Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

YENİ YAYIN Halid KARAY MEMLEKET HIKAYELERİ BU BİZİM HAYATIMIZ Herbiri 5 Lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 107/5914 41. yıl sayı 14299 u m h u r i yet KURUCÜSÜ: YÜNUS NADİ Telgra* v» mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 TelefonJaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 4i; 99 \v Alchm. Kuüandım, Beğendim \ Pozartesi 25 Mayıs 1964 nakiki "JOB" eçık altın rengindedir Erkin La Haye'de bir Yunan gazetecisine verdiği özel demeçte Türk Yunan dostluğuna ilk darbenin 12 ada, ikincisınin ise Kıbrıs ile vurulduğunu bildirdi Dışişleri Bakanı, Birleşmiş MiIIetlerin bir çözüm yolu bulacağına inanmadığı Kıbns ihtilâfının taksim veya İsviçredeki gibi Konfederasy on sistemi ile halledilebileceği kanısında. Dışişleri Bakanımız Feridun Cemal Erkin"in La Haye'de yapılan NATO Bakanlar Konseyi toplantıları sırasında Atina'da intişar eden Elefteriya gazetesinin muhabiri V. Matiopulos'a verdiffi özel demeç çazete tarafından neşredilraiştir. NATO Konseyindeki görüşümüzün esasını teşkil eden fikirleri içinde toplayan bu demeci aynen aşağıda bulacaksınız: «Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile, La Haye'de ki Türkiye Büyükelçisinin odaşında yaptığım görüşme birbuçuk saat sürmüştür. Erkin görüşmemizin başmda, ilk olarak şunu söylemiştir : « Türkiye ile Yunanistan, birer Akdeniz devleti olarak Ege'de bir muvazene sağlıyamadıklarL müddetçe Türk Yunan dostluğu da tam mânasiyle yerleşemiyecektir.» Dışişleri Bakanı bundan sonra, Türk • Yunan münasebetlerindeki bugünkü devrenîn, otuz yıldan beri en dramatik devre olduğunu. Türkiyede özellikle bu dostluğa inananların durumu üzüntü ile gordüklerini belirtmiştir. Erkin, geçen ocak ayında Londra'da Palamaşa da anlattığı gibi. Ankara'nın 1922 den bu yana Türk Yunan münasebetlerini ne şekilde ele almıs olduğunu şöyle ifade etmiştir : Egede muvazene sağlanmadıkça dostluk tanı olarak yerleşemez,, |Erkin'in beyanatı| |Yunanistanda| |telâş uyandırdı| Ş Atina. 24 (Özel Muhabirimiz bildiriyor) Türkiyc = = Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkinin Elefteria gazete = = = sinde intişar eden beyanatı Yunanistanda büyük bir telâş ; = := uyandırmıştır. ^ ^ ~ Gazeteler dün bu konuda yapılan resmî bir açıklamayı = = ^= da sütunlarına almaktadırlar. Hükümet tarafından yapılan 1==^ „ bii, apılriamaıla EÖVİe dpnilm»lrtf»Hirı «Türkiye Dışişleri Bakanının, Oniki Adanm Yunanis : ~ « Yunanistan, 1919 da tek başına Ege'ye yayılmak gayesini güt ^= tana verilmesi ile ilgili olarak dünkü ELEFTERİA'da çı^ Yunanistanın bu maksat kan özel demecindeki Türk itirazlarmı yorumlıyan yetki tüğü zaman Anadolu seferine girişmişti. tu bir hükümet kaynağı, Yunanistanın bu konudaki Türk larını destekliyen Lîoyd George da, Atina'yı o talıhsiz sefere sügörüşlerini ilk defa olarak ocak 1964 te. yani Oniki Ada ç ^ : rükliyenlerden biri olmuştur. Bunun sonu bilinmektedir. Eje, müspaylaşılnın Yunanistana verilmesinden yirmi yıl sonra öğrenmiş :SS terek bir deniz olarak iki hemhudut memlekct arasjnda mış ve o zamandan beri ikisi arasındaki dostlugu uzun bir süre için ^r: olduğunu belirtmiştir. Dışişleri Bakanı Erkin, Türkij'enin, ^ s sağlamlaştırmıştır. 1922 harbinden sonra esir düşen General Triku:= Oniki Adanın ilhakı hakkındaki Türk tepkilerinden Pa = pis'i ziyaret eden Atatürk kendısine şöyle demişti : •Memleketleri= lamas'a geçen ocak aymda Londrada iken bahsetmiş bu SSS nıiz arasındaki bu harb sebepjizdi. • " • • • " = lunuyordu. Ayni kaynağın ilâve ettiğine göre, bugün Ege : = : Bizleri birleştiren menfaatler eski ^= de muvazenenin kurulması hakkındaki Türk görüşlerinin ! S : ihtilâflarımızdan daha güclüdür = öne sürülmesi, Ankaranın Kıbrısla ilgili emellerini tak Z^i | Bugünden birbirimize el uzatarak, ^3 viye etmek gayesini güttüğünü göstermektedir.» ^ S iki memleket arasındaki münase Arkası Sa. 7. Sü. 4 de E =betlerde yeni bir sahife açalım.» Lozan Antlasması, Atatürk ile Venizelos'un 1930 da temelini attıkları dostluğun temelini teşkil et! miştir. İki harb arasındaki devreI de, bizler samimi bir şekilde. iki I memleketin müşterek bir yol tajkip etmeleri lüzumuna inanıyorduk. Baikan antlaşması içindeki Akdeniz, çöle akıtılacak işbirliğimiz de bunu ispat etmişo Evlerden mutfak kalkıyor tir. Diplomatik kariyerime o zao manlar başlamış bulunuyordum Sinir hastaları, plâkla (cendiBakanlıktaki âmirlerimiz bizlere. lerini tedavi edecek genç ataşelere, dış memleketlere o gittiğimiz zaman Yunan büyükelBeynin kumandasıyle hareket çiliklerini kendi elçiliklerimiz gibi edecek sun:i uzuvlar saymamızı ve Yunanlı meslekdaşlarımızla Türkmüş gibi işbirüğinDünyanın sırları çözülüyor de bulunmamızı tavsıye ediyorlardı. Yunanistanın temsilcileri ile Uzay biyolojisi I bir görüş ayrıhğımız olmadığı, gizmesafede cereyan eden kazada, mışlardır. Büyük güçlükle 13 cese ; li bir hususun bulunmadığı öğretisüratle seyreden motosiklet, mini din hüviyeti tesbit edilebilmiştir. 1 liyordu. Komşu devletle temasım Bugün 5 inci büsün altına girmiş ve benzin de 8 ağır yaralı da tedavi altına alın I ışte böyle başladı. sayfamızda posu infilâk ettiği için her iki va mıştır. Yarahlardan biri, rninibüFakat Türk Yunan dostluğu, Arkası Sa. 7. Sü 7 de sıtanın da yanmasına sebep olmuş. Arkası Sa. 7. Sü. 1 de tur. J Erkin, Türk Yunan münasebetleri ileilgiligörüşümüzü açıklad HIIIIIIIIHIIIIIIItllllllllllllllllltlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllll Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin 1822 4en sonraki tevre Bir Yunan motoru Marmariste sünger avcılarımıza saldırdı M«rm»ri» H, Yunan motoru kara sularımızda sünger avlıvan Mustafa Akan'ııı motoruna hücum etmis, silâhsı/ olan sünşer avcıları Bpzburıın iak^lemize kaçarak sığmmı^lardir. j Olay bu sabah saat 8 1 arasm.' 0 da Bozburun açıklarında vukuhul Arkası Sa. 7, Sü. 7 de • iskenderunda büyük bir tatbikat yapılacak Kıbrısta süknıı dün «viııo bozuldıı ILIM ve HAYAT EOKA'cı Rumlar Lefkoşe civarında bir Türk siperine ateş açtılar. Türkler mukabele etmedi 28 • 29 Aydın Nazilli arasmda gece saat 02 de vukubulan kazada 8 kişide ağır Yaralandı, ölü saYisının artmasından korkuluyor Motosikletle çorpışıp tutuşan minibüsün 13 yolcusu yandı Şehrimizde yapılan parti toplantılcrı 7 haziranda yapılacak Sena \ to seçimleri münasebetiyle si j yasi partiler dün şehrimizin muhtelif yerlerinde kapalı ve açık salon toplantıları dü zenlemişlerdir. CHP nin toplantıları CHP'nin Aksaray Haşmet Çayevindeki toplantısında bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Öktem, Bakanhğı iie ilgili konulara değinmiş ve: ' Millî bütünlüğü tehdit eden meselelerle karşr karşıya bulunmaktayız. CHP olarak siya,si affın hij; bir zaman karşısında bulunmadık. Bizler Millî Mücadelede vatan ihaneti ile itham edilenleri dahi CHP zamanında ve icabında affetmesini bilmişizdir. AP liderleri, memleketimize faydası olraayan, aksine Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Aydın 24. (Telefonla) Bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Aydın . Nazilli yolu üzerinde tüyler ürperticı bir trafik kazası olmuş ve bir minibüs yolcuları ile birlikte yanmıştır. Saat 02.30 sıralarında olay yeri', ülay, Hüseyin Çakır idaresinde. ki minibüs ile bir motosikletin ne yetişen ilgililer, minibüsün için' çarpışmasından meydana gelmiş. de. yolun sağında ve solunda kü! j tir. Köşk bucağına bir kilometre haline gelmiş cesetlerle karşılaş Kaçırılan milyarder sanayicinin eşi Satır, AP'li yöneticileri münazaraya dâvet etti Azizoğlu ise, YTP listel erinde kazandıktan sonra başka partilere geçen me busları istifaya davet etti Pazar, 2 (Telefonla) Başba • Trabzon yolu ile Rizeye geleıj Dr. 4 kan Yardımcısı. CHP Genel Sek Kemal Satır, Rize'den Artvin'e müreteri Dr Kemal Satır bugün Pa teveccihen ayrılmış ve yol üzerinzar ilçesinde yaptığı konuşma sıra de bulunan Çayeli. Pazar, Ardeşen sında. AP'lileri Devlet Radyosunda ve Fındıklı ilçelerinde konuşmalar münazaraya davet etmiştir. Kemal yapmıştır. C.K.M.P., Hükümete itimat Satır, «Adalet Partili yöneticileri. etmiyor Hükümetin tutumunu beğenmiyorlar. Hangi noktaları beğenmiyorÇanakkale, 24 (Telefonla) CKlarsa gelsinler, Devlet Radyosun MP Genel Başkanvekili Mehmet da, milletin huzurunda tartışalım Altınsoy, şehrimizde yaptığı basın Millet de hakem olsun» demiştir. toplantısında. CHP için «Deviet Senato seçimleri için propaganda ile kurulan bir nevi yarım mira=yedi». AP için de «Tam bir miraçgezisine çıkmış bulunan ve dün yedi» demiştir. 1 Bn. Dassault dün bulundu Bir ormanda bulunan Bayan Dassault'yu kaçıran lardan biri de jandarmalar tarafından yakalandı, haydutların Faşist Gizli Ordu'ya mensup olduklan sanıhyor Paris 24, (a.a. ve Radyo) Önceki gece haydutlar tarafından kaçınlan Bayan Bloch Dassault. Creil vakınındaki Beauvais ormanında bulunmuştur. Bayan Dassault'yu bulan jandarmalar. ayrıca kendisıni kaçıranlardan birini de yakalamışlardır. tskenderan, 2 4 (Güney tllerl Merkez Bürosu Teleks) 28 29 mayıs günleri Domuzburnu açıklannda yapılacak olan ve Kara Kuvvetlerinin.de katılacağı büyük tatbikatla ilgili hazırlıklar sür'atİe ilerlemektedir. Hakiki mermileirin kullanılacağı !hu tatbikatta ha7.\T bulunmak üzere Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Lefkoşe, 24 (a.a.) Kıbrıs'ta bir Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora' haftalık nispi sükun Kıbrısh Rum miral Necdet Uran, T Kolordu Ko . ve Türklerin ateş teatisine başla mutanı Tümgeneral Nüzhet Bulca, maları ile dün bozulmuştur. Akdeniz Bölge Üs Komutanı TuğKıbrıslı Rumlar, dün, Lefkoşe Arkası Sa. 7, Sü. 8 de çevresinde bir Türk siperine ateş açmışlardır. Birleşmiş Milletler askerlerinin müdahalesi üzerine Türkler ateşe cevap vermemişlerdir. Bir Birleşmiş Milletler sözcüsünün söylediğine göre, • herhatıgi bir zarar meydana gelmemiştir. Ayrıca, Girne dağlık bölçesinin kuzeybatısındaki Türk siperlerinden dün Rumlara ateş açılmıştır. Rumlar ateşe mukabele etmemişlerdir. Malatya 24, (Gıiney llleri MerkfB Bürosu . Teleks) Uzun zamandan beri beliren kurashk tehl'kesi, sağanak haliudesi yağmuıların başlamasiyle önlenmi.ştır. Şid detli yağışlar yüzünden şehırde Ihayat felce uğramış, halk, hamaljların sırtında karşıdan karşıya ge çebilmiştir. Normal seviyesinden yarım met re kadar yükselen Fırat nehrimn bazı kesimleri taşmış, tarlalarm Arkası Sa. 7, Sü. 8 de yagmur Malatyada hayatı feîce uğrattı Bir kilo kurbağa 100 kuruşa Lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin üniversite giriş imtihanlanna sokulmak istendiği ihbar edildi Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) . Ünıversıtelerarası eırış sınavı genel yönetıcisı ve komısyon baş kanı Pıof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu imzası ile yayınlanan bir bildiriı Altınsoy, CHP'nin yeraltı faajivetlerinin ve dağıtılan gizli beyannamelerin müsebbibi olduklarını ıfade ettiği Kemal Satır ve Feridun Cemal Erkin'e çatmış ve drBu deliller arasında çalınmış ve miştir ki : Mİâkası değiştirilmiş bir otomobi! « Kemal Satır radyoda yaptığı ien yararlanılması, kaçırma işinin konuşmasmda, (Bütün partiler hü en ince noktalarına kadar önceden kümetin Kıbrıs politikasını destek plânlaması hususu var kı. bu da. üyorlar) dedi. Ama biz CKMP o Cezayir savaşının sonunda Gizli Adana, 24 (Özer öztep bildiriyor) larak Kıbns konusunda hükümeti Ordu teşkilâtının tedhiş havası ya Suriyelüerin zaman zaman. A«ı HİZ.MET MADALYASI Kıb rıstaki katliâma mâni olmak ivın ratmak için kullandığı metodları de, hâlen çocukları. lisenin birinci mesul buluyoruz. Zamanı gelince N'ehrinin suyunu keserek Amık Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin harekete geçmcmelerini protesto hatırlatmaktadır. ve ıkinci sınıfında olup bunları • hesap sormak başlıca vazifemizdir Ovasını kurutacakları tehdidi üzeBundan başka. iki kiracının. ver rine, Ceyhan Nehrinin Amik OvaZira, ne yaptığım açıklamıyan. 3 için Kore Savaşına katılan çazilerden madalyalarını iade edenlere ciriş ımtıhanlarına sokmak ıstiyen velilerir ce/alandırılacakları bii ^yda sık «ık ağı? deSiştiron b:r dün M.T.T.B. tarafından Hizmct Madalyaları vcıilmi^tir. Resimde lıklerı ıfarlcde, Dassault'ların evı >ına akıtılması için çalışnıalara 1 Arkası Sa. 7, Sü 7 de Arkası Sa. 7, Sü 5 te , Öztrak Korc gazilerinden birine yeni madalyasını takaıken gbrülüyor. .ni gözetliyen ve gidiş gelijlenni ' baslanmıştır. Isiahije'nin Tahta îznik, 24 (Telefonla) İstanbullu bir ihracatçı tarafından lrnik izleyen bazı kimseler gördüklerigölü ve göle dökülen derelerde ni, bunların 30 yaşlarında ve çok kurbağa toplatılmaya başlanm:şesmer kimseler olduklarını söyleftır. Kurbağalar gecaleri luks lammeleri, bu adamların Akdenizli ol baları ışığmda ve tel kepçeleıle malan ihtimalini kuvvetlendirmek avlanmakta, 3080 gram arnsında tedir. olanlar tercih edilmektedir. Gizli Ordu mn? Toplanan kuıbayalarm kilosu Bilindiği gibi. kendisinin «Fran 100 kuruştan satıa alınmakttdır. Bu konuda henüz resmî bir açık <tz Gizli Ordu Teşkilâtı» kurmayı Toplanan kurbajalar Fransaya gon lama yapılmamış olmakla bera Arkası Sa. 7, Sü. 4 te derilecektir. ber, bazı deliller milyarder sanayicinin eşinin, faşist Gizli Ordu (O A. S.) teşkilâtı ajanları tarafından kaçırılmış olabileceği ıhtimalinı nvetlendirmektedir. Ceyhaıı ııehri Aıııik ova^ına akıtılacak Suriyelilerin Âsî nehrinin suyunu keserek ovayı susuz bırakmalan bu suretle önlenecek. 1 köprü mevkiinde, Seyhan Barajından sonra Güneyin ikinci büyük barajının sondaj ameliyeleri yapılmaktadır. , . Asi Nehrinin Suriyeliler tarafından kesilmesiyle Amik Ovajının Arkası Sa. 7, Sü 5 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog