Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ALTt CTJMHURİYET 19 Mayıs 1 BANC COMMERCİALE ITALIAN ÂNONİM ŞİRKETİ MERKEZİ MILÂNO 31 ARALIK 1963 BİLANÇOSU A K T İF KASA ( İtalyan lireti olarak) 66.275.354.243 124.780.493.762 221^31.836.855 54.551.872.038 S.413.895.62!) 1 154.646.925 P A Sİ F 20.000.000.000 8.400.000.000 TEMETTü ALACAKLARI 6.801.209 1.839.427.575.642 46361.125.738 103.386.709.616 6.147.333.584 36.957.064.521 194.129.244.588 18.939.987.471 43.841.896.636 6.025.167.619 17.459^66 2.985^24^71 2.326^26^90^61 SERMAYE İHTİYAT HtSSEDARLARIN TASARRUF HESAPLARI, ALACAKLI CÂRt HESAPLAR VE Ml'HABİRLER TAHStL SENETLERt M l DlLERt REESKONT SENETLERt MVDİLERI TlCARt KABL'LLER KREDt KONFİRME ALACAKLILARI AVAL VE KEFALETTEN ALACAKLILAR Ml'HTELtF VE TRANZtTl'AR HESAPLAR TEDAVCLDEKI ÇEKLER 1%4 YILINA MLTAALLtK REESKONTLAR GEÇEN YILLARDAN MÜDEVVER KÂRLAR CÂRt YILIN SAFt KARI Kema! Özdemirın bu sozler karÇalışmak. Para kazanmak ve ya mı da götürüyor musunuz? şaraak ne guzel şey, değil mi? A Bu sorumuz, Karşıyakının meş şısında gözleri hayretle faltaşı gibi ma, kimi sadece karm tokluj;una hur kadın berberini üzmüş oİ3C£k açıldı ve başını sallayıp : Anadan. babadan akıl alınır didinir, kimi de içinde bulunduğu ki. gözlerini hafifçe yere eğdi ve ama.. dedi, karıya akıl sorulur mu hayat şartlannın daha iyisini elde müteessir bir tavırla: Aklım. fikrim karımda ve ço hiç!.. etmeye çabalar! . İşte bizim: Izmirin Karşıvıkasın cuklarımda dedi. Bir kızım var 2.5 Sonra ilâve etti : Şunun şurası ben Almanyaya dan meşhur kadın berben Mehmet yaşında. . Bir tanesi de yolda! Kervancı da bu ikinci bölürrte daAma nolursa olsun 23 ay sonra nicin çalışmaya gidiyorum. yine hildi.. Kısa boylu. sarışın sempa hepsini yanıma alacaâım... Heıe karı ile çocuklar için!. Öküzleri tik yüzlü... Hiç de göstermiyor. fa ben bir gidip yerleşeyim, para k? «attık. Şimdi oradan traktör alıp Benim de gayem bu... kat yaşı 32... Başından çıkarmadığı zanayım Onlara «ıkıntı çektirmeK eel'eem 17 GÜNLÜK EVLİ BtR EFE... fötr şapkası hafifçe yana eğünüv istemem!.. Ayran var... Harraret söndü yerleştikten Mesleğinin bir meziyeti olaoak ko Peki. çoluk çocuk sonra. Kervancı ailesı: Almanya rüyor... Buzzz...gibi ayran... nuşmasını da pek üeviyor!. Yanık sesi ile âdeta türkü söyler eemiyet Neden icap etti diye sorduk. nın. havasıyla. suyuyla. Almanyaya gitmek? Burarîa ka hayaüyla imtizaç edemezleıse ne gibi mütemadiyen aynı cümleyi zancınız yerinde değil mivtlı vok olacak? Veyahut düşünriüğü gibl. tekrarhyan bıçkın delikanlı: elinberb»' dükkânı açacak akılh b u deki teneke güğümün agzını belki sa? netice bsrdaktan 1.5 metre yukarda tutuMehmet Kervancı çüldü ve etiş adamj (!) bulunmazsa yor.. Fakat bardağın dışına ayranercye varacak?. rafına toplanan diger işçilerin nın kopiiğünden bir damla bile meraklı bakışları arasında: Merak değil mi? Sunıı da ken dökmf»mek maharetini gösteriyor Yooo dedı. Bilâki?. günrie 125 disinden sorduk.. Mehmet Kervan du . Hem de öyle «üratli çalışıvor150 liraya para demem ben... Kar cı'nın cevabı şöyle oldu: [ du ki,"" görmeyin... Ssnki o basit el şıyakanın en meşhur berberi =a « O zaman, derhal Türkiyeye giiğıimündp 45 mu'sluk var «anıryılırım. Dükkân da kendimin. Ama dönerim. Kazandığım para ıle de «IPIZ !.. şimdi devrettim... Diplomalı ka berberliğe ait en modern âletleri Izmir'in Eşrefpaşa Mahalle.=indın berberiyim hem de... Ama asıl getirip. burada daha iyi bir iş kuden olduğıınu söyliyen Osman Ergayem Almanyada bir berber dük rarım!... çptingoz'ün de rebinde bir pasakânı açmak Sanatıma güvenîyo •Hiç karıdan akıl sorniur mn?» rum. Eminim ki, Alman kadıiları Benim adım Kemal Özdemir.. i port duruyordu.. Sonradan öğrensaçlanna vereceğim formdan nıem Tunceli'nin Pertek kazasında, ismi dik. sırasını beklivormus. Bu gün nun kalacaklar. orada âa çabuk ni bilemiyeceğin bir köyün ahali vann yolcuymuş.. Yaşı 27.. Kore'de meşhur olacagım... Sonraii Atlah sindenim. Altı çocuğum. bir ka M ay 27 gün (^aatini hatırlamıvor) keçim.. Elbette bir i.ş adamı çıkar. rım. bir anam ve bir babam var. H«kerlik yapmıs.. Yani. aurbete ilk ortaklaşa berber dükicânı açmayı Yaz gazeteci ağabey yaz .. Ben de .'ikı<:ı değil! Miinih civarında bir •<=' fabrika<;ında saati 3.20 Mark"teklif eder. Valla ederse de kr>ndi Almanyaya gidiyorum!. kazanır! Onların büece^i i? bu!.. Kırşımızda duran: yan yatmif: ';>n çalısacakmıs... Para . meselesiMehmet Kervancı çüven dulu kasketi. esmer yüzü ve külot panto ne srelince. Osman şöyle bir başını bir tavırla hu «özleri söylerken. lonu ile hakikaten tipik bir Doğu kaşıdı. sonra : Agabey. dedı. ben hesabın o oradan başka bir İzmi^li isçi atıl lu vatandaştı! Mütemadiyen elindı... deki tesbihle oynarken, hem bun kadar derininden anlamam. Bü Doğru söylüyor deriî . Mehmet ları söylüyor. hem de etraftan vüklerim vazdılar çizdiler. «eline âbinin hakkını teslim etmek lâ kendisine takılanlara cevap yetiş ayda 460 Mark geçecek» dediler. Cumartesi. pazar çalışmak yok. zım. Karşıyakada onu hilmeyen tirmeğe çalışıyordu.. yoktur. . Izmirin en meshur kaMünih'te bir kâğıt fabrikasına Yatacak yer ayda 20 Mark... Yedın berberi odur diy«bilirinı' • gidıp saati 3.85 Marka çalışacaktı. mek dersen ucuz tabldot varmış!. Kalktım Hemsehrisinin bu şahltliğinden Azimli bir işçi ifadesi vardı yü Ötesini ne düşüneyim? sonra Mehmet Kervancı 207leri ile zünde.. «Babamın gönlü oldu. . A vnllara dıiitüm' . tstanbul'da otel ve yemek parahafifçe bir teşekkvirü mütaakıp ?un namın gönlü oldu.. Fakat karımın Iarı soyledi: Cönlünü bir türlü alamadık! der smı temin etmek için ayran sat Nürenberge 100 kilometre me ken herkesi kahkaha ile güldürü tığmı söyliven Oıman Erçetingöz sözlerinin burasında neşesini kaysafede bir kasabaya «idiyorum .. yordu.. Sayfiye yeriymiş. Müşterilen /vn Istanbullu gençlerden biri daya beder şibi oldu... Evet diye devam etti. Hem ginmi*. Saatime 320 Mark vereı.ek namayıp takıldı : ler. Sonra bu daha ria artacnk Ta Hanımın gönlünü ahp. asıl iz de 17 günlük evliyken yollara düşbii. bahşisim de var ayrıcs!. ni ondan isteseydin, iste böyle da tüm !.. Parmağınızda yüzük olriueu ha Almanya'ya gitmeden üzülüp Orada bulunanlardan yüreği na göre. evlisiniz her halde? Hanı durmazdın!.. vufka olanlar bu konuşma sırasıntia neredeyse aglıyacaklardı. Cünkü o kadar acıklı anlatıyordu ki. Ayrancı Osman hikâyesini... Zonguldaklı maden işçilerinden biri, 17 günlük karısını bırakıp AÎrrî^rnyaya ı ^ l ü l * "f^ırVlF'^şçiye kızmış olacak. konuşmaya^catlldı.. Eee arkadaşım dedi. Sen de ,zavallı kadıncağızı bırakıp taa Dosya No: 1963 1331 Avrupalara gidiyorsun.. Sonra da Bir borcun temini istifası zımmında. Bakırköy Kartaltepe burada neredeyse ağlıyacak haldeMahallesi İncirli mevkıinde kâin Pafta 56. Ada 618. Parsel 12 • sin!.. Otursaydın bari daha bir sayılı ve 680 M2 miktarındaki bahçeli kârgir evin tamamı riairekaç ay daha. yahut beraber yola mizde açık artırma suretiyle «atılarak parava çevrilecektir. "iksaydınız!... Bu dışardan müdahale karşısınGAYRİMENKLLÜN EVSAFI: Kârgir olarak inşa edilmiş, da içindeki bütün dagınık kuvvet zemin ve birinci katları ihtiva etmektedir. leri toplıyan Ayrancı Osman ErZemin Kat: Ön kısım kahvehane olarak ktıllanılmaktadır. çetingöz hH âleminden kendisini Kahvehaneye antreden girişte. zeminı renkli karo mozaik döşeçabucak kurtardı ve hemen cevali kahvehane içinden sol tarafta küçük bir hole girilmekte ve bını yapıştırdı... bu kısımda iki helâ ve bir pisiar mahalli mevcuttur. Ve tesisatı Sen bakma 0 konuşmama detamamdır. Arka kısımda iki ocak mahalli ve bir oda ve yan ta di. Kaçmıyorum ya.. Sevgili karafa çıkan bir kapı mevcuttur. rım her zaman kalbimde.. Ben niçın Almanyalara gidiyorum. lsBirinci Kat: Bu kata yan taraftan 21 adet mozaik basamak tikbâl meselesi! Dönüşümde Süt ile küçük bir sahanlıktan çıkılmakta ve buradan daireye girişte jMikinesı. Krema Makinesi getirebir hol ve bu kısımda bir oda ve ayrıca. küçük bir hole girilmektedir Bu kısımda helâ. mutfak, banyo mevcuttur. Antredeki hol îceeim Üç ay f»onra da elbette karımı yanıma alacağım.. Ona sıden bir kapı ile ikinci bir hole geçilmekte ve bu kısımda üç oda • kıntı çektirmek ister tniyim hiç.. mevcuttur Odanın birinin önünde açık balkon mevcuttur. MutAma. hele bir yerleşip para kazafakta sabit masa. üzeri ve duvarı fayans kaplı ve eviye vardır. nahm!. öte«i kolay... Ait kısımda sabit dolaplar mevcuttur. Banyo mahallinde termosıfon, mermer kurna ve alafıanşa helâ mevcuttur. Odalar ahşap TARIN : döşeme kaplı. diğer kısımlar renkli karo mozaik riöşelidir. TaOelunu orada okutmak için van ve döşeme betonarmedir. Sokak eephesinde açık balkon iki tarafı demir camekân ve renkli camları mevcuttur. Ön kısımda Almanyaya şiden baba... kârgir korkuluk ve üzerinin demir parmaklıği vardır. Odalarda kartonpiyeler mevcuttur. Binada elektrik ve su tesisatı vardır. Binanın önünde ve sokak cepbesinde ve kahvehanenın önü açık "azino olarak kullanılmaktadır. Bu kısmın zemini beton döşeliRessam Cahi! Matbaası dir ve arsanın etrafı beton parmaklıkla çevrilidir. Ön cephede Yeni Telehnumuz: 4 Q \*% Vİ Kârgir kolonlar mevcuttur. Yan sokakta bahçeye siriş mahallinde kârgir kolon ve üzeri beton plânşe mevcuttur. Binanın etrafı fretuar ile çevrilidir. Bahçede 38 ağaç (muhtelif cins ve yaştal İlâncıhk 1185615 "iikili bulunmaktadır. Karşıyakanın meşhur kadın berberi Almanyada dükkân açmak istiyor EMİSTON MÜESSESESt NEZDtNDEKt MEVDI'AT HAZİNE BONOLARI. DEVLET MENKl'L KIVMETLERt VE DEVLETÇE GARANTÎLt KITMETLER ESHAM VE TAHVİLÂT RÖPOR ECNEBf AFtLTASTONTMfZ. I.ERtMfZ BAVKALARP*Kt tSTtRAK • •• MEDtOBANKA BANCA Dt CRF.ntTO FtNANZtARtO'DAKt tSTtRAKLER CREDİTO FONPtARtO SAROO'D^Kt tSTtRAKLER RORÇLl CÂRt HESAPLAR VE MIHABİRLER SKNETLER Ct'ZDAM REESKONT SENETLERt CÜZHAM KARΕLI.ERDEN BORÇLCLAR KREDt KONFİRMEDEN BORÇLVLAR AVAL VE GARANTtl.ERDEN BORÇLULAR U.VYRİMENKILI.ER (Bankara kullanılanlar VP di^prlerı) MENKl LLER VE TEStSLER MEVDIT ESHAM VE TAHVtl.ÂT Teminat olarak Muhafaza edilmek üzere f I 2.166.520.000 i 2.657.000.00fl 1.112^91.661.535 : 395.122^20.264 103.386.709.616 6.147.333.584 i ! 36.957.064.521 194.129.241.58X | I 160.337.000 j 2.326.826.290.561 194.185.063.675 880.024.386.801 LİRET 1.074.209.450.476 3.401.035.741.037 MEVDU ESHAM VE TAHVtLÂT Teminat olarak Muhafaza edilmek üzere ALACAKLILARI 194.185.063.673 880.024.386.801 LİRET 1.074^09.450.476 3.401.035.741.037 BANCA COMMERCİALE ITALIANA nın 3 i ARALIK 1963 B OR Ç TASARRLF. SAtR MEVDUAT VE CÂRt HESAPLAR FAtZLERİ tDARE MASRAFLARI \ VERGİ VE HARÇLAR TESİSAT AMORTİSMAM CÂRt YIL SAFİ KARI LtRET KÂR VE ZARAR HESAPLARI A L A C AK 48. 601.487.848 11.763.551.633 8.142.295.514 1.064.622.373 69.571.957.368 (İtalyan Lİreti olarak) 8.2«6.554.021 49.280.686.761 8.032.721.269 !«6.070.9« tSKONTOLAR tLE CÂRt HESAPLAR VE KREDtLER FAİZ VE KOMÜSYONLARI MENKl'L KIYMETLER VE İŞTÎRAKLER KLPONLARI BA.NKA HtZMETLERt KARŞILIGIN'DA ALI.NAN tCRET VE KOMCSYONLAR GAYRtMENKtL GELİRLERİ LİRET 69.571557.368 BANKA KONERÇİYALE İTALYANA'nın MERKEZİ MILANO, İSTANBUL SUBE MERKEZİ, İSTANBUL, BEYOĞLU VE FANGALTI BÜROLARI VE İZMİR SUBE5İ 31 Aralık 1963 Tarih indeki Bîlâncosudur A KTİ F T.L. KASA T. C. MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI Munzam karşılıklar mukabili kıymetler Diğer kanuni karşılıklar kasası BANKALAR TAHVtLLER VE HtSSE SENETLERt CÜZDANI Tasarruf bonoları Tahviller Hisse senetleri SENETLER CÜZDANI AVANSLAR BORÇLU CÂRt HESAPLAR SABtT KIYMETLER Menkuller (1.126.300 T.L. na sigortalıdır) Gayrimenkuller (3.150.000 T.L. na sigortahdır) MUHTELtF BORÇLULAR DtGER AKTİFLER İLK TEStS MASRAFLARI 7.553.016.08 58^87.985.87 4^12.749,07 1.510.874.55 26.575.209,60 12.492.216.65 P A SI F T. L. SERMATE ÎHTİTAT AKÇELERİ Kanuni ihtiyatlar özel ihtiyatlar KARŞILIKLAR 28.%9.953.31 347.160, 90.502.50 736.452, 1.114.114,50 1.500.000, 1.800.000, 4.101.575.64 5.901.575,61 Gayrimenkul Satış İlâm Bakırköy İcra Memurluğundan 1.803.652,76 , 814.677,45 TAAHHÜTLERİMİZ Vâde'iz T. C. MERKEZ BANKASINA: . Avanslar ve reeskont ettirilen senetler 4.559.665,21 Transfer emirleri 12.799.842. Diger taahhütlerimiz 4.621.333,42 MEVDUAT Ticari mevduat Bankalar mevduatı Tasarruf mevduatı TEDİYE EMİRLERİVâdesiz 26.120.336,63 260.622.25 13.831.664,23 Vâdeli ... . * . . y> . 53.480.840,6?, 15.750.000. 15.750.000. Vârieli 1.126.865.98 9.329.768.15 4.559.665,21 28.549.842, 20.371.333.42 50.669^57,24 27.247.202.61 260.622,25 23.161.432,38 3^61.639,60 2.953.452,28 37.611.769,94 236.133,90 10.775.537,76 MUHTELİF ALACAKLILAR DtGER PAStFLER KÂR • 47.826,66 2.175.496,70 158.468.709,48 157^79.753,16 158.468.709,48 NÂZIM HESAPLAR 157^79.753,16 NÂZIM HESAPLAR Kefaletlerimiz Diğer nâzım hesaplar 7.000.245.51 150.379.507.65 BANKA KONERÇİYALE İTALYANA'mn MERKEZİ MİLANO , İSTANBUL SUBE MERKEZİ, İSTANBUL, BEYOĞLU VE PANGALTI BÜROLARI VE İZMİR ŞUBESİ BORÇLU HESAPLAR PERSONEL, MASRAFLARI VERGİ VE HARÇLAR VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR AMORTİSMAN VE KARŞILIKLAR DtGER MASRAF VE ZARARLAR KÂR 31 Arahk 1963 Kâr ve Zarar Hesabı ! T.L. 3.548.451,40 1.645.810,15 2.626.045,94 425.749,50 799.200,89 2.175.496,70 11.220.754,58 ALACAKLI HESAPLAR T. L. 8.463.020,03 331 .S56.2W 2.270.417.86 4.736.85 150.H23.55 11.220.754^8 (Basın: 7848/5626) Binanın yapıhş tarzı. kullanılan malzeme cinsi. işçilik vaziyeti, yıpranma nispeti. kıymete mües'ir bütün hususlar. ağaçlar ve diğer tesisler dahil arsası ile birlikte srizü geçen sayrimenkulün kaimen kıymetinin 218.000 lira olabileceği 13/4 1964 tarihli Dilirkişi raporunda dermeyan edilmiştir. t.MAR DURUMU: tstanbul Beledivesi İmar Müdürüiğünün 56/2/1964 tarih 158 sayılı yazılarına göre gayrimenkul program dışında olup iskân sahasındadır. Ruhsat için pro.ie ile müracaat edildiği zaman Tapudan alınacak röperli krokı ibraz edilecektir. Bina yüksekliği 9.50 metre. bina derinliği azami 20.00 metre. ön bahçe mesafesi 5.00 ve 10.00 metre. komşu mesafesi 4.00 metre. arka bahçe mesafesi vok. Inşaat ni/amı ayrık. nispeti °o25. saçak parapet civarı gibi. çatı °*33 olmak. mer'i imar piânı Bahçehevler. Tasdik tarihi 1948 olmak üîere imar rturumıı verilmıstir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 8/6/1SM Pazartesı günü saat 16.00 dan 16.30 a kadar dairemizde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin olunan kıymetin on75 ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacakları mecmuunu geçmek şartiyle en çck artırana ihale olunur. Bu bedelle ahcı çıkmazsa en çok artırsnın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18/6/1964 Perşembe günü saa' 16.00 16.30 da icra edilmek üzere ikinci artırmaya bırakıhr. Bu artırmada rüçhanlı alacakhlar alacağını ve satış masraflarını geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin ««7.S nispetinde pey akçası vermeleri lâzımdır. Satıs pes»n para iledir. fs*<yene 20 güne kadar mehil verilebilir. Tellâliye ahcıya ait olup birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafı ile ihale pulu bedeli müşteriye aitfir. 3 Ipotek sahibi alacakhlar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını. hususiyle faiz ve masrafa dair ileri sü recekleri iddialarını 15 gün içinde dairemize bildirmeleri. aksi takdirde paylaşmadan harîç kalacakları. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezs»tcra Iflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilerek ahcı iki ihale arasmdaki farktan cn5 faizi ile birlikte mesu! o!acaktır. , 5 Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık olup, artırmaya iştirak edeceklerîn satış ilân ve şartnamesini görmüs ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terkedenler ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumîu malumat almak i»tiy«nlerin dairemizin 9fi3/1331 dusjasına müraeaatlan ilân olunop. KAV7P Pasomu kaybettim. >I<İkümsüzdür. Hürrlyeti Ebediye llkokuluntliıı ' Leylâ Durukan I Cumhuriyet 562". ALINAN FAİZ VE KOMtSYONLAR TAHVİLLER VE HtSSE SENETLERt GFLtRLERt BANKA HlZMETLERt KARŞILlGlNDA ALINAN FAİZ VE KOMtSYONLAR KAMBtYO KÂRLARI MTJHTELtF KÂRLAR Denixcilih Bankasından Amerikadan AİD kredisindrn TRAKTÖR alınacaktır. En geç teklif verme müddetı 25.6.1964 akşamına kadardır. Şartnaiıesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde satılmaktadır. (Basm 80515608) Hasarlı Otobüs Satışı Güven T.A. Sigorta Sirketinden: 1960 ınode"! Chevrolet marka hasariı otobüsü satilacaktır Mezkür otobüs: Mecidiyeköy: Büyükdere caddesı Ga\ re't tepe No 26 cîa Amerikan Servi? İstasyonunda görüiebilir. Tâliplerin 2S Mayıs Cuma günü saat 17 ye kadar Galata Bankalar caddesı Sümerbank binası ikinci katta hasar servisinç 2000. liralık teminat akçesi yatırarak veya nanka teminat mektubu ile birlikte teklif mektuplarmı vermel'r : lâzımdır. Şirket, satışı yapıp yapmamakta veya dilediğino satmakta serbesttir. (Basm 841956111 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genef Müdürlüğünden; 1 Aşağıda cinsi, miktarı. ihale tarihi, ?aati ve kat; teminst miktarı gösterilmiş olan malzeme. şartnamesine göre pazarlık suretiyle1 satm alınscaktır. Kati teminat İhale taıilı Satınalma N'o ve Cinsi miktarı ve «aati 64 D'10 3300 adet kuşe karton 1.341. TL. 3.6.1964 15.00 64 D 19 40 adet proje dolabı 6 000. TL 3.6.1964 ifi.O'ı 2 İhale DSI Makina ve İknıal Dairesi Reisliğir.de (Kilik Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden talep mukabilindon bedeisiz olarak ahnabilir. o ~ İsteklilerin: idarî şartnamenin 9. madöesinde yazılı vc;aikle birlikte ihalenin yapıîacağı saate kadar Komi^yon Başkanlığına müracaatları lâzımdır. Teklif mektubu kabul edilmez. 4 İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta: miktarları azaitıp çoğahmakta serbesttir. 5 Teminat tüm olarak yahrılmak şartiyle kısmi teklif yapılabilir. (Basm 8321 A. 4860 5613) Lv. A. Ist. 2 No. lı Saf. Al. Kont, Bşk, dan Sirkeci t Askerî ihtiyaç için kapah zarfla aşağıda cins ve birim fiatları gösterilen 120.000 lira ödeneği dahilinde spor eşyası ta*tm olarak satm alınacaktır. Geçici teminatı 7250 liradır Teklif mektuplarının ihale saa • »ınden bir saat evvel Komisy ona verilmesi çarttır. Postada vu <ua gelecek gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. Tamamı, ^ir istekliye ihale edilebileceği gibi 1/2 nispetinden aşağı ol'namak suretiyle ayrı ayrı partiler halinde de ihale edilebilir. 2 thalesi 5 haziran 964 Cuma günü saat 11. de Sirkeci Derıirkapı 2 No.lı Sat. Al Kom. Bşk. lıgında yapılacaktır. 3 Evsaf ve şartnamesi Ankara ve îzmir Lv. Amirliklerin1e, evsaf. şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. CİNSİ Tahminî Birim fiatı Lira Kr. Kırmızı siyah bant Spor fanilâ 29 Beyaz kırmızı bant 27 Spor fanilâ Atlet spor Fanilâ 1b ! S p o r d o n (5 l ı r a ) 5 II ve Köy Yolları ihtiyacı için, murıammen bedeli 130.454.7f' TL., geçici teminatı 7.777 73 TL olan 74 kalem masuralı ve bilvalı yatak ahmı kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmu?tur. Eksiltme ve ihale 1 haziran 1964 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Karayolları Genel Müdürlüğü Makeme Şubesi Müdürlüğünde vapılacaktır. Şartnamesi ayni yerden dilekçe ile hedelsiz temin edilir. Tâliplerin. dıs zarf içine Ticaret. Sanayi Odası veya Esnaf belgelerini de koymak suretiyle hazırhyacakları teklif zarflarmı ihale saatinden bir saat öneesine kadar Komisjron Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri, postadak vâki g e cikmelerin kabul edilmiyeceği dmmrulur. (Basın 8022 A, .641/5604) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları fiene! Mlidi'fîü?!İnden: Anadolu A.T. Sigorta Sirketinden; Servislerimizde yetiştirilmek üzere 1500 liraya kadar maaşla ve imtihaıila Bay ve Bayan Memur alınacaktır. Tâliplerin Kolej veya muadili okullardan mezun olmalnrı, İngilizce veya Fransızca lisanlarını iyi bitmeleri şarttır. S Galata Rıhtım Caddesı â Anadolu Sigorta Han. Reklâmcılık İ71İS 5603 (Basın 8230 5521 5606) (413 Basın 7906/5601)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog