Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Yeni bir AHESER ROMAN daha! DAPHNE DU MAURİERnin dunyaca meşhur, fibne alınmış emsalsiz romanı Çevıren Vahdet Gflltekin Yolculdn j Ol>VEIM 41. yıl soyt 14285 umhuriyet KURÜCÜSU. rUNUS NADİ Cumhunyet 22 42 96 2 2 4 2 Telgraf v« mektup adresı: Ist&nbul Posta K u t u s u Istanbu] N o 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 246 Telef o n l a r : 2 2 4 2 80 4299 &t* \ , Aldım, Kullandım, Beğendlm Pozartesi 11 Mayıs 1964 TÎSkıkrJOB" açık sltm renglnded.r y^TrTçrîiToprak reformununıYTP Kongresınde, MP, 3 n Rum tedhisci onderler arasında ihtf M/; I »" 1 M«IN ııımnnmIIIIIIIUIIIIINIII.IIUHIIIIH.1^ . . . . , . . P * TorgaCIS inUrdUlanihemen yopılarakl„.,..„ rı/l ı n • ve Bagımsız ar a n yaralalJ „ . , leri öfkelendirdi I ICIIVinCICIIUHUI Solcu Dr. Lissarides'in Kınl Berelileri ile, Sağcı EOKA'cı Samson'un Yeşil Berelileri'nin lâğvını öngören tasarı, Içişleri Bakanı Yorgacis'e Adadaki çeteciler üzerinde mutlak bir otorite sağlama amacını güdüyor boğ|flnma$( *•*<•• toplantısı tartışmah leks)n Iktısat Fakultesı y Mea > /unları Derneğının duzenledıgı 'Planın 1963 uvgulaması nuçları» konulu 'oplantıda konuşan eskı plan;ılardan Ne lat Erder «Topr*k reformu nun bir an once vapıİ3rak t«. ıımın tesadufılıkîen kurtarıl ması gerektığını» «ovlemi'ıtı Arkası Sa 7. Sn 6 da | geçti § . f teklif, bir temenni *r ! , ı Ankara, 10 (Cumhurivet Teleks) \enı Turkne Partısının bugun de lev am eden olağanu^tu kongresınde CKMP MP ve BağımMZ mıllet\ekıllerıvle partının bırleşme=ı ve bu partılerın YTP flaması altında toplanmasını sağlamak ıçın Genel tdare Kurulüna vetkı verılmesı hakkındakı onerge olumlu karşıanmamış aneak bır temenni olalak, jenı seçılecek Genel İHare Arkası Sa. 7. Su. 4 de A kar ıo (cumh»r. etTe.,ıııııiııi,,ı,,i|iıııııııııııııııııııııiıs o l a r a k d e n e l l d a r e J\>uruluna n a v a ı e ~ , *, Erkin, Nato Konseyıne Kıbrısla ilgili teklif getirdiğini açıkladı Amıterdam 10, ( u . ) Turkıye Dışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal Erkın, bugun Amsterdam'a gelışınde, «Turkıye, Kıb rıs meselesını, salı gunu Lahey'de başhyacak olan N KTO Dışıslerı Bakanları toplan tjsına getjrecektır» demıstır Kıbrıs'ta durumun vehame tını muhafaza ettığını soyhyen Fendun Cemal Erkın sozlenne şoyle devam etmıştır «Bırleşmış Mılletler Kuvvet w lerının duruma mudahalesıyle, Kıbrıs'h Rumların kuvvet kullanmalannuı onune geçıleceyı nı ummuştuk Fakat Kıbrıs lı Rumlar saldırılarına devam edıyorlar ve bu da Turkıye de endışelen arttırıyor «Turkıve sımdı, Lahe\ dekı VATO toplantısmda alınacak kararı beklemektedır » Lahev toplantısına belırlı teklıflerle geldığmı soyleyen Ferıdun Cemal Erkın, bu tek lıflerın mahıyetmı açıklamaM reddederek teklıflen kon/e ransa kadar gızlemek zorunda Arkası Sa. 7, Sn 3 de Lefkoce, 10 <a.a.) Makarıos 1 daresımn Içıslerı Bakanı Pohkar po* Yorgacıs, Atına'ya vaptığı son seyahat sırasında, Kıbnsta uygu lanacak bir askerlık kanunu tasa rısını «bıjgı edmmek uzere» Yunan Basbakanı Yorgı Papandreu'va Arkası Sa 7 Sii 1 de ^IIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIİIIIIJIIIIIIIII Makariosu Kıbrısa gitmek isteyen dört kafadar yakalandı Silifke limanından çaldı klan motörle denize açılan gençler fırtına çıkınca geri döndüler öldürmek için Sait Faik'in evi muze haline getirildi Bugun, Turk Edebıvatının en deierlı ısımlerınden, tanınmış hıkâvecı Saıt Faık'ın onuncu olum vıllonumudur Bu munasebetle, Saıt Faık ın Burgaz Adasındakı evının muze haline getırılen kısımlan bugun torenle açılacaktır Ajnca, hıkayecının ıkı yıl once vefat eden annesı tarafından Daruşşafaka'v a \apilan bağıs uzerıne duzenlenen «Saıt Faık Hıkaye Yarışma^ı» nda derece alanların armağanları da bugun dağıtılacaktır Arkası Sa 7, Sü. 6 da Satır ccKıbrıs için cihanla savaşmaya hazırız» dedi îiııımıııınıııııııınıııııraMiHiMtııııııııııııııııııııııııuiMiHiııııııııııııu Sihfke, 10 (Güney llleri Merkef sındakı Alı Taşçı Tokatlı 17 yaşır Bdrosn • Teleks) Kıbnsa gıde da Nesıp Avdın Ordulu 18 >aşındr rek Makarıos'u oldurmek ve ora Sezaı özkul ve Edırneh 24 yaşınd dakl soydaşlarımıza yardım etmek Erdoğan Can, uç gun once ılçemı gayesıyle îstanbuldan çehrımızp ze gelerek Kıbrısa gonullu gitmek gelen 14 24 yaşları arasındakı dor< ıçın tedbır almıslardır Kol saal kafadar, çaldıkları 5 tonluk motoı Jerıne ^arıncaja kadar her şeylerı I ıle yola çıkmışlarsa da, havanm nı satan dort kafadar ellermde bir cyıldız poyraz» a çevırmesı uzerı kırma av tufeğı ve bir mecmuanın ne gerı donup yakalanmıjlardır. | verdığı Kıbrıs ılâvesı olduğu halt<tanbulda oturan Rızelı 14 ya|de Taçucu sahıllerınd* bır motor aramışlardır Pusulaları olmı>an ve Taşucu • Arkası Sa 7. Sfl. 6 da YTP kongresine katılan delegelerden bır kısmı 'tınurt. Ornekler aröyor notları = Kutanyaaa blrtakun olaylar eereyan ediyor. Söylendı|ıne gore E 1957 de Bnrsa'daki bir eamide kılıçla olav çıkaranlar TavşanE lıda Tegilay şnbealni açmıalar ve bn tamamen sosyal gavelı, E bir anlamda saglık fayesiyle kornlmns drrneği gerıeı akımE lann merkezı haline cefirmisier. 5 Koylere kadar teskilâtını geliştiren Tavsaniı îesılav subesının 5 «Tesil» den vararlanman bir pazarcı kurnaılıçı seklınde göZ rrilebilir ve nıhayet kannnnn sıllesıvle bunların derhal da|ı E tılsbileeeği dttsünülebilir. Nitekim Savcılık ı<se el kovmus ve Z demeği kapatmıstır. Aneak mesele kanaatımızce el tersıvlr E bır tarafa itilebileeek bir kfiçuk, bır mevzıî olav deçıldır. Bu E Vütülmemesi için ne kadar gavret sarfedılırse edılsın. Tavsan = Ş lı olayı geri akımlann nasıl bir tertıbe sırdıklerını ve nere Z Z lere sızmağa çalıstıklarını göstermesı bakımından ılgı çekiei Z Eskişehir 10, (Telefonla) A P ve C H P 11 kongrelen bugun avnı anda ve bırbırlerıne 100 metre mesafedekı sınemalarda yapılmıstır. Arkası Sa. 7. Sa. 1 de edilemedi İzmir CHP. kongresinde Adıvaman, 10 (Günev llleri Merkonuşan Göğüş ise Pa Bdrosn Teleks) Mutaah kes hıtlerın soz bırlığı ederek ıhaleve pandreu'nun Enosis çıkarılan okul bınalarında aneak talebine cevap verdi yuzde 1 ıle 2 oranmda ındırme vapmaları yuzunden ıhaleler ya Müteahhitler anlaşınca iLİMveHAYAT okullar ihale Hayatın sırlaıı çözütüyor Piâstik Fiize yapıldı Tek kanalda, ayni anda bir mihon telefon konuşması Âmâlar için elektronik baston Eminsu kongresinde üyeler herkesten şikâyetçi oldular Kendilerine iş verilmesini talep eden Eminsu üyeleri Intibak kanunundan dolayt Maliye Bakanı Melen'e şiddetli bir dille hücum ettiler Ankara, 19 (CumhurıyetTelekı) mıştır Mutaakıben dılekler faslı Emeklı Inkılap Subavları Der na ge^ılınce İzmir ll Başkanı Enegı (EMİNSU) nın vıllık genel meklı Kurmav Alba> Tahsın Erkurul toplantısı bugun Bahçelıev demlı EMINSU culaun, 22 Şubat lerde Akalın salonunda vapılmış olaylarında vatanseverhklerım bır ve soz alan emeklı subaylar, MB kere daha gostermış olduklarına K 'je, Kov Işlerı Bakanı Lebıt dıkkatı çekmış, întıbak Kanunu Yurtoğluna ve Malıve Bakanı Fe «ebebıvle * kendilerine en buyuk rıt Melen'e bol bol çatmışlardır fenalıgı Malıve Bakanı Ferıt MeSaat 10 da ba<;lıvan kongreve baş len'ın japtığını sojlemış, «Bırçok kan olarak Emeklı General Orhan arkadaslar ıssız Bız şereflı vazıTurkkan seçıldıkten sonra faalıvet feler ıstıyoruz Ya bıze ıtımat ederraporu okunarak bazı tenkıdler va,1er >a da kanımızdan şuphe edıpılmış ve ldare Kurulu ıbra edıl Arkası Sa. 7. Sd 3 de pılamamıştır Bu durum karşısında 11 Daırr.i Komısyonu, ellermde mutaahhıt belgesı bulunmadığı halde ıs yapabılecek kabılıyettekı kımselere de ış verme kararına varmıştır AntaJyada 5 bin \ gecekonducu sessiz yuruyuş yaptı Antalya 10 (Telefonla) Bır kooperatıfe eıt arsalar uzerınde japtıkları gecekondularda >aşıyan 5 bın kıçı, bugun sessiz bır yuruvuş vap mışlardır Kooperatılın parselasjon ışını onlemek, arsaların kendılerıne tapulanmas; ıçın juruyus vapılmıştır W. Saroyan Ankarada ilk hikâyesini yazdı Yeni buluşlar Bugun 5 inci sayfamızda Ünlü astrolog J. Viaud'= Mıllet Meelisine akseden sözifi sorndan da anlasılıvor kı. Z va'da geri akımlar «erbestçe at oynatabılmektrdır. Bn ovunnn Z nun tahminleri Ankara, 10 (Cumhnnvet Teleks) doya doya baktı Ankara Kalesı= Mgılilerin desteğiyle oynandığını dusunmekten dahı otanırız = Bır sureden ben yurdumuzda bu nın tepe^ınde, akşam ruzgânyla E Aneak gereek sndnr ki, resmi mafcımhr helkı de farkında nl Z alabıldığıne dalgalanan bayrağı ıW E madan tarafsız ve lâik bir ıdarenın anlavısı ıcıne tırememı« z lunan unlu yazar W Sarovan, jaret ederek «haydı> dedı «O ta Bugun 6 ncı sayfamızda E l*r ve bovlece een akımlara cesaret vermıslerdır Meselâ E dun Ankarava geldl ve ılk hıkâ Arkası Sa 7, Sn. 1 de Ş Kuiahva rtzel tdaresi ve Belcdivesıne yardım ıcın hasvuran Ş vesını yazdı •Fare Kapanı ve lhıtıyar » Z Halkevının ıstefı reddedildı|h halde Kor'an kurslarına ode = Anıtkabır'ı hayranhkla seyrettı nek avırma ımkânı bnlanabilmiKtır E Dahagı var: rtnnmüzde 11 nisan tarıhlı hır tazete duruvor Bu S akşam uzerı, lâhtın Snunde saygıv Kütahya Vılâvetinın çıkardıgı resmî cazetedır. sahıbı Kutah E la durdu, sonra tavandakı nakiçla va VaHIifjdır. Gazefenin «hac> notianna tahsm edılmı>i bas E n uzun uzun seyrettı cBöylesme sdtnnnnda bir zat seri halinde vazı vanvor Elımızde sadecr ; guzel bır yapı az bulunur j dedı, hn nfishası bnlnndnfn için, »erının öncekı ve sonrakı kısım Z taşlara elını «urdu Aslanlı vola Dün gece Toros dağlan na yağmaya başlıyan kalannda hasyazar (') neler dSkturmustür vahut dokturmekte Z dir, bilmıvomz. Ama tek nü>ha dahı Atatnrk Tıirkıve«iinın S rm kalınhğının 10 san timi geçtiği bildiriliyor resıııf vilâvet gazetesi ve bv tip vanlann vavınlanmasına göz E vomanlar bakkınds kSfi fikir verıvor. E Mersın 10, (Guney llleri Merke* Buna gore 15700 dekar pathcan, rskl hasreti içindeki adam Snriveden geçısinı anlatırken, bir ve Ş Burosa Teleks) Bolgemızın ba bıber, domateı, fasulj'e, salatalıkı zı kesımlerıne ılk tahmınlre gore rinde »Syle diyor : 5 Arkası Sa. 7. Sfi. * de , < Hnmnsa geldik. Orad* Halıt tbni Veltt adına Abdıilhamit E Turkiye Daktilografi Yarışması 13 mıl>on 13 bın lıra maddî zarara dun yapılmıs eazetemızın daki> sebep olan ve >arım saat kadar Cennetmekân tarafından insa etiirilmi<ı çok moazzam selâtin ramiini ve Haz. ömerin oğlo übevdnliah ve Halit tbnı Velitın • lografı Ertum Öcai hatasız vazı devam eden şiddetli dolu yağmıı• surat tır turbesıni zivaret ettik..» E musabakasında bırıncılıSı Erdemlı ılçesı merkez bucakla. Konya, 10 ( M . ) Kony» garaSımdı bn eümlede ne var? Bir eski Osmanlı padısahına «cennet = yanşmasında da ıkıncılıSı almi'tır mekân» demek snç mndnr? geklinde ddsnnenler bnlnnacak : 16 vıldır surat mu«abakasında bl rıvl» Kocahasanlı Arpaçbahşış, El jınd» oto yağeılığı yapan Ali Antır. Meselevı mficerret olarak ele alırsak bn bir snç degiidır = rıncılığı muhafaza eden Ece öz vanlı, Tomuk, Lımonlu, Pınarbaçı, daş, dun akşam gınçtığı ıddıa uzebavrak elbette. Aneak Tavsanlıda, Kfitahvada ve nibayet Tflrkivenin E Alpay'a şampıvonlugu kardesı Erol Çıftepınar kovlennde cevız buyuk nne bır tepsı «uboreğı, bır tepsı kaptırmış, aneak Ertum çesitli bSlgelerind'e vavgın hale gelen teri akımlan. seriatcı E öcal'dan sonra uçuncu olabılmış luğunde vağan dolu mıntakasını baklava, bır lenger pılâv, 8 kılo portakal yemıs ve bır testı de IU Valı Luftu lık. hattâ hiISfetçiIik Bzlemlerini bir arada sözden geçirdüı E tır özbayrak, hatasız vazı musa gezen yoluvle ılkHancıoglu kıjas ıçerek oburluk rekorunu kırmı», lama hasar tahmınını nti* ve fistelik bn satırlarm bir ilin sornmlnlngn altınd^kı = bakasında derece tutturamamıştır ydptırmıştır tır. resmî organda vayınlandıgmı gördfilümnz zaman. is delisivor = Acık konnsalrm: Ne yapmak, TBrkivevi sinsi sinsi nereve götör Ş mek istiyoroz? At»tttrtc devriminin inkinna mı, O'nnn getir E «•iklerini. O'nnn degiştîratılııi yavaş yavas yeniden de|is ı tirmeye rai? ~ Mıllî Mücadeleden sonraki DeaBier o rnhun, • gSrfisfin getirdiğı Z tarib költflrnvle yetistiler. Omnaniı Devleti tarihini yapmı», = «evaplariyle, çfinabjarivle devirlerini gteçirmis ve Tfirkiyevi = 1918 de bırakmıstır. 1919 r* sonrası sadeee sSmfirgeeilere karsı : r= araklanma de£il, avnı Kamanda memleketi o noktaya getiren E lerin ve mfiesseselerin tasflvesl, «yeni» nln knrnlustıdnr. Tas ; = fıvenin başladığından kırkbtg yıl sonra ne gSrnyornz? Biria = r kım adamlar yesi! bavraklarla eihat hanrlıtı vapıyorlar, bir Z Z takım adamlar eskl hssretlnf resmf organlara kadar »oksbili E = vorlar ve illerde. Ilçelerde »aten g8ç halle vetirtirebildiginıiz E Z avdinTan vetkilllerin çsfletindrn favdalanarak baskı altına ; E "îabilivoriar. Olmsz bBvle nev. Uyanan milletlerin Üçüneü z E nünvavj knrdnklan 19«4 nlınd». onlara öneülük etmis Tfir = E kıve cerive dönmesi Içîn ««rlanamaz. Z Z Razıtarı bnnnn mntaassıp bir cörüs, hattâ devrım vobazlığı nl ; E dnfnıin ıddıa edivorlar. Varsın etsinler varsın desınlrr. Bir : E »*lti hasretinın. eskiv] geri «töndurme akımiarının karKigında Z Z rlevrim vnbazlı^ı vasfını îeve «eve, isteve istere kabttllenivo E E dlr Unlü yazarın Ankara'yı gezerken tasarlayıp kaleE me aldığı hikâyesinin adı, «Fare kapanı ve ihtiyar» Kutah Z Bu Ayın (alı Mersındedolu,13 milyon f i r a l ı k hasar yaptı SENATO SEÇIMLERINDE Türkiye Daktilografi Sampiyonası yapıldı Oburluk rekorn istihborat servisi Mücahit Beşer Ali Abalı Muammer Erol Türkiyede İş ve İşçi meseleşi Yazan: Hulusi Sait. A. Terziog'u Orhan Erinç ve Mehmet Meıcan 55 Hatay tlindeki seçimleri Güney İlleri Merkez Buromuz takip edecektır. 7 haziranda yapılacak Senato seçimleri için partiierarası mücadele gun geçtikçe kızışmakta ve özellikle büyük iki parti alacaklan sonucu gelcceK yıl yapılacak milletvekili seçimleri bakımından bir ölcü olarak kabul et mektedirler. Şimdiki halde sessiz gecen mücadele 17 mayıstan itıbarcn acık propaganda devresüıe çirecektir. CU1IHURİYET bu mucadeleyı heı bolgeye özel muhabirler gbndermek suretivle (akip edecek ve olavları RUnu gününe okuyuculanna bildirecektir. CUMHURİYET muhabirlcrinin bn kac gune kadar görevlerine baslıyacakları bolçeler Mikarıdaki harıtad.ı gösterilmistir. Avrıca arkadaslanmızm bolçcleıde >apacakları tahminlerlc mıicadelenin renkli taraflannı roportailar halinde gazetemizde buJacaksınız. E rB1> E Ecvet fîfTRKStN § z lürkiye'de çahşanların | sayısı: 13. 120. 000 | (Yazısıuı 6. sabjiemizde buJacaki>un/;) EllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIItHllllir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog