Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇruJn Beklenen Büyük Tarih! Romanı ŞANLI KAOIRGALAR Yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışi|ı altında ysmlan bu büyük romanda Akdenizc san veren Türk denizcilerinin kahramanlıklarla. dolu maceralannı okuyacaksnuz. Fî«tı 750 Kurujtur. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEEİ İUnmlık: 101/5538 41. yı! sayı 1429! umhuri KURUCÜSU: TUNUS NADt Cumhunyet 22 42 »6 ve m e k t u p a d r e s ı ; T e l e f o n l a ı : 22 42 90 İ s t a n b u J P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o 246 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Aldtm. Kullandım, Beğendim Pozar 17 Mayıs 1964 nakfkl "JOB" fcçık alttn renglnctodlr Türkiyenin askerî ve beyanname mali giicii incelendi yayınladı, istedi Gümtispala Bakanlar, Kumandanlarla müşterek toplantı yoptılor Partilerin Senato seçimleri propaganda gezileri başladı NATO Bakanlar Konseyinin aldığı karar Erkin döndükten sonra yeniden ele alınacak.. ****** 1 Papandreu Dn Aakara, 16 (CnmhoriyetTeleks) Bakanlar Kurulu, Başbakan 1»met Inönü'nün başkanhğında bu . . bir toplantı yapmıştır. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgene ral Cevdet Sunay, Genelkurmay Ikinci Başkanı Korgeneral Memduh Tağmaç ve Kuvvet Komutsn ları ile diğer yüksek rütbeli §ubaylar katılmışlardır. Toplantı hakkında hükümet lözcüsü ve Turizm Bakanı Ali thsan Göğüs su açıklamayı yapmıstır: «Bakanlar Kurulu ile asker! sef lerin bugünkü müşterek toplantısında NATO Bakanlar Konseyinin aldığı kararlar gözden geçirilmiş İIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll|Yozgatia p , . . .. . , . . , sabah Ü buçuk saat devam edeni Magosada kaçıtılan Turklerin sayısı 36 ya çıktı.. Ç "zafer,, den bahsediyor Yunan Dışişleri Bakanı da, Stikker'in Kıbrıs buhranıyla ilffili olarak deijil, veda için Atinaya ffeleceçini açıkladı Makarios diin Rumlan Hint'li General Gyani de Makarios'u suclandırdı I î i 1 Cumhuriyet Senatosunaİ A *"«[ nasıl üye seçeceğiz? r i Senato seçimlerinde kimler ve nasıl oy kullanır? Oy verme nasıl yapılır? Nispî temsil usulü konuşan Gümüşpala dedi Başpiskopos Makarios bugün rios ve Magosa Rum kesimi ko; ^ z : Lefkose radyosunda yayımlanan mutanı Dimitro» Paralikes ile ga1 *~ bir konuşmasında demiştir ki: yet sert bir konuşma yapmıştır. « Şunu en kesin sekilde belirt Rumlar bugün de Magosada ; mek isterim ki, rehine alınması ca dört Türkü kaçırmışlar, rakam I î S niyane bir davranıştır, mazur gö böylece 36 ya çıkmıstır. j SS rülemez. Kıbrıslı Türklerin isleBonn, 16 (a.«.) Türkiye Bas dikleri suçlara karşı misilleme Konusmaya sahit olan gözlemel' ; ş hitap bakanı Ismet Inönü, bağımsız için bile olsa, buna müsamaha e ler, Gyani'nin Makarios'a «Die Welt» Gazetesine virdiği bir dilmiyecektir. Hükümet, bu davra şekîinden Birleşmiş Milletler Komülâkatta, «Yunanistan'ın birgün nısları takbih edeir, buna bir ıonmutanının sabrımn tastıjı ve ar j ^^ Kıbns'ın NATO'rrun yardımıyra verirmesi için* bütün gerekli ted tık «iydigi k»dü* eldiveni çık&r \ ==• mak üzere bulunduğu »onucun» barısçı bir şekilde taksto edilmesi| birYeTâıinacaktirT. varmaktadırlar. j ni kabul edeceğini» söylemiştir. Daha sonra bugün öğle üzeri bir Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ' Yunanistan'ın bir gün.NATO' Kıbrıslı Türk gazetecinin «kanun Arkası Sa. 7. Sü. 5 de dışı olarak tevkifi» nden söz açan Makarios. bu olayla ilgili olarak iki Kıbrıslı Rumun polis tarafından tevkif edildiğini, Kıbrıslı Türk gazeteci derhal serbest bırakıldığı halde, bu olaya sebebiyet veren iki Rumun önümüzdeki hafta adalete teslim edileceklerini bildirmiş ve konuşmasını şöyle bitirmiştir: « Kıbrıslı Rumların, davranışlariyle, memleketin itibarını sarsmalarından ve Kıbrısa büyük ö!çüde zarar vermelerinden büyük Bakan, Yunanistanla ikili müzakerelerin ne üzüntü duyuyorum.» Makarios. ilk defa olaraktır ki, zaman başlıyacağının belli olmadığını söyledi Izmir, 16 (Telefonla) Millt E,kısım vatandaşlanmızı uyarmat Kıbrıslı Rumların davranışını bu kadar ağır bir dille yermektedir. eitim Bakanı tbrahim Öktem, bu,isterim. Her yerde aşırı cereyan j Gyani'nin sözleri gün uçakla şehrimize gelmiş veların tezahürüne şahit olmaktavu Nadir DAYI j Lefkoşe. 16 (a.a. • A.P. • Radyo) gazetecilerle yaptığı konuşmada |Düne kadar yurdumuzu tehdit eDün gece Lahey'deki NATO Ba madıgını söylemiştir. J Birleşmiş Milletler Kıbrıs Bajaşırı sağ ve gerici cereyanlann kı'den sol cereyanlar vasat bulama kanlar Konseyi toplantısından NATO'nun Bakanlar Konseyi rış Kuvvetlen Komutanı General | altına alıldı. Şimdi aşırı sağ ve gerici cere5 a bir süre içinde kılit yurda dönen Dışişleri Bakanı Fe toplantısında milletlerarası du Gyani Kıbrısta iki Yunan subayı nacağını ifade etmiştir. jyan göze çarpmaktadır ki bu djridun Cemal Erkin, toplantıdan rumdaki gelişmeler yanında, bil nın ölütnü ile neticelenen olay ü Bakan şöyle demiştir: rum endişeye sebep olmaktadi"" beklenmiyen bir başarı sağladığı Arkası Sa. 7, Sü. 5 de zerine 32 Türkün Rumlar tarafın « lnançları istismar edilen bir Arkası Sa. 7, Sü. 2 de mızı söylemiş ve cYunan Heyetinin Kıbrıs meselesinin gündeme aldırmamak ve nihai tebliğde bahsettirmemek için gösterdiği di renme gayretlerimizle tesirsİ2 kal dı» demiştir. Erkin bir soru üzerıne Yunanistan ile aramızdaki ha vanın elan gergin olduğunu ve ne zaman karşılıklı oturup müzakerelere başlıyacağımızın belli ol Atins. 16 (a.a. AP Radyo) Yunan Hükümet Başkanı Yorgo Papandreu bugün akşam yaptığı konuşmada, NATO Bakanlar Konseyinin Kıbnsla ılgili kararının «Yunanistan için önemü bir başarı» olduğunu iddia etmiş, meselenin Birleşmis Milletlerin elinde olduğunu bütün dünyanın kabul ettiği kanaatini öne sürmüştür. Yunan Baçbakanı şunu ilâve etmiştir: « Buna karşılılc, Kuzey AMantik Teşkılâtımn iki n)üttefik memleket söz konusu olduğundan Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebet , Arkası Sa. 7. Sü. 6 da , Vlrkası Sa. 7. Sü. 4 de İnönii, Yunanislan bir gün laksim'i kabul edecek» dedi Dr. Küçük, Rumlaın «dumdum» kurşunu j Marmara kullanmaları A.P. ve Rad.vo) danni kaçınlması konusunda Maka; = partilerin nın önlenmesi UThant'tan istedi S Lefkose 16 (a.a. \t ^ bolgesmae durumu Kadınlar ve seçimler Partilerin gezi programları Bugün 6. sahifemizde "Ethindüngete gpırda döndü Mevcutlor düzene girmeden yeni imam Hatip Okulu açılmıyacak Oktem Izmirde bu hususu açıkhyarak, aşırı gerici cereyanlann kilit alhna alınacağını söyledi . , . . . . . ı . li & Bitlis, 16 (özel) .Gün gü çekir.meden yasakları çiğnemektedirler. Resimde, bunlardan bir \ Ankara 16, (Cumlrariyet.Teleks) Alnjan.va'ya çalışroak H'in fi zel başlarsa öyle devam eder» dî grup görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı den işçilerimizin sosyal hakları yen Wilyam Saroyan. bu sabah Eminönü Öğrenci Lokalinde dün bir kararla ortaokullara kayıt takonusunda bir anlaşmaya varıl Tatvan'da otelden dışarı çıktığı zaEyüp Lisesi öğrencileri ile îmamrihlerini değiştirmiştir. Bu karara niış. 58 bin kiisur isciyi ı e aile man kendisını dağ çıçeklerıvle karHatip Okulu öğrencileri arasında göre kayıtlar, haziran ayının 5 inleriııi ilçilendiren bu aniaşma sılıyan iki Bitlisliyi görünce boyapılan münazara hâdiseli geçmiş, de başhyacak ve temmuz ayının ile memleket dışında çalışan va vunlarına sarıldı. Polaştığımız Kaöğrenciler birbirlerine hücum et4 ünde sona erecektir. jtandaslarımız süphesiz buzura radeniz ve Doğu Anadolu illerıni mişlerdir. Bu süre içinde kaydını yaptırmıjkavusaeaklar Yalnız sosval sü gezip Bitlis'e yaklaşınca heyecanı yanlardan özürleri okul müdürlük. Ayrıca Aybar'm demecini destekler mahiyette beyanna Yeşilay tarafından düzenlenen (»onlik kadar oııcmli. hattâ helki anıyordu. otomobiiimiz Rahva'ya • AyrıcaAybar'm demecini destekler mahiyette beyannalerince kabul edilenlerin kayjtlan jnıemlekctin tünı ekonomisi bakı yaklaştığı zaman dağları isaret e me dağıtan 6 üniversiteli de Ankara dışına çıkanldı münazarada taraflar cAsnmızda ise 712 eylül tarihleri arasında •mından daha da öneınli bir me derek. «Buraları çok iyı tanıyo i Ankara, 16 (a.a.) Öğrenildiği jKıbrıs konusunda verdiği deraeci milliyetçilik mi, insaniyetçilik ml olmahdır?» tezini tartısmıslar, yapılacak ve kapasitesi dolmamışj rıraı» dedi. Ve ailesinden dinlediğı ne göre, Türkiye İççi Partisi Ge ] destekler mahiyetteki beyanna «milliyetçilik> tezini savunan okullara yerleştirilmeleri sağlanahalledemedik Dısarıya isı.i gön Bitlis'i bana anlatmağa başladı. Sameleri dağıtan altı üniversite öğcaktır. drrilmesi bir emek ihracatıdır. at 10.50 de Bitlis'e 2 kilometre ka !ne! Başkanı Mehmet Ali Aybarın, rencisi, bugün, Ankara Sıkı Yö İmam Hatip Okulu münazarayı kazanmıştır. Türkiye hâlen bu eme»i dıs ti la. ellerınde daâ çiçpklerınden vanetim Komutanlığınca. Ankara Bu arada münazaradan sonra caret sisleminden tamamfiı kal pıimış b'uketlerle baska bir kafile Sıkıyönetim sınırları dışına çıka Ali Yılmaz adındaki İmam Hadırılmıs bir takasla ihraı: rrtivor. ünlii yazar Saroyan'ı karsıiadı Sarılmıştır. tip'li bir öğrenci duvarda asıh buEmek çönderi.voruz. orada ta af 10.58 de baba ocagı olan Sapkor Ilgililer, Türkiye tşçi Partisi lunan Atatürk'ün «Yurtta sulh, sarruf edilen paralar bize kırık koyünü gördü Bir çoruk g'.bi heDün gelen hacılar, vapurdan inerlerken Arka&ı Sa. 7. Sü. 1 de dökük otomobil. ev eşyası. »üs yecanlj idı. Elleıiylp agaçlan eös Arkası Sa. 7, Sfi. 5 de eşyası olarak eeliyor. Kısarası terıyor. «Biitün hu aSaçları tartıihracatımız karsılıgının büyük rım. çok dinledim. Aniattılar» debir kısmı yine bu yolla dışarıva di ve ilâve etti • • • i eitmis oluyor. Neden? çünkü iş• Artık Bitlt.steyim Hayatımın I çi parasını resmî kurdan Türk< en mâna taşıyan günü hugün. Bu ' Ankara 16, (a.a.) Ankara Sıkı İstanbul Adliyesi radyatörleri, yeye îetirmek zorunluğundadır evlerin taşları iyi kesilmiştir MunVönetim Komutan'ısınm 59 No. lu dün kalorifer ocağında 2388 adet ve tabii o da tasarrufunu dolamtt« tebligi şudur: kâğıt 500 lira yakılarak ısıtılmıştır. baçlı yoldan kıvmetlendirmeje Eır aralık. otomobılinin «Cana. Mala, ırza. hakka teca\ üz Bir süre önce Cemal Güneş adlı haklı olarak çalışıyor. Mademki Minunu bıraktı. «Baham... direksideriı. veya buna teşebbüs etmenin Sık) biri tarafından basılarak piyasaya resmi kurla karaborsa arasında Arkası Sa. 7. Sü dr Arkası Sa 7, Sü. 1 de sürülmek istenirken ele geçirilen fark vardır. O halde prim sek2388 sahte 500 kâğıt lira, Üçüncü linde bir trdbir düşüniilebilir. İlâhilerle Hac selenne çıksn 'ine Surıyelı 'urıst gelırmı^tir Ağırceza Mahkemesinin kararı gevahut tasarruflan srtirici baska reğince, Merkez, Bankası ve Adli Trabzon vauuru dün sabah saat Burarian gHen hacılardan Kütah bir çarr bulunahilir. \r şey deÇahşmak için yurt dışına gidenlerden yecilerden altı kişilik bir heyet 8 de se«=iz bir şekilde dönmüştür val; Hakkı C'nıcıoğlu Mekkerie £il bu. simdi 52 bin. scncye belhuzurunda Adliye kalorifer oca Hacıların karşlanışı esnasında ye j vefat temış. Ramazan Kızıl ıse ki 100 bin işçi. j ilgi çekici bir kaç tipin hikâyesi... ğında yakılarak yok edilmiştir. şil bayraklar çpkıleceğı ve nüma Ş"=mıde öldügünderı denı/.e atılm;; Kmekleri eönderivoruz, hiç olEle geçirilen sahte 500 liralıkla yiş yapılacağı ıhbar edildığınden tır. nn klişesi de Darphaneye gönde Galata Yolcu Salonunda tertibaj Gelen Hacılar. acmıdekı yolcu mazsa karşılıjını almasını bile içinde ayrıca 15 «içak hileti bulunan çantayı sorilerek eritilmiştir. Yakılan 2388 alınmışsa da hiç bir hâdıse çıkrna luklarının ryı seçmesı vanında, lim. kakta bir çocuk buldu ve karakola götürdü sahte beş yüz liralık, 1 milyon 194 mıştır. Suudi A r a n i i t j n d a flvatların a*•••* bin lira tutmaktadır. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de j Trabzon vapuru 3^5 Hacı ile ik:, lazısı 7 ncı sahitemızde ' Ortaokullarda kayıt tarihi öne alındı ünlüyazarVV Saroyan dogdup şehir Bitliste Karşılıksız ihracat Şehre iki kilometre mesafede Bitlisliler, Saro • yanı dağ çiçeklerindensa Kaıaköydeki vapur iskelesinin onü salepçı, börekçi ve simitçiler yapılmış buketlerleî tarafından geçilmez bir hale getirilmektedir. Belediye Zabıta mekarşıladılar. murlarının sabahlan yokluğundan istifade eden seyyar satıcılar, Istanbulda birinci gün 10 kapalı yer toplantısı yapacaktır. CHP İl sözcüsü. teşkilatın seçime «Macera yok. güven var» sloganı ile girjdiğini söyleyerek demiştir k i : i « Sağduyu sahibi her vatandaş j bu sloganın içerde ve dışarıda ITürk Devletinin politikası bakıjmından ne anlama geldiğini kolay• ra çö7Ümler. Teşkilâtımız, İstanbul • rian Cumhuriyet Senatosuna CHP •Gıupunun ve ona destek olacak ; zihniyetteki diğer sayın üyelerin icalışmalarını hızlandıracak sayıda sfnatör gönderehilmek için büyük bir arim ve sevkle göreve başlamtştır. I Güven ve huzurun devamını isitiven, Türkiyenin hürriyet içinde | hızlı ve ,sosyal adalete dayanan îbir kalkınma yapmasını benimsij yen her vatandaşımızın. yanımızda olduğunu bilmek kampanvaya bas„ , , ,, , „ ,larken en büvük rie.'tpğimizdir.» KÖPKt B\S1 Turı«tleı>n daıma gelıp geçtıgı Galatd R.ı t.m ; ; Caddesı sabahlaıı sevjar satıc.laıın ıstılâsına ugramaktadır. Bılhasj ^^ < > # Ankara, 16 <Cumhuriyet TeJeks) Adalet Partisi Merkez Idare Kurulu bugün yayınladığı seçım beyannamesınde, «Kaynaşmış ve kenetlenmiş bir millet haline gelmek ve özledığimiz huzuıa kavuşa= bilmek için siyası afla birlıkte basın suçlarının affının da bugün arbir tedbir haline geldigini» açıklanıış ve Toprak Re=E tık kaçınılmaz «Balkan Sosyaüzmi» sozleriyle bah«etmıştir. formundan da A.P.'nin seçim beyannamesınde yer alan hususlar özetle şu nok| | talarda toplanmaktadır : 1 Yedi aylık bir gecikmeyle yapılan Senato seçimleri için nispi temsil usulünün kabul edilmesi, iktidarın kendı çıkarlarınl sağlama kasdını gütmektedir. 2 Demokratik hayatımızda arzulanan gelişmeye ve muhtaç olduğumuz huzura kavuşnıaktan henüz çok uzakta bulunmaktayız. 3 Milletimiz, her iki ayds bir muntazam fasılalarla uzatılan Sıkıyönetimin âdeta normal bir rejım halini almaya başladığını ibretle görmek bahtsızlığiyle karşı karşıya bırakılmıştır. == Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) ZZZ 7 haziranda yapılacak Cumhu 4 C.H.P. idaresinin kısır devletçilik politikası bugün de mem~ riyet Senatosu üyeleri seçimi için leket iktisadiyatının verimsiz ma= partiler tarafmdan gösterilip il ceralara sürüklenmesine sebep ol itibariyle düzenlenmiş parti ve makta ve çok ciddi bir buhran yaS S müstakil adayların listesı Yiiksek ratmaktadır. a ş . Seçim Kurulunca bugünkü Resml 5 Hürriyet içinde kalkınma paS Gazetede ytfytnianTmışîır. . Listeye göre> seçimlerın yapjl» rolası ile ele alınan plânlama tat5 cağı 26 ilde AP ve CHP tam, 1*bikatında tarım sektörü hariç, diparta adaylarının iptalinden son ğer alanlarda büyük bir iyimseri ra YTP ve MP 15 ilde, CKMP iıe likle hazırlanan hedeflerin hiçbirine varılamamış, bu suretle ümitler j 16 ilde seçime katılmaktadır. boşa çıkmıstır. Müstakil olarak adaylık için mü Arkası Sa. 7. Sü. 4 de racaatlar ise şöyledir: Ağn: Halit Acarbay Avukat, Bitlis: Besim Müftügil Eczacı, Ziya Şerefhanoğlu, avukat, Hatay: Alâettin Çilli Doktor, İstanbul: Mehmet Ali Aybar Avukat, Mardın: Abdürrahman Bayar Avukat, Muş: Ahmet Bingöl Emekli yarbay, Izzettin Sarımurat oğlu Emekli topçu yarbayı. Cumhuriyet Senatn*u seçim kam Arkası Sa. 7, Sü. l d e panyası buşrün açılacak ve CHP | Aday listeleri I| Resmî Gazetede g GHP «Macera yok, güven var» sloganı ile seçime giriyor TlP Başkanı M.A. Aybar Ankaraya sokulmıyacak ile Eyüp Lisesi ögrencileri münazarada kavga ettiler |ff|Qffl HQtID ~ OOrBllCtlGri ~ Adliye binası diin 2388 fane sahfe 500 liralık yakılmak snretiyle ısılıldı Trabzon vapuru ile dün dönen hacılar bol bol zemzem suyu ile seccade ve tesbih getirdiler Örfi İdare İşçi Partisini tahrip etmek istiyenleri Ankara dışına çıkardı Hele para kazanalım Röportajı yapan: Yılmaz ÇETINER Turistlerin düşürdüğü 200 bin lirayı polis iade etti Yartn Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog