncüler, dostlanna başsağlığı dlîerlz. lla Yücerin amcalan, Emekli Dr. NEVİN GÜVENÇ'e | gisik bnlntln ve yer yer »«ğa nın eserlerine burun kıvıranlar, bnnalım» akırnına bağlanıycrdu. hayatları ve mutlulukları pahasıBECİDYAN Defterdar ve GümOahanell Annesl ve Meslekdaşlan hazakatı Ue beraber hastah S Tel: 44 12 29 48 09 93 nak yağıslı. difer bölgeler par ondaki bu eskilige ve geç kalmi'* Hikâyelerinde gerçek yaşama, na, bir yeni anlatım yolu kurgımın seyrlnl devamh taklp ve • PERTEV YUCEL çalı bnlntln «eçecektir. Hava sı hğa, bir de «geçim kaypıı ile» gündelik hayat yürüyüp gider muşlar, edebiyatımızı yavas vaestrgemedlgl neîaketlnden doia S 25.5.1964 günü Ankarada Bakkın llâncıhk: 591 5984 caklıklsrı Batı bölpelerde biraz dergi ve fazetelere «mlzahlık ve ken bir yerde kesilıyor, düzende vaş genişlıyen bir okuyucu kalaCumhunyet 59*35 71 derln mlnnet ve «flkranlan ; rahmetlne kavusmu«tur. Allah acalacak, Doğn bBlgelerde de*is çalakalem» yazılar vazmasına de yerini bulmuş, yaşama içinde an bahğına doğru götürmeğe başlamı hürmetlertmle arzederim. S rahroet eylesln. miyeeektir. Rüzgftrlar Batı ve gin'yorlardı Kernal Mutluay Ş Karçı tarsftakiler lamh olan herşey birdenbire ya mıslardı. Bir zamanlar TürkiyeAlletl Kuzey yönlerden hafif ve yerise yalnız «aanat Için yaııyor ve van, tatsız, anlamsız oluveriyor. de 30 000 roman okuyucusu varKendimizi, bizi sarıp götüremiyeyasıyorlandı. Comlıurlyet 5980 ken, Cumhuriyetten sonra, Reşat Cumburlyet 5982 yer «rta knvvette esecektir. cek, baglıyamıyacak kadar «boş N'uri'nin bir kaç kitabı ile ulasŞEHRtMİZDE ve saçma» bir dünyanın içinde ı SuStanphmet ^ Mehmet Sevda, bu hikâyelerintığı sayıyı bir yana bırakırsak, Şehrimizde hava, bugün açık ve de kendi yasantıları ile dıs dünAnkara Tıp Fakfiltesl yaymlanndan: 5 000 baskılı bir kitap ancak üç yağmursuz geçecek, ısı en yüksek yanın kişilerı arasında rahat VH yılda satılabıliyordu. öncü gerProf. Dr. RASİM ADASAL'ın 19. en düsük 14 derec* olacaktır emeği vardı. Bunca yıl sanat ve çekçiler bu fâsid çenberi aşabilOrtaokul, Lıse oğrencılerı ıçin her gün öğleye kadar devam iddia<ıiî bir denge kurabilen sağmişler, milletle edebiyat arasıneden HAZIRLIK KURSLARI, TUZLA KAMPI (Yatılı), FLORMayıs 26 Muharrem 14 lam ve ölçüiü bir toplum ^atircida bir baölantı kurmağa yönelMesut Bir Doğum YA GÜNDÜZ KAMPI ve ayrıca yetiskinlere mahsus olan AKligıne, gerçeSı. acıhga ve karammişlerdı. Bu yeni hikâye akımı HATtCE TURCAN ŞAM LtSAN, MUHASEBE ve SPOR derslerı. 2 Cilt, 1090 Sayfa ^arlıfa düşmeden anlatma olgunİle ise, batının en son modellerine Arzu edenlere her kısım içm ayrı ayrı hazırlanan broşurler luguna ülafmıs görünüyordu. Eİnsan ruhunun bütün normal anormal yönleri, psikoloji ORHAN' TURCAN'ın bağlanırken elde edilen bu gelişgönderilir. Blr erkek çocukları dünvet, bu hîkâyeler küçük hikâye ve psikonaliz ekolleri, psikiatrik, psikosomatik, psikofannakomeyi durdurma sonucuna ulaştı. A d r e s : Alemdar Caddesi 33, Snltanahmet • tstanbul yaya geldlğlnl akraba vc akımının seller gibi cosup aktılojik muaveneler, zekâ ve karakter teaÜeri... Sait Faik Hikâye Armağanı, iste dostlanmıza müldelerız V. | 5.32|13 11|17O9I2OJO|22 26| 3.19 gı o mutlu ve zengln Tel : 22 17 37 yıllardan Müracaat: Psikiari Kliniği Ankaradaki Kitabevleri. bu iki karsı anlayışı yan yana l îstanbul 24 519f.4 J kalmıstı. Ama Mehmet Seyda. getirip sırtını sıvazladı. E . ] 9 . 0 4 | 4 4 2 | 8 . 4 1 İ 1 2 0C1 1 5 7 1 « 50 (llâncıhk: 576/5960) bunları ancak 1953 den bu yana Cumhurtyet 5981 Otnniıuriycfl ^ 5987 511. Fetih yıldönümü proğramı Sait Faik Hikâye Armağam yeni hikâyeciliğimizde iki akım TAHİR ALANGU 1 5 GUN KALDI MEDİKAL PSİKOLOJİ AMERIKAN DERSÂNESI Yaz Faaliyetleri COHHUKlZETİB TetrikMU O BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY 304 l'oksa sokakta kaUnıstu Peki ı m a , babam nasıl olnp da tttekilerden ayrı dflvaoebit* di? Olmeden önce odasmda bana açtığı hik&yelerin gerçı bunda payı yok defü, ama babamıokı tam olarak bir naak görüşlölük diye de aıılatılamaz. Uüpedüz bir pintı idi o. Hiç sarfetmez, boyuna biriktirirdi. Batmasaydık da bıriktirecektı. Uünya onnn tçin bir tnzaktı, nabamın hfltön çabası da bu tnzaja dflsmemek ıçin çalısmak. nyanık bnlnnmak olmn?tnr. Paravı kurtarmak kaygusn. benctllik, başka bir sey degıl tlemek hiçbirımız omnrnnda değilmisiı onun (ierçı o gece bann: Valnız senı düşünerek yaşadım bn konakta. dedı. Dedı ama. pek inanmadım bnna. Sonraki sözleri ise hem acıklı hem de ce<urca ıdı. Sen kör dervisin oğln değilsin, benim nîlumsun, derken dik dik göılerimin Içine bakıyordu. Runu nlünceyp kadar nnntmıyaeagım. O ıçinr kapalı. çekin^en, nmnrsamaz adaro gitmı^. verınp henım hıc tanımadifcırn biri «elmisli. Sankı eızlı bir cetenin. uzun vıllar, dururou gereğı <mt rolü ovnıvan elebasıaı idi. Alava alındıiım, kücük çörüldügüm için arnlamadım konaktan, dedi. Bir ara anneni öldürmeyı diisiinmedim degil. kendi kendine 51mesevdi bPİki de vapacakttm bn isi. Sonra derin bir nefes verdî ve : rtüirken bedbaht olmak. hütiin beribahtlıklarm pn aoısı ımis. dîvf devam etti. Artık benım cünüm doldu. kimse ile hesaplasamam. Benim için ne düsünüyorlarsa öyle kalaoağım. Bn düsünce beni bofnyor. Hiç çatısraadım, hıo AYlAKLAR ATLAKLAR 205 206 ATLAKLAR çarpıımadım, benim Için nanl blr d ı n ı ı biytilerse, o dnmmun İçinde kaldım. GStlerini faltasi gibi açtı : Aklından geçenleri anlıyornm, dedi. Senin için biçilmiş btr dnmm yok, a senin kendi, gerc«k dnrnmnn demek istlyorsnn. Belkl de Syledlr. Ama ben bnn» t»yan edlyonıın. tayan eUiğime f 5re, baska bir kisilitim «lmalı deSil ml? Olmasa blle yaratraalıydım. Yapamadım Tembellikten ojflnm. Sonra aflamafa basladı. Acımamiitım, ilnirlenmistim daha çok. Babaraın bn türltt açıklamalarda bnlnnmadan Slmesi dah» lyi «lnrdiı. Çünkü babamt bn son ı5«lerine f«re yenl bastan deferlendirmek g«ç jreleeek bana. Ben de tembelim, babama çekmlsim.» «Cntna. Şimdi daha baska türlü düşiinüyornm babam hakkında. Bn evde. kendlni tanımaya çalısan bir ki»! n n » n , o da babam. ötekiler. hepsl, bir rol oynamıslar. ama bir rol ovnadıklannın ve nasıl bir rol oynadıklannın hi v farkına varmadan. Onlar. babamın yanında blrer esya çibi kalıyorlar. Sn aklı ile Svflnen Şükru bile nedir sanklî Evet, kendinl kabnl ettirivor. ama kendi o mn? Daha doğmsn «kendi» var mı onnn? Bir davranıs tnttnraras, kiml zaman eriyet çeke çeke, «nrdnrmek Isilyor o davranısı. SözeelUi. «Sükrfi »nndan hoş> İanır!» divorlar. bövle dediklerini bildiji Için o da boslanmıs sörünüvor. Direnivor. disinl tırnatına takıvor. kendl B«tflne birtakım kanılan verlestirmevp calısıvor Basarna da pri^or sonnnda. Cünkii hprkp; tptnbpl. hrrkp^ «Madcm övle Imis. KVIF oNnn!» dlvor. kimse dc vormın. InÇa katîanıp onun asıl kisilifini hnlmav» he vealenmiyor, Gülnnç bir oynn bnt Babama» ksUaamıa. ben »nlann dflfflndflkI«ri gibl bir Galip değilim, ama ne aarar tfemlş kendi kendine. Oerçl eaiyet çekmlş, Blflrken açıfa vurdn bfltflo bnnlan; e.. Şflkrfl de eıiyet çekmiyor mn sanki?» «Cumarteal, <(Ieden sonra. Bn ttetteri nk nk alıyonıiB elime. Çttnkü yazaeak çok şeylm var. Bir an Snee boşalmak lstiyornm. Şimdiye kadar yazdıklanmı gBıden geçirdim, hoşlanmadım. Bir ara hepsinl yırtıp atmak blle geçti Içimden. Eflttnn blr yerde diyor ki; felsefe, Insanlann ve toplnmlann gficlü oldnkları ça|larda yararüdır, tayıf oldnklan zsmanlarda ls« aeınaeak blr şeydir. Ben simdi gflclfl bir eafımı mı yasıyornm, yoksa »ayıf bir çafımı mı? Kn«k«ra yok ki, «ayıf bir ça^ımı vasıyonm. ÇflnkH hleblr seye lnanmıyomm, varlıfıraın nedenlnl bllmlyomm, ne yapaeagım, ne •deoeğim konnsmnd» açık aeeik blr dflsflncem y«k. öyleyse aayıfım ve felsefeye benıer ıeyler« baj vnrdnfnma glre de aetnneak bir tfnnmdayım. Aeele »tmemell. Petrol knynlarından da, •nee birtakım pislikler çıkarmış, petrol arkadan relimif. Benim jrOnlflfOmde de Syle olaoak. Asıl «nemli olan dasunceleri yakaUmak Için. onları örten sfiprfintflyn çıkanp atmalı. Dfln Avlft bana : Senin peygamber rolfl oynamandan bıktim. dedi. Merak ettim ne demek isteditini. ama cevap vermedim. Bnnnn üzerine kızdı. Neden cevap vermiyorsnn? dive sordn. «Arkaın varl PROF. NİMBUS'UN MACERALARI: NAZtME NADİ ECVET GÜREStN Yan tsieıinı fUleo tdar* «lın Sorumlu MOdOr: Genel Yayın MudürtJ SahlU Cumhuriyet Sayısı 25 Kurus SaaeUk 8»jUk Tnrldyc Harlcî Ura Kr. Ura Kr. ıun «M0 «.00 150.00 8000 44.00 VECDİ KIZILDEMtR ANKARA BÜROSU : Atatttrk BUJVBTI Vraeı Ap t Telefon ı 15 * « , 12 o» zo. lî 09 S8. 17 57 35 • DoGo LLLEKI BCKOSL I Paşa Marjaliem ^ftailgrçld Sokagı No. 6 Diyarbaku OONEY tLLKKl M : KOçflkaaat Meydanı Bdlm» Haro ADANA I>l"fnn ı «5M * Bu gazete, BASLN AHLAK YAS A S I N A uymayı taahhüt etmletlı. Gazptemlze gOnderllen yazıîar knoulzun. knnulm&sto tade edUmn * tltnlardan cnptuUTrt Kabuı olunn ı ı Abon» ve llan tılerl tçtn earfiD Ustün» «Abone» rey» cîlân Servlsi» kaydımn konmaaı lftzımcUr 3 «rlık i Basan ve iayan CUMHUHİYET Matbaacılık vm <",HZ«tPClllk T. A S. Cafialojlu Halkm Sokak No. S941
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog