Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TURKİYE "İŞ BANKASI Kültür* Yayıntarıi ^ •• Açıklamatt, Noilu, Türk Parası 'Kıymetınlt Koruma^evzuatı'^serısınden *. Görünmeyen'Muameleter *(HizmetIer, Dış Seyahatler); Bedelsiz İthalâtf Erhan Bener * Anıl Yayınevi (ist^Vllâyeti karşısı) ve 41. yıl sayı 14300 u m h u ri yet KURUCUSU: TÜNUS NADİ Telgraf v» maktup «dresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 245 TelefonJaı: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım; kpllandım, Beğendim Solı 26 Mayıs 1964 riâkîkı "JOB" açik "âitın reno)ndecHr"1 Sovyet Mısır ortak bildirisi Futbol tarihinin büyük faciası Peruda oldu Batının Kıbrıs p o Ii t i ka s ı n a liücum ettilerl İki lider, «Emperyalist kuvvetler» in müda == J halesinin endişe yarat tığını ve Kıbnstaki İngi E j E liz üssünün kaldırılması gerektiğini ileri Radvo) sürdüpl Kahıre, 25 (a.a. • AP Bugun Kahıre \e Moskovada a>nı *amanda javınlanan bır muşterek resmi bıldırıde, Mısır ıle Rusva nın «emper\ah«t kuvvetlenn Kıb nsın ıçışlerıne karısmak ıçın gırış tıklerı devamlı teşebbuslerı endise ıle karşıladıkları» behrtılmekte dır Arkası Sa. 7. Su. 4 «e m çıkan kaygâdâ 450 ölii var Olaya, Umguaylı hakemin, Perunun Arjantine attığı beraberlik golünü saymaması üzerine seyircilerin sahaya hücumu sebep oldu 30 günlük Sıkı Yönetim ilân edildi Lıma (Peru) 25, (a.a. A P Radjo) Bır fu'bol hastas'' * nın trıbUrjden atlıvarak Uruguavlı hakem Angel Paoos un uzerıne ,, , , L I . I X I I > . Horasanda korkulnksuz bır balhucum etırMsı ıspor tarıhının en buyuk faciası» olarak ısımlendı , . . ,. , , , , , , , . , ı kondan konusma vapan viumınparılen, olavları alevlendıren bır kıvılcun yerıne geçmıştır U v ı d u s m e m e g I ı ç m ş i n a s l O s m a Dun eece burada Guney Amerıka Ohmpıyat seçmesı ıçın j a , eeketının etegınden tutarken pılan Arjantın Peru futbol maçırun b.tımıne doğru vukua gelen j ......# .• hadısede resmi içıklama\a gore 400 • 500 arasında ın«an olmuştur 800 sevırcı de varalanmış^ır Pe' ruda soruşturmanın vuriHulme<;ı ırın derhal 30 gunluk Mkı \öo^tım ' Ankara 35, (CumhurivetTeleks) ılân edılmı»tit \e ılgılıler, hâ!«y o Dışışlen Bakanı Ferıdun Cem<sl lu \e varalı savısım tesbıtle m%£ı trkın ıle Sovvet Rusya Buvukelguldurler çı=ı Nıkıta Rıjov bugun vanrı *aPerulular, Lıma StadvomuHâdıse Urugua\lı hakemin bır'' atlık bır goruşme j apmışlardır «Yakın ve Orta Doğu Tıp günleri» nnn dısına dızılen cesetler Ar'antınh ovuncunun ıstemıverek Bujukelçının ısteğı u/«rm» vaarasında dolaşarak vakınlakendı kalesıne attığı bır golu ıpD Uiı bu goruşme hakkındı herhan rını teşhıse çslısıvorlar. Restal etmesı uzerıne baslamıştır 1 0 Suyu Enerji Bakanma veren köylü, «İşte Bakan sı bır açıklama vapılman'i'tır. mî makamlar, olu u varalı tnağlup durumda olan Peruluları »çy, bızler vıllardır bu suyu içmekteyiz» dedi s»ytsını tesbıt ıçin çalısmaneraberlığe yukseltecek olan but lara hâlâ devam edivorlar. golun savılmavışını Perulu ovun•*=>«>>>, 25 (Muaramer Erol bıl Ol»3da avnca M kişı yaraO cular vumuşak bır tarzda protesto dırıvor) Enerjı ve Tabu lanmıştır. ederlerken stadvomu dolduraru ] a r Bakanı Peruiu taraftarlar bırdenbıre ge dolu Bolgesını. m u htelıf ıl Memleketınıızde zararlı /aalıyetj >e£asa.,gelmışler ve sahaya^ >uJer«ıdekı tetkıK ee7,..~A. Isrı gorulen Yunan uyrukiulang i cum etmışlerdır konuımalârla haıkı Yurt rfıstp* vık^rtlacak Imıan uy sınır dışı edılmeleru» devam olunBu durum IHI k rnklnlardan bırının Emnıyette maktadır Sıyasj ve ıktısadı yon Kongrede bugün Beslenme bozuklukları, Ak dakıkada maçıkarsısında hakem 86 nusunda uyarmava çalışmıs veko tehır etmek mecbu atrada, bılhassa beş vıllık plan parmak izı shnırken Arkası Sa. 7, Sd. 3 te rıyetınde kalmıştır Olavlar sıraı nusunda da genış açıklamalarria Burdurda konuçsn vf «Dt . r ciğer vereminin özel şekilleri ele ahnacaktır Mnda hakem ve ovuncular, sevır bıulunmuştur dana» söıöne tema» edfn Sacılerın ellerıne geçırıp fırlattıklaı Arkası Sa. 7. Su. 4 te dfttin BiUir, «Hoesmiz ölrüz kaÜncekı gu n 1tanbul Unıver».te Kongre çal,«malan altında ken( """ dür» dedi n h < r şeym vaŞmurua l a ş m r u iı tktısat %e Hukuk Fakulte* bı dar deiam etmıs ve oglden S orıa d l ] e n n e ^ o l m a d a n k u r t a n I Bandırma 25 (Telefonls) nasında açılan «Yakın ve Ortado delegeler Kıhosa goturulınus dk ı m ş ] a r ( j l r Edıncık bucağında AP lıler Ankara, 25 (CnmbnrıvetTeleks) ğu Tıp Gunlerı» Kongıesi dun sa sam da Emırgan korusunda bır zı tarafından Yassıada kahveRekor sayılacak te\ırcı Hurnvet ve Anavasa Bavramı bahtdn ıtıbaren ılmı toplantı'arına yalet verılmıştır Kongre çal sma«ınde dun gece tertıp edı'en larına bugun ve varın da devam Galeyana gelen halk, sahava nın dorduncu vıHonumu yarın jbaşlamıştır. toplantıda, vergıleri tenkıt e edılecektır Bugun ele alınaıaic ıl mınder, şışe ve taş atmaya başladen Balıkesır mılletveKilı Urdün eski Adalet Bakanı Kıbrıs Türklerine yar oğleden ıtıbaren kutlanacak ve Ünıversıtenın doıt sa'onunda mı konular «Beslenme Bozukluk mış ve bır anda barıkatları aşarak. 27 Mavıs çarşamba gunu torenler bırden devam edılen topl?n*ıla Cevat Canpolat'a, «sız halıtı 25, (a.a.) Cumhumet SP ları, Akcıger vereminin ı/el şekıl «aha\ı doldurmu«tur |da, kongre ıçın delegel<*rın hazıraidatıvorsunuz» dıvpn 32 va' dım için Kıral Hüseyin ve Nâsır'a başvurdu yapılacaktır. leru olacaktır Arkası Sa. 7, Su. 3 te natosu kısrrı «"çımlerı dolayısnle larındakı CHP h Orhan Et> «Tıroıd hastalıklar ve oır propaganda gezısıne çıkmış Lefkoşe, 25 (a^. AP Radvo) lyı haber alan cElefterıa» gaze 27 Mayıs ınkılâbının dorduncu (ladığı oğlu, bır AP lmın, «bunlar yur Guatr» konusundakı rapo !ar obulunan Adalet Partısı Genel Ba«munasebe'ıvle Gyanı'ye gonder yıldonumu Rumca «Eleftena» gazetesının tesı, UTha,nt'ın Mechste de bovle tenkıt edı kanı Ragıp Gumuşpala, bugun saat dun her tarafındakı Atatu'k anıt jkunmuştur. verdığı bır habere gore, Bırleşmış dığı karsılıkta, kararını yenıden \orlar» demesı uzerıne elek1T te Bıngol den Musa gıderken larrna çelenkier kona'ak, b'nalar B " arada Turk ve jabancı dok Mılletler Barış Kuvvetı Komuta gorden geçırmesını ıstedığını yazbayrakiarla donatılacak trıkler sonduruleren bayıl'n volun 18 Vılometre«ınde bır kaza gece torların dığer hastahklarla ılgılı nı General Gvanı, 27 hazıran talrnaktadır cava kadar dovulmustur O geçırmıstır olarak verdıklerı konfranslir da de ışıklandırılacaktır rıhınden ıtıbaren vazıfesınden af Barış Kuvvetının gorev sutesı lav verıne gelen jandama Gumuspala'nın ıçınd* bulunduğu ılgı ıle takıp edılmısUr. 27 Mavıs çarşamba gunu saat Başçavusu Yılmaz Tov Anç da fedılmesı hususunda Genel Sekre 27 hazıranda son bulacaktır Faotomobıhn anıden rotu kırılmıs ve Her delege muhtelıf hastahkla 9 da Anıtkabre CuTihurbaşkanı Arkan Sa. 7. Sü 3 At ter UThant'a muracaatta bulun kat Guvenlık Konsevının, gorev karşıdan gelen bır kamvonla çarrın kendı memleketlerındesı s»vadına çelenk konacaktır mustur. ArkaM Sa. 7. Sü 3 te n arzettıgı ozelhkler ve m gula Arkası Sa. 7, Sıi. 3 te VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIMIIII IHMIIIIIi; dıkları tedavı şeklı hakkında bılgı vermışlerdır Turkıvede bogaz 1 Feyzioğlu dün 5 yerde konuştu Kan«erı sıklığı ve cerrahı teddvıs Özgen ACAR konu'sunda konu«an Prof Dr Sd Ankara, 25 (CurohumetTeleks) 1963 yılı uygulama sonuçlan ıle fa Karatav ve Doçent Dr Suhevl Eğılmez bu ha«talığın dığer kan Devlet Plânlama Teşkılâtı Baş 1964 programınm ılk 3 aylık uyguser hastalıklarına nayaran lurkı mufavırı Prof Tinbergen bugun lamalan 1965 programımn anabat vede en vavgını olduğun ı ve bo'gazetemıze verdığı bır demeçte ları ve ıkıncı beş yıllık kalkınma ğaz kanserıne bılhassa sıgaıa ıçenl«tkıncı beş vıllık kalkınma plâ planının model ve stratejı hakkınlerde rastlandığını so\ l?m'slerc'ı> nında hedefler ve stratejı bakımın da çahşmalar yapmak uzere AnZ Uısişleri Bakanı Savın Erkın'ın Turk Tnnan münasebetleri ko Z Av rıca hastalar çoğunluk 3 kan dan bır değışıklığın gereksız oldu kara'va dort gunluğune gelen Bac 2 nusnndakı demecı Yunanıstanda gurultü kopardı. Yunan ga : ser had safhava varmca tedavı ı ğunu» sovledıkten sonra «Planın muşavır Prof Tinbergen «Ikıncı £ zetelerı, deraecın daha çok 13 Ada ıle ılçılı olan bölumlerı : Içın doktora başv urmattadırlar başarısı ve dış vardım sağlanmaı beş vılîık kalkınma planının mo: uzerınde duruvorlar ve 2 ncı Dunya Harbınde tarafsıı kal ; Bu konfeıanslar dışında delegele 4R kuralının verıne getırılmesıyle del ve stratejısınde değışıkhkler Siirt Bitlis Tatvan volunda. gece soyjfiına uğraraaZ mıs Türkıve'nın bu adalar uzerınde bakkı olmadığını ilerı su r ı Ankara 25, (ComhnrıvetTeleks) ; vapılacağı ıfade edılmektedır Bu ması için. CHP Genel Sekreter Yardımcısı re tjbbi fılımler de go«t»rılmı<;tır rnumkundur» demıştır. sevahatini E ruvorlar. Bu arada Ynnan Htikümetının vaptıiı açıklama ve ~ Guvenlık sınırlan bakımından konudakı duşuncenız nedır7» sodevriye iandarma müfrezelerinin himayesinde vapıyor Z demeç hakkindakı vornmu da havli t\gı çekicidır. Tunan Hfi = karasulanmızın 6 denız mıhne çıru'unu sovle cevaplandırmıştır • Z kumetıne çore Turkıvenm Ege'de bır muvazene knrulması Ş karılmasını ongoren kanun, bugun «Hukumetınızın bu konudakı go Tatvan 25, (Orhan Erınç bıldırı. 'indokı kısmını gece herhangı bır 5 meselesını ortava atması Kıbns konusu ıle ılçılıdır. Z Resmî Gazetede yajınlanmışti' ruşunu bılmıvorum Ancak, D P T vor) CHP Genel Sekret»r Yar sovgun hâdıse«ıne uğramaması ıçm ~ (>azeteterın, Yanan Hukumetının vornmuno karsılastırdığım» z Kanun 3 av sonra yururluğe gır nın Başmuşaviri olarak kısısel go dımcısı Ttırhan Feyzıoglu 17 bın yol boyunca devriye gezen jandarZ ve bırhkte eözdon eecırdijımız 7aman çbrüluvor ki, eski dos z rüşum bovle bır değışıklığın ge kılomçtre tutacak propaganda ge ma mufre^elerınm arasmda knrumıs olacaktır. Z tumur Yunanntan eski defterlerın karıstınlması babsınde çok jj ArkaM Sa. 7. Su. 2 de ,rekmedığı seklındedır Gerek mezısının Sıırt Bıtlıs Tatvan ara Su urunlerınden vararlanma ; telâslıdır ve hattâ bn telâs onlara, meshur Basbakanlan Ve i tot erek vonunden bovs = nızelos'nn Eee \e Balkan mnvazenrsi politıkasını dahi nnnt = alanı bu kanuna gore 12 denız Toplantıda kadınlar çoğunlukla kendi aralarmda konuZ turmaktadır. Z milı olarak tesbıt edılmıştır Kara Ş arak, ate Ş üzerinde unutulan v.mekten, çamaŞırcı ka £ £ bır*sebe; Z Lozan Antlasmasının müzakereleri sırasında 12 Ada meseleiinin = suları daha genış ulkelere karşı dmlardan hahsettiler gun uvguladığımız metot en pratık M««.. ..„,,„ t a t s m a „ ,. E b o l .„..,„...„ vuıden çöıüs : Turk karasularının genışlığı munıun bovln tartısma konusu oldTiSu hattâ bn vnzden çörüs Z Yazısı 7 incı sahifede ^ e en esnek olanıdır Edındığımız tekabılıyet esasına gore uygulana melerın kesılmesi ıhtımallerinin ortava çıktıfcı bilinmektedır. z teerubelere gore bazı ufak değrsıkOrellikle Lozan'da. Anadolnva pek vakın olan Sakız, Sisam, ; Jcaktır. 'ıkler olacaktır Fakat, bu hıçbır Mıdıllı adalarıvle Meıs'ın dnrnmn fizerinde havlı dnrulmus, = I m e s e jâ ı Rusjanın karasuları 8 ^kılde hedefler yonunden değıl Yürürluğe giren kanuna gore. Bakanlar Kurulu tarifehattâ hızım dpleeasvonumnzla Ankara Hiikünıeti arasında ih denız mılı olarak tesbıt edılmış'e i •• » lerde vüzde 50 oranında indirme, artırma yapabilecpk tılaf hılp cıkmıstır Kısacası o siınlerin ruraltnlerı ve bilhas Z ı furk karasulannın g»nışliâı de Prof Tinbergen daha sonra TurAnkara, 25 (CumhnrıyctTeleks) Butçeye bır jılda İ40 mılj on lıdaha 7i\ade kanıtülâ^vonlardan knrtnlma fıknnin hâkimi = mutekabılıyet esasına gore 8 denı kne'nın daha nasıl aktıf olabıle Gumruk kanununa bağlı gum ra gelır sağlıyacağı tahmın oluDnn vetı ıçınde dahı E?e Denizindekı BaJkanlardaki mnvMene z mılı olacaktır ceğı sorusunu ıse «oyle cevaprük gınş tarıfe cetvellerınde de kanuna gore ıthal maddelenn'n tahıi vme o zamanki «trateiik anlavısla ele alınmıs, aneak z eak landırmıştır • ğışıklık vapılmasını ongoren ka gumruk vergıleri vuzde 200 oranıasıl çavenin tehlıkeve tirmesi ibtımalleri belirinee, bn diren i •Parlâmentodan çıkan vergı re nun, bugun Resmi Gazetede >ajın na kadar arttırılmıştır meden vazçecmek mecbnriveti ortava çıkmıstır. Lozan eörüs = form kanunları ve ıktısadı devlet lanarak vururluğe gırmıştır Arkası Sa. 7, Su. 3 te melerı sonunda 12 Adanın ttatvanlara bırakılmasının da as = />i|ar İİnİVPrCÎtO İm tesekkullerının reorganızasvonu llll lında muvazene dfisüncesivle sıkı bir iliskisi vardır. 1945 vı = WİICI UIIIVCIMIC hakkındakı kanunlar ıle bırlıktel lında Almanlar Eee'dekJ adalardan cekilirken. bnnlan Tiir Z toprak reformu ve ıdarede reforkıvpve bırakmak teklifini vaptılar. TSrkive bn teklifi k»bnl z mu gerçeklestırmek ve 4R kuralı1 fdehılır ve hic olmazsa jeolojifc bakımdan Anadoln ile Hisik i nı uvgulamakla daha aktıf olunaolanlan ısgal edehılırdi. Bövlece hera Eee'de gerçek bir mn ; bıl r Bu dort reform plânm uv| *»7ene sajlanabilir ve hem de bir anormallik ortadan kaldl Ş A k a Arkası Sa. 7. Sd. 1 de Gumruk tarıfe cetvellerınde degısıkhk yapan kanuna g"re nl.rd,. 7 a ten Lozan'da bizT tta.vanl.r lehine Eee'deki hakla = " " *• (Cnmhnrıvet Teleks, Y u r d d l ş l n d a l l s e s o n slnlfl bazı onemlı maddelerden ahnan eski ve yenı gumruk vergisi nm.rdan ferafat Ptm,,tik ve düz bir e eöıüsle bnnlan veniden = ~ burslu olarak okuraakta bulun^n afat P m , t k ve nın oranları şoyle duzenlenmıştır : Tki " fecırmek haksızlıgı da tamir edecekti. Sn var ki, Tnrki = Turk oğrencılennın Turkıve X n Vergı oranları (*uzde) = ve 2 ncı Dünva Harbinde tarafsız kalmıstı. bövle bir emrivS versıtelerıne gırış sınav^arma kaI t h a l m a l l a r ı Eski Ycnı Z k' netıcede bızi taraf haline fetirebilirdi. Mıittefiklerle bai tılabılmelen sağlanmış = lantılarımız vardi Hepsinden önemlisı müstakbel Balkan = j Bınek otomobıllerı ve otobusler 40 75 = knrulnsn icınnV hprn Türk . Ynnan dostlngnnun devamını bı " Fotoğraf cıhazları if Neden boyanıvorlar Ünıversıtelerarası Gırış Sınav ı 30 60 = nnri plânda tntnvor. hem. Savın Erkin'in de daha sonrakı Gozluk çerçevelerı ve aksamı Komısvonu Başkanı Prof. Dr Ce30 ıım itr Vitrinlerde bu hafta r devrpve aıt olan hıkâvesinde isaret ettiîi çıbi. Sovvet Rnsva Cep v e kol <;aatlerı 50 n| mal Mıhcıoğlunun bu konuda ynp Z n talep ıhtımalierını hesaplıvordnk. îste bn vüzdendir kı it Sinirli cocuklar Ma«a ve duvar saatlerı 35 tığı açıklamava gore A F S Derne 7ı Turkıve adaları ısgal etmemis ve Fee Denizindekı mnvazene blektnk lenpratorlen ve mot«r'ar 25 5fı ğı burslarından favdalanarak hd A Modadan >eni cizgiler = ho7«lmasının Turk Ynnan dotfingunun devaraivie telâfi edı 40 Motorsıkletler ve motorlu bı=ıkletler 6' len Amerıkada Iıse son sınıfı oku = IphılprpÇı iimıdını mnhaf»7a etmı«tır. Nıtekım Dısıslen Ba *0 Motorsuz bısıkletler makta olan öğıencııer /uıaa don Z Uanı da. snnradan 4 BuvükTer'in 12 adalann Ynnanistana bı 15 Pıkıs makınelerı meden Amerıkada sın^va cnebılt Z raKılırmsı kararına vsırdıklarını VP AIoIotoTun haskıvı artır •0 » Kuriun kalemler cekler \e kazandıklan takdırri<= mak için fır«at eö7İpdı5ını sfirliıvor. 75 Çav lOfl E • rnnıın cıiriıltiıleri icinde adalann topvpkun Yunanntana vp E İTur'kıv » UnıveısıtPİerıne kabu ' :5 60 = Arka<n Sa 7 Sn. 1 de S ' trklpıdır Bu riurtım Knmiv n 40 r tstflfınrian a\ııcj \ K "> De = Ecvet GÜREStN = Kadınlar Buliji kobgr«iln> kalUaa u^eleıdeu bu kısou Mudurlugune bıldırijuııjür. \ Erkin Sovyet Büyükelcisi ile görüştü Hüdai Oral'a hediye: Bir bardak bulanık su Edincikte A.P. liler jandarmayı 25 Yunan uyruklu daha Yurt dışına çıkarılacak Türkiyede görüleıı gırtlak kanseriııi sigara yapıyormıış Banş Giicii Komutanı görevden affını istemiş Hürriyet ve Anayasa Gümüşpala kaza geçirdi 12 Ada 3 ay sonra yürürlüğe girecek olan karasula Tinbergen, ikinci beş yıllık plânda lıedef bakımından değişikliğe ihtiyaç görmüyor ilgili Resmî Gazetede yayınlandı "Kıbrıs dâvası iz'an yolu ile halledilemezse, İsmet Paşa çizıtıesini giyecektir,, Türk KadmlarBirliği Kongresi toplandt Yeıti gümrük tarifeleri Resmî Gazetede yayınlandı î i Amerikada tihanlorına bulundukları yerde girecekler Tarifelerde yapılan değişiklik Kadın Moda Bugün 5» Sahifeıtıîzde ?ııııııııııııi!iınıııuıııııuıııııııııııiıi!iıııııınıııııııııuıııııııııııııııııııııc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog