Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

41. yıl sayı 14294 umhurİYel KURUCUSU: YVSVS SADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlaj : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 99 l Aldtm, Kullandım[ Beğendım Çorşamba 20 Mayıs 1964 nekiki "JOB" açık «rtırTrfrngindedir 19 Mag/ıs Uün Bütün Yuttta Ueyetania Kutlandı Oktem dün gorevını natırlattı "Aiaiürke ve ilkelerine dil uzaianlar, karşılarmda Tirk gençliği sayısınca Aiaiürk bulacaklardır,, Ankara lf>. (Cumhurivet.Teleks) Milli Esitım Bakanı Dr. Ibrahım Öktem bugün 19 Mayıs Stadyumun ria, Gençlik ve Spor Bayramının 45 inci yıldönümü münasebetiyle yaptığı açış konuşmasında «Çeşitli yönlerden gelen tahriklerle Türk toplumunu bölme ve parçalama amacını güden tehlikeli kıpırdanıs]ar karsısında, ba.şta Türk gençlıği olmak üzere, bütün yurttaşları. mızın uya'iık bulunması gerekir» ciemişîır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir mutluluk içinde actığını berrrten Bakan sözlerine «19 Mayıs Türk Milletinin tarihinde, dünyanm en güçlü bilinen milletlerinin yönettiği büyük olayla Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Ankara İ (Cumhuri.vet M Teleks) 19 Mayıs Spo: ve Gençlik Bayramının 4ö incı yıldönümü bugün Ankarnda paria.'ı: bir törenle kutlanmıştırAtatürk'ün Milli Mücndeie Savaşına başlamak üzere Samsuna çıkışının $5 incı yıldonümünde Samsundan getirilen bayrak ve toprak 19 Mayıs Stadyumunda Cum htırbaskanı Cemal Gü's*)'" tesiim edilmiştir. Anıtkabirdeki tören Kutlama, sabahlevın saat 7 de atılan 21 pâre topla baş lamış ve bu sırada herkes olduğu yerde bir dakikaiık ihtiram curuşunda bulunmuştur. , Saat 8.30 da Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Anayasa Mahkrfmesi Başkanı, Bakanîar Kurulu uyeleri, Millet Meclisi Beşkanı ve diğer askeri ve mülkî erkân Anıtkabirde savgı i duruşunda bulunmuşlardır. ; " Daha sonra Senato Başka : nı Enver Aka. özel deftere ; şunları yazmıştır: j Bugün Kurlulus ve lstik Arkası Sa. 7. Sü. 4 de : Rumlar ordu mevcudunu arfiıracaklannı ve mecburî askerlik hizmeli koyacaklannı açıkladıJar; Tuomioja Ankaraya gelecek , 19 (a.a. ve A.P.) ı Karayannis'in milli muhafız egiıkaraya hareket edeceğini ve orasaıdan Amerika Birleşîk Devletleri; Kıbns haber ajansmın yetkili kay tim kamplarını teftiş edçrek : naklara atfen bildirdiğine söre, vuntna ihtiyaçlarım gözden geçir!ne gideceğini ilâve etmiştir. Bir Yunan kaynağının bildirdi; Makarios hükümeti «çeşitli ülke ımekte olduğunu belirtmistir. ; l e r » ile bombardıman uçakları, Ajansın bu haberi vermesinden § i r ı e Z°Te arabulucu, Birleşmi? Z ;avcı uçakları. torpido botlar, uçak jkısa bir süre sonra, Milletlerarası 'MiUetler Barı? Kuvvetinin yetki; jsavar silâhları ve çeşitli agır si Banş Kuvvetı Komutanı General l"inin genisletilmesi konusunrla T ü r k Ş lâblarm ahmı için müzakerelerde ,'Gyani, ajansın verdiai haberin ; Y u n a n v e hükümetlerinin » bulunmaktadır. tam metninin, incelenmek üzere jgörüçlerini öğrenecek ve bu mejj Ajans, yetkili bir Rum kaynağ; !Birleşmiş Milletler merkezine gön ' e I e v i 1 0 haziranda görüşecek oİ!ln Z na atfen. silâhların «muhteme! bir derileceğini söylemiştır. Güvenlik Konseyine rapor : Türk saldırısına karşı koyabilmek Tnomioja tekrar Ankaraya h a l İ n d e inönü, «kalkınma savaşı sosyal adalet içinde yürümektedîr» dedi Ankara, 19 (CumhnriyetTeleks) Başbakan İsmet înönü, Kolonya ve Frankfurt radyolarında, Avrupadaki Türk işçilerine hitaben yayınlanmak üzere bir demeç vermiştir. Konuşmasına, söz konusu radyoların türkçe yayın yapmaya bas • lamalarına teşekkürle başlıyan İnönü, daha sonra şunlan saylemiştir: « İ?çılerimiz dost batı ülkelerine, çalışmak, çalışarak haj'atla rını kazanmak, bilgi ve görgüleri Arkası Sa. 7. Sü. 4 < e 1 Yurtta ve dünyada . * Ihracatımız gelişir mi? *• Izmirde pamuk ve üzüm ihracında ınuspet çelismp •• Ihracatta kontrol yetcr* •• Ne neclir? * • 1961 yılında çeşitli ülkelerde is uyuşmazlıkları ve nvuşmazlıkla ilgili işçi sayıları •&• Iş ha.vatımızdaki sıkıntı nın sebebi para darlıiı mı? *• Devlet, 500 milyon Iir3 scrmayelj bir latırım Bankası kurnyor. EK0N0MÎ Gürsel, İnönü ve Sunay dün Ankaradaki tören de Âsi gençlerin birbirine girmeleri İngilterede fealkı dehşete düşürdü Deri ceket, blucin ve kovboy çizmeli 500 «Rocker» İa, kaslannı. gözlerini boyayıp her hafta saç şeklini değiştiren bir o kadar «Mod» un çarpışması neticesinde 130 kişi tevkif ediİdi • Londra 19, (a.a. AP) Geride Sakin ve güneşli bir hafta sobıraktığımız hafta sonunda, deniz nu geçirebilmek için şehirlerin sıkıyısındakı sayfiyelerin altını üs. kıcı havasından uzaklaşarak kıyıtüne getiren «âsi gençler» den ı lara giden îngilizler, iki âsi grup !30 u tevkif edilmiştir . Arkası Sa. 7, Sü 7 de Cumhuriyet 1 Senato seçımlerinde jc Secimlerden kısa hikâyeler •k Göle'nin istifası CHP ye çok şey kaybettirdi k CHP liler bile AP kazanacak diyor jç Tulum çıkarmalı Öte yandan Yunanistan Dışişle, Z mı» olduğunu bildirdikten sonra, ri Bakanı Stavros Kostopulos flün' ; ; İRum silâhlı kuvvetler mevcudun akşam, Birleşmiş Milletlerin Kıb; ; Ida arttırma yapılacağını ve mecrıs konusundaki arabıılucusu Sa' r. buri askerlik hizmeti konulntası nari Tuomioja'nın 3 haziranda Aicin hazırlanan tasarının da yakın tinada beklsndiğini açıklamıştır.! da Mecliste eörüşülmesine başla, Tuomioja'nın aynı gün 'An j Ankara, 19 (CnmhnriTetTeleks) B a k a n j nacağını ilâve etmiştir. • Yiiksek Seçim Kurulunun karaRum kaynaklarına göre mevcut rına karşı yaptığı itiraz reddedilen Rum kuvvetlerinin sayıca arttı ıve Senato seçimine katılmama durılması için derhal teşebbüse ge; ! r u m u ile karşı karşıya kalan Milçilmiştir. Bu maksatla önümüzde2 let Partisi bu defa Danıştaya başki günlerde on sekiz ile yirmi üç jjjvurmaya karar vermiştir. yaş arasmdaki Rum gençlerinin S Bugün bu konuda M.P. Genel süâh altına ahnacağı bildirilmekŞlBaşkanhğından bir bildiri yayıntedir. nllanmıstır. Yunanistanda öğrenim yapmakAnkara 19. (CumhuriyetTeleks) Türkiye Ticaret, Sanayi Odala jta olan Kıbrısh Rum öğrencilerı ile Borsalar Birliği tarafından rin de Kıbrıs Rum kuvvetine kaher yıl yayınlanan «İktisadi Ra tılmak üzere Adaya çağırıldığı bil Bunların sayısı por» un «1964» yılma ait olanı bu dirilmektedir. ^ gün açıklanmıştır. 'Plânlı Kalkın 1500 e varmaktadır. Verilen bilgiye göre bin beş yüz manın bu ilk yılında alınan sonuç Kıbrısta 27 Marttan lar bir çok bakımdan umut verici Rum öğrenciden sekiz yüzü Atibugüne kadar Rumlar S Antalya 19, (A!i Abalı bildirisayılabilir.» deniien raporda. 1963 jnada Yunan ordusu saflarında etarafından kaçırılan 2 yor) îlimizde ilk defa düzeııleyılının iktisadi durumu ve geliş ğitim görmeye başlamışlardır. Di nen «Müzik ve Tiyatro Fîntivali» Türklerin sayısı meleri hakkında geniş bilgi veril ğer yedi yüz öğrencinin de aynı ^ yarın Vali Nuri Teoman'ın ı.ir komektedir. şekilde eğitime tâbi tutulduktan 92 yi buldiı nuşması ile başlıyacaktır. 5 iiün 150 sayfayı bulan raporda yer a sonra Kıbrısa gönderileceği açıkLefkoşe, 19 (a.a.) Birleş ~ devam edecek olan festivakle Dcv lan hususlar özetle şu noktalarda lanmıştır. 2,let Tiyatrosu sanatçılan tarafjntoplanmaktadır: Kıbrıs haber aiansı son olarak ın siyasi danış 2'dan Aspendos Tiyatrosunda «Jül Ş 1 Ekonominin bütün kolların millî muhafız teşkilâtının yeni Ş Plaza'nın Adaya gelme Sezar» piyesi oynajıacaktır. Cum Arkası Sa. 7. Sü. 5 de komutanı Yunanlı reneral Yorgo \ZZ sinden sonra Birleşmiş Mil ~ sanatçıları da festivale. ka ~ letler yetkilileri ve barış kuv ~ vetlerinin tutumundaki bariz ZZ ~ ve müspet değişiklik. Maka ~ jjjŞ rios ile diğer Rum liderlerini ~ İS şaşırtmıştır. $u anda üzerin 5 de durulan husuv, hazıriıya ~ ',ZZ cağı raporu UThant'a sun j ~ • mak üzere çarşamba günü S j ~ Kew York'a girmesi bekle ~ Salibli, 19 (Telefonla) Üzrrinj 2 n e " özel temsilci Pîaza'nın ?~ ayrılmasından sonra da Bir de 15 amele bulunan Şoför GüiAnkara, 19 (CumhuriyetTeleks) letin hakkı değil midir? tekin Şahin idaresindeki 45 AE AP nin af ve benzeri bazı konu Seçime, «husumet yerine, milli pîâkalı kamyon, Dursunlar lardakı beyanian ile ilsili olarak!. ,. . , , 1 beraberlik» parolası ile girivoruz. prüsünden aşağı düşmüştür. ne dıyecegı.sorulan Turhan Feya; . M a c e r a Kaza sırasında 72 yaştarındaki k ü v g n v a r o ] a s ı Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Sj Mehmet Erdoğan ile Emine Şalıin oglu bugun şu ceyab. yerm. ş t l r: ü e «Atatürke sadakat, ^ M B.z, seçım mucadelesını, hısj , Arkası Sa. 7. Sü 7 de J a s l i i e g i r i HmıııımıııımıııııımııııııımmıH istismarına değil, fikre dayandıri,^ mak istiyoruz. Türkiye, Kıbns buh! ranı gibi bir dış mesele ile içeri ; de iktisadi ve sosyal kalkınma dâvası ile uğraşmaktadır. Bugün CHP bütün dikkatini 30 milyon ana vatan Türkünün ve 100 bin Kıbrıslı Türkün güveni ve ge i leceği üzerinde toplamıştır. i Odalar Birügi raporuna göre de kalkınma hızı % 7,2 ye ıılastı BAŞVÜRUYOR i Thanfın özel 1 temsilcisinin | Kıbrıs'a gefişi 1 I çok tesirli oîdu 1 Antalya (estivali I 1 bugün başlıyor \ î ] j ) j 1 j t< 11111 211 | «Biz seçim mücadelesini his istismarına fikre dayandırmak istiyoruz» değil, uçtu, iki W\ş\ ÛIDÜ 13 Kişi yaralandı 5. sayfamıza bakmiz Hel Gorüyoısunuz ya! memleketin dört bir köşesînden hergün yüzlerce kişi Almanyaya gitmek için Istanbula geliyor.. Hayalinde binbir ümit ile tşçi Sigortalarınm kapısındü, vahut hususi yazıhanelerin ıskemlelennde bekleşip duruyor!.. Kiminin yatacak yeri, bir lokına yiyecek parası var.. kimisi ' .1 ...' i M' 1 Yılmaz Çetiner iki kaatil Oğlumu orada okutmak için Aydında olundu idam fllmanya'ya gidiyorum!... ise yarı aç yarı tok sokaklarda!.. Herhalde, mutlaka buna bir çare bulunması, dışarıya gidecek ışçi namzetlerinin perişan halden fcurtarılması gerek!.. Bütün bu acı tatlı sahnelerin yanında insinın akhna bir takım sorular geliyor.. Acaba. Avrupaya giden işçilerimız orada umduk ı Bugün 6. Sayfamızda J I Bugün CHP köyün, okulş yol, su j derdini, tarım ve sanayi ünitemij zi artırmak, gecekonduda yaşıyan vatandaşlarm dertlerine çare bu:mak, işçinin. esnafm yüzünü gül ! dürecek tedbirleri başarı ile uyi gulamak çabası içindedir. Gönü! isterdi ki, AP Genel Başkanı da j mesnetşiz hücumları ve umunıi !söz]eri bir yana bırakıp. Türkiyenin gerçek meseleleri üzerinde açık ve belli görüşlerini söylesin i Parti liderlerinden his istismarı ye rine, ciddi fikirler beklemek mil: Kadirli MüfHisü Tekmana mkkullul Adana, 19 (Güney llleri Merkez Bürosu Teleks) Dünyanuı yuvarlak olmayıp, düz olduğunu id. dia eden Kadirli Müftüsü Mu^ta . Aydın 19 (Telefonla)) İiımiz fa Avcıoğlu hakkmdaki tahkikat j cezaevinde bu sabaha karşı iki ka sona ermistir. ; jatil idam edilmiştir. Diyanet Işleri Başkanhğınca Fethiyede, yengesi ile bir olup Mustafa Avcıoğlu. Erzurumun Tek larını buluyorlar mı? Dayanamayıp geri dönen kaç kişi var?.. Ve ağabeyisini öldürdükten sonra ce man ilçesine nakledilmişse de ken bu ıntıbak edememenin sebepleri sedi yakan 31 yaşmdaki Süleyman disi hâlen memuriyet yerine hareAğırbaş, Köyceğiz llçesinde para ket etmemiştir. nelerdir? Yakınlarma da İşçi Sigortalarınm mütehassısla ya tamaen bir kadını uyurken öl Tekmana gitmiyeceğini. müftülükrı. alâkalıları bir bir tesbit etmiş düren 45 yaşmdaki Ali Karahan, ten çekilerek C H.P nin dışında ler.. Esasen Almanyadan gelen iş bu gece saat 03 sıralarında 13 er j bir parti safında politika yapacasehpasında Iğını söylediği iddia ulunmaktaçilerimizle yapılan konuşmalar fi dakika ara ile idam Arkası Sa. 7, Sü. 1 de jcan vermıçlei'dir. jdır. SAROYAN BABASIMN MEZARI BAŞINDA Babasınm doğduğu yer olan Bitlisi görmek üzere yurdumuza geîen üniü Amerikah yazar William Saroyan dün saat 17 de Bitlisten Diyarbakıra gelmiştir. Diyarbakırda tarihî surları. Uiucamiyi ve Ermeni kilisesini gezen Saroyan bu arada meşhur falcı Gürcü Bacıya da g.derek falına baktırmıştır. Gürcü Bacı'nın istikbali ile iJgili kehaneüerinde isabetli sözler söylediğini gören Saroyan sık sık bacıya «bravo» demiş ve heyecan duymuştur. Gece Diyarbakira has yemekler yiyerek bol bol ayran içen Saroyan bugün sabah, Atatürk köşkünde yaptığı kahvaltıyı mütaakıp Urfaya gitmiştir. Resimde Saroyan Bitli.«>eki koA'ünde babasınm mezarı başında görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog