Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

19 Mayıs 1964 CUMHÜRtYET ÜC DI La Haye toplantısı ve NATO'nun geleceği HABERLER Anterika çarpışmaların durdurulmasını istedi i p arb, kıtlık, enflâsyon veya 11 ihtilâl gibi sebepler ferdJl J L lerin l e eemjyetierin ahlâkını bozar. Bunu bnrada ızaha. ispata lüzum yok. Ahlâk bozuiunca cemiyetin nizamı boznlar. tnsanların rahatı kacar ve ATO miittefiklerinin DışTokyo, 18 (a.a. Radyo) Kukötüler.iyileri alt etnıeye başlar. munıst Çin Başbakanı Çu En Lay. isleri Bakanları. aralarınIste bnrada devlet müdahalesi lâ«Kyodo. haber ajansının gene! da ciddi fikir aynlıkları zım gelir. müdurune verdığı özel bir mülâyaratmskta olan meseleTürkitedc ticaret ahlâkı. jş ankatta. savaşı çıkması VVashington 18, (a.a. A.P. Radyo) Komünistlerin Laos'ta yeni saldırlarda halınde bır dunya Çinın Rusyanın lerden hiç birini halledemeden lâkı pek sajlam olarak verlesnıiş Komünist La Hayeden aynJdıJar. Fakat Ba bulunmasmdan endişe duyan Amerika bugün 1962 Cenevre konferansı başkanları yanında dövuşeceğinı soylemiştir degildir, Kimse alınmasın, hâlâ üstü baska. altı ba.ska mallar pikanlar Konseyinin mntad tlkba İngiltere ve Sovyetler ile uluslararası kontrol komisyon üyelerine, Laos'un bağımMujâkatın metninı bugün yayımvasalarımızda en ııamuslu firmahar toplantjgı, biç degilse teşkilâ sızlık ve tarafsızlığımn korunması ve çarpışmaların durdurulması yolunda çağnda lıyan «Kyodo» ajansına göre. Çu ların himayesi altında dolaşırken En Lay, ıkı ulke arasındaki mütın karşı karşıya bulnndngu prob b l t bulunmuştur. L.B.J.: « Dısı sizi. içi beni yakar». bu kadarını söylememek üünah nasebetlerın son zamanlarda kötülemlerin aydmlıfa çıkm*sı ve her Amerıkan resnıi çevrclerinin kanaatine göre. komtinist olur. leşmiş olmasına rağmen, 1950 Sovbiri karşısında öyelerin durumü taraftarı PathetLao kuvvetleri 1962 de ateş kesümesinden Itiraf efmeliyiz ki: bütün dünyet Çin ıttifak anlaşmasının hâ j ^ ^ * ^ ^ * ^ * nnn anlaşılması bakıraından fayönce ellerinde buluran bazı bölgeleri «eniden işffaj etmek isyada ahlâk gevsediği. hattâ bazı lâ yürurlükte olduğunu hatırlatdalı olrouştur hallerde hırsızlık, dolandırıcılık temektedir. Fakat aynı vevrelerde. PathetLao'nun bugiine mıştır. hir ne\i hüner ve marifet sayılkadar bütıin Laos'u ele gesirmeğe calıştığı inıibaını veren Halbukı Moskova. 1963 yılı baLa Haye'de, 15 yaşına giren NA> dıSı için bizde de hir Uatsama olhiçbir beliııi go'rülmeriiği işaret edilmektedir. şmda .Sovyet Çin ittifak anlaşTO'nun zatnana ayak uydurması j ınasını olajanııstu saymamak lâmasını feshettığinı ve Kızıl Çir.in Uonusunda üyeler arasında bir fi Vıentıan'dakı Batılı dıplomatîar zımdır. artık Rusyanın nükleer himavesı kir birliSri bulundugu meydana çık da PatetLao'nun, 1962 yjijnın h» Laos'ta kullanışsız oldugu meydatkinci Dünya Harbinde Hitler'in altında olmadığını açıklamıştı. olarak na çıkmıştır. mıştır. Fakat üyelerdeu hiç biri, zıran ayında tek tarafh Askeri Ataşenin fikri sahte lngjliz lirası bastırmıs olduBasbakan, Çınin ne vakit atom yapılması gerekli reformlar hak ilân edilen «ateşkes» nattı uzerınSayçon 18, (a.a.) KomuTarafsız Başbakan Prens Suvansılâhlanna sahıp olabileceği soru Arizona Senatörünün Cumhuriyetçi Partinin Başkan Eunu • yani düpedüz kalpazanlık kında bir teklif ileri s&rmemistir. de yerleşmeye çalıştığı gorüşunü na Fuma'nın. PatetLao birliklerınıst Vıet Kong çetecılerının yaptıeuıj hilmiyen var mı? ' suna cevap vermek istememiş, faL paylaşmaktadır. Eğer rtığeı hizıpHalbnki 4 nisan 1949 tsrihli Kuzey adayı olmasını önlemek için. Iîockefeller ve Lodge' son haftalar ıçinde hükumet nın Kuzey Vıetnam kuvvetlerinin E bir devlet bunu yaparsa ferdkat Pekin'in. bütun nükleer silâhAtlantik Andlaşmasının 12. mad ler bu «ate^kes» hattını kabul eds desteğini görerek hücuma geçtiğini un taraftarlan birleştiler kuvvetlerıne ağır kayıplar den r * beklersiniz?. lann topyekun imhası taraftarı oldesi. 10 yılının hitamında veya da cek olursa, Laos'un beşte üçü koverdirdifı muşahede edilmekaçıklaması, durumu büsbütun râPartı milli En/Jâsyon bir nevi >ankesicilik duğunu ıddıa ederek, büyük ülke New ¥ork, 18 (a.a. • Radyo A. liği, Cumhurıyetçi ha sonra her hangi bir ıamanda, münistlerin eline geçecektır tedir. Son olarak bır hükumet zik bır şekle sokmuştur. Kuzey lerin bu silâhları bir tehdit vasıta P.) Çumhuriyetçi Partinin Ore konvansiyonuna katılacak 86 Ca dejil midir?. teskilâtın yapısının, sivasi veya as Milietlerarası kontroj ıcomısyo Vietnamın doğrudan doğruya Pataburu Saygon'un kuzeyındesı olarak kullanması sebebiyle gon Başkan adayı on seçımini ka lifornia delegesmin, on seçimi ka \ e ise misaller jjetirmeye hacet keri tutnmunun üyelerden her ban nunun verdiği bilgıden .ınlaşıldı tetLao'ya askeri yardım y.ıpmr.sı ki bir bolgede komunistler Çınin ergeç nükleer silâh sahibi zanan ve kaybeden adayların ta zanan adayın lehinde oylarını kul yok. Su oldu. bu oldu.. buçiin gi birinin talebiyle çözden geçirile ğına gore, PatetLao'nun saldırısı ve kuvvetlerin Laos toprakianna tarafından çembere alınmıs. olacağını belırtmistır. raftarları, 2 haziranda yapılacak lanmaya mecbur olmasıdır Eğer bizjm piyasada sözünü tuian de£il, gayet ıyi plânlanmıştır. 'Vğır top g.rmış olması, askeri gozlemcilere bilecefini belirtmektedir. tır. kesif sağcı senatör bu 86 oyu elde ede imRasmı tanıvan tüccar kalmadı California on seçımi için çu ateşı ile desteklenen komünıst gore. büvük bır buhrana yoı açaTicaret Antlaşması Iyi haber alan askeri kayGerçekten de, son 10 yıl zarfınkuvvetlerının, stratejik onem: o bilecektır. Başbakan ayrıca PaÖte yandan Yeni Çin Ajansının bir propagandd kampanyası aç bilirse, gayet büyuk bir ihtimalle S/bi bir şeydir. Bunu da açıklarnaklara gore, Saygon'un 300 da, NATO'nun kendisini iyarl:vma lan Tom şehrıni hafta ıçinde ele Çumhuriyetçi Parti Başkan adav l'fn kimseyi itham etmek istebugün bildirdiğine göre. Bu hafta mışlardır. tetLac bırlıklerinın, Mekon» nenmıl kuzeyındekı kuvvetlı bir Ne\v York eyaleti Valisi Nelsonılığı içm gerekli olan çoğunluğu tnedifime inanmamzı rica ederim. sının icap ettigi iki büyük deçişme geçırmesınden sonra daha güneiçinde Sovyetler ile Komünist Çin ri kıyısında bulunan Paksjn sehkomünist bblgesine sjzan huyer almıştır. ye inmeye çalışacağı ?.aten hısse rıne 18 mil mesafede bulundtıklaarasında iki ticaret antlaşması ım Rockefeller'in Oregon'daki büyük l sağlıyacak, kaybettiği takdirde ı^r e Hâlen piyasamızda îmzasını onokumet kuvvetlerının etrafını ı etmek diye bir tasa kalmamışdilmekteydi. zalanmıştır. Anlaşmalardan birin ve şaşırtıcı zaferinden sonra Cali ^e. bütün ümitlen sönecektir. nnı bildirmiştir. dört bir yandan Viet Kone lr Birincisi, fkinci Dünya Harbinin 1 cisi mal mübadelesı ve ikincisi de fornia seçimi büyuk bir önem ka Saygon Büyükelçisi Henrv Ca ' l r > a ^famusl^sunda da kalmamısçeteleri sarmıştır. z tahribatından kurtulan Avrupanın, Tarafsızların KupJer ovasında Askerî durumun büsbütun vabot, Lodge'un taraftarlan, Cali * namuslu<iun!da da Çünkü 1960 yılında Çinlılerin Rusya ile zanmıştır. Dün ayrıca Kıen Tuong';. yeniden çittikçe artan bir refaha 7000 kıjılik bır kuvveti ile Sovyet him bir şekil almasını Ingilız AsRockefeller T5.304 toplıyarak. se fornia seçiminde nasıl hareket e d o | andırıeılık. inkâr. «ahtrkâ>l;k hücum »den hükumet kuvvet 'yaptıkları ticaretten kalan borçJakavnşmakia olduŞudur Dolayısiy yapısı PTT6 tıpı 30 tankı bulun kerî Ataşesı şoyle özetlemisf.ı : favorısi sayılan tdeceklerini kararlaştırmaya çajış «»asız kalmakta. bnnları yapanleri, 35 olü. 23 yaralı ve 10 rının ne şekilde ödeneceğı hakkın çımin mutlak le Amerika öndarlijinde ve Sıega maktadır. Fakat bu tankJarın, ga «PatetLao'yu artık hiç bir şey Saygon Büyukelçısı Henry Cabot maktadırlar. Dünku toplanteda l a r yapmıyanlann paralarıııı alıp kayıp vermiştir. Kieng Toune; dadır. tnonyası altında kurulmuş olan yet engebeli bır arazı olan Orta durduramaz » Lodge'u geride bırakmıstır. Lod bir karara varıiamaması üzerine, üstöne oturmakladırl.Lr. Türkiveeyaleti komünistlerin en kuv. NATO'da, Avrupalıların soruraluMal mübadelesı Ue ilgili anlaş ;e ancak 55.543 oy alabilmış, onu hafta içinde ıkinci bır toplanta ya n i n senelerdenberi cekti|i büvflk vetlı olduğu bdlgelerdne bı?nklariyle birlikte yetkilerinin de maya gore, Sovyetlerin Komünist 41.623 oyla eskı Başkan Yardımcı p.lması karar alhna almmıstır.'si .«'«•raplardan biri de budnr. Türridir. artırılması gerekraektedir. MasÇıne satacağı mallar arasında ll sı Rıchard Nıxon ve 38.731 oyla kiye piyasaları protesto ediimi; yasî gozlemcilere göre eğer I öt» yandan, Tan An'ın kuraflara daha genis ölçiide katılma yuşın18 tipi uçaklar, traktörler, da Arizona senatörü Barry Gold ge'un tarafı California'da Rocke binlerce bono ile doludur. Artık zey batısındaki beş hükumet ları saglamalı. askcrî ve siyasi kamyonlar. tezgâhlar. cihazlar. çeprotesto bir aşk mrktubu telâkki karakoluna saldıran bır Vıet 'Jsitli yaglar ve kimyevi maddeler water izlemiştir. feller'i desteklerse. Goldwater'i plânlamadaki rolieri artırılmalıedilmektedir. Kong taburu, hükumet kuvdır, özellikte hâlen iktisadî sahayer almaktadır. Çin ise buna kar Vali Rockefeller sağcı senatör durdurmak mümkün olabilecektir. Yok naaapiyim?.. devip epçenGold\vater ve senatör Smıth. Cum Bu şekilde partinin «liberal adayvetlerıne 50 kadar kavıp veı. da başlamış bnlanan birlesme ha sıhk olarak maden cevherleri. dondirdikten sonra çok sayıda için ler o çünün secesi binlprre liraya huriyetçi Partıden Başkan adayı ları» Başkan adayı seçimi reketi hedefine ulastıgında, Batı durulmu« ve konserve domuz eti. kâgıt çekmektedirler. Fn pahalı makinah tüfek ve hava topu resmen yalnız kalacaklardır. dondurulmus koyun eti, yumurta. seçimi içm adaylıklannı Dünyasında yeni bir kuv\etler j lokallerde eflenmektedirler. Alae!» geçırerek geri çekilmiştır. portakal. yün. yünlü ve ipekli ku. ılân eden üç kisidir. Oy pusulala «Goldwater'i durdurahm» kam, caklı ise kıvram kıvram kıvranmnvazenesi knrnlacak ve Avrnpa, Hucumdan 14 saat sonra humaş ve diğer çesitlı maddeler ve rında. ıstıyen seçmenin, seçılme panyasının farkmda olan Anzona makta ve nihayet o da aynı yolu Amerika ile neredeyse eşit r»ir ha kuraet kuvvetlerine aıt bir çı recektir. sini arzu ettığı kimsenin isminı senatörü ise. muhaliflerıni le gelecektir. I mağ* tutmaktadır. Bnnun sebebi sade karma aracı bir mayına çar. yazabileceği iki boş yer bulunma lup edecegınden emin gorünmek ahlâksızlık degildir. Bizde kanunOlğeri de. bugün Rusyanın da parak Tan An nehrinde batı sebebiyle. Lodge. Nixon ve tedır. Amerika gibi kıtalararaM jüdüm lar demokrasi, insanlık, su, hu eimıstır. Bolgedekı Amerıkalı Scranton'un taraftarlan bundan bi hahanelerle daima borçlunnn, lü roketlerle sevkedilcn korkunç askeri gözlemciler. Vıet Kont; T yararlanmaktadırlar. suçlunun lehine yumusamıs, vnnükleer bombalara sahip olmasıtaburunun Kamboçya toprakValı Rockefeller'in surpriz tesimusamıs ve tesirsiz hale ?elmi«tir. nın Avmpahlann zihinlerinde ya lanndan Tan An bölgesine m ri uyandıran bır basarı elde etHangi kanuna el atsanız alacaklı rattıfı istifhamdır. Avrupalılar so fahmin edilmektedir. Medina del Campo (tspanya) 18 mesi üzerinde. Lodge'un taraftar ve haklı zayıf durumdadır. Bnnun rnyorlar: «Amerika ile Rnsya ara Prens Juan Carlos ve eşi larından biri, «Bu durum. mılli neticesi piyasaınızda vere«ive, kre sında nükleer eşitlige alaşılmıştır. Yunanistan Prensesi Sophia lehin konvansiyonda ne sağ. ne de sola dili is kalkmıs. her sey pesin paAmerika, Avrupayı korumak için de gösteri yapan bir kalabalık a mensup olmıyan bir adayın seçimi Butan Başbakanını rava dönmüs, bn yüzden para pabir intihan goze alır mı?» Iste böy rasına siztnaya tnuvaffak olan beş kazanacağını göstsriyor» demiştir. halılanıp faizler yükselmis. tefecile bir şüphe, tnçiltere ve Fronsa «Carlist» tevkif edilmiştir. Carlist öldürenler idam edildi Lodge'un bu beklenmedik mağlik alıp yürümüs. Ticarî senetler jjibi b a n Avrnpalıları nükleer siler, Ispanya tahtı üzerinde hak üzerine is görmrk usnlii ortadan Osnrtnlr <«ıkirı»>> ıa ı•. * '"' ""' ' " 'lubıyeti üzerine, Büyükelçivı tuVVashinıçton 18, (a^. • RadIShlanmava sevketmistir Amaçlatamamen kalkmıstır. Bir vakitler: ya) Çumhuriyetçi partiUMjtok (S.kk.m, ıg. ( a j , . ) . Pren t a n ) a n n g e l e c e k a v v a p l ! a c a k C a . n, Rusyanın Avrnpaya karsı çiriInanılır bir kaynaktan oğrenildi j d d i a e d e n B o u r b o n P a r m a den Başkan seçimi için aday er lehinde ve .18 temmuza ı l f o r n i a ;,„ s e çi m inde. Arizona se Aman bonom var, ödeyevim! i h a n e t yeeeği nükleer bir lecavüzü, Ameğıne göre, Butan Başbakanı Jigme «eçilmesi şansı yüksek görüedenlerin» aleyhinde bu natöru Beryy Goldıvater'u durdudiye çırpman namusln tiiccar. simrikaya yapıiroışcasına tehlikrli ha le/ı aşırı sa^cı Arizona Serabıjmek için^KjeJson Rockefeller Dorjı'yi öldürduklerm. .tır.f eden lunmuşlardır. 18 femmuz 19 8 yıl""^ .3 di alacaklı«ını, 1« sokmaktır. Zihinlerde beliren natöHi barry Gold"watev' t ^ Gelecek av diisünürüz. Hele uç kış. dun Butan'ın baskçntı Tım lında, '•rijlliyetçilerin (FrancYcıı lehinde oy kullanacakları söylenve VATO tesanüdünü tehdit eden ların) ayaklanması ile üç yıllık mektedir. levizyonda yaptıgı bir ko vimdf basımdan çit! diye sav makistifhamı silmenin en kestirme yopuda idam edilmiştır. Gangtok'a . iç savaş başlamıstı. nusmada, iç ve dış meseleCalifornia seçimi sadece Rocketa ve zaten meveut bes on prote*!n, Batrnın nükleer knvveti nzeulaşan haberlere göre, idam edi General Franco'nun, Kırallık feller ile Goldwater arasında celere temas etmiş medeni hak toya bir tanesinin daha katılmarinde Avrupalılara da söz hakkı lar gösterilerine karşı oldulenler, Butan ordusu eski Başko yeniden ihdas edildiği takdirde. reyan edecektir. Dığer eyalet sesında hic bir seref«İ7İü; ve Tarar tanimaktır. Amerikanın NATO ğunu, Başkan seçildiği takmiilâhaza etmemektedir. Bn tira. Kıralı 13 üncü Alfon çimlerinin aksine California'da, mutan yardımcısı Albay N a m g y a l s o n nükleer vnmon kuvveti tasarısı dirde Sovyet liderleriyle ma ret âlemimiz. is hayattmız ve ahso'nun torunu ve Prens Don Juan seçmenlerin liste dışı olarak isteAvrnpalılara israrla istedikleri ' Bahadır, Yarbay Sangyal Borjı ve «a başına oturabileceğıni ve lâkımız hakımından cnk büvük bir ın oğlu olan Prens Juan Carlos' diklen şahıs için oy kullanmalan söz hakkını hndailn olarak verAmerikanın savunma gücuAssin Duoka isminde bir sivildir. u n , a h t a g e ç m e s i n i tercih e t m e t yasaktır. Seçimin en büyük özelzarardır. mckteyse de, Avrnpalıları tatmin nü daha da arttırması gerekKomploya katılan dördüncü şah tedır. Zaten durcrun olan phasa, malını eriememiştir ve Amerikanın daha tigini soylemiştir. satıcıya veresive verivor. Adam ileri gitmesi »arurıdir. sın cezasının ise müebbet hapse Prens Xavier'in uğlu olan Prens Goldwater, Doğu . Batı mü suradan buradan böyle hir çok Hugo ise eşi, Holânda Carlos çevrildığı bıldırılmektedır. Gnrülüyor ki NATO'nnn kaderi, nasebetleri ve millî savunma KE.V.VEDY'NIN KARALAMALARI Yukarıdaki resım, mal topluvor.. yapıvor bir kaç \üz prensesi Irene ile Kanarva adalakendisini yukanda iıaba faJıstığıhakkında sunları ifade etKennedy'nin not defterinden bir yaprağı göstermektedir. Üzebin liralık borç.. süniin birinde bu rında balayındadır. Prens Xavier miT deçisikliklere göre ayarlam»mi«: mallan baskasına devrediyor. kenrinde. müteveffa Boşkamn 1963 te Avrupaya yaptığı seyahat ve oğlu Carlos Hugo'yu tutan d.i göstereceği kabiliyete bağlı• Karsınızda. (sizi göme di üzerinde de günlük kostümiinsırasmda, uçakta düşuniirken rastgele karaiadığı rakamlar ve Carlist'ler dün Las Palmaz'a gedır. Başaramad.fı taktirde. 1iVj ceğiml diyen bir şahıs olsa. den baska sey yok Alaraklılara: AYŞE (ÖNEY) ISKIR şekiller bulunmaktadır. Not defterı, Kennedy'nin özel sekretelen çıftı «Yaşasın Asturia Prens d^n ıtibaren, vâni Kazey Attüıitık herhalde ona ^al su küreği) ile Param yok.. çit mahkenıeve.. ri Mrs. Evalvn Lincoln'nun toplamış olduğu hâtıra eşyalara daI ve Prensesi» dİ5'e karşılamışlarIppsala (Isveç) 18, (a.a. Kadyo) An.Haşmasının î* yılhk süresinin demezsinİ7. Ben. Sovyet liTUNA ISKIR divor. tflâs Nesini alacak?. Ve dır. hildir. Mrs. Lıncoln. müteveffa Baskana ait hâtıra eşyaları Amerikanın Birleşmış MUletler dr'ma^iyle zamanın şeride bıraka derleri de dahil olmak üzeEvlendıler eöz söre çöre elâlemin malını ça• Astruia Prensi» tahtın vârisi nezdindekı baş temsilcısı Adlai Cijı VATO'dan çözülmelnr ba;lıteşhır etmek üzere. Amerika dahilinde 20 şehri kapsayan bir re, dünyanın hangi koşesinde Ankara 18 Mayıs 1964 lıp zengin oluyor. seziyor. tozunin geleneksel unvanıdır ve bu un Stevenson, bu yıl yapıla^ak BaşyabıJir. furneye çıkmışfır. olursa olsun sorumlu lidervor.. kimse de adama: vanı, resmen olma^a bıle, Prens kan seçiminde. Başkan Johnsonun ler ile masa başına oturarak Kayhan SAĞLAMEK Utanmıyor musun? demivor. Juan Carlos muhafaza etmekte yardımcısı olarak adayhğını kuybanş meselelerini gorüşmeye tste yeni lcra. tflâs Kanunu bn maya hazır olduğunu açıklrmıştır. Cumhuriyet 5635 'dir. hazınm. Ancak karşılıklı itirezaletin önüne çecmek için bir *aBir basın toplantısında, gazetecimat ve samjmiyet ha^'ası yakım cezaî hfikümler koymus. Helerin başkan seçimi ile ilgili scruratılmadığı sürece. savunma B U A KŞ A M nüz ividen ivive tetkik etınedik. larını cevaplandıran Stevenson gücümüzü azaltmanın intiAma ne de olsa haklı ve alacaklışunları soylemiştir: har demek olacağına inanıyovı hiraz daha koruvacak dive nm• Başkan Johnson'un yanında, rum.> maktayız. Başkan Yardımcıhgı için seçime Goldwater. daha sonra. ADolandırıcıların ealebe çaldıfrı katılmaya hazırım. Partimin istemerikanın komünistleri dünhir piva«ada namusln tüecar suclo diği şeyi yapmaktan sadece memyayı fethetme plânlarından çibi durur. Hırsızlıifın marifet sanuniyet duyacağım. Bununla beraHoveeanlı filmlerin en mükemmeli vazgeçirraek için her türlü yıldıgı yerde, mesru mal iktisap ber, iki defa Başkan seçimıne ka1 baskıya başvurma ;! gerektietmek namussuzlnk sayıltr. Biz tıldıktan sonra, bu sefer Başkan ğini büdirerek, ^Bunu yapayavas yavas hu kötü ve tehlikeli Yardımcılığının beni pek de ilgibileceğimize eminim ve barı«The Scarface Mob> . İngilizce Orijinal iklime eirmek üzere idik. Yeni lendirmediğinı soyliyebilirim. Bırşı tehlikeye sokmadan bunu kanun bunn önlevecektir. PivasaArtistleri: ROBERT STACK BARBARA NİCHOLS leşmış Milletler'de kritık bır devyapabîliriz.. demiştir. da su kadar milyon. bn kadar milrede buiunujoruz. Bu bakımdan vonla iflâs ediveren ve iflâsivle oradan ayrılmam doğru olmaz » Ilâncılık: /5636 birlikte bir çok zavallı kürük ermave sahiplerini de vakanlar. artık aşırdıkları ve kaçırdıklan «ervetin üzerine yan gelip yatarak keyif çatamıyacaklar, hapse ;ireceklerdir. Bir memleket icin en büyük tehlike namusun sabibine zarar vermesidir. Yeni kanun bonu önlerse ne mutlu!. B. FELEK Homünistler Laos'un üçte ikisini ele geçirmek üzere Boşbokon, müîecovizlerin Kuzey Vietnamdan yardım gördüklerini açıkladı Dünya savaşında Pekin, Rusyanın yanmda dövüşeoek Ki7il Çin Ue Moskova arasında iki ticaret andlasması imzalandı | I lcra Iflâs Kanunu • • Vieinamda komünistlerin saldırıları şiddetleniyor Kader günüî 2haziran Go!dwater'i durdurmak mümkütı olabüecek mi? Juan Carlos mu Carlos Hugo mu? Coldıvater Başkan olursa... Stevenson, johnsonun listesinde Başkan Yardımcılığına hazır DAMGALI INSANLAR kutıliHis: V EFA T Bır.basılıktan Emekk Dr, CEMİL SURAL ARCELIK ı İkramiyeler: V FORD "GALAXIE" 64 V 10 AOET ARÇELİK BUZDOLABI (en üstün kalitelı buzdolabı) 300 adet teselli mükâfatı Talihiniz Açık Olaun... C Vitaminli portakal özü Bir bardak suya bir kaşık Oralet koyarak taze portakal suyu içebilirsiniz ırtıhal etmistır. Cenazesı 1 5 964 salı gunu oSle namazını mutaakıp Kadıkov Osmansgn Camıinden kaldırılarak eberiî i'îtirahateâhına goturülerektır Allah rahmet eylesin. Nu>" içinde yatsın. Ailesî adına • Mahır İ? Cumhurı\et Q VE F AT Terkibinde TEXAPON Z bulunan köpüklii deterjanl Hakiki Oralet yalnız Oralet ambalajlannda bulunur Mehmet Emin Bujra'nin eşi. Mehmet Rıza ve Ahmeı Rıza Bekınlerın ablaîarı. Yunus Bugra'nın tev?°sı EMİNE BUĞRA müptolâ olducu ha.«tal!k!nıı kurtulamıyarak 17 5 Ififi4 gıımı Hakkın rahmetme kavuMnus • tur Cenazesı 19 5 W4 nSle namazını mutaakıp Hacıba^ ram Camıinden kaldırılarak Asr; mezarlıktakı pberiî ıst! rahatgâhına tevdı edılet^k tir. Esi PURO piıiasada salın alabileceğinız en mukemmel iuvalet sabunudur kaıite bakımından üs/ün, fiat bakımından ucuzdıır Etiket ve kapaktaki Oralet adına dikkat edîniz. K?rrleilen Faal 38845623 Üâncüık 463/5629 Cumhunvet 5634
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog