Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Ana Okulları Örgütü yi»ç: Sdçuk Kantarcıoğlu Mılli Egıtim Eakanlığı Öğretmen Kıtaplan serısınde çıkaı bu eseri rçın yazar; Bu kıtabı, çocukları 56 vaşlannda olup ana okuliarına devam eden ana ve babalara bu konuyla ılgıil oğrftmen ve idarecilere bır hİ7rrW amacıyîe v»zdım demektedır Bakanlık yavnevlenyle butun kıtapçılarcia 400 kuruş Cvatla satılmaktadır. (Basm 7068'4735) umhurİYet KURUCUSU. YUNUS NADİ ANJım, KullandınvBeğendlift 40. yıl sayı 14275 Tslgr&î v» mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul N'o 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cnmu 1 May s 1964 nokıkı "JOB" açık altın rengındedir Rumlaı ateş kes emrinif/^m dinlemediler, 3 Türk öldüN« Barış Hücüne St. Hilarion kesiminde ateşli silâh kullanacak her şahsa karşı ateş açma emri verildi Lefko<e 30 ( U A P ve Radvo Kıbns Rum Radyosu vâsıtasıvle lar) Dun gece lakanos Huku vavmlanan bır bıldmde bu bolgemetının Gırne \ o1 uzenndekı ta dekı a<=kerî harekâtın «hedefme rıhi St Hılanon hlesını kusatmış ulastığı» \e ates kesılmesı konubulunan Rum tedl^eüerıne verdı sunda eraır venldığı bıldırılmek8ı «ate'jkesılmesı.pmn b u favda teydı Bıldınde aynca, ateş kesıl mekle bırhkte kalevı mudafaa esaglamamts ve FtKA'cılar bu sa bah erken saatleıien ıtıbaren St den Turk mucahıtlerının muhasaHılannn kale'inı 'enıden havan rasına devam edıleceğı de ıfade topu atesıne tutm^tardır Çarpış edılmektevdı Bu •sabah atesın venıden başla malarda 3 Turk lmus bır Turk ması uzerıne bır Bırleşmış Mıllet de varalanmıştır Arkası Sa. 7, Su. 4 de Ova kı, hukuıet tarafından Hilarîon'doki çarpışmalorn son verildiğinîn açıklanmosına rağmen | ^ Dünkü toplantıda NATO'dan talep edilen hususlar incelendi ve salı güıtü yapılacak Genel Görüsme Için Hükütnet görüşü tesbit edildi Ankara, 30 (CumhurıvetTeleks) rabulucu^u ve Lıkının Bakanlar Kurulu bugun, Basba tema«ları hakkında da ızahat vean Ismet Inonu'nun başkanhŞm ren Fuat Bav ramoâluııdan sonra ia dort saat devam eden bır top Arkası .sa 7. bu. 1 de mtı vaparak Kıbnstakı son duımu gozden geçırmıştır Saat 1 da başlıvan toplantıva 0 utun Bakanlar katılmı^lar, a>rıa Dısışlen Bakanlığı Genel Sekleterı Buvukelçı Fuat Ba> ramoğx da hazır bulunarak genış ızahat ermıstır Toplantıda once Fuat Bayramglu Kıbrutakı son durumu anatmış ve olavlar hakkında da bıljı verdıkten sonra CENTO toplantısında bır konuşma vapan Dısış\nkara, 30 (CumhumelTelek») lerı Bakanı Fendun Cemal Er Başbakan l«met Inonu bu|un, kın ın bu konuşmasını nakletmış \merıkanın Ankara Bu\ ukelç'hğl tır. Musteşarlığına \enı taMn edılmıj NATO devletlerı, Bırleşmış Mıl bulunan Mr Edward Martın'ı kaletler Genel Sekreteri, Kıbrıs a' Arkası sa. 7. Su. 3 te Stihher Atina'da \ATO Genel Sekreterınin Atina'ya dâvet edilmediği ve kendi isteği ile geldiği açıklandı Atına, 30 (özel) Bugun ku gazeteler, NATO Genel Sekreterının zıvaretı ıle ıleıh olarak «NATO'nun Kıbrıs ışıne mudahalesının onlendığını, Stıkker'le vapılan goruşmelerın soğuk bır atmosfer ıçınde cereyan ettığını ve Papandreu Hukurnetının muttefıklerın baskılanna boyun eğerek Kıbrısta ateşın kesılmesı ıçın mudahale vaadınde bulunduğunu» vazmakta dırlar Sıvası ve dıplomatık çcv reler ı«e Stıkker'ın goruşmelermı, savunma meselelen ıle ılgıh polıtık stratejık bır toplantı şeklınde vasıf landırmaktadırlar Bu arada Dışışierı Bakanı Kostopulos, NATO Genel Sekreterınm dun Yunan Hu kumetı taraiından davet edıl dığını sovlemesı uzenne Stık ker'ın davet edılmı; olmadığını sovlemı? va kendijtnin Arkası Sa. 7. Sü. 4 de İnönü dün Âmerika Büyükdçîlik Müstesârı ile 40 dakîka görüştü Thanfın Barış Gücüne verdiçi yeni talimatın metni dün açıklandı B. M. Genel Sekreteri cemaat liderleri arasmdaki siyasî temalar yetkisini Gyani'den geri aldı Bırleşmıg MılHler 30, (»J. ve «Ada'da normal şartlara donule Radyo) Bırleçaış Mılletler Ge bılmesı ıçin en buyuk sorumluluk nel Sekreteri UThant, Guvenlık şuphesız Ada'dakı cemaatlere ve resmî mâkamlara duşmektedır. Konseyıne Kıbrı meselesı ıle ılgılı olarak goncrd.gı raporda, Bırleşmjş Mılletler vahşıyâne salBırleşmış Mtlletlr Kuv vetlerının dırılara kayıtsız kalamaz ve ilgıAda'ya gelmesınan berı durumda lılerı bu vahşete son verdırmeje nıspeten bır duîlme oldugunu dâiet eder. bıldırmekte, bur.nla beraber Kıb «Bırleşmış Mılletler Barış Kuvrıs'ta cemaatler ırasında devam vetlenmn Ada'ya gelmesınden son ien gergınlıgın SıHeşmış Mıllet ra ınuhasematın devamı tamamıv ?r Teşkılâh \(,\\ bu>uk endıse, te şuursuz bır harekettır. Ve t»kaynağı olmakt, devam ettığını dece ınsan havatına kasdetmış oılâve etmektedır lanlann sorumsuz davranışlarınm UThant, rapornda şoyle d°mek netıcesıdır » Arkan S*. 7, Sü. 1 de tedır Lefkos,ede Turk kesimini zijaret eden Hindlı General Gvani aleyhıne. Kıbrısh Turk kadınları bır gosteri yuruyuşu japmışlardır Resunde Turk kadınları ellerindeki dovızlerle birliktc goruluyorlar. Dün gece de İnönü'nün bahcesine bir şahıs girdi ve yakalandı Sabaha kadar yapılan tahkikat sonunda Başbakanın evinin bahcesine giren Sadık Şen serbest bırakıldı Ankara, 30 (CumhurıyetTeleks) 21 sıralannda Farabı Sokaktakı bır Evvelkı gece Başbakanın Ka metruk evden Inonunun bahcesine vaklıdere dekı evının bahçeiıne gır atlıvan, bırı«ı bejaz gomleklı dıdıklerı sırada ınzıbat erlerının ateş ğerı ıse sıvah elbıseh kımllklerı etmesı uzenne kaçan ıkı kısıden meçhul ıkı Kisıye nobetçı ınzıbat tours dun gece de bahçe>e bır tn (erı Cuma Ka\ a ıle t r s ı n özhglat şı gırmış ve vakalanmıştır. ateş etmışler, fakat bu ıkı kısı kaçBılındığı gıbı, evvelkı gece saat ı mışlardı Olavı takıben Içışlerı Bakanı ve Sıkıyonetım Komutanı tarafından tnonu'nun evının cıvarında \e Baş. bakanlıkta gayet sıkı emnıvet tedbırlen aldırılmış ve buradakı mu hafızların sajisı çoğaltılmıştır Yenı bır olay Butun bu tedbırler alındıktan «onra dun gece saat 20 30 sıralamda Inonu'nun evının bahçe kapmndan ıçenye ve bahçe tarafına genç bır şahsın gırdığını goren nobetçı ınzıbat erlerı, kendı^ıne gerekh ıkaz ve ıhtarı \aparak jakalamışiardır. Arkası Sa. 7, Su. 3 te 7 mayıs günü İstanbııldan geçecek Mısır'a gidıcek olan Sovyet Başbakanı bir savaş jejnisi ile seyahat edecek Moskoıa, 30 (».) Dıplomatık Sovyet Denız Kuvvetlerıne menkaynaklardan cîr e n l ldığıne gore, ^up bır savas gemısıyle seyahat eSovyet BaşDakan Kruçef 6 mayıs deceğı sanılan Başbakana, eşı, Dıjçarşamba gunu «nız yolu ıle bır ışlerı Bakanı Andreı Gromıko, oğKaradejıız hmanndan hareket ede lu, kızı ve Izvestıa gazetesının rek 9 mavıs gunı Iskendenye'ye ı başyazan olan damadı Aleksıs Avaracaktır Arkası Sa 7, Sü. 7 de ıMiıımııııiHimııııııııuıiıinıımııttmııımııııııııııııııııiMMiıııııııııiH Ankara 30 (Telefonla) Bu geıe şehnmızde fecı bır cınavet ı«lenmıs Sıva<;ı Bılgıleı Fakultesınde oğrencı olan bır genç evlı olan ^evgılısını oldurdukten «onra ıntıhar etmıstır Maltepe Uluda? «okakta oturan Arkası Sa. 7, Su. 6 da Ankarada bir S.B.F. öğrencisi evli bir kadını ÖI d ü r d ü notları hafıflıyor mu? ı Papa Paul 6 Athenagorası destekliyor EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER ı \ i Amerıkanın Kıbrıs meselesınie venıden uvanmağa basladığı ve Bırleşmış Mılletler Kovvetlerının etkılı çalısabılmelerinı sağOuzee 30 (aj.) Bır suredenSona eren nufus semıneri dulajısıyle vapılan basm foplantısı lamak ıçın ınısıyatıfi ele ılmaia basladığı goruluyor. berı, Duzce Adapazarı, Karasu Uatı lıderını, «sıs ve kebapı polıtıkasından, harekete geçmeğe z Mudurnu, Istanbul Izmıt ve Aiıten sebepler ortadadır. Bu taraftan VATO'da sallantı artmıs, ; j vonda faahvette bulunduğu anlameselâ Fransa. Oenız Kuvetlerı hakkında veni kararlar al E *ı!an buyuk bır kalpazan şebekerrnstır Bu arada Amerıka 'e tngilterede ordunnn, NATO ko E ı «ının 12 elebaşı^ı Duzce ve Ada r nusunda çoU hassas olduto bılınmektedır. Öte taraftan CEN E pazan emnn et ekıplen tarafından TO toplantısının ve bn topkntı vesılesıvle vapılan temaslann Z ı •\akalanmislardir Armrikanın kıpırdanrnasındk rolü bulunduğn da ınkSr kabul z , Arkası Sa 7, Sü. 7 de etmtz.. Daha önce de belirtnefe çalıstığımız çıbı dzellıkle Amerıkanın vukan kademdekı asker! liderleri, Ortado|nda \atıkan sıtesı (Roma) 30 (A.P.) çıkacık bır çatısmanın valnz bu bSIşede kalamıyacagı. dijer ş Papa Paul VI bugun Turk Hukutaraflıra da sıçravacaŞı kaiaatinı ötedenberi savunroaktadır metının Istanbuldakı Rum Ortolar. Gerçekten sadece çatısna degıl. fakat dotn kesiminde ta doks Patrıkhane=ı ıle ılgıh olarak raza Tirkive ıle Yunanistann. vahut bu devletlerden birinin aldığı ve bazı çev relerce bazı «ekNATO'dan avnlması, dolavıivle CEVTO'va ve SEATO'ya te hnde tefsır edilen tedbırler karşısir edecek. bövlece savnnm» rinciri tamamen kopabilecektir. Bugun 1 Mavı= Bahar Bavramı, smda endıse ve uzuntuvu behrtBn baknndan askerler Doji meselelerinın karısık dnrnına geçen vıllarda olduğu gıbı kutla EE mıştır çirdıği ^» çünlerde ve ilerdeislerin büsbütun kansacağını bi nacaktır Resmı daıreler ve okul ŞE Katolıklerın ba= ruhanısı bu kayrınci plâra alarak. statükonm tnnbafazasında israrlıdirlar. lar Bavram dolayısı>le pazarte=ı gısını butun katohk pıskoposlara sabahına kadar kapah bulunacakAmerıka ve hfilterenin Kıbn<s ionnsnnda daha hareketli bir po gonderdığı bır tamımde ızhar etZiya NEBIOĞLU lardır litika volnna tekrar dönmelet. Birlesmis Milletler Genel Sek mıstır devam eden şe< «Halkın nufus problemıne Bahar Bajramı reteri ve Yananistan üzerind» tesirinî bemen göstertnis, Umunasebetıvle Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Dort gundenberı «nufus semmerı» dun sona ermış verdığı onem çok kokludur Üç ka şehrımızden cıvar ıllere ve sayfıThant bır vandan Adadaki tavretlerin aktif hale çelmesini saçlamak ıçin tedbirlerden btıseder, hattS agır davranıslı ve korjşmacılardan Sağlık Ba rar, dort zarar şeklındetu atasozu ve verlerme gıdenlerın sayısı bırGeneral Gvani'nin elınden b*ı vetkilerin alınmasını düsükanı Mustesarı Dr Nu^ret H Fı Arkası Sa. 7, Su. 5 te ,denbıre yukselmıştır. niirken, Ynnanistan da. UTiant'ın Heri sürdü|ö tedbirlere nispeten paralel bir politika tıkibine döner jribi çörülmüstar. Eîer eelen haberler d o | r n i^e 'e eÇer Ynnanistan, Genel Sekreter Stikker'i tatmin için srunuk eö<;terisler volnnda degllse. f Yunan baskısımn Makarios üvrinde. hiç oimazsa saldırganlıîı Snlevici bir rol ovnıya«agi sSvlenebilir. Mamafih PapanAnkara 30 (a.a.) Kıbrıs olavdren'nnn, özelli .Te partısi îçhıdki aklı basında politikacıların larına Bırleşmış Mılletlerın sevırcı ' tesırivle, hafif tertip yola eeiaÇini belirten isaretler de yok kalması karsısında 'Bırleşmış Mıl| detildir. Nitekim SelSnik'teki Aatürk Müze»! için alınan k«letler ıdealı» uğruna Korede çarran iktidar ?azefelerinin yerm<eri, bn isaretlerden biri olapışmış ve kanmı akıtmıs bulunanr rak kabul edilebilir. == Muş milletvekili Samı Özturk, maKısacası, Kıbns meselesi son bir ki gün içinde değisik gelişme dalyalannı Bırleşmış Mılletlere ' «röstermekte ve bn selisme AdaTürklerlne karsı Rumlar taiade etmıştır rafından drisilen saldır?anlıSınvarattıçı buhranı bafifletecek ıntibaını vermektedır. Geei Rumlar henfiz tecavüzden = vazçecmis degillerdir. Aksine dtt kaleve karsı veniden hüeu ma eeçmisler, bnna bır de Baftki saldırçanlıgı ekiemisler «lır. Ancak Svle ümit edivoruz I , Amerika aktif politikasını devam ettırir ve Yunan HOkfimei de tek vüzlu davranısında 'srarlı olnrsa ilk ve önemli dâvshalledilebilecektir. Ankaa 30 (Telefonla) Doguda \ncak hemen ılâve cdelım ki sadet saldırçanlığın önlenmesıv bağımsız bır Kurt devletı kurmaya le Kıbrıs meselesi kapanamaz. (rrıde. UThant'ın teklıfınde şebbus ettıklen ıddıasıvlp var^ııleri sürıilen hır suru mesele dahı vardır ve nıhavet Adanın lanmakta olan 51 kısı buRun Genel venı statukoün vardır.. Bnnlar, atlması serçekten znr engel Kurraav Mahkemesındp •vapılaıt' lerdir. Asrnak için sabır ı^tiven, uıner istiyen engeller durusmalaıı sonunda berae* etmıslerdır Ecvet GtİTÎESÎN ^, Arkası ba. 7, s>u. i te j ALMAN İSERIVL^ILDAR üh, Oh.. gclctekte de ışçi sıkınlı&ı çeknıi} etcgız., I Piyasaycı sahte 382 bin liralık banknot süren bir jşebeke dün yakolandı FEZA ŞEHRI NevYork Dunya Fuarırun en çok ılgı goren koşesı, taııhten oncekı hayatın ve gelecektekı feza şehrınjn canlandırdığı Ford Pavyonu olmuştur. Resımlerde pavyonun en ılgı çekıcı koşelen gorulmektedır. Yeni Gümrök Tarife Cetveli Tasarısı dun kabul edildi Yazısı 7 nci «ahıfenıizâe 0 # 0• 0 Bugün Bahar NUFUS SEMINERIJ Bayramı Doğumatı kontrolu için Diyanet îşleri Eetva verdi UNLU YAZAR , = 1 Jack London'un 1 = ^ Bütün dünyada heyecan uyandıran romam | Cellâtlar Şirketi Çeviren: Nıhâl Yeginobalı | M Bir milletvekili de madalyasını dün UThant a iade etti M | I | "51 gün ölttmü Röportajı yapan: ve | bekleyen aciaıtı,, | 1 i Ş 1 Bulgaristan zindanlarında 16 yıhnı geçiren = W Mehmet Dıgdıgoğlu'nun hikâyesi SdahâiUn QüUr Pazar gününden itîbarcn Kürtçülükten sanık 51 kisi beraet etti ş s g 1 1 Cumhurîyet'te^ | ÜIIIİHfîiüîiüilI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog