Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Yeni bir ŞAHESERj ROMAN daha ! Kddprİ . .. Çlktl. | DAPHNE DU MAURİER'nın dunyaca pmeşhur, filme alımnış emsaisiz roroani Çevıren • Vahdet Gültekin RGÜ¥EN tfL* V < V.£ifc serı * ıa< k 41 yıl sayı 14295 umhuriyet KURUCUSU. YUNUS NADİ T^lgra* ve mektup adresı. Cumhunvet Istanbul Pobta Kütusu Istanbul No 246 TelefonJar .22 42 00 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 inı, kyHşndım.Beğendim Perşembe 21 Mayıs 1964 hakıkı "JOB" açık altin rengındedır Cumhurbashanının tavsiyesi: Gürsel "Politikacılık §j Satîr Gümüşpalaya cevap verdi §| yalnız oy kazanmak | SrS:! mesleği değildir,, dedi «Politikacı, memleket vazifelerini müdrik olmalıdır» n ortaya atıldlğinı Ba^bjkdn ve diyen Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinin seçimlerdeg CHP Genel Yardımc ı Dr Sekret^ıı ^^ Kemal Satıı dun istismar konusu yapılmaması gerektiğine işaret etti = du/enledısı basınsehnmude lopıon'lAnkara, 20 (CumhurıvetTeleks) Gursel, gazeteeılenn «Seçım pro Cumhurba'kanı Ceraal Gursel pagandası başladığına gore partı polıtıkacıların, memleket menfaat hderlenne tavsnelerınız oiacak lerını her sevın uzermde tutmala mı'« soru'=una «Is o kadar çabuk rı gerektığını sovlemıştır mecraMna gırdı kı benım bır se\ Gursel buşun basın mensupları so\lememe luzum kalmadı Ben nın çe^ıtlı sorularmı cevaplandır onların ılgılılerıne zaman zaman mış ve kendısımn «partıler üstu> tavsıvelerde bulunmaktavım» ce bır şahıs olduğuna dıkkatı çekerek vabını \ermış, «Seçım konusmala sozlerının yanlış anlaşılmamasını nnda muhalefet Kıbrı« konusunu ıstemıştır ' Arkası Sa. 7, Sü 3 de | *w • = deyiminii vahşice katlettikleri a = Rumların rehineler; 1 CHP Genel Sekreteri a! sloganı § Makarios, 92 Türkün 17 sindcn gaynsımn nerede İ nın sırf rey avcılığı içitı tekrar I olduğanu bilnediğini Birleşmiş Milletlere söyledi Lefkoşe 20, (a a \ P Radvo) dır Zıra MaKarıos, şu saate ka .ar 'arın geı,en hafta hasında fuıkl Bırleşmış' Mılletlerın 9 Turk 1 Turkten gayrısının nerede bu veden uçakla 2 7 geldıklen Sirdda rehıneM serbest bırakması ıçın.lunduğu hakkında Kıbns Rum Hu Lefkoşe Hava Alanında tevkıf etMakarıosa \erdigi mehıl bu gpce Kumetının bılgısı olmadığım 'd tıklerı kımselerdır Makanos 92 4 son gunlezdekı muhtel f ıt ^ aat 2 te sona eımMır Fakıt h dıa etmekten ve bunların yed <ını rehınehk lıstede zıkredıl»n • dıöer hamlaıına ce\ap \ermıs\r S S Thant ın ozel temsılcısı Galo Pla de dun gece serbest bırakmaktan Turklerın Kıbns Rum Hukumetıanın teşebbusl»rının olunlu bır başka hıç bır sev japmamı^tır nın tanınmış resmı kuvvetlerı ta hatır, bevanatına Cumhıı S I anlasümakta Dığer 1 Kıbrıslı Turk de, Rum rafından esır edılmedıklennı sovle 0 rıvet Halk. Partısının OJ H. **"~ ,onuç vermı>ecegı mıştır. Arkası N 7 N î <le ~ S S a u Artan şupheler Bu açıklama, ozelhkle Magosa olajından sonra kaçırılan Turkle rın bujuk bır kısmının, Rum çev relennde de bırkaç gunden berı isoylendığt gıtıı vahsıce oldurulduk ılerı yolundakı şuphelerı artırmaktadır Ayrıca bu açıklama Makarıosun , ı T • T. • J • • • • • bazı Rum sılahlı çetelennın kon I$üpheleri kuvvetlendi etti §| iffade Atina NATÖ'da f ürkiye ile işbirliğine devam edecek zemin hazırhyan J Gümüşpala Artvinde: Yunan basınında, Inonu Papandreu goruşmesıne yazdar J t r o l u zım d ı ş ı t l d a f a a l n e t gos terdıgını çıkıyor. ™ n ıtıraf etme« aniam.m ta "Milletimizin yüzünü güldürmek için bütün tedbirleri alacağız,, YTP'liler 6 ok'taki umdeleri «Verfficiyiz, Zamcıyız, Inhisarcıyız, Particiyiz, Plâncmz, Istismarcıyız» şeklinde değiştiren bir broşıir bastırıp dağıttılar Artvın, 20 (Telefonla) GeceM dıden sıze haber verebıhrım» deArdanuç'ta geçıren AP Genel Baş mıştır kanı bugun Artvın'e gelmış ve duGumuşpala daha sonra, AP nın zenlenen kapalı salon toplantısın bınncı koalıs. ona, memleket zada yaptığı konuşmada, «Seçım sıs ruretlerınden dolavı gırdığını duDr Satır, dunku basın loplantısında II Başkanı Sohtorık ve Bulcnt Ecevitle bırlîkte temı ne olursa olsun, 1965 te buzenlenen protokolda, karşı partı , yuk bır çogunlukla ıktıdara gele tarafından venlen sozlerın tutul' koalısyondan ceğunızı, hukumetı kuracagımızı, maması karşısmda mılletın yuzunu guldurmek ıçın ajrılmak zorunda kaldıklarını a butun tedbirleri alacağımızı şım çıklamıstır. Koltuk ve menfaat peşınde ko şan msanlar olmadıklarını da bplırten Genel Başkan muhalefetın gorevlerını en favdalı bır şekılde ıfaya çalıştıklarını, soylemıştır | Mutaakıben bırlık ve beraberlık |uzerınde duran Gumuşpala memlekette bır huzursuzluğun mevcut olduğunu ılerı surmuş ve hukumetın Kıbrıs pohtıka<iinı tenkıd etAnkar» 20. (CnmhurıvetTeleks) mıştır Yuksek Seçım Kurulunun SeT.T.P.'hler C.H.P.'ve çım Kanununa dayanarak Mıllet hucum edıvor Partısınm Cumhunvet Senatosu Kars, 20 (Saıd 4. Terzıoğlu hilseçımlerme katılmaması gerektığı dırıyor) Kars ve ılçelerınde Se Ankara 20 (CumhurıvetTeleks) kovlunun hazırlanmaeı» ve «îdare planlar hazırlanmahdır 5 Arazı kararmı alması uzerıne Partı Ge nato ıçın japılan seçim kampanKo> Işleri Bakanı Dr Lebıt nın hazırlanması» şeklinde one mulkıvetı ve kullanılroası duzennel Başkam Osoıan Bolukbaşı ve yası gıttıkçe kızısmaktadır Partılenmelıdır 6 Dagınık kovler Yurdoğlu Bakanlığının kuruluşu surmustur Genel Sekreteri Ismaıl Hakkı Ak Arkası Sa. 7. Su. 2 de konusundakı goruşlerını ozethven Bakan Başbakana verdıgı rapor bırle««ırılmehdır doğan, bugun Danıştava başvurbır raporu Basbakanlıga vermış ve <jat Turknede kov kalkınmasının muşlardır bugun de bır basın toplantısı > a a n a ılkelerı ara^ında şu hususla Danıştava venlen dâvâ dılekçeparak rapor hakkında basına ıza n n bulundugunu da açıklamıstır sınde Yuksek Seçım Kurulunun hatta bulunmustur 1 Kovlu kalkınmavı kendı gu verdığı kararın ıptâlı ve yurutmeKoye ekonomık sosval ve kultu cu ıle vapacagına ınanmahdıı 2 nın durdurulması kararmın ahnrel yonden gıtmek gerektığını Devlet vatırımlan bır elden genel ması ıstenmektedır. toprak ve tarım reformu vapılma Iıkle mahalh ıdarelere verılmelı Davâ dılekçesınde Yuksek Sedıkça koy kalkınmasının ımkan dır 3 Yatırımlar gerı kalm . çım Kurulu kararının Seçım Kadahılıne gıremıvecegını belırten bolgelere vonetılmelıdır. 4 Kov nunu ıle hukuka aykırıhğı ılerı Yurdoğlu, bu arada ıdaıe mekanız kalkınması ıçın fızıkı ve ekonojnık surulmektedır ma^ından da şıkavetçı olmus sunları sovlemıştır Atına 20, (Öıel muhabırımızdFn) NATO hava gucunun ciastıkıve tını artırmak amacı ıle Tarkıve Italja, Ingıltere ve Yunar staa .et fılolarının karşıhklı /ıyaretlerde bulunacakları şeklinde NATO Ha \a Kuvvetleu Komatir'annddiı General Websterın İ7mır de \ ıp'ıgı açıklama\ı jorumla'an yetkılı çevreler, Yunanıstanın \ATOnun ışleyışıne her hangı bır zoruk çıkarmıvacağını ve Turkne ıle Yunanıstan arasındakı gorus aj rı lıklarına rağmen, ışbır'ıgınde ba lunmaja devam edecMnı so\ > e mektedırler Öte jandan Dışışlerı Bakanı Stavros Kostopulos NATO Genel Sekreteri Dırk Stıkkerın Tur« J * şımaktadır Bovlece Rum cemaatı ne hazıran a\ı ortasında «dığer ıçınde şımdıje kadar ıtına ıle gız \ \TO ulkelerınden» başhvacagı lenmeje çahşılan avrıhklar gun nı ılave etmıştır ışığına çıkmış olmaktadır Bu arada Papandreu Inonu go Galo Plaza Makarıos un âkıbet rusmesı konusunda hukum°t çev lerı meçhul Turklerın havatlannrelerı ketumnetını muhafa^a fder dan sorumlu olanları adalete tes Arkası Sa. 7. Su i de Arkası Sa. 7, Su. 4 de TEKZIPTIR Tunceli yolunda gece iki vasıta soyulma, haydutluk hadiseleri yoktur. 7 may js 1961 jrun vc 14381 savılı gazeteniztn biı*inci «ahifesinde venlen sekıide bir olay yoktur. Tunceli yolunda, n e d a h a M.P. lideri dâva dilekcesini dün Danıştaya verdi YURDOĞLU İDAREDEN SİKAYET ETTİ Köy Işleri Bakanlığının kuruluşu hakkında Başbakanlığa verdiği raporu açıklıyan Yurdoğlu, toprak ve lanm reformu yapılmadıkça kdy kalkınmasının gerçekleşemiyeceğini söyledi vınden avrılması sebebıvle NATO ulkeler, başkentlerıne veda m , retlerınde bulunacagını OV'PDIIŞtır Bakan Stıkker'ın /ıvaretlen > rıca haberın verıldığı tarıhte, ne d» s u gazetenude açıklamanızı Imza ^ ^ g u n o , 0 , m a . edenm. e y v e [ Etnem Boysan m l Tuncelı Valısı ?tlr B'İKils"""' 1 « bu husu 'Mod,, ve "Kocfeer,, lar arasında çarptşma ^sı gençlıfın ıkı hızbı, «Mod» larla «Rocker» lar arasında zaman zaman vnkna jelen çarpifmalar tngılızlerı dehsete duşurmektedır Son «arpısma seçen pazar günu sahıl kasabası Marçate'de ver al mıs, 1 » kisı 3 tevkıf edılmıstır îandaki resımde, hırı «Mod», dı ğerı «Rocker» ıkı kız ka\ga etmek tfdır. Ankara 20 (Cumhurıjet Teleks) ' «Idare çok merkezıjetçıdır Her Kütah>a 20 (Telefonla) Ye Başkanhğına bır sozlu soru oner Cumhurbaşkanı Cemal Gur&el sey en yukarıdan vurutulmek sılav Tavsanlı şubesının genel gesı vererek ılgılı Bakanların ceıle Başbakan Inonu bugun akşam tenılmekte, bu da mumkun olnıakurul toplantısında bır konuşma vaplandırmasını ıstemıştı önerge şa vapan Dernek Baskanı Mehmet Aıle ılgılı haber gazetemızde vayın uzen bır saat kadar suren bır goımaktadır Kımseve selahıvet ve bunu lı Cvgun hakkında yenı bır kovus lanınca Tavsanlı savcıhğı ruçme japmıslar ve bu goruşmeje çalıjma ımkânı vermevı arzulamvbır ıhbar olarak kabul ederek o0 dakıkahk bır sure ıle Dışışlerı yan bır burokratık zıhnıvet merturma açılmıştır Bakanı Ferıdun Cemal Erkın de i kezde oldukça kuvvetlı gorulmekTavsanlı emnıvetınce ıdarî ıon Tavşanh Yeşılav Şubpsı hakkında katılmıştır , tedır. Hızmetler genış sahalara ve den \urutulen kovusturma, bu lk kov usturma'. ı ir rr,ı«tı Ankara 20, (Cmhur.vet Teleks) Gomşmeden sonra Inonu evınde l*0?1*™ do*™ ^ ^ »erkea Tavsanlı emnıvetı Kovusturma gun hazırlanan bır dosya ıle Tav feıııt Y T P mılletvekıh Adıl ı Sunay ıle de konuşmuştur sırasında Uygun ıle bırlıkte topj «anlı savcılığına verıljnıştır \dana, 2 (Gunev lllerı Merkeı 0 YaTa, bugun partı genel^ oaşkanh' Inonu saat 18 15 te Çankaja Koş Bıhndığı uzere bundan bir sure lantıda bulunan bazı tanıklano ' Lebıt Yurdoğlu daha sonra kov Bnrosn Teleks) Ikı gundenberı once Izmır mılletvekıh Necıp Mır da ıfadesını almıştır gına bır mektup gondererek partıikune gelerek Cumhurbaskanı taden ıstıfa ettığını bıldırmıştır rafmdan kabul edılmış, Erkın de kalkmmasında ıkı onemlı konu şe hrımızde bulunan Içışlerı ^ a '|kelâmoğlu Yeeılay Derneklerı ve Başbakan Curahurbaskanına on nun ele almması lâzım geldığını l k a n l Orhan Öztrak bugun gazel o z e ı n Yaşa parlamentodakı gorevıne S a z e ''ozelhkle Tavsanlı ve Kutahv a su Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Uoylemış ve bu^konuları «Kovj^e t e c , ı e r ı n sorularına verdığı cevap , b e l e r l baaımsu olarak devam edecektır hakkında Mıllet Meclrsı ta «Bolge valıhğı konusu ıi7grınHp| çalısmaların devam etmekte oldu 3unu» sovlemıştır Bakan e\alet M«temı hakkında çalısmalar vapıl makta olduğunu behrterek şunla i sovlemıştır « Uzun çahjmalaıdan onra Dun oğleden sonra Devlet PlânYozgat 29, (Muammer Erol bıldıFransada mevdana getırılen bol lama Teskılâtı Daıre Reısı Enver şe »ıstemı çok ıvı netıcele ver Ergun'un ıstırakı ıle Beledıyede riyor) Yozgadın doğusunda burnıs olma>ına rağmen çok da tar bır toplantı vapılmıstır Istanbul lunan Çalatlı koyunun batı kesıışılmıstır Ben bu tarzın çok ras Beledıve Reısı Haşım Iscan ın ba< mınde ve şehre gelen devlet volu 0 onel bır ıdare tarzı olduğuna ka kanhk ettığı toplantıda şennn nun 3 0 metre gunejınde japılan nıım Turknemızın âmme hı?met meselelerı gorusulmustur Avrıca bır su yolu kazısında Hititlere ait îerının tevzıınde merkezı ,dare'bir komıte te=kıl edılmı ve bu olduğu bıldırılen 3000 yıllık bır Ankara, 30 (CumhurnetTeleks) Mahve Bakanı avnca artısm ıt \rkası Sa. 7 Su 3 te Arkası Sa. 7 Su 3 de kup bulunmustur. Romalılara ait olduğu zannedı Malıje Bakanı Ferıt Melen, gum h a l edılecek malların kıvmet! ıle len kup, Yozgada gelen Fransız olçulmesı ıcab ettıgını ve bu aıtı dolavıjeologlarından muhendıs Henrı luk vergılerının artman =ın da vuzde 3 oranında olduğunu Hulot tarafından ıncelenmıstır Ku sıvle ıthal mallarının fıatlarında belırtm»ştır pün Hititlere ait antıka bır e«er b u , u k % u k s e h ş l e r olacağı hakkınolduğu tesbıt edılmıstır i Tarım Bakanı Turan Sabın, Çalısma Bakanı Bulent Ecevıt Abdi tpekçı, Prof Tvrhan |da bazı gazetelerde çıkan haberFeyzioglu, Çetın Altan ve Eevet Gürestn açık otnrumda S. Mkilemızde jlerın dogru olmadığım sovlemıştır. Bakan, tarıfe cetvellenndekı vergı nısbetlerı, yerh sanavıımızm Jtanbuldan bdgımsız olardk &e Edırne, 20 (Telefonla) 1 Bul korunması, dahıldekı ış hacmının nato seçımlerıne aaa^lıgım kov<m artırılması ve yerh olarak ımal Turkıve Isçı Parti";ı Genel Ba^la sar gencı Lalapa«a ılçesının Kal , nı Mehmet Ah Avbirın driav I i |kansogut mevkıınde hududumuzu edılen malların dovı/ odenmek 5. sabıffmrzde 11 geçerek 8 kılometre ıcerdekı Bav retıvle dısardan getırılmesının or I Seçım Kurulu tarafından ıpial edılmıstır ll Seçım Kuruuı A v RÖPORTAJ =al kovune Relıp kahvede otuıan lenmesı ıçın gozden geçırıldığiDi l bar'ın geçmış \illarda asır h^m kovlulere te>lım olmu"=lardır ovlulere olmu"=lardır , Jandarmalara tesl.m ed.len mul v c b u n I a r d " luzumlu gorulenler cezasına çarptııılmış olmavını p a tetı eençleıden az Turkçe hılenı de değışıkhk vapıldıgını açiKİa • l kararına sebeb olarak şoteı verdıgı ıfadedc «12 saat çah'ma m ı s ve mısal olarak «msbetın n mı^tır î*çı Partısı lıdeıı, ll Se çım Kurulunun bu kararma Yuk mua karsılık 2 lıra veıulerdı HaYazan: Tılmaz ÇETINER \ukseldıgı »çıklanan otomob'H«sek Seçım Kurulu rerdmde ı'ıraz vat davanılmı\ acak kadaı açır olS uhifemızdr hıç bıı duğu ıcın kaçma>a metbur kalapıldırOkmyacaktır» dık» demijur. Arkası Sa. 7, gu. 4 de "Y. T. P. den bir daha Inonu Gürsel ve Sunay'ta görüştü Tavşanlı Yesilay Başkanı hakkında kovıışturma açıldı Emniyetçe idarî yönden yürütülen kovuşturmaya ait dosya dün Savcılığa verildi.. Öztrak «Merk&zf idare gücünii haf ifletmek i ç i n b ö Ig e s is t e m i faydalı olur dedi Gelecek yıl Istanbul su sıkıntısı çekeeek Hititlere ait 3000 yıllık bir küp bulundu İthâl malı fiatlarında büyük artış olmıyacak Ferit Melen dün bu konuda açıklama yaptı CUMHURİYET Senato seçimlerinde Demokrasi, k ö l k ı i i ı l e reformlar konusunda bir açık oturum yapıldı Açık oturuma katılaıt bakatılar yapılaıt reSormları sa vumırken, yazasiar bunların yetersiz olduğunu belirttî (Yazısını 7 nci s ahif emiztle bulacaksmız) T İ YAT R O Devlet Tiyatrosu Kent Oyuncuları Arena olavı Hele Pora Kazanaiım 3 Bnlgar genci dün Türkiyeye iltica etti M. Ali Aybar Senafo seçimine katılamıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog