Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Mütehassıs TarihçiJerin hazırladığı Resimli, Haritab Mufassal 0< ı o n l ı î a r ih i nin aJtıncJ cildi de çıkarak tajnamlandı. 1 5 inci ciltler kırkar, altmcı elli liradır. İSKİT VE GÜVEN YAYINEVLERİ Üâncılık: 108/5856 umhuriyet KtlRUCÜSU: TUKUS NADİ 41. yıl sayı 14297 Telgrai vt mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbuJ No 24B TelefonJar : 22 42 90 ~ 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumaıtesi 23 Mayıs 1964 GÖGÜŞ DEDİ K İ : Jandarma kııvvetleri ile gatışan 100 Türk işçisi Belçika'da tevkif edildi Türk işçiler, bir arkadaşlannı tevkife gelen , Belçikalı jandarmalan tuğla yağmuruna tutarak dordünü yaraladılar. Liege yakınlarındaki Vottem ehrinde bir fabrikada çalışan fürk işçilerin dün akşam, jandarma ile aralarında çıkan bir anla.y mazhk sonunda, Belçikalı jandarmaları taşa tutarak İçlerinden dördünü yaralamışlardır. Başma tuğla isabet eden bir jaıı darma, ağır yaraiı olarak hastahaneye kaldınlmıştır. Olay, jandarmalann fabrika kan tinindeki bir Türkü tevkife teşeb büs etmesi üzerine çıkmıştır. Türk Arkası Sa. 7, Sü. 1 de " Kendilerine güvenleri varsa iktidarı devredelim „ Antalya 22 (Ali Abalı bildiriyor) Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş, dün Antalyanın batı ılçelerinde yaptığı konuşmalarda, AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpa laya çstmış ve, «eğer kendilerine güveniyorlarsa, gelsinler, devre • «Iflim» demiştir. llk olarak Korkuteli ilçesınde bir kahvede sohbet toplantısı y a pan Göğüş, Elmalıya geçmiş, b e lediye binasının penceresinden hal ka şurları söylemiştir: « ^Muhalefetin, diline doladığı JCıbrıe meselesi, Hükümet zayıf olduğu bir anda, hattâ Hükümet. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Liege (doğu Belçika) 22 (aa.AP) Papandreu, İnönü ile görüşmeyi faydalı bulmuyor Atina 22. ( ö z e l muhabirimizden) Alman Sosvahst Partisı Basın Işleri Müdürüne bir demeç veren Başbakan Papandreu, Kıbrıs meselesi konusunda şunları söy lemiştir: « Arabulucu Tuomioia' ı nın Atina ziyaretini mütaakıp, Kıbns meselesinin süratle bir neticeye bağlanrnası beklenilmiyor. Bu valaız Yu nan politikası ile oallsdilebilecek bir mesele dğildır. NATO müdahalesinin mahiyetı tesbit olunmalı ve line fürü !en teklifin ne olacagııu bil me'ıiyi/. Son olarak Türkiye Başbakanı ile bir sönişme yapılması öne sürüldü. Bir çözüm volu için ,;erekii ortamın mevcut olması şartiyle böyle bir görü.menin aleyhinde değiliz. BununJa beraber şimdiki ııalde Türkiyeden kışkırtıcı beyanlarda n başka bir şey göremiyoruz. Ayrıca Türkiyedeki Rumlar aleyhine tedbırler alındığına da şahit oluyoruz. Bu şar'tlar altında Türkiye Arkası Sa. 7. Sü. 4 d t Alll Afl^lf u a CîloMl Alll AQay İÇ Olianil UllkaflTI mUnallZI Doğu Anadolunun kuş uçmaz. kervan geçmez elle nnde seçim propagandası batıdakinden çok farklı. YILÂNLIOGLU NE Ruırüar taraiından serbtst bırakılan Türk rehineleıi Rumlar, 24 savaş uçağı almak üzere bir anlaşma imzalamışlar Makaıios Güvenlik Konse yinden Türkiyenin mü da hcde hakkı olmadığı karannı çıkarmaya çalışacak Senatör olabılmek için otomobılle dolaşmak şöyle dursun, jeep bile size yardım edemez. Oy alabilmek için çok zaman at sırtmda köy köy dolaşmak ve yabani hayvanlara karşı mücadele etmek gerekiyor. Resim. köyleri dolaşmak için at sırtında yollara düşen Hakkâri YTP adayı Ali Karahan'ı zafer işareti yaparken gösteriyor. YTP İl Başkanı da elinde av tüfeği ile senatör adayını yabani hayvanlara karşı korumaya çalışıyor. f\ «Delidana» tabiri 21 Yunan uyruklu daha hudut dışı «ıHHyor anlaşmaya vardığını yazmaktadır. olan Güvenlik Konseyinin 10 haziGazete «dost ülkenin» hangisi randa toplanacağı öğrenilmiştir. olduğunu belirtmemektedir. Kıb Toplantıda Türk Hükümetinin ns Rum kaynakları, gazetenin ha < B a n * Kuvvetinin, goreve başladığından bu yanj; hiçbir.basarı sa£lamadığı, gerçek çözüm yolunun bulunraasında arabulucunun çalış Arkası Sa. 7. Mü. 4 de Ankara, 22 (CumhnriyetTeleks) Emniyet Genel Müdürlüğünce zararlı faaliyetleri görülen Yunan uyruklu kimselerden yeniden 21 inın yurt dısı edilmesine karar veMersin 22, (Güney llleri Merkez rilmiştir. Dosyaları incelemekte olan Em BürosuTeleks) Millî Savunma niyet Genel Müdürlügü ilgili ser Bakanı îlharni Sancar, donanmamıvisleri bugün yeniden 21 Yunan zı teftiş maksadiyle bu sabah hv Lefkoşe, 22 (a.a. • A.P. • Radyo)'berıni doğrulamak veya yalanla Makarios hükümetine yakınlığı maktan kaçınmışlardır. ile tanınan «Filelefteros» gazetesi, Giivenlik Konseyi toplantısı Rum hükümetinin «dost bir ü]ke>, Ankara, 22 (CumhurivetTeleks) ile 24 bombardıman ve avcı uça1 Kıbrıstakı Banş Kuvvetinin dugınm satın alımı hususunda tam: rumunu ve geleceğını görüşecek Önder, Cıîir^aıı Kilfjiıı. Satıra cevap verdileı* Gümüşpala, aynı konudaki bir suale "Ben, o seviyeye inmek isiemem,, diye cevap verdi Denizcitik Banhast nihayet hâra geçmiş Ulastırma Bakanı Alpiskender dün Fransaya gitti Sancar deniz kuvvetlerinin tatbikatına kalıldı Ankara. 22 (CumhuriyetTelcks) Kastamonu bağımsız milletvekıli Ismail Hakkı Yılanhoğlu ile Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan bugün Adalet Partisine girmişlerdir. Yılanlıoğlu, bundan bir süre önce CHP ile AP arasında Meclis içi çahşmalarında, semere vermiyen bir arabuluculuk yapmı? idi. ö:e yandan Mustala Kemal Erkovan ile Ismail Haxkı YılanlıoŞlu, Anayasanın müeâseselerını k o rumak, gerçekleştirmf.ic ve demois ratik düzen içinde barış, özgürlük, adalet, güvenlik, refoın ve hızlı kalkınma ülküsünü gerçpkle'tirmek amacı i l e AP ne ijirdıklerini Erzurum, (Sait Arif Terzioğlu ierini açıklamışlar, Cevat Undtr açıklamışlardır. bildiriyor) Dün gece geç vakit ıse Başbakan Yardımcısı DT. KeErzuruma gelen AP Genel BaşkaImal Satıra sert bir cevap vermış;nı Ragıp Gümüşpala, bugün ögle tir. Dr. Satırin «•Deli dana gioi ko den sonra Hükümet Meydanmd,a çuşmakJa devlet idare eiutae** yapılan açık hava toplantısında, ısozüne işaretle şunlar; sö;.rlemişKıbrıs konusuna, inkilâplara, ilcrütir: ciDk, gcricilik meselelerinin ai'iı «Halkın sevgi ve teveccühündfn ğı neticelere, AP nin Atatürk li yoksun olaniar, halkın arasına gı Ankara 22 (Cnmhnriyet • Teleks) ktlerıne sâdık olduğuna, yer<tı remezler. Halka zulmederîer, hni Millet Partisinın C. Senatoîu faaliyetlerine temas eden bir kokı anlıyamazlar. Kendilerim dört seçımlerine katılamıyacağı yolunnuşm.ı yapmıştır. Açık hava top!duvar arasında hapsedâp sırça daki Yüksek Seçim Kurulu karalantısır.da İhsan Gürsan, ŞLnasi kiişkte oturup halkın haklarım rına karsı Danıştay nezdinde yapOsma, Cevat Önder birer torıi;<' ^asbederler. Türk mill/etinden er tıkları müracaat, bugün reddolunj nıuştur. tna yaparak AP nin plân ve ikt'igeç derslerini alacaklaıdır. .SEdi kalkınma konusundaki görüş Önder, YTP ve CKMP yi, «CHP ! Öğrenildiğine göre, Danıçtay 8. llcri ile huzur konusundaki ıstek. Arkası Sa. 7. Sü 7 de Arkası Sa. 7, Sü. 6 da seçim mücadeles ini kızıştırdı i t i r a z ı n ı reddetli uyruklunun Türkiyeden uzaklaştı [ ükopterle şehrimize gelmiştir. rılmaları gerektiğini Içişleri Ba i Beraberinde Bakanlık özel K.J kanhğına bildirmişler ve hazırla lem Müdürü Kurmay Yarbay Ke nan liste geç vakit Bakanın tasdi mal Aksu ile yâveri bulunan Bskine sunulmuştur. ıkan. helikopterden indikten soniR Yarın sabah bu liste İstanbul askerî limana gitmiş ve donanma Emniyet Müdürlüğüne telsizle bil mızm yapacağı atışları görmek ü dirilecek v e 21 Yunan uyruklu jzere limanımızda bulunan Filo K< Emniyet Müdürlüğüne celbedüe jmutanı Tuğamiral Ismail Sarike\ rek kendilerine Türkiye'yi terket in (Giresun) sancak muhribi i'« meleri için tebligat yapılacaktır. .tatbikat sahasına gitmiştir. £1111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIMIIIIIIIIMMIIIIC Fransanın Bordeaux şehrinde toplanacak olan Ulastırma Bakanları seviyesindeki görüşmelere katılacak Ulastırma Bakanı Fent Alpiskender, cAkdenız» gemisiyle > hareketinden evvel yolcu salonunda basın mensuplariyle bir görüş | me yapmış ve İstanbul Telefon Idaresi hakkındaki şikâyetlerin ço : ğaldığını itiraf etmiştir. Bakan [ Alpiskender ezcümle şunları söylemiştir : Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Turan Feyzioğlu da A.P. lileri cehalet devrinin cerci hocalarına. benzetti Gene! Sekreter Yardımcısı, Hâlâ maziyi diriltmek isteyefilerin başına büyük belâlar açılabilecegiıti söyledi Cumhuriyet sHâhlanıtıası Rebinelerin iade edilememesi dolayısiyle Kıbrıs meselesinde önü z müzdeki günlerde yeni gelişroeleri beklemek gerek. = tdareyi elindcıı kaçırdığını itiraf eden veyahut öyle görünmek z istiven Makarios'un durumu Amerika ve Ingiltere'de tartı? Z ma konusu oluyor. Dışardan çelen haberlerden ve yorumlar = rini, milletin reyini torbalarmdaki jletten oy çalıyorlar. CHP üzerine dan anlaşılmaktadır ki, Içişleri Bakanı Torgacis, bir taraf = Ankara 22 (Cumhuriyet Teleks) yalanla değiştirmek çabasmda bu!bir sürü iftira uyduran bu yalan. etrafa sirayeti ö'nlenmiştir. Uzun süre deniz trafiğinin de aksama(an «bir dost devletle» silâh pazarlıfı yaparken öte laraftan z Polis dün gece Sümer sokağında lunmakla suçlamıştır. . Arkası Sa. 7. Sü. 5 de EOKA. Kıbrıs Rum ordusu olarak teşkilâtlandınlmaktadır. = sına yol açan yangınm neden çıktıgı henüz anlaşılamamıştır. Resim vuku bulan infilâkın sebebini çözdünkü yangını tesbit etmektedir. Tine gelen haberlerde EOKA içinde sol ve sağ ikiliginin çık = Eskişehir A.P. adayı müş ve sanığını da yakalamıştır. tı*ı ve solcnlann Makariosa karşı cephe aldıklan bildirilmek = Sanığın da itirafından anlaşılasimdiden Ankarada tedir. Bu haberlerin hangisinin ne nispette doğru oldnfnnu = cağı üzerine olay şöyle olmuştur: ev aramaya başladı bilmivoruz. Talnız, Başpiskoposun idareyi tamamen elden r Özdemir Uzeler isimli sabıkah sa Halknı onda dokuzıı kavırdıjjını da, dış basının, Kıbrıs'taki müşahitlerin ifadeleri z nık bundan bir süre önce şehrimiz ne rağmen. şiiphe ile karşıhyoruz. Zira 1958 den evvel EOKA z seçimlerden habersir. avukatlarından ve Polis Enstitüsü harekete geçtigi ve Digenis imzasiyle beyannameler yaymla ^ Seçimler için 9 köv öğretmenlerinden eski milletvekili nıp tedhiş basIadıŞı zaman, Başpapaz yine, bByle bir hareke = Salâhattin Toker'e gitmiş ve kenbirleşti Ailenin bütün fertleri, akraba ve komşulan tin içinde olmadıgını, teskilâta nüfuz edemediğini defaUrca = disine iş bulmasını istemiştir. Far DOÎÎU Anadolu bölbelirtmis, fakat arkasından çetebaşının bizrat Makarios oldu z kat Salâhattin Toker kendisi ile büyük bir matem içinde. .tu anlaşılmıştı. Bugün papazın aynı yolda olmadtfına ve z ffesinde çok yönlii ilgilenmeyince dün gece parasız ka EOKA nın idaresini elinden kaçırdıfına, bu bakımdan inana ; !an Özdemir bir dinamit lokumu mücadele Malî Polis'in suçüstünde ele geçirdiği şebeke mıyoruz. Muhtemelen Baspiskopos hem rehineler konusunda | bularak saat 24 sıralarında avuka | Adana 32, (Güney llleri Merkez lüşen'in oğlu, Elektrik İçletmesi Fartilerin radvo komensuplannm bilhassa verçi borcu olan şahıslan cliistiiğü müşkül durumdan kurtulmak, hem de meseleyle il Z tın oturduğu Toker apartımanınjn |BürosuTeleks) Beş günden be.Müdürü Mühendis Erdo&m Özlümışmaları Tmroz yoliyle kaçırdıkları tesbit edildi srili hale eelen diinya efkârına karsı kanlı olayın baş sorum z bahpesine bucu atarak patlatmı? ,ri kendisinden bir haber alınamı şen ve ailenin bütün fertleri. ?.kra s o n lulueundan kaçmak istemekte. aynı zamanda 10 • 15 gü" 'Z Arkası Ss. 7, Sü. 3 te yan kayip tacir Adnan Kâni öz ba ve kcmşuları büyük bir m.item ra toplantıva çafeırılması eereken Güvenlik Konseyinde ken ; içinde bulunmaktadırlar. Selâhattin GULEK diııi savunacak bir tertibin içine girmeyi hesaplamaktadır. z «Nererien bir ihbar ^lmı3sak. ora Türkiyeden Yunanistan ve diğer Sılâh konusuna gelince: Kıbns'ın bu pazarlıklara girmesi veya | vt fcoştuk, fakat elimız boj dönAvrupa memleketlerine adam k & hut pazarlıklara belki çirmemis olmasına rağmen zemin yok r i:;k» diyen Erdojan özlüştn, ŞUÜçıran çebekenin elemanları Mah lamaga başlamasının tngilteredeki tepkileri hayli büyük ol z ı.ırı da söylemiştir: Polis tarafından dün akşam yaka i mustur. N'itekici dün Londra'daki yorumlar. bn olay iizerın. z Arkası Sa. 7. Sü. H de ianmışlardır. Şebeke mensuplann : de merkezleşmiştir. Gerçekten. Kıbrıs için silâh satın alınma z dan 2 sinin Yunan uyruklu oluşk ; sı meselesi yalnız tngiltere için de|il. asıl Türkiye için önem z rı ve önümüzdeki günlerde de Tii.• lidir ve bu yolla Ada, Türkiyenin 40 mil açıjmda bir Akde Z kiyeyi terkedecekleri öğrenilmi '• ııiz Kübası olmağa doğrn çidiyor demektir. Kısacası Kıbrıs z tir. : meselesi, Türk azınlığı, Rum çoğunluğu ihtilâfından da ileri z Yunan Konsolosluğu ile devam • hale gelmenin arifesindedir. Kıbns'ın silâh satın alması ve ; şekilde irtibatı bulunduğu bildiıi : hnylece Akdenirin güvenliğini tehdit hazırlığına çirismesi ^ Arkası Sa. 7, Sü. 1 de şüphesiz üç devleti ilgilendirir. Ama yine şüphe yoktur kı. = bu meseleyle asıl ilgilenmesi gereken Türkiye olmak serek z tir. Zira Âdanm silâhlanması, antlaşmalara aykırılığı hir ta z rafa. Türkiyenin çüneyini lehlikeye sokacak. dolayısiyle muh z temel bir çatışmada etrafımız tara anlamiyle sarılı olacaktır. = Bu hakımdan Londra'daki yorumlarda da belirtildiği gibi. = Vöneticilerin bu isteği yönefim kııruhında söriisüU'iiktarafların harekete geçmesi gerekiyor. Ancak Türk Tunan = ten sonra karara baçlanıp Belediye Başkanı tarafuımnnasebetleri heniiz şerginlikten kurtu'.mnş değildir. aksine = dan onaylanacak Yunan ordusunun Trakyada yaptıeı manevralar bn şrersinlisi = azaltacak yerde aeırlastırmıştır. Öte yandan NATO arabulu z Türk Dcvrim Ocakîarı tarafnv : Şehir Tiyatrolannda genç yöne • Yetkıtllerden ö:rpnr()atniızp o culuğu vapacak olan Genel Sekreter Stikker'in II haziranda g dan düzenlenen "Yüksek öğrenim | ııciler ile bazı eski sanatçılar ara • re, bazı sazetelerde arllan ae^Pti TiirUiyeye eelmesi heklenmektedir. 3 gençliğinin toplumsal problemlerı» j sında ötedenberi anlaşmazîık hü I bazı tanınmış sanatçıUuın çıkarıls \nkaradaki resmî çevreler, bu durum karşısmda meseltlerin = konulu açık nturumia konuşan tsİŞLETMEVr AÇILDI Türkiyenin en biıyük lâstik fabrikası olan U.S. Royal Lâstik Türk A5 [ küm sürmekte ve huzursuzluk ara cağına dair en ufak bir ışlern vs mayıs ayından sonra ancak ele almabileceğini bildıriyorlar. = tanbul Ür.iversitesi Talebe Birliji da firada şiddetini artırmaktadır pılmamış. hattâ sözü geçen sanat\dapazan ftbrikası dün töıenle açılmıştır. Yılda 250 bin iç ve dış otomobil ve kamyon lâstiği istihSimdi hir bekleme ve ha/.ırlık devresine sirdığimiı anlaşılı z Başkanı O m a n Zfki Telci. «Genç, Kitekim. aeçenlerde senc yönelı rılar konu bıle edilmemışlçrrlır •BI edecek kEnasitede inşa edilen ve hâlen yılda 190 bin iç ve dış lâstik. 200 ton sırt geçirme malzemssi yor hıı ifadelerdeıı. Bekliyelim bakalım. yalnız zamanı ve = lerin bazı rulıi basl<>'r altında bu. cılerin tiyatronun Yönetirn FCuru Ancak, varılan bir karara göre, büolarları rözden kaçırmadan... S lundujunu. bu sençierin rinsel ba imâl etmckk isr başlıvan fabrikanm istihsaü TürKiyenin yıllık piyasa ihtiyacının üçtc birinden fazla luna sundukian bir teklifp göre. tün sanatçılann ve staiiyerlerin •ını kî>r::ılı\;,.•afctır. U.S Royal Lâstik Türk A 5. nin .sermayesi 15 miJ.'on TL. sıdır. Bunun yüzde 60 ıba7i sanatçılnr ve .stHİiyerÎPr ara mukavelelpri Ha problcmlçri bir ^y temdit erlilFcvpt GTTPrsiv = kımdsn Arkftsıiıiriskıtn Sü. 6 da ü.S. Hubler şu'keti, yüzde40 ı Türk sermayedarlaıj tarafıadan lenıiu EdiiaUjtir. Sa. 7, Arkası Sa. 7, Sü. 1 de isında taiiiie yapılma=ı ıstenmışti. i flllllllllllMllllllllllMlllllllllllllHHl!lllilllllllll!H III11IMIİIIII1I111UÎ İtfaiyenin kuluçka i Antakya 22, (Özer öztep bildi. CHP nin, vaadlerini tutan bir Senato seçimleri parti olarak. devlet idaresi makinesi infilâkı jırivor) çıktığı propaganda müna istediğini ifadeciddieden Feyzioğlu. sebetiyle geziIzinde CHP Genel Sçkreter Yardım sözlerine şöyle devam etmiştir: Feyzioğlu, dün; «Biz demcgoji ve hal. dediği olayın bir icisı Prof. Turhan Iskenderun, Rey;kın reyini avlamak yalanlarlapolitiErzin, Dörtyol, istiyen Antakyada, kacılardan değiliz. Onların politipatlaması •hanlı, Kırıkhan v e AP li poliikacıları ve yöneticileri cehalet dev «YILANLI» YALI SANDI Kuçük Bebekte bulunan ve kıy dinamit i yaptığı konuşmalarda, metli Türk ahşap mimari tarzının bütun özelliklerine sahip «Yılanlı> gerici yalı ile bitişiğindeki diğer bir jalı dün tamamen yanmıstır. «Yılanh» o l d u ğ u anlaşıldı | tikacıları, cehalet devrininkendile j rindeki cerci hocalara bçnziyorlar. hocalarına benzetmiş ve Torbalarmdaki yalanları satıp milyalıda çıkan yangın. iki saat devam etmiş, Itfaiyenin gayreti ile Senato seçimlerinde Yurt dışına kaçıran iki Yıuıaıt uyruklu yakalaıtdı Adanalı kayıp tacirin izi bir türlti bulunaoııyor Bugün 5. sahifemizde «Gençliğin Toplumsaİ Problemleri konulu açık oturum Şebir Tiyatrolarjnds tasfiye yapma isîeğî huzursuzluk yaraîî:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog