Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TÜftK ANSİKLOPEDİSİ Fasikül: 92 Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlansn TÜRK ANSİKLOPEDİSİ'nin 92 inci fasikiilü çıkmıştır. (Dahur), (Daire), (Daklar), (Dakota), (Dalga). (Dalgıç), (Dalton). Dalyan). (Damga) maddeleri üzerinde özellikle durulan bu fasikii] Bakanhk yaytnevleriyle bütün kitapçılarda 800 kuruş fiyatla satılmaktadır. (Basın 8082/5802) 41. yıl soyı 14296 umhurİYet KURUCUSU: VUNUS NADİ Telgrsi T* mektup «dresi: Cumhurıyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbui Vo 246 T e M o n J a r : 22 «2 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 H9 Aldım, Kullandım.Beğendint Cumcı 22 Moyıs 1964 riakîkî''JOB" eçık altırvrenölndedlr Kıbrısla ilgili listesindeki orgnların indirilmesini istiyor önemli bir toplantı yapıldı kota hazırlıklarma başlandı Ticaret Bakam Islimyeli 13. Kota hazırlık çahştnalanıu açarak toplantıya katılan çeşitli Bakanhk ve Odalar temsilcilerine bukonuda bilgi verdi Ankara 21, (CmnhuriyetTeleks); 1 Dı» ödeme miktarlaruıın * Ticaret Bakanı Fennı Islimyeli! izni oranmda ithalâfamızda libebugün yaptığı bir konuşma ile 13' rasyon prensipini uygulamak, üncü kota hazırlık çahşmalanm ' 2 îthalât hacmini, memleket açarak, toplantılara katılan çeşitli sanayi ve ticaretinin ıhtiy»çl«nnı Bakanhk ve Odalar temsilcilerine i istikrarlı bir düzen içinde sağlıya bu konuda gerekli bilgiyi vermış j cak şekilde tesbit etmek, ! ve bu kotanın hangi yönde hazır. 3 Ithalâtta, uygulamadan elde, lanması eerektiğini açıklamışhr. edilen sonuçlara göre gereksiz uu. 4 temmuz tarihinde açıklana ruma gelen formaliteleri kaldır; eak olan 23 üncü kota iîe ilgili mak, olarak Ticaret Bakanı Islimyeli 4 Bu sonuçları sağlamak için özetle sunları söylemiştir: Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de Gürsel'in başkanlığmdaki toplantıya, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Genel Kurmay Başkanı ve Kumandanlar kaüldılar Ankar» 21 (CnmhBriyetTelekı) Ç«nk«ya Köşkünde bugün Cumhurbaşkam Cemal Gürsel'in başkanlığında iki saat kırk dakika süren bir toplantı yapılmış, Başbakan ile Genel Kurmay Ba/kanı ve Kuvvet Kumandanlarının katıldığı bu toplgntıda Kıbns kotıusu ve Silâhlı Kuvvetlerimizin durumu göriişülmüçtür. Saat 14.30 da başlayan toplantıda îsmet înönü. Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır, ff Bakanı Feridun Cemal Erkin, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Ali Keskiner, Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramiral Necdet Uran, Hava Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral İrfan Tansel hazır bulunmuşlardır. ı Erkin'in izahatı Toplantıya ba?lanınca Îsmet Inönü kısaca Kıbrı» meselesmde bugün içinde bulunduğumuz Arkası Sa. 7. Sü. 5 dr Kürtçütiik samklarıııa dair beraet kararmı Askerî Savcılık temyiz etti Ankara, 21 (CnmbnriyetTeleks) îlu, avukat Ali Karahan ile 49 arj yargılanı «Türk devletinin ve milletinin kadaşı idam talebiyle milli beraDerliğini ve bütünlügü mak üzere bir süre önce Genel J nü bozmak gayesiyle yurt dısın kurrnay Askerî Mahkemesine vedakı tahrik yuvalariyle işbirUgj rilmişler idi. yaptıkları ve bu yolda ^ızli faa Muhtelif zaman ve yerlerde çeHyette bulunduk!arı> iddiasiyle şitli kişilerle yurt bütünlügünü ( 1959 yılında yakalanarak tevkif bozmak ve Kürdistan devleti kur( olunan avukat Ziya Şerefhanoğ mak amaciyle hareket ettikleri ' iddia olunan ve bu gayelerine u, laşmak için bilhassa doğu illerinde bazı teşekküller meydana g*j 108 Bİ\ TON'LUK TAN'KER Dünyanın en buyüfc tankeıi Amerikan bandıralı Manhattan dün tirip mali kaynaklar temin ettikj Boğazdan geçetek Karadenize açılmıştır. Rusyaya buğday götürmekte olan 278 metre boyunda 40 leri, yayınlar yaptıkları. doğu 11lerinin öğrenci ye gençlerine bu m«tr« eninde ve 10» bin tonluk tsnker. Boğazdan geçerken doniz rrafiğini »kıatmıştır. Resimde tan, w w ^ «„. tWUU. fîlcrl ajîJânıay» eafısrıirtn. birı . . .,. , ^ ^ i ' ' ' 7**• «Kürt îstiklâl Partisi. kurduklan.i kendilerini destekliyen komünist AmerikaRomanya görüşmeleri devam ediyor yaymlarını dağıttıkları. çeşitli dev let baskanlarına mektuolar yaz ( dıkları, minyatür Kürt ^ayrakları | Kayseri 81, (Güney lllerı Merkez hazırladıkları ithamı ile mahkej BürosuTeleks) Emniyet Müdür meye sevkedilen «anıkların duruş luğü şehrımızde ve polis teşküâ maları »sonunda beraet ttn?e)eri tı bulunan ılçelerde takke ve saüzerine gerek bu mahisemenin bag rık gıyenlerle mücadeleye başla iı bulundugu kumandanlık ve gemıştır. Son bir hafta içinde başın rekse mahkeme savcıhgı kararı da sarık ve takke bulunan 244 ki Askerî Yargıtay nezdinde t?myi2 şı yakalanmış ve Şapka Kanunu etaıişlerdir. na muhalefet suçundan mahkemeYargıtay önümüzieki günlerde ye sevkedilmiştir. dosyayı inceliyecektir. Türk rehinelerin sayısı 258 e çıktı Güvenlik Konseyinin toplanıp Kıbrıstaki durumu ve Barış Kuvvetinin yetkilerini görüşmesi bekleniyor = aşınca | halkı telâsa düsKif £ £ E: E; E" S; Lefkofe, 31 (»a. A.P. Kıbrıs Cumhurbaşkan YarriınaS0S UİfVmllll = cısı Dr. Fazıl Küçük, bugün Lefkoşede yayımladığı bir bildiride.' «Başpiskopos Makarios'un, söırip Rum güvenlik kuvvetleri tarafından kaçırılan ve geçen 11 ınayıstanberi rehine olarak tuhılan 45 Kıbrıslı Türkten 35 ini nıılmaktsn Ankara 81, (Cnmkuriyei = bugün Ankar» üzerinde *es jE smda hayret ve ısrtrnp içiirte Ital MrrosaTeHek») ' Gün¥^ '(ri Gü, neydo§udakı ?ısk««rî birliklerimizi duvarını aşmalfm heyecan 2 dım» demektedir. yaratmı.^t r ~ Bu 35 rehineyle birlikte. seçenıpftiş eden Milli Savunma Eak«n« Saat 10 sıralannda, bugür S 23 aralıktanberi kaçırılan Kıbnslı. llhami Sancar. beraberinde 7. Kolbir tatbikat yapan Mürted S Türklerin sayısınm 2.18 i bulduğu*', ordu, 39. Tiirnen4 T)\yafk'aktr Havg Hava üssüne bağlı F1(H iet Şnu belirten Dr. Küçük. «Yamyam USKİİ KomüfaT.ları fle Pryarbakır Arkası Sa. 7, Sii. 6 da • Arkası Sa. 7, Sü. 3 te uçaklanndan birisinin ses z ; lllllllllliniÇ Kayseride tokke giyen 244 kişi mahkemeye sevkedildi İ SANCAR İMİZİ BFRLİKLERİMİZİ TEFTİŞ EDÎYOR V Romonyanın bazı şehirlerinde Rusya aleyhinde nümayişler oldu Nümayişler sırasmda halk, Sovyet idarecilerini Romanyanm içişlerine kanşmakla itham etti ^IIIHIIIIflllllllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC Politika aydın ilişkisi ZZ E E: E; r: E E: E: E; E; ~ E: H'ashington 21, (a.a. Kadyo) E: Amerika ve Romanya, Washington' E; 'ia her iki memleket arasında da1 E; ha sıkı siyasi ve iktisadi bağlann]Z: :ıasıl kurulacağı konusunda müzai S iereler yaparken. Romanyalılar ~ = ; E E E E E î E E E E İ Z E E E E E E E E E Z E 'ıııııııııııııııııııııııııııııiiiııııiHiuaıııuıııiiiHiııııiHiıııııtıııııııııııın; t Arkası Fürkîyede politika ve aydın ilişkisi gün geçtikçe zayıflıyor. Bu, = politikadaki birtakım olaylann, politikacı tutumunun etki = sinden geldiği gibi. bizatihi aydlnın kendisinden de geliyor. z 1 Politika olayları ve politikacı tntumnnu uzıın uznn izaha ibti İ7mir 21, (Telefonla) Şirinyeryaç yok sanırız. 1946 dan bu yana geçen mücadeleleri hatırlı ; ıripkı NATO karargahında vazifeli yanlar, gerek olayların, gerekse davranısların etkilerini de E iMadiuks.dis Yuvanis isimli Yunanbileceklerdir. Ancak şunu da insafla söylemeliyiı ki, kişileri £ ih çavuş, viski kaçakçılığından sahayal sukutuna nçratan davranısların. olayların meydana gel = jnık olarak yapılan duruşması somesinde Türk aydınının knsnr payı yok değildir. = jnunda bugün 5 ay hapse ve 222.5 Evvelâ siyasi partilerimizi ele alalım: Çok partili rejime girdi z '.ira para cezasına mahkum edilgimizden beri siyasi teşekkölleriroizin aydınlara gereken il z m fiyi gösterdikleri söylenemez. tlei bir tarafa, hattâ siyasi par = tüerden bir kısmında aydına karşı direnmenin nzan mttddet Z devam ettifi hir vakıadır. Meselâ, kuruluş yıllannda genç Z rak yurda sokup sattîğtnı sâbit kuşaklarla ve aydınla sarmaş dolaş olan Demokrat Parti, «a = man geçtikçe halkın desteği sloganiyle aydından nzaklaşma z Arkası Sa 7, Sü. ı d» ta baslamıs. 1950 den sonra ise bu nzaklasma büsbütün belir E Midyat, 21 (Mehmet Mercan billi hale celmiştir. Hattâ bir ara girişilen zoraki aydın kampan = Fatma hanım, diriyor) Beraberinde senatör ve ' vasından. alttan gelen haskılarla. vazgeçildiŞini bep bilim. z ııiyasmda demilletvekiUeri oldugu halde seçim AJRTİST OLMAK İSTJ\ORLAB Ödemişin Birgin köyünden, C.H.P."ye gelince: muhalefet yıllannda aydınlarla, daha ziyade = fineyi gordükhissî plânda kalan hir yakınlaşma oimnş. bn arada parti, ileri ; boyları 60 santim, 21 ve 27 yaşlannda Saniye ve Feride Yatkın ten sonra ilgililerden izin alakafalı cençlerden, hem bünvesine almak hem.de destek gör z adjnda cüce iki kardeş, artist olmak için evlerini terketmişlerdir. i burada yaptığı konuşmada, «A.P ıak kazıya başmekle. hayli kazanç sağlamıstır. Bn yakınlaşmanın J7 Mayısı ; Resimde, karakter artisti olmayı arzulayan ve filimleri cüceleıe inin başında bulunanları beğenm: lamiştır (;"• takip eden aylarda ve özellikle seçimlerden sonra devam et ~ bedava gösterilmek şartiyle hiçbir ücret almıyacaklarmı bildiren ' yoruz. Fakat buna rağmen A.P karda). Fatma tieini söylemek mümkfîn degil. C.H.P.'nin önce karraa hfikii = cüee kardeşler Aydında foto mubabirlerine poz verirlerken göriilü hükümeti kurmak istediği takdiv hanım kazıya metlerde birinci parti olarak yer alması. bn saflan katılas : ' yorlar. de, destekliyeceğiz. Açık rejimır : nezaret edermıs partide «eskiden kalmıs olanları» tekrar birinci plâna r devamı için de YTP'nin, bilhasst k = (aşağıda) <n dojfrn itmis ve o nispette de parti aydın ilişkisi «ayıflamış ; Doğuda desteklenmesi şarttır» dp tır. Mahalli seçimlerdeki aday listeleri ve netieeler henÖ7 z miştir. nnutulmuş değildir. Senato seçim voklamaları da aşagı ynka = Azizoğlu, • Gercişteki konuşm, PI «tekine paralel hir yol takip etmiştir. z «ında da özetle şunları sövlemi^ ! DiSer partilerden A.P., knrnlnü şartları zaten müsait olmadısı Z tir : j için. bir aydın • parti iliskisi saglıyamamış. simdiki gelişme z «Bugüne kadar gelip geçmiş hüdevresinde de böyle bir yola girdiçini gösteren belirtileri z kümetler, Türkiyedeki millî eğivermemiştir. Basında sanslı gibi göriinen T.T.P.'nin ise, hatim dâvasını gerçekleştiremediklelen yasayıp yaşamıyacagı helli olmadıgı için. Szerinde aydın Arkası Sa. 7. Sü. 7 de parti iliskisini tartısmak dahi versizdir. Bir basın toplantısı düzenliyen Rektör Kemal Kurdaş, \ydınlara eelince: yukarda da söylediçimiz sribi, Türkiyede ayyeni sınav sisteminin uygulaıımasiyle hiç bir öçrencinin dın âdeta politikadan ve politikacıdan kaçar gibidir. Filhakika hu kaçısın haksız nedenleri oldnSunn iddia edemeyiı. Ama açıkta kalnuyacaffinı ifade etti bu nedenlerin kacısla hüsbu tün arttıeını ve bir fâsit daireye g Ankara, 31 (CnmhnriyetTeleks)jl» hiç bir öğrencinin açıkta kal. ?irildi&ini de söylemek zorunlnğnndayız. Tiirkiye, büyük kit g lelere davanan bir partili sistemin içindedir. Akımlar teşek r Üniversitelerarası giriş gınaTi'mıyacağını» ifade ttmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. l de kül etmemis. demokratik olnsn eeliştirecek müesseseler he r hakkında açıklamada bulunmak a| maciyle bugün bir basın toplan j nür. knrnlamamıstır. Biitfın bn müesseselerin kadrolara ihti z yacı var. Aydın kiiser veva aydın politikanın oynnlanndan z tısı düzenleyen Ortadoğu Teknik t cekinir. Doiitikacılıktan tiksinir ve mütemadiyen gerl çekilir z Cniversitesi Rektörü Kemsl KurMall polis ekipleri, büyük bir se hu memlfkette np akımlar istenilen yöne soknlabilir. w z riaş, «Yeni smavın uygulanma«>ıykavuçuk kaçakçılsğını ortaya çınartiler muavven haskı ernplannın etkisinden knrtnlnr.. Kı = îkarmışlardır. Bir süreden beri sacası. biz. demokrasinin sadece lâfını erteriz, ama gerçek Z ı Molla bayırında bulunan kurnlnsu hir tiirlii hulamayız. ic 200 Dolarla 40 gün fFmdıklı depodan eşya çıkanldığı7 sayılı Haııgi diizende olursa olsnn. yöneten kadro daitna politikacı : Avrupa: Zürih jnı ve gizlice çeşitli yerlere naklekadrosudnr. Sadecp teknisyenlerle. politikasız, politikacısız z jdildiğini haber alan malî polis hiçhir düzenin kurulamadıgı, knrulsa bile, teknisyenlerin dr z ir Edremit Ayvaiık Jekipleri depoya evvelki gece basİstanbul Emniyet Müdürlügünün derhal politikacı kadrosuna sirdikleri bilinmektedir. Demek ; kın yapmişlardır. Baskın sırasm•^ Kısa haberler ki hu kadronun kuvveti oranmda düzen iyi veya kötü işliye z slmış olduğu bir karar gereğince ds yurda kaçak sokulan S ton ka Defineyi rüyasında görenFatma Arslansever alfıneektir. Türkiye bueüne kadar düzeni iyi işletemedi. Aydınla = ttanbul polis kadrosundan 95 meçak kavuçuk ele geçirilmiştir. "n ppkinsenliffi hövlesine devam ederse, yann için de netice z irjr ve âmirin Anadolunun çeşitj: ı bölgelerine şönderümeleri ke. Tahkikatı yapan ilcililerin ver lann bir lâhit içinden çıkacağını tahmin ediyor daha ba.sk» olmıvacaktır. " sînleşmiştir. 9S ki«ilik liçtede ieimj ıdıkleri büs've görp AP den senaSelâhattin GÜLER Ecvet GfTPESİN ; eıi buhınn^nl^:^ »n kıa «üre için *ör olmak için ^riaylıg'ını koyan Z M W : ind ssfalftde •ia memleketlerinde ; ı Kruçei ve onun Arkası Sa 7. Sü. 1 de rriııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııır ' « duvarını aşmesiyıe husule E: gelen kor)cunç bir gürüitü, S Ankaralıliin heyecana ver Ş mis v e a/, sonra da bir uça £> ğın havada infi'.âk ettiği söy = lentisi çıkmıştır. B u sırada ~ Etimesgut Hava Üssüne bağ Eî İı dekota tipı askerî uçak'.a Şrın da f.ğit'.vn uçusuna çık Ş üluslararası Barış Gücü'nün göreve başlamasmdan maları dikkatle izlenmiştir. ~ bu yana ilk defa bir Birlesmiş Milletler askeri Etimesgut üssüne bir uça S yukubulan çarpışma sırasmda can verdi ğın düştüğü yolunda yapı ~ 'an bildiri üzerine havala Şnan heliknpterlpr etrafı ara S; Lefkoşe, 21 (».». AP) Birlefmışlarsa da her harıgi bir :ze miş Milletler Barış Kuvvetinin bir rastlamamışl ır v e bu söy S sözcüsü, Barış Kuvretine bağlı lentinin s e j duvarını aşan s Fin birliklerinden bir askerin dün Sovyet lidej jet uçağınin gürültüsündtr ~ akşam Lefkoşe yakınlarında öldü: Romanya'nın çıktığı anlaşılrnutır. E : rüldüğünü bildirmiştir. İ Lefkoşe'de bir Finli asker dün ö NATO'da görevli bir Yunanlı çavuş Sa. 7, Sü. (t de viski kaçakçılığından mahkum oldu Azizoğlu" AP liderlerini beğenmiyoruz fakat desteklemeğe kararlıyız,, dedi A.P. ile karşılayan şahıs dün tevkîf edildi Cenel Başkanı Gümüspalayı Menderesin r e s m i ^ ™^ *Zl** Z Bn yıl Üniversitelere sıııavları 1 I ilde aynı gttn yapılaeak 5 ton kaçak kauçuk ele geçirildi Istanbuldan 95 polis Anadoluya tâyin olundu 53 yasında bir kadın Bağdat caddesi üzernde define aramaga başladı Bugün Arkası Sa. 7, £ ü . 3 te 6, Sayfaımzda Arka»ı s » . 7, Sü. s de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog