Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ANALAR ÇOCUKLAR Geçen yıl Analanmtz adlı röportajıfleMillivet gazetesinin Karacan Armağanmı kazanan Dursun Akçaı» aynı gazetede birkaç ay Snce Çocuklannız adlı geniş bir röportaj serisi yaymladı. Çok ilgi ile okunan ve biiyük etkileı yaratan bu yazılann tümü yukardaki başhk altmda Varlık Yayınevince bir kitapta tbplandı. Fiyatı 2 liradır. llâncılık: 9448 3783 40. yıl sayı 14255 u m h u ri yet KURt'CUSL': VÜNtiS NAl)t Telgraf re mektup sdresi: TeletonİM : 22 42 9Ü Curnhurıyei IsîantKö v Hosta Kııtusu İstanbul No 246 12 42 96 22 42 97 22 42 M 22 42 99 8 Aldı lanchm.Beğendim Çarşambu 8 Nisan 1964 nakîki " J O B " açık oltın rengindedir EOKA'cılar 4 Tiirkii Kurşuna Dizdiler Gyani mahsur Türklere yardım etmeyi reddetti KnıçePin Kıbrısı ziyaret edeceği söyleniyor |llllll lll!ll lll lll lll lll Barış Gücüne rağmen Rumların Kıbrıstaki barbarca saldırıları devam ediyor | Başbakan İnönünün| |Makariosa verdiğij lcevap dün acıklandıl Cevapta. haklarımızın kulianilmasına engel olacak her türlü hareket ve tecavüze karşı çereken tedbirlerin alınacajn beyan edildi Antlaşmasınm ihlâli şeklinAnkara. 7 (ajı.) Başbade vasıflandınlmaktadır. Bikan Ismet înönü'nün, Mal:ndigî üzere. Türk biriiğinin karios'un 4 nisan 1964 tarihkampından dışan çıkmaya lı mektubuna karşı göndermecbur kalması Adada Rum riifiı cevabî mektubun bugün lar tarafından aylardanberi açıklanan metni şudur: işlenen ve halen devam et«Ekselâns, tirilen kanun dışı fiillerin ve Adada aylardanberi vuku tecavüzlerin bir sonucudur hulan olaylar ve Kıbrısm Daha evvelce Anavasanın tcurulmasına dair olan antdolayısiyle ve do*rudan doğ lasmaların gayeleri nazarı rıjya ihlâli. Anavasa Mahkedikkate alınmadan 4 nisan mesinin kararı ve istifaya tarıhli mektubunuzda Türk mecbur kalan mezkur Mahbirliğınin durumu Rum likeme Başkanı ıle Yüksek derlerin hukuk dıjı (iillerini Mahkeme Başkanının beyan haklı gö?termek ve malum lan ile sabit olmustur. AdaRum emellerınin tahakkuku da Türkler için can ve mal • ıçin bir mesnet olarak kul emniyetinden eser kalmamış lanılmak istenmektedir. tır. Bunun neticesi olarak da Adada Anayssaya'uygun hüMefcfıfpf*. " Tflrk bİTİigttıirı î kampından dışarı çıkması, kümet ve her türlü amme Arkası Sa. 7, Sü. 4 de : keyfl bir hareket ve tttifak • lllllllli Kıbrıs'taki EOKA'cıRadyollllllllLefkoşe 7, T*.a., AP ve Rumllllllll lar) lar dün şimdiye kadar işledikleri cinayetin en korkuncunu işlemişler ve müdafaasız 4 Türk köylüsünii kurşuna dizmek suretiyle hunharca öldürmüşlerdir. Dün akşam saat 20 sularında Ma go.«a'dan Lefkoşe'ye gelmekte olan 4 silâhsız Türk EOKA'cılar tarafından işkenceye tâbi tutulduktan sonra boş bir araziye götürülmüşler ve bir duvar dibinde arkalarından makineli tüfek ateşi açılmak suretiyle vurulmuşlardır. Bu rnenfur olay, Rumlann öldüğünü sanarak olduğu yerde bıraktıkîarı Hüsnü Hasan ad'.nda bir Türkün, ağır yaralı bir halde sürüne sürüne Ingilizlerin Herak Arkası Sa 7, Sü. 1 de Kurşuna dizme olayını Barış Gücü Kumandanı nezdinde protesto ettik Yunanistana veriien bir nolada ise Türk Alayına müdahalenin Türkiyeye karşı girisilmis gibi mütalâa edileceğini bildirdik da ikisinin ölmesi. diğer ikisinin de ağır yaralanmajı üzerine hükümetimizce gerekli teşebbüslerde bulunulmuştur. Bugün kendisiyle konuştuğumuz Dl Ankara, 7 (CumhuriyetTelek») Lefkoşede dün gece dört Türkün sehrin dışına çıkarılarak kurşuna dizilmesi ve bunun sonucun' "*" "EKONOMI Yurtta ve Dünyada * * :; Bİr Ull Rum IIHIII daha ««••« VUr!. J»ıı ?i? Bakanlığından bir yet^ fau o n u d a b i z e ç u b i ] g i y i k v e r leri m AmerikaR lurislleri 1 Kıbrıs ve Yunanislana 1 gitmekten kaçınıyor = Türk değijtirme birlijLKıSıısta». New York 7, (a.a.) «Trave! Weekly» isimli haftahk turizm ^ S dergisi, Kıbrıs buhranının Yuna^ = nistan ve Kıbrıs turizmine etkisi konusunda asağıdaki haberi ver. mektedir: ^E «Doğu Akdeniz turizminde ihti^ S sag aa&ibi Tng 8|*fiH0|j'iptrTT)fri ve S 5 nİJfHyeciler, KVbnstaki mücad^e•""• nin sonucu olarak yüzlerce rezer vasyonun iptal edildiğini ve bu. raları için yapılan rezervasyonlarria yavaşlama görüldüğünü bildirmişlerdir. Kıbrısa turist trafiği tamamen durmuştur.> Buhranın Kıbrısta merkezileşmesine rağmen, Yunanistana seyahat etmek istiyenler de azalmıştır. Amerikadaki Yunan Hava Yolla. rı Bürosu, son günlerde 1,400 kadar seyahatin iptalini, geniş çapta Kıbrıstaki mücadeleye atfetmektedir. Ada'da çarpışmalann başladığı aralık ayındanberi 4 bin ka. dar rezervasyonun iptal edildiği Yayınlanan bildiride mücadelenin yürütülmesi için bir gene aynı büroca belirtilmektedir. Ankara 7, (CumhuriyetTeNew York'taki Yunan Denizcilik leks) Millet Meclisinin buKoordinasyon Komitesi kurulduğu bildirildi Şırketi, satışlarının azaldığmı bilçünkü bırleşiminde gündem Ankara 7, (CumhuriyetTeleks) 'kısım sorumsuz politikacılarla din dirmekte ve bu azalmamn en çok riışı bir konuşma yapan Ka; Amerikadaki Yunanlılarm seyahatGerici ve zararlı akımlarla mü.ve mâneviyat sömürücülerinin ken sım Gülek. ikı gün önce ölen lerinde kendini gösterdiğini ilâve cadele için ikı toplantı yapan 33 di menfaatlerini bir parça daha sür MacArthur'ün askeri ve dipAtatürkçü Dernek, dün gece geç dürmek amacıyla Atatürk ilkele »tmektedir. lomatik kişilığir.i belirterek Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Arkası Sa 7, Sü. 3 de vakit çahşmalarını bitirmiş ve or övmüş ve Kore'de kendisine, tak bir bildiri yayınlamışlardır. • Bütün gücünü Atatürk'ten r Ortak bildiriye, toplantıda hazı aldığını söylediğini» nakletbulunan dernek temsilcileri aynei miştir. katılmışlar, Halkevleri Genel Ba^ Arkası Sa. 7, Sü. 3 de kam Tahsin Banguoğlu, «bildiri' ı Yönetim Kurulundan geçireceğı gerekçesiyle imzalamamıştır. Ortak bildiri Yayınlanan bildiride, geri zihn yftın hâlâ yok edilmediği ve bu 33 Atatürkçü dernek yaptıkları toplantı sonunda gericilerle mücadele edeceklerini açıkladı i l Emekli olacaklar arasmda 6 asker vali de var, A. Demir'in merkez valiliğine abnması muhtemel 9 vali emekiiye ayrılıyor 26 valinin yeri değişiyor Yeni vergilerin görüsiilmesine devam edildi miştir: «Bu olay bir hukuki karar soEdirne 7 (a.a.) Zararlı faali nucunia doğmamış, doğrudan doğ yetleri yüzünden sınır dışı edilmejruya EOKA'nm caniyane teşebbüs sine karar veriien rahip Tomas jlerinin sonuncusudur. Teröri>st bir Tanyeridis, dün gece 23.30 da Isjamaç güden bu katliâm hakkmda tanbuldan Uzunköprüye getırilmiş Kıbrıs Büyükelçimiz, Rum hüküve «Pityon» istasyonunda yurd dı meti ve Birlesmiş Milletîer Barıç ?ına çıkarılmıştır. Kuvveti Komutanlığı nezdinde gerekli protesto teşebbüsü yapmış ve olay ayrıca garantör devletler ile Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterliğine bildirilmek suretiyle bunların da dikkati çekilmiştir. dışına çıkarıldı Kalkınma, tieartt ve yardım ; ;;; Öte yandan. Meclis müzakerçle|Tin: izlernejtte olan Başbakan ts»»t tmmüye bu 4»a*çr Tarirmve Ta*ııtma Bakanı Ali thsan Göğü; tarafından iletilirice. Inönü, Mecliften ayrılmıştır. Arkası 8a. 7, Sü. 1 de * * Rekabet içinde dünya ekonomisi: Türkiye ve Tnnanistan. Dünya Kalkınma ve Ticaret Knnferansı Zeytinyağ ihracatımız düşüyor Türkiyede sınai ürptim Tunanistandan daha hızh artmağa başladı. Bankacılık terimleri Avmpaya turfanda taze üzüm ihracatı gelişehilir. Resmî Gasetede geven Sıkıyönetim Asteğmen Eğmen piyesinin ovnanmasim menetti Ankar» 7, (CmnİMrrrTet . Teleks) Ankara'mn özel Tiyatrolanndan «Meydan Sahnesi» nde bir aydanberi oynaamakrta olan «Asteğmen Eğmen» isirali oyunun oynanmasmı Sıkı Yönetim men etmiştir. Tiyatro idarecilerine bugün Birinci Şube kanaliyle yapılan teb Arkan Sa. 7, Sü. 6 da AP grupundaGöğüş için gensoru açılması stendi CHP ye katılan milletvekilleri, dünkü grupta söz alarak, giriş sebeplerini anlattılar. Ankara 7, (Cnmhuriyet • Teleks 1 nının onayına sunulacak olan ka Içişleri Bakanhğında bazı vaii rarname ile 9 vali emekhye ayrıllerin emekhye ayrılması, bazüarı raakta, 26 valinin de yeri değışti nın nakilleri ve tâyinleri ıle Em rıirnekte veya yeniden bazı mülnıyet Müdürleri arasında yapılacak kiye müfettişleri valiliğe getiril değişiklıklere ait kararnamelerir. rcektedir. hazırlanmasına başlanıimıştır. Emekiiye aynlacak 9 valinin 6 sı Birkaç güne kadar Başbakanın e r a e k l i general valilerdendir. Diimzasından geçerek Cumhurbaşka ğ e r u ç jj l s e y a ş haddi sebebıyle emekli olacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi Ma çerisinde iki defa dersten çıkarıl Bu valiler merkez valisi Danyal Yurdatapan, Konya Valisi Rebii den Fakültesi Fizik Kürsüsündeki I mışlardır. Başol, Amasva Valisi Niyazı Dal^öğretim üyesi ihtilâfı 1 nci ve Maden fakültesinde dün ceredün okay, Kütahya Valisi emekli Gene j 2 nci sınıf öğrencılerini şaşkına çe yan eden oiayla ilgili olarak bilral Nezihi Fırat, Zonguldak Valigisine başvurduğumuz 18 yıllık Ankara 7, (CumhuriyctTeleks) si emekli Amiral Tevfık Sargut, vırmiştır. Kürsü yöneticisi ile öğretim öğretim üyesi Doç. Mehmet Öğ YTP Bingöl milletvekillerinden SıddTk Aydar ile Halit Rıza Önal.. Balıkesir Valisi emekli Amiral Za üyesi Doç. Mehmet öğder arasın der, 1948 yılından bu yana Teknik buşün, «Ğördükleri lüzum uzerine^'t Kırağlı, Ordu Valisi emekli Al da olduğu iddia edilen ihtilâf yü Ünıversitede öğretim üyesı bulunYTP den istifa ettiklerini» bir mek bay Sefa Poyraz, Sinop Valisi e ziinden öğrenciler kimin dersine duğunu, 4 yıldan beri de Maden tupla YTP Genel Başkanlığına bil meklı Albay Fikret Ersanlı, Adı gıreceklerini büemez haie gelmiş fakükesinde fizık dersleri vermek dirrnişlerdir. yaraan Valisi emekli General Alâ lerdir. Ders yılı başından beri de te olduğunu ifade ettikten sonra vam eden bu durum son günler i şunîarı söylemiştir: Bbylelikle 39 , olan milletvekili eddin Kıral'dır. « Uzun zamandır benimle uğ. sayısı, 37 j'e düşmüştür. Mülkiye müfettişlerinden Hayret çerisinde daha eğlenceli bir hale tın Ersöz ile Kâşif Ünal da bu ka'gelmiş, ders yapmak üzere sınıfa raşılmaktadır. Neticede benı 39. rarname ile vali olacaklardır. giren öğretim üyesi Doç. Mehmet maddeye dayanarak resen emekli Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Arkası Sa. 7, Sü 6 da l Öğder ve öğrencüeri bir hafta i YTP den iki milletvekili daha istifa etti , II Maden Fakültesinde kürsü ihtilâfı yüzünden öğrenciler hangi derse gireceğini bilemiyor 5 sahifemıze bakınız Bnlgar casusu Çolakof sırur dışı edilmek üzere Edimeye Senaloda, nispî femsil konusu yine tariışıldı Ankara 7, (CnmhtıriyetTeleks) Cumhuriyet Senatosunun bugün kü oturumunda Senato seçimlerinin. nispî temsil esasına göre vapılmasını istiyen teklifin ee^ici komisyona havalesi ile ilgili ikinci bir teklifin oylanması sırasında Arkan Sa 7. Sü. 3 de Bulgar casusu Çolakof bugün Edirnede sekiz Tiirkle mübadele ediliyor Edirneye götürülen Çolakof, mübadeleye kadar muhafaza edilmek üzere Cezaevine konuldu Ankara, 7 (CumhnriyetTeleksl ıiçanların zaman «aman hedefle C.H.P. Türkiye Büyük Millet rine yaklaşmakta olduklarının göMeclisi grupu bugün saat 10.30 da jrüldüğünü, bunun memleket menC.H.P. Senato grup baskanvekili faatlerine aykırı olduğunu belirtve Kars senatörü Mehmet Hazer' miş. «tşte bu yüzden C.H.P. saflain başkanlığında toplanmış, C.H.Jrına girmeye karar verdim» deP ye yeni giren ••enatör ve milı rr.iştir. Daha sonra diğer milletveletvekilleri de bu toplantıya ka'kil!eri kürsüye gelerek konuşmuştılmışlardır. ".ard ır. Yeni katılan senatör ve millet Arkası Sa. 7, Sü. S de vekilleri sıra ile kürsüye gelerek konuşmalar yapmışlardır. tlk konuşan eski Başbakan Yardımcılanndan Zonguldak senatirü Akif tyidoğan C.H.P. ye giriş se beplerini anlattnıştır. Antalya milletvekili ve eski Dev iet Bakanlarından Nihat Su da Türkiyeyi iki kampa ayırmaya ça I Inanç Sömürücüleri Nurculuk sayesinde ahrete jetle gidilir Basık tavanlı, ahşap bir evın genişçe odasında beş kişiyiz. Yerier ve duvarların bir kısmı hayh yıpranmış hah ve kilimlerle kap':... Köşelerde camlatılmıç Arapça âyetler asüı ve gülsuyu kokusu insanın içini bayıltıyor. Namazımızı «kardeşlerle» beraner kıldıktan sonra biraz dünya ahvalini konuşahm dedik... Ben daha ilk dakikadanberi onlarm üzerinden eksilmiyen nazarları altında kontrol edildiğimi hissediyor dum. Üstelite şimdi de dolambaçlı çuallerle hakkımda kanaat edinmek istiyorlardı. Öyle ya belki yammda açıhp, ileri geri konueacaklardı... «Bakalım ne derece samimî bir Nur talebesiydim?» Bunu da konuşmalarım sırasında 3nlamaları mümkündü. «Ya bir a çık verirsems, «pot kırarsam»! Bütün endişetn buydu. Zaten mütaassıp ve gözleri dönmüş olan bu adamların yapmıya^skları yoktu. Hele benim sazetc;. cı olduSumu anlarlarsa büsbütün kntüydü... tşte bunun için gerek sözlerımri". gerekse hareketlenmrie gayet "Içülü ve yavaş davranıyorrlum. Cmumiyetle, ortaya bir laf atıp, ^r.'.arı dinle>mek daha işime geliyordu... Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Sağhk Haftast dün başladı «Vereme aman yok. Savaşa devam» sloganlı haftanın acılışmda Sağlık Bakanı Kemal Demir konuşttı Dr. Dünya Sağhk günü ve Rehabıl.tasyon merkezleri kuruluşunun llı uncu yıldönümü münasebetiyle du \ zenlenen «Vereme aman yok, sav;şa devam» sloganh sağlık haftası. dün Sağhk ve Sosyal Yarchm B;kanı Dr. Kema! Demirin konuşma: ile açılmıştır. I Vali Nıyazi Akıdan sonra söz aIBIÎ Bakan Dr. Kemal Demir, Dün' yada 15 milyon veiemli buiunduğunu, her yıl veremden ölsnler ^. yısımn 3 milyona ulaştıcını. Tüıkıyede îve KKi.nmı I bcliriı o'mak Edirne 7, (a.a.) Bulgaristandajkardeşi ve oğlu ile Hasan Ömer ki sekiz Türkle mübadelesi karar[Eliçabuk, Kemal Ibrahimoğlu. Tevlaştırılan casusluk suçundan 15 ,fik Hâfız Hasanoğlu, Mehmet Rece, yıla mahküm Bulgaristanın eski İstanbul Baskonsolos Muavini Varbanoi Çolakof, bu sabah saat 9 da iki jandarma muhafazasındu otomo Ankara, 7 (CumhariyetTeleks) bille Edirneye getirilmiştir. M.S.B. Basın ve Halkla Münasehetler Grup Başkanhğmdan bil Savcılığa teslim edilen Çolakof. geçirmek üzere cezavine Konya 7 (özel) Bugün KonyaHirildiğine göre 7 ni«an tarihli bir geceyi sabah gazetesinde «îzmirde NATO gönderilmiştir. Çolakof. yarın saat n m Cihanbeyli ilçesinde yapılan ernrindeki hava alanı Türk kuv 14.30 da gerekli işlem yapılarak | bir baskmda 6 Nurcu suçüstü yakalanmış ve evlerinde de çeşitli vetleri emrine alınmı$tır. Hükü Bulgaristana iade edilecektir. mpt bir istihbarat üzerine bu ka Çolakofun iadesine karşıhk Bul Nuf .isaleleri bulunmuştur. Bir süredenberi tâkip edilen ve rara varmıştır» seklinrle yazılan garistanda bulunan sekiz vatandahsberin a?lı voktur. Bu konuda şımız da Türkiyeye iade erlilecek Nurculuk propagandas, yaptvkları. hüWi;mefin herhanSİ bir karan ol» tir. İade edilecek sekiz vatandaşı ramide başlarına sarık sardıklan rjğrenilcn Bilâl Ayar. Naci Get. madığı bu açıklamada bildirilmiş mız şunlardır: Mehmet Dıdığoglu, annesi, kız< Arkası Sa. 7, Sü. 5 de tir. M. S. B. nın bir açıklaması Konyada dün 6 Nurcu yaksiandı Uı. (IÜIK: nlaiH. nakil ı asıtaİR.nia »Nur> Nnıi vcnııcl; nmıla haliıır rrlri Arkası Sa, 7, Sü. 6 da |fotoğraf «Nurcu Kardesler» isimli kamyonu goslerijor... İiıecinde ıle t t y a n t j altnıi jazılıdır...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog