Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

1İRKİYE İŞ BANKASI Kültür Yayınlan fir < amalı, Notlu, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı" serısınden ı • h.ımbıyo Kontrnlurmn Ea;>ları 17 «ayılı karar 1 l'sul Hükıımleı ı • . llıracat 4 ^ermave Hareketlen î (nırunıneven Muameleler Bedelsu Ithal.it )*:a ı Erhan Bener San;)en Anıl Kıtabevı (Ist. Vılâyetı karşısı) 40. yıl sayı 14254 umhuriyet KURÜCUSU: ¥UXUS NADİ TelgraJ ve mektup edresı: Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KOKTEYL KITABı Solı 7 Nisan 1964 (Mlksolojl) A. G\LİMÎDÎ Koktej1 m çalKalanması Içkilerın süslenmeol " Bar t&kımlan \e şekıllerl Gerekli mezeler Suma, lıkor. şarap, şampan> a. aperatlfler. bira. çuruplar hakkında malunıat Kokterl. Hıgh Bal\. Cooleı Rickj, Sour. Sangaree, Fızz Smache Daisv, Flxe, Cobler. Julep Silıng, Toddi. Pounch. Shrub. Cup Bo\\l F'ıp. Egg Nog, Franppee Glacee, Pousse Caffee ler ıcın çesitlt ıormüller 160 bınük s»\fa 10 Lira tNklLAP ve A*A KİTAPEYLERt llancılık 94T3 3753 Hükümetimiz Yunanistanla vize anlaşmasım dün iptâl etti Ankara 6, (Cumhurijet Teleks)| Başbakan Ismet Inonu bugun, Turkıye ıle Yunanîstan arasındakı vize andlaşmasının ıptal edıldıgını bıldırmıştır Yunanistanla mevcut anlaşmalar gözden geçirilecek Yunanistanın Makarios'u desteklemesi kararın alınmas nda önemli rol oynadı İngilterenin tutumu miispet karşılanmıyor Ankara, 6 (Cumhurı\et • Trleks) Turk Hukumetının Yunanıtan ıle Ugıh genel polıtıkasında onemlı değısık.ık yapılacağı oğrenılrrastır Turk Hukumetının bu kararına, Yunan Hukumetının son zamanlarda Tuık Yunan dostluğunu bozucu kararlar alma«:nın ve bazı ters da\ ranıslarda bulunma^ının sebep olduğu bıldınlmektedır. ] Kıbrıs koHusıımla karşı U tavır schebi ile Yunanîstan Türklerden vize istemiyecek DOSTA DÜŞMANA KARŞI. înonu gunluk gezısını yarım saat Çankaya koskunun bahçesınde do laşarak yaptıktan sonra koskten avrıhrken gazefcılerı gorerek otomobilını durdurmuş ve basın men suolarınm «Yunanîstan ıle \ıze andlaşması kalktı mı'» sorulanna «Evet, vize andlasması ıptal edılmıştır tmza sahıplerının, luzum gorduklen anda bu andlaşma\ı durdurmava selâhnetlerı vardır. Andlaşmanın ıptah ıle ıkı raemle. Arkası Sa. 7. Sü. S da Yunan uyruklu bır zangoç, dun sabah uçakla sınırdışı edılmıştır Zararlı faalıyetlerınden dolayı yurt dışına çıkarılmaları uygun go rulen Yunan uvruklu Stanısıc Trasıvulosun Bum kıhselerınde ılâhı ler okuduğu ve zangoçluk maske Arkası Sa. 7. Sö. 6 d a Bir Yunanlı daha sınır dışı edildi Birleşmiş Milletler askerleri bir Kıbrısh Rum'u öldürdüler Rumlar, gerginliğin hüküm sürdjğü kuzeybatıya, kara yollarının Barış Kuvvetince tutulması üzerne denizden lakviye gönderdiler Lefkose, 6 (a.a. AP Radjo) Banş Kuvvetlerı. gore\e baslama'arının dokuzuncu gununde Lefko^e sehrının gırısınde bır Kıbrıslm oldurmuslerdır. Kurban, 27 ya^ındakı bır Rumdur. Bırlesmış Mılletlerın bır sozcuu, Rumun. once Barış Gucune mensup Ingılız askerleri ıle Baf kapısı jakınlarmda munaka=a ettı^ını, daha sonra da elınde tabanca ıle Turk mahallesıne doğru gıtmek ıstedığını ve bu «ırada askerler tarafından oldurulduğunu so\lemi'tir. öte \andan, Kıbrısın kuzeibatı bolgesındekı gergınlık hâd sevneye yukselmıştır. Barış Kuvvetı Kumandanı Tumgeneral G\anı, durumu mahallınde tetkık etmek amaci>le burava hareket etmıştır Kuzeybatı bolgesınde öç gunden beri devam eden çarpı«malarda bırer Kıbrısh Rum \e Turk olmıiş. vedı Rum ıle ıkı Turk de yaralanmıştır. İki gun once Erenköy ve Mansura koylerıne karşı gırıstıklerı saldında basarı sağhyamıyan ve puskürtulen Rumlar. buraya karadan takvıye bırlığı gonderme yolundakı çabalarının da Birleşmiş Mıllet Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Afılan ilk adım Ölülerî yaşıyor gösterip bankadan para çekmişler Sulevman ve Babrıye N'asuf ad1 lanndakı 2 olu sahsı sağ gostermek ) suretıyle bar.kadakı hesaplarından 157 bın lıra çektıklerı iddia=ıyle Arkası Sa. 7, Sü 6 d a Bayan Gursel hasta tzmir 6 (Telefonla) Cumhur baskanı Cemaî Gursel'ın eşı Melâhat Gursel bu gece geç vakıt bır kalb krızı geçırmıştır. Bır muddettenberı sehrımızdc rahatsız olarak bulunan ve Bostanlıdakı evınde tedavı gormekte olan Bayan Gursel. doktorların mudahalesı netıce^ınde. gecev arısından sonra krizı atlatmısve suratle normale donmu<=tur Sel sularına kapılan bir otobüsün 35 yoicusu öldfi Sebinkarahisardaki kazanın kurbanları arasmda Gümüşhane J. Alay Kumandanı da bulunuyor Giresun 6 (Telefonla) Sebm dan sadece 24 unun cesedı karahisar vakınlannda bır otobus muştur. sel sularına kapılmış ve ıçerısınde Iatanbul Ankara Şıran bulunan 35 yolcu olmuştur. Ancak t i da sefer yapan Istanbullu yapılan arama sonunda \olcular Karabıçak a aıt \e karde«ı Ittıfak antıa^ma^ının Makano tarafından tek taıaflı olarak kaldırılması ve Yunan Hukunıetmın de bu Anavasa \e hukuk dısı da\ranısı onaj'aması seklnde bır tutum gostermesı Turk Hukumetının bu kardnnın kavnağı olmuştur Yunanıstandan gelecekler ıçın vize mecbunjetınm konulması konusunda bugun alınan karar hu polıtıLefkoşe, 6 (a.a. • A.F. Rad>o) ka değiMklığınde ılk adımı te«kıl etmi'üır Onumuzdekı gunlerde Makarıos'un tek taraflı olarak dığer adımların da atılacağı anla c ılrr?kt?riır Ittıfak Anla^maainı fesiıetmesı ola jı, Lefkose sıjasi havatında bırın cı plânı ısgal etmektedır. Resmi Rum çevrelerınden sızan haberlere Yunan H'i\umeınır>. bugune kadar Kıbrıs konu ınra perde ar| E ore, Makarıo^ ıdare«ı Turkıvenm kasmda kalarak Makarıos'un davranı^ları hakkında rerhangı bır bu fe«ıh olayı kar?"ında verecegı çrba gostermemesı, buna kar^ılık Makarıos un gun S"<,tıkçe artan cevabî notavı beklemektedır Bu hukuk dısı da\ ranısların» ve o/ellıkle son fesıh k a u n n a katılırca«ı [cevreler, Makarıos hukumetının na \aoılan acıklamalar Turk Hukumetını bu volda bır karar alma bu cevabı alır almaz Turkıyenın «a spvketmıs ve Gursel m ba^kanlığında yapılan Bakanıar Kurulu JKıbrısın bağımsızlığını ıhlâl ettı Arkası Sa. 7. Mı. 1 de Arkası Sa 7, Su. 1 de Makarios Cüvenîik Konseyine başvuracak Alınan kararın sebebi Istranca ormanlarındaki yangmın çıkmasına sebep olan iki koyhı te\kii edildikten sonra Istranca ormanlarındaki yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı ıııııııj .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıı notları = E ~ Z Z = E E Z ^ = z Z E Z ^ = E E E Z = E E E 5 E E 5 3 ^ Z E E Z 5 Z E E E 3 ~ E E E 3 = Z E E 3 3 Z 5 E 3 3 Z Hukııktatı | anlayan İ kim? 1 Yangının yemek pişirmek için iki köylünün yak| tığı ateşten çıktığı tesbit edildi Ertum ÖCAL • I'utumu bakıraından Papandren ile tam bir mutabakat halinde = Ankara 6, (CumhumetTeleks) olan Makarıos'nn. Ittifak Anlaşmasım feshetmesi uzerine, In r Ba^oakan İsmet Innnu'je 21 suçiliz basınında kıyamet kopnvor. Bu tek taraflı feshi tngiliz z bat gunu Basbakanhkta ^apIlan 1er. üslerin kaldırılmasında ilk adım olarak görmektedirler. z vuıkast t°=ebbusunun sanığı \Ipsut «Tarıhi çıkar» politikasını her ne pahasına olursa olsun yürüt ; Sıına^a bu suçu azmettırmt"k.tcn meçe kararlı tnçîlterenın, olavlar ters vönde gelisince alın ; mağa (!) basladığı herkesçe bilinen çerçeklerdendir. Nitekim, = ^anık olarak yakalanan Nnazı AkKıbrıs olaylarının baslangıcında Ingiltere, oradaki üslerinı : uz de bugun Adlı\e\e getırılmıs Kaatil ile maktulenın tanıstıkları Ankarada bir pa\yonda bırakmak tehdidini belki de Tiirkiyeve karsı savunnyordu. z \e sorgusu \apilmistir. 1958 yılında çekilmis resimleri Ama sıradi üslerin kaybedilmesi tehlikesı belirdiği u bn be z , Arkası Sa. 7. Sü. 3 de lirti bzellikle Arap Tanmadasındaki birtakım kıpırdanroalar z la paralel olduğu icin, ağız değismis; bele Doğu Akdenizdekı = nüfnz meselesı, dostumnznn tutnmnnda havli etki •vapmıstır. = Ancak hiç süphe etmiyornz ki. yann Makarios. Inçiliz bası = nındaki tepkivi geçistirmek için bir Commonweallh uvesi z olarak îngiltere ile avnca anlasma tarafına giderse, dostumnı z tarihi çıkar politikasının gereğince bövle bir ^olu tercih ede ; bilir, hattâ bn tercihi \menkanin pek hosnna çiden dünva = Izmitteki olayda kendini denize atan şahıs yüzebarısı edebiyatı içinde yapabilir. ; Her neyse, olayların hançi vönde selisecefını vakın zamanda çö z rek kurtuldu, 4 yaşındaki çocuğu boğuldu receğiz. Simdi bizim için onemli olan Bizans papazının ttti z ısçılerının gıfak Anlaşmasım tek taraflı olarak feshetmesi \e bnnn Pa E Sınger fabrıkası 6, (Telefonla) Bu «aban pandren'nnn güven oyu sırasındaki Londra \e Zurich Anlas ; rıstıklerı grev haıeketı dolaMsn'e evveİKi gun tevkı! edılerek Sultan ı°ıaber nıkâh'sız \a«adığı kadını malarının tâdilini istediği konnsmasından hemen sonra vap = ahmet Cezaevıne gonderılen Tjrkotduren Nevzat Koçak admdakı mıs olmasıdır. Ynnanistan Basbakanı konnsmasında. antlas Z h Konfederas\onu Genel Ba'skar.ı oır ışçı, çocuğu ıle bırlıkte denize maların yeniden gözden şeçirilmesi gerektiğini sövlemisti. z Sevfı Demırscn ve dığer dort senathvarak ıntıhar etmek ı«temı=e Makarios ise ertesi gün bnnların biri olan tttifak Anlasma cııkacı dun saat 16 30 da Karta1 de kendı=ı kurtulmus. fakat javsını feshettiğini bildirdi. Dünvanın çözü önunde ovnanan bu z Arkası Sa. 7, Sü. 2 de rjcak boğjlarak o.mustur. Kaatil Enosis oynnu karsısında biz ivinivetimizi \f hukuk anlavısı 3 PorsuK koprusunu bır ha>lı geçGuzelliğınız ve Gozluğunaz Arkası Sa 7, Sü. 1 de mızı dile getirerek taraflara. Birleşmiş Milletlere birer muh = tıkten sonra > a taraftakı ara soğ • tıra \crdik. Feshin hnknk dısı oldujunu. devletlerarası huknk = Kaklardan bırıne saptık. Ve ufacık knrallarına nvmadığını belirttik. Dr. Fazıl Kücük avnca T J Oeak bası sohbeti bır mejdana bakan. ıçerısı tıklım Thant'a gönderdiği mesajda Papazın tek basına bövle bir karar ~ • t klım dolu kuçuk dumandan goz| alamıyacağinı bildirdi. Bnnların hepsi i\i. çuzel. Ancak lutfen = Komsularınız \ e sız 2oz ı gormez kah\ehareden ıçerısöyler misiniz taraflar kimlerdir? Biri Ynnanistan, ki Kıbrıs z • e gırdik > | • raeselesini artık Papandren. Makarios ve Grivas üçlüsii idare z t ı etmektedir. Digeri tntrfltere. ki Anayasamn uveulanmadı|ı E Hosa Ettmek ıstnor musunıız? ı Buıada. ne tavla zarlarınm sa Kıbnsta Rum idaresinin mesnmetini kabul «tmis. hattâ Tör Ş • k r*ısı. ne ae ı^kdmbıl kâğıtları1 ödemis 6. (Telefonla) Ihmıze kiyenin müdahalesi ihtimali karsısında Commonwealth üye = Yuvanızdan bir kose rın merTier ma^ava duserken çı bağlı Harzun ve Ba«ova ko^lulesi olarak karsı durnlacaçını bildirmistir. Birleşmiş Milletlere : • kardığı ses joktu. Sadece. basla l rı. kendı aralarmda anla^arak haçelince: iiç avlık müddeti doldurmaga calısan UThant'ın : 1 ıını bırbırıre >aklaştırmış konu l/meve aıt gpnıs hır a r a / n mu^aSaçlarda Eıffel kulesi mesrniyet konusundaki anlavısı hilinmektedir. O halde?.. z san insanlar n derınden mıriltıları vı «ekılde taVsını etmı«lerdır. O balde zannediyor muyuz ki taraflar bizim muhtıravı alır 3 • cekılen tpsbıhlenn hısırtısı ve nar K~t\lıılor cpnd.îprıpe muHar'pl!? almaz meseleye el koyacaklar \e Makarios'u. statükonun de 5 Moda \e modeller °'mek ı=tp\en ılnh ere «nasıl ol»ılelerm tokurtusu ısıtılıvordu vamı için zorlıyacaklar? E|er bunu düsünüvorsak tüm alda Z Bır de. ortada dolasıp kapıv, acan. |et b u t o p r a k l a n b ! z e v e r e . nıyornz. Baspiskopos belki simdilik Adadaki Türk kuvvetle = ircakçı\a gaıvona sık sık rinin çekilmesinde fazla ısrarlı görünmivecek ama, Inçiltere ; bu topraklan b!ze e^le tahmat \eren. ile mfinasebetlerini biraz daha avarladıktan «onra bu konn E vuksek c e k t i r D e v l e t e z a h m e t o l m a s ; I n d l . Arkası Sa. derhal birinci plâna eeçecektir. E ba7ar, sakala % e k e n d l a r a m ı z d a karries paM yap Bn durumda ne yapabiliriz. ne upmsmı? gerek". Her halde sa Z , Sü. 7 de ' Arkası Sa. 7. Sü 6 da dece muhtıra vermekle \akit seciremeviz. Mademki antlas Z malara baçlı taraflar. devletler hnkuku kurallarını bbyle an z lamaktadırlar. o halde bizim de kendilerivie vapılmıs anlas ; maları ve taahhütleri veniden gözden eeçirmeve hakkımız ş vardır. Hattâ gözden çeçırme meselesinde çok çerilere, Lo = zana kadar da gidebilır. meselâ bir Trakya hudut anlasması : nı, Cçe Denizindeki adalar konnsnnu cle alabiliriz. r Pelrol Oiıse aıt 12 numaralı Lavter, dun sabah şıddetlı lodos Yunanistanla dostlugnmnz bozulursa NATO'nun bir kaııadı ço 3 fırtınası sebebiyle, Pendık onundckı Pavlı adasının kayalıkAarı kecekmis. Balkanlardaki denee bozulacakmıs.. Bunu Birlesmis 3 Milletleri. Amerikası, tnçilteresi dusünmedikten sonra biz mi = uzerine duşerek ikıye bolunmüştur Derınccden lımanımua «Betat« romorkorunun jedeğmde gelmektc Yetkisiz olduğu halde Bayar'ı muayene ettiği için takibata geçilen doktor ddsüneceSiz? Z olan La\ter. fırtına rlolaMsıvle halatlarmı koparmıs ve ks\alara carpa çarpa pa'cal^nmıstır La\terın E Ecvet GÜRGSÎ.N E ıcındek 810 ton bcn7in ve gaz dcYıize doku!mus 4 kı^ıdcn mutc=ckkıl murcttthıt da, ^uçlukle Ada/a kimden olduğunu bilmediği bir telcfon uzerine cezaevine gittiğini söylüyor 'ııııııııııııırıııııııııııiMiıııııuııııııııtııııııııııııııııııııı ııııııı ııııııı: cıkmava muvaffak olmuşlardır. Reamde; kayalara vurarak parçalanan Layter gorvıluyor. ' . (Yazısını 7 uci sahifemizde bulacaksuıız) Evvelkı gun saat 11 sıralarında fazla olması \ azunden bır anda [ Istranca ormanlarınm Çılıngoz çevrevı kaplamıs'ır. Cıvarda buluÇıftlıgı bolgesınde ıkı koylununman koylulerın olay yerıne hemenj dıkkat=ızlığı >uzunden buyuk bn vetısmelerıne rağm^n buyu>en Urfa 6, (Güney Illeri Merkez oıman vangını çıkmıştır 16 saat ateşın onu alınamamış ve jangın Biirosu Teleks) Dm konusunsuren mtvsımın ılk jangını sıra bır anda bütun bolgeyı tehdıt et. da Kısas koyunde çıkan bir musmda Bınkılıç (Istranca) Koyunun meğe baslamıstır. naka«a arbede şeklını almıs ıkı25 kılometre ku?ey batısını kaplı Bunun uzerme çevre ıle ırtıbatı • e ayrılan 300 koylunun ka\ga^ı \ jan, kayın ve mese ağaçlarının o l m ı y a n \e ancak yaz a\larında bastırıldığı zaman bır kısırun olçoğunlukta bulunduğu 326 h°ktar. v a s l t " a ı a r m guçlukle "ısledığı Çılın duğu, ıkı^ı ağır olmak uzere 19 kıl k kısım tamamen. 2565 hektarlık hktlk lık k ğı mıntıkasından 25 kılo. nnın jaralandığı anlasılmıştır. gQZ kısım ıse kısmen yanmıştıı. metre otede bulunan kovlere j Her ıkı tarafın elebaşısı olan 12 Çılıngoz (Çıftlıgı Bolgesınde ken olarak habereı gonderılmıştır Can kıst nezarete alınmıs, avrıca 19 kı dılerıne a>rılan ormanhkta kesım lıların dahı guçlukle juru'vebıldık. sı hakkında da ko^u^turma açılyapmakta oian Bınkılıç (Istranca) lerı bu ; olu habereı 3 «aate jakın mı«.tır. Arkası Sa. 7, Sü. 5 de koylulerınden Nurı Atat ıle Rus Arkası Sa 7 Sü 6 da tem Karakesm, vemek pısirmek ıçın yaktıkları ates. ruzgânn da Din konusunda çıkan münakaşada I köylü öldü, 19 kişi de yaralandı bulun 7in yonetımındekı «61 AC 849 Trabzon» plâkalı otobus, Şebınkarahıarasın sara 7 kılometre mesafede A\utCemal mu<»n Dutlarkıran mevknnde se\Yılma rederken, Kelkıt nehrı Bağırsak '«uvunun alttan a'sındırdı^ı şosede1 kı toprak kavması sonunda sel sularına kapılmıstır Ka?a e\velkl «ece «aat 24 sulaımda olduğundan kımse>ı kurtarmak mumkun r>lamamıştıı. Yapılan aramada otobu«un 2 tekeıleğı ıle sa^ısı \ e 21 er Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Suikast sanıklarından Niyazi Akyiiz'ün de sorgusu yapıldı Türkİş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy dün tahliye edildi I Inanç Sömürücüleri Gayrimeşru karısını öldürdükten sonra çocuğu ile intihara kalkıştı Eskişehir dinsizlik yüzünden sular altında kalmış KADIN MODÂ Toprak reformunu beklemeden Hazine cavlastılar Bugün 5. sayfamızda Fırtınadan parçalandı Bayan muayene eden Hükilmet Tabibi hakkında dâva açıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog