Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Mütehassıs TarihçiJerin Resimli. Haritaü • Mufassal haznladıgı Oimonl îorihi nln altıneı cüdl de çıkarak tamamlandı. 1 5 l n d dltler kırkar, altıncı elli liradır. ISK1T VE GÜVEN YAYINEVLERİ İlâııcılık: 108/5283 41. yıl soyı 14287 umhuriyet KÜRUCUSU:CTJNUSNADİ Ttlgnt *• mektop adre«ü Cumhurlyrt lataabul Potta Kutusu: tstanbul No. 246 l U e f o n l a r : 22 «2 90 22 43 96 » 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 t Aldım, KuHandım. Beğendln^ Çarşamba 13 Mayıs 1964 JOB" açık aHm renglndadtr Haye'deki NATO 1 Bakanları Kıbrıs için (endişelerini belirttiler = Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları, karşılıklı j j göröşmek üzere bir araya = getirilmeğe çalışılıyor La Haye 12. (a.a. AP. Radyo) NATO Bakanlar Konaeyiııin mutad ilkbahar toplantısı, bugün Türkiye saatiyle 11 de, Amerika Dışişleri Bakanı Rusk'ın bir konuşmasiyle açılmıştu;. Tütaaklben söz alan Genel Sekreter Stikker, Kıbnsın isminl ağza almadan, Doğu Akdenizdeki »vâhim v e elem verici durumun bütün NATO "yelerini endi?eye düşürdüğünüı söylemiştir. Uç gün sürecek olan toplantı, Kıraliçe Juliana'nın Holânda Parlâmentosunu açış konuşmasını yaptığı tariht Knightı Sarayında NATO Konseyi toplantıs ında konuşan Rusk, Küba keşif uçaklanndan birini düşürdüğü takdirde bunun ciddî sonuçlar doğıırabileceğini söyledi Lahey, 12 (a.», v e A P NATO Bakanlar Konseyinin öğleden sonraki çalısma oturumunda konuşan Amerika Birlesik Devletleri Dısişleri Bakanı Dean Rusk milletlerarası durumun bir tahlilini yapmıs, özellikle, Küba, Vietnam ve SovyetÇin uyutmazlıgı üzerinde durmustur. Ru«k, herhangi bir Amerikan kesif uçajının Küba üzeripde düşürülmeıinln «çok ciddi sonuçlar yaratacağını» Ihtar etmlstir. Küba Baabakam Fidel Cartro'nun Amerika'y 1 . keşif uçaklarım düsürmekle devam edeceğini söyledi Dean Rusk Amerika'mn^^ Yunanlı subayın öldürülmesi üzerlne Yunan Birliklerine ; "takviyelialârm,,emri verildi ı'yı havadan teftişe Le&os«, 12 (AA, A P ve Radyolar) Dün öğleden tonrm Magosa liman şehrinin Türk kesimine lorla ginnek isteyea 2 Yunanü subayın ve bir Rumun öldürülmesi ile »onuçlanan çarpıjmalar Kıbrısta mevcut gerginliği daha da aıtUııııii bulunmaktadv. Magosa'daRumlardün Tiirk'n kaçırdılar 10 Türk kaçmldı Magosa'daki çarpifmalar Rumlar arasmda büyfik bir Sfke y a latmıştır. Asabi Rumlar, dünkü olaylarm bir miailleme olmak üzere Magosa'da 10 Türkü kaçırmıslardır. Kaçmlan Türklerin 8 i Magosa'daki Ingiliz Üssünde çalısmakta olan işçilerdir. Diğer ildsi d« Türk gencidir. Gençler 2 tnğmr kızuu evlerine götüriirken otomobilleri çtfvTİlmek «uretiyle durdurulmnf r e esir edümijlerdir. Birleşmi? Milletler Barıj Oü* üne bağh Irlandah birlikler Mauosada Türk mahallesinin etrafındaki duvarların dışında »ıkı bir vember meydana getirerek galc > an» gelen Kıbnsh Rumların herl nangi bir harekette bulunmalarına mâni olmak üzere tedbir almıı bulunmaktadırlar. Barıs Gücü Kumandan Muavini Ingiliz Generali R. M. P. Carver, Ankara 12, (Cnmhoriyet . Teleki) bu tabah erkenden Adadaki ger îçişleri Bakanhğmca bugün yeginliğin merkez noktası naline gel niden 14 Yunan. uyruklu Rumun kararlastınU 2 ERKIN VE BÜTLER ~ m j ş bulunan Magosayı havadan sınır dısı edilmesi mıstır. r NATO Bakanlar Konseyinln Z helikopterle ziyaret etmi^tir. Mfldürlüğünee Emniyet Genel Z yıllık mutad toplantısı dün r Barikatlar E La Haye'de açılrmstır. Top = ş e h i r d e gerginlik o derecede art bugün Istanbul Emniyet Müdürlü= lantıda Amenkan Dısi.leri = m l ş b u ı u n m a k t a d ı r ki Birleşmis güne bildirilen listede funlar bu. Bakanı Dean Rusk bir ko = M Ü I e t l e r bans gücüne men.up tr lunmaktadır: = Makarna fabrikatörü Viktor Ka nunoa yapmıstır. Resimde, = ) a n d l | l l b i r l i k ı e r T ü f k v e R u m k . zilas, sirket sahibi Dimitri Kunadil = î ? ' " ' f r i B a k \ m m i 1 Feridun = , i m I e r i n l b i r b i r i n e baghyan yol Arkan Sa. 7, S ö . J t e Cemal Erkıa, lafiltere Dısis Z = Iefi "Bakanı Butler ile blrlik ; ni olabiimek için barikmtlar kurte dünkü «çılıs eturumunda Z raak zorunda kalmıçiardır. görülüyor. Kıbn«in en önemli ve işlek H iMiıııııııııııiHiıııııııııııııııııııııif; Arkan Sa. 7, Sü. t d ı Kıbrısta gerginlih dün soıt hadde ulastı Kore savaşına katılmış olan milletvekilleri bildiri yayınladı Ankara U , (Cnmhuriyet Telekı) Kore Savaslanna katılan 3 milletvekili, bugün bir basın toplantısı düzenliyerek madalyaların iadeıinde Kore Cumhuriyetinin hedef tntulmadıgım bildirmis \ lerdlr. Kora Savaslanna katılan Edirne milletvekili Nazmi özoğlu, Muş milletvekili Sa | mi öztürk, Amasya Tnillet vekili tsraail Sarıgöz'ün «r tak olarak hazırladıklan bil { diride söyle denilmektedir: ArkMi 8m. 7, Sü. I d ı açılmış. ancak gizll otunımlara Holânda Genelkurmay Bsskanlıgının yakınındaki Julian» kışlaunda devam edilmistir. Açıhj toplantısında 15 Dısisleri Bakanı da bİT«r konusma yapmıstır. Stikker, K ı b n ı konuaunda tunlan ilâve etmiatin c Nihal bir çozum yolu lçln Arkan 8». 7, SB. 4 de İnönü, Sunay ıfe goruştu Ankara 12, (Cnmhuriyet . Telekj) Başbakan l ı m e t înönü bugıin Genelkurmay Baskanlığına gelerek Orgen«ral Cevdet Sunay ile görüsmüstür. Saat 11.30 da Genelkurmay Bajkaniığına gelen Inönü aaat 12.45 e kadar Genelkurmay Başkanı Or. general Cevdet Sunayın odannda kalmıı Te görügmede Sunav'm Arkau S». 7, Kfl. t «V tehdit ettiğini hatırlatan Detn Ruık, «ümit ederiz ki, böyle bir harekete girisilmez ve bahsettiğim ciddi durum yaratılmaz» demistir. Rusk, böyle bir buhranın, 1962 yılı Ekiminde Sovyetlerin Küba'ya roketler yıgmalarından doğan durum kadar ciddi bir hal alabileceğini beHrtmis ve: «Böyle bir buhranın sadece Birlesik Amerika için değil bütün Batı ilemi için bir mesele teskil edecegini» bellrtmistir. Rusk, Amerikanın Küba fl Arkası Sa. 7, Sö. 5 de 14 Yunan uyrukln Rutna yurt dışına çıkmaları için tebligat yapıldı Feyzioğlu yalnız büyük kazançlardan ziraî gelir vergisi alınacağını söyledi C.HYFVGenel Sekreter Yardımcısı, namuslu tüccar ve sanayicinin diğerlerinden daha fazla vergi ödediğini de sözlerine ilâve ettl. C.H.P. Gaziotmanpasa îlçe Genç lik Kolu lokalinin dün ıaat 14 teki açıh| töreninde bir konuşma yapan C.H.P. Genel Sekreter Ytrdımcısı Prof. Turhan Feyzioglu özellikle tanmıal rergi konusu üzerinde durmus ve «Vatandajın her ağacmdan, her tavuğundan ver gi alınacak seklinde yapılan propagandalar yalandır. Türkiyede 3.5 milyon çiftçi ailesi vardır, 20 milyon vatandas ziraatle geçintr. Ziraî gelir ver^isi ödiyeceklerin sayısı ise 16.279 kisidir. Bu binde 4.5 demektir ve büyük zira! kazanç >«aglıyan vatandaslardan vergi ahndığım göstermektedir.» demijtir. Arkan Sa. 7, Sfl. 1 d e 4 Milletvekili diin YTP'den istiüa etti Ord. Prof. Gökay da Genel İdare Kurulu üyeliği görevinden ayrıldı, Alican tekrar G. Başkan seçildl Yunan asıllı bir er Miislümanlığı saçti tunlr 12 (a.a.) 57. Er Eğitim Merkerinde vatani vazif.esini yapan Yunan asıllı, Türk uyruklu Haralombea Pnklivas, bugün dilek> çe ile lcumandanma muracaat ederek Müılüman olmak istediğini bildirmijtir. piyasaya tah 2 l C S I Î l l te Mal! polis teskilâtı bir »ebekeyi VAPUR MU, YATAKHANE Mİ? Havalar, parkta. çimen ÜJ j Ankara, 1 (CnmhnriyetTelekg) JT CL V l İM\. J İ l . C l X l C f 500 liralık süren bu, 7 tünde jöyle »erüip kestirmey» pek elverisli değil ama. Şehir Hattx Cumhuriyet Senatosunun meydana çıkarmıstır. günkü birleşiminde vergi taıanlal vapurlannın kane*peleri n e güne duruyor? Yer bol, içeriai ılık olun n n m tümü üzerindeki müzakerele Bir «üreden beri piyasadaki iah te paralann lorusturmasım yapan ea işte böyle insana bir rehavet çöker, içi geçiverir ve üst ütte yı re baslamlmıstır. malt polis tefkilâtı, şebekenin tzğılıp şekerlemeye dalar. Görülecek tatlı rüyalar da cab«sı. Vergi tasanlannın tümü hakkınmirde bir kolu olduğunu v e Erda A.P. grupu adına söz alan Meh dinç özhun ile Fikret Elmas adlı Ortodoksun çocuğu, eşi ile arasında dinî sahıslann beraberlerinde küllivetmet Ünaldı, tasanları incelemek ' Bir için kurulan komisyona 70 kisilik sahte 500 liralık oldunikâh bulunmadıgı vaftiz edilemedi 11 mlktarda AP 296 plâkalı otomoA.P. grupundan altı, 40 kisilik CJB. ğu halde 35 P. grupundan frse 8 üye seçümeıi Arkan Sa. 7, Sü 7 de Selâhattin GÜLER Türkiyede doğmus, Türkiyede nin Senato calısmalarımn ciddiyeJerekse Patrikhane tarafından veti bakımından kabili telif olmadı evlenmis ve çocukları dünyaya rilen cevaplar hayret uyandırmıso l a n ğını 1leri fürerek bu sartlar altın; *elml* Yugoslav uyruklu bir tır. Or t odok SUI1 3 5 da yapmak istedikleri baz, degi1 , , ' yaşındaki oğlu Er Bundan bir hafta kadar önce 3,5 sikhkleri gerçeklestiremediklerini ™ ü l n V a f t I Z 1 P»trikhane taratın yaşındaki oğlunu vaftiz ettirmek dan yapılmamıştır. Yakında Türk Eroğanın başkanlık ettiği A.P. İl İdare Kurulumın ifade ttmiftir. için semt kilisesine muracaat eden i uyruğuna geçecek olan Nikola LaC. H. P. Istanbul İl Te»kil»tı Arkam Sa. 7, Sfl. C 4a zaroviç'e gerek Panania kilisesl ve Nikola'ya, Panania kilisesi ilgililei dünkü toplantısında, Genel Merkez tenkid edildi rinden Melona sunları söylemiştir: dün Eminönü öğrenci Lokmllnde «Sisin dinl nikâhınız yok. Oglunu yaptığı kapalı salon toplantsnnda Muammer EROL xu vaftt* •d«m»riı. BSyle bir ka Genel Sekreter Dr. Kemftl Satır partilerin dostluk ve kardeelik paA. P. tl tdare Kurulu dün, bun rar abnaatetır.» dtn böyle partiye girmek istiyen Hayret* düsen Nikola, esi Mari rolasını •»vuntnaiarını istemlf, birsahıslar için adll ticil aranmaunı kayı Patrikhaneye göndermis v e lik ve beraberliğin Türkiyenin iç kararlastırmıstır. Karara göre, adoradan izin almak istemiştir. Pat ve dı;ta gücünü arttıracağını ila Arkası Sa. 7, Sü. I de 1! sicilden sabıkası buluntnadığına rikhane ilgilileri ise: <Biz resmt dair belge getirmiyenler, partiye niklhınızı tanımıyoruz. Dinî nıkâFlorence Nigiıtinfale rozeti dağıtan hanımlar kaydedilmiyeceklerdir. hınızın bulunması gerekir. Vaftîz Saat 16.30 da toplanan İl îdare yaparız, fakat vereceğimiz vesikaKurulu toplantısına, Senato aday lara oğlunuzun gayri meşm oldulistesinden adı çıkanlan Nuri Erğunu yazarız.» oğan, başkanlık etmiştir. Bazı ü Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Yurtta ve Dünyada yeler «Bizde demokrasi ismen var, chmen yok. Senatörlüklerint ahp İt Konut meselemiz başlarına çalsınlar» diyerek Nu• cSerbest Mall Müsavirlik A Arkan Sa. 7, Sfl. 6 da Kanun Tasarısı» hakkmda iki görüş: 1) Doç. Dr. Haydar KAZOAN Yümaz ÇETİNER 2) Dr. Mu»t»fa A. AYSAM înce bıyıklı, briyantinll saçlı, |lığı lnce uzun delikten içeriye »Bu •k Türkiyenin Ortak Pazargenç ve esmer şoför gazı kesip, ahn teri ile kazamlmış paradır» dan ithal&tı, ihracatından freıı yaptı.. Taksiyi uygun bir yer diyerek atıverdi!.. daha hızlı gelisiyor Manisa 12 (a.a.) Gördes'in Av de park ettikten sonra, ellerinde Dün, bu v e buna benzer bir çok ^r Ihracatimızda genel bir şar köj'ünden 54 yaşında Süleyman i Ankara, 12 (Cnmhnriyrt . Te!«ks) rozet kutusu ve kumbara olan sevindirici sahneyi Istanbulun ağırlaşma görülüyor Erdem bugün kendi kendini ame Harb Okulu ile ilijkileri kesil iki güzel hanıma doğru yürüye muhtelif semtlerinde görmek mum • Resm! A Gazetede geçen miş olan öğrencilere verilecek livat ederken fazla kan kaybmdfn rek: kündü.. Hemçire ve Hastabakıcı hafta burs giderlerini karşılamak ü z e ölmüştür. Hemşireler için galiba di mi? Okullan öçrencilerinin yanında, re 1964 yılı bütçesinde yapılan ak•• Haftalık altın fiyatlan * 15 gün önce üafra kesesinden adedi. Takın bize de bir tane rozet cemiyct hayatının tanınmış hanım tarma Cumhuriyet Senatoçunıın il melivat olan Süleyman, ame'i'ahelâlinden!.. •* Ne nedir? efendileri: «Florence Niphtingalc» «ili komisyonunrla kabul edilmi?tın iyi yacılmadıgı düfüncefino kaKadınlardan. bir tanesi galîba Yüksek Hemşire Okulu inşaPtının •• G?da maddeleri fiyatlar; * tir. pılarak hasta yatagmda henü?r kaİnsilizdi; şoförün ne konustuğunu tamamlanması için açılan kanıpan neden yükseliyor , Bu nğrencilere bir yılds 360 bin panmamış bvılunan varasım gizîico anlamamıştı amma, arkada?!. ro yaya iştirak erferek ynllarî» riökvılT ı lira futarında hur= \ erilecektir jiletle açmıştır. Fskat yarayı bir zeti tsk^rken o da kumbarayı u müşler. Ro^et ta.ktp parn .îoplatTia, Bur5 v f r i l c c k ^irencılerin mikdahp k;>pr*;>fı,n ;ın Sulcyrr.an* bir zatmayı ibmal pimedi.. Ve şoför ya çaiışmışl^'riı.. Suri Eruğaıı Uuu ^ayılau AV toplantısındı I tarı İM 300 kad3rdır. cebinden çıkardiğı kâ»!t beş îirasüre sonra ölnıuştür. Arkası Sa. 1, Sü S de Senafo vergi tasarılarını bld görüşmeyebaşladıp Puklivas, dilekeesinde «tslâmlyeti, diğer dinlere kıyasla daha Severek v« Anksra 14 (Cnmhoriyet Teleks) Hayri Mumcuoğlu'nun YTP denmükemmel buldum. YTP olaganüstü genel kongre' istifa etmeye karar verdiklerini ve istiyerek Müslüman oluyorum. Ba sinden sonra parti içinde baslayan bundan Genel Bajkan Alican'ı ha na gereken yardımı göstermenizi candan isterim» demektedir. kaynajma neticesinde dün 4 YTP | berdar ettikleri bildirilmektedir. Puklivas'm dilekeesi Muftülflge milletvekilinin partilerinden iıti1 Kendileriyle konustuğumuı YT fa ettikleri öğrenilmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de YTP Kurultayında yapılan seçimlerde partinin yüksek kademelerinde görev alamıyan thsan Şeref Dura, Kâmuran Evliyaoğlu ve Patrikhane tarafından vaftiz edilmeven çocuk (soldaki) t ; i ı^ Malî Polis sahte 500 liik basan bir şebekeyi yakaladı nikâhı tanımıyor AıIIi sieilclon belgo getirmiyenler AP ye alınmıyaeaklar CHP Senato seçimieri için bir toplantı yaptı EKONOMI K e n d i kendisini amelivat etti ve öldii Harb Okulu ile ilişiği kesilen öğrencilere burs verilecek Hemşire Okulu için rozet dağıtan bayanlara en çok dar gelirliler yardımcı oidu 5. sayfamıza bakınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog