Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SÜÇ ve CEZA DOSTOYEVSKİ Çeviren: Hasan Âli Ediz I. cilt : 600 H. » : 550 m. > : 680 üeiincü defa olarak yeniden baaılnustır. MillJ Eğitim Bakanlığı yayınevleriyle bütün kitapçıJarda satılmaktadır. (Basın 8082/5402) 41. yı! soyı 14289 umhuriyet KURÜCtJSU: VUNUS NADİ Cumhariyet 4 2 0 6 22 22 42 97 Telgraf v* onektup adresi: Istanbul Posta Kutustı: tstanbuJ Ko 246 Telefonlar: 2 2 4 2 80 2 2 42 98 22 42 »9 Afdım. Kullandım, Beğendim Cuma 15 Mayıs 1964 riSkîkl "JOB" açık Bltın rengindedlr Yonanistan NATO'nun Kıbns için arabulucu ) l lolmasınj kabul ettı | tatbıkat yaptılar | Ankara, 14 (Cumhuriyet Teleks) Genelkurmay Baş: kanhğınca Kara. Deniz, Hava birliklerimizin bazüarında bir gece tatbikatı yapılması uygun görülmüş ve bu sebeple dün gece bütün birlikler bu tatbikata katılmışlardır. Durum Ankara'da ilgililer tarafından izlenmis ve tatbıkat bu sabah saat 5 te sona erdiğinden, alârm kaldırılmıştır. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Haikia Münasebetler Grup Başkanhğından bir bildiri neşredilmiş ve bu bildiri de saat 8 de Türkiye Radyolan haber saatinde yayınlanmıştır. Bildiri şöyledir : «13/14 mayıs gecesi Silâhlı Kuvvetlerimizin bazı Kara, Deniz ve Hava birlikleri bir gece tatbikatı yapmışlardır.» Törk Hiikümetinin, Bakanlar Konseyindeki israrı netice verdi mbekreter Dırk btıkker e verıldı Konseyin son oturumunda Erkin ve Kostopulos, birbirlerine diplomatik lisanın çok dışına çıkarak hitap ettiler La Haye, 14 (aj., AP ve Radyo) Türkiye ve Yunanistan. NATO Genel Sekreterinin Kıbrıs meselesinde arabuluculuğunu kabu! etmişlerdir. NATO Bakanlar Konferansından güvenilir bir kaynağın bildirdiğine göre, Yunan Dışişleri Bakanı Stavro» Kostopulos ile Türk Dışi.y leri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Dısijleri Bakanları toplantısınm sonuna doğru NATO'nun Kıbrıs meselesinde arabuluculuğunu kabul etmi? bulunduklarını açıklamışlardır. Bu kaynak, NATO Bakanfar Konseyine katılan Türk ve Yunan heyetlerinin bu teklifi kabul ettiğini, aneak bu noktanın nihai bildiride yer alı? şekli üzerinde çalışmaların devam etraekte olduğunu ~ Rifitılar dün Kaçııılan Türklerin sayısı 30'a çıkiı, E O K A ' cılar, Akıncılar köyüne yeniden saldırdılar onaltı Tüthü daha kaçıtdı NATO Bakanlar Konseyi m yaptığı toplantlda Kostopulos'un ileri şari Lefkoşe 14, (a.a. ve Radyo) [sındaki Runa mevziinden Türfc ma 80 ya$ında bir Türk kadını Birieşmiş Milletler Barış. Kuvveti mcnsupları tarafından Lefkoşenin Rum kesiminden almarak Türk Kıbrıs Rumları dün öğleden sonra hailtsıne bir el ateş acılmıştır. mahallesine göturülürken Lefkoşe Larnaka arasındaki Akın Arkası Sa. 7, Sü. 3 de cılar köyüne karşı yeni bir saldırıya fiirişmişlerdir. Saat 17.00 de başhyan saldırıbi r saat sürmüş ve Barıs Kuvvetlerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateş kesilmiş tir. Geçen hafta içinde aynı köye yaptıkları bir saldırının bir bozgunla sonuçlandığını hatırlanndan çıkarmıyan Rumlar bu defa köye yaklaşmamışlar ve bir saat süre ile uzun menzilli makinalı tü fekle Akıncıları ateş yağmuruna tutmuşlardır. Zayiat olup olmadığı hususun Ankara, 14 (CurnhnriyetTelekj) sinden gelen şeklinden biraz fark da henüz bir bilgi alınamamıstır. Cumhuriyet Senatosunun bugün lı olarak kabul edildiği için MilBu arada dün saat onbır civa kii birleşiminde özellikle tanmsaj let Meclisinde tekrar görüşülecekgelirlerden asgarl vergi alınması tir. ; rında Lefkoşe'nin Çağhyan Arkası Sa. 7. Sü. 3 de sınde yeşil hattın ötesindeo Tüık:nı öngören gelir vergisi kanunu keaitnırıc üç el ateş edilmiştır. Ge tasarısının tümü kabul edilnaiştir. ce saat 2230 da Ladra Palas arka Tasan, maddeleri Millet MecliİIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIC Kostopulos'un NATO'nun arabuluculuğunu «Sadece Kıbrıs mese.lestni değil bütün Türk Yunan münasebetlerini kapsaması» ı«rtı ile kabul ettiji bildirilmekteâir. Taraflar arasında4 varılan bu anlasms ile NATO lttifakınınGü neydogu Kesimini tehdit etmekf* oJan büyiik bir iniasmazlıfın rahim bir buhran haline gelmesi önlenmis bulunmaktadır. Bilindiği gibi, Yunan Hükümeti Kıbrıs meselesinin NATO'yu ilgilendirmediâini iieri sürerek, bu meselenin NATO çerçevesi içerisinde görüşülmesine yanaşmamakta ve Birlesmiş Milletlere bırakılmasını istemekteydi. Türkiye ise Kıbrıs meselesinin NATO tarafından ele alınmasında israr etmekteydi. NATO kararı niçin alındı ve nasıl tatbik edilecek tiATİ> KibrısB, Knrey Atlantık AndİRşmasmın birinci maddesi ve 1956 senesinde «t\lii Rapor.un 5". maddesi gerefince müdahalc etmekteâir. Birînci maddr, «Taraflar, dahil olabilecekleri bilumum milletlerarası ihtilâfları, millttlcrarası güvenlik ve adaleti teblikeye koymıyacak surette barıjçı yollar ile halletmeyi taahhüt ederler» demektedir. 1956 yıhnda, «üç Âkil Adam» diye anılan ve o zamanki Norveç, Italya ve Kanada Dışişltri Bakanları, Konsere bir rapor (Üçlü Rapor) vermislerdi. «üç Âki! Adam», Baksnlar Konseyi tarafından NATO içinde gayri askeri sahalarda işbirliğini geliştirme imkânlan etnfınds l»v»i»elerrfe (rnlnnmak ttacre görevlendiril , mişti. «üçlü Rapor» 57. mad desinde aynen sanlar, «öylen ' mektedir: ı «tlgililer arasında dojradan , doğruya çözülemiyen nvnşmazlıklar ihtisaslaşmış teşekküllere •onulabilen bnknki ve iktjsadi nynşmazhklar hâriç , NATO dahilinde, diger bir milletlerarası teşekküle başvarul ' madan arabulma usulüyle halledilmelidir. Genel Sekreter bazı ahvalde, bu nyuşmazlıkları çözmek üzere arabnlttcolnk yapabilmelidir. Bu nsfi], Birlesmiş Milletler Anayasasının 33. maddesi (1) ve Knzey AtIantik Anlaşmasmm 1. msddesi hükümlrrine uvçundqr.» Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Senato da Tarımsal Vergiyi kabul etti Gürsel, Ayasofyanın cami olarak açılmasmı istiyen bir gençten hissi i hareket etnıemesini istedi Konseyde cereyan eden görüşmeler Konseyde Amerikan Dısişleri Bakanı Dean Rusk, Belçika Dıçiçleri Bakanı PaulHenri Spaak. Kanada Dışişleri Bakanı Paul Martin ve diğer bazı bakanların dikkatli kelimeler kullanarak bu iki ülkeye 1956 yılının aralık ayında almmış bulunan ve NATO müttefiklerini kapsayan karan hatırlattıkian bildirilmektedir. NATO Genel Sekreteri, Ankara ile Atina arasındaki münasebetleri düzeltmek maksadiyle derhal faaliyete geçmek üzere görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi NATO Genel Sekreteri Dirk Stlkker, bu görevinden 1 ağustosta ayrıJacağından, arabuluculuğa yeni Genel Sekreter Manlio Brosio tarafından devam edileceği anlaşılmaktadır. Arkssı Ss. 7, Sö 7 de Maddeler Millet Meclîsinden gelen şeklinden farklı kabul edildiği için iasan iekrar göıüşüldü Meclîs, Ozel Oğretim Kurumları tasarısını görüşmeye başladı Nurbaki, müesseselerin gelişmesine mâni olacak 22 nci maddenin değiştirilmesini istedi | Ankars 14 (CumhnriyetTeleks) Ankara 14, (ComburiyetTeleks) j Millet Meclisinin bugünkü birle Cumhurbaşkanı Cemal Gürst; I şiminde özel öğretim Kurumları bugün gazetecilerle yaptığı bir ku Arkası Sa. 7, Sü. l d e Z NATO Bakanlar Kurulunun aldığı karar sadece bir Türk îu z nıışma sırasmda cHükümete güve; nan çatışmasını önlerniş olraak bakımından değil, ondan önce ; niniz, bana güveniniz» demiştir. Arkası Sa, 7, Sü. 3 de ^ Batı dünyasmın son aylarda geçirdifi sallantılara hâkim olnn Ş Ş ması için gayret sarfedildiğini göstermesi bakımından önem \ = lidir. = = Kılhakika NATO için Kıbns bnbranı kadar, hattâ ondan da çok E E dabs ilerde dnemli meseleler vardır ve bnnlar için henüz bir Z ~ çözüm yoln bnlnnmns degildir. Nihayet NATO'nun değişen E Ş sartlara tamamen ayak nvdnrdnfn iddia edilemez. Şn var ki, z = Kıbns ibtilâfınm, bir Snde mesele olarak, son günlerde Batı = özel öğretim kurumları kaZ savunmasının geleceğine ciddî bir teblike teşkil ettifi veya = nun tasarısı Mecliste görüsülüZ kopmak üzere olan halkalardsn birini etkilediğini de görme = Ankara, 14 (CnmhnriyetTeleks) yor. Bakanlık tarafından geri r mek imkânsızdır. Nitekim, Sovyet Rnsysnın Kıbns konnsnn z Başbakan tsraet tnönü, hava alınıp tenkid konusu maddeleZ daki tutnmn, halkalardan en ısyıfi baline ırelen Gfineydo|n z muhalefetinden dolayı birkaç günri güya değiştirilen tasarının = kanadını büsbötön koparmağa mâtnf iki, battâ üç yüzlü bir ş dür yapamadığı yürüyüşünü buen önemli hükmü 22 nci maddeZ politikanın neticesi idi. Z gün gene Cumhurbaşkanlığı Kö?dir. Ancak bugünkü şekilde, yıllardan beri bu memlekete Z La Haye toplantısındaki Türk tezi, bilindifi çibi, Kıbrıs mesele Z kü bahçesinde yapmış ve bir saat binlerce öğrenci yetiştirmiy ecz sinin bir hükümran Kıbns devletiyle Tflrkiye srasındaki ib ş kadar yürümüştür. nebî dille öğretim yapan, azm~ tilâf defil. dojrndan dojruva Türk Tnnsn naeselesi oldngıı ; Inönü bu arada, kendisini, Köşlık değil, yabancı okulları bir £ seklinde idi. Gerçekten de NATO'ya dahil olmıyan Kıbnsla ş kün telörgüleri gerisinde bekliyen Arkası Sa. 7. Sü. * de kdşeye sıkıstıracak belki de Z Tunanistan, tek yönlü bîr politika takip etmişler, böylece Ş KENDİ BİR İANDA AISMİ BİR VANDA Davutpaşadaki bnnlardan bazılan kapanmak E meseleyi iki NATO devletinin ibfilâfı haline jretirmişlerdi. Z 500 senelik «Çavuşağa Camii» yıkılmak tehlikesi ile karşı karşıya teblikesiyle karşılaşacaklardır. Z Türkiye 1956 yılında devletlerarası antlasma mahiyetini alan, Z dır. Minarenin alemi bir yana yatarken duvarlardaki derin çatlaklar Bu okullar kapanırsa ne olur? Z üçler rapornndaki «nyvsınazlık vnkunnda NATO'nun m3da z camiini» yıkılması ihtimalini yaratmaktadır. Resimde camil; mina Meseleye şoven zihniyetle ba5 halesi» nin Kıbns meseitgtne tatbik edilebileceçini savnnmnş, z karsak bayram edebiliriz Aynı resi ve yana yatan âlemi eörülmektedir. Z bnna karşılık Tnnanistan, Dışişleri Bakanı Kostopnlos'nn ag Ş Merhum Selâmi İzzet Sede* zamanda bn okulları knranlaE ziyle. Türk tezinin karşısıada vaziyet almıştır. Tonan Başba Z rın ve öğretime devam ettiren E kanı Papandrea'nnn birkaç giindenberi verdîfi demeçlerde r lerin de kapanmadan bir kay Türk Basınımn acı kaybı E aynı tezin nnsnrlan görttlflyor ve Tnnanistanın b5yle bir ka : bı yoktur. Meselâ Amerikan Ankara, 14 (CurahurivetTeleks) E rarı kabnl etmiyeceği açıkça ilân olnnnyordn. Hattâ NATO z halkının özel yardımına dayaz Konseyinin gizli müzakereierinden sızan haberlerde. son da z Turist olarak memleketimize genan Amerikan koleji Türkiyez kikaya kadar Tnnanistanın bir dSnfiş yapmıyacafı kanaatini S lerek. Hıristiyan'ık prnpagandası den gidebilir, az şelismiş ülkf: vermiş, bn arada Kostopnlos'la Erkin'in tartışmalarda diplo ~ yaptıgı iddia olunan bir Alman ile lerden her hangi birinde faaliE matik hndntlar dlsına cıktıkları bile bildirilmisti. Görüşme = iki Amerikalı, Hıristiyanhga ait yetine devam edebilir. Ama Ifitbroşürleri dagıtırlarken suçüstü E lerin, başladığından bn yana, takip ettijŞi yöne bakınca, Kon Z yakalanmışlardır. Türkiyede Toplum Kalkmması konulu seminerde, fen söyler misiniz memleketin E spyin böyle bir karara nasıl fittijini. daha dogrnsn dönüs yo Z böyle bir netieeden kazaneı ne Arkası Sa. 7, Sü. 5 de z Innn tıkamış tribi görünen Yunanistandaki değişikligin se kalkmmamn aşağıdan yukarı olması istendi olacaktır?. = beplerini merak etmemek imkânsızdır. : Rus Elçiliğine aît üç Bir taraftan ihtiyaca elvereAnkara 14, (CnmhuriyetTeleks)çözümlenemiyeceği» kanısındadırArkaüaşımız, değerli insan ve 46 E Ivle anlasılıyor ki, Tnnanistanın, kilise ve tarihî sempati poli z cek okul açamavıp çocnklarıyıllık gazetecı Selâmi İzzet Sedes, «Türkiyede toplum kalkmması» lar. E tikası, cîddîlesen tehlikP karsısında ikinci plâna düsmüs ve ; reklâm vitrinini meçhul ikonusunda Türk Amerikan Der •UNKSCO standartlarına gore ha. mızı cjitim ve iiğretimden mah 13 Mayıs Çarşamba akşamı saat Z kararlı Tiirkiyenin tntumivle. ba tutomun bliif olmadıjına z kirdllar neğinde yapılan bir açık oturum. j zırlanan bir çalışmanın sonucu rum hırakırken, öte tarafUn 18.50 de Kadıköy'ündeki evinde haZ inanaıı Batı rtevletlerinin fopln baskıları ncticeyi deâiştirmis E 'da b°!irtildiğine görc «Türk köylüjolan bu hilgilprin açıkiandığı açık kurulmus ve üstelik bizc hic vata gözierini yummuştur. E tir. Karar. Tiirkiyr icin iisiinülecek bir neticedir. Ama hernen ^ Aııkarz II, (CumhurivetTelpks) siinün yürde "71 i mcktup yazama (oturumda Saflık Bakanlığı Müste bir külfet viiklemeypııleri kaBir buçuk yıldan beri rahatsız E iTâve prtelim ki. mesele. NATO'nnn elkoymasiyle hallediloıiş Z bulunan Selâmi fzzet Sedes. TürZ sayılamaz. Kıbrıs ihtilâfı daha çeşitli safhalar çcçirecektir. : Sovyet Rusya Büyükelniliğine maktadır. Yü?de 97 sinin traktörle" ?arı Nusrpt Fişelf, şunları srtyle panmaea /nrluyoruz. Ne earip ^ihnivpttir bu . ait jn.şa haltnrieki bir hin3nın ö ilgioi yoktıır. Vüzrlp 17ı ı Karasapan j mi:tir: kiye VP tnsiltere'de yapılan bütün E Ecvet GFREŞÎN E nündekı r"k!âm i'itr'nİTİn'n r; m , îculanmakfadır Yıi^d» 75 i köyıin ı «Toplum kalkınm J=;* .Tsa5if!ar. • ** ted&vilcre n5mpn iyileşememiş ve rııııııpıııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııı: Arkası Sa. 7, Sü. 5 de ımeselelerinın kendıleıi taıafındanl Arkası Sa ;, bü. 6 da^ \ Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Koıtseyin kararı İsmet Jnönü, «dünya zevklerinden dörtie; iiciinü kavbettik» dedi Yine aynı zîhniyet Saatlerinizi bir saat ileri aldınız mı? Din propagandası yapan iki turist TURİZM 200 dolarla 40 gün Avrupa: BERLİN Marmarada bir cennet: ERDEK Turizm haberleri fevkif olundu Köylüniin yiizde 52 si karasapan kullanıyor 46 yıllık gazeteci Selâmi İzzet Sedes dün vefat etti Bugün 5* sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog