Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÎK! CUMHLRİYET İLK OKUL ÇAĞIRI 19 Mavıs 196* IIUİilllllllllllllllllllllllllllMIHIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlEilll | Bir Yıldonumunde = RESİM .ÖĞRETMgNUERİNE Gidi Balkan Sosyalistleri!. VaUndaşUrın çoğu gibı bjz de Adalet Partisinin gazetelerde yayınlaııan sevim bildirısinı okumak saadetine eriştik. Bn kadarla da kalmadık Bildirinin asiını buldurduk ve beş daktilo sayfası tutan parlak fikirleriıı tümüııü dikkatle inceiedik. Adalet Partisi ne istiyor? Adalet Partisi neler istiyor? * Dış politikada itibar istiyor. Toprak reformu istemiyor. Jfeni vcrgi istemiyor. llerici • geriçi aynlıgı istemiyor. Köy Bakanlığı istemiyor. m Jiıbrıs işindr £ekingen pqlitikş) istemiyor. Sıkıvönetim ıstemiyor.. Hani şbyle yukarıdan aşağı bakarsanız. Adalet Partisi iktidara geçerse hemen hapishaneterin kapılarım açıp siyasi mahkupıları şalıverecek Veııi yergileri bir kalemde silecek Sıkıyönetiıni kalclıracak Kıbrıs işiııde. çıkarrna Toprak reformu bir kenara Köy Bakanlığı öte kenara tlerici • gerici pe demek? Hjzaya geeecel dendi tni bütün memlcket aynı çizgide. Bütün bunlar nasıl yapılacak? O da yazıh bildiride Bütün zorlukların ilâcı : Oempkrasi. uhuvvet. bürriyet. elbirligi. isadamına giiven. millete muhabbet. selâmet Ve bütün bunlardan gpnra huzura kavuşacaiız.. Adalet Partisi diyor ki : Millet çoğunlugunun güvenini kazanarnıyan CHP'nin âdeta bir iktidar tekeli kurarak, basarısız icraatını vatandaşlara kabul ettjrmi; alması... Yani dâva. memleketin başına zorla geçip zorba bir idare kurmuş Halk Partisini devirmektir. Ondan sonrası kplay tdare eder gideriz işı Türkiye öyle bir tuhaflıgın kucagına düsmüştür ki, çoğunluk partisi olmak iddiasındaki şo topluluğun haline bakın! Birbirine alabitdiğine zıt şu fikirler yumağında sağduyu kördüsüm olur. Dış politikada itibar istiyen parti vcrgi koymazsa ne yapacak? Yardım istiyecek. Yardım neye bağlı? Reformların yürütültnesine. . Ama bogazına kadar borçlu Tiirkiye'yi yeni borclann çukuruna reformsuz sokmak marifetini yabaneılara bir sürü yeni îmtiyaz vererek (gösteremez ya!) gö'sterse Adalet fartisi... Dış politikasımn itibarını nasıl sağlıyacak? Kalkuımaların kucağına biraz daha yaslanarak mı? Kıbrıs pplitikasında çekingenlik istemiyor Adalet Partisi .. Ne yapacak? Batıya ve NATO'ya her zarnan yürekten bagıi oldugunu söyliyen bu partiye denıek ki NATQ, CENTO, Birleşmiş Milletler vız gelecek llerici gerici ayrımı istemiyor, ama çok partili rejim istiyor Adalet Partisi... Ne yapacak? Bu rejimin icapları içinde ve Atatürkçülük çerçevesinde bütün siyasi partilerimizi ve insanlanmızı toparlıyabilecek mi? Yoksa iktidara gelirse Atatürk düşmanlarına daba mı açacak meydanı? Yeni verfi istemiyor Adalet Parti«i... Ya bütçe nasıl denkle şecek? Ya altmda Adalet Partisinin de imzası bulunan plân nasıl yürüyecek? Para basarak mı? Ve asıl parlak iddia (oprak konusundadır. Adalet Partisi diyor ki : CHP iktidannın toprak reformu dediği şey, asiında Balkan Sosyalizmidir. Ne demek Balkan Sosyalizmi? Demirperde gcrisi losyalizmi demek açıkca... Demek Halk Partisi. Demirperde gerisindeki bir Komünist Partisinin yapacaklanm Türkiye'de vürütmeye çalısıyor. Demek ki Halk Partisi iyi saatte olsunlara karışmıs Ayıklayın pirincin taşını bakalım CHP'Ii Balkan ggsyalist leri !.. ithaıât rejimi roporu Ankaraya gönderildi 1964 ikmc: 6 aylık ithalat rejimıne aıt Tıcaret Odası tarafından hazırlanan rapor Ankaraya gönde' rılmıştir. Rapor önce Odalar Bir liğınde. sonra da Ticare! Bakanh: ğında görüşülecektir. Bakanlıkta yapılacak görüşmelerden sonra dış tıcaret rejiminin önümüzdeki aylık denemeye aıt esasiarı be!li olacaktır. Yeni dış tıcaret rejiminin ağusto= ayında mer'iyete gireceği ıfade edilmektedir. anlamı Dr, İsroet Giritü Saym öğretmen; Çocuk resimlerine «J«nyac»"verilen önem sebebsiz JİMsal Verem Savaşı Derneği Genel Kurulu Trabıonda toplanıyor Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneğinin, 17 nci genel kurul toplantısı bu yıl 22 24 mayıs 1964 tarihlen arasında Trabzonda yapı lacaktır. Yurdumuzdaki 145 verem savaşı derneşi tem?ilcisinin katı lacağı genel kurul toplantısının hazırhkları bitmıştır. Mahalli komitenın hazırlıklarını kontrol ve eksiklikleri gidermek için Türki ye Ulusal Verem Savaşı Derneği organiza^yon komitesi, Trabzona hareket etmiştir. Son günlerde Emniyet Müdürlüğüne. pasaport almak için yapılan tnüracaatlerın fazlalaştığt dik kati çekmıştir. Pasaport Şubesı aralıksız olarak çahşarak günde 200 iie 300 kişiye pasaport vermektedir. Pasaport alanların yüzde yetmışının Avrupanın muhtelif memleketlerine işçi olarak gidenlerin teşkil ettiği yapılan istatistık lerden anlaşılmıştır. Yüzde otuzu nu ise mevsim sebebiyle turistik seyahate gidenler teşkil etmiştir. Günde 300 kişiye pasaport veriliyor tki aydanberi Akdeniz limanlan arasında ring seferi yapmakta olan «Akdenız» volcu gemisi dün 121 yolcu ile Istanbula dönmüştür. «Akdeniz» ilk yaz «eıerine önümüzdeki cuma günü çıkacaktır. «AkdenU» gemisi 121 yolcu ile döndü tamm2 malıkiyet I Y a z a n : m^m^m^m^m^m^'*^* olmadığına inanan bizler. size çabalannız da yarle temin olunabi' «19 Mayıs» Türk dımcı olmak istiyoruz : lir. Ne kadar z°nMilietinin, iç ve gin ve mureffeh dış kuvvetlerin er I ) Çocuklarınızjn gijzel resimlerini okul müoiursa olsun İstiksareti ve tahak(jürüyle, tastik ve imza ederek bize yollayın. lâlden mahrum kümune karsı bas % ) Bu resimlerdçn her yıl 50 danesini seçip kaldırmasının yıl dönümüdür ve fakir bir hslde. Millet veuıemibir millet me4eni beşeriyet muItilâf pevietlerin tstanbul ve A leketi Harbi Umumiye sevkedenivacehesinde uşak olm^K mevkiyapan öğrenei den 100 lira bedelle satın alacağız nadolunun muhtelif tarafiavına as (er, kendi hayatlannın endtşesine inden yüksek bir muanıeleye 1i3 ) I ci den 3 cü ye kadar derece kazanan ker çıkarmalarına ve Yunanhlara düşerek. memleket'en fırar etnjiş vakat kesbedemez. her resim için üğrençiye ve öğretrnene ayrı ayrı Izmir'i işgal ettirmelerine ilâve o ler... Halbuki. Türkün haymet ve ız larak. Istanbul Rum Patrikhanesin1 Muhasım Osmanlı zetinefis ve kaabiliyvti çok yükçlarak 1000 üra mükafat verilecektir. Devletler de teşekkül eden ve vazifesi Ana Devlet ve menıleketine madtie " ie ^ c v e büyüktür. Pqyl? tı;r mil4 ) Resim konıjsu serbestır Boyalı veya siyah e e 6 r dolu'da çeteler kurmak vc yıkıcı ten ve manen tecaviu halinde' ' ' ' ysşamaktansa Biahı/oUun . beyaz ofabilir iş birliğinizi esirgemiyeceğinizi faaliyetlerde bulunmak olan Mav iimha ve taksime karar m h a e taksime karar cr'mişler ' evlâdır. Binaenalcyh ys istiklâl ri Mira Heyetinin yanında Etniki j P a a i ş a h v e H a l i f e o l a n iit, h»ya|ya ölüm!» umuyoruz, saym öğretmen. Eterya Cemiyeti Karadenız böl tı ve rahatını kurt:«rabilecek £3II gesinde Pontüs Devleti kurmak i reden başka bir şey uüş'inmüyor. Görülüyor ki. o davreie tstançin propaganda ve Çetecilik faalir (1) bul ile Anadoluyu birbirinden a yetine girişmiştir. tşte bu durum ve şartlnr kar vıran farkların en onemlısi; İs Anadolu tşte Osmanlı Hükümeti sözde şısında düşünülen sözde kurtulus j tanbul'un kararsızlığı, ve Ticaret T. A. Ş. bu havalids asâyiçi kurabilmek çarelen Ke tngiltere himavefini. j n u n i s e kesinliği olmuştur: HüP. K. 6 3 6 için. gerçekte ise kendisini Istan Amerika mandasmı tal?o etroek kümetin harbedememe^ine lcarşıtstiklâl ve Hürriyet buldan uzaklaştırmak ve sürmek veya mahallî kurtaiış mkântan lık. millet Bayraklı • İzmir savaşına hazırdı. maksadı ile Mustafa Kemal'i Ü nı araştırmaktan ib.jretfi. çüncü Ordu Müfettişi olarak Ans Atatürk haklı olarak bu karar Atatürk'ün gerçek lertası da bu tarih olayından ioğar. Turk Mıl doluya yollamıştır. ların hiç birin4e isabet görrneletine inan! Milleti ile Mustafa 31/3 16 Mavıs 1919 da Bandırma va mişti. Zira Osmanlı DevUtipin Kemal arasındaki bu şuur birliği puru ile Samsun'a müteveccihen temelleri çökmüş, ömrü tamam . . ,.. yola çıkan Atatürk. Türk Devrim olmuştu. Atatürk'e göre «li:ı u a .'ve . onun genıs sezgı kudretı Mıl vai Bı tarihinin Birinci elden ve en ziyet karsısında bir tek k a r a r ( l e t l n r u h ve kaabiliyetleri nemli kaynağı olan ve 15 20 E vardı; O da Hâkimiyeti Milliyeye ' *** »hazine»yi keşfe'mesi Reklâmcüık 17105628 kim 1927 tarilılerinde altı günde müstenid. bilâkavd'ü şart müsta«Michel An^e'İT hir şiirinde suyve 36.5 saat devam eden »Büyük kil, Yeni bir Türk Devleti tesis iediği gibi: Her mermer blokunTutkusna Şöyle başlıyor: «1919 ~e etmek!» da bir Venüs heyketi saklıdır nesi Mayısının 19 uncu günü SamAtatürk daha tstanhuldın çık Gerçek sanafçı bu hcykeli. o kasuna çıktım. Vaziyet ve manzarai mazdan evvel düşündüjü vt Sam derltr umumiye: Osmanlı Devletinin da sun'da Anadolu topraklarına ayak ya parçasmlin ç'karana Türkiye Çimento banayii T.A.Ş. \.aiiİTk Miilptinrfp hn ri. T l i r k Cfenel »füdijrlüjünden Sar mlde^'ri.!; ^uş^^cİsma^ ^^ b^eyletli vS T LT, JIIIUC magıup oımuş, usmanıı karar ^ T " ' n r" 7 ^ ışle bu k ı ^ olrr.uştur. ^ ^ ı •» L T, • Atatürk Bulvarı No. 211 6 na ? E V I n 3 a r Ordusu her tarafta KAVAKUDEHE / ANKARA zedelenmış. Zira.'Atatürk'ün de dediği gibij^ ° *""'" " şeraiti ağır bir mütarekename i «E Türk Milietinin haysiyetli' M u s t a f a saSı Başkumzalanmış. Büyük harbin uzun I ve şerefli bir millet olarak yaşa. i 1 Tevsi edilmekte olan çimento (abrikalarımız için yeraltı ri eneleri zarfında miilet yorgun, masıdır. Bu es»s ancak lstik}?li m a n a a n ve Atu'ürk vapan bu okablosu ve ek malzemesi teklif İ3teme usulü ile satın alına'laydır. O'nun ufukların ardını caktır. jkeşfetmesi gerpek Vdntıcılığı ol2 Bu işe ait teklif isteme dosyası mesai saatleri dahilinde 50 |muştur. (2) lira mukabilinde Genel Müdürluğumuzden veya Galata, Mustala K >nıl SamsunJan APerşembe Pazarı. Güzel Izrnir Handaki tstanbul Alım ve masyaya doğru ilerlarKen, MjlM Satım Müdürluğumuzden temin edilebilir. Mücadele tarihimi/in (irernli ve3 Tekliflerin en geç 20/6/1964 günü saat 1700 ye kadar Genel sıkası olan 22 Ha^iran 1919 tarihMüdürlüğümüze verilmesi lâzımdır. Bu tarihten sonra veli Amasya Tamimind^ Çağdaş riien teklider nazarı itıbara alınmıyacaktır. Türk Devletinin kesin prensibini 4 Lüzumlu doviz Şirketimizce temin edilecektir. ortaya koymuştur: Memleketi yine 5 Şirketimiz malzemeyi satın alıp almamakta veya dllediğınve sadece Hillstin azmi ve kar^ıı den almakta serbesttir. kurtaracaktır. i PİVALE HAKARNASU TEKLI? ILANI Kemerburgaz, Goktürk köyünde Asiında bngün Adalet Partisi memlekette şikâyetleri sömübir ailenin dört ferdi, yedikleri çen bir toplnluk halindedir. Şikâyetlerin yogunlngu gün geçtik yemekten zehirlenmişlerdir. Vasfi çe artmakta Halk Partisinin olumsuz davranısları ortada ye Kıvrak'ın pişirdiği yemekten Ama Adalet Partisi öylesine başıbozuk. öylesine gerçeklerden 5 yaşıodaki kızı Meliha, 6 yaşınuzak, bir acayiplik içinde ki; bu başıbozuk toplulufun Türkiye 'daki oğlu Bülent, 2 yaşındaki Tü î de büyük o.y sayılariyle mubalefeti temsil etmesi gerçekten büiin yemekten kısa bir süre sonra i yük taJihsuliktir !.. fenalıif geçirmişlerdir. Aynı yemei ği yiyen anne de (enaUşmış ve j çocukları ile beraber tedaviieri ' [için bastaneyc yatırılmışUrdır. i wıl, Yemeklerin kalaysız kaptâ pf?irilj diği ve zehirlenmenin bu sebep>•«••••««•••: ten vukua geldiği anlaşılmıştır. ' • 4 kişi yemekten sehirlendi Işte bugüniü ve yarınki rejiraimizin amaçları ve gelişme yönü de; 19 Mayıs 1819 d:ı çıkılaa ^illi Hâkimiyet ve Den.akrasi yclunun devammdan başka bir çey aeğildir. Kimden gelirse gelsin âksine bir görüş va davranıs «19 Mayıs.a karşı gaflet, rtalâiet ve hattâ ihanettir. (Basın: 8324 • A. 4856/5614) DOGAN Almanyaya Muntazanı hat Devlet Otobüslerinin qrtağı Olan (2) T.Z. Tunaya, Devrim H»reketleri içinde Atatürk ve Ataü ^ Jst. 1964 j . 8 ye 34. ı s. ı veie (1) Büyük Nutuk, tst. 1960 Cilt TEŞEKKÜR Ebediyete intikali bizlere dayanılması güç acı veren oğlumuz ŞÜKRÜ BORNOVAU'nm ölümü dokyısiyle akraba, dost ve arkadaslarjmızın cenazeye istirak etmek, ziyaretimize gelmek, telefon etmek, çelenk, telgraf ve mektup göndermek sureüyle esirgemedikleri sıcak alâka, büyük kaybımızın tek tesellisi olmuştur. Kendüerine minnet ve şükranlaruınzın duyurulmasını saym gazetenizden rica ederiz. BORNOVA1J AILESİ ''«•••«•«•ı Yağışlı ve rüzgârh geçecek Doğa Karadeniz bölgesinin Do| u kesimleri ile Batı K»radeni» ve Marmara bölgeleri çok bulutlu ve a,ra «ıra yafrnnrlu, E$e bölgesi parçalı bulutln, akşam saatlerinden itibaren çok bulutln ve yer yer yağıslı, diğer bötgcler parçalı bulutlu geçeceUtir. Hava sıcaklıklan diine nazaran Marmara ve Ege'de deiişmiyecek di|er bölgelerde biraz artacaktır. Rüzçârlar Marmarada Ku zey, difer bölgelerde Güney ve Batı yönlerden taafif olarak eseŞEHRİMtZDE Şehrimizde hava bugün kapah fakat yağmursuz geçecektır. Isı en yüksek 17. en düşük 10 derece ola caktır. BOSFOR TÜRİZM* BİLET SATIŞ Cumhuriyet 5630 1964 65 öğretim yılı için Robert Kolsjin Lise Bölümünün Hazırlık ve 1. tınıfları ile Yüksek Kısmının Fen ve Yabancı Diller, İş İdaresi ve İktisat ve Mühendislik Bolümleri (Kız ve Erkek) Hazırlık ve asli sınıflarına imtihanla yeniden öğrenci ahnacaktır. Giriş imtihanları 3, 4. 6 Temmuz 1964 günlerinde Ankara. İzmir, Mersin, Samsun ve İstanbulda Robert Kolejde yapJacakfır. İratihanlara katılmak istiyenlerin kayıtUtnoı en geç. 15 Haziran 1964 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Fazla biigi edinmek için Ka.yıt İ$leri Âmirliği, Robert Kolej. P. K. 8, Bebek İstanbul sdresine müracaat Ş edilmesi rica olunur. •«•••••••••••••>••••••••••••••••»•• • ROBERT KOLFJ ISTANBUL AMERIKAN KOLEJl Tuvaleili yatar koltuklu, revirli otobusler her ha/U muntazam seferlcrinde T.P.,\.O. nun uMün kalileli akaryakıtını kullaııınaUtadır MERKEZ; Taksin» Opera yanı Tcl: 48 51 51 ANKARAÎ Atatürk Bulvarı Tel: 12 58 71 12 86 69 Mayıs 19 Muharrem IZMİR; Turist Seyahat Tel: 32553 5.37Ü3.10 17.07j20.23 22.16 3.29 5631 Bu muazzam eser BUGÜN çıkan 1 / ncı fasikülle •O tamamlandı. ATLASLI COĞRAFYA ANStKLOPEDİSt 27X33 ebadmdadır 125 adet 8 renkli harita 117 adet 4 renkli ofset baskt resim 102 devlete ait her türlU istatistik bilffi 360 şayfahk büyük eser CİLTLİ FİAT1 §0 LİRA Lüks cilt kapakları 10 liradır. eyın. her iş yerinin her fırsatta faydalanacağı bu eser veya cilt kapakları ÖDEMELİ gönderilir. ARKIN KİTABEVİ İSTANBUL (Reklâmcılık: 1804) 5627 ALMAN MUTEHASSISLAHININ NEZAHETİNÜÇ DOĞAN LÂSTİK FABRİKASINDA KAPLANAN LÂSTİKLER YENİSİ KADAR GARANTİLİ KİLOMETRE YAPAR. f L»vept karsısı İSTANBUL Tel: 27 39 59 Üâncüık 1705620 BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY AYLÂKLAR 183 184 sünüyordu. «Qtursnn!» Ama Muammer durumu anladı: Sen ışıkta uyuyamazsın, dedi karısına, elektriği kapatayım. Ve kalktı. elektriği kapattı. sonra yine ftki yerfne oturup rakısını içmeye, düşünmcye daldı. Muammer o gece hiç uyumamıştı; ertesi sabah dogru bapasının odasına gitti. Galip Bey, bir gün önce gefirdifi kriıin yorfunluğu içinde oldugrından yataktan kalkmamutı. Ba.ba ognl yine uzun uzun konustular. Bu konuşma sonunda, Muammer gidip bir daktor getirdi. Doktor hastanın ya.nında epey kaldı vc çıkarken: Durumu ciddidir, dedi. Ev halkı. hastaya karşı. eskisi gibi ilgisizdi. Yalnız Dündar Bey kahvaltıdan sonra Galip Beyin yanına geldi. Ona bir takıra eski hikâyeler anlattı ve şafcaisstı. Bq arada Mnammeı. büyükanneıini bnldu, ona kadını sasırtan sorular sordu: Para durumumnz nedir? ded^i. Leman Hanım yalnız ondan de|il, kimseden höyle sorular işitmiye alışmadığı için kendi işlerine karı*ma sa.ydi b«nu. San,a ne? Diye payladı torununu. Fakat bu «ler, kolayca başından savamadı. Muammer: Bilelim diye soruy«ru.m. dedi. fti!<»*k hakkımızdır ş^nınm. Si? arlık yaşlandınız anneanne. bu vükii tek basınıza. taşıyim^z»ınız. Vazgeçin bu inattan. Yaslı kadın: • • Bak bak bak diye gülümsedi. Ev tr 4YUHUR 185 dans öğretmeni olmiış» diye alay etferlerdi beııimle. Bunun ne demek oldufunu anhyamadımdı önceleri. Ama sonra sonra dokunmaya başladı bana, çok üzüldüro bo yüıden. Başta babam, bütün evdekilerden sogudnm. Hepsini düsman şibi görmiye başladim. Zamanla azaldı üzüntülerim, nnnttum çocukluktaki o amlan. Ama, demin senin de dediŞin gibi. babama bir türlü ısınamadım. Hep uzak sördüm onu kendime. uzak durdum ondan. Muammer sustn, rakısını yndumladı. £y\â, onun saçlarım oksuyordu. Bn akşam her seyi anlattı adamcağız . Demek doğru imiş! Hayır Aylâ, doğru değilmiş. Annem yenıin etmis babama son nefesinde. çocuk senindir demis. Babam da o yüzden kalmış bu evde. «Toksa kalır mıydım?» dedi bana. «Bofjnnlerde nöbetler sıkla.ştı. sana bunn anlatmak zorunu dnydnm. Ben ölürsem gerçeçi sana anlatacak kimsr kalmaz. benden öjren!» dedi. Gerçi annem. babamı hiç sevmemiş... Bunu saklamıyor babam da... «Ama o herifi de sevdiğine hiç inanmadım,» diyor. «Çocuk çibiydi annen..» diyor. Bn sözleri söyledikten sonra Muammer sustıı, rakısını içti ve artık hiç ağzını açmadı. Aylâ da onu daha çok konuşturmak için çabalamadı. Öfreneceğini öğrenmişti. Yatmıyacak ınısın? Diyp sordu valnız. Muammer: Hayır, dedi. sen yat!. Aylâ yattı. bir süre ıs^ktan uvuyamadl. Ama o çece kocasına karısmak istemiyprdu. «Kırk yılda bir olur bu gibi şeyler..» diye dü kefi olmuş da bana akıl ö|retiy«r. Ayol senin aszın süt koknyor daha, ne anlarsın sen ev idaresinden? Hadi git işine! Ben sağken kimse işime karışamaz benim, anladın mı? Üzümnnü ye de bağını sorma. Sonra da: Hem bu sabah nereden çıktı bu böyle birdenbire? diye sordu. Bugüne kadar değirmenin suyu nereden geliyor diye merak ettiğin yoktu. Rüya mı çördiin, yoksa gelin hanım mı yolladı seni?. Hayır, dedi Muammer, Ayli'nın bir şeyden haberi yok. Y» senin neden haberin varmı» bakalım? M^ammer yutknndu, önüne baktı, cevap vermeden uzaklaştı Leman Hanımın yamndan. Galip Bey üç gün sonra öldii. Sa>ahlevin •nun odaaına ilk firen Dündar Bey, adamı yeni bir ttriz içinde bayılmış sandı. ama yanına gidinee ölmüş oldufunu çördü. «Zavallı!» dedi basucunda. Sonra $idip ötekilere haber verdi. Ev halkı o sırada kahvaltı maıasındaydılar. İlk kanuşan Leman Hanım oldu: Nereye jömülecek? diye sordu. Herkes so|nkkanlı İdi. Muammer: KaraeaahmeUc ye ^ * Leman Hanım: d.iyt söylendi. Bu Demek hşzırlamış b.aba p|nl da *a Ur. ne hikmets* Cenaze tr**»İ ?ün t z«r basınd.» ev h^lkın^an başka, W ile bif ka,ç djlençi vardı. o kadar... nqnfijjt Ltman Hanım: (Arkan rmrl PROF. NİMBUS'UN IV1ACERALARI: Sablbl NAZtME NADİ Genel Vayın MüdürU Cumhunyet Sayısı SeneUlt 40 08 ECVET <3ÜRESİN Ya t»lerlnl HUeo Idare eden Sorumlo Mudür: VECDt KIZILDEMtR Gazetemlz* gönde Men yazolat kpoulsun. konulmtuıı^ t^d» edllm«X* " " m«»uilyeT t»bui olunAboiM n uln tsi«xı tcio urfiD U«tüae fAbnne» vty* «ll*n Sarvlsı» Kaydının kooauıı Unmdır. ANKAKA AtatUrb Bulvarı rcneı AD YtMtüHl Telelon l 12 İ5 44. 12 O<t 20. 25 Kuruş 13 O «a. 17 %i 35 M Türkly» Harlcl U r a Kr. U r a Kr. * İLl.KHl fatlb 7S.OO, 150O0 N« « 80.00 4400 Mfv<i»nı t o ı r n . riam ADANA IVlKtoD «SM Bu gazete. BASIN AHLAK VASASINA uymayı Mahhüi e t m ı ş u ı 3 •k UM Basan ve Vayan CTJMHUR1YE1 T. Matbaacılık A. 8. ve Cagalnglu BaLkevi Sokak No. 3941
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog