Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKI'YEVBANKASI Kü/tıır* Yayınlan •Vçıklamalı, Notlu, Turk Parası Kıymetını Koruma Mevzuatı" serısınden Görünmeyen Muameleler (Hızmetier, Dış Sevahatler) \e Bedelsiz İthalât )*zan ttiien Erhan Bener AnılYayınevı ( i s t . Vılayetı karjısı) 41. yıl soyı 14293 umhuriyet KURUCUSU: l'UNUS NADİ TelgraJ ve mektup adresı; Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlaı: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım. Kullandfm. Şeğendim ve duyurmak ıstenm Sa!ı 19 Mayıs 1964 •• nakîki "JOB" açık altın rengindedır Miiiî Güveniik I Gumuşpala: hıç kımse Kumiu dünİAP'nin ktidarı almasın |= , Genel Başkan *ntuvaffakıyetin •şartım kü. • • • * • « « • « « ^ « = Kuvvetlerin 30 günlük « ' stokları görüşüldü E s ÇMK partııerıtı AP ııe bırleşmesıne bağlıyor jj E = ' ™ • • • •• Başkanhk == zir cereyanlarla gericilik olayları v e Silâhlı f l lltinillllHllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIHIHJİ /% •• I //l • ! • 3$aattopiandı(mâni o amıyacak,, Ankara, 18 (Cumhurıvet Teleks) Mıln Guvenlı^ Kurulu Dugun Basoakan ! . • met tnonu nun başkanhğın da uç saat de\am eden bıı toplantı yapmıştır. Saat 10 da ba«lıjan toplatı tıva Genelkurmav Başkanı Orgeneral Ce\det Suna\, Kara Kuvvetlerı Kumandanı Orgeneral Alı Ke,kıneı Denız Kuvvetleıı Kumanda nı Oramıral Necdet Uran. Hava Kuvvetlerı KumanddZZZ Arkası Sa 7, NU. 1 dc Samsun, 18 (Telefonla) 7 hazııanda vapılatak Senato seçımlerı ıçın gezıj e çıkan AP Genel Bakanı Ragıp Gumuşpala, dun ak*am «aat 21 rle ^ehnmıze gelmıstır Partı bınasında, partıhlerle vaptıgı sohbet toplantiMnda, sozlerıne, gosterılen ılgıve tesekkuıle ba^lıvan Gumuşpala, «Bugun vatan sathında 19 Majıs Kuvayı Mıllıve ruhu hâkımdır Ve bunun \ eni bır tezahuru, 7 hazıranda bırlık ve berabeılık ıçınde sandık ba^ına gıtmekle tekrar tah^kkuk edecektır> demıştır AP Genel Baskanı daha sonra CHP\e deqınmış ve şunları sovlemıstır • «7 hazıran gunu sandık basına gıderek oylaıınızı partımıze vermekle CHP'nın tahakkum, tazvık ve mutegalhbe ruhunu yıkarak Arkası Sa. 7, Su. 4 de Barış Kuvveti Türk rehinelerin yanna kadar iadesini istedi Kum Hukumetın. muhtemel bır Turk (ikarmasuıa karsı torpıdo hotlar ve avcı uçakları gıbı afır sılâhların «tatın alınmaM ıcın ısmı açıklanmıvan bazı ulkrlerle muzakerelere başladığı açıklandı Lefkoşe, 18 (a.a. A.P.) Bır leçmıs Mılletler Barıç Kuvveti yetkıhleri, Magosa olavlarmdan. sonra Rumların kaçırdığı 32 Turkun çarsamba gunune kadar serbest bırakılması ıçın buvuk gavret *arfetmektedırler Ote vandan Rumların kontrolun da bulunan Kıbrı» radvosu 14 maMsta Lefkoşe Ha\a Alanına ınmıs Arkası Sa 7, Su. 1 d e CKMP, CHP ve AP li idarecilere çatan bir beyanname yayınladı Ankara 18, (Camhurıvet Teleks) Bugun vavınlanan CKMP " secım bev annamesın . de, memlekette ıslerın voluna çırebılmesı ıçın ıhtılahn yeterh bır çar° olmadığının tecrube ıle anlasıldıgı, 5 vılhk kalkınma planından da olumlu sunuçlar ahnmadıeı belırtılerek Reslm Kalogeropulo"! ATİN \ CHP ıle AP vonetıcelerıne sıdKongolu memur. Atina Hava Alanında Başbakanı Adulanın neden (ietle çatılmakta «Yenı bır çıdı^e ve tatbıkata sahıp ,CKMP ıdareM gelmedigini izah ederken. Papandreu. ofkesini gizliyemijor mılletı ıçmde bulunduğü çıkmaz. dan kurfarafckUır» jdenılırıçktedır. Seçım b'\ annamesınd? ozetle şı: hususlar \er almaktadır 1 Eskı usulierın. t?blıkeh temavulleıın kohne bır zıhnıvetıtı pvırı oîan CHP ve AH nın ıdaıe de yer decıstırmelerı h'.ç bır şevı halletmıvecektır S^dece ıkı huiu. met kampı mueadelede \er degı^t'rmis olacaktır Arkası Sa. 7. Sıi 3 de MP nin Yüksek Seçim Kurulunun aldığı k a r a r a itirazı reddedildi tsparta \ t Artviıı fl Seçım Knrulları kararı uzerine, M. ı P. nin lam tcşkılâllı il sayısı 11 e dü'tu "' Atinada skandal yaratan bir sürpriz «.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllj MAYIS 45 yıl sehrımız CHP teskılatı tarafından j Lefkose 18 (a.a. A.P. Radvo) tına Hava Alanında bando ve ıhtı venın başına kadar gelen Yunan duzenlenen kapalı valon toplantıram kıtaları ıle Kongo Başbakanı Basbakamna derdını anlatmağa ça'Bugun Lefkosede Bırlesmı^ Mıllet Adulavı ıkı saat bekhven Basba lışmıştır. Budan sonra sevımlı si «ında bır konusma vapan e=kı Basler Barıs Kuvvetınden bıı a'ker ~ Arkası Sa. 7. Sü 3 de kan Papandreu, dıplomatık çevreı Arkası Sa. 7. Sü. 3 de ıle Kıbrish bıı Rum kızının nışan lerde skandal jaratan bır surprız Arkabi Sa. 7, Su. 2 de le kaısılanm^tır. Roma dan gelmesı beklenen A duia, aılesmden bırınm hastalanması uzerine doğıu memleketının ba^kentı Ehzabethv ılle e uçmu= ' tur Adula, Atmaja da maıvetındekı memurlardan bııını gondermevı ıhmal etmemıstır Soz konusu Kongolu memur uçağm kapısı açıidığı zaman karsılastığı man zaradan donup kalmjstır. Bır taraftan Başbakan Papandreu ıle Saıav mabeyıncısı uçaga doğru ılerlerken, ıhtıram kıtası da selam resmını ıfava hazırlanıvordu. Nıha Barış Kuvvetine Kongo Başbakanı Adula Atinaya gelmeyip bir Feyzîoğlu mensup bir asker yardımcısını gönderince, Papandreu'nun Hava AlaGümüşpalaYa nında iki saat beklemesi boşa gitti Kıbrısla bir Rum cevap verdi 18 (özel muhabırimizden) kızıyla nişanlandı Atina,haftanın sonlarına doğru Avet memur tıtrek adımlarla uçağın Burdur 18 (Telefonla) Bugun Bu merdıvenlennden ınmış ve merdı Başbakanı beklerken bir memur çıkageldi Ankara, 18 (Cumhumet Teleks) Mıllet Partısının Cumhurıjet Senatosu seçımlerındekı ıl saviMnın on beşten a«ağı dusmeM sebebıvle Yuk^ek Seçım Kurulunca bu pprtmın ^eçıme kdtıima har.kının kalktığmd dan alıı.an karar karsmn la M P. Genel Başkanı O^man Bolukbaşı bugun bır açiKİam.i > apmıştır Bolukba<u'nın açıklamösı Arkası Sa. 7, Sü. 4 de j ' notları Gençlik ve Spor Bayramı bütün yurtta kutlanıyor Gençlik teşekkülleri yayınladıkları bildirilerde, «Bayrama üzüntü ile giriyoruz» dediler Universite ve yüksek okullara girişte tek sınav usulü kondu Test usulü sınavlar bütün öğretim müesseselerinde aynı gün yapılacak, kayıtlar 20 mayısta başlayıp 20 haziran akşamı sona erecek Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Unıversıtelerarası Gıri5 Sınav ı Komısyonunca ahnan bır karar gereğınce bu yıl unıversıtelere gırecek oğrencıler ıçın tek sınav vapılacaktır. Bu sınav 98 fakulte juksek okul ve bolumu kapsamaktadır. Ahnacak oğrencı savısı ıse İ9367 dır. Istanbul Teknık Unıveısıtesı ıle Orta Doğu Teknık Unıversıtesı ıçın ayrı sınavlar duzenlenecektır Ünıversıteye gırış sınav larına kayıtlar 20 mayıs çarsamba gunu ba^lıyacak, 20 hazıran tarıhınde sona erecektır. Kajıtlar mektupla yapılacaktır. Kayıt ıçın, matbu muracaat formu, 75 lıra ımtıhan harcı ıle ustunde adayın adre«ı ve 50 kurusluk pul bulunan mektup zaıfı yeterlıdır. Tek sjnavın kapsamına gıren kurumlar sunlardır : Arkası Sa. 7, Su. 2 de 19 Mayıs 1919 da doğanlar bugun kırkbes vasında. Demek ki, da E ha scencıvle. daha vaslısıvle, 19 Mavıs 1919 u vasanııs veva E vasamamıslarıv le Atatürkcu kusakların ısbasında bulnnması Z ve O'nun ızınde vurumeUte olması gerek. Ovsa gordüğumuz Z manzara hiç de nazari plândakı dusuncelere uvmnvor. Ata E türk kusakları ısbasında. fakat Turkıve sunbeçiın çerçek = Atatürkçülükten avrılmakta. buna karsılık Atatürkçülük gıt = çıde bir doğma haline çetinlmektedır. 19 Mavısla baslıvan E iki taraflı kurtnlns savaeını her vıl kutluvor, bavr*n ediyo z ruz. Seneler birbirinı kovalıror. Goz açıp kapamadan kırkbes E yıl elli vıl olacak. Ama bu vılların Türkiyenın o zaman de Z ğismis kaderini Ataturk'ün volnnda devam ettirdiğini ileri sü z rebilir mıviz? E Türkıyede 45 yıl sonra gerı akımlar meselesi yıne birinci plâna Z çıkm's, ıktisadi knrtnlns savasını devam ettirmesi gereken z meınlekct bır vandan çerive donüsün takipçileriyle karsısın Z dakiler arasında sureçelen mücadelenin sarsıntılan içinde sal = lanıp duruvor. öte vandan sekillentnıs knvvetlerin ters yöne E dosru suruklememesi için direnmeğe calısıvor. 1964 ün küçül E mus dııııvasında Turkıve bu noktadadır. E 19 Majıs Gençlik ve Spor Bavmı butun jurtta olduğu gıbı şehrımızde de buyuk bır torenle kutlanacaktır. Hazırlanan programa gore; cad deler ve meydanlar bajraK ve do vızlerle. resmi, ozel butun bına*lar ıle tasıtlar flâma ve bavrakj laria donatılacak, gece çehır ışıkr Arkası Sa. 7, Sü. 5 de J Kadın ve Moda Genç kızlar istiyorlar en çok np • Efıtımi zor çocuklar o •k Genç kız modası o • Soroptimist Istanbul ve 8 civar îlde ete boykot için: faafiyele gecildi Sehrımizde olduğu gıbi civar vı>! Ancak esefle «iovlivelım ki, bn nokta bile belki önümüzdeki yıl E lâyetlerde de et fıyatlarının her' veva vıllarda bize kendisini aratacak ve belki 1964 mayısının Ş gün anormal bir s^kılde artması ortamını dahı hasretle anacaçız. Zira bnlnndnğnmnz noktada Z karsısmda Turkıje îsçi Sendıka. zemınin kaydığı açıkca hissedilivor. Denilebilir ki. karamsar z lan Konfederasyonu Bırıncı Bolge acıdan bakıldıgı zaman elbette bövle çörülür. tste çok par Z Temsilcıliğı tstanbul ve civar 8 tilı rejim, iste demokrasi, iste proşram, iste genç knsaklar ve • komsu vılâyette ete bovkot edıliste dünvadaki mevkiimiz.. Artık Türkive veniden geriye Z mesi kararım almıstır Önumur Arkası Sa. 7. Sü. 3 de dönük bır memleket haline gelebilir, veniden 1919 un ortamı E na girehilir mı" Süphesiz girmez ve dünvanın bugünkü sart Z lan içinde memleketi veniden sömiirçe savasına mecbnr bı Ş rakacak nedenlerın ortaya çıkacağı düsünülemez. Ama, bizim E so\lemek ıstediğimiz ve defalarca tekrarladıgımız mesele o = deeil.. îirminci asrın ikinei vansında Türkive, Atatürk'ün z basladlfı ıktisadi knrtulus savasını devam ettirmek ve süratle E bn savası kazanmak zornnda. Türkive dıs dünvada, 1923 ten ~ sonraki verini tekrar almak zorunda. kısacası Türkive, halkı E Uğur Fılım sahıbı Memduh l't. nı, isbîrligi vaptıgı memleketlerin halkı çibı, ınsanca yasama z un çoeuk jıldız Zeynep Değırmeıı düzeyine eetirmek, toplumda denge knrmak zornnda. Bütün E cıoğlu (Avsecıki alevhıne açtığı bnnlar. klâsik siyasal bir demokrasi düzeni içinde olacak. = tazmmat dâvası dun sonuçlanmi";! Bütün bunlar, iki vakası bir arava getirilemiven bütçeve ye z tır 1962 vıhnda Şırk^tle bır anlai.' ni kavnaklar bulmak icin sarfedilen cabalara çelme atılan = rna vapan ve bılâhare bu anla<; j bir ortamda olacak. Bütün bunlar, gerıve ve doğuva dönük Z r"ava uvmavıp fılim cevırmekte?ı akımların srıttıkçe ajır bastığı bir toplumda olacak.. = vazgeçen Ze nep Değırmencıoglı alevhinç açılan 200 bin lıralık taz 1964 ün bizı çcfirdiği nokta iste budur. Ve karamsarlık herhalde ~ nıınat dâvası bır ceîse nnce bıtrriıt> zorakı veja kasıtlı değIldır. = bulunuvordu Dun 1 Aslıye Hıı |kuk Mahkeme<ii Av^pcık ı davrın Ecvet GÜRESİN E smdan sııclu hıılm ı^ ve 51) bin lıro 'azmınat odemeğe mahkum etmı«Mllllll lllllllllllll|||||IIIIIIIIIUIM*niWlilllllllllilllllllllllllllllllllllllll!'. Karşıyakanın meşhur kadın berberi Almanyada dükkân açmak istiyor... (Yazısmı 6 ncı sahifemizde bulacaksınız) Bugütı 5* Sahifemizde i Ayşecik, 50 bin lira tazmina! ödemeye mahkum oidu ür. Aüıidujdja ışçılerle dulu Ircn, dun Snkctıdeu baıeket edeıkcn. Ankara. 18 (Cumhuriv et TeleksJ çecen vıl olduğu gıbı, ellcnnde Ankara ve Istanbulda kok ko kok karnesı bulunmuan aıleîere muru dağıtımma 20 maııs çar^am bu jıl da bır mıktar komur venleba gununden ı*ıbaren bdslanatak cek, •sırndıve kadar muracaatta buve beyannamelı vatanda=lar bu !unmı\anlar da muhtarlıklardan lundukları verleıdekı depolardan aıle reı=ı bulunduguna daır belge kok komurlerını alabıleceklerdır. aldıkHıı takdırde, bır vıla mahEu konu ıle ılgıh olarak bır acık *u"! olmak uzere kok komuru dayapan Komur Satış ve Tevzı cıtımından jararlanabileceklerdır Muessesesı Muduru Fahrı Goksar Bu «ekıldekı serbest komur dağıtınınıdan vararlanacak vatanriaslaTJ. ıkhm >;artları da gozonunde bulurdurularak, Istanbul'da yarım, \nkara'da ıse bırer ton verıîecektır Dun ozel bır tıenle 831 ki"=ı riaha <~Ue vandan komurlerinı sıralaBatı Almınıavs c«ni~r*l"»sfır nnce almak ]<iti'cnlrun bu (Devarnı Sa. 7. Sü. 3, de) arzuları jerıne getınlecektır. Hic kok köıtıürü alntaıtıış olanlara yarım ile bir ton arasında köıttür verilecek Almanycıya giden ışçiler orosında imamlaı da var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog