Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Yetıi Kitaplar Varlık Yaymlan bu ay 5 kıtap çıkardıBehcet Neeatigil: Edebıyattmızda isımler Sozluğu şemsletılmis yeni baskı, 5 liraEflâtun Cem: Âşık Garip, 3 lira. TVvfik Fikret: HayatJ ve Eserleri (Y. Nabı) 2 Lira F H Burnett: Kuçuk Prenses, çocuk romanı, 2 Lîra Yifit Genç: (Macar Masallan) 1 Lira. Öâncıhk: 94/4783 umhuriyet KURUCUSU: YüNUS ıNADİ 40. yıl sayı 14276 Talgrai v e mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu. Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumurtesi 2 May s 1964 nakıkı "JOB" açık altın rengındedır Borış Gücüne oteş açılması konusunda bir talimat verildiği yalonlondı Rumlar Girne, Lefke ve Baf'ta saldırılarına devam ediyorlar Rumlar, S t Hilarion'da tam bir bozguna Amerika, bir tehdit karşısmda uSradılar, îngiltere Bariş Gücüne kesin Türkiye ile Yunanistanın NATO bir talimat verilmesini istediğini açıkladı icinde birleşeceklert kanısında Lefkose, 1 (a.a. • A.P. ve RadHıtlenmn fcahramartca mudafaa«ı volar) Makan^'un Saırct Hıla karşısında tam bir bozgunla so rıon bölgesındekı Rumlara saldı nuçlanması uzerıne şaşkınlıSa 1 6 1 ların durdurulması ıçın emır ver rıvan Rum çetecılenn emırlerf dıgını açıklama«ma ve ban« kuv bağh kalmak ıstemedıklen bir ke ve'lerımn bu bolgede 10 daımî re daha ortava çıkmı=tır karakol kurmasına rağmen Rum St Hılarıotı bolgesınde dun 3 saldırılan butun şıddetıyle devam Purkun oldurulme'i ve bir Tur etmektedır kun de varalanmaı ıle sonuçla Önceden plânlandıgı acakça an nan çarpısmalarda Rum zavıatınır lasılan bu saldırılarin Tıırk muca Arkası Sa. 7. Sü. 4 dr Londrada: 12 Yıınanlı daha TuoraiojaUThant daStıkker Parise. New Yorka dondu dışı ediliyor, F. C. Erkin, VVashington temaslanmdan memnunum dedi Fred J. Zusy bildiriyor Dün, elinde belgesi olmadığı halde vâizlik yapan bir papaz daha yurt dışına çıkarıldı Ankara, 1 (CnmhnrıvetTcleks)| Emnıvet Genel MudurluSunce 12 Rumun daha sınır dısı edılmele rıne karar verılmıs ve durum tstanbul Emnıvet Mudurluğune bu1 Sun bıldırılmıştır. Smır dışı edılmelerı kararlaştı1 rılan Yunan uvruklu Rutnlar çun' lardır Komısyoncu Trıandafılos Foufas elektnk malzeme tuccarı Kon«tan tın Psaras, bır şırkette ortak Yanı Krokodılos bahjratçı tuccar Ste Atkaet Sa. 7, Su. 2 de t \\ashington, 1 (a.a.) Cento Ba kanlar Konsevı toplantı=ı munase Arkası &a 7, S u 1 de > YAashıngton, 1 Dısışlerı Ba kanının Ortadogu îslerı Yar dımciM Phıllıps Talbot, Tem sılcıler Meclısı Dış Munasebet ler Komıtesınde vaptığı bn konu^mada Turkı\e ıle Yusıa nıstanın Kıbııs buhranına raa men NATO\a \oneltılen her hangı bir tehdıde bırlıkte kaı sı kov acaklarından «hıç suphe sı olmadığını» sovlemıştır Talbot, bahse konu demecını \enı dış vardım kanunu ta*a rmnı «avunurken gızlı bir top lantıda 8 m=anda vapmış, fa kat zabıtlar bugun açıklanmış tır Ote \andan "\merikan îstıh barat Ajansımn butçe s ını goz den geçırmekte olan Temsılcı ler Meclısı Tahsısat Komıtesı, bahse konu teskılatın Kıbrıv Kesmır ve Fıhstın gıbı bazı ıh tılaflar hakkındakı raporunu açıklamıstır Raporda şov le de nılmektedır «Amerıka, Ortadoğudakt bu tun ulkelerle dostane munase betler ıdamesım arzulamakta dır Fakat bir ıhtılafa karısaıı ner ulke davasının Amerıkd tarifından benımsenmesını ı« t»mektedır K'etıce olarak da bir \e\a her ıkı taıaf tarafm dan takbıh edılmektevız » Arkası Sa 7. Su. 3 de lrkin, Washmgtondaki CENTO Bakanlar Konbevı toplantısında lngjltere Dıyşleıi Bakam Butler ıle Millî Egitint Bakam Öktem dedi ki; "Bugün Millî bütüniüğümüze kasdeden şeriatcı bir cereyanla karş; karşıyayız „ Bakan son günlerâe nurculardan bir çok tehdit mehtubu aldığını söyledi Ankara 1 (CumhumetTeleks) Mıllı Egıtım Bakam Dr Ibrahım Oktem bundan bır sure once Kon ada Oğretmenler lokalınde Tur<nedekı aşırı cerevanlar konusun da japtığı konuşma vuzunden Nurcu olduklarım saklamıvan ba7i kımîeler tarafından tehdit edıl •nıştır Öktem ın ışı tehdıde kadar go tvıren Nurcu'arın bu davranışı uzerıne Bakan şu açıklamavı vap "mştır • Nurcu olduklarını açıkça ıfadt pden bazı vatandışlardan reaksı oner mahıyette bır takım telgraf * • ' ? =•» Rum kamarot Yunanistana "iltica,, etti Yunan mahkemesi. Batı Trakyalı bir Tnvk gazetcciyi W r yıl hapse çarptırdv i r almıs bulunu\orum Bahıs ko ıındıgı gıbı, oted=nberı mıllı bun u ^ konuşmada ben aleatlak tunluğumuzu jıkmajı hedef tuNuıcularm komunıst oldukları ıd tan tek dusman cerej an olarak 'iıa«ında bulunmacıım ^ncak, bı Arkası Sa. 7, Su. Z de » J »»•*;• ı 1 Ankara 1 (CumhurıvetTeleks) sandros Mursırı Yunanı^tana «ıltı Federal Almanva ıle Turkıye ara'ca» etmıştır Olav pazartesı gunu sındakı 50 mılvon marklık (112 > tstanbula donecek Turk Mİepı Semıljon hra) askerı yardım anlas '<<nık lımanında demırlı ıken cereması yarın ıkı hukumetın Mıllı Sa * a n etmıştır Arkası Ssa. 7. Su I de Arkası Sa. 7, Su. 5 te lıııııiMiııııuııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııtMiıııııımııııııııııııııu Batı Almanya 50 milyon Atına 1 (özel muhabırımızden) şılepı marklık yardım veriyor Armatorlere aıt «M Ereglı» Alek kamarotlarından Rum asılh Parlâmentoda bu hafta • Senato çalışma hızını kaybetti Haftanın olayı: luniut,semmcrı notları Cıııııııııııııı Lkonoraık ve Sosval fctudler Konferans Hevetı tarafından duzen = lenen nufus semınerı, onemlı meselelerın tartısılarak vuzuha Z kavusturulması, netıceje varılması gıbı bır Batılı anlavısın z devam ettırılen orneklenndendır. 2 Haftanın portresi: Gerçekten bu hevet kuruldu|undanberı, Turkıve ıçm havlı va = bancı olan konulara degınmıs eerek sosval, çerek ekonomık bırtakım meseleler bunları bılenler tarafmdan açık açık tar = tısılmıstır. Son semınerde eörusulen konu da. henuz ıkı vıl z danberı adı duvulan nufus meselesi ve dolavısıvle nüfus plan jj lamasıdır Z Nufus meselesi. ilk ortava atıldığı zaman vanlıs bir takdımle ele ; alınmıs ve uzun zaman ısım. «doçum kontrolu» seklınde su = ruklenıp eıtmıstır Demasojıve pek musaıt olan doğum kont rolu devımı aıle veva nufus plânlaması fıkrı daha basından darbelenmıs hattâ bırtakım polıtıkarılar ısı «Mlahın verdı = fını Hukumet alma*a calısıvor»a kadar çoturmuslerdır. Uv = sa nufus plânlaması bır anlamda doeum kontrolunu zoruniu = kılmakla beraber. aslında çok vonlü bır konudur ve roeselevı z dar sınır icinde ele almağa ımkân voktur. = Malthüs'den berı dusüııürlerı dusıınduren ve romantık bır Ka ^ ramsarlık devresinden sonra modern ekonomı ılmı ıle maıe matık hale çetirilen nüfus meselesmde bueun çesıtlı eorusıer = hâkim. Bir kısmma göre. mifus plânlamasının proçramlan = Bahar Bajramı. dun, özellık ancak bu plânlamanm vereceSı neticevi silip süpurecek ka = le gençler tarafından tertıpdar faydalıdır ve zaten az eelismıs memleketlerde olumiu ne z lenen kır gezılen ıle kutlantıce vermesine de imkân voktur Avnca nüfusun azalması bır z mıstır. Havanın nıspeten gu memleketin askerî ekonomik. dolavısıvle politik eucunu azaı ^ zel olması Adalar'a ve Botır, uretim eksıkligi millî gelirm artmasını önler divenler. tar ^ • •• = ğaz'a gıdenlerın artmasına tısma alanında havli vekun tutuvor Bunlann vanında bır• ae z baslıca âmıl olmus, Sehır taassuba davanan görüsler vardır ki «îzellikle Katolik kılıoe = Bu hususu açıkhyan Bakanhk yetkilisi, satın alınmakta olan kahvenin Hattı vapurları, kaptan kosk leri tarafından savunuluvor ve mifus artısınm önlenmesı ıçın z lerıne \e üst güvertelerının kurulacak kontrol muessesesi, tsa peveamberin kurallarına ^ yeni fiatla piyasaya çvkarılacağını ve fiatlarda yapılan indirimle kaçakçılı = tavanlarına kadar tasan volavkın görülüvor . ; cuları tasımakta guçluk cekğm yüzde 6070 nispetinde önleneceğinin ümit edildiğini söyledi = Tıirkıvede de avnı eörusleri savunanlar bu arada nüfus kapası mıslerdır. Seferler artırıldı^ı tesi tâvin edilmeden plânlamava 5ıdılmesini doçru gormıven = halde ızdıham vuzunden ta• Kahve satın ahnması ıçuı uç vap vermek ıçın once Beyruttakı t «atın alma muamelesını tekemmul ,Z^ ler. dojnm kontrolıınü tslâmivete avkın bulanlar veva bu z rıfeler \ine de aksamıstır kısıhk bır hevetın dunva turuna ılgıhlerle telefonla temasa geçıl ettırmek^ uzeredır Bırkaç gun ı askerî. politik ve ekonomik vönden plânlamava taraftar ol z Yukarıda. tevp çalıp halav çıktığı volundakı neşrıv at dogru m"is orada ısteğe uv gun kahvenin cnde Bevruttan memleketımıze mıvanlar vardır. . E cekerek eğlenen jenclerden değıldır Bıhndığı gıbı memleke mevcut olduğu tespıt edıldıkten kahvemn sevkme baslanacaktır Ovs3 nüfus meselesi (vukarda da sövlediçımiz çibi) bugun ne bir grup çorulmektedır, vılhk ıhtıvacına aıt ıhale, bu sonra, ısın mustacehyetı ıcabı, uç Malthüs devrinin romantizmı icinde. ne savı fazlalıçına dava ; I av ın 8 mde japılacaktır Buna aıt kışılık t ı r hevetın gonderılmesı uv nan modası seçmis strateiik eorüse ve ne de asırlar oncesının ; formalıtenın uzaması ıhtımalı kar gun gorulmustür sartlanna gdre dfisfinfilebilir ele almabılir Artık surası W = , «ısında ıkı uç avlık ıhtıvaca ce Bu hejet, tema«larını bıtırerek linmektedir ki. bir memleketin eerek askerî ve serekse polı = tik çücü. aslında onun ekonomik eüciıne baSlıdir. Nıtekım, z tkinci Dunva Harbi, ekonomik ustünlügun savı Üstünlu5urıu ^ ™^ daıma aitedebileceğini çöstermis sonraki eelismeler ıse eko nomık rücü fazla memleketlerin polıtikada da digerlerınden z daha eüclii oldnklarını ortava kovmustur = K»îun sadece a? eelismis def'l hattâ ırelısmis memleketler ba z kımından da önemli olan niıfnsun kalabalıS'ı^ı deçil. mıllı V z Şehrımızde buvuk bır ılgı u>aoŞehrımızde bulunan YTP Geneı lirdeki artıs hızivle. insan «avısı arasındaki muvazenevı sa? riırarak oynanmaktd olan «Kesanlı hvabilmektir. Gerçi emek unsuru olan nüfus. nazarî sorusle Z Baskan Vekıh Fahrettın Kerım Bununla ilgili olarak Turizm ve Tanıtma Bakanı Alı Destanı» adlı muzıkh komedı\ nretimi etkiler ve eme&in artısı. üretimi de artırır ırıbı eoru = ıokay, YTP nın, 7 hazıranda 24 nm tem«ılınde hazır bulunmak u; nür. Sn var ki. bneünun ekonomisinde millî eelirdekı artıs ; ılde yapılacak senato seçımlerıne kanunun ana hatları e trafında geniş bilgi verdi zere Kesan ılçesınden Alı adında : hızivle istihdam arasındaki munasebet daha finemlidir Avrı ; Ankara, 1 (CumhunvetTeleks) nayasanın bu konu ıle ılgılı mad o n k l î ' d a v e t edılmıstır. i ca bir baska önemli olan husus da mevcut nufus içmde çalı ; ıncak 6 ılde katılaeağım açıkla Turizm ve Tanıtma Bakanı Alı delerı zıkrettıkten sonra, T R T Gulnz Sururı Engın Cezzar Tı ^ ^ : sabiür ernplann fazlalıeı veva azlıSıdır. r mıstır : \isacast. mesete bir noktava eelin davanıvor • Yenı Turkıve Partısı Van Sıırt thsan Goğuş Turkıve radyo, tele kanununun prensıplerme temasla, vatro Topluluğunun vonetıcılerı senış rağbet goren »Keşanlı Alı i " bueünün ekonomik anlav.sı icinde bır nüfns polıtıkasına eı = Bıtlıs Martm Mus Hakkârıde se vızvon kurumu kanununun yurur >unları soylemıştır : decejiz ki. bn bizi plân volivle muavven bır mııddet sonunda z ımlere katılacaktır Partının ^eçı Kığe gırmesı muna^ebetıvle bugun « T R T , nev'ı şahsına munhasır Destanı> temsıllerını 6 mavıtan '•• topvekun «lismisliîe ulastıracak vahut ister savı uretim z rne gıremıjeceğı ıller arasında !>. ır basın toplantı«ı dU7enhverek h ı r !ktısadi kamu tesebbusudur ıtıbaren Bevoğlunda Dormen Tı munun ana batları hekkında ge B l r kamu mue««ese^ıdır Tuzel kı vatrosu sahnesıne nakledecekleı İ ıliskisi olsun, ıster savı harh kaidesı olsun eskı anlavısa = '••nbul da bulunmaktadır Gokdv « bılgı vermıştır. şılığe sahıptır özerktıt Hızmetı d l r i baglı kalarak çoSalacaçız ve bu çoğalma. çelışme çabalanm = hazı ıllerde YTP nın teskılat kn v MpTiİPkptımi7dPkı radvo 'şletme kjmu hızmetıdır b Mavıs çarsamba gecesı ozel • alıp sötürecek.. lamaması bazı ılleıde de te ^ıl > tın oturmHmı= nlma«ı ^phcbı ıle i n üinın tarıhçesını uprfiak ^oîle Kurumun ma ı ışlemlerı ıktıadı tom=ılınrle KpsanHarf ^elecek on .rıne başlıj an Alı th^dn Goğuş, A Arkası ba. 7, Su. 6 da mısafır de bulunacaklardır. karaıın almdıgını bıldumıştır Genel Görüşme Kadirccın Kaflı Koridor • Bugün 5. sahifemiıde \\ıllıanı A. Sarojau soıulara cevap veıırken BAHAR BAYRAMI: Eirkaç gün icinde Beyrut'tan kahve gelmeye başlayacak Ünlü yaxarWMiam Saroyan dün geldi Yazısı 7 ncı sahıfemızde Selmi ANDAK UNLU YAZAR = Jack Loıtdon'un Bütün dünyada heyec an uyandtran romanı | Cellâtlar 0 YTP Senato seçimlerine 6 ilde katılacak «Keşanlı Ali»ye Keşan'dan 10 Ali Radyo Televizyon Kurumu dâvet edildi | Kanunu yürürlüğe girdi Çeviren: Nihâl Yeginobalı Şirketi gün ölümü bekleyen adam Mehmet Dıgdıgoğlu'nun hikâyesi Röportajı yapan: ve 99 = Bulgaristan zindanlannda 16 yılmı geçiren StlâhaUin QüUr Cumhuriyet'te lî= YARÎN ıııııı ııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııi!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog