Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2SS? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CUMHURİTET BES İ Q i a Wla r İ O l v c Kadınlar Sayfanız ve Siz 3. Dernek: Yasamak istiyorum, her dakikayı duya duya . Öbür ikisi, ayna önünden yenı Türkiyede kadın erkek cşitlifi sizde. kâğıt üstünde vardır, • ayrıimısa benziyorlardi. DakikaJ gerçekte yoktur. £ larla alışverişleri yoktu. Birisinin • Eo fessitini alalım : Bu yazıyı Taksim Gezisi'nde düşünüyo • ! gözü yolculukta ıdi. rum. Yandaki sırada bir adam. kılığı kıyafeti yerinde bir adam. Her yıl bir başka yer. Am> 4 ayaklanm sete, sırtını kanapenin arkalığına dayamış. uyuver. • y« Avrapa, ya da Amerikada... • Bu bahar ştünlerinde, içinizden gelse de, yorulsauız da, böyle £ Can sıkan yerleri istemiyordu. • bir nyku çekebilir misiniz burada. rahat rahat?.. + Ve «Can sıkan yer» listesi çok u• Gece elayak çekildikten sonra erkek, elini kalıına sallaya • zundu. Hindistandan başhyor, AfBize kendilerını tanıtış sırasınj Sonra Av.usturjja. Belçika, DaT sallaya döaöyor evine. Siz, sokakları içinizde ürperti gibi duy ^ rıkaya uzanıyordu. da 3. dernek: jnımarka. FİBİandJtya, FI»JISB. Ai+ madan. dönebilir misiniz? • Üçüncüsü. bizi şaşırttı : • Soroptimist». 'manya, Yunanisttan feVBntfe. 3s• Erfcek, en şelgeç isteklerini, dakikalık hefecanlartm espri J Hiç de|işmesin ba hayat, ne Bu ad Latinte «kızkardeş ve en rael, ttalya, Lükı«aıburg, HölânJ lere, sakalara döküynr. Siz dökebilir misiniz? ^ «Sayfaaız ve Siz» 19 Mayıs'a ras Başka hiçbir şey.. ' yerler. ne de sevdiğim insanlar. . iyi» kelimelerinden alınmıştır. da, Norveç. îsviçfe, fsveç ve Tur • Saysant bitmez. Sayamam ki Erkek yazar değilim ki... • lıyordu. Gençlik Bayramında en Caddeden vızır vızır arabalar ge Buçünkü gibi kalsınlar, eksilmeAm«ç: kiyede Soroptimılt t«löl>)erı açıl} , Bütün bunlara fantezi diyenlerle su tstanbuldan azıcık .uak T gü^eli genç kızlarla konusmak ola ;i çıvordu. Peslerinde kimbilir kaç sinler... . , .. , , , . . , . i a) MesJek ve ış hayatında yük mış. • î a " \ . I Ç " l e r e d o * r u ..","•, > » l c u l « k > a P m a k «terdım. Turk.yen.n • j c a k t l . B u k o n u ş r n a d a n o r t a v a tat bininci. kaç onbininci genç özlem. Arkadaşları gülüstüler. biz gülesek ahlâk tlkelerine bağlılık. Derneğın Türkiıyed* kuruluşu • uç bny.fc sehrınden otelerde kadm • erkek eşitlıfı anlamsız. ya * • uc bov«k sehrınden otelerde kadm erkek e«tlı*. .nlams.z va * ! , , fcir a n k e , ç ı k t [ " surükluyorlardı. medik. düşündük yaln.z. Ne vardı b) Kadının mevkiınin yükselme've gelışmesı: bancı bir söze döner daha siz farkına bile varmadan Küçük • o u 4 Gözümuze kestirdıkierimize sor. derin özlemde gülecek anlıya s i n i w • sehirleri, ilçeleri söylemek istiyorum. Köyleri. o. stepte kayboi madık. Ayna karsısından şimdi ayS8ğl»mafe1948 de, ılkın İstanbul *u]üt)ü. J muşa benziyen köyleri dilime bile alatnıyanun. Hangimiz arada { i g y ÇOK NE ISTERStNfZ ? Masalardan birinde üç kız heye : rılmış gibiydi, oysa şimdiden öz c> Bütün memleketlerin Sorop:sonra sıra ile 1355 «te Anfcara So• kad.nın yar. köle olmadığm, iddia edebiliriz? Aç.k söyliyelim : • M e r ; k e t t i m z s e n e V mis'sevdik canlı heyecanlı konusuyorlardı. îemlr do'uydu. timistleri arasında birlik ve dost| roptimist kulübıü. 1955 de Bog»ziçi Soroptimist kulübü. 1957 de • Bir Uplum baskısı var, karanl.k karanlık. JI îeri işte " ' I }yi k j ö y l e d a l m l 5 l a r d l . M a s a m a s a Birbirlerinden bu kadar ayrı ol luğu geliştırmek. Bursa, 1961 de Izmir Soroptunist Eır erkek baskısı var. eizlı, açık. • ^ ^ ^ 'dolaşmamızı vadırgıvabilirlerdi. i duklarını belki de ilk defa bu soru d) fnsanhğa hizmet. 4 |; e) Milletlerarası anlasmaya yar kulüplerı. Bu tcış Eskiyehırde de karşısında farkediyorlardı.. • Sırtını yuzyıllara dayayan, dağlar gibi bir görenekler baskısı tki yağmur arasına sıkışmı? bir dım. açılnıası düşuouluyor. ' güneş vardı. Paris işi bir kaldırım j * * * + Ve alışkanlıklarımız var, uyuşukluğundan bir türlü silkine • İlk Soroptimist kulübü 1921 de, i Bütün dunyajda bu derneğın on üstü pastaneye daldık. Gençler buBaşka bir masaya uğr • medifimiz alışkanlıklarımız.. J California'da kurulmuş. 1923 de,binlerce üyesi vardjr. Çah?m»J«rı rayı çok severler. Masalar nereHem belki de dilekler biraz da Londrada, 1924 de Paristeki onulhakkında bilgi edindüçe venaeye ^ Türkiyede erkekle eşit kadın yok değil. Ama milyonlar?.. • deyse dolmuştu. seratlere göre değişecekti. • Milyonlardan ne haber?.. Tıpkı erkek gibi oy vermeye götürdü • takip etmis. çah$acağu. Tek başına bir kız geldi. AyaKaldırım üstündeki gençler pasJ îumSz kadın. burnunu îöstermek, rahat nefes alayım diye ağzı + ğında siyah pantalon, saçları katanesinden en az bir saat ve üç va+ nı açmak için oyunu kullanamıyor. • barık mı kabarık. Yalnız yalnız osıta uzaktaydık şimdı. Yolumuz Genç kızlar için orıjltıat btr J 19 Mayıs. Gençliğin bayramı. Stadyumlarda kendi çağların ^ turdu bir masaya. Sigara paketini, bir bankaya uğradı. Bu sefer kopijama moffeli Eski, uztın pa+ daki delikanlılarla yanvana gösteriler yapan birkaç bin genç « çakmağını çıkardı cebinden. Kibrinuşmamız formalitelerden geçeçalı pijamaların pabucu artık • kıza bakıp bakıp eşitlik fekerlemelerine başlamıyalım.. Saf saf • tinı yakarken... sokulduk. Oaha cekti. Iş saatiydi. Biz de bilerek dama atıldı. Ittodaya uymak isJ hayaller kurmanın sırası değil.. J «Sayfanıt ve Siı» i tanımıyordu, Iseçmiştik zaten. tiyorsanız pijama pantalonla• Kadın ancak kendi gücüne inandıfı gün, kendini rrkefcin 4 Cumhuriyet okumuyordu ama en tş havasında gerçeğe belki daha rının boyonu kısa tutaoaksınız. • gölgesinden knrtardığı gün, toplumun içinde sorumluluşunu, bu J çok ne istediğini öyle iyi biliyoryakın olurdu insan. dizkapak'larmın üstffnde. Veni 4 fünkü gibi mecbur kalınca yüklenmek değil. bilerek gfifiisledigi » du ki... Saçlannı düz üuz omuzlarına salMüdür muavininden özel musaS Küçük oğlumla başımız • | a r yapjrur. Derslerine çalnıraı modaya göre bu tarz pi.famata• tün. kısaca, gerçek yerini aldıfı ve doldurduğu gün erkekle eşit • • Bir otomobilim olsun Başka j mış, serdengeçti gibisine sorduk. a c j e rıktı, anket baslad dertte. Söz dinlemiyor. Söylenen v o r j^g zarnanında felmiyur. Vak olacaktır. rın paçaları lâstikli olarak yaBezgin bir cevap bekliyorduk Rengini «tmış dnlüğünün içinde ,lere itıraz ediyor. Bizim bildiği fınit , ee oknlda bolunmnyor. ü r d e Rng ş ğ ç Bzim bildiğ pılıyor. Göğse ismin ve ^oyaO vakte kadar masal bn esitlik NETTtRE KOÇER 4 Mıç mıv En çok ne mı istıyornm, dedı, b U e g üür e id i ilk konuştuğumuz kız. miz. çocuk. çocuk oldujunu bilir. karde«fleriyle. ofcolda ' arkadarfai d k ğ k dmm baş harflerini büyük oU » • •• • » • » • • • • • • • • •• •• • • • • » • • • • • • • • • • • • • » • » • • 4 Kararı kesin... simdilik! >••»•«»*... Oyle h»yle oefıl y*nu /jzene bezene ciztlmis bebek vüı Rüviiklpr ne dprlpnp nnn vnnır.ı .ı.r ' •' » : . .«.. y özene beıene çiztlmiş yüı Biiyükler derlerse onu .vapar..ı r ; r ] anlaşamıyor. Bir şey .s,i». Jarak işiemek veya aplfke etlerini hatırlatıyordu Söze karışmaz. Üstelik evde o l i n i n c e d e daha hnystızla<;ıyor. tnamck modası da genç kızlar taDünyada en çok istediği şeyî.. duğa gibi okulda da yaramazlıki d , n a d a f c ] | ü a n s l k t c ı ,,»„ ,apıvor. ratından çok rafbet gSMiyor. Çoktan seçmişti bunu Bizlm ribi fitretiBPTileri de ken feö?1e MT pijamayı çiJreriti pa Rahat bir ev... Çalışma yok. mukludan yapabiTir ve koyu disinden «âkivft ediyorlar. Başka ne ister kadın? diye güldü. renk biyeJerle süsli> ebîîirsiniz. C Sfiyledik^riniz, ojjîunuzun Başka neîer istemezdi kadın! Aeüitimi zor bir çocuk ,oldu£unu ma o, o kadar doluydu ki. rrahat gö^tcrmektedir. Yalnız. çogu z«ev» in hayaliyle, makinesinin baman yapıidıfiı gibi. eğitimi zor ?:nda... çocuk fpna bir çocuk defiildir. Yi Mutfağınız * * * ne, e?$itim zorlufunun. 7İhin geriTam karşısındaki yazı makinesiliğinin bir sonucu olduSunu <îünin başındaki kız dalgın. romantik şünmck yanlıstır. Tersine olarak. görünüyordu, cevabı çok pratik eğitimJeri zor çocuklann çoju, ce çıktı : nel otarnk, her seye körü körüne Evlenmek... itaat eden. hiç bir ye.ve itirtr etistiyordu. rpiven. silik çocuklardan ?»k* b» kımındssn daha iyi dur'imHfltdırlsr. Bu kono ile ilgili inceleroeier bunu helirtmistir. Yalnıt eititim! ror çocuklar riü>en!i ve witf>mH bir sekilde c«li!*rnazUr. Çesitli nedenlpri yüründpn rrlrâl^rııvHan eejrektifii eihi f«yd«lartam«rl»r. Sosyal intibakı s R kurallar» Mvamaırlar. Arru fi *Jer*c*d» disiplinii olamazlar Oltııl ile kolay kolay Esitlik masah SHfc Sotoptimist Psikoloğ'a sorabtftrsiniz Bir pijama Eğıtnıi zor çocuidar Evde herkesin ŞAMPUANI Uçü bir arada... Bîr işin basında bile, bütün dilekleri ktnara iten bu evlenme Isteği şeytan gibi dürttü bizi. Yaşmı merak ettik, 29 du. Romantikmiş belki. ilk yirmilerde bırakmı; olacaktı. Hakkı vardı. * * * Gi.şed* hesaplarla trğrasan iki ktz da tath şeyler. Gençlik uçuşuyor üstlerinden. Uçuk sarı saçları artistçe dağınık, kirpikleri rimelli, kara gözlü. «küçük hanım» edâlısı: Arkadaşlık . dedi. Aşk olması sart defil... Sonra hemen düzeltti : Hür olmak istiyorum. En çok istedigim şey bu. Talnıı arkadaşlık de.viaim de bnndan. Asktan korkuyordu. * * * Gişedeki öbür kız renk renk bir kızdı. Hem de bir damla boyanın payı olmadan. Şaşılacak kadar beyaı bir fon üstüne, tabiat ışıldıyan bir pembelik, ışıltılı kestane gözler, pırıl pırıl siyah saçlar koy1 muştu. Bir gün salabileceklerıni düşünemiyeceğiniz bir renk tazeliği.. Sakın bana sormayınız, diyor, ama gülüyor da. ' Peki. diyoruz, istemezseni* so| ru yok, ' Ona da razı değil. Soruyoruz, kesin kesin cevap veriyor : Çalışmak istiyorum. Çalısmak, içalışmak.. Zevk veriyor bana bn. Sonuna kadar mı? Sonuna kadar, evet.. Bu pespembe güzellikle bu «sonuna kadar» ne kadar sürer? Btj linmez... * * * Yalnızdı mavi otomobilli kız. ' Tam arabasının kapısını açarken ' yakaladık. Bakmadan pek de geçej miyeceğimiz bir villânın önündeydi. Sivahlar giymi.şti hep. Saçı siyah, gözleri siyahtı. Ay gibi blr yüzü. Tatlı, körpecik. Sıkı panta1 londan korkmıyacak kusursuz bir 1 silüeti vardı. j Robu ve kırnı.ı GENÇ KIZ MODASI İki genç çizgi i'ıka kesimi gibi yuvarlak kol oyumu Değtşik yaka, kol, yanlarda bolluk 1964 genç kız modasının bellibaş talar, dirsekten yukarı taKilan ren lı iki özeiliği var. Sadelik ve ra gârenk bilezikler, saçlara ilıştırı • hathk. Moda yaratıcıları genç kız len fiyonglar... lar için hazırladıkları bütün moYazlık elbiselerde kullanüan kudellerinde bu iki noktayı gözünü maşlarır. hemen hepsi pamukiu. ne alıyorlar. Neler var yer.i genç Ketenler, yarım ketenler de var kızlar modasmda?.. arada. Renkler parlak ve iç açıcı. Bir defa serin günler İçin bol Çoğu, çiçek motiflerı ile süslü. bol süeter etek, yağmurlu gün Düz keten elbiseîere gayet iri çiler için ceket. boyunu biraz aşan işlemek veya başka bir kısa trençkotlar, çizgili, knreli, pi çekler yedepul desenli kumaşlardan er renk kumaştan hattâ, puanlı, ka kek gömlekleri, güzel yaz günleri reli kumaşlardan çiçek motifiçin kemersiz, göğüs alt'.nda geniş leri aplike etmek de gayet moda. liyen kolsuz rahat elbiseler. Sonra Sapsade yakasız, kolsuz, kemersiz aksesuar olarak küçük kar.otiye dikilen elbiseîere bu motifler yeapkalar, boyna bağlanan ırili u ni modanın bütün özelliğini verme fakh eşarplar, omuzdan askılı çan ye yetiyor. S o l d a : Bir zamanlar bulut gibi kabarık nylon'dan dantellerle bezeli jüponlar modaydı. 1964 yıhmn jüpon modası ise, yukarda gcirdüğünüz gibi. Renkli desenlerle süslü. Kareler pembe, beyaz ve mavi. Jüponun eteğini bir sıra ince kırma çevreliyor. S a ğ d a : Japon modasından mülhem bluzlar... Genç kızlar tarafından çabucak benimsenip. giyil meye başlanan bu bluzlar, Japon modasından mülhem. Bunlar desenli ipek veya nylondan yapıhyor. Blüz. ice koyu renk biyelerle süslü. Belde bir kuşakla bağlanan bu bluzu evde veya sokakta pantalon üzerine giyebilirsiniz. Bluzu kuşak'iz olarak kullanmak da mümkün. LİKİDŞAMPUANIİ «ıkthrlsr. örtcvlerini i*tendi?i fekiMe v* r.xmanında yapamarAsr. D»hj» >ir»<!* cenel ijierle u?.raşırlar. Kalanalıktnn pek hoşf^ınmazlar. Arkada'lan vpva kardVsieri ilp anlaşamazlar. Çocoklnrm hnyle hir rfuruma Yardımcısı olmıyan bir ev hantdü$melerin(le çeşitli nedenler rol mı için y t m t l t misaflr ç»{ırmak oyrtaFİar. " " " pek de kolay bir ış değildir. HeBu nedenler ara»ır.d» en Snem nien daima orMlardir ' «iöla^Thak, lisi rlııyeti!1»' Var(«ıkl»kl«rrtır. <î*r mutfakla sofra »rasında ın^kik riocekten. araşttrma^ar hu çocuklann soeyal çevrelprinden. Ö7P!ÜWİP. kumak icabeder. Bu, sadece misaaile çevrelerindpp. okııllarından fır dâvet edildiği günler içiıi bamemnun oîmadıklanna. his konusu da değildir. Her gün, her yemekte tekrarlanır. Halbuki «•vilmedikterijsayıimadıkiarına, servisi kolaylaftırmenın d* bir yonp inanHîk'îflrînî l u mı«tır. Sayılmadısma. begenilmpvardır. Meselâ yukarıda görülcîiSinf». çpvilmpriiSin* inansrt co düğü gibi pişirdiğiniz et yemegini cuk da yetişkinlpr eibi. kendisini büyük bir servis tabağının ortası» saymıyantan, bpjSenmivertleri. ?pv na koyun. Ktradnı makarna veya mivenleri saymak. beüenmok srzusunu duyamaz vp sevemez. On pilavla çevreleyin. Tabağın keların isteklerini verine getirprr.»z. rına da domates dilimleri ve salaTersine olarak. daha 7İvade on1a talarla süsleyin. Böylece üçünü bir rın istemedikleri seylpri vaprtvk arada servis yapmak imkâmnı bueBilimini duyar. Bu vüzden ÇPVlacaksınıı. resinin tepkileriyle karsılajır. Bu tepkileri. deîişik mahiyetteki tepkilerle cevap verir. Böylelikle çevre İIP cocuk arasında gergin, "=ıkınfıh bir münasebet şekli ortava çıkar. Yetişkinler için huzursuzluk kaynağı olan bu mücadele çocuklann gelişmelerini aksatır, hattâ bazı hallerde durdurur. Sosyal çevrelerin yanlıs davranışları yüzünden meydana Relen eğrtim zor luğu. en ziyade önersenlik çaftinj da. 12 16 yaşlar ardsında kendi| jni gösterir ve çetin bir mahiyet i kazanabilir. j Burada annelerin, babaların Gittikçe «tabiileşen» saç ıtıoyapmaları gereken şey. bu çocuk[ dasından genç, klvrak, %\ktt\ Isrı düştükleri dunımdan kurtar1 bir model Saçlarını yanlarda maya çalışmak, onları bunaltan iç kulakların arkasından eeçiriliMkıntılarından uzaklaşttrmaktır. | sindeki tsbiiliÇe dikkatinizi çeOnlara karşı gereken samimi; keriz. yakınhğı göstermektir. i İlâncılık 4185619 H»li« ÖZGÜ ! \ İIIIIIIIİIIMIIIIIM GULBIZ: IHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIl^ Bazı insanlar ellerinde olmadan lışır mısınır? gerçeğin ille de aksini yaparlar. E Kocanız yeni îapkanızı sev Bazıları için bu sadece bir oyun, miyorsa, o şapkayı giymek için bir çeşit zararsız muzipliktir. Kim ille de kocanızla çıkacagınu günü seye kötülükleri dokunmaz, günmü seçersiniz? delik bayata biraz tuz, biher kaEVİNİZDE tarlar. Veyahut darum daha cidA Kocanız evde oturmak is didir. Tezattan noşlanan Kimse tediğini söylerse, içinizde birden En çok ne mi istiyorum? dedi, z terslik çıkarmak için hiç bir fırbire sinemaya gitme arzusu uya. dalgın dalgın baktı bir. Nefis bir satı kaçırmaz. Acaba siz hangi nır mı? araba, tatlı bir çocuksu yüz ve bu 3 'da mısınız? sınıfa dahilsiniz? Aşağıdaki soru ' deli gibi ıster misiniz? B Evinizdeki eşyaların her dalgınlık... Olmadı bu. Yanılmış ,2 ları cevaplandırarak, bunu anlıya KENDİ ŞAHSINIZDA. C Saatinizi ileri veya geri alzaman aynı düzende kalması âsa olacaktık. 5 bilirsiniz. A Kısa saç modası olduğu za mak gibi bir alışkanlığmız var bınızı bozar mı? Ama hayır... Omuzlarını kaldır^Ş Gülbiz, çoklan fibi kondşurken el haman saçlarınızı uzun mu bırakırKONLŞMALARDA: C Çevrenizdekiler caz seviyor ; dı reketleri yaptığını biliyor. Bu bir knsnr değil A Ciddi bir şey dinlerken gül;Sinız? j D En iyi dostunuza sızm el siz senfonik müzik mi istersi Ne mi istiyorum.. Hiç... dedi.. = a m a ı (tt\% mübalâğaya kaçmamak ve güzel el me arzusu duvar mısınız? I C Modayı umursamadan zev bisenizin eşini yaptı diye bir t e ^ | ^ , Hiiiiç.. bir şey lere, kollara sahip olmak şartlyle.. Gülbiz kıB Size anlatılan bütün şeyleri kinize göre giyindiğîniz iddiasın:zimn muşterilerını kaçırmaya ça D Dostlarınızın methettiği ye* # * şın oldufu kadar yazın da ellerine ve kollarısistematik olarak yalanlar mısı ; ^ • • • • Bilmece gibiydi. Belki de öyle = n , fhtimam göstefir. mekleri hiç tatmadan onlarm köBir, gece elblsesi veya nız? görünmek istiyordu. ~ mayo giydiği laman, kollarının derisi ptttfir ~ tü olduklarına mı inanırsınız? Bilinmez ki kızlar... C Doîtlarınızın hatasını çıkar E Sizden bir şey istendiği ra pütür g6zü rahattız etmez. mak için fırsat kollar mısınız? man, sadece sizden istediler diye •• Her sabah ellerinl ve kollarını sert bir * D Herkes donarken hiç de onu yapmaya yanaşmaz mısınız? fırça ite derisi kızarıncaya kadar fırçalar, ovar. o kadar soğuk değil» der misiniz? «Evet» lere birer puan vererek Bu, kan deveranını kolaylaştınr. Sonra eline E Düpedüz haksız da olsa, ilhesabınızı yapın. sert bir banyo eldiveni geçirerek pek hafif kole de zayıftan yana çıkar mısınn? Aldığınız netice İS puan üzerin Cildinizı genç, güzel saklamak, S kulu bir kolonya ile omuzlarına, kollarına, elgençleştirmek, güzelleştirmek için s de ise. GÜNDELIK HATATTA. lerine friksiyon yapar. Gün boyunca. arkadaşSizinle yaşamak çevrenizdekl aradığımı maddelerin en iyi, en ~ larını bayran bırakacak şekilde serin ve tate A Temmuz ayında kar, yılbazararsızları elinizin altındadır. Av«j^ ler için bir cehennem azabı olşında deniz hayal eder misiniz? rupanın ünlü uzmanlarından biri| = l;almasının sırrı budur. malı. B «Sigara içmek yasaktır» di*• Sabunlandıktan sonra kollarına ve bil11 15 puan için: Belki siz eğ bunu, geçenlerde, açıkladı. , | ye bir pankart gördünüz mü içihas.a dirsekleri ile bileklerine yağh iyi bir leniyorsunuz ama, oyunda biraz Limon suyu, gülsuyu, sıcak su, | s nizden paketinizi çıkarmak için fazlaca ileri gidiyorsunuz. arkasından soğuk su. Limon suyu E kremle masaj yapar. Deri yer yer tertleımiise, bir şeytan sizi dürter mi? süngcr taşı kullanır. Talnız daha önee bol 5 • 10 puan İçin: Olduğunuz gibi mükemmel bir sıkıştıncıdır, gül E C Umumiyetle kadınlann ve köpüfü sürmeyi ihmal etmez. Elleri için kalın. Hiç de can stkıcı olmıyan suyu arayıp bulunamıyacak bir E erkeklerin giyimini kötü mü bukadınca bir özellığiniz var. '«yumuşatıcı». sıcak su arkasından E limon suyundan favdalanır. 1 3 kolonya, 1/3 flllursunuz? losyonu S İn altınria puan için: Ktrakte soğuk su ise ciltte kan dolaşımı serin, 1 3 limon suyu He hazırladlfı Aynı rob. içinden giyeceginiz ayrı rinfz sire hiç de zararı dokunmıya^nı sağlıyarak gençlik veren en ta muntazaman ellerine Sürer. ayrı biuzla, günün her »»atinde cak bir orijinaliteden yoksun. bii şey. Bulunması imkânsız bir şe isinıze yarıyan 4 eîbise yerini tutabilir. Tabiî cilt losyonları • Ellerİnin nemli, terli olmaması için ba S * sit ve tesirli bir usuJU vardır. Nemli elleriıı S karşısındakiler için ne kadar nâhoş bir şey ol £ duğunu bilir. Sabah, akşam ellerine, içine li £ mon suyu katılmış sirke ile friksiyon yapar. ~ Yazın İ O gram kolonya. 10 gram tentiir dö bel ~ O ladon, 1 gram formol ile hazırladığı bir karışı Ş mı tercih eder. S • Gülbiz, evfnin bütün işini kendisi çö S rür. Ama elleri gene de yumuşak ve çüzcldîr. S tlfiçh sular kullandıktan sonra ellerini ıııutla S ka ılık sfrkeli su ite çalkalar. Eski bir eldiven £ çiymeden hiçbir zaman ev işi görmez. Çünkü = tozun cilde pek çanuk ntifuı ettiğini biiir. Si r gara içer ama, nikotin tekelerini okKijerıli su r ile çıkarmayı ihmal etmez. = • Gttlblîî, tırnakları Uırılma tcmayülü g8& s terdiği zaman geceleri cilâları çıkarır. Zaman £ zaman birkaç gün cilâ sürmi.vprek tırııaklın £ nın sıhhatli, pembe rrnçlni bulmasına \ardım Z eder. Cillntn daha çok dayanması için ri> ciM ?. ntn ttzerine renk*U blr ';at ciIS t f . t r . Tırnat Z d i p l e r i n d e k l d e r i l e r f h l c b l r î i a m a n ı r ^ r n l bi> ~ torpil ite itmfz. Ç U n k ü b u n u n t ı r n a k l a n <at = Iattı|ını bilir. ~ rıiıiıııııııııııılıııiııiıııiııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııı ınıııırıiüi:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog