Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

ORTAOKULLAR İÇİN Çözümlü Matematik Problemleri Sınıf I. Sınıf II. Sınıf III. İHSAN IRK Matematik öğrenimi aktif bir metoda dayanmakla beraber çözüm örnekleriyle yol göstermek suretiyle öğrencinin düşünme tarzına bir yön vermekte lüzumu lnkâr edilmlye. cck bir gerçektir. Bu kitaplarda açık çözüm ve kestn sonuçlar metodu uygulanmıştır. Çocuğa çok faydalı olacağı kanaatlndeyiz. Her sınıfın kltabı 10 ar llradır. înkılâp ve Aka Kitabevi : 107 53U 41. yıf suyı 14288 umhuriyet KÜRUCUSU; YUNUS XADİ VelgrsJ ve mektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: İstanbu! N'o 246 TeleforJaı: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 «Beğendim! Peışembe 14 Mayıs 1964 JOB" e'çık "arbn renflindedir NflTO Kıbrıs işini incelemeye başladı Bakanlar Konseyinin5 B.M.den ayrı olarak Ankara ile Atinayı ikili görüşmelere çağırması bekleniyor La Haye, 13 (a.a. AP Radyo) NATÖ Bakanlar Konseyi. tlkbahar Oturumunun ikincı günündekı ikınci toplantıda, üyelerden Yunanistanın mâni olmak için sarfettiğı bütün çabalara rağmen, K\bns meselesini etraflıca ele almıştır. NATO'nun La Haye toplantısı gündemine Kıbrıs buhranının dahil edilmesi. Bakanlar Konseyinin, Kanada Dışişîeri Bakanı Paul Martin'in görüşünü kabul ettiğini göstermektedir. Martin, Bakanlar Konseyinin dünkü toplantısında, Kıbns ouhranı dolavısivlr aralan acıîrm? b'iiur.an Türkiyp i'e Yunanistanı, aralarındaki ihtilâfı barış yoliyle halletmeye çağırmıştı. Martin konuşmasında. NATO Genel Sekreteri Stikker veya yerine geçecek kimsenin. ikı memleket arasmdaki ihtilâfı halletmek için yetkilendirilmesını istemişür. Bakanlar Konseyinin bugün yaymladığı bir bildiriye söre. ttalyan diplomatı Manlio Brosilo. XATO Genel Sekreteri Dirk Stikker'e halef tâyin edilmıştir. Halen Italyanın Paris Büyükelçisi bulunan ve 1 temmuzda 67 yaşına basacak olan Brosilo'dan. 9 Arkası Sa. 7, Sü. 4 de ] Kanada Dışişîeri Bakanının tekfîfi, Atınanın muhalefetine rağmen benimsendi İCRA VE İFLAS KANUN TASARISI MECLİSTE DÜN KABUL EDİLDİ Kanuıt alacaklı ile borclunun ve iiçüncü şahıslann meşru menfaatleri arasında makul bir denge kurtıyor Mıllet Meclisinin bugünkü' otu dan veya kefilinden ister. lcra va duğu Ticaret Sicilıne bildırmege rumunda «lcra ve Iflâs Kanunu zifesine yatırılan paranın ilgili dev ve bütün aktif ve pasifi ile alacakTasarısu nın müzakeresine başlan let tarafından zimmete geçirilmesi hlannın isim ve adreslerini gösmıştır. |halinde devlet, hak sahiplerine teren mal beyanında bulunmağa llk olarak söz alan Komisyon karşı birinci derecede sorumludur. mecburdur. Keyfiyet Ticaret SiciSözcüsü, tasarının maddeleri hak Hazinenin asıl sorumlulara rücu li Memurluğunca Ticaret Sicili kında izahat vermiştir. Daha sonra hakkı vardır. Devlet, sorumluluğu ilânlarının yayınlandığı gazetede söz alan milletvekilleri, tasarının na katıldığı görevlilerden teminat ve alacaklıların bulunduğu yerlerde diğer vasıtalarla ilân l l l ilâ olunur. maddeleri üzerinde konuşarak, ak istiyebilir. sıyacak hükümleri bulunduğunu Ticareti terkeden bir tacir 15(( Bu ilân tarihinden itibaretı bir yıl Arkası Sa. 7, Sü. 3 de iddia edip, değişiklik önergeleri gün içinde keyfiyeti kayıth bulıın vermişlerdir. Daha sonra tasarının maddeleri üzerindeki müzakereler tamamlaMrıcn Kanada Dıştşleri I.ikanı Paul >Iiirt>ıı .'! . 0 " U S U , n d .l k '.V k l ; f . İ ',' e r ' İ i n " " a r a k k a b u l edilmiştir. Amiral Hamilton, "NATO zayıflamış degildir,, dedi Akdeniz NATO Müttefik Kuv'haroda bir zayıflama yoktur. Gövetleri Başkomutanı Amiral Sir revimizi müdrik olarak ışl^rimize John Hamilton dün sabah şehri eskisi gibi devam ediyonj/. Kıbr.<= mıze gelişinde Kıbrıs konuMinda dâvisı bizim değil, nolitikacılann sorulan bir soruya cevaben «NA ' meselesidir. Bunların dâvaya biı TO Akdenizde zayıflamıs degildir. ; hal ^ : « ı bu'nala'.cnı temenni v< « Ama politikacıların Kıbrıs dâva«ı i Arkası Sa. 7. Sü 7 de na bir hal çaresi bulmalarını temenni ediyoruz» demiştir. 1 Şubatta yeni sörevine ha?laması münasebetiyle Akdenızdeki JMATO üyesi memle'^etlerine ceziye çıkan Amiral Hamilton. vanında esi Lady Hamilton oldugu halde dün sabah uçakla sant n.OO de Ankaradan Istanbula gpimiştir. Valiyj ziyareti sırasınria aazetecilerle görüşen Amiral. «Kıbrıs anlaşmazlığı yüzünden NATO'nun Güneydoğu Akdeniz kbnadı zayıfLefkoşe, 13 (a.a. A.P. Radyo) lamış mıdır?» sorusuna şu cevabı vermiştir: «Benim kurnnnda sa Gizli ve maksatlı olarak Magosa'nın Türk kesimine giren ve ] ı l Türk polislerine ateş açan Yunan |Sl3|lOZlsu'îaylarlnln öldürülmesi olayın dan sonra. Magosa'da başhyan ger Rumiar Magosanın Türk kesimini kuşattıiar lcra ve Iflâs Kanun Tasarı?ı. aiacaklı ile borclunun ve üçüncü şahısların meşru menfaatleri arasında mâkul bir dengenin kurulması okullara test hususunu öngörmektedir. Tasarı Bakan, bu yıl lise dere cesindeki nın özellikleri şöyle özetlenebilir: usulü öğrenci ahnacağını da açıkladı Tasarının özellikleri Ankara 13, (CumhuriyetTelek*) • Zaıara uğrayan şahıs, sabit o Milli Eğitim Bîkanı Dr. İbıaTekziptir.. lan zarar ve ziyanı kusurlu olanhim Öktem bugün Bakanlık çalış NAZtMliE lLÇESt.NDE, İÇİNDE maları hakkında bilgı vermîk iç'rı ÖGRENCİLERİN BLLUNDUGl yaptığı basın toplantısında zararBİR KAMYON KAZASI VE'BÜ lı cereyanlar konusundaki bir so. YÜZDEN ÖLE> KİMSE YOKTUR ruya cevaben, «Zararlı cereyaola3 Mayıs 1964 gün ve 14277 sayıh ra karşı Bakanlık olarak ciddi şegazetenizin birinci sahifesinde bil kilde savaş açtık. Sağdan gelsin, dırdiğiniz şekilde. Nazimiye ilçe soldan gelsin j,u hareketler daima mizde bir trafık kazası olmamış karşısında bizi bulacaktır.» demiştır. Böyle bir kaza ilimizın başka tir. bir yerinde de yoktur. Milli Egıtim Bakanı Teknik Ög. Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) Nazimiye Ortaokulu öğrencileri Kıbrısa yapılacak Türk müda kamyonla veya başka bir vasıta ile retim Müsteşarhğınıri lâğvedildıği halesi konusunda yarın çıkacak pikniğe de gitmemişlerdir. 48 leyolundaki söylentileri yalanlamış «Akis» Dergisinde ilgi çekici bir başhyan plâkalar ilimize değil, ve henüz Müsteşarhga bir tâyin Arkası Sa 7. Sü. 7 de başyazı yayınlanmaktadır. Başya Muğla iline aittir. zıda, bir parti kongresinde BaşbaKaza olmadığı gibi, isim vere ( kan Yardımcısı tarafından söylenilmiş «Altı saatte Kıbrısı işgal e rek, öğrencilerin yakınları üzerinderiz» sözünün heyecanlı bir hava de derin üzüntü bırakacak. bir şok içinde sarfedilmiş bulunduğu be tesiri uyandıracak şekilde, haber' lirtildikten sonra şöyle denilmek uydurmanın sebebi de anlaşılama; mıştır. i tedir : Öktem, "zararlı cereyaıtlara karşı savaş açtık,, dedi Kıbrısa müdahale konusunda iigi çekici bir makale hir ıçın günlüğüne Istanbula geldiler ve döndüler ginIik d e v a m A r k a s ı S a 7 d e bir fırsatın peşinde degildir. Cnm1 t«nude açıklamatıızı rica ederim. (Imza) huriyet Hükümetinin en içten teEthem Boysan mennisi kendisi için bir fırsat f)kTunceli Valisı mamasıdır. Bizi, bir fırsatın çıkmamasından daha fazla hiçbir şey Arkası Sa. 7, Sü. 4 de 7 Yunan uyruklu daha yurt dışına i çıkarılıyor Memleketimiz için siyasl ve ik't'sadi yönden zararlı fddliyetleri hulunan Yunan uyruklula.'in yurt Arkası Sa. 7, Sü. i de w CaHfornia'tla bir seyahat arenta l Kinın düzenlediği geziye katılan 34 Amerikalı. sırf istakoz yemek için Erzurum 13 (a.a.) Bir suredenuçakla Türkiyeye gelmiş. Liman beri memleketimizde bulunan ünlü lokantasında verilen öğle yemeğin yazar William Saroyan, bu sabalı den sonra. tekrar memleketlerine Erzuruma gelmiştir. dönmüştür. Vali Hüseyin Meydanoğlu'nu ve Liman Lokantası. 3 ay önce. se Emniyet Müdürünü ziyaret eden yahat acentası ile yaptığı anlaşrna Saroyan. ailesinin Bitlisten Ameri Arkası Sa. 7, Sü. î d e Arkası Sa. 7. Sü. 4 de jlllllllllMIIIMII MMIIMIIIIIIIimilllllllllllllllMllllllllllllll Mlllllir * Saroyan Erxurum9da B. Arad, İmroz I ve Bozcaadaya aif teklîüni izah etti Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) j Çanakkale Milletvekili Burhan I Arad, İmroz ve Bozcaadanın ida j re tarzına ait 1151 sayıh Kanunun j 14 üncü maddesinin yeniden yürürlüğe konması hakkındaki teklifi ile ilgili olarak bugün açıklamada bulunmuştur. Burhan Arad. bugünkü basın j toplantısında bu maddenin. 1951 yılında îmroz ve Bozcaada'da yaşıyan Hıristiyan vatandaşlanmıza pek küçük ve son derece zararlı arka hesapiarla kanunsuz ve yersiz ve lüzumsuz imtiyazlar veril Arkası Sa. 7. Sü. 5 de Amerikaıun { politikası i E E Z Z Z E E Z r Z Z E Z = Z Z Z Z = E E E r Z Z Z E = = = = = E Z = ; Z E ; Kıbns konusundaki tutumu yüzünden biz Amerikadan şekvacı E Z olur, Amerika da bizi uyutmağa çalısırken, NATO Bakanlar Z Z Konseyinde Oean Rusk'ın sözlerine hayret etmemek imkân Z Yurt d'ıııa çıkarılacak Yunan uyruklular sızdır. E "****! Küba hakkında konuşan Amerika Dışişîeri Bakanı, bu memle E Oramiral Hamilton dün Vilâyetlen çıkarken ket üzerinde hâlâ keşif uçaklarının uçtuğundan bahsetmekte, E Amerikanın Küba konusunda aynı politikaya devam ettiğini E aeıkta. tekrarlamaktadır. E Nedir Amerikanın Küba ile olan ilgisi? Z Birleşik Devletlerin iddiasına göre. bu ilçi, sadece Adanın Dogu E Blokuna bağlı bir üs haline gelmesidir. Amerikalılar, Avrn E padan bınlerce mil uzaktaki küçük Küba'nın bir muhtemel E dünva harbinde Birleşik Devletlerin başına iş açacağından E korkuyörlar. Orada üsleri bnlunmasına ve roketlerin çeri Z eönderildiğinin açıklanmasına rağmen. korkuyorlar. Dış görü Z Ankara 13 ( a j . ) Yetkililerden nüsüvle uzak bir ihtimalin hesabına da dayansa. Amerikanın z Osman Deniz'in idam karannın yerine getirilmemesi kesinleşti. Gürcanm ^ " S 1 * * 1 "ısı g ö r5 'mayışa r ebağlayan , 1e ü e r i jim sa' aldıeı tedbirleri belki fazla korkunun neticesi olarak kabul r ş ederiz. bu bakımdan yermek de istemeyiz. Nihayet bu, rahata E geceyarısı, uygulanmaya başlanafazla alısmıs bir topluluğun psikolojisiyle ilgilidir ve nihayet E durumu Karma Komisyonda tekrar görüşülecek cak, saatler 24 te bir saat ileri ahmillî çıkarları demek övle icap ettirmektedir ki, takip edilen = Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) onaylandığından kesinleşmiş, Fet cereyan eden müz'akerelerinde ise, • nacaktır. politika da övle olmaktadır. Millet Meclisinin bugünkü bir. hi Gürcan'ın durumunun bir kere diğer sanıklar hakkındaki karaTİar ' İleri rejim saati 30 eylulü 1 ekileşiminde 2021 Mayıs olayları sa de Karma Komisyonda görüşül da değişikliğe uğramış, Senato, me bağlayan geceyarısına kadar uğramış, »slanla fare hikâvesini andıran Küba meselesindeki hassasiyet ğy ı nıklarının cezaları ile ilgili olarak mesi kararlaştınlmıştır. Amrrikayi hattâ dnstlarivle kavga ettirecek kadar sinirli bir Aydemir hakkındaki ölüm cezası1 devam edecek, saatler, 24 te bir 'evvelce verilmiş olan Meclis karar Millet Meclisindeki ilk kararlar ortamda tutuyor. Bir zamanlann buğday nakliyatı meselesin Arkası Sa. 7. Sü. 6 da saat geri alınacaktır. Bilindiği gibi bu cezalarla ilgili de rinstumuzun ne kadar çazaba geldi&i malumdur. Son za • lannın Senatodan değişik olarak manlarda ise Ingilterenin Kiibaya sattıgı otobüsler iki raem I gelen şekli görüşülmüş, bu arada tasarının Millet Meclisinde bir kaç 1 Fethi Gürcan hakkındaki ölüm ce ay önce cereyan eden müzakereleket arasınria bir siyasi dâva konnsu olacak kadar sinirliligi I zasının yerine getirilmemesi yolun sinde Aydemir, Gürcan. Deniz hakartırmıstır. Küba meselesi bir yanda duradursun,. Türkiyenin ıdaki Senatonun almış olduğu ka kmdaki ölüm cezalarınm yerine cüııpv kıvısına 4(1 mil mesafede bir Kıbrıs Adası vardır. Bırakmız orasımn üs haline çelmesini. bu ada üzerinde 100 bin 'rar kabul edilmemiş. Meclis ilk getirümesi, Dinçer hakkındaki ökararında ısrar etmiştir. lüm cezasının yerine getirilmemesi Tiirk vasar ve Tiirkler. ço£unluktaki Rum çeteleri tarafından Böylece Aydemir'in ölüm ceza karar altına alınmış ve kanun taimha olunmak tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Türkiye bnsınm yerine getirümesi, Deniz ile sarısı bu şekli ile C. Senatosuna "a. Kiiha eibi değil elindeki antlasmalara dayanarak müriahalp etmeğe çalışır. Tine aynı Amerika «olmaz» der. Se Dinçer'in ölüm cezalarınm yerine ' sevkedilmişti. bpp? Sebep. bir Türk . Tunan çatısmasım. dolayısiyle savnn = getirilmemesi her iki Meclisçe de i Aynı kanunun C. Senatosunda nia paktının yıkılışını önlemek. «Pekiy. elbirligiyle çare bn = lalım» deriz. «Ben her iki devletle de dostum. işlerine kanş = • mak isternem» revabını verir. Aynca Amerikaya çöre Kıbns r hük.imran bir devlettir ve bn devletin iç işlerine müdahale E etmek Amerikan anlayısına uvçnn gelmemektedir. Ta Küba? E Orası hükümran değil mi? Hükümrandır ama, çıkarlar bahis E konusu oldnju iein Küba'va müdahale edebilir. Zira oradaki = çıkandir. buradaki ise Türk çıkarı.. Dahası var : Z : otobiis sattı; Fransaya, Kızıi Çini tanıdı diye kı z Yüksek Seçim Kurulu. adaylar ve partiler hakzan Amerika. meselâ Romanva ve Macaristanla Batı Doğu z 1ınA* ,rnn,inn ',• l«^ 1 u 1 j k l H d a a l l a n vak.nlasmasm, sajlamak gerekçesivle sarmasdolas olur. fab E y P Kirazlan karara bagladi rika, kurmağa calısır al^verisi artmr. Kromunu Rusya E Ankara, 13 (Cumhuriyetleleks)' .Itı avdan bu vana te«kilâ lâtını kum a T r k m S I K u b a ferde * , " « ' . f ^idemez. Turkıye Sovyet = Y ü k s e k • a m a d l g ] n d 3 n ; i m l e ; e k kaiıiarrsiR u r u l u C u m h u '«"rden jıetrol satın aldığı ıcın Amerikan çazetelerı bırbırıne = | r j y e t ^ Senatosu için 7 ha/ıranda ' Millet Neclisi ısrar etti ^ . ^ E Gürcan'ın idam kararında uyguiaması Yaz saatinin Cumhuriyet Senato seçimler 7 Haziranda yapılacak olan Senato seçimleri için Cumhuriyet muhabirleri seçim bölgelerine hareket etmişlerdir. Seçim propagandasının başlıyacağı 17 Mayıs tarihinden itibaren Cumhuriyet okuyucularına seçimler için ayıracağı köşesinde. bölçelerdeki muhabirlerinin göndercceği haber, röportaj ve yorumları sunacaktır. Aynca Senato seçimlerinde vatandaşın nasıl oy kullanacağı, seçimlerin nasıl yapılacağı. nispi sistemin setirdiği yenilikler ffibi hususlan etrafh şekilde izah eden seçim sayfamızı, 17 mayıs jçünii vereceçiz. Nargile, kadın terliği ve bebek ihraç edeceğiz Ankara 13, (Cumlııırn etTele.'»s) Bir Amerikan firması, 35 bın nargüe, bir lngiliz firması da 50 bın i.şleıreli kadın terliği iie 50 oin mil lî kıyafetli bebek almak için müracaatta bulunmuşturAvusturya Dış Ticaret Odası, Odaiar Birliğine başvurarak bazı fırmaların demiryolu trawersi ve telefon direği satıa almak ı;tedik lerini bildirmiştir. TJ.P. Cumhuriyet Senatosu seçimlerine katılamıyor yapış 'tüteveffa Baskan Kennedy, seçim propaşandası sırasında «Çir Z lan itirazlan inceliyerek ba/rı kak n E ' Amerikalı» tipindc sekillenen politikanın Amerikaya Z rarlar almıştır. E kavhettirdi&i prestiji yeniden iade edeceji sloganını kullan E Bu kararlardan bazıları şun'.arZ mıstı. Busünkü Amerikan poiitikas:, presti.i bir tarafa, «Çir E dır: r kin Amerikalı» yı büsbütün çirkinlestirmektedir. E 1 T.l.P. si ilk genel kurulunu v İ Ecvet Gt RESİN E ! teşkilâtlarda tamaininmf.dıgından r ÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIMIMMIIIIIIIIIIIIIIIIHII 15 üde ve bunlara bağlı üc^lerdc e k r C vö r n p r iHİ r nBat.İ pol.tıkas.nml l . V . e . Ç 0 6 a ' t t ' k ç açjka goruruz. n^n îş !yapVlacar"sVç7mlere"kâtn7cak " ! ? , l t * W " r bıcımım daha a d ^ T r . İ k a i voneltt.f. R 'r , , d a y a r v e p a r t i l e r ü a k k l n d a 2 A.P. nin Yüksek Sççim K . • rulu nezdinde ve C.K.M.P., Y.T.P ve M.P. nin 15 ilde kuruluşlarını tamamlamadığı gibiyüzde 10 ı^ ranındaki merkez •Kontenjanının aşıldığı şeklindeki ıtiraz şu şekiiMEKTEK Cl.NAl'fcTl Haznedar ÇiftlıŞı sahıbı mıiyun.r Ahmet Merteri tuzağa düşüıüp ölde sonuçianmıştır. durenlerın durusmasına dun de 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ritvam olunmuştur Uzun bir süreden 15 ilde kuruIITIH' Eerckçesı berı devam eden duruhmanın sonucu nierakla bcklenmektedir. Resimde, dünkü ciuruşmada sanıklar Arkası Sa. 7, Sü. i de ' görülmektedir. Bir htrstx Adiiyeden kaçtı Dün sabah Adliye Sarayında, Ankaradan Istanbula getirilen ve duruşmada hazır bulundurulıöak üzere kondorda bekletilen bir oto Arkası Sa. 7, Sü. 8 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog