Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

DE TAYEVEVİ SARI KİTAPLABINm İKİNCİSİNİ ÖVÜNEREK SUNAR: SARTRE Yazarlığı ve Felsefesi İris Murdoch'dan. Çeviren; S. Hiljv «Sartre üzerine, onun çağııruzdakî önemi üzerine yazümış eserlerin en yan tutmıyanı, en yararlısı bu kitap; bence.» Wallace Fowlie. (5 lira). De Yayınevi; Vilâyet ban: kat 2, Cağaloğfa Dâncılık 4425557 41. yı! sayı 14292 u m h u rivet KURUCÜSÜ: niKVSNADt Telgraf v e mektup adresi: C u m h u r i y e t Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Aldnn, KuIlandım.Beğendim Pazartesi 18 Mayıs 1964 riikiki "JOB" eçık ettın rengindedlr • • * Atina, 17 (özel muhabirimiı bil dudu yakınlannda cereyan ettıği dirlyor) Bugünkü Yunan gaze ısrarla belirtilmektedir. Bir bayram havası içinde gazeteleri Batı Trakyanın Tiirk hududuna yakın bir bölgesinde Yunan teler tarafından verjlen bu lıabeSilâhlı Kuvvetlerinin büyük çapta rin, hâdise haline sokulmak için manevralara başlamış olduklarını büyük gayretler sarfedildiği gözAdalet Partili hatipler seçim den kaçmamaktadır. bildirmektedirler. karopanyalarını •si}asi af» sioganı £< 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f J ıııımıııtıui Büyük manşetlerle verilen haıle açmışlardır. Dün îstanbulun geberlere göre, bu tatbikata Yunan cekondu mahallesi Zeytinburnu 1 inci Ordusuna mensup kara birUçe kongresinde yapılan ilk seçim likleri ile zırlılı tugaylar ve 28 inkonuşmalarında adaylar ve parti cı hava taktik kuvvetleri katılmak ıleri gelenleri umumiyetle siyasi tadırlar. af konusundan bahsetmişlerdir. Konuşmasiyle, A.P. nin şehrimizYunan ordu birlikleri tarafından deki seçim kampanyasını açan tl yapılan bu tatbikatın ne kadar sü~, E$leri kaçınlan Tiirk kadtniarı, Gnl. Gyani ile konuşurlarken Başkanı Nuri Eroğan, C.HJVye receği hakkında herbangi bir bilgi Afyon, 17 (Tclefonla) Buşun çattıktan sonra sözü af konusuna Ratip Tahir Burak, CHP nin Mecidiyekoyünde tertip verilmemegine rağmen, Tiirk bu (spartaya eitmekte olan Turijm Arkası Sa. 7, Sö. l d e Ankara, 17 (ajı.) Yüksek = toplantıda koııuşurken. ve Tanıtma Bakanı Ali Ihsan GöSeçim Kurulundan bildirı! S Süş Afyonda Kıbrısla ilgili bir roi?tir : S <oruya verdiği cevapta 'Mutlaka M.P.'nin Cumhuriyet Sena ~ başarıya ulaşacağız. Emrivakilere IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII tosu üyelerinin üçte birinin S karsı hazırlıklıyız» demiştir. yenilenmesine ilişkin secim S Bakan Kıbrıs konu?unda daha ler için aday gösterdıği se S sonra çuniarı söylemiştir: çim çevresi sayısı 15'ten aşa s IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHII1I Gerekirse andlaşmaların biğı düstügünden adı geçen ~ ' İstanbul teşkilâtı tarafından verilen cevapta beze tanıdığı hakları partinm bu seçimiere katua =j Kamu oyunu oyalamaya calısan Papandreu'nun, Batılı müttefiklerin reddüt etmiyeceğiz.kullanmakta teyannamenin demagoji ö rneği olduğu belirtiliyor Biraz uzun o J mıyacağına Yüksek Seçim S ' Arkası Sa. 7. Sü. 2 de IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIiniMIIIIHII Adalet Partisinin Seçim Beyan liğının 27 Mayıstan sonıa kaliteli 17 5/19M «ünü ve =! bildiriliyor 1322 sayı ile karar verilmi? S baskısiyle Türkiye ile Kıbrıs için müzakere masasmstoturacağı £ ' Atina, 17 (öael mohabirimiz bilnnmfiıdeki Senate ftçim namesini cevaplandıran C.HJ". ts bir muhalefetten mahrum oluşıı = tir. bulunduğunu ortaya koymuştur» = leri için propaganda kam tanbul teşkilâtı sözcüsü, bu beyanDurum ilfililere,duyurulur. S diriyor) Türk Yunan raeselelepanyası dünden itibaren naraenin taze bir demagoji örneği demiştir. HnHnuiinniiıııııunitMUi.iu.ııı? r l v e K l b r l s *onusui>d« Ank.ra iie • r Arkası Sa. 7, Sü. * ıle başlamıştır. Her parti yer olduğunu söylemiştir. Sözcü, cTürAtina arasında ikili görüsm«l«r yap:lacagına dair verilen haber dipyer toplantılar tertipliye. kiyenin içerde ve dışarda karsısınfi \ da bulunduju an a dâvalar dururetk, ve bu toplantılarda, sözeüleri jlomatik çevr#lerrie aljka ile> kar?ıllanmıştır. diledikleri sibi konuşacaklardır. ken, A.P. nin seçim beyannamesi J l d J Papandreu ve Kostopulos'un ihKanun çerçevesi içinde kaldıkea, adı altında halkoyuna benimseti tiyatlı beyanlarına rağmen NATO' bana kinnenin bir diye«efi «la. mek istediği sözde meselelerle | memleketimizin en büyük t t l i h j i j nun «ldığı karardan sonra Bafbs* Aiftalt, tan^^BFİBritıteag »a**»pıiacak Wr yuvarlnk yan, memleket «apında, genis bir demagoji havası, ardı arası kesilfansa JtöBrferansına yanaşacakları meden, bâlâ devam ediyor. Par. ı beiirtibnekte, önce böyle bir gö1 lâmento başrünkü sekliyle kursi Arkası Sa. 7. Sü. 3 de dnfandanberi muhalefet psrtile•v rinden hiç bir ilmi, hattâ sadece mantıkî, bir tenkid sözfi doymadık. Gerek Meclis kürsülerinde, perek parti sözcülerinin basna akseden hevanlannda, daima «bal. Gelecek ay yapılacak olan Se| kın hostına gider» düsüncesi hfinato seçimleriyle ilgili olarak Cum I kim olmakladır. Tani «oy avcılıfı» huriyet Halk Partisi tarafından | dedifimiz zihniyet. Oysa, siyasî Îstanbulun mubtelif mıntakalann I partilerin esas vazifesi, memleket da düzenlenen 8 kapalı salon top: meseleleri etrafında, yalnız halkın Arkası Sa. 7, Sü. 6 da E$leri, Ruuılar tarafından kaçmlan Kıbnslı Türk kadınları boşnna gitmek degil, ayni zaraan! da halkı da uyarmak olmalıdır. Koalisyon bükümetlerinin ieraa19 Mayıs Gençlik ve Spor Baytında, veya, Biiyük Meclise snndaramı yarın bütün yurtta yapılacak fcu kannn tasarıiannda, eksik ve ; torenlerle kutlanacaktır. hatalı taraflar bulnnmaz mı? Eli Ankarada bazırlanan programa bette bnluırar, ve elbette vardır.. i göre bayram, 1 mayıs pazartesi 8 An», bizira beklediğimiz, bnnlaAnkara, 17 (CumhnriyetTelekı) günü saat 12 den itibaren başlıyann möspet ve yapıcı bir mantıkla Cemal Giirse! i cak, caddeler belediyece bayrak ve rle alınmasıdır. Maalesef üç sene Cumhurbaşkanı I dövizlerle, resmi ve özel bütün dir memlekette böyle bir siyasî bugünkü gezisi sırasında kendisi ı binalar ile taşıtlar ve filâma ve davranış görülmemiştir, ve görfil. ile konuşan gazetecilerin «AP'nin seçim beyanTiamesinde siyasi afı bayrokîarla. bayramın mânasını mnyor. ! belirtecek şekilde süslenecek ve Üç senedir vergi kannnlanndan tan bahsediüyor ne dersiniz» şek! düzenlenecektir. toprak reformnna, plânlamadan, lindeki sorulanna, «Herken bir Ankara, 17 (CumhuriyetTelekjJ Bu tehlike iki noktada toplanhatlâ. Kıbrıs dâvasına kadar her türlü düşünür. Bu siyasilerin bileAyrıca, J8 ve 19 mayıs geceleri Plânlı Kalkınma Devrinin ikinci maktadır: TENİS MAÇINDA IRKÇrUK Oslo'da yapılmakta olan «Daceği iştir» demiştir. i*. pek kolay bir oy avcılıfina knrvis» kupası tenis maçlarında Norveç ve Güney Afrika arasında de şehir ışıklarla süslenecek, Mil yıhnın finansmanı konusunda bü 1 tç finansman, ban ediltnektedir. Halbnki bütün Gürsel otomobiliyle köskün bah k i çesinden "çTkarken^ halkla konuş i karşılaşmalar sırasında, Güney Afrikanm «aparteSd» müfrit ai lî Eğitim Müdürlüğü de okulların yük bir tehlikeyle karşı karşıya 2 Dış finansman, bnnlar ayrı ayrı birer memleket ah l r k kalındığı Maliye Bakanhğı ve Söz konusu yetkililerin belirtaleyhtarlığı politikasına karşı nümayişler yapılmıştır. Re donatılmasını s^ğlıyacaktır. meselesidir ve sadeee balkın hosn. muş ve yolda kendisine selâm ve I >' Atatürk'ün 19 Mayıı 1919 da Sam Devlet Plânlama Teşkilâtı yetkl tiklerine göre. Vergi Reform ve na çitmek için baltalanmamalıdır. ren {.ahısları yanına çağırarak he simde; maç sırasında Güney Afrikanın ırkçı politikasını takbih Norveçli gençler, polis tarafından götürülürken görülmektedir. Arkası Sa, 7. SS. 1 de lileri tarafından ifade edilmiştir. zamlannı öngören tasanlarm büt tyi isliyen bir demokraside. se tırlarını sormuştur. çe yılına nazaran üç ay gecikmesi çimler, balka memleket problem. ve iki aylık bir gecikmenin daha | Jerini anlatmak için en münagip muhtemel olması 1964 bütçesinin | bir vesile sayılır. Ne yank ki ynrsimdiden 400 milyon lira civanndnmnzda tersi orayor. Ankara 17. (Cumbnrivet da bir açık vereceğini göstermek Fakir köylünün ayağından ca. Teleks) Haziran ayında tedir. 153 milyqn liralık istikraz rıjını mı alacaksınız? » l ' .1 •' • I • " şeklindeki açıkla birlikte bu ra yapılacak seçimlerle ilgili o1 Ne dnrayorsnnnz? Türüyün. larak bir ay tâtile giren Cıırr kamm 553 milyon liraya ulaşacağı pidin. Kıbrısı alıp gelin, Hazar gölii kıyılan «Ş arkm Yalovası» oldu huriyet Senatosu ve Millet anlaşılmaktadır. tibi lâfiar. belki geniş kitleye Meclisinin gündeminde, iki Mâden (Elâzığ), 17 (a.a.) Bıı: I llgililerin belirttiklerine göre. bu hos çörünür, fakat bn meseleleri yıldan beri beklemekte olan yük Atatürk'ün 1937 yılında Mâj açık bütçe uygulaması sırasında i enine, beynna ve derinlifine besap tasarılar ile kanunlaşjıasındeni ziyareti sırasında vermiş ol| gelir tahminlerindeki yükseklik( etmek de|ildir. Btmlar vainız söydukları direktif bu yıl yerine geten doğacak açığın da eklenmesi | da g'rcikilmesi sebebiyl? 1064 îeyenin satasına faydalı olabilir. yılı bütçesinin geniş ölçiidr tirilmiş, Hazar Gölü kıyılan «!>ar ile daha da yükselecektir. j ama memlekete zarardan başka açık vermesine yol açacak kın Yalovası» olmuştur. birsey vermez. Büyük dâvalart cid. Bütçe gelir ve giderleri arasıni • lanjın tehlikesini önleVergi Kanunu tasanlan bu1937 yılında Hazar Gölü kıyıladiyetle göt önüne almayı. ve seçim da bir dengesizliğe yol açacak bu j mek için yeni bir eihaz lunmaktadır. rını gezen Atatürk, o zaman yaioplantılartndan faydalanarak haldurum şu ihtimalleri yaratacakbulnndu. Arkası Sa. 7. Sü. 3 de nındakilere «Burasmı Şark'ın Yaka pro?ram açısından izab etmetır: tova'sı yapmak lâzım» demiştiyi, her sivasî parti kendine bas. 1 Bu açığın açık Finansman •• Insan kanı kullanılarak * lıca şave telikki etmelidir. Arkası Sa. 7, Sü. « da (Emisyon) yoluyla kapatılması yapılan Tetanos serumn. Çok partili sistemin knmliiiaııdüsünülemediğinden yıl «sonunda daki ideal bndnr. Halka inandıjı Dışarda ne kadar Türk iş çisi var? Kocasını ad am etmek gayesiyle Av mecburi tasarrufa gidilecek ve •• Danışma Bürolan taribe * doirnyn ve hakikatleri anlatmsk. böylece carî harcamalarla birlikkansıyor. Temenni edelim M, bn seçim rupa'ya giden kadın Bir küçük dünya P ara... Para ve yine Para... Devamı S. 7, Sü. 5 te kampanyasında olsnn, seçmenlerle •• Bunn dnydnnaz mn? * temaslarda, bn noktalar samimiyetle ve ciddiyetle kontışiılsiın, l'şak 17, (Telefonla) Merkeze • Kırılmaz eam. 1946 danberi bnrran basretini çekibağlı Susuzviran köyü ilkokul ög yornz. PTT Hat Bakıcıları ve Dağıtıcıretmerff Ozar Semerci, nurcuîuk •k Böcekleri yok eden boya. jlan Cemiyetinin dünkü kongre.suçundan tevkif edilmiştır. CÜMHURİYET sinde konuşan PTT müvezzileri Sıvcılığp yapılan ihbarlnr'a. öe i türlü şikâyetlerde bulunmuşlar ve retmenın, köy kahvehanesınde h=ıl ikendileriyle ilgileniloıediğini beJca devamlı nurcuiuk propaaanri,)lirtmişlerdir. Konuşan müvezziler.«i yaptığı anlaşılmış ve evinde de den biri «Biz dağıtıcılar. haklarıyapılan. aramada kiiîliyetlı miktarmızı alamıyoruz. Her gün kırk kida nur risalesi ele geçirilmiştir. lometreden aşağı olmamak üzere Arkası Sa, 7. Sü. A de A. P. liler i n de siyasi af istediler Gümüşpala Tokatta dinleyici azhğmdan evvelce ilân edilen seçim konuşmasmı yapmadı Seçim propogandası hororetlenmeğe boşladı Yunan Ordusu Batı Trakyada Tflrk hududunda manevra yapıyor Atina gazeieleri büyük çaptaki askerî tatbikaia hava kuvveilerinin de katıldığını bildiriyor {Millet Partisi J i seçimlere | İ katılamıyor Göğüş, Mutlaka Kıbrıs'ta başarıya nlaşacağız» dedi ım CHP liler, ÂP nin seçim mücadelesi beyannamesine cevap verdi ve partiler Atina siyasî çevreleri hükümetin ikili Jgörüşmeye yanaşacağını berlirtiyoriar * * • CHP kongrelerinde AP nin tntmmı tenkid edildi Gürsel, AP beyonnamesindeki af için «bu siyasilerin bilecegi iştir» dedi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yarın bütün yurtta kutlonıyor Vergi refonn kanunlannın gecikmesi bütçede 553 milyonluk açık yaraîıyor Meclis gündeminde 100 den fazla kanun leklifi bulunuyor Bu durum yıl sonuna doğru yeni vergilerin getirilmesine yol açacak. İthalât hacminin kısılması muhtemel Âtatürk'iin 1937 de verdiği direktif yerine getirildi ILİM ve HAYAT PTT müvezzileri yıpranma zammı falep ediyorlar Âvrupa yolcusu îşçilerimiz orada ne yapmayı düşünüyor? Yılmoz Çetiner Bîr öğretmen nuıculuktan tevkîf edildi Eroğan 1 1 Başkanlığma adaYİığmı koynnYacak BUGÜN 5. Sahifenizde Adalet Partisi tstanbui İl 6sşIranı Avukat Nuri Eroğan'ın 20 ha zıran tarihinde yapılacak parti il kongresmde başkanhk için adaylığını koymıyacağı anlaşılmaktad'i. Psrtl yönetim kurulu önceiti îece yaptığı gizli toplantıd3 Nun Kroğana iki aylık bir iztn vermıştir. Buna göre Eroğan partinin 20 haziranda yapılacak İl Kongresinde hazır bulunamıyacak v« aday, llğını ds knvmıvsrjk'ır AP F^s 450 haneli bir mahallenin aitında bakır madeni bulundu Bu yüzden Maden kazasımn Arpa Meydaru mahallesinin evderi is^imlâk edilmeğe başlandj Xazısı 7 ncı »ahıfemizde i Bir kaatil daha idam edildi Arkası Sa. 7, Sü. 2rtci «Kocamı ya adam edeteğbn, ya da geri getireceğim» diyen Siha Akbulut (ŞSİHR) scyyar satıciftan. afmanrayı üç ayda oğTetip. lö gıiade sökHiren kitap alan Uriler. (lazısj ü ncı «ay/aflaj I Salihli 17, (Telefonla) 3 yıl once Sarıgöl ilçesinin Cîök köyünde amcasının kızı 14 yaşındaki Sul tan Bozkurfun ırzına zorla geçtik ttn sonra kayışla ağaca asarak öldüren 31 yasındaki Süleyman Boz kurt, bueün sabaha karşı Salihli Cczaevinde asılmıjtır. tdam sırasıiıda kastilin yakınlanndaii kim» se bulunmamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog