Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TÖRKİYE İŞ BANKASI Kültiir Yayınları "Açıklamalt, Notlu, Türk Parası Kıymetınl Koruma Mevzuatı" serisinden Görünmeyen Muameleler (Hizmetler.lDış Seyahatler). ve ' zm: Erhan Bener; Yeri; Anıl^YıyınMi (ist^V Bedelsizljthalât j umhuriyet KÜRUCUSU: YÜNUS NADt Aldım, Kullandım.Bçğendim \ 41. yıl sayı 14286 Telgraf r* mtktap adreai: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul Ko 246 Telefeolar: 22 42 B 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 O Salı 12 Mayıs 1964 ly'iı.^v:^,,,,,,,.,,,,,,.yy,,,!^ K|br|$ 1 yakmlaşma | teşebbüsü I îyi karşılandı | AP ile CHP arasmda, Eski! şehirde yaralılan yakmlaş| ma havasi hakkmda parii ; liderleri fikirlerini açıkladılar : Ankara 11, (Cumburiyet Telek») CÜ.P. nin Eski; şehir il kongresine A P . li Belediye Bajkanı Sabahattin : Günaydın'ın, A. P. kongresinde, Başbakan Yardımcısı Dr. : Satırın konuşma yapmalan : ve partilerarası yakınlaşma• ya temas etmeleri Ankara si• yasî çevrelerinde «Bahar ha• vası esiyor» şeklinde yorum. : lanmış ve «Bu halin devam : etmesi» temenni edilmiştir. ; Bugün kendileriyle görüs; lüğünıüz parti liderleri, dün'• denberi estirilmesine çahşılan vakınlaşma havasının ötedenberi özlendiğini, bunun : «Bir ilk adım» olarak kabul pdilmesinin yerinde olacağını '• belirtmişlerdir. Partiler aras; münasebetlerin iyi şekilde işlemesini ötedenberi sovunan liderlerin başında geldiğini ısrarla belirten YTP Genel Başkanı Ekrem Alican bu konuda şunları söylemiştir: « Haberi gazetelerden gördüm. İki parti arasındaki | münasebetlerin yakınlaşm; , Arkası Sa. 7, Sü. 8 de NATO Bakanları öldür iilılü, biri de ağır yaralandı iin toplanıyor komönjst tehdjdj ve De 6 f l U | | e ü n tutumu g ü n d e m ( Bir Yunan askerî arabasının Türk mohallesine girmesiyle başlıyan oloyda birer Türk ve Rum öldü Lefkoşe 11 (A.P. • a.a. Radyo) Bugün öğleden sonra Magosa liman şehrinin Türk kesiminde, üç Yunan subayı ile bir Kıbrıslı Rum, açılan tüfek ateşiyle vurulmus bulunmaktadır. Ayrıca bir türk de can vermistir. Bir tngiliz Kızılhaç memuru, olayda üç kişinin öldüğünü ve birinin ağır surette yaralandığını »oylemiştir. Vurularak öldürülen Kıbnslı Rum, Lefkose Polis Müdürünün 26 yasındaki oğlu Kostakis Pan, La Haye 11, (».a. AP Radyo) NATO'nun en büyük otorjtesi olan Bakanlar Konseyi, 15 yaşmdaki Kuzey Atlantik îttifakının bü tunlüğünü ciddi surette tehdit eden birçok iç ihtilâfın «levlendiği bir sırada, 14 mayısa kadar devam edecek mutad îlkbahar toplantılarına yarın başlıyacaktır. Arkası Sa. 7, Sü. 3 de ArkMi 8a. 7. 8«. 4 de > |e Maaosada dün La Haye'de Erkin, Rusk ile görüştiikten sonra, «Müstakil olarak | hareket edip etmiyecegimiz bu i hafta içinde meydana çıkacak» dedi f^Atina, ikili I göröşneler 1 ıçiîi zemin hazırlamaya | Yunanistan ve Kıbrısta NÂTO aleyhtarı nümayişler Rumlar, «NATO ahtapotu! Kıbrısta istediğini yapanııyacaksın» diye bağırdılar Lefkoşe 11, (a.a. A.P. Radyo) Kıbrıs buhraru karşısında Türk Yunan münasebetlerinin aldığı sekli inceliyecek NATO Arkası Sa. 7. Sü 7 de gayret edecek J Atlna 11. (öıel mubabirimır. | j e n ) Yunanistan, yarın baş !)I lıyacak NATO Bakanlar Kon. \ feransında, mevcut ihtilâflann 7/ halli için Türkiye ile ikili go )« rüsmelere zemin hazırlamaya vl 1 çahşacaktır. Siyasi diplomatik M çevrler La Haye'de Erkin'le ğ Yunan Dışisleri Bakanı Kos ı« topulo» arasmda yapılacak «f görüşmelere büyük önem at. al fetmektedirler. ))1 Aynı çevrel'îrin kanaatine ' l A göre, önümüzdeki günlerde /» yeni Jıir TürkRum jatı.şması )a vuku bulmâdığV takdirde W Kıbrıs buhram bir TürkYu M nan diyalogu şeklinde yeni bir • safhaya gireosktir. İkili gö. • rüşmelerin sağlanabilmesi içinB özellikle Amerikalıların bü M Arkası Sa. 7, Sü. S da • Gürsel, «Gülpembe bir hayat içinde olmadığımız herkesçe bilinmeli» dedi Ankara, 11 (CıımhuriyetTeleks) Cumhurbaşkanı Cemal Gürseı bugün «Gülpembe bir hayat içinde bulunmadığımızı herkesin bilme? ı lâzırodır» demiştir. * Gürsel saat 15 te ğxinlüfc~ m~u"fâîl gezintisini yapmak üzere Çankaya Köşkünden aynldığı sırada basın mensuplarının, «Partiler arasında bir bahar havasi başladı. Dün £skişehirde Kemal Satır A P . kongre linde, A.P.'li bir hatip de C.H.P. Arkssı Sa. 7. Sü. 6 da M.T.T.B. Başkanının jobnsM'a tiîgrâTı " Mill! Türk Talebe Birliği Gene) Ba.şkanı Yüksel Cengel nugün, A | nıerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Lyndon Johnsona Kıb ; rıs olayları konusunda Türk gen^ j iiğinin düşüncelerini belırten bir PITADE OKHLUNA SANCAK telgraf göndermiştir. Tuzla Piyade Okulu Öğrenci Telgrafın metni özetle jöyledir: Alayına dün sabah saat 10 da tö • Sayın Başkan, renle sancak verilmiştir. Alayın Arkası Sa. 7, Sü. 6 da .«ancağını şehrimizde bulunan GeTarım Bakanına göre, millete malolmazsa , nelkurmay Başkanı Orgeneral Cev : det Sunay bizzat Alay KumandaToprak Reformu hayatiyet kazanamaz 1 nına tevdi etmiştir. Bu müstesna Ankara 11 (CunıhuriyetTeleks) .ve tarihi günde devlet büyükleri, N A T O A k d e n i z Müttefik Deniz ; yuksek rütbeh komutanlar ve seç Kuvvetleri Baskomutanı Oramiral 40 bin lirayı aşan kira borcun dâvacı mal sahibi tarafından satın kin bir dâvetli kitlesi hazır bulun § j j tzmir, 11 (Telefonla) Tarım lincelemelerde buluuraak üzere Fo r o n n Hamiiton bugün saat Bakanı Turhan Şahın, bugün ga ça ve Bergamaya gitmiştir. dan mütevellit YTP İl Merkezinin alınmıştır. muştur. Resimde sancak Alay Kuhaczedillen malları dün açık art1 G e r i k a I a n b o r c u n tasfiyesi ile mandanına verildikten sonra görü 16.15 te ö'ze! bir uçakia Etimesgut zetecilerle yaptığı kısa görüsmede Öte yandan kuraklık yüzünden askeri Hava Alanına gelmiştir Be «Toprak reformu yapılacak bölge pamuk müstahsilinin uğradığı ?atırma ile satılmıştır. ' ilgili olarak mal sahibi «gerekti lüyor. jlerde kadastro ve tapu işleri de rarlar gözönüne ahnmak suretiyle 15 aydanberi Karaköydeki îl ğinde YTP nin Genel Merkezine j bununla birlikte yürütülecektir.» ı elde bulunan 13 milyon kilo paMerkezlerinin kira borcunu ödiye.j kadar durumu aksettirecek ve ken'demiştir. Bakan ayrıca, toprak rejmuk tohumunun yeniden dikim miyen YTP nin mallanna 8 bin | dilerinden bu konuda bir hal çare. ! formunun aslında arazi sahipleri|için müstahsile intikal ettirileceği 600 lira takdir edilmiş, fakat dün si bulmalarını talep edeceğim. Ak^nin elindeki araziyi alıp arazisi ol bildirilmektedir. yapılan haraç mezat satış sonunda si takdirde gereken kanunî mer| mıyanlara vermek demek olmabütün eşya 2 bin 500 liraya yine Arkası Sa. 7, Sü. l d e ; id:ğmı söylemiş «Toprak refonnu milletin mali olmazsa oır hayati^ııııııııııııııııııııuııı ııiMiııııııııııııımıiMiıııımıııtııııııımıııııııı: yete sahip olmaz» •Jemış'lr. YTP 11 Merkezinin malları dün acıh arttrma ile satıldı Şahin «Kadastro, Tapu işierini Toprak Reformu ile birlikte yürüteceğiz» dedi 69 hökim birinci Teknik Öğretmen Okulları Fakülte haline getiriliyor Oramiral Hamiiton geldi sınıfa yukseldi 'iınusı,Bu kaçıncı bahar notları Z Siyasi edebiyatımızda «Bahar havasi» deyimi kadar ayağa düş = ~ mü? ve inandırıcı olmaktan nzak bir tanesi daha az bulunur. : E 1950 1960 arasının eazete kolleksiyonları bahar havasi haber E E leriyle doludnr. Zalen aslına bakarsanız «Bahar» diye vasıf ; E landırılan ve tesekkül ettiği zaman catısmalardan bıkanları Ş E sevindiren, partilerin güya yakınlaştığını belirten hava bizim Z ~ politikacıların icadıdır ve tipik bir yerli malıdır. Z = Çift partili devrede liderler işlerine geldiçi zaman partileri bir Z Z birlerine yakınlaştırmışlar, çerekli çördükleri zaman nzak z Z laştırmışlar ve millet, her yaklasıp uzaklasmayı. bahar havasi z E başladı, bahar havasi dağıldı diye heyecanla takip edip dur = E mnştür. Parti çatısmasını biz fikir mücadelesinden ötede bir = ^ kulüpçülük hattâ asîret mücadelesi şeklinde anladı&ımız için, Z Z bahar havasını da âd'eta, zaman zaman basvnrnlan siyasi bir = müessese haline getirmişizdir. Zonguldakta toprak altında kalan ve öldttkleri sanılan yedi madenci dün kurtarıldi f fından da tasvip jrördüp takdirde. bizdeki çibi bavram edil = difi vâki midir? Bırakınız onları. az çelişmis memleketlerde Z bile böyle ömekler çöriilmemiştir, çörülmemektedir. Kaldıki z sözümona biz çok partili rejimdeyiz. Bn rejimde partilerin z r proframtarma gSre politikaları olraak serek. Ve bn politika Ş lan medenî bir ölçii içinde sonuna kadar savnnmalarr çerek. ^ Oysa işleyiş hâlâ eski işleyiştir. Meselâ bir parti hâiâ dıs po = litikada «Benim yönüm. benim tutumum şndnr..» deme|e ne = dense çekinir Türkiyede. Ve nedense dıs politikada beraber z olmak bir vatanseverlik isareti kabul pdilir Türkiyede. Hattâ ; îç politikayı alalım: Şimdiye kadar bir partinin. faraza plâ j ; nin, neden karşısında oldnÇn açıkça anlasılmış mıdır? Tahnt Ş vergi kannnlanndan hanjisint neden destekledisi. haneisini Z neden desteklemedi|i belli midir? Sadece bir demago.ü hava = sında yürüyor bütfin islerimiz. Ve açıkcası. bizdeki politikada z amaç, bir şeyler vermek degi). sadeee demasroji havasi içinde ; bir şeyler alabilmrktir. E Rahar havasi dedikleri de işte bn demaeojik ortamın tabiî sonu = cn.. Başbakan Tardımcısı A.P. konsresine eitmis de partüer z arasında bahar havası esmeçe haslamı.s.. Liderler bundan z memnnnlnk duydnklannı ve bövle hir yakınlasmanın körpe riemokrasimizi srlistireceSini siiylüvorlar. Aslında demokra Z sinin fikirlerin karsı karsıya bnlundnğn bir ortamda selişe Z «Tfi. srelistı'Si malum iken. bn edehiyatın vapılması. dojrnsn z insanda hayret nyandınyor. Ancak sonradan düşünüyor ve z hnyle sövliyfnlcre de hak veriyoruz. E Fikrin bnlunmadığı ycrde onlann karsı olmasından pek tabiî hahsedilemez. Olsa olsa ya sögüşüliir. va da koklasılıp npüşü z lıır. Nitpkitn tathikat hndnr.. İ sığınarak aç ve yeryüzü ile hiç bir orman dâvasında w . . ' , i rtibatları olmadan, tam 65 saat ö; ı nokta üzerinde önemie durdu| g | M 6 ISfdnDUl SaZB" lümle pençeleşen işçilerin kurtarıl , bunlardan birindıklarında. morallerinden hiçbir Sunu belirterek , , .. ... cisinin reform konusuada mümkün: I ÎJfFİ patlaması sonunda ıçerde kalan şey kayoetmed.klerı gorulmuştur. o l d u ğ u k a d a r { a z U , l s m a k > i k i n . ; ve öldükleri tahmir, edilen 7 m a , Hepsı evlı ve çocuk sah.bı olan, yatanda? müna g l i n l ü 1 4 2 5 4 S a v l l . n u s h a s H M n w den işçisi, kurtarma ekiplerinin ai kazazede Eyup Donbaygın, Akıf gunm 14254 fcayılı nushasmın bı; rahksız çalısmaları sonunda bu Altın, Hüseyir, Çağdaş, Hasan Nal'sebetlerini tanzinı etmek, üçüncujrincı sahıfesınin beşinci sütununda gece saat 02 de mucize kabilinden bant, Ahmet Tarhan, Ismail Tar'sünün de zirai hizmetlerin iyi is:dın konusunda çıkan bir münakakurtanlmışlardır. han ve Ahmet Korguk her ihtima;liyebilmesi için teşkilâtta rec.rga: şada bir köylü öldü on dokuz kisi Son yıllarda memleketimizin ge ie karşı, Kilimli Dispanserinde dok nizasyona gitmek olduğıınu söyle'varalandı başlıklı yazmm mündeçirdiği en büyük maden ocağı ıacii tor kontrolü altına almmıştır. miş, Bakanlığm iübre, ziraî ilâç recatı hakikate uymamaktadır. ası kabul edilen bu olayda, sulann j Olayın, îşverenin teknik hatasıjlar ve cihazlanma için Ziraat Ban Kısas köyünde iki köyKi deliistilâsma uğramıyan bir bacaya yüzünden ileri geldiğini Yıldınm kası yoluyla 130 milyon liralık birjkanlının kabadayıhk menuunda telgrafla Hükümete bildiren Ma|plâsman •sağladığını söylemıştir. ı birbirlerini çekememelerinden çıdenîş Sendikasınm bu iddiasım JTanm Bakanı bu sabah mavi üüf'kan kavgaya birkaç kişininde iştiyerinde incelemek üzere Enerji ve jmücadelesi, onnan kanunu ve 1964 rakiyle sekiz kişilik arbede haline Arkası Sa. 7, Sü 7 de iprogramının tatbikatı ile alâkalı inkilap etmiş. Bu olayda bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştır. Ayni sütunda ayni punta harfler Ankara, 11 (CnmbnriyetTeleks) lan Hasan Şentürk, V»rirköprÜ A Bugünkü Resmî Gazetede oniğırceza Mahkemesinee ölüm <".ezale tekzibini rica ederim. liki kaatile ait idam kararlarının jsına çarptınlan Mehmet Gül ve Nnrettin Hazar infaz edilmesine dair ianunlar yajBayram Kalpaklı, Gümüshane AUrfa Valisi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ı ğırceza MahkemMİnce olüm cezaBöylece Muğla Ağırceza Mahkefsına çarptınlan Bayram Albayrak Muammer EROL mesince ölüm cezasma çarptmlan ve 33 üncü Tümen Askeri MahkeAP İstanbul îl Yönetim Kurulu Süleyman Ağırbaş ile Ali Kara mesince ölüm ceıasma çarptırılan bugün saat 16 da îl Merkezinde han, îstanbul Birinci Ağırceza [Bedih Kılıç bulunduklan cezaevBaşkan Nuri Eroğan'ın riyasetinde Mahkemesinee ölüm cezasıoa çarp' lerinde idam edileceklerdir. özel bir toplantı yapacaktır. lırılan Recep Güngör, Bursa AğırYönetim Kurulu bilhassa bu top ceza Mahkemesinee ölüm cezası1 lantıya katılması için Başkan Eroca çarptınlan Hasan Şeker ve Ke: ğana özel bir dâvetiye göndermişrim özkan ile Hasan Güney, Sa. tir. Vali Niyazi Akı ve Belediye Baş |lihli Ağırceza Mahkenesince ölün) • AP'nin senatör adayları listesin kanı Haşim İşcan, dün sabah Tuzjcezasına çarptırılan Süleyıaan den hiçbir sebeb gösterilmeksizin la Piyade Okulundaki sancak verıBozkurt, Trabzon Ağırceza Mah j ir Olaylar ve kadınlar hmi silindiği günden beri çeşitl Arkası Sa. 7. Sü. 6 da kemesince ölüm cezasına çarptırıj yorumlarla durumu basını meşgul eden Erogan, dün de bu konudh •+C Olgunlaşma Enstitü Arkası Sa. 7, Sü. 2 de sünün defilesi Zonguldak, 11 (Telefonla) j Kömür Işletmesinin Kilimli ğında 8 mayıs cuma günü, toprak altında çalışırken su borularının Cumhuriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürlö Ankara, 11 (CumhuriyetTelekı) Yüksek Hâkimler Kurulunca, bulundukları hâkimlik sınıfında sürelerini bitiren 69 hâkim birinci Millî Eğitim Bakanhğının sınıf hâkimliğe yükseltilmıçlerdir. aldığı bir karara göre, îstanBunlar arasmda İstanbul hâkim bul Teknik öğretmen Okulu lerinden Kâmil Argun, Tütün Aile Ankara Erkek Teknik taç, Fikret Eğilmez, A'mı Çakar, Yüksek öğretmen Okulunun Fevzi Balkır, Ismet l'eksoy, Eyüp kapatılması kesinlegmistir. Hukuk Hâkimi Celâl Tüîer, KarLftğvedilecek okullar »Eğital Hukuk Hâkimi Celâl Yüksel, tim Fakülte«i> haline »okulaÜsküdar Asliye Hukuk Hâkimi Ab caktır. dülkavi Beşer, Eyüp Sorgu hâkiBu okullardan istenilen k«mi Hüseyin lyigün, Zeytinburnu lite ve randımanın almamaJHâkimi Fevzi Esatoğlu. Yalova ması ve Teknik öğretmen ;Sorgu Hâkimi Süleyman Akıncı, sayısının dolmus olması böyİSarıyer Gezici Arazi Kadastro Hâ le bir kararın alınmasına »ei'kimi Fethi Ayanoğlu, Bakırköy bep olmuştur. jHâkimi llhan Duru, Ankara Haönümüzdeki ders yıhnda kimi Raif Tosyalı, Ankara Ağıraçılması beklenilen «Eğitim ceza Mahkemesi üyesi Mustafa ElFakültest» nin üç amacı olajmahoğlu. Ankara Hâkimi Vedat cak r e sanat enstitülerine •Mengi, Recep öcal, lzmir Hâkimi Arkası Sa. 7. Sü. 7 de ArkMt Sa. 7, Sü. 2 de Nuri Eroğan, "İntihar etliğim dogru değil,, dedi 2 kaatile ait idam kararlan clön Resml Gazetede yaymlandı Ahi ve İşcan Kadın ve Moda Bir uçak düştü, 73 kişi öldü Ecvet QtTRF.stN E Clark Hava Üssü (Filipin) 11 (A.P. a.a. • Radyo) Bir Amerikan askeri nakliye uçağı bu akşam buraya inmeye hazırlanırken pisfe 800 metre ka!a düşmüş, içinSAİT FAlK MÜZESÎ Büyük Türk Hikâyecisi Sait de bulunan 83 kişinin 73 ü ölmüşFaik'in müze haline getirilen evi. dün yapılan bir törenle halkın tür. ziyaretine açılmıştır. Bu arada, «Sait Faik Hikâye Yarışması» Uçak yere duşmeden evvel. içinnı kazanan Mehmet Scyda ile «CUJ'HURÎYET. mensuplannde şoförü ve iki yolcusu bulunan , dan Adnan Özyalçıner'e ödülleri verilmiştir. Resimde, müze bir taksiye çarpmışhr. Yolculardan ' haline getirilen Burgaz adasındakı ve merhum hikâyecimızin biri ölmüş. diğer yolcuyla şoför 19341954 arasında yaşadıfl ev ve ,iyaretçiler Rorülmekt'rlir. ağır suretic yaıalanmıştır. Arkası Sa. 7, Su. 3 te 'nilllllülülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi Mali Polis Teşkilâtı dün bir çok ne giren bir memurun, Sultanîa kolları olduğu tahmin edilen mer. temas etmesi suretiyle gelistirilmis mi kaçakçı şebekesinin 5 mensubu've memur, Sultan i!e anlaşmaya nu yakalamıştır. \armıştır. Kadıköydeki Zünırüt Palas otc, Dün sabah. parasın) verip merlinin sahibi olan Sultan Temızel nııleıı almak üzere adı ceçen otele ariındaki sahsın, Trakys ve Anaeiden memur. parv.'i nrledikten diluya nrrmı u<inrierrii£ınin te^Hi.jsonıa mcrmi kutusıımı slmış. kutı ile bdflıyaıı tahkıkat, alıcı rolui Arkası Sa. î, aiu. 1 de , Mali Polis dün bir mermi kacakcı şebekesini yakaladı ^ Sahifeniz ve siz ^ Psikolcğa sorabiliısisiniz •ir Mevsim modeJleri Bugün 5* Sahifcmîzdc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog