Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMIIUEİYET 19 Mayıs 1964 Reis, herhalde kriz geçiriyor Cumhuriyet* Tiredeki ögretmenin müteahhide cevabı Tire ErkeU Sanat Enstitüsü Mudür Yardımcısı Nikat Akyıl yazıyor: «Konusunu sonradan öğrendifimiz bir hususta. Tire Ali Itasan Kalmaz ' Ilkokulu Miidürü ile aralarında tartışma seçen keresteci Sâbit Yılmki'ın ertesi şece Ilkokul Müdürü arkadaşımızı, şehrin en merkezî yerinde. fedaisi ile birlikte sopa ile döverek suçustü mahkemesine sevkolunduğu kazamız sâ • kinlerince çok iyi bilinmekte dir. ^Okurlardan, Prensfp sahibi delilet [ demış Bir kaç saat sonra Şikagodan bir Reisi karşıladık. Haas ın ve sızin hakkınız varmış. Özür dilerım. Re telgraf daha geldi: Reıs Carthey'i tâkıp etmiş. Du is kolumu kırdı ve kaçtı. Adamları rup dururken onun üstüne saldırmın dördunü peşine saldım. mış. Ama Carthey onunla kavgaSchwartz New Yorktan geldi. ya tutuşmayıp kaçmış. Reis küpleReıs galiba batıya yöneldı. St. re bınmiş. Bu adam çıldırdı mı? l.ouis. Denver ve San Franciseo'ya Ve daha sonra: telgraf çekıyorum Masrafh olacaReıs bana ttlefon etti ve çok ağa benzcr. Para gönderın. zarladı. Ben de sizin fikriniz üzeDempsey'in kaburga kemıklerınrine onu takipten vazgeçtiğimızı den üçü kırıldı ve sağ kolu tutulsöyledim. Reis müthiş kızgın... du. Reis kaçtı. Reis hâlâ Şikagoda Starkington... »ma bulamıyoruz. Çok geçmeden \Vınter bızzat St. Louis, Denver ve San FranDragomiloffdan bir telgraf aldı. cisco'daki burolarımızdan cevap Cellâtlar Şirketınin Başkanı, gelcü Onlar da benı çıldırdı sanı• Her şeyı berbat ettin,» diye yorlaı. Lutfen kendilerine talimat' ateş püskürüyordu.» tşlerime bu verin. , . , , , .. derece burnunu sokmağa ne hakVVınter de bu uç Şehırdek. buro k m v > r ? B u . g . h ^ 17 gereken talimatı vermiştı. Fakat Starkingtonun telgrafını ahnca ak lına birden bır şey geldi. Ve Starkington'a şu teigrafı çektı. Her şeyı durdurun. Reıs kendı ölümü için kendisi hüküm verdi. Niçin? Bu hukum incelenmeli.. Pıensiplerinize aykırı oiabiür. Suçunun ne olduğu Reıse sorulmalı. Winter ertesi sabah içinde bir Genç adam telgrafına cevap alhuzursuziukla uyandı. Halbuki makta gecikmedi: Hakhsınız. Reis suç işlememiş kendini bekliyen telgraflar bilâkis, m e m n u n l u k olduğu için oldürülmesi yolsuzdur. ! verecek anlamdaydı. Herhalde bır kriz geçiriyor olsa ( Dragomiloff sirketinin çeşitli branş gerek Peşine dusüimesin diye g e | l a n n a ?°>' l e b i r telgraf göndermişrekli t a h m a t i a n verdim. Dempse ti: Şirketimizin şimdiye kadar yap\ in kolu ıyileşti. Teşekkürler.. tığı bütün işlerin haksız ve yanlış Starkington. Bu teigrafı okuyan Winter, derin olduğu kanısma vardım. Bu durubir oh çekti. Bu prensip sahibi. m a « o r e ' b e n i öldürmek vazifenizdürüst delilere kendı aniadıkları d l r v a z ı f e n i z i yapın. dille hitap edilınce iyi sonuç alıFskat çeşitli bürolardaki akıllı k a c ı k l a r nıyordu Dragomiloff'u kurtarmış i onunla aynı fikirde değilğ tı. Bu duşünce. genç adatnın aklı dıler. Bunu bıldiren telgraflarını na, ikı gündenberi âdeta unutmuş olduğu sevgilisini getirdi. Hemen Grunya'yı o aksam için yemeğe ve tiyatroya çağırdı. Ona amcasını kurtarmak için elınden gelenı yaptığını ve çok umitli olduğunu soyledi. Birükte gayet neşeli ve sakin bir akşam geçirdiler. Sonra Winter gene yazıhaneye döndü okurken VVınter Hall gulümsemekten kendini alamıyordu. Bu dürüst delilenn fikirleri şu şekilde özetlenebilirdi «Asıl olan ınanç ve niyettır. Reıs bu şirketi iyi niyetle kurmuş. fayda ve lüzumuna ınanmıştı. Inan cında yanılmı? olması günah değildir, suç sayılaraaz. Reis. şirketin gayesine artık inanmıyorsa işten çekilmelidir. Öldürülemez.» Dragomiloff buna cevap olarak şu teigrafı gönderdi: Harekete geçiyorum. Yaptıklarımızın yanlış olduğuna inandığım için bütün teşkilâtı ortadan kaldırmağa karar verdim. Hepinizi birer birer temizlıyeceğim. Winter Hall hafifçe ürpermekten kendini alamadıysa da Dragomi loff'un tehdidine doğrusu pek inan mıyordu. Maamafih birkaç saat «Mmeni emrediyorum.. «ölümünüz. şirketin kuralları sonra Şikago branşının şefi Starna aykındır Lutfen evinize dönü kington'dan aldığı bir telgraf ona ne kadar yanılmış olduğunu g ö s nüz.» Dragomiloff buna. Göriişürüz,» termeğe yaradı. Starkington şöyle diye bir cevap gönderdi ve bu. diyordu: Winter'in o gece aldıgı son telgraf Carthey öldürüldü. Polisin elinoldu. de kaatile dair hiç bir ipucu yok. Biz bunu reisin yaptığına inanıyoruz. Peşindeyiz. tı şımdı bütun dürustlüğü ve büş tün deliliğivle, onun peşindeydı. İşin tuhaf tarafı şuydu ki, Winter Hall da şu bır kaç gün içmde onların birı haline gelmiş gibiydi. Yalnız şu farkla ki o, D t a g o m i loffu kurtarmak istıyordu. Bu a damın bir çılgın olduğuna çoktan ınanmıştı. Uzun yıllardanberi kitaplar ve fikirler arasında ömür süren Dragomiloff, kendı tâbiriyle. ağınt parçalayıp çıktıktan sonra büsbütün sapıtmıştı. Yirmi dört saal içinde iki cinayet işlemişti ve bununla yetinmiyeceği aıtık bel • liydi. Buna rağmen onun hakkında bildiklerini polise sdylemeğe Winter'in içi razı olmuyordu. Bu istek sizliğinde. tabii. Grunyanın s^vgısi de büyük rol oynamaktaydı. Tam o sırada Grunya'dan bır telefon geldi. Son derece endişeii ve uzgun olan genç kız amcasın dan haber soruyordu. Winter: «Son aldığım habere göre anıcan hâlâ Şikagoda,» dedi. «Öyleyse ben de Şikago'ya %\diyorum. Winter. Onu bulmağa ve elimden geldiği kadar yardım etmeğe çalışacağım.. • Senin elinden hiçbir şey gelmez. sevgilim. Inan bana. Kenriini boş yere tehlikeye atmış olursun.» • Her şeye rağmen gideceğim. Böyle. elim. kolum bağlı. b e k l ç vip duımağa dayanamıyorum.» «Btnımle hemen evlenmez mij sin. Grunya?» Genç kız huzunlu bir gülüşîe. • Bir yıl doldtıktan sonra. bir t a nem.» diye cevap verdi ve telefonu kapadı. î^".*fi^ıstiyen telgraflar !Î!.f . .? talimat Jj^.7.. !.!. . almış ve B 0 f Il a d 1 Akıllı kaçıklar Bir yıl sonra Aradan yirmi dört saat geçme den Şikago şubesi Schvvartz'un da boğazlanmak suretiyle öldürülmüş bulunduğunu bildiriyordu. Bu sefer kaatilin Dragomiloff olduğunda hiç şüphe yokmuş. Polisler de nun peşindeymiş. Starkington, Reis ölmelı», diyordu. Derhal. bütün branşlardaki akıllı kaçıklardan da. «Reis ölmeli.» diye telgraflar yağdı. D r a g o Türkiye çapında ö^retmeni he Kahmi Ozoğuz yazıyor: def tutan saldırılardan biri ol«Hâlen Bebek, Dereboyu Cad. dufnna inandığımız, ilcemiı ö | Ibriktar So. 91 numarada ikaretmenlerini derinden yaralıyan met eylemekteyim. Bebek Resbo olavla yakından ilçilendiçi toran ile Gaskonyalı Tema aramiz ve mahkeme safahatını ö | sında bulanan yaya kaldırımı retmenler olarak takip ettiği na, arabaların park yapmaması miz doğrudur. için Trfik M 0 d ü r l ü | ü n e müteaddit müracaatta bulundnm. DuSanığin, Atatürkçü v e öfretrum. aşafıdaki şekilde teıahür men dostn çeçinme perdesi al etti: tında snçunn örtme v e gerçek Atatürkçüleri vnrma gayretle 1 Trafik Müdürlüfü (park ri, hayret edilecek istismarcı vapılamaz) levhası olmadıfı ibir zibniyetin el çabukluğundan çin bir şey yapamıyacaklarını. başka bir şey defildir. Bu, o levha koyma yetkisinin Belediye nnn dışındakilere ait bir nslupTrafik Komisyonana ait olduğu tnr. Tıpkı şahsıma mal edilen nu bildirdi. sözler jibi. 2 Belediye Trafik KomisyoKeresteci Sabit Yılmaz isrni nuna müracaatım, müspet o l a altıııda gizlenen kışkırtıcı ve çırak neticelendi. Ve iki adet karcı ikinci jölge adamı yazıda(park vapılamaz) levhası mezki zibniyetinden tanır gibi olkur yere kondu. dum. Bu hünerli cıkarcı. şimdi 3 Vasıtaların yasafa riayet de Kerestecinin apartman kat etmemesi beni tekrar ve mfiteaddit defalar şifahen Trafîk Müd ü r l ü | ü n e müracaat zorunda bırakdı ise de, bu yolda Müdürlükten müspet bir cevap almam veya hareketini görmem miimkün olmadı. tereceğinden emîn olarak durularından birine ucuza konma çabasında. mu arzeder, hürmetlerimi sunaMeklekdaşları arasında bölücü nm.» lügii ile ün alan ba kişinin içi kan aflamasın artık... «Nereye gidiyoruz?» demiş yazısında. Cevap v e r e y i m : «Biz, haklı dâvamızı savunmaya. siz de ucuz Balıkesir Ivrindi ilçesi nüapartman katına...^ fus memuru Hüseyin Avni t}nsal yazıyor: < Dört kiisur senelik öğretmen olan oğlum, bir sürek avında kazaen yaralanarak Gönen Sağlıkevinde kan zayiinden vefat etmiştir. Bebekte oturan akuyucumuz Basit bir hukuk dâvası, 2 yıl sürer mi? Bebekte yaya kaidırımına park yapan otomobiller Tekrar iadeli taahhütlü bir dilekçe ile de Danıştay Başsavcılıgına raüracaat ettimse de yine ve hâlen bir cevap alama dım. Böyle basit bir bukuk dâvasının iki sene gibi uzun bir zaman geçtifi halde, neticelenmemesi m»tduriyetimi nracip ol maktadır. «2 yaşındayım. Acaba, bu mahkeme kararı bana ahirette mi tebliğ edilecc'.. Bu hususta yardım ve alâkanızı rica eder, saygılarımı sunarım.» Oğlumun raaaşından kesilmiş olan bin liraya yakın emekli keseneklerinin iadesini Emekli Sandığından talep ettim." Millî Eğitim Bakanlığı, bu k e s e n e k lerin bana verilmesi için Emekli Sandığına yazdığı halde, Emekli Sandığ.ı, oğlumun bekâr olarak öldiiğü ve yetim bırakmadığı ve benim de bu Sandığa iştirakçi bnlunmaklığım ve 63 yasını da ikmal etmemiş oldnfu mu beyan ile bu keseneklerin bana vçrilemive&eğini ve bu sebeple Emekli SandıŞına irad kavdfdilditini. bir çok yazışmalarla bildirmesi üzerine, ben de Danıştay 3 üncu Hukuk Mahkemesine Ivrindi Kaymakamlığı nın 1621962 tarih ve 1S.7.18 sa yılı dilekçe ile dâva açtım. Bu mahkemedr Emekli San dıfı avukatının müdafaası v e buna verdigim cevap zamanında gönderildi ve lüzumlu harçları da tamamen ödendiği h a l l e bu mahkemeden iki senedenberi müspet, menfî bir karar alamadım. Ankaraya gidip tâkip etmetne maddeten i m k i n olmadıfından, bu mahkemenin ne safhada oldugunu ötrenmek için iadeli taahhütlü bir dilekçe ile bu mahkemenin h â k i m l i | i n e müracaat ettim. Cevap pulu dahi koydnfum halde, bir cevap alamadım. Germencik Ortaokul İngilizce öğretmeni ile ilgili bir cevap Orta öğretim Genel Müdürü Kemal Yılmaz'dan şu mektubu aldık: «Sayın gazetenicin 27. ııisan. 1964 tarihli nüshasının 4. sayfasında. Aydın Germeucik ilçesi Ortaokulu Ingiiitce öfretmeni t l k ü Erdönmeı'in bir şikâyeti çıktı. öğretmen arkadaşunız kendine 12 saate kadar ücretlc ders verilmemiş olmasmdan ya kınıyor. 439 sayılı kanun, boş ç e çen derslerin en iyi bir şekilde kapatılabilmesini temin hedefini önde ttıtmaktadır. Germencik Ortaokulnnda, yeterlik beljeli Kız Enstitüsü m e ı u n u bir bavaıı Evişi derslerini okutmaktadır. Sikâyetçi lnçilizce öfretmeni. Evişi derslerinin ktndisine verilmesini istemekle, ficret alma yı, hizmetin çereklerinden Snde tutma e | i l i m i «röstermektedir. Ülkü Erdöıtmez'e, Aydin t,isr sinde kendi branşı olan tngilizceden ücretle ders teklif edilmişttr. Germencik Ayd.n arası yollukları da Bakanlıkya karşılanacaktır. ' Ilginize teşekkür ederim. Saygılarımlajt BULMACA i~ Şikago imdat istiyor Aradan on iki saat j e ç m e d c n miloff gayesine ermişti. Kendi kur muş olduğu dürüst deliler teskilâ Staıkington'dan bir felâket haberi daha geldi: Reis hâiâ burda. Harrıson'u boğazladı. Bütün cellâüar, derhal yardıma koşunuz. Çok geçmeden Boston ve S e u ' Orleans branşlarından, Şikago'ya cellâtlar yoüandığına dair telgraflar geldi. Fakat bu arada Dragomi loff, rahat durmamış ve Dempseyi de öldürmeğe muvaffak ulmuşIhalf Muham Geçicl tu. Sonra da Ş i k a g o d a n aynlmtşTemişekli mcn tı. St. Louis yolunda olduğu t a h C i n s i Mikta rı natı bedeli min ediliyordu. Haas onun peşınSOLDAN SAGA: Ama döner dönmez bütün sâkinLira Kr. Lira Kr. deydı. Winter Grunyg'nın Şikago 1 Vaktiyle Batı Romayı yenllgeye liği ve sevinci de kayboldu. Zira daki oteline bir telgraf çekerek am ugratan VizJgotların şefl ve komuMuhtelıf ılSç onu, memleketin çeşitli köşelerin ] casının muhtemelen St. Louis'e tanı, bir renk. 2 Bir Rus nıusiki 82 Kalem 25233 2U 1892 49 K.Zart deki bürolardan gelmiş olan b i r ' l'ek tıp Ekmek hareket etmiş olduğunu bildirdi. aracı. 3 Kongo'da blr şehlr. 4 20 Ton 21000 00 1575 00 deste telgraf beklemekteydı. HepKrkek Koyun eti Ve Dragormloff'un peşinde olan Gözle görünmez durumda (eski ede4 » 28000 00 2KK) (K) sinin dediğini San Francisco'dan Sığır Etı cellâtlar gibi Grunya da o şehre bl kellmelrrdent. 5 Gölge. on İki O 4 » 2 U Ü 00 1500 U OO ay. 6 Yaıl vey» sözl« anlatma tarzı gelen telgraf gayet iyi özetliyor, doğru haıeket etti. Kırılı Odun 1125 Ü0 A. Eksiltme 50 » 15U0U 00 ve hareketi, blr iç böyle olsun da du: j ıMuhtelıf yıyecekler 3378 75^ » 16 K a l e m 45050"00 Kırk sekiz saat sonra felâket ha güç olmasın derler. 7 Blr sıfat 1 Reis nerde" Bızi niçin habersiz ; 1356 ua . Muhtelıf sebze ve meyva 20 » 18080 00 berleri Winter Hall'un üzerine yağ Ukısı. iyi 6ten kü^ttk ku» cinslerlnbırakıyor? Şikago son emri gerı > den blrl. 8 «Kol ucu ve parmak1 Kapalı zarf ve açık eksiltmelere ait şartnameİer her gün ma.ğa başladı. Artık adamakılh larla ayni zamanda bir araç kullaaldı. Hepiniz deli mi oldunuz yokmesaı s a a t l e n n d e tstanbul Ankara Sağlık Müdürlüklerınde ve kan kokusu almış olan Dragomi mlarak yapılan sanat veya onun sa bizimle alay mı ediyorsunuz? .. Hastanemız Baştabıplığınde görülebılır. loff, peşindeki bütün cellâtları öl mahsulü» mânasma karma bir !<iı. San Francisco. ' topraklan dürmeyi başarmış ve hiç bir iz yanard.iglür çrvresindekl 2 thaleler 28/Mayıs/1964 Perşembe günü saat 11 de AJrı En son olarak da gene StarkingI bırakmamıştı. Haas'tan da hiç bir bunlar teşkll eder 9 Tersl kapıyı Uevlet Hastanesı Baştabıplık odasında toplanacak komısyon huton'dan telgraflar gelmeğe b a ş l a ' tık tılc vuranlar» verllcn emlrrlir, haber yoktu. rurunda vapılacagından. talıplerın 2490 sayılı Kanun gereğınce dı: i nota. matem;.tikte kullanılaıı bir Muhtelıf bürolara durmadan pazarflanm ıhale saatınden bır saat öncesıne kadar Komısyon Ba?harf. Reis hâlâ Şikagoda. Carthey'e so ra havaleleri yollıyan zavallı kanına vermelen. eksıltme saatınrie hazır bulurımaları, Postada YUKAR1DAN AŞ\ĞIYA: kakta rastlamış. Peşinden niçin Winter'in tek tesellisi şuydu: B u » • •• « «•• • • • » • • • l • • « ••« » • • • •• • • • vakı gecıkmelerın nazara alınmıyacağı ılân olunur. ayrıldıklarını sormuş. Carthey, öy 1 «Emevller» den sonra Arap kadar masrafa dağ bile dayanmı împartorlugunu ele geçlıen sülâle le emir aldık. deyince reıs çok öfyacağına göre yakında şirketin mensupları (çoğul). 2 Btr çogul kelenmiş. Hüküm infaz edilmeli. (Basın 7650,5602) parası da s u y u n j çekecekti v e o takısı. fiyaka sata sata gezen klşl zaman bu akıllı kaçıklar, bu dü 3 Güney kıyımızdakl güzel şehlrrüst deliler de kabuklarına çekil lerlmizden. iplik bükme aracı. 4 mek v e bu çılgın oyunlarmdan Herhangi bir içi yapması İçin blr MİKRO vaTseçmek zorunda kalacaklardı. kimseve «evet» dedlrtş (iki söz). 5 OPTİK Şimdi birçok branş şefleri de ZARİF BULVAR 214892 Pazartesl dışında her gece bürolarını kapayıp Batıya harememleketlerinln 21.1b te (Çarşamba, c u m ı r t e u , paıaı matıne ket etmiş olduklarından sakin bir bir kısım halPRATİK lfi.15 t e ) : «Kart Horoz». devre başlamıştı. Ama Winter'in kı böyle idi. Modern mimarinin ıcaplartna DORMEN (Gülriz Sürurî Engin Cezzar Top'de daha fazla bekliyecek hali 6 Elçilik kaSAĞLAM l u l u j u ) 449736 Haldun Taner'in «Keşanlı uygun olan en y«ni Alman lcadı jkalmamıştı. O da bürosunun ka pıcsı. 7 *T<?kAlı Destanı» müzikli komedisi. pısını kilitledi v e St. Louis için rar burayı çe1 reflendir:* anlaınşaat malzemtsi t ı t ı n büyük • bir bilet aldı. mma İki Pftz'ü majazalara t»vzi •dilmiştir. TOrklyt genel tatıcısı bir emir. 8 Uunku bulmacanın H Ü R B A Ş M Ü E S S E S E S Î BahçeKapı İ | nan Kat 4 No. 12 Ttl. 220641 lîs. çevrilinc* h»HM11lml» *»kn TARIN : tekerlekll kayak bellrir. 9 Bir !>ÇPHELÎ ADAM.. Ilâncıhk 4135617 harfln okunusu. çok eski bir tarlhATLAS 440835 «Tatlı Hayaller. ( F ) çlmU. • EMEK 448439 • «Çapkın Asker» (1). tNCl 484595 • «Sıkı Dur Geliyorum». Vuan: H CacUilou OLDUREN SIR 93 KERVAN 480423 «Kadm îsteyince» (F) KONAK 482606 • «Çölde ö l d ü r ü c ü Soğuklar» LÜKS 440380 • «Aşka Susayanlar» ( T ) . LEVENT «Safo Cengâver Kıraliçe». R Ü * A 448439 • cBabil Kahramanı». * t T F A t î E : B e y o ğ l u : 44 40 44 SARAT «Üç Silâhşorlar» (1). tstanbul 21 42 22 Kadıköy. StTE 477762 • * Çapkın Kız» K. Novak. 36 08 72 Üsküdar: 36 09 45 ŞAN 486792 «Hancının Kızı» (T) B a k ı r k ö y 71 64 66 Adalar: TAN 480740 «Truva Kahramanı». 51 60 81 I s t i n y e : 63 60 20 1. MELEK «Çapkın Kız» K. Novak. * POLİS İMDAT: îstanbul 27 45 00 TENI AR rŞoför Nebahatin Kızı». B e y o ğ l u : 27 45 01 Anadolu I . T A K S İ M « ö l ü m Pazarı». Yakası: 27 45 02 Sıhhî t m d a t : YILDIZ 476342 1 • «Şoför Nebahatin Kızı», B e y o ğ l u : 44 49 98 F a t i h : 2 • « ö l ü m Perdesi». 21 15 95 Üsküdar: 36 05 38. ALEMDAR 223683 • «Satılık Kızlar» ( T ) . • UÇAK: T H Y (Terminal): AYSU (K.Gümrük) 211917 «Yüz Karası». 44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 M. Nur, T. Özatay. • T R E N : Demiryolları: 36 04 75 BULVAR 213578 «Gurbet Kuşları ( T ) . (Haydarpaşa) 22 30 79 (SirK U L Ü P 227183 «Gurbet Kuşlan» ( T ) . keci). ... Emma haydi artık korkma... Bilsen MARMARA «Çapkın Asker» ( t ) . Holvart'ın ismini işiten Kmma sarardı Hericourt gülümsedi: «Emma dedi, kork( t H A V A G A Z l : " îstanbul: 22 45 80 MELEK (Eyüp) «Gurbet Kuşları» ( T ) . vc: «Onun saklandıcı yeri saııa söyliyemenı nıa. Ben buradayım. Hem onun nerede ol elimize ne çok para geçecek... O zaman bu(Gündüz) 2144 26 (Gece) KaTâ uzaklara. Ciddi mi RENK 211525 • «Çölde Öldürücü Soğuklar». dedi. O babamın dostu idi ve harbde bana duğunu senin söyledifini nasıl bilebilirler?» radan giderir dıköy: 36 46 20 ŞIK 223542 «Gurbet Kuşları» ( T ) . iyi bir ış bulmak suretiyle yardım ctmişti. Fakat Emma hâlâ tereddüt ediyor konuş söylüyorsun? Gider miyiz? Oyle ise d i n l e : * T E L E F O N : Santral: 22 42 10 YENİ 225892 «Çapkın Kız» K. Novak. Zateıı onu ele verecek olsam beni sağ bırak muyordu. Hericourt israr etti: «Kimse bile Holvart, Jochberg'de dere kenanhda köprü Milletlerarası kayıt: 22 48 22 mazlar. Orası muhakkak. cek defil kı Emma... Zaten ben Holvart'ı den sonra ikinci evde oturuyor. Sana bir TENİ (B.Köy) 1 «Kader Kapıyı Çaldı», * ELEKTRÎK: B e y o ğ l u : 44 48 00 plân çizeyim... (Arası var) arada sırada g ö r d ü | ü n ü biliyorum...» 2 «Adanalı Tayfur Kardeşler». Beyazıt: 22 45 80 Kadıköy : 36 0710 Bakırköy: 7168 49 4 Gaıeteniz, günün her saatinde buna tespit edebilir. Bilhassa gece seyreden hususilerin yayalar için tehlike yaratması, bizi bunu tâkibe mecbur etmektedir. Gazetenizin gerekli ilgiyi fös Ağrı Devlet Hastahanesi Baştabipliğinden: Düfüst deliler Hâncüık 865616 »İRO ...SINEMA '•••••••»••• •••••••! SINf istonbul'da KADIKÖY : OPERA 360821 «Gurbet Kuşları» ( T ) . REKS 360112 »Gel Sevişelim» M. Monroe. ÖZEN 369994 «On Güzel Bacak». SİNEMA 63 (K.Yah) «Firavunun Kadını». S Ü R E T T A 360682 «Adalar Şeytanı». S U N A R «Şoför Nebahatin Kızı». K U L C P (B.Beyi) «Devlerin Öfkesi». ÇELİKTAŞ (Maltepe) 534370 «Bir Koca Aranıvor». ıstanbul'da Ankara'dc ÖZEL TtYATROLAR : METDAN SAHNESt 175200 Çarşamba tatil. Suare 21.15, pazartesi ve sah matinede: «Yag» ve «Tatil Günü», perşembe ve cuma matinede «Sil Baştan», cumartesi ve pazar matinede ve her gece suarede: «Zafer Madalyası». HALKEVt OYDNCULAR1 129474 Çarsamba, Cumartesi. Pazar 20.30 da: «Öîeye Dogru» ARENA TtYATROSÜ (istanbuH Küçük Tıyatro sahnesinde Suare 20.30 da (Cumartesi ve pazar öğrencilere matine saat 15 te) • Sezar ile Kleopatra». MUAMMER KARACA (Konsk Sinemasındai 120750 • Suare 21.30 da: «Lâhmacun Lumhuriveti». • Lüzumlu Teletonîar 1 Sinemalar Ankafö'do ALEMDAR 154136 1 «Hindistan Hudutlarında» (TR), 2 «Kaptan Eğienıyor» (TF.) ANKARA 123432 «Pikadellinin Gangslerleri. (t.R.) BÜYÜK 124075 »Ümitsız Aşk. (İR) GÖLBAŞ1 122215 «Acı Aşk» (T) İNCt 121986 «Baş Belâsı» (T) KONAK 120750 • «Muammer Karaca Tiyatrosu». RENKLt 132163 «Baş Belâsı» (T) U L t ' S 122294 cÂsi Kamburun Aşkı» (İ.) 19 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Î S T A N B U L İstîklâl Mahkemesinde yeni bir dâvaya başlandı Ankara İstiklâl Mahkemesi, dün saat 2 de İsmail Hâmi B e yin muhakemesine başlamıştır. İsmail Hâmi Bey, 34 yaşında o l duğunu, Merzifon'da doğduğunu. Rauf Beyle tanıştıktan sonra Bahriye Nezareti Kalemi Mahsus Müdürlüğune tâyin edildiğini söylemiştir. Sanık, «Minber» gazetesi başyazarhğında Zeki B e y den direktif alarak çahştığını, kabinenin istiiası üzerine Kalemi Mahsus Müdürlüğünden çekildiğini sözlerine ilâve etmiştir. Meclisin feshi üzerine Minber şazettsinin protesto mahivttinde kapatıldığını ilâve eden sanık, iMemleket'i gazetesini tesis etmekle de İtilâl Devletlerine karsı milli ruhu göstermek İsmail Hâmi'niıı Pariste yayınladığt «Mücahede • gazetesinin başlığı > istediğini söyliyen İsmail Hâmi Bey «Sarayla bir ilgim yoktur» demiştir. Kemalettin Sami Paşa gitti Berlin Büyük Elçimiz Kemalettin Sami Paşa, Ankaradan şehrimize gelmiş ve yeni Cumhurbaşkanı Hindenburg'a itimatnamesini vermek üzere dün trenle Berline hareket etmiştir. tngiliz lirası düşüyor İngiliz lirası Borsasa düşmeye devam ttraektedir. Dün sabah 898 kuruş olan İngiliz lirası, akşam 886 lıuruşa düşmüştür. Yeni Reklör seçildi Darülfunun Emanetine (Üniversite Rektörlüğüne) Tıp kültcsı Reisi (Dekanı) Nurettin Bey intihap olunmuştur. Fa 7.30 Açılış Kısa haberler 9.00 Isıtanbulun sesi ve îstanbul türküleri 9.30 19 Mayıs konuşması 9 45 Radyo armoni muztkası 10.00 Ojun havalsrı 10.İS Dört sesten dört şarkı 10.30 Horon ve zeybekler 11.00 üç sehitler destanı 11.30 Serhat ve kahramanhk türküleri 12.00 Kı?:ı haberler Çlgan müziği 12.30 Şarkılar 12.50 Hafif müzik 13.00 Haberler 13.15 Marşlar geçidi 13.30 Şarkılar 13.50 ÇeİSTANBUL İL RADYOSU sitll müzik 14.15 Türküler 17.58 Açıhş 18.00 Dansa çağrı 14 30 Cocukların ve gençlerln saati 15.30 Cocuk şarkıcılar geçldl 18.30 Csz albümleri 19.00 Sa16.'00 Musa Emml'nln köyünde 19 lon orkestralar İle otuz daklka Mayı« 16.30 Türküler ve oyun ha 19.30 Küçük konser 20.00 Radyo vaları 17 05 Hafif müzik 17.1" ile Almanca 20.15 Plâklar araTürküler 17.30 Karma fa?lı sında 20.45 Hafif müzik 21.00 17.57 Kıs=ı ilânlsr 13.00 Reklâm Gece konseri 23.00 Çeşitli mülar gerim 1900 Haberler Gün zik 24.00 Ksapnış. lük olaylar 19.30 Kitap saatl 19.40 Şarkılar 19.58 Kısa ilânlar 20.00 19 Mayıs törenlerinden röportaj 20.15 Behçet Kemal Çağların konuşmâsı 20.35 TUrküler 21.15 Gençlik te?ekküllerlnin konuşmaları . Blldirilerl 21.40 Şarkılar 22.00 Reklamlar geçidi 22.30 Günün İkinci röportajı 22.45 Haberler 22.55 Ara melodllerl 23.00 Radyo «enfonl orke=trası 23.30 Çeşitli muzik 24 00 Kısa haber'er^ Kapanış. A N K A R A 6.27 Açılış 6.30 19 Mayıs'ın yıdönümünde dinleyicilere günaydın 7.30 Marşlar 7.45 Zeybekler Oyun havaları S.00 Haberler ve hava durumu 8.10 Atatürk'e . 8.25 AıııtKabirde yapılacak töreain naklen yayını 8.40 Samsundan Ankaraya 9.00 19 Mayıa Gençlik ve Spor Bayramı dolavı?iyle stariyumda yapılacak gösterllerin naklen yayını 12.30 Küçük llânlsr 12.35 Türk müziği özel programı 13.00 Haberler 13.10 Hava durumu 13.15 Ögle konseri 13.45 Yurdun dört bucagtnda Bayram 14.15 Marşlar 14.30 Türk müztği özel prnpamı 15.15 Gençler için 15 45 Spor 16.15 Harb Okulu banrto ve knrnsundan marslar 16.30 Tarla dönüşü 17.00 Kısa habprler 17.02 Cocuk saati 19 Mayıs Gençlik ve Spnr Bayramı özel programı 18.00 KUçük ilânlar 1S.05 programları 19.00 Haberler 19.25 Hava durumu 19 30 Genç sesler geçidt 10.50 Uykudan cnce 19.55 Yurttan re'ler cz"! programı 20.10 Kıbrıs'a bn^kcrt Ankaradan selâm.:... 20.35 Türk müziği özel programı 20.55 Küçük ilânlar 21.00 Kısa haberler 21.02 Atatürk 19 Mayıs 1919 u anlatıyor 21.30 Marşlar 21 4? Türk müziği özel programı 22.20 TUrk bestecllerl 22 45 Hf>her>r 22.55 Gece konseri 23.40 Gece yarısına doğru 24 00 K;<r>a:Tip ANKARA tV RADYOSU 16.57 Açılıs 17.00 Daııs mii7.iği 1300 Karısık konser 13 30 Çeşltll melodller 19 r)0 Bu ak(,11nın korseri 2fl."0 Çp:fll müzik 20.'n Rsdyo İlf Fr3nci7r:: 20.30 Küçük knp.»r 21 ."0 Dllek pınarı 22.00 Üç VSVIÜ'IR hlr riramatik senfonin 2130 CV.=itH hsflf müzik 23.00 Kap'nı«ı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog