Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Mutehassıs Resimli, Haritah Mufassa) TarıhçıJerın hazırladığı Osntonlı Torihi nın altıncı cildi de çıkarak tamamJandı. 1 5 inci ciltler kırkar, altıncı elli liradır. İSKİT VE GÜVEN YAYINEVLERI İlâncıhk: 108'5131 41 yıl sayı 14284 umhuri KURUCUSU: YUNUS XADİ Telgrai ve mektup aclresı: Cumhurıjet Istanbul Posta Kutusu. Istanbu) Ko 246 Telefoniar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım. KuIiandutı.Beğendîm Pozar 10 Mcıyıs 1964 "JOB" açık alttn renflindedlr YTP Kongresinde Alican "Bugünkü durumdan politikacılar mesuL dedi 1 Rumlar Akıncılar köyünde bozguna uğradılar; W Yunan Generali Kıbrıs taki görevine başladı Politikacıların parli değiştirmelerine de temas eden YTP lideri, = ufkoge >,(..».. AP.R.d>o) ,Haikmscs,,ga«. == Meclis koridorlarının Mahmulpaşa yokuşuna döndüğünü söyledi = Kıbrıs Yunanlılar tarafından yîne ihlâl edildi = = tesı tarafından açıklandığına gore, dun saat 11 25 de Lefkp === Ankara 1. (Cumhuriyet TeJeks) Yem Turkıye Partısının olaganustu kongresı bu sabah toplan mıs v« Genel Başkan Ekrem Ah can partının ıç ve dış polıtıkada. kı durumunu uç kusur saatlık bır konuşma vaparak açıklamış, bu arada partiden ayrılan mıletvekıllerı ıçın «fırsatçılar» deyımini kullanmıştır. Yenı Turkıve Partisının esas kurulus gavesının Garplı usulleri ıçınde medenıleşmenin temını ıçın çaba sarfetmek olduğunu soyhven Alıcan bu konuşmasında memle. ketın bugunku durumundan butun polıtıkaeıların sorumlu olduklarrnı belırtmıs ve memleketın ıçınde bu lunduğu çıkmazdan kurtarılma«ı Arkası Sa. 7. Sü. 4 de rulmustur Bılındıgı gıbı Kıb rıstakı Turk Cemaatı Lıderı Dr. Fazıl Kuçuk, daha onct Yunan uçaklarının Kıbn^ semalaıını ıhlal ettığını açık lamış ve BırleKmıs Mılletler Makarios. Kıbrts içindeki Genel Sekretenne gonderdı ğı bır telgıafla durumu pro ZZZ testo elmıstı. ~*~ Öte \andan Yunanıstan Arkası Sa 7, Vu. • de EE5 ~ gezilerinde liumlara aıt bir cenhane fabrikasım zijaret ettiği sırada II Nuri Eroğatı beklenetı açıklamasım yapmadı Teşkilât kademelerınde yapılan KAÇAK EŞYA DOLU Gümrük yoklamayı kazanarak Senator a Mnhafaza Teskilâtı memurları. dayı seçıldığı halde Temsılcıler yurda kaçak olarak soknlan içi Meclısı tarafından ısmı lısteden nylon çiyim esyası ve knmasla doçıkarılan A P ll Ba>kanı Nurı Er 1» bir kamyonn ele çeçirmislerdir. ogan, dun de beklenen konuşma Güney hudadnndan girdigi tahmin sını yapmamıştır Kısıklıdakı e « d i '«n ^açak esyaların tutarı 1,5 vmde istırahat eden Erofian. £e m ı l v « n l l r » V I gecmektedir. Gümçırdığ, sınır knzı dolavısnle ter ü k Mnhafaza memurları, kaçak sınır çıren 2 kamvonn daha aramağa davıve tâbı tutulmaktadır baslamıstır. Resimde, kaçak esya dolu kamyon görülnyor. Tek çözüm yolu Papandreu ve Kosiopulos ise, meselenin NATO Bakanlar XonENOSİS,, dedi seyinde görüşülmesine kesin şek'Ide ifiraz edeceklerini aç:kladılar imroz ve Bozcaadcfda Rum'arın faydalandığı bozı hakların kaldırılması için yapılan kanun teklifi geçici Komisyonda kabul edı'd Ankara 9, (CumhnriyetTeleks) Çanakkale Mllletvekılı Burhan Arat ıle 37 arkadaşı 5713 sayılı kanunla yururlukten kaldırılan 1151 sayılı kanunun 14 uncu maddesının j emden yururluğe konması hakkında Mıllet Meclısı Ba« kanlığına bır kanun teklifi vermışlerdır. Mıllet Meclıii Geçıci Komı«\onunda kabul edilen teklıf kanunlastığı takdırde fmroz ve Bozcaada'dakı Mıllî Eğıtim ıslerı MılU Eğıtim Bakanlığının llkokul eğıtımı kanunu hukumlerınce ıdare olunaoktır. Eğıtim Turkçe ve ucretsız olacak lâık esaslar çerçevesınde yapılacaktır. Çocuklanna kendı dırrt rlc risanını bgrettrrraek ıstıjen velıler, ehlıyetı | hukumetçe tesbıt edılmıs bulunan ve eğıtim esasları hukumetın daımi teftışıne tâbı bu I lunmak ve masrafları kendılerı tarafından odenmek «artı ıle ozel bır oğıetmene ve ancak umumî okul bınalan da hılınde ajırtılacak der<;hane Arkası Sa. 7, Sü. 2 ıle Qttawa'ya göre, La Haye'de ele Popandreu, alınacak eıt önemli iş: Kıbrıs Ottana <1, ( » j : A.P. Kad?o> Kanads Dısı^lerı B^kaın PHUI Mar 'ın NATO Bakanlar Konsevının Ikbahar o'urıımu cj'ısnirflarına ka tılmak U7"re bugun La H a \ e e hareKet etmıstır Krnada hukumetı La Ha\e'de toplanacak ku/ev Atlantık anlajması te«kılâtı (NATO) Bakanlar Kon«e\ınde e'e alınacdk en oneralı me^elelcrdpn bn.nın Kıhrıs mevelesının Yun^nı«tan ı'e Tıirkıye \e dığer KATO uvpleıı ansındaki munasebetİPie etkısı olara^; kanı«ındadır. Turkıye de Kıbrıs buhrrmnı La Ha\e'e getııtreğını açıklamı^ b u Arkası Sa 7, Sü. 6 da Zonguldakta bir maden Y u n a n kazasmda 7 işçi öldü Kaza, bir ocaktaki su basmasından meyıtana geldi, Sendika Başkanı İşletmeyi mesul tutuyor Hamburg, 9 <a.a.)) Yunanıs 'dn Başbakanı Yorgo Papandreu, Kıbrıs buhranının tek \e en u\un ço?um \olunun adanın Yunanı4an ıle bırlesme^ı (Enosıs) oldıı ğunu ıddıa etmektedır «Spıegel. rlergıs'ne bır mulakat \eren Yorgo Papandreu'nun goruşune gore, Kıbrıv'ın Yunanıstan ıle bırle«mesı. bağımsız bır derlet olarak ! Kıbrıs'ın, bır gun Akdenızin Ku j ba'sı, vanı Komunısfier ıçın bır Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ' Malıye Bakanhğı iki tasarıyı geri aldı Ankara 9, (a.a.) Malıye Bakanhğı, otomobıl vergısının "o 25 nıspetınde arttırılmasını hedef tutan kanun tasansını Meclısten ge rı almıştır. Bakanlık, dun Başbakanlığa gonderdığı bır tezke>e ıle bınalara vapılacak olan Buhran vergısının aıttmlma<ı hakkındakı kanun tasarısının da gerl verllmesını ıstemıstır Otomobıl vergısınden 20, bına Buhran vergısınden Özel Idareler ıçın 9 milyon lıra bır gelır sağlanacağı duşunulmekte ıdı Bu mıktar, dığer gelır kajnaklarından karşılanacaktır Yeni bir yazı serisi Çeşitli yönleriyle Türkiyede iş ve isçi meselesL. Yazan: Hulusi SAĞLAMER Yarından itibaren Zongnldak 9, (Telefonla) Ko su baskını olmuş, baslarındaroamur Işletmesınm Kılimh ocağında den başçavusu Eyup Donbaygı'nın kı «f 50 Hacıpedro. ayağında bıı Arkası Sa. 7. Sü. 3 de kçrtdiliklerindeo yurdumuzdan ayrıhyorlar Turkuede ıkamet eden Yunan uvruklu kımseler artık \urdumuzda bır ıstıkbal goremedıklennden Arkası Sa. 7. Sü. 3 de 3 gıindenberi lı<ı>i|i iki genç Uvı lııılııııılıı Oya ve [şık adlarındaki orta okul öğrencisi maceraperest kszlar, iki erkek arkadasiarı ile İzmitte aileleri tarafından yakalandılar Beylerbeyı orta okulunda oku' an l e per^embe gunundenberı ka\ıp bulunan bın 14. dıgerı 15 ya«ındakı ıkı ki7 dun bulunmuştur Persembe guru «okula gıdıyoruz» d n e e\dep a\rılan oğıencıler Be\!erbe\ındekı As^uba\ Okulundakı rausamere\e gıtmısleı ve ondan «onra da or'arian ka\ bolmuslardı Oıta nkul ıkıncı sınıf oğrencibi buiunan O\ a A\dın ıle Isık Bıçakçı nın uç gundenberı ortalıkta eotulmenıclerı U7Tine durum polı^e bıldırılmıs \e 2 maceraperest kız anlaıında talebe olan a\nı yastaı kı ıkı erkek arkadasiarı ıle dun | Arkası Sa. 7, Sü. H de Sofya, Atina'ya teminat verdi Atina, 9 (AP • a.a. Kadjo) Bulgaı Maslahatguzarı M Mını hcv bugun sabah, YunaB Dışıslerı Bakanlıgını zıjaret ederek, Dısı^lerı Bakanı Kostopulos ıle gorusmustur Bu zıjaret \e gorusmenın Bulgarıstanın Ege denızıne bır çıkıs verı ıstemekte olduğuna daır dolasan soylentılerle Ugılı oldu^u tahrmn edılmektedır. Yunan Dışıslerı Bakanhğı çevlelerınden bıldırıldığme gore, Mın chev, Bulgarıstanın Yunanıstan Arkası Sa. 7, Su 3 ıle Cumhuriyet'te ^IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItMIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIU «in gelecegı «• : E E E E Z Z Z E E Z Z Z E E Z Z Z E E E Z Z Z Z E Z Z = E E E Z Z Z E Z Z Z E E E Z r Z E Z Z Z Z Z » y.T.P. bir sanssız partidir. Lider kadrosunun nispelen göz doldurncu olmasma rağmen. knrulusundan bu \ana basarı grafiçi ynkan değil asağı doğru ınis çostermıs u parti buçün dafılma ıle yasama arasmda bir tercıh \apacak nokta^a çelmistir. Kaderi eski Hürriyet Partisnle hemen hemen a\nı paralelde olan Y.T.F.'ye oysa buşün bu seçim sisteminde bır mnvazene müessesesi olarak ıhthaç %ardır. Hiç olmazsa bır müddet için vardır. Hürriyet Partısının vasadıçı ve dağıldığı z devrede Türkive çift partili bir sistem ıçinde ıdı. Kımetlerın E dağılması o günün mücadelesinde çosnnluk diktatorvasının E baskısını artırmaktan baska ise varamıvordu.. Bu?ün ise du Z rum tamamen değisiktir ve seklî demokrası avrıntılarının par Z lâmentoda müsahhas hale şelmesi Türkive^i daha kısa za z manda gerçek demokrasiye sötürebilmesı bakımından serek z Jidir. Gerçi Teni Türkiye Partisi doktriner anlamda dijer E merkez partilerinden bâriz bir farklılık gdstermemekte. daha Z çok hissî bir toplnlnk hüviyeti içinde bulunmaî.tadır. Ama Z hiç olmazsa Meeliste bir mnvazene rolünü oynnabilnor \e z bn yold» görevini yapabiliyor. Z Parti kapanırsa ne olnr? Z MilletvekiIIerinden büyük kısmı A.P.'ve. bir kısmı da C.H.P/ve E çrrer, bövlece Meeliste mnvazene bozulnr. Muvazenenin bo E znlması ise bizi vine 1950 1960 devresinin çekismelerine ben Z zer bir ortama doğrn sürnklivebilir. Bn bakımdan V.T.P.'nin = eski Hürriyet Partisi yolunu takip verine avakta kalmaja ça Z Iısması ve elindeki imkânlara çöre muvazeneM sağ'aması z yalnız C.H.P. degil. A.P. için de favdalıdır. Zira surası bilin E mektedir ki, knlüpçülük anlayısındaki bir parti miiradelesi = müesseseleri hennz tesekkül etmekte olan TurkMede sivasi = gelisme yolnnu tıkamakta ve memleketi d?ima suursuz bir = Çikar kavırasının içine sürüklemektedir. E Yalnız burad'a bir mesele var: Teni Türkive Partisi dağılma ha = vasının yayçın hale eeldiji buçünkü ortamda ^eniden canla Z nahilir ve hiç olmazsa çelecek seçimlere kadar varlıçını dc Z vam ettirebilir mi? Gerçi dünkü konsrrede daha dınamık bır r hüviyet alması konnsnnda eöz vasartıcı sbzler sö\lenmıstır z Ama bu sözler acaba karamsar çörüsleri daeıtabilecek \e ; partiye hareket getirmeSe vetecek midir? Bnnu vapabilmek. z vani dinamizmi nntnk safhasmdan fiili\at safhasına intikal Z ettirebilmek süphesiz idarecilerin çösterecekleri datranısa ; bajlıdır. Meselâ önümüzde Senato seçimleri var. Eğer Y.T.P z lider kadrosn. zaten partinin iddialı olmadısı bn ^ecimİTİn propaçand.» devresinde yeni bir politika görüsivle arta^a çı E kar ve milletî inandıncı çabada israrlı da\ranırsa. ilerisı içi" E basarı şansı artabilir. hattâ partinin hir veni knrulus irine Z irirmcsi bile mümkfin olabilir. Zira Türkiyenın si\a<i ha a Z sında ve biinvesinde değisiklik isteklerinın belirtileri son za z rnanlarda havli ırö«:terisli hale eelmis. donmns kitlelerde ce sitli sebeplerle, çözülme e|ilimleri eöze çarpmaja baslamıstır. z Simdi mesele bu eçiıimlere, ıçerçeklere çöre mnavyen bır Z vön vermevi becerebilmektedir. Ş YERLI CADILLAC Sıhflcenm Toros Dcglarımn eteklerindekı Turkmen kovleri, surulenne otlak j e ı ı bulabılmek amacıjle sık •Jik \aylalara goç ederler Kılometrelerce mesafe\i yaya olaıak kateden asıretleı, kucuk javruiarmı «Ya>a Cadıllac» adını verdıklen eşeklerınin heybelerıne yeıleştirırler. Resimde, «.Yerlı CadıllaJ» he\ besının ıkı gozune bırer cocuk yerleştirilmış olarak gorulmektedir Çocuklarınm akılh annelen', kılosu az olan kuçuk kızının taralına, denge temin edılsın diye bır de keçı yavrusu yerleştirmiştir. SENATO SEÇIMLERINDE Yakalanan hikâyesiıti anlattı (Yazısmı 7 nci s ahifemizde bulacaksmız) Vural Toprak, paralann bir kısmını altma çevirdiğinL bir kısmını da Y<*klığını iddia ediyor ••*•• • • Û m • • • • * » istihbarat servisi ^ = ^ Mücohit Beşer Ali Abalı Muammer Erol Sait. A. Terzioğiu Orhan Erinç ve Mehmet Meıcan == E= z^ş == = z= == == zzz z=Ş \aıaladıgı \c p.ualaımı aldığı mıılcnıedi Hatay İlindeki seçunleri Güney İlleri IVIer kez Büromuz takip edecektir. EE 7 haziranda vapılacak Senato seçimleri için partilerarası mücadele gün S çeçtikçe kmşmakta ve özellikle büyük iki parti alacaklan sonucu gelecek = vıl vapılacak milletvekiJi seçimleri bakımından bir ölçii olarak kabul et E= mektedirler. Şimdiki halde sessiz çecen mücadele 17 mayıstan itibaren = acık propaganda devresine çirecektir. CUMHURİYET bu mücadeleyi her EE bölgeye özel muha birler çöndermek suretiyle takip edecek ve olayları gü = nü gününe okuvucularına bildirecektir. CUMHURİYET muhabirlerinin bir = = = kac güne kadar çörevlerinp başlıvacaklan böJ^eler yukandaki haritada == qösterilmiştir. Avma arkadaslanmızın bölçelerde vapacaklan tahminlerlc S mücadelenin renkli taraflarını röpoıtailar halinde gazetemizde bula = = Ecvet r.İTRESİN E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog