Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

fMTİİIAN KAZA KİTAP Yatılı devlet okullan ve İlköğretınen okulJanna. Glrig aoru ve eevmplan FUtK 5 Liı». Adrea: Ali Otmaa Akalan, Öğretmea DİNAR NOT: Ödemeli siparijlerde (10 kitaptan ğ ) posta ücreti alıetya aittir. Cumhuriyet 5888 41. yıl soyı 14298 umhuriyet KTJRUCUSU: YUNUS NADİ T e l g n i v« naefetup «dresi; Cumhuriyet tstanbul Poeta Kutuau: îgtanbu] No 243 Telefordar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 MÎCVEL ZEVACO \ \ KANLI KIRALİCE Bu eser Kıraiiçe Margarit dö Burgony'nin raüthiş cinayeüerinden bahseden meraklı heyecanİL esrarengiz maceralar va kahramanlık romanjdır. Slatı 750 Kurustur. Inkılâp ve Aka Kitabevleri Üâncılik: 107/5895 Pozar 24 Mayıs 1964 Atina ile istişare ediyor Finli askerin cenazesi memleketine gönderildi; Banş Kuvvetinin kadrosu 6,715 kişiye çıktı. Lefkoşe 23, («.a. . AP Radyo)Makarios hükümeti çevreierinin Güvenlik Konseyinin 10 haziran toplantısı için büyük ölçüde hazırlıklara giriştıkleri görülmektedir Rum bakan ve milletvelrilleri bu konuda yapılacak çeşitli toplantılara dâvet edılmektedirler. Arkaıı S». 7, Sü. l d e «.»,„,. 4 «*<>** » jA.P. oyların yüzde Makarıos G. Konseyl sini alırsa genel toplantısı için Rusya ve seçim ialep edecek 1 Giimüşpala ile dolaşan île Önder, genel seçimleri söyledî kazanırlarsa köylüniuı cebini para dolduracaklarııtı Tercan, (Sait Arif Terzioğlu bildiriyor) Bu sabah ErzurumYERt TOK, TABELASI VAR Vanda kuvvetli bir desteğe sadan ayrılan Gümüîpala oğlu ve torunlarıyla Körüştükten sonra bir hip olmasına rafmen YTP. îl merkezinin faaliyet göstereceği bir kapalı salon toplantısında «milli ifadeve istinat etmiyen bir hükümet odası bile bulunmamakta, sadece YTP tabelSsı altı dükkân üstu kuvvetli bir hükümet telâkki edilemez» demiştir. Daha sonra Geotel olan bir binanın üzerine asılı durmaktadır. .ı nel İdare Kurulu üyesi Cevat Önder 7 haziran seçimlerinde oyların yüzde elliden fazlasını Adaiet Partisi aldığı takdirde yeni sloganlarının «iktidara sahip olmak, bir an evvel genel seçim istemek» olacagını söylemis ve «unları ilâve etmiştir: Adalet Partisi iktidara geldiği zamnan köylünün cebini parayla, anbarını da tahılla dolduracağız. Arkası Sa. 7. Sü. 3 te UThanf, Ingiltere ve Yunanistana verdiğimiz notanın mefni açıklandı Ankara, 23 (CnmhuriyetTelrks) Türk Hükümetinin, Kıbnı'taki rehinelerin iadesi ve bunların haystlanndan duyulan endise konutunda Birlesrois Milletler Geneİ Şekreteri UThant'a gönderilen > taetaja bugün de cevap alınama^ıstır. Dııisleri Bakanhğına yakm <jsvreler, bu durumu «özüntü veriet . bir davranı*» olarak yorumlamılrt» »« «Türk Hükümetinia re Birleşmis, Milletler Bans Kuvvetine mensup askerler Rumlar tarafından oldürülen Finli askerin ölütniine «ebep olan kurşuntın otomobilin camında açhğı deliği gösteriyorlar Yurt dışına adam kaçıran iki Yunanlının bir şebekeye mensup olduğu tesbit edildi Mensupları Yunan uyruhîu olan şebekenin faaliyetine ikikadınında ismikarıştt C Ü M H U R İ Y E T Senato seçimlerinde Ankara 23, (CumhnriyetTeleki) | görmediğini bildirmistir. BTI tu Danıştay Sekizınci Dairesi, retle Yüksek Seçim Kurulunun Yüksek Seçim Kurulunun karar; yüzde yür haksız kararlarına karlarına karşı Danıştaya baçrvurula. şı Türkiyede bajvurulaeak bir Ankara, 23 (Cnmhuriyet kapısının bulunmadığı, Telek») Senato seçimleri mıyacağı gerekççsiyle MP nin itihak muhalefetin emniyetiyle demokra. için radyo propaganda konuj razını reddetmiştir. mılsTi bugün saat 17.25 te Danıştayın yetkisizlik kararı tik nimazın pamuk ipligine ve bir Ankara Î3, (Cumhnrivei.Trleks) bajlamış ve ilk olarak C.K. vererek MP nin itirazını reddet kurulun itiraz edilemiyecek kara Başbakan Ismet tnönü, CHP adı Arkaaı S». 7. Sfl. Z de M.P. Genel Bajkanı Ahmet mesinden sonra Genel Başkan Osna radyo konuşmalarını açacak Oğuz konuşmujtur. man Bölükbaşı imzasiyle yayımlaolan konuşmasından vazgeçmi? v« nan bildiride MP nin 45 ilde teşbu ilk konuşmayı CHP Genel SekOğuz, C.H.P. nin davranış kilâtı olduğu belirtilmekte ve reteri ve Başbakan Yardımcısı Dr. itibariyle tek parti devrindeşöyle denilmektedir: Kemal Satır'a bırakraıştır. ki anlayış içinde hareket et« Millet Partisi, hukuk dışı, ArkaM Sa. 7, Sü. z de tifini, Türk toplumunu ilerici ve gerici olarak ayırma«akat ve muallel bir kararla seçim nın zararh sonuçlar doğuradışı bırakılmıştır. Milli îradenin ctğını, idare ve ı? hayatındat«m ve kâmil tecellisine böylece kipartizanlılm devam itmek set çekilmiş ve spçimlerin m»şnıite olduğunu aSyledikten «m y«tîne" peşinen gölge daşürulmüşr Vunaniıtan ile diğ*r meraleket! ve buradan verdiği şijtreli mek i a AJ". yöneticilerinin de ye tür. Bu neticeyi derece derece haÇıkan arbedrye sivilIeT de !ere adam kaçıran şcbeke ile ilgili; tuplarla kaçıracağı adamlan, şebe.j nrhyanlar, her çeyden evvel âm. katıldj, 100 den fazla öjrrenci tersiz oldufunu belirtmıç ve tahlcikata dün de devam olunmuj, kenin oralardaki mensuplarına tai me vicdanı önünde mesul ve mah Merkez Komutanbğı binasışöyle devam etmiştir: tur. Malt Polis tarafından meydainı?tırdığı da ortaya çıkarılmıjtır. ] kum olacaklardır. Yüksek Seçim « CJI.P. ve A.P. birbirle6 ncı sahifemizde m sardı, olay bastınldı na çıkanlan şebekey* iki de kadı. Kozmanın ayrıca 1958 yilında ka! Kurulu aleyhine başvürdu^umuz Arkam Sı. 7. Sü. « da Danıştay da meselenin esasını tzmir, 23 (Telefonl») Dün ?*• nın ismi kanjmıştır. Henüz isim patılmış olan Eleniki Enosis Ce!ı leri açıklanmıyan iki kadının se miyetinin gizli üyelerınden bulun., tetkik »tmeden, kendisini yetkili ce yansından tonra Esrefpassda beke ile olan ilgileri araştırılmak.auğu, bazı kiliselerle dpvamlı ; seyyar bir tiyatro önünde gayıi tadır. Yunan uyruklu ve Istan. 'irtibat halinde olduğu ele geçjri; nizamt kıyafetle dolastıkları iddia bulda muayyen bir i?i bulunmı, l e n vçsikalardan anlaFilmışUr. ; edilen Jandarma Okulu öğTencisi yan Kozma Rotas'in Imroz ve S«j Sahte vesika yapıp, gerek Yunan 4 gencin inzibat erleri taraiındgn ^nendirede de adamlan bulunduğu j uyrukiu ve gerekse vergi borçlan [ Merkez Komutanlığma götürülmek istenmesi «aatleree devam ebulunan bazı kirnselerin kolaylıkla den müesjif kavgaları «ebep ol; Arkan Sa. 7, Sft. 2 de sup oldukları ileri sürülmektedir. Yakalanan üç sanıktan Anastas Vermişoğlunun yurt dışına kaçırıJarak kişileri Çanakkaleye kadar Kordelâ diye anılan anftteatr'ın duvarlan delik deşik edildi, tarihî eser götürmekte olduğu ve buradan Adana, 23 (Güney llleri Merkez motora bindirdiji söylenrnektedir. kaçakçılan, Side dvannda geniş faaliyet gösteriyor... P o l i s i Biirosu Teleks) Bir gecede! kaçıraeaklardı vet 9 kiçinin yıkanmamış sebze ve! G*. sistemli bir şekilde çalıtzmir 23 (»*.) Poli» bugün ye> Mn M a I İ poIİS meyvalardan zehirlenmesı üzerij dedektifieri, adam ni bir satılık kızlar »kandalıru Antalya, ZZ (Ali Abah bildiri yurt dıjın» kaçırılmaktadır. Bilkaçıral> ebç ne Adana Valisi MukaddeT ö z t e ! î k e ile anlaştıktan son yor) Tabii güzelliği kadar eski hassa Side ve Finike dolayiarında meydana çıkannıstır. ra kin bir bildiri yavınlamıstır I rn«murlardan Önder Öztür4l> , , . .. . ... , Iddiaya göre, ismi açıklanmıyan bu eski eser v e s i k a Adanadan başka isUnbul' An ' Ç^ar.im.şt.r. Vesikalar.n tmeden.yet.n befigı olmaS1 dolayı gem? çapta çal,5an \ bir firma sekreter olarak aldığı nerelerden Uiyle eski eserlerle dolu olan An avcıları ile yetkililer basa çıkakızları para mukabilinde »atmakkara ve diğer şehi'rlerimızdeki v a . ! üzerindpki mühiirlerir, da ayrıca (talya civarında çahnan veya bu ,«namaktadır. konusu tadır. tandaşlanmızı da ^lgilendiren bu temin çdijdiği ilunan eski eserler çesitli yollarla Arkası Sa. 7, Sü. 7 de , Bu sirkete sekreter olarak giren bildiride, haşerelerien kartulmak araştmlmaktaciır. bir kızın ihban ile meydana çjkaiçin çiftçilerin bahçe v tarlalar;rılan olayın tahkikatı derinlestina ıchirli ilâçlar sıktıklarını, bu j rilmistir. Bugün yapıltn baskında ilâçlarin sebzelere. meyvalara sın i üç kız ile çok sayıda çıplak kadm diğini, iyiee yıkanmadsn yenme! resmi bulunmuştur. sinin tehlikeli rlduğunu bijriirenî Vaii öztekin, ayrıca bütün illerin Ankars, 23 (Cnmhnriret belediye teşkilâtlarmın da uyanık Telek») Bazı valilerin çeolmaşını istemiştir. sitli iktisadî devlet tesekkülleri ve müesseseler yönetim kurulu üyeliklerine tâyinlerine dair karamame Cumhtırbaşkanmın onayından çık mıştır. Adana, 23 (Güney tlJeri Merkes BSrosa Telekg) Içele hareket Bu kararnameye göre Koneden Tarım Bakanı Turan Sahin, ya Valisi Rebii Karatekin Ziraat Bankasının, 22 milyonu 78 Ziraat Bankası, Ordu Valisi Safa Poyraz Makine ve Kim kisinin üzerinde olmak üzere 1 Politikacılar «Memlekete hiz(Yazısını 7 nci sahifemizde bulacaksınız) milyar 418 milyon Hra alacağı olya Endüstrisi TCurumu, Edirmet». «Hizmet yarışı» gibi tâbirne Valisi Sadri Sarptır Tür dugunu açıklamıştır. leri sık sık knllanırlar. Bu seÇiftçinin, kendisine verüşn ziraî kiye Demir ve Çelik tşietçimlerde de mnhalefet olsun, jkkredivi, sehre . gidip gelmek için meleri, merkez valisi Ruhi tidar olgnn liderler, adaylar yi Arkası Sa. 7, Sü. 5 de binek otomobili almada veya riune hizmet ranşının haeırlığınğünde at, tabanca ve başlık v?r. dalar. Hazırlık şimdilik çene ya Arkası Sa. 7. Rii. 3 te nşnıtm şeklindedir. Hattâ zaman saman kem söz yarışmasına, bu arada tabiî küfürleşmeye de giriliyor ister istemez. İnönü, işlerinin çokluğundan radyo % konuşması , 7 hazırlıyamadı Liderlerin radyoda yaptikları konuşmalar Bölükbaşı "seçimin meşruiyetinegölge düşürülmüştür,, dedi İzmirde Jandarma Okulu öğrencileri gecchadisccıkardı Adanada k d yenen sebzeferden 9 kişi zehirlendi Antalya civarındaki tariJıî eserler yurt dışına kaçınlıyor Bes vali ile bir mülkiye müfettişi idare meclisi üyesi oldu izmirde yeni bir skandal Türk işçilerinin yüzde 60'] Almanya'dan memnun Yapılan bir anlcette, işçilerimiz devizlerini yuria Ziraat Bankası çiftçiden 1,4 milyar lira alacakh Seviye meselesi gönderdikleri takdirde 41 nilyou dolar sağlanacak İ Şebeke mensuplarrndan ikki Paris'ie cürelkârane gangsferlik Milyarder bir Fransız mebusunun eşi kaçırıldı » ve «Mysterc» nçak fabrikalan ile «Jours de France» derjrisinin sahibi ve De Gaulle'cü mebus Marcel Dassault'nun eşinin <?ok büyük bir fidye koparılması amacıyla kaçınldığı sanılıyor Propagandalar başladığındsn ba yana a^ağı ynkan bir hafta seçti, lider »eviyesindeki zevatın konnşmalan arasında dişe dokvnnr bir şey bulabilivor musnnnz? Sadece lâf salatalan hem de klişelesmis, kalıplaşmış beylik cfimlelerin alelâcele üst tiste konulmasıyla yapılan galatalar. Bn salatalarla baika hizmet vaad ediliyor. dış politika, iç politika, iktisadî meseleler ve reformlara deginlliyor. Konuşmalan dlnledikten veya okudnktan sonrs Parlâmentonnn neden bir takını meseleleri halledemediğini ve neden çıkmaz içinde çabaladıj^ımızı dsha iyi anlıyornz. Arıkçasını sövliyelim; snn 18 yıllık devrede politika mücadeParn 23. (a.a. . AP Radyo) Dassault, bu sabaha karşı maskelı lelerinin seviycsi blç bir zaman bn seferki kadar diişmemiştir. «Mystere» ve «Mırage» jet' üç şahıs tarafından kaçmlmıştır. uçaklanni' imâl eden Das Polisten alınan bilgiye göre, gp Ve bıı diişüklütün suçlusu her &auir Havacılık Şiıketinın Mü ce ysrısından sonra evine gelen Ba halrie rejim değildir. *••• dürü ve rie Gaulle'cü milletvekili • yan Dassault, arabasından inerken. Marcel Dassault'nun eşi Bayanı Arkası Sa. 7, Sö. 7 de 1 J Koltjıa ilajıj hiraüçeu aedüuelerı ile bırlikt» Amerikan Kız Koleji. Arnavut, muzdaki öncülerinden biri olan Aköydeki binalara taşınışının elün! merikan Kız Koleji 1871 yılında ci yıldönümünü dün okulda bir, Gedıkpaşa semtinde kurulmus ve seri törenle kutlamıştır. Törene hepsi üç kişi olan ilk öğrencilprjrıi OkulMüdürü Patrick Murphy Ma i Ermeni kızlan teşkil etmis. bilâlin'in yaptığı bir konuşma ile baş'hare 1875 yılıpda okul Üsküd^rda lanmış ve sonra 1914 yıhndanberi Arkası Sa. 7. Sii ; tr > yapılmıyan ve bu ilk defa seçilen ' «Mayıs Kıraliçesi» misafirlere takdim edilmiçtir. Bıınu orta kısıtn öğrencilerinın muhtelif dan.« eris [ terileri takip etmi?fir. Prfiffrarnın ; ikinci kısmında Türk halk oyun• lan gosterileri, Kolejin tpnis tur ' nuvası ve okulun gezdirilme?i yer ' Adana 3î. K.iınrv tllrrl Mprkeı almıştır. Kutlama eününün PŞIP Bürnsıı TfİPks) 6 gün ,mrc ,„. c» ve sösterilerinp ögrencüprın ı tarian kivbolan sehıımi/. türrı U.Türk Tarihinden Parçaiar» tem rındar, Adn»n Kanı Ö/hispr,. Efâ •ÎI'I ı> <on venlmıştır. hulunmiısHır 7 ,»^, h j r ,,tf,]rt. Okul iHsrpsirvın verHiği büznp GajetTiıi/H? h,, komHalu »u,,., gore Amerikan kultürünün yurdu Arkası Sa. 7, sü. 1 de Amerikan Kız Kolejinin 50. kuruluş yıldönnmü dün törenîe kutlandı Kayjp tacir Elâzıg'da bir otelde bulundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog