Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Cİ YES DE DOGAR Nobel armağanını almış olan Amerikanın büyük yazarı Ernest Heraingway'in geniş ününün asıl kurucusu sayılan bu güzel ve modern roman, Varhk vaymları arasında ikind defa basılmıştır. Fiyatı 4 liradır. tâneılık: 9448/3813 40. yı! sayı 14256 umhuriyet KURUCUSC: VÜNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbu! No 246 Telefoniar : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 08 22 42 i» Aldım. KullanrfımBeğendim Perşembe 9 Nisan 1964 nekiki "JOB" açık eüttn rengindedir Mecliste C.H.P. ve arıos (esih kararı ıçın Mak AP liler kavga etti "Bu i a J m | J Atina Kıbrıslı Türklere istanbul Rumlarının möbadelesine taraftar dsğil Oîaylar Ihsan Âtaövütı AP. CHP iilere "İhtiyar şefin robotu olan iıtsanlar,, demesi iizerine patlak verdi Boşpapazın Garanti Anlaşmasınrda feshetmesi bekleniyor Alayımızın yakıtının kesilmesi muhtemel Makarios'un Atina ziyareti cumartesiye kaldı; UThant Finlândiya, İsveç ve İrlandadan Barış Kuvvetine verdikleri askeri artırmalarını istedi anla« Lefkose 8, {aa. AP . Radyo) demeçte Makarios. ıttıfak Kıbııs Habeıler Aiansına verdiği ınasının Kıbrıs Rum hüKümetı ta ıafından feshedümesıni yorumlı. varak «övlp riemıstn : • « Bu ;lk adımdır... Hüküme! ittifak anla>m<.sı «creeınce Turk jaskeri kuvvetine faelan&n kolav jlıkları tanımıyacaktır.» I Kıbrıs Haberleı A.ianjına çuıcMakarios söyie rievam etmıştır: « Türk hükümetinin. ittifak aı , iüşmajınıp vüıürlükte kalmıya ric "îştanbul lımanından dün saat VI j V 8 m »t^s, volunriakı beyanatı hu, de kalkan Yunan bandırah •Stclla: b i, hukuk' veva ssıı mesnede Ha Maris» yoacu gemisi hosteslerinden vanmamaktadii.» Barbara Tıryandafilis. vapurun haBirle^mış Mılletler kuvvetınin reketinden once gümrük memuru rıılü konusunda sorulan bir soru. na hakaret ettiği ıddiasiyle tevkif va karşılık Piskopos şu iddiayı i o'iunınuştur. '.eri sürmüştür: Birinci Sulh Ceza Mahkemesin« Ürtak hedeflerin? ıılaşmakta de duruşması yapılan sanık Bar başarı göstermek içın. Birlesmiş bara Tiryandafilis. tercüman ara Arkası Sa. 7. Sü. 4 dc cılığı ile alınan ifadesinde, A'ina 1932 doğumlu, dul olduğunu, 'Stel. la Maris» vapurunda hosteslik yap Arkası Sa 7, Sü. 3 de Kürsüye çanla ve ayakkabı fırlatıldı; Osmanın yüzü kanadı; Ataöv ve Akbıyıkoğlu takbih aldı Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) sırasında büyuk bir kavga çıkmış I rilmiş bulunan önergeler bulundu M. Meclisinin bugünkü birleşimın tır. Kavga sırasında bazı milletve j ğunu söylemiştir. Çelikbaş'ın öner de, CHP Grupu Başkan Vekili Fet killeri dovülmuş ve yaralanmıştır. j gesinin okunmasından sonra hi Çelikbaş'ın, gündemde bulunan Vergi tasarılarının görüşülrnesi alan AP li Ihsan Ataöv, CHP Grusozlü soruların haftanın pazartesi. sırasında Baskan Ferruh Bozbevlı. punun. sözlü soruların görüşülmc sah ve çarşamba günkü oturum saat 16 dan sonra gündemde bulu mesini temin amaciyle uzun bir sülarında birer saat görüşülmesini nan sözlü soruların görüşülmesi redenberi taktiklere giriştiğini be ongoren onergesının müzakeresi ı gerektiğini. ancak bu konuda vei ürterek «çeşitli şekıllerdekî kaça~ mak yollarla hükümeti hesap ver mekten uzaklaştırmaya çalışan CHP Grupunun sorumluluğu buvük olacaktır» demiştir. Ataöv'den sonra söz alan Fethı veükbaş. bütçenin fınansmanı ba kımından vergi tasarılarının bir an ance çıkarılmasının zorunlu oldu»unu ileri sürerek Ataöv'ün ba meselelerden anlamadığını» ifade etmiştir. CHP Ii Gerger, «Çalışmıyacaklarsa söylesinSataşma olduğunu ileri sürerek ler, hep beraberistifa edelim» dedi tekrar söz alan Ihsan Ataöv, Çelikbaş'a, «kitabı olmıyan gecekondu profesörü» şeklinde konuşmuş Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Başkan dahil, 59 üye bulunmakta ve konsorsiyum konusuna değinBugün öğleden sonra Sırrı Atala idi. Dünkü oturumda kâtiplik ma diği sırada CHP liler «sen bunlaryın Başkanlığmda toplanan Cum kamında iken ekseriyet bulunma dan anlamazsın» diye bağırmıslarhuriyet Senatosunun oturumuna dığını iddia ederek söz istiyen ve dır. AP Ii senatörler katılmamışlardır. sonra salonu terkeden AP li Sakip CHP lilerin bu hitabı karşısında Oturum açıldığı zaman salondü. Arhası Sa. 7, Sü. 4 de Ataöv'ün, «thtiyar bir şefin robotu olan insanlarla genç bir muhalefet kıyaslanamaz» demesi üzerine Halk Partililer kürsüye yürümüşlerdir. Ara Çıkması muhtemel kavgayı yaEdirne 8 (a.a.) Gızli cemıyet gıyabi tevkif kararı bulunduğu | tıştırmak amaciyle çaba sarfeden F kurduğu iddisaiyle Türk Ceza Ka kendisine bildirilerek iki polis Başkan Ferruh Bozbeyli. kargaşanununun 146 ncı maddesine uy muhafazasında derhal Ankaraya lığın artmakta olduğunu görerek birleşime bir saat ara vermiş ve gun olarak Ankars Sorgu Yargıç gönderilmiştir. hğınca hakkmda soruşlurma yaKabibay ın eşi, kendilerini kar kürsüyü terketmiştir. Bundan son AfltSMfI"SS.T. SffrtTRfiS" pılmakta «law 14 lefdeh Orhan Ka şılamaya gelefî TOtfzaîfeV Itarân bibay, bugün saat 16.15 te (9730 tarafından Istanbula götürülrhüşZ 186) plâkalı hususi otomobili tür. Kabibay ın otomobili yeni it ile Münih'ten Türkiyeye gelmiş hal olduğundan plâkaM sökülmüştir. Kapıkule sınırında hakkında tiır Âdalet Partililer Senato toplantısına kaiılmadılar Yunan turist gemisi hostesi Milli Güvenlik Kurulu, Kıbnsve aşırı cereyanlar konusunu görüştü Ankara 8 (Cumhuriyet • Teleks) Mıllı Güvenlik Kurulu bugün Başbakan İsmet înönü nün başkanlığmda üç buçuk saat süren bir toplantı yapmış, aşırı cereyanlar. Kıbrıs konusu ve gerıtılık hareketlerinı inceliyerek bu mevzuda kararlar almak üzere Bakanlar Kuıuluna meselenin getirilmesini kararlaştırmıştır. Arkası Sa. 7. Sü. 6 da adliyelik oldu Yurda dönen Orhan Kabibay polis muhafazasında Ankaraya götürüldü Şinasi Usma'nın Meclistrki büyük kavçadan sonraki hali Papandreu, Kıbrıs meselesinin birlikte halledilmesini istedi 1963 te îstanbulda trafik kazasında 226 kişi can verdi İnönö, Ynnatt Başbakanımtt mesajını getiren Bıiyükekiyi dün kabul ederek t saat görüştü Ankara. 8 (CumhuriyetTelekı) bu göruşmede Dışişleri Bakanı Fe lığa gelerek Feridun Cemal Er Başbakan tsmet înönü bugün ridun Cemal Erkin de hazır buîunikin'i ziyaret etmiş ve Yunanistan Yunaıüstanın Ankara Büyükelçisi muştur. i Basbakanı M. Papandreu'nun IsHr. Antoine Poumpouras ile bir Dünkü ziyaret met Inönü'ye bir sözlü mesajını saat süren bir görüşme yapmış ve Büyükelçi dün sabah Başbakan1 getırdigini bildirmıştir. Bildirildi. : | | i n e göre bu me^a.iında Yunanıtan Basbakanı, Inönüye duyduğu [hayranlığı ıfade ederek yıllar önjcesi hâtııalardan bahsetmiş ve ayrıca Yunanistanın Türkiye ile iyi şeçinmek kararında olduğunu vc Bu yüzden de kendi elinden gelerı Arkası Sa 7, Sü. 1 de Türk ve Rulsar subayları. mübadeleden önce Kapıkulede (ampon bölçedc Kabibay Kapıkulede kendisiııi karşılayan Muzaffer Karan ile Türkiye Trafik Kazalarını Ünleme Cemiyeti Başkanı Suphi Altan dün bir basın toplantısı yaparnk 1963 yılında olan trafik kazalannda 226 kişinin öldüğünü. 106 kişin'.n de yaralandığmı söylemiştirSuphi Altan. trafik suçları sebebiyle kesilen cezaların, şehrin trafik dâvalarını halletmek için harcanması gerektiğini, yayalara ayrılan yerlere, taşıtların konmasının önlenmesini ileri sürmüş ve demiştir ki: « tstanbulda en kolay me.^lek. soförlüktür. Çünkü hiç bir tah?il ve terbiye meeburiyeti yoktur Türkiyenin en medeni şehrinde. otomobil kullananlara hiç olmaz«a ilk veya orta tahsil mecburiyeli tatbik edilmelidir.» Boş zamanları degetlendirme semineri çalışmalarına başladı Çolakof Bulgarisfanda mahkum bulunan 9 Türk ile dün mübadele Türk köylerinin ekonomik durumunu inceliyen Prof. P. G. Frank'ın tebliği ilgi topladı OECD de 20 milyon dolarhk kredi verdi Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) veti belirtmişler ve Türk • Ame " Maliye Bakanı Ferit Melen ile rikan dostluğunu övmüşlerdir. Amerikan Büyükelçisi Raymond | Kredi. 1964 procrramının dış fiHare arasında bugün 70 milyon nansmamnda özellikle yatırım. ye j ^olarlık bir kredi anlaşması itnza nileme malzemesi ile haro madde | lanmıştır. ithalinde kullanılacaktır. Kredi. I konsorsiyomu 10 yıl ödemesiz bir devreyi ön Türkiyeye vardım Arkası Sa. 7, Sü. S de sroren kredi 30 yıl vâdelidir. Faiz. rirtemesiz devrede binde 7.5, son 20 yılda ise vüzde 2 oranındadır. Melen ve Hare bu anlaşmavı imu îalamaktan duydukları memnuni ÂMERİKADAN 70 MILYON DOLAR KREDİ ÂLIYORUZ Gihasigir cinayeti faüinîn cezasını famisyon kabul etti Ankara 8. (a.a.) l'ıhjnsir'rtp. ttalyan uvruklu gfnç bir kadının ırzına geçtikten sonra öMiirdüğü ıçın ıdama mahkum edılen îlyaz (Elyas* Noel Fransuva Snris'in. bu cezasınm yerine getı rilmesine dair kanun tasarısl, Mfl j let Merlisi adalet komisyonunup bugünkii toplantısında görüîöleret ' kabul ertiimistir. Sosya5 adalet ıtıillî gelirin artması ile saıılanabilir,, Lefkoşe 8, (a.a. A.P. Radyo) s m d a Kapıkulede yapılan ve ta ya kadar burada bekleülmiştir. ıan!ı boş zamanları değerlendir rr.nlara geçilmiştir. Çolakof ilgililere, «Eşime ve iki ne semineri. dün tstanbul Üniveı Günün en üsi'iç tebligini «Türk Rum tedhişçiler tarafından dört raflarca imzalanan protokol sonuüesı n.prk"? bınasında Milli Kği köylerinin ekonomik durumunu» Türkün hunharca kurşuna dizilme cunda Bulgaristana ıade edilmiş. çocuğuma kavuşacağımdan dolayı tım BakanliRi Müsteşarı Nurı Kp • inceleyen Robert Kolej Iş Idaresi sinden sonra geçen yirmi dört saat karşılığında Bulgaristanda mah çok memnunum. Şimdi onlar Sof Arkası Sa. 7. Sü. K da kıım bulunan beşi asker olan do yadan gelmişler. beni kapıda bekriamanoglunun açış konıışması ıle've Iktisat Büroşu Başkanı Prof. çaiışmalarına başlamıştır Dr. Peter G Franck vermiş ve liyorlardır. Hapiste kaldığım süre içinde iyi muamele gördüm» de| «Kalkınmdmızın başarıya ulaş ! "kovdekı erkek mı.usımun çogun miştir. ması ınsan îücü kaynağını ver.m I l u S u (°"«2> tarımla uğraşmaktai<llr v e lı şekilde kuLlanmamıza bağhdır bunların büyük bir kısnv Bulgar protokol memurlan ile Z:ıa bu dığerlerine oranla vurdu R l n <°«7^> kış mevsımınde başk; beraber Çolakof'un karısı Elena b i l muzda en geniş şekilde sahip oldu meşgaleleri yoktur. Bu durum ve 12 yaşındaki kızı Valantina da da erkekler. yılin yarısı fcadarınKapıkuleye gelmişlerdir. Çolaria bol boş vakit bu'.makta. bu da kof'un diğer kızı 9 buçuk yaşındaölü mevsimde 5 milyon civannda ki Nina getirilmemiştir. i v^ bir ışsizlik yaratmaktadır» demişElena. kendisi ile konuşan gaze* tir tskenderun 8 (Güney llleri Mer rak Ankara.Mardin ve Erzurum tecilere. kocasmı yaşlanmış buldu! ^*0 ' «Köy kadınlannın ° o * u kendüe kez Bürosu Teleks) Reyhar.lı ; dan 450 hacı adayının paralarını . ğunu, 9 senedenberi ayrı olduklab9 rini öncelikle ev kadını olarak ta Savcılığı 450 hacı adayının 400.000 alan iki kardeş. 14 otobüse bindirf rım söylemiştir. nıtmaktadır geriye kalanları da lira kadar parasını dolandırarak .dikleri hacı adayları ile CilvegözüProtokolun imzalanmasını taki(arım işçisi olarak kabul edilmek ortadan kaybolduğu ıddiasiyle Cey | ne gelmişlerdir. Bu arada Özel : ben bir cip içyıde Türk ve Bulgar : tedir Ev işleHyle uğraşan kadınla hun ve Yalçın Özel kardeşler hak j kardeşler Maliveye gerekli fonu ! sınırlan arasındaki tampon bölg | rın üçte biri tarım ışlerini 2 nci kında kovuşturma açmış, yakalan yatırmadıklarından kendilerine çı \ ye kadar getirilen Çolakof burada i serbest bırakılmıştır. Karşılığmda j bir iş olarak göstermektedirler» malan için de gerekli tertibatı al kıs izni verilmemiştir. Dolandmldıklarını ileri süren > alınan Mehmet Dığdığıcğlu, kızı, ; diyen Prof. Dr. Franck. konuşma mıstır. Istanbuldaki (M) Seyahat ve Tu hacı adayları "oplu halde Savcılı1 annesi. kızkardeşi ve oğlu ile Ha|Sina devamla kövlülerin O 'Î61 inin başlıca gelir kaynağını tarım ü rizrri Acentasının sıfatını kullana. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ; jrünlerl teşkıl ettiğinı. °o8 min ge jçjmini hayvancılıktan sağladığını. ı: köy nüfusunun temel çoğunluğu jŞŞ^ e nu teşkil eden 'o85 in el ve ev tez jŞŞ: gâhlarından mahrum olduğunu j ^ S jifade etmiştir. ^ ^ Kurşuna dizilen TürkEdirne 8 (Telefonla) Büyuk kuz vatandaşımız alınmıştır. Ziya NEBİOĞLU lerin defin ruhsatına Millet Meclisince ceza.ı affedilen Sabah saat 8.30 da Tarım CezaSağlık Haftası münasebetiyle | ğumuz bir kaynaktır» diyen KoBulgar casusu Çolakof. bugün saat evinden çıkarılan Çolakof, Kapı•lalk SaÜlık Eğtımi Komitesinin ; damanoğlundan sonra tebliğlerin 14.15 ten 16.20 ye kadar Bulgar ve kuledeki jandarma karakoluna ge• ii'enlediğı •aviaklığa oaydos» slo, verilmesine ve üzerlerinde konuştabiî ölüm şerhi kondu Türk askeri ve sivil ilgilileri ara tirilmiş ve protokol imzalanmca Casus, «Türkiyede hapiste kaldığım süre içinde iyi muamele gördüm» dedi 45O haeı adayım 4OO bin lira dolandıran iki kardeş aranıyor N. Eczacıbaşı İzmirde verdiği konferansta özel teşebbüse diisen görevleri anlattı Izmir 8. (Telefonla) Tanınmış iş adamlanmızdan Nejat Eczacıbaşı. tzmir Rı> tary Kulübünün hafta'.'k topl?ntısında «Özel "Vş=bbüs ve Sosyalizm' konulu bir konferans vermiştir Aralpr:nda Vali. Belediye Başkanı ve Amerikan Başkonsolosunun ria bulundukları sp^kin dâ >/etli kitlesi tarafnrlan büyük ılgi ile tâkip eriilen konus masında Dr. Eczacıbaşı. liberal ve sosyalist düşünceler den hirinin riiŞerine 70rla hâ Arks<:> S ı 1 SS « Hf Suikast olayı sanık j j larından Yunus p ! Devseren'in de M sorgusu yapıldı Inanç Sömürücüleri Lâikliğin kabulünün | 36 ncı yıldcnümü Türk Devrim Ocakları Genei ı Merkezi «lâikliğin kabulünün» 36 | ncı yıldönümü münasebetiyle dün | bir bildin vaymlamıştır. ! cLâikligp karfi vapılan her sal 1 dırıyi, dnînırlan rtoğruva Türk riev j Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Ankara, 8 (Cnmhnri.vetTeleks) İnönüye suikast tsşebbüsü olayının sanığı Mesut Suna'yı suça azmettirdiği iddia olunan sanıklsrdan Yunus Devseren'in de bugün sorgusu yapılmıştır. Kayseride Sümerbank dokuma fabrikasmda Mesut Suna ile birlikte çalışan Yunus Devseren, 21 5 çaylar içtim» der.«eın; zannederim, Ama hiç bildiğiniz gıbı dcfiil! Maksrlos Gsrantl arıiaşnıasını tek şubat olayını müteakıp Mesut SuBen şimdi size «Bir Halife ile ta »Bu da yobazlarla konuşa konuşa, j Memlekette bugün dört tane. belTsraflı olarak feshetti. Cazcıeler nanın verdıği ifade iiztrine Ka> nıştım Düşün(jp!f'ini. ga\flerinı va aklını kaçırmış. ya da yalan aJ ki de beş tane Haüfe var! Arkası Sa. 7, Sü 6 da 'öğrendim, onunla otuiup deralı tıyor» diye duşüneceksinlz.. Arkası Sa. 7. Sü. 7 de DE\LEtU..M "Memlekette ahlâki çöküntü Milli Mücadeleden sonrc başlndı,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog