Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

19 Mavıs 1964 CUMHURIYET YEDÎ deki çarjamba günü Birinci Bölge BMtarafı 1 incl saJıifede 27 martta fiilen görevıne bajlama ye bağlı 95 sendikanın başkanlan "Altınyıldız'ın hakiki Alpaka bulunan 10 Kıbrısh Türkün, «za sındanberi, General Gyani'yi hiç Bölge Temsilciliği Merkezinde top Battarafı 1 inei ısbitede çıkmı» olan AP Genel Başkanı Rakunıaşıııdan yaptırdığım bu rarlı faaliyette bulunmak ihtimali bir olay bu kadar meîgul etme ' lanarak boykotun esaslarını karar. onlara yeni bır ders vereceksiniz. gıp Gumüşpala, bugun Samsun'ı laştıracak ve basına da et fiyatdolayısiyle» tevkif edildiklerini miştir. Birleşmiş Milletler çevrekostümümle ne kadar övünsem Eğer onlar bu dersten de uslan dan Ordu'ya gelmiştir. Gumüşpala, j bugür.e larınm nasıl «kasap koyunu» i ilen i ! m a z l a r s a ' 1 9 6 5 d e b u n u tekrarla. yol üzerinde bulunan bildirmiştir. Yayında. bu Türltle lerine göre, 27 tnarttan yü seltiîd ği Çarjamba,, yeridir,.. bütün tnevsim rahat etmek, kadar Kıbnsta T7 Türk crtadan sunî bir rin, Türkiyede askerî eğitira göryıp partimizi ıktidara getireceksi»! Ünye ve Fatsa ılçelerinde birer | şık olmak ve zarif görünınek kaybolmuştur, Bunlardın 45 i Ma açıkhyacaktır. Burada Bölge Tem niz. Bunu bizden hiç bir kuvvet' konuşma yapmıştır. dükten sonra Kıbrısa gönderilmiş silciliği bahkçı ve yumurtaeılarla isterseniz SİZİN DE Altınyıldız'ın olduklarından şüphelenildiği açık gosa olayından önce kaçınlnıştır. AP Genel Başkanı, Çarşamba'da , alamıyacaktırj Barış Gücii yBtkilileri, bu 45 kısi. da tçmasa geçerek et yokluğunda lanmıştır. C.H.P. yı,. memlekette ıhtüal ha yaptıgı . fconusmgda özetle şunUrı i meşhur SUPER KID MOHAIR . . . . . den yedisinin hapiste bulunriufu | halkın ihtiyacının balık ve yumur, ası yaratmakla ıtham eden, bu söylemıştir : Bilindiği gibi, Birleşm's MilletI vası yaratmakla bu Alpaka kumaşrndan bir, lıattâ nu, birinin de serbest bırakıldıg; ta ile karsılanması için anlasma [ yüzden birlik ve ıtham eden, bo, soylemıştır ler Genel Sekreteri IIThsnt'tn beraberliğin «Memlekette milli iradenin hâkıyapacaktır. Yarın veya ertesi gün birkaç kostiim ısmarlamanızı özel temsilcisi Galo Plaza, Ada nı meydana çıkarraıştır. Fakat öhükümetini miyeti. saridık başına gidip oylarıbaşlıyacak olan et boykotu İstan. zulduğu için İnönü kullanmakla mumkun olacakdan aynlmadan önre. carsaü?ba tekilerin akibeti hakkında hiç bir ..„., ^ . . ^ ^ . hararetle tavsive ederim..." Gümü^pala, «on olarak „ „ . . suçlayan Gümüpala, bul, Zonguldak. Bolu, Bursa Adsgünü Başpiskopos Makarios'u ri şev bilinmemektedir pazan. tzmit, Edirne ve Tekirdağ Kıbrıs konusuna da temasla. Hu t l r B e " b l r s e « ' m gezısıne çı^madl Bu arada, Rumların kontrolun vilâvetlerinde vapılacaktır. varet edeeektir Galo Plaza'nın bu ! kümet zayıf olduğu içia Kıbrıs, "»' Vatandaşı teıvık etmeye luZ U m Ç Ü : veda zivareti sırasın^a. rehinele daki Kıbrıs radyosunun bu akşam 'oolitikBsı da zav,f ve veterıiıdir» Z U m yy o kk " Ç Ü n k Ü ' m ll !! II e ef fu kk a ra ra ar rl l l l dd ı r ' , ' ' demiştir , t«Hp. t « v i r . kınc, ve bolucu rin serbest bırafcıtdı2ı haberini ki yayınında. muhtemel bir Tıirk r e t l e r e A d a l e t P a r t 5 1 P G e c e biz*at Makarinç'fan slmi»ı hu?U çıkarmasına karşı Kıbfisın savun' AP ! Baştarafı 1 inei «hifede > 1 «ehrimizde geçiren •iiına Kıbmtaki Bır'.<: Ci'ıriî vptki masını takviye edecek tedbirlerin vahi memurla yaşlı Basbakan şe Genel Baskan, ve beraberindek.ler t a d l r ' A P ' Anayasanın teminat, al< alınmakta olduğu açıklanmıstır. lilpri büvük finenı vprmektprfir ref salonundaki kısa bir sohbet bu sabah saat 10 da Ordu'ya hare tındadır. AP'nın Meclıstekı temsıl, cilerinin yaş vasatisi 38 40 tır. YaRehinelerîn car'atnbs sününe tsmi açıklanmıyan bazı memleket ten (!) sonra vedalaşmıslardır. Me ' ket etmislerdir. Büyük Atatürk'ün yetiştirdıği Gümüşpala'nın Çarşamba ve t ni, kadar >sprhp!:t hır»''''i'':>n"ıS!;! hs lerle. torpido botlar ve aveı uçak mur, Kongo Başbakanmın bu kötü ! ları gibi ağır silâhların satın ahnpesil vazile başındadır. AP'yi, A " Ünye'deki konusması linde, Birt*smis M Ü I P H T kuwvetesadüfü ilk fırsatta Atinaya ya i 1 raası için müzakerelere baçlandığı Ordn, 18 7 haziranda 26 ıl'de tatürk ılkelerine karsı göstermek tınin ne eibi tavır takınacaBı mepacağı bir ziyaretle unutturmağa ilâve edilmektedır. rak erfilmetftprfir. Bir h^bere B Ö çalışaeağını da hiddetini saklamı yapılacak olan Senato seçımlerivle istiyenlerin bu gerçek karşısında ' ilgili olarak propaganda gezi^ine yüzlerı kızarmahdır. Memlekette | re. bans eücii rehinelerden b8Ziyan Papandreu'ya vadetmiştir. birlik istiyoruz. Ancak, onunla >>ının Magosa'da tııtuIduŞu ewi t*f Rum kızı Kostopulos Atinsda olmadığ: 1 millî hudutlarımızı koruyabiliriz. | hif etmistir Fskst r»hinHere bir için. Dışişleri Bakan Yardımeısı Bastarafı I ıncı «abifede • Vatandaşlar ara.sında kırgınlık ve j ?»v vacılır korkusu ile eve hüeunı töreninde su gibi şampanya akmıs? Pappası da beraberinde Hava Alakuskünlük olmamalıdır. AUah, bu e<î''ememektı«dir. tır. Lief Alden adındaki tsveçli nına götüren Papandreu, Adulanın milletı Balkan Hsrbinde olduğu, Rphinelpnn « r h e s t biMVılması Birlesmiş Milletler askeri iie Ba Atinaya yapması beklenen bu zigibi, bır bölücülükten korusun, her meseleei Kıbrn «ivaset sahTipsini yan Maria Pavlu. ancak kırık do yarete siyasi bir ehemmiyet kaElizığ 18 (».a.) Cevat F e h m i ( Ş e y i n u s t ü n d e v a t a n ve millet dien fazla meşg'il »den "lavrtır. Ba kük bir kaç ıngilizce Uelimp bil zandırmak için elinden geleni yapJ Başkut tarafından yazılan ve oy j y o r u î M,HJ l r 3 d e y i sız tecellı etrı« et'ipüniin. b'i^ıin MBVS>İC~ hü mekte. daha çok işaretler ve gu mıştı. tlgililer önce Adulanın prag nandığı yıllarda çok alkışlanan p tireceksinu.• kiimetine. rehinrlerin ÎO mavt«» lümsemelerle anlaşmaktadır. ramındaki bu âni değişiklikten Ro «Harputta bır Amerıkalı» isimli , Gümuşpala, Ünye'de de tMUlete karfsr serbest hır=>kılnfl.i« iı'i" ' h Dii bakımından karşılastıkiarı madaki Yunan Büyükelçiliğinin A ı sahne oyunundan sonra, Harputta hizmet yolundayız. Muvaffak ola dedikten sonra. Fatsa'da tarda hıılunma«ı*ıdan er>nrj Tiirk bu güçlüee rağmen Leif Alden. tinayı haberdar etmemesini tenkid gırışılen turızm çalısmaları bu y ı l . c a ğ u , IPH hulma rsİKtrnilınna hı? ve Rum kızına kpnriisiyle haziranda ettiler. Ertesi gün Roma Büyükel muspet sonuçlsr vermistır. ?ovle konuşraustur : Harput yolu tamamen asfaltlan , «Şianmız, şahıslars kufur etmeKıbrısta evlenmek istediğini. sonra çiliği, Kongo Başbakanmın bu haBtr'psmi» Mi"ff»|er knvnakian da tsveçe eidjp nraria birlikte kü reketinden haberdar olmadığını | mı.ş ve tarihi Harput sırtlarında : m e İ£tir. Bılâkıs, 30 mılyonun birkalb bırliğı yapmabi ns söre. Barı» Knn'Pti Knmııtanı çiik bir büfe isleteceklerini anla bildirdi Kongolular ise Sefarete ı üç kamping yerı ile bır dınlenme leşmesı ve ıçm mahalli seçimlerde Turk mılhaber verdiklerini ısrarla belirtı moteli tamamlanmı?tır. Opnpral fîvsni >e TTThnnf'ın " tabilmiştir tlgililer bu yıl Harputta bır çok j e t i bıze oy'unu vermiştir. Muvafvorlardı. Bununla beraber buradaBanş Kuvvelinin Tetkileri 7»1 fpmciViçi Ga'o Plnsa. 11 maAmerıkalının yaz tatılinı geçirelf s k olmamız, küçük partilerın bıöte yandan bir Birle<=niıs Millet ki diplomatik çevreler. Adulanın vıttaki Macnca nlavından sonrn ğ «afımızda bırleşmelerıne b.ağz im t3rmtan 3? Tiirkün f(«rhp«t bıra er »iözcüsii bugün, fcadın we ço böyle bir hareketi sivasi sebepler ceklerını bıldırmektedırler. lıdır. Oyların parçalanmasına mey' ' eukları ve diğer nrnçıım sivilleri yüzünden yapmış olacağına ihtimal kılma«ını <a51amak icin Makarins dan venlmemelidır. Vatandaşı bolM. P. hiikümptîne «iddetli baskıda bu korumak için Bans Kuvvetı as vermemektpdirter. «>*?• ^de.i kardese dü»urmek kınmak*arlirlar. kerlerinin bulıındukları bölcele'' B a , t . r a l . . ıne. sabifede ««egıl. bırlık .st.yoruz. Memleket! Feyzioğlu aynen şöj'ledir: de. lcumandsnlsnnm pmri gereDpnilpbilir ki. Banc FOıvv<=*;nii «ümre d.ktatorlugune goturmek ı» ğince atps açabilecesleıini sövle Rastararı I ıncı sahırede » . , . , „ „ . ...», » u . . c B B '.Senato seçimlMİ için adav karş.yız. Bizim mucademiçtir. B.M. Kuvupileri fcendıle bakan Yardımcs. Prof. Turhan .gosterd.g.m.z .11er sav.s.nın A.P ^ , , ' ^ p ^ V a t a n d a ş l a de|,l, yuGüvenlik Kurıılu ini korumak için de aies açabile Feyzioğlu, Kıbrıs meselesını ele mn U.razlanyle on beston iktidara gelecekn l ceklerdir. almış ve bu arada Gümüşpala'ya düştüfü gerekçesiy'e Yüksek Se »• S İI I ,,î.[ Rastaraft \ tnrı ia duraçim Kurulu partimizin hu * Türklerle Rumların herhangi i çatan konuşmasında. «Kıbrıs mer\\ Orgeneral îrfan Tan<e!. Millî cak hiçbir kuvvet yoktur.» hâdiseve , selesi patlak verdiği sırada. AP lere katılamıyacasnıa karar O>jvenlık Kurulu Genel Sekreteri bir çatışması halinde. Kuvveti. Genel Başkanına hükümeti kur; miştir Knrgeneral Rafet ÜlgenaİB. Bas son vermek için Barış Gençlik Bayramı Kurulunun bakan Yardınrtdsı Kpmal Satır ile bundan mağdur olan silihsız livıl ması teklif edildi. Fakat Gümüs | Artvin tlı Seçim Uaslarad I mcı sabıfede ıer mevcut olmadıkça a'eş açmı pala, (Ben bu işi yapamam) deyip bir kararını partimue tebliğ eden Ankararla bulunan .Bakanlar kavacaklar, fakat mü'a'fers VPİuyla geri çekildi. Şimdi ise, gezdiği yer Yüksek Seçim Kunı'.u, kanunı.ıı larla ajdmlatılacak. fener alayları tıl>nıslardır. ^ lerde, (Bız olsaydık Kıbrıs işıni koyduğu iki günlÜK itiraz müd. tertıp edılec^ktır. ö ^ e r i l e r . Toplantıva vurt içinde gezide bir anlaşmaya vanlmsfina hallederdik) deyip, çeşitlı propahulunan Milli Savunma Bakanı caklardır. gandalar yap.yor. Fakat Mecl.se i ç i n d e bu neticeye' varmışt.r. Ha, 9 da Mıthatpaşa stadında, saa 14.30 flhami Sancar. Devlet Bakanı Mageldiği zaman, K.bn, konusunda , „ , , o ) a n b u k a r a r , n düıeltiltr.e,. da Fenerbahçe stadmda yapılacakHk Yolaç Turum ve Tanıtma BaÜniversite en küçük bir mevzuu konustuğu | j ç i n itiraz etmiş bulunuyoruz. A t | r kanı Alı thsan Göğiiş. Malive BaGençlik üzüntülü r Bastsrafı 1 inei sabifede yoktur» demiştir. lınacak cevaba göre diğer kanun kanı Ferit Melen, Saghk ve Sos1 Ankara Üniversitesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor BayFeyzioğlu. uzun konuşmasında, ' yoHarına da başvunca^ız. yal Yardım Bakanı Dr Kema! De 2 Atatürk Üniversitesi (Erzuramının 45 nci yıldönümü münase«tnönü çizmeni giy» sozune de teNetice ne olursa oUun bu nevi betiyle büdin yayınhyan ve banvr ıstirak etmemislprriir. rum) mas etmis ve demiştir ki: güçlükler Millet ParHsinın Bu arada Dı«isleri Bakanı FeriS . Ege Üniversitesi (tzmir) toplantısı yyapan gençlik tem gençlik tem^ t o p l a n t l s ı a p a n « Çizmeyi giymek bir sey de dele azmine asla tesır ctmiveceküzüntüyle dun Cemal Erkin rie tnplantının 4 İstanbul Üniversitesi s U c i l e r i bajramiarına ğil. Fakat aeele ile giyilen çizme tir.» başmda Ba'hakanrian izin alarak 5 ; Karadeniz Teknik Üniversigırdiklerini açıklamışlar ve çıkar yi ters giyersek. ayaklarımıza taÖğrenıldığıne gore. MP nın ları uğruna toplumumuzu uygaravnlmış Gıirsel ile görüşmeye tesi (Trabzon) kılır. Çizmeden önce. bu işi akılla bu muracaatını inceliyen hğa ulasmaktan alakeyanları lâgitmiştir. 6 Ankara îktisadi ve Tieari halletmek lizımdır. Biz akılla haYuksek Seçim Kurulu, bu netlemişlerdir. llimler Akademisi. Millî Güvenlik Kurulunun bureket etmeden Kıbrısa bir çıkarma isteği yerinde görmiyerek Sınavlar 910 temmuz tarihlerinMilli Türk Talebe Birliğinin yaeünkü Inplantifinda. ic v« dış ıtifr reddine karar vermistır. de Ankara, tstanbul, tzmir, Erzu yapareak ve Rusyaya harb ilân evınladığı bildiri özetle şöyledir: seleler gözden geçirilmiı v* bu dersek, bu âna kadar yetişmiş 201 Bilindiği üzere, Adalet ve «Türk gençliği olarak 45 yıl önarada muzir cerevanlar il« gyî rum ve Trabzon'da aynı gün saatlerde test uıulüne gör« yapı yaşından yukarı vatandaşın k'"l Yüksek Seçim Kuruluııa C.K.M.F ,e olduğu gibi bugün de aynı duycilik hareketlert veniden tncelenmasına göz yummamız lâzımdır.» y.T.p. ve M.P. nin Senato «eçim ıu, aynı ülkü, aynı heyecanı taşılacaktır. miştir Daha gonra »ilâhİ! kuwvetlerine katıldığı ıllerdeUi llçe te> Üniversitelerarası Giri» Sınavı oruz. 19 Mayıs yurt mutluluğu lerin 80 günlük sefer «tokları kokilâtlarının tam nlmadı@ını bı "in çarpışan ülkücülerin, devrimC. K. M>. P. nusu müzakere edilmi? v* Türki Komisyonu, öğrenciler için bir kıpartilerin seçim kanunun'.ın gerPr ılerin, uluscuların, Atatürk^lley e d e plektronik sanaviin kurulms lavuz kitabı hazırlamı? ve bunları !t I r d l g l 1 5 üeretsiz olarak dağıtmağa baslan bayfam'dır. 2 CKMP kurulduğu günden«ı icın etüdlere baslanılması kamıstır. Geçmiş 45 yıl içinde yurt *kalberi CHP nin zihniyet, metot ve rarlaştınlmıştır. M'iteakıben Banması için çahşanları minnetle Kılavuz'da üniversiteye giriş için davranışlarının karşısındadır. CHP mişti. Yüksek Seçim Kurulu b kaniıklann güvenlik politikalannıyor, ulusun asil duyguların] gerekli bilgilere yer verildiği gibi, azınlık idaresini devam ettırebil. itiraıa karşıhk, ıl seçim kurull; nm mt'izakeresine peeiimi? ve bu Alpaka denilen ince. hafif, paıiak kunıaşlar sıcak yaz endi çıkarları için somürenleri, her öğretim kuruniıınun durumu m«k için halkı bölme yolundadır. nna başvurulması çerektiğı kar; arada Milll Eğitim BakaniıSi ile oplıımumuzu uygar uluslar katıhakkında da geniş açıklamalar bulmtiyazların yasak olduğu Türki rını vermiştı. önceki gün JsparU ıa çıkmaktan ahkoyanları lânetSaghk ve Sosyal Vardıtn Bakanaylannı serin geçirmenizi sağlar. ALTINYILDIZ, 1964 lunmaktadır Kılavuzlardan, bütün yede CHP li olmak liiliyatta imti dün de Artvin illerinin seçim ku liyoruz. lıŞının güvenlik poliHkaUrın.ın c liselere eönderilmiştir. rullarının vardığı K.nrarlar. A P yazlar sağlamaktadır. sa<;lan görüsülmüştür. sezonu için, beynelmilel evsafta HAKİKİ ALPAKA Dün olduğu gibi bugün de, yurnin itirazının yerinde Eörüldüğü anı ye E ğ S Adalet Partisini sevk ve şekhnde olmuştur. Bunun üzenne dumuzu 45 vıl geriye götürecek Toplantıdan sonra Milli Güvenidare edenlerin iyi niyet ve sami 16 ilde seçimlere gıren M.P nin ?eriat düzenı istiyenlerle, komülik Kurulu Genel SekTeteri Korçeşitlerinden çok değişik, çok güzel gösterişli, zengin miyetlerine inanmıyoruz. Biz, Adapeneral Rafet Ülgenalp »unları "<" rfvismHs ve «cimlere ™™> savunanları. Ataturk ılkelelet Partili seçmenler ve halkla be " « ^ « £ £ f ™ ™ ' ^ ^ ' M e inin y.lm.t bekçı.i Türk gençlisövlemiştir. bir koleksiyon hazırladı. Kıımaşcınıza veya terzinize r raberız. Fakat AP nin basındaki^ ^ ^ ^ • Sılâhh kuvvetlerin otuz gönÖte yandan, tsparîa üind ğ. o l a r a k ^ lerinin karşısındayız. AP idare. rer açıklıyaeağımızı Turk kamu olük sefer stoklan meselesi ile uğramanın şimdi tam zamanıdır. Geç kalırsanız belki :.P. cileri müreffeh ve hür Türkiyenin kalc nin ve Y.T.P. nin d v elektronik sanayinin «urulması ltemVncuVrr"Öİamryac"aklardırrMa"! iırıl«nıştır. Bu durumda C.K ^ ^ d ^ '^ uruz . ı , a s ı n toplantısı duzenlıven B ] r çin etüdlere başlanılması ve Sağde zevkinize en uvgun olanı bıılamazsınız. Vize 18, (Telefonla) Dün Te zileri. kusurlan ve yetersizlikleri [M.P. 16 Y/T.P. ı*e 15 llde seçıme , U t a n h u l üü n l v e r s l t e s i T a I e b e B i r| l i . lıkSosyal Yardım ve Millî E?i kirdağ yolunda feci bir trafik ka buna mânıdir. Yalan ve iftira ile katılmaktad.rlar. , Baskan] Qsman Zek} T e ] d ^Bav tım Bakanlıklarmın cüvenlık peli zası olmuj ve 21. Piyade Alayı Ku. halkımız bir defa daha aldatılmak ramımızm 45 nci yıldönümünc utikasınm esas konuları görüşül mandanı Şükrü Eryentür ölmuş istenmektedir. AP yöneticileri urMÜHİM NOT: Katiyen tozu alıkoymıyan've züntuyle gıreceğu» diye biten kotnüştür. tür. OLUM kek, cesaretsiz ve kararsız hare. nuşmasında sunlaıı söylemıştir: buruımıyan hakiki Alpaka kumaşları, Mohair ketleriyle, yetersulikleriyle CHP Dul Bayan Marı Istiıoti, « ATA'nın çizdıği yoldan yüazınlık idaresine yardımcı olmak(yani tiftik) ile yün veya ipek karışımından Bay ve Bayan tsak tstırotı. rümenin. ıstediğıni yapmanın ATAtadırlar. Bav ve Bayan Salamon MusaTÜRKÇÜLÜK olacağını çok iyı bimeydana gelir. Mohair ihtiva etmiyen kumaş4 AP yöneticileri korkuları bak, Bay ve Bavan Hayını len sahte ATATÜRK'çüler düşve hesapsızlıklan yüzünden hükülar asla Alpaka değildir. tstırotı, eşi. babaları, kayınmanlıkiarını çok kez Ata'nm adını meti kuramamışİETrdır. Memleketı pederleri, kardeşleri ve akrakullanarak gizlemek sinsiliğine. CHP den kurtaracağız diye millet. babalan basıtliğine, âdiliğine düşmekle yeten mahallî seçimlerde oy alanlar tınmeyip «on zamanlarda daha ıle< Bay SAMUEL (KEMAL) milleti CHP azınlık idaresine tesri gidıvorlar Kampanya açıyorİSTİROTt'pin lım ettiler. lar Sıyasî kötu emellerine ulaş'l (Çanakkale Tecim Evi mak için geçmiş devrin özlpmcısı 1 sahıplerinden) olduklarmı bir takım sloganlarlaj İmam işçiler vefat ettiğıni teessurle bıldirıısöylemekten çekinmiyorlar, ır.en1 ler Cenaze merasimi 19 Mayıs Bastarafı 1 incı sahifede faatlerıne âlet ediyorlar. Cevap' 1964 Bugünkü salı günü saat Dünkülerle birlıkte 1964 başınverme zamanımızı bekhyoruz.» 13 te Büyük Hendek Neve danberi Almanyaya giden ışçılerin Şalom Musevı Sınagogunda sayısı 20 binı bulmuştur. İstanbul İleri Kimva Sanayünm 8. icra olunacağı ilân olunur ts ve tşçi Bulma Kurumu ilgılileAVRUPA AYARINDA "SUPER KID MOHAİR" ALPAKA KUMAŞLARI yıldönümünü kutladı tlâncılık 475 5B40 ri. son günlerde Almanyaya giden Turk sermayesi ile bundan 8 yıl] işçiler arasında genç imamların da evvel kurulmuş bulunan «PE.REbulunduğunu bildirmislejrdir. Bu • A İleri Kimya Sanajiinin faaliT> yazlık çeşitlerimiz. Marmara Tritex Terylene Yazhk " Vigoureu.v" Serj VEFAT imamlar hem fabrikalarda çalışayete geçisinin 8 inei yıldönümü cak, hem namaz saatlerinde Türk Dul Bayan Becky Dabkodolayısiyle bir toplantı yapılmıs işçilere namaz kıldıracaktır. vıç. Bay ve Bayan Aleks ve üerde yapılacak yenilikler göPabkoviç ve kızlan. Bay ve Faal 38805624 rüşülmuştür. Bayan Milan Dabkoviç ve kızlan. Bay ve Bayan ClauACIKLAMA de Pollak ve kızlan, vefat 24.11.1961 tarihinde vefat eden etmiş bulunan aıle büyükleri Depies ve elbise için babamdan kalan 20 senelik KRİSTOF DABKOVİÇ ticarethaneyi tiearî bilgi yeterideal kalite; ipek (Norveç F^hri Konsolosıı sizlifim neticesi l.*SM tarihinve Vapur Acentesi) de kapamağa m^ebur kaldım. kurtel vç rafya jerVolkswag°n yedek parçalarmı, Volks*ragen fabrikasının Bu müddet içerisinde yakın in cenaze merasiminin 21 maTürkiye asl! veya tâlî acentası sJatuıı taşımaksızın satmakta seler, Rafya, en 140 alâkalannı esirgemisen Balık. yıs 1964 perşembe günu saat olduğumuza dikkat bu^Tirulmasmı rica ederjz. pazarı toptancı tüccarlarma 13 te Taksimdekı Ortodoks 1 Muessesemizin Zonguldak'ta Üzülmez Bölgesinde yaptırasm., Fiatı: 105 lira F İ R M A L A H ı teşekkürlerimi arz ederken Aya Triada kilisesinde icra ( cağı Akaryakıt Sahası Drenaj Kanah insaatı ile, bir adet hiç kimsey» borç bırakmadan YtJKSEL TİCAHET >fUREWİN TAKTAK TÜRKEt TİCARET kıhnacağını teessürle bildıKurtel, en 150 sm., garaj inşaatı birim fiat esası üzerınden ve kapalı zarf usulü avnldığımı da şerefle bildiririrler, ile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Fiatı: 180 lira. Hüseyin Cesur ve Taksim AbdülhakAgop Baltayan rim. Cenaze Levazımatı 2 a) Akaryakıt sahası kanal inşaatımn tahminî kesıf tutarı | Ortaiı Koll. Şti. Hamit Cad. 76/1 Taksim Şehit Ancak 1962 tarihinde buz ANGELİDÎS 40.135,34 lira olup, muvakkat teminatı 3.000, liradır. I laksim Tarlabaşı 3 dolabı v e çamasir maklnesi Muhtar Cad. 40 Tel 44 18 52 49 15 30 Eksiltmesi 5/Haziran/1964 Cuma günü saat 15/00 tedır. için kefil olduŞura bir sahısın b) Üzülmez garajı inşaatımn tahminî keşıf tutarı 317.602,66 llâncıhk: 480 5641 '• dürüüt olmıyan bir hareketle, Ilâncılık 4565633 lira olup, muvakkat teminatı 16.500, liradır. Eksiltmesi bunları sattığı halde borcu5/Haziran/1964 Cuma günü saat 16/00 dadır. (BEYOĞLU) nu ödemedigim öğrendim. c) Eksiltme, Müessesemiz İnşaat Müdürlüğünde yapılacak6.1019«2 de mahkeme kararı tır. ile kefaletten ayrılmıs bulun3 Eksiltme dosyalan Zonguldak'ta Müessesemiz însaat Müduğumu ilgililere duvururum. Faal 38855622 d.ürlü|ünde, Istanbul'da T.K 1. Satınalma Müdürlüğü BeyoğUaeit Tümer lu Premeci Sokak 1, Baro Han kat 2 de, Ankara'da T.K.t Yemiş Eminönü Barakalar I1 1. Aşağıda cinc, rniktar ve tahminî fiatı yazıh efruşatm yaptırılması kapalı zarf usulü ile ekEtüd • Tesis Müdürlüğünde görülebilir. No. 88 4 İsteklilerin aşağıda yazılı belgelerle ihale tarihinden üç siltmeye çıkarılmıştu. gün evveline kadar Müessesemıze müracaat ederek «Eksilt2. Eksiltme. 29 '5' 1964 Cuma günü saat 10.30 da Taşkışla binasmdaki Muhasebe Müdürlüğü Cumhurivet 5639 meye Iştirak Belgesi» almaları lâzımdır. odasında vapılacaktır. a) C grupundan asgarî 500.000, liralık mütaahhitlik kar3. Bu eksiltmeye ait şaıtname dosyası Fakülte Bürosunda görülebilir. nesi (Akaryakıt sahası kanal inşaatı için mütaahhitlik Ali Sami Yen Stadı yanında mevcut binanın yıkım ve enka4. Eksiltmenin her ikisine veya birisine talip olunahilir. İsteklilerin teklıf mektuplarını 29' K O T A 128 | karnesi aranmıyacaktır.) zının kaldırılması ısı 7/5/1964 tarihinde yapılan açık artırmada 5 1964 Cuma günii en geç saat 10.00 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân alunur. Güm. Ta. 56. 01. 30 56. 02. 20 | b) Şimdiye kadar yapmış olduğu ve halen elmde bulunan vâkı teklifler lâyık hadde görülmediğinden, ikinci dela olarak Lısansı olanUr ACÇLE j işler. ıhaleve cıkanlmıştır. Müracaatları ] Rayici Tutarı Birimi C İ N S İ teminatı c) Banka referansı 22/5/1964 cuma günü saat 14.30 da Sıraservilerde Beden TerTel: 22 57 97 47 «2 23 d) Teknik persone] ve teçhizat beyannamesi. bıyası Müdürlüğtinde yapılacak ihaleye ait 16.881,20 lira keşif be5 ^ Teklıf zarfları eksiltme sartnamesıne göre tanzim edılmi' 71. I Jaluzi komple (yerine M2 19.170. 1.438, dellı fartnamesi ış saatlerinde Saha ve Tesisler Servisinde. yıkıllâncıhk • 468 5637 olarak ihale gunü saat 12/00 ye kadar makbuz mukabılınde monte dahil) laoak bina Alı Samı Yen Stadı yanında göriilebilir. (Muessese ÖZEL BÜRO'suna) teslim edılmıs olacaktır. M2 34. 32.100. II Vinıeks muşamba 2 mm. KAYIP 19«1 senesınde Beyoğlu 1658 Taliplerin 1260,09 liralık teminatlarını ihale saatinden bir Postada vâkı gecikmeler nazarı itibare alınmaz Aksam Kız Sanat Ukulu Pasta saat evvel Bolee muhasebesıne yatırmaları; (yerine ınonte dahil) 6 Müessesemiz ve«ika verip vermemekte ve ihaleyı yapıp yap bölümünden aldığım diplomamı Dairemiz. 24SO «avılı Kanuna tâbi olroadıgından. ıhaleyi yapıp mamakta vpya diledığine yapmakta sprbesttir. kaybettım. yapmamakta serbesttir. 3 096. 41.270. Suna Dinçer (Basm: Z • 157 8449/DÖ12) (Basın: 8O5?/5«1Ü) Cumhuriyt 5638 B%RI$ KUVVETİ Ete boykot Ba$Uratı ı ıncı aaJıUede GUMÜŞPALA Orhan Boran Bu yıl Harput'ta birçok 21. Piyadı Alayı Kumandanı, Iraflk kazatında öldU j Volkswagen Yedek alıcılarma Parça (İki adet İnşaat Eksiltme ilânı) Eregli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: İHJcko İ . T İ MADEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Beden Terbiyeai İstanbul Bölgesi Baskanlığından: i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog