Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

SATILÎK E PIR İNÂ Evet 48 76 83 tâncıllk: 376/5489 41. yıl sayı 14290 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v* m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 T e l e f o n l a r : 22 4 2 90 22 42 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 > Aldim\Kuİlandım, Begendim \ ı 1 Cumartesi 16 Mayıs 1964 I I * nakiki " J O B " açık albr>~ rengindedif i ' N A f Ö'nun k a r m t ^ ^ * Kumandanlarla bır toplantı yaptı n n :uıııııııııııııuıııııııııııınıııııııımnıırııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı! ft a q (an I I 1/ I I X I X ^ . ± . :Ynnanistan'dabir' ^ " "Yunanistanla bir masaya (telâşhavası yarattıoiuracağımız anlaşılıyor,, dedi | Muhalefet, Kostopulosun Amerika, | Kanada ve İngiltereniıı baskısııta İ boyun eğdiğini ileri sürüyor Hafbuki muhalefet çevrelen Stikkeı'e verilen arabuluculu'î gö revini «NATO'nun Kıbrıs buhra nına n.üdahalesi» şeklinde yoruır lamaktr'dırlar. Muhalefet çazetfit ri de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kostopulosun, Amerika, lngilteıt ve Kanadanın baskısına boyun eğ digini yazmaktadırlar. Gene iktidar gazeteleri. Stikker'e verilen görevi küçüm<"mektedırler. NATO Genel Sekroterinin ne Arkası Sa. 7. Sü. 3 de Atina 15, (özel muhatnnmizden) Papandreu Hükümeti, NATO'nun Stikker'i Türkiye ile Yunanis t s n arasında arabuluculuğa tâyin etme kararı karşısında, simdiye kauar hiç bir resmî tepki göstermemıştir ADcak kararın hiikümet çevrlerınde telâş havası ynrattığ» gözden kaçmamaktadır. Iktidarı tııtan gazeteler, Bakanlar Konsevi tOD'r.ntısının sonucunu. «Yur>an »aleri» olarak göstermeye tcalkışmaittadırlar. Toplantının Dış Bakanları seviyesinde olması muhtemel Hükümet La Haye'de Ankara, 15 (CumhurivetTfleks) Başbakan Ismet tnönü bugün • Genelkurmay Başkanlığına gele:ek bir süre kumandanlarla birıikte çalışmıştır. tnönü saat 11.30 da Genelkurraay Başkanlığma gelmek üzere evinden ayrıhrken basın mensuplariyle konuşmuş ve NATO Bakanlar Konseyi toplantılan sonu; cundan memnun olduğunu söyle, miştir. ! Arkası Sa. 7, Sü. 1 de I alınan sonuçtan memnun Fransız Dışişleri Bakanı Kıbrısta barışııt tesisinin zaruri olduğunu ifade etti NATO G. Sekreteri Dirk Stikker temaslarda bulunmak üzere Ankara ve Atinaya gelecek Tiirk Amerikan Yatınmın tutan, 200 railyon lira civarında olacak Derneğintn dünkü gösterisi Ankara 15, (CnmhnriyetTeleks)|l«Teleri ile ııgiiidıı Bu meyan [ TürkAmerikan Kadmlar Derneği dün Malta Köşkünde Türklerin eski devirdeki evlenme törenlerini canlandıran bir temsîl vermiştir. Şehrinaizdeki Amerikahlar için düzenlenen bu temsilde eski devir evlenmelerinin özellikleri. gelenekleri ve şekilleri gösterilmiştir. 200300 kadar kadının hazır bulunduğu temsili Amerikahlar büyük bir ilgi ile takip etmişlerdir. Temsil sonunda genç kızlar Türk folklor gösterileri yap mışlardır Gösteri saat 14.30 da başlamış ve 17.00'ye kadar sürmüstür. Kıbrısın Milea köyünde Rumların, Türklere ait tarlalardaki ekinleri yakmaya teşebbiis etmeleri üzeYurdumuzdaki Ermeni vatandaşParis, 15 ( a * . AP Radyo) 'rak vasıflandırdığı NATO Bakan rine bölgenin emniyetini teminle görevli Fin birliği kumandanı askerlerine «Vur ernri.) vermis ve lardan bazıları, Kıbrıslı soydaşlaNATO Bakanlar Konseyimn La | lar Konseyi toplantısından Was tecavuzleri önlemiştir. Resimde ekinleri tarlalardan kaldıran bir Tiirk biçer doverini koruyan f'n nmıza yardım etmek için teşebbiiHaye'de yapılan mutad tlkbahar | hington'a dönmüş, fakat Batılı itaskerleri görülüyor se geçmişlerdir. îstanbul ErmeniToplantısına katılan 15 Dışişleri I tifakın Kıbrıs anlaşmazlığına kalerinden bir grup, Valiliğe müraBakanı, dün gece ve bugün mem' n?madığım söylemiştir. caat ederek Kıbrıslı Türkler ya leketlerine dönmüşlerdir. Hepsı de NATO ve Kıbns anlaşmazhğı ranna «Leblebici Hortıor» operetillkbahar Toplantısını «tatminkâr» ! hakkında sorulan suallere cevaben ni oynamak istediklerini bildirmişve «basarılı» olarak nitelemişler ; Rusk, •NATO, Kıbns meselesine Şa,3, Stt. v* ew!likle Kıbns tnıhrranrn» *• i htçfeir ijelohJe K»ııyn:amah*a<*tT. İmmişlerdir. \ Bu, Birleşmiş Milletlere ait bir Fransa Dışişleri Bakanı Maurice işeydir» demiştir. Couve de Murville, Kıbrısta barı j Dışişleri Bakanının Yardımcısı şın tesisinin zaruri olduğunu söy : R o b e r t Manning bilâhare Hava Alemiştir. Fransız Radyosuna verdi lanında Rusk adına yaptığı bir baİstanbul Birinci Ağır Ceza Mah ği mülâkatta, Kıbns meselesi ile sın toplantısında, B.M. Genel Sekkemesi taraiından idam cezasına halen Birleşmiş Milletlerin meşgul reten UThant'm Kıbrıs meselesiçarptırılan bir ırz düşmanının ceolduğunu söylemiş ve «La Haye'de nin sulh yoliyle halli için halen zası dün gece Sultanahmet Cezayapılan NATO Bakanlar Konse Arkası Ss. 7, Sü. 4 de evinde infaz edilmiştir. yinde, Türk ve Yunanlı müttefikLefkoşe, 15 (a.a. AP Radyo) Hurda demir topladığı sırada lerimizderi, Kıbrıs Adasında barı15 mayıs hava şehitlerini an Türk Haberler Bürosunun yaSamatya sahilinde oynayan 9 yaşın şın tesisine yardım için azami gayma töreni dün sabah Fatihto yınladığı bir bildiriye göre, Girne daki Cemalettinı kandırıp Hazne yapılmıştır. Tayyare sehitleri anıtı önündeki törene askerî bir kıta, ret sarfetmelerini istedik» demişDağlannın eteklerindeki Göçeri dar çiftliği yakmlarına götürdük polis müfrezesi, öğrenciler, askerî, mülkî erkân katılmıştır. Saygı dutir. köyünde, bugün 22 yaşında bir öğten sonra tecavüz eden ve bilâhare Rusk'ın demeci retmen olan Ahmet Decesaz. civarMtj bel kayışı ile boğup öldüren Re • ruşu ve havaya üç el ateşi mütaakıp günün önemi hatipler tarafınAmerika Dışişleri Bakanı Dean daki Kıbrıslı Rumların mevzilerin [ cep Güııgör Tanış, bir haftadanbe dan belirtilmiş, daha sonra Edirnekapı Hava Şehitliği ziyaret edilRusk dün akşam «gayet ıyi» ola] miştir. den açılan ateş neticesinde tek bir ri höcrede bulunmaktavdı. kurşunla vurularak öldürülmüştür. Yaz saatinin daha önceden yeteri kadar halka duyurulGenç Türk üğretmeninin öldürül maması ve ilk tatbik günü ol. mesi son 24 saat zarfmda Adada ması sebebiyle dün şehrimizvukubulan ikinci ölüm olayıdır. d^ çeşitli aksaklıklar olmuşKıbrıs Rum Poiis Merkezi, Lefkotur. şenin 16 kilometre güneyindeki ABıı grada vapur veya otonalyonda köyü yakmlannda bir Ankara 15 (a.a.) Yük.=ek Seçim büsü kaçıranlar, daireye. oku. Kurulundan bildirilmiştir: j Kıbrıslı Rum çiftçinin vurularak ) la yetişemiyenler, yaz saatml ınldürüldüğünü bildirmiştir. • \ Isparta ilinde MP. CKMP vesüe bilerek bilhassa işe geç ve YTP'nin aday listelerinin hüküm i Öte yandan Kıbns Türklerinin gidenler olmuştur. süz sayılmasına ve sözü edilen üç lideri Dr. Fazıl Küçük, Birleşmiş Saatlerini gece yarısı bir partinin Isparta ilinde seçime giMilletler Genel Sekreteri UThanta saat ileri almayı unutanlar, ı Ankara 15, <Cnn»hnriyetTeIek9);nel Kuruldan bir üye seçimi yoremiyeceklerine Yüksek Seçim Ku Igönderdiği bir mektupta, Kıbrısi Millet Meclisi ile Cumhuriyet jluna gidilmiştir. dünkü tatbikattan zarar görulunca 15/5/1964 gününde 1422 saİJı Rumların 400 den fazla Türk'ü jSenatosu, haziran ayının 7 sinde | Tabii Senatörlerden Şükran Özrenierin başında gelmişlerdir yı ile karar verilmiştir. löldürdüklerini ve 700 kadarını da 2 Durum ilgililere bildirilir. Bir saat önce kalkmış olma jyapılacak Senato seçimleriyle il.kaya'mn divan kâtipliğine geçici varaladıklarını bildirmiştir. Bir1 Arkası Sa. 7. Sü. 8 da Igili olarak 15 mayıstan 15 hazira olarak seçilmesinden sonra SenaRecai Seçkin leşmiş Milletlerin Adada göreve ;na kadar tâtile girmiştir. to çalışmaları yapılabilmiş^'ır. Yüksek Seçim Kurulu Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Karar, parti gruplarının ortak Başkanı» |onayı ile alınmıştır. ! Cumhuriyet Senatosu, senatör :olan 6 kâtipten 5 inin bugünkü ;birleşimde hazır bulunmaması se ibebiyle Genel Kuruldan seçilen (bir kâtip ile çalışmalarma devam Geçen hafta içinde Emniyet Ankara 15 (CnmhnriyetTeleks) ESRARENGtZ CİSİM Samatya sahilleri açıklarında avlanan Müdürlüğü T«knik Büro kısmm Ankara 15, (CumhurivetTeleks) | etmiştir. Kırşehirin Kaman ilçesi civa balıkçılar dün öğleden sonra denizden esrarengiz bir cisim çıkar! Altı kâtipten 5 inin seçim böl da bilirkişi. siyasi polis şefleri ve Millet Meclisinin bugünkü birle rında bir jet uçağımız düşmüş ve mışlardır. Ağa takılarak denizden alınan tahminen bir metre bokurumları ; gelerine gitmeleri sebebiyle, Sena diğer ilgililere gösterilen Athena şiminde özel öğretim pilotu şehit olmuştur. yunda. üzerinde parmak büyüklüğünde uçları bulunan cismin yan j to çalışmalarma devam edememe goras'la Papanın Kudüs ziyareti tasarısının tümü üzerindeki müza Gelen ilk haberlere göre Ütğm. tarafında da ince bir tel tesbit edilmiştir. Cismin bir tahrip merdurumu ile karşılaşmış, ancak, Ge ve Aynarozun birinci yıh müna [kerelere devam edilmiştir. Hulusi Üstün idaresinde Mürted misi olduğu ve patlamadığı iddia olunmuştur. Itina ile sahile çekisebetiyle çekilen filimlerde suç j İlk olarak söz alan Mustafa Şük Ankara, 15 (CumhurivetTeleks) Hava Alanından Diyarbakjra git len cisim muhafaza altına alınmış ve durum askerî ilgililere haber unsuru görüldüğü dün açıklanmış | r ü Koç (CHP) tasarının iyi hazır Cumhuriyet Senatosunun bugün mekte olan bir jet uçağı bugün verilmiştir. kü birleşiminde özellikle vergilerin tır, laBdığını, yabancı okullarm geliş13.30 sıralarında Kaman ilçesinin açıklanması ilkesini öngören vergi çekenler, mcsini kısıtlayıcı hükümleri önAdı geçen iki filmi Alişar köyü civarında yere çakıusul kanununa bazı maddeler ekliTürkiyeye sokanlar ve Rum okul>SÖren 22 nci maddeye bu okulialıp infilâk etmiştir. Kaman Kayyen kanun tasansı müzakere ve Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Arkası Sa. 7. Sü. 3 de makamı ile Jandarma Komutanı kabul edilmiştir. olay yerine hareket etmişlerdir. Senatoda kanunun yürürlük tarıhi olarak tasarıda gösterilen 1 mart Arkası Sa. 7. Sü. l d e İstanbullu Eraıeniler Kıbrısa yardim için Leblebici Horhor operelini oynuyor I Rumlar Kıbrısta genç bir Türk öğretmeni öldürdüler Dr. Küçük UThant'a şimdiye kadar 400 Türkün öldürüldüğünü, 200 ünün de yaralandığım büdirdi Yaz saatinin latbikati ilk gün işleri karîştırdı Bir ırz düşmanı idam olundu Hava Sehitleri Anıldı İspartada YTP, MP ve CKMP S e n a t o seçimine giremiyor Senato ve Millet Medisi 15 hazirana kadar tatile girdi Özel okullar tasarısının görüşülmesi 15 hazirana kaldı Tatil kararı, parti gıuplarının oriak kararı ile alındı Bir jet uçağımız düstü. pilot öldü açıklaıtmasını öngören kanun tasansı Senatoda da kabul edildi Aynaroz filiminde suç unsuru Tttrizm sahasında Isviçre Kadmlat ile işbirliği yapıyoruz Ayozpaşa vampiri olduğu Üeri sürülen bir genç yakalandı Bern Üniversitesi Turizm Pro dı Otelcilik (^kulları acmak, o'e Turizm jve motel tesis etmek sıbi proje>r fesörü ve Milletlerarası Eksperi Profesör Huntziger. önüae mevcuttur. Profesör, Anlraradmüzdeki günlerde hükümetimızin jKemal Safır Kl"em Alıcan. MHImisafiri olarak memic':etı^İ7e ge|>e Bakanı Ferit Melen ve Turizm Göğüş ile görüşeca'; Gölecektir. Haber aldığımıza göre. Profssi> riroe. Antalya tzmir gibi turıntik Arkası Sa. 7. Sü. 4 de rün gelişi «TürkSet» ünvam altında tır şırr.etin kurulması v yat'n dan ilgilidr. Bu şirket. ;invpnm>r. sonunda Set harflerı «Socıiete Dexpansion nin (Turizm Inkişaf ! baş harflerinden ibarettir. GelişindeKı rraksat. tunznı işle; Savcılık. yazdığı bir kitap sebericin tetkiki plâiilanması VP ışi biyle Ord. Prof. Ali Fuat Başgil ^ ^ ^ ^ ^ ^ hakkında koğuşturma açmıştır. Isviçrede bulunduğu sırada Fran ?i7ca yazdıfı »Askerî Ihtilâl» isimli kitap hakkında koğuşturma yapılabilmcsi için SavcUık, Adalst Bakanlığından izin istemişti. Adalct Bakanlığı. adı geçen kitapta suç unsuru bulmu.ş ve Başgil hakkında koğuşturma açüması için izin yer] lazısı 7 ııci bahileıuizde , miştir. Cumhuriyet Senato seçimindc Gazetemiz, Senato seçimlerindc vatandaşın nasıl oy kullanacağı, seçimlerin nasıl yapılacağı, nisbî sistemin getirdiği yenilikler jfibi hususları ctraflı şekildc izah eden seçim sayfasını okuyucıılarına veriyor TİP Ankara il Merkezi binasının tahrip olunacağı ihborı özerine polis sıkı güvenlik tedbirleri aldı İl Merkezi önünde biriken kalabalık olay yerine gelen İçişleri Bakanının tavsiyesi üzerine dağıldı. Başgil hakkında kovuşfurma açıldı Birbirlerini Isırdılar £ ^ 2 Z YÂRIN Cumhuriyet'te Hatıbey Kaya ve 24 yaşmdaki Abdurrahman Kucur bir paket baira «igarası yüzünden kavga etmişlerdir. Hacıbeyin Abdurrahmana ait sigarayı alması sonunda patlak veren kavga ısırmalarla son bulmuştur. Hacıbey, sağ kulağmın memesini kaybetmiş, Abduırahman da iki parmağından s?katlanmıştır. Kulağı ısınp koparan Abdurrahman ile parmak ısıran Hacıbey hastaneye götürülüp tedavileri yapıldıktan sonra Kuduz Hastanesine götürülüp kısa bir müşahadeden ^eçirilmişler ve polisc tcslim olunmuşlardır. Resimde bir paket için birbiruıi îâiran iki genç EÖriUüyor. Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) tanlıklan ve Ankara Emniyet Mü Türkiye Işçi Partisi Ankara İl dürlüğü ekipleri binamn önünde Teşkilâtının bulunduğu Kızılayda gerekli tedbirleri almışlardır. Atatürk Bulvarı üzerindeki bina Saat 22 den itibaren sayısı bine sınm bu gece 23 sıralarında bazı varan ve gruplar halinde "toplanan kimseler tarafından tahrip edilece lar binamn önünde gidip gelmeSe ğini öğrenen polis geniş tertibat: başlamışlar ve bu gezintisaat 24 almıştır. e kadar devam etmiştir. TopluluTİP Genel Başkanı Mehmet Ali ğun aras:na dağılan sivil ve resAybar'm Bursada yaptığı bir koimi polis memurlan ile hazır kuv nuşmadan dolayı ortaya çıkan tep ; vet ekipleri de herhansi bir olakinin bir sonucu olarak bu geceya meydan vermemek için tedbir saat 23 de TlP'in Ankara II Mer.alm;şlardır.. kezine bir baskın yapılacagı öğ, Gazetemiz baskıya verilirken renilmiş ve bunun üzerine AnkaItopluluk yavaş yavaş dağılmava ia &ki Yönetım, Merk«z Komui Arkası Sa. 7, Sü. 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog