Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Sakat olan Ozcan kadrodan çıkarıld Yarınki rakibimiz İngiliz Ümitleri Israel'i 4 1 yendi Misafir takım bugiin geliyor Maç B, Babcede 17 de başhycr Yarin aksam Ingılter= Lrrıt ınıllı takımı ıle kar^ıla^acak olan Lmıt mıllı takımımız dunu ı^tırd hatle Reçırmıstır Mıllı takımımızın o\unculan koius Metıni dun Dr 4.1ı Uras, sıkı bır muaveneden [eçırdı ve nebcejı macın netıcesı hakkmda nıaktan kaçırıırlarken antrenot ancak Cuma gunu soylıyebılırım dedı Şımdı Meün, Alı Uras'ın Cıhat Arman 'Umıtlere guvennovereeeğı kararı merakla beklıvor Kalecı Alı dun tek başına aııirenman vaptı Metin Fenerbahçeye karşı oynıyacak! Oktay cama giinü tekrar muayene olacak Hacettepe maçında takım arka daşı Erdogan ıle çarpıştıktan son ra burnu kırılan ve ajçıya alınan G Saravlı futbolcu Metının duru mu ıvıve gıtmektedır Sarıkırmızı lı futbolcu dun doktor Alı Uras'a gıtmıs ve muavene olmuştur Metın Oktav dun b*r arkadası mıza durumunun ıyı olduğuntı antrenmanlara çıkamıvacağını Fe nerbahçe maçında da oynayıp oy nıyamıyacağının cuma gunü bellı olacağım sovlemıştır FtNERBAHÇL Turkıve lıgı şanpıyonluğun,. te sır edecek olan kader maçına ha zırlanan Fenerbahçe futbol takı mı muhtemelen yann akşam kam Oa Çîrecektır Fenerbahçenın kamp kadrosuna sakatlığı geçmış olan Şenol ıle Mınava gıdışını bır muddet da Burnu alcıya ahnan ve dun tedavi olan G. Saray H. Tepe ile yaptığı ntactan 6 bin lira aldı Gpctıgırıu hafta Dolmabahçe Staiıns celen 29 bln 192 sevırcı 189 bın 30 hrd ha^ılat bırakmışlar dır Dolmabahçe Stariında >apı!an maçlardan elde edılen hasılat «u şekrtde takMm eriılmıştır 22 377,80 Lıra F Bahçe 28 bll 10 Ferıkov 21 154 74 PTT Karsıvakd 14 918 54 6 233 20 G Saray Hacettepe 6 233 20 ha secıktıren Ltlteı de dahıl etiı) mı^tır Son maçta sakatlanan özcanın tedavısı ıle ugraşan ıdare cıler bu oyuncunun Galatasaraj maçında verını alabılmesı ıçın ga\ ret sarfetmektedırler özcanın o\ ndjıp o\nı\amıvacağı ancak Fenerbahcenın vapacağı M)n çalışma dan «onra bellı olacaktır Fenerbahçe bu akşam da bır ça iı^ma vapacdk ve vannkı çalışma dan «onra da kampa gırecektır rum İji netıce alacaklarını tahT edı\orum» d°mıştır Son PTT 1 \apılan maçta '•akatlandn bek Ö? csn sakatlıgmı ılerı surerek kam kadrosunr'an affını ıstemıştn Ocanın sakatlıgını goz onune aldr îeknık Komıte Ozcanın mazertt ıı kabul «derek Ozcanı kadrodd ı çıkarrn slatdır Bu dururrda d ı • abek m=vkıını Erkanın koru ; = > tagı tahmın edllmektedır Dogan Koloğlu ıse tngıli7 Ümı' takımında bulunan 3 a= futbolcu ^ mıllı takımına alınraa'ajdı c zaman Ingılızler galıp dı\e peMn bır hukum verebılırliK a^m vtır Yarınki maç ^aat 17 de Dolma bdhçe stadında bashvacaktır Ingılız uraıt mıllı takımı buguı aat 11 de uçakla sehrımıze gelc cektır Maçı Isvıçre Federasvonuna m°n =up Danıel Mellıet \onetecektır Maçın \an hakemhklerını Tuı ^ Futbol Federasvonundan Sem h îoroğlu ıl= Hakkı Gııruz japacak '?rdn lngılızler 41 çalıp Tel Avıv, 18 (Ozel) Pazar ce <.e<ı Tel Avıvın «RamatGan» Stadında 40 000 se\ırcı onunde o\nanan umıt takımları futbol maçın da çaışamba gunu Turkı\e ıle karşılaşacak olan Ingılız takımı ustun bır ojunla Israel'ı 41 mag lup etmıstır Mukemmel bır ovun çıkaran tngılız takımında sag bek Badger orta haf Talbut 6 ncı forvet gıbı çahşan takımın canlı dı namosu sağ haf Baılev ve fırtına sol açık L Tompson, bujuk takdır toplamıstır Lnıılleı varınkı maç ırın butun umıtlerını mejın jmarlağın azızl'gıne F tograf lbrdhım KÖSEOGLU baglamıslardı Basketboldaki anlaşmazlık 1 Dünya Kupasındaki rokibımiz Çekoslovakya, Yugoslavya'ya kendi sahasmda 32 yenildi Federasyon üyesiî. Somer "Kermen antrenörlüğü tek başına yapmıyacak, diyor Basketbol Fec'era^\unu uvelerın den Izzettın Somer O«man Keımen ıle F e d c a s ^ n muhalıflerı Trasındakı soz duellosuna tema«la >unları so\lemektedır < Osman Kermen basketbolu bılen \e bu spora her bakımdan favdalı olan bır kımsedır Yalnız tek seçıcıllk ve antrenorluk gorev lerı yanlış anlasılmaktadır Zıra Mıllı Takımı çaüştıracak antrenorler bır komıtede toplanmı^laıdır Ayrıca bellı başlı antrenorler de basketbolun kalkındırılması ıçın gorev e çagırılmıstır Osrran Kermen Mıllı Takım antrenorlugunu tek basına değ 1 komıtedekl ar*ada=ları\le bırhkte japacaktır^ Prag, 18 (özel) Turkıjenın Ifarkla venılmesı başarısızlık sajıl Dun>a Kupasımn elemelerındekı mamalıdır Avusturvalı Mayerın rakıbı Çekoslov akja, pazar gunu ıvı bır ıdare tarzı go^terdıgı mag Prag ın «Strahov» stadında Yu ta Yugoslavlar teknık, Çekler ıse gosla\>a ıle yaptıgı mıllı maçı 32 enerjı bakımdan ustunduler kavbetmışti' Saha>a Lmıt (Ohm 1333 sıstemı uzerıne kurupı\at) takımlarını çıkaran Çekle lan Çek takımında solbek Pıchman rın, Yugoslavja «A» takımına tek stoper ortdhaf Weıs», santrfor ^ ^ Mastnı ve Avrupa karmasına se,, j ı . ..• i •çılen solıç Galeta temayuz etmış Ajmauyadakı Turk oğrentierdır Cİler 19 MayiS Sebebİyle Yugo<=lav takımı beklenenı \er , , , , memış, sadece sağıç Zambata, sol basketbol ve masa tenisı ı ç Mehç %e soiaçık subiar, va müsabakası tertiplediler ' l f e l e n n l yapmiMir tik ^arıM 20 kapanan maçın gollerını 25 dak S Almanja Turk Talebe Cemıjet k a d aÇ Ç k ° b l a r a 3o dakıkada Sa , lerı B.rlıgı adına Karlsruhe Turk ™" ' ' ^ 7 d kıkada Mastnı. 72 dakıkada Zambata \ e 86 dakıka Talebe Cemıjetı, 19 Mavıs Genç d a M r a z a t m l ş l a r d l r hk \e Spor Ba\ramı dolayısnla, Yugoslavja Stovanovıç Dur Karlsruhe de 2223 Ma\ıs tarıhle kovıç .Yusuf Belın, Çop, V Po rınde bır basketbol \e masa tenm|P 0 V 1 Ç " Samarçı^ Zambata, Kova . , . çe\ıç Melıç Skoblar turnuvası tertıplemıştır „ , , Çekoslovak^ a Vındra Pılo Turnuvaja Aacben Berlın Bonn l P l c h m a n . M a t l a k W e ı s s > N e p o Braunschweıg Karlsruhe Munıh.mucnı C\etler (Brumowskı) \e Stutgart Turk Talebe CemıyetjMraz, Mostnı (Rıetnagel), Galeta lerıııın sporcuları katılacaklardır.ıValoşek r »• • • » • • • • • • » • • •• • • • • • • • • • Futbol Federasyonu yabancı bir antrenör getirtilmesi için topluca karar aldı MTEPE Ankara 18, (Telefonla) Sehrı. mızde toplanan Futbol Federasvonu bazı kararlar almıştıı Bu kararların en onemhlerı şunlaıdır 1 Antr»norlenmız ıçın bır kurs> açılacak \e kursu ıdare "tmek uzere Herberger davet edılecek 2 Mıllı takım ve antrenorlen nuz ıçın IM bır hoca t°mın edı'e cek 3 19h7 Genç Takım'ar \vrup= şampıyonasının memleketımızde organıze edılmesı teklıfını Selahat tın Akel UEF\ toplantısında teklıf edecek 4 196465 sezonu lçın mıllı nuç tekhflerıne menfı cevap verılecek HAFTANIN PANORAMASI İzzettm SOMER (Açıklama yaptı) Jl'azan: Gunduz AKTUĞ • (Be\ nelmllel ba=ketbcl hakemll Gokav Federasvonu henuz ıkı avını bıle doldurmadı Bu vuzden venı Federaçvonun basketbole vararlı olup olmıvacası hususunda bır hukme varabılmek ıc,ın va kıt henuz ıok eıken Ancak Federasvonun ıvı nıvetlı ol ması vanında bazı hatalı ka rarlar aldışı da çozdert kaç mıvor Taık bev calıskan otorıter ve hamleeı bır «por ıdarecı sıdır Ama butun bu mezı vetlerıne ragmen bazı hata lara dusmesı onu sevenlerı haval ki'iklıgına usratıvor Sunu bılhas^a tebaruz ettıre lım kı, Turk Mıllı Takımının Federasvon Asbaskanı tara fından tali'ıtırılmasına karar verılısı Gokav ın bu ıstekı ılk hatasıdır Osman Kermen sevdısımı? t?kdır ettıgımı vakın dostumuzdıır Faka' sımdıye kad?r antrenorluUt< hıçbır sev \prTiemis bu ısı kısa bır muddet ıcın bır he \es ucruna denemıs olan Kermen m Mıllı Takımın ba sına çetınlmesının çavpsını anlıvamadık dngrusu Non ra bır Gırgın ın bır Çelık ın kendılerınden ıok dıha ıı* tun ealıstırıclar mevcut ıkpr antrenorlukle eöre\ lenriırıl melerı basketbol muhıtınde tebessumle k^rsılanan bır gav retkclık oldu Gokav basUet'ıolde calıMı rıcılar mevzuunda hır veııılı'i vapmav i nıvetlı ıdıvse hıı nu ıvı bır vahincı antr'nor celbetmekle tıılıvatı snkaM lırdı Denenmıs Gorec ıle Granıt ten daha ıvılerı Tur kıvede mcvcut olmadıjına ve bu ıkı antrenoru v»nı bır de nemeve tahı tutmaU arzulan madısına eore Turk basket bolu valıancı bır çalıstırırı ıle arzulanan sevıveve vıık seltılebılırdı dorec ve Granıt beğenılmedı tamam Ama her seve ragmen onların an trenorlukte bır mazılerı soh retlı ısımlen vardı ¥a sım dıkılerın". Kermen Gırgın ve Çelık bıze ne kazandıra ciklar'' Basketbolumu7iı eskı soh retıne kavusturmavı ar?ula dlgını açıklıvan Gokav ın bu mevzudakı fıkrını, dogrusu merak ednoruz Kararlarda hıslerımıze mat lup olmavı terkedemedık gı bı etldı hi7r . : Baskestbolumuz • ve ötesi • • • • SPORTOTODA BU HAFTA EN SON NETİCELER (Ilk dei re A Ordu Be"vog]u*por 21 DUŞUNDÜKLERİMİZ Dolmabahçedekı bu maçta en kuvvetlı ıhtımal beraberlıktır. SON DÜRUMLAR Ikıncı lıg yolcusu Bejogluspor ıçın pres tış maçı olan bu karsılasmada Altınordu ıle berabere kalması son durumları ve maçları dıkkat nazara alınırsa, çok mumkundur Besıktaslılar ıçın sampıvonluk umıdı bu maça bağlı. Sıvah Bevazlı'Iardan tstanbullu olanların galıbıvetı, beraberlıkle avnı sansa sahıptır Lıg sampıvonunu katı şekılde tavın ede cek olan bu macta netıceyı bılmek çok guç Çunku, ıkı rakıbın vaptıklan butun maçlar da netıce ancak ovun sonunda bellı olmuştur Her ıkı rakıbın son vaptıklan maçlara gore D Sporluların galıbıvetı kadar Ferı kovun berabere kalması da normaldır. Gerek Hacettepenın ve gerekse Istanbulsporun son vaptıklan maçlara gore karsıiaşmanın normal galıbı tstanbulspor gorun mekte. Beraberlık de mumkundur Her ıkı rakıbın geçen hafta Izmırde vaptıklan maçlara gore Izmırsporlular, Gençlerbırlığınden daha sanslıdırlar Lıgın son uç takımı arasında katî sekılde ver alan Kasımpasavı Karsıvakalılar, kendı sahalarında venebilecek durumdadırlar Son uç takım arasından çıkmak gavre tıyle ovnıyacak olan Karsıvakalılar ıçın bu maçın havatî onemı v ardır Rakîplerın son durumlarına gorc beraberlık knvvetlı ıhtımal tkıncı lıgın bu karsılasmasında kendı sa hasında tzmır D Spor Altındağ'a rovansı vermıyecek durumdadır. tik devredekı galıbıyetının rovansını Adalet, Galata'va vermıyecek dnrumdadır. TAHMıN 0 10 012 10 20 10 0 2 20 2 10 Türkiyeligînde Takımlar O F Bahçe 32 Besiktaş 33 \ Gucu 34 G Saray 33 Goztepe 34 Is Spor 32 Altay 32 G Bırlıgl 32 D Spor 33 PTT 34 A Ordu 33 Ferikoy 32 Iz Spor 33 Beykoz 34 H Tepe 33 K \ a k a 32 B Spor 33 K Paşa 32 Beyoçluspor Altınordu Besiktaş Altay (Ilk de\re Alta* 0 BeMktaş 0) 2 Bevoğluspor. 2 Vltav 2 Altınordu: 2 Ankaragucıı i Besıktas 2 Kasımpasa. 0 Mtay: i Bejogluspor 2 fenerbahçe. 2 PTT 0 Galatasara} ' 0 Hacettepe 0 Uemırspor. 0 Beykoz: 0 Ferikoy: 0 PTT: 0 Hacettepe. 0 Galatasaray: 0 Istanbulspor: 0 Fenerbahçe: 1 tzmırspor 3 \nkaraeucu: 1 Gençlerbırlıtı: 0 Mtınnrdu 0 Karşıvaka: 0 Ferıknv: 2 Kasımpasa 0 Resıktas 2 SPOR TOTO SporTotoda 13 maçı bilen yok Ankara 18 (Cumrrumet Ieleks) fepor Totoda ılk degerlendırmp bugun vapıimıs ve *u netıcelej alınmıstır 13 maçı nılen vok 12 maçı İ4 kışı 11 maçı 567 kı*] 10 maçı 4916 kısı tahmın =tmıslerdır Katı netıceler yann (bugun) beJlî olacaktır 2 3 4 5 6 7 8 9 tstanbulda ovnanacak bu karsılasmada Beşıktasın şalıbnetı kadar beraberhk de mumkundur Haftanın ve liîin en zorlu karsılasması. Bu maçta her uç ıhtımal de mevcut. Fenerbahçe Galatasrav Demirspor Ferikoy Ilk devre G Sardv FenerbahCP 01 0 (tlk devre 1 Ko\ 0 Demirspor 0) Ankarada vapılacak bu maçta Demır sporun galıbıvetı kadar beraberlık de mum kun 19 Mavıs Stadındakı karsılasmada tstanbulsporlular favondırler Beraberlık de normal olabılır Alsancak Stadındakı bu maçta tzmır spor'un galıbıvetı normal ıse de, beraberlık de bekienebılır. tzmırdekı bu maçta Karsıvaka, paşavı jenebılır. Kasım G B M A Y P K ' 0 10 2 52 14 oO 14 20 g 4 52 19 48 16 6 17 8 9 52 38 4 ' > 16 • 8 49 27 41 2o ) 8 39 31 40 28 14 1> 13 10 9 4» 29 36 28 9 15 8 31 26 33 31 9 14 9 27 35 32 32 11 9 13 43 36 31 JD 8 lo 11 25 31 31 37 9 11 13 8 38 ^9 3 ' > 9 11 12 2 J 29 '9 j j 8 11 14 27 34 ^7 39 8 11 U 2D 33 •" 41 > 8 10 lo 22 40 ' 6 40 9 6 17 26 D0 24 40 5 13 l ı ' 6 40 >3 43 6 9 17 lo 54 21 43 I • • • • • Hacettepe Istanbulspor Ilk 2. Türkiye ligi Ş Spor \ D S Ç I \nr tlkuspor B Beyı Izmirspor Genclerbirlıği (ilk dc\re G Bırligi tzmır«r>or 01 1 rit\r î=t Spor Hactttepe 01 2 ratımlaı ı> G 22 17 22 16 " 10 23 9 »2 8 7 6 6 7 İngiltere: 4 Portekiz: 3 Lızbon, IX (Ozel) Pa?dr gecesı Lızbon un »l\acıonal» Stadında bH IHI(I sevırn onunde vapılan maçta tngılı? mıllı futbol takımı Por tpkı?i 4 3 venmıştır Karşıvaka Kasımpasa ıtlk devre K Pa=a Kar*=n aks 01 l Karşıvaka 0 Karsnaka Ferıkov 2 Genclerbirliçi GençlerbırlıÇı: 0 Ilk devre G Bırlıgl 3 Altınordu 0 Kar»n aka 01 tzmır D Spor: 0 Uunesspor: 0 Altındağ: 2 Bursaspor 1 Oalata. 1 Haskoy: 0 Adalet: 3 Haskov 0 Davutpasa: 1 Anadolu: 2 sülevmanive: i Y K lmnıvet 0 Anadıılu 1 Davutpasa 1 Taksım. 1 tvtın I I Vnlspor U Petrolspor 0 Venimahalle { BahıelıePiK lık I Alsancak'takı bu karsılasmada lık normal bır netıcedır. beraber B Spor vefa 22 Sarıyer 22 K Gum 23 G Spor 23 \ Dırek li 6 Altmdag 22 5 Iz. D S. 23 5 B M \ V V K 3 •> 4 0 9 3 " 4 2 '810 36 8 o 7 8 •>7 ''o 1 1 > 6 8 19 *2 24 2° 7 7 2321 23 21 7 8 2023 21 23 7 8 2327 21 23 8 8 21 23 20 >4 7 10 2828 19 27 * 12 30 33 18 28 5 11 2430 17 27 > 5 1» 17 28 la " 9 4 14 2444 14 32 T M. T. T. S. teşkilâtının tertiplediği basketbol turnuvası bugün başlıyor lurkıve Mıllı furk Talebe bpor Teskılatı 19 Mayıs bpoı ve Gençllk Bavramı munasebetıyle Ankarada ve sehrımızde yuksek okullar ara sında buvuk bır basketbol turnu vası tertıplemıştır Istanbul ve Ankara Ünıversıtelerıne mensup takımlann katılaca gı musabakalar bugun başlıyacak tır Bugun Teknık Ünıversıte spo> salonunda vapılacak maçların prot ramı şoyledır • 17 30 da tktısadı V 1 Akademı sı Dz Harb ükulu 19 da ö?el Î T İ ükulu • Y. ö g reımen OKUIU (Ilk Izm Demirspor Altındağ devre A Dağ 1 Izmırdekı bu maçta Demırsporun kazanraa şansı Altındag'dan fazladır. ISTANBUL MAHALLI LIGI Taksım Eyup Galata \dalet Suleyma Vnadolu \ K Em D Paşa Haskoy Takımlar ı: • l a l a t a Adalet tlk deire Adalet Galata 11 Istanbul mahallı lıgının bu karsılaşmasında Adalet, Galata'dan daha şanslıdır. 13 13 14 13 13 13 O G 10 9 10 8 7 11 I? 13 Davutpasa Sülevmanive flk de\re SU1P\ T Istanbul mahallı lıgının bu karsılasmasında Sfilevmanıvenın galıbıvetı kadar beraberlık de mumkundur Istanbul mahallı lıgının bu maçında Taksım, Anadolu'yu yenebılır. Ankara mahallî lıgının bu maçında Tolspornn galıbıvetı kadar beraberlık de mumUundur Bırıbırlerıne denk ıkı rakıpten Sulevmanıvenın rovansı alması kadar Davutpasanın beraberlığı koparması da beklenebılır Sampıyonluğu garantılıven Taksım'ın, Anadolu'vu yenmesı, son durumu dolayısıyle normaldır. i'olsporluların ienımahallelılere naza ran daha sanslı oldukları bu karsılasmada beraberlık ıhtımalı de ıkı rakıbın son larıııa sorp mıımkıındıır 14 14 13 M \ V P K 1 20 4 22 4 2 19 9 ' 0 6 3 23 1021 7 3 28 17 18 8 5 14 11 15 11 7 11 2011 lj 3 10 7 21 5 23 1 11 14 33 5 '3 1 11 7 26 3 23 I • • • • • • Anadolu Taksım Ilk devre rak^lm Anadolu 01 1 ANKARA MAHALLI LIGI Takımlar T Spor Petrolspor Yolspor Sın Spor Barbaros B Genc V Şehır . \ \ olspor Venimahalle tlk ritnp Y Vnhnor O G 14 12 13 11 14 4 15 3 15 5 13 5 11 4 2030 da t Lruversitesı • 1. l e k nık Ümversıtesı Mah 2 1 4 6 9 7 8 14 2 3 9 40 32 18 13 19 9 18 10 9 ^4 r > '3 10 14 24 12 22 11 19 11 38 10 32 7 4 3 14 18 19 15 18 21 •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog