Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 Visan 1D64 CUMHURtTET TEDÎ Bastarafı 1 incl sabifede m»»ı, S«nato teçimlerini ıj politı Bastarafı 1 inci sahif«?de hakkında da şuniarı soylemiştir: Bastarafı I tnel sahıtede jKarşısında Türkiyenin Adaya mü malan tatnamen cifaemlı, Türk Eaklsehir camünde, ikindi na Mutlaka. ilâhi bir kudret bizl kada birinci mesele haline getirBakanı Feridun Cemâl Erkin ile «Makarioı'un Dr. Küçük'ü aalethettiğını Dildıııııesı uzerıne kendıjdahale etmesinin zaruret haline toplumunu ftsi diye ilan etmi» ve mazını kıldıktan sonra cetnaatle buluşturdu. Ve bunda bir hayır miştir. çerefli sıvıe toMiştugumu/ Mıllet Meclisi geleceğine de isaret ed»n lider, şun «an koksn emrivâkilerle Bu seçimler, memleketimiz ijin Gerel Sekreter Fuat Bayramoglu, meye hakkı yoktur. Azıl karan Ma berabtr dı|anya çıkarken, az 5n var! toplulugu ımha yollanna lapmııDiMşıtıı Komısyonu Başkanı ve ları löylemiştir: Gene! Sekreter Siyaai tsler Yar karioı'a ait değil, doğrudan doğce dirtek dirseğe secde «ttigimlz «Biraderimle» (Nurcular birbir cidden büyük önem taşıraaktadır. ruya Anayasaya göre onu ix başıKocaelı Milletvekili Prof. Nihat dımcısı Haluk Bayülken « Kendi kendini kanunun ve tlr. •olfun yüzlü. derin bakı?lı genç lerinin biraderidir veya bemşehri Türk seçmeni. bir defa daha *an xuk Müşavin Prof. Suat ve Başhu na getiren Turk toplumuna aıttar.. Bilge de Erım. antlasmanın tek taraflı ola beynelmilel andlmımaların üıtün> Birlesmis Milletlere müracaat dık başına gidecek, oyunu kullana sidir) beraber. konuamamn heyerak (eshedllmeıin« devletler huku de addeden ve Anayata ü« anlaı da göstermistir ki Makarioı» (dur) yanıma yaMaştı... cak ve bu suretle siyasi kanaatini Makancs'un ald.gı bu karann hu Öte yandan aksam ü a n de. D,şku yönünden imkin olmadıgını be malan kendı gayeıini gütmek için diyebilecek ve bu emrinl icra etti « Yabancısmız galiba» dedi ve canına kapılmıı daracık yollarda bir kere daha izhar etmiş olaeak kukî vönünü «neeliyerek bu karari>»len Bakanhg.nca, Bakanlar Ku , rulunun aldığı karar ve esaslar öa• nılıinıın nlHi?ı daHrtmiş ve aunlan tlave etmiştir : | k u n a n a c a ğ m l v e bunlan bu mak rebüecek ne politik, ne de hukuki •«onra lllve etti «yüzünüzü ilk de lyürüyorduk. Hava hafif yagışhydı. tır. karşısmda Türk Hükütnetinin göiresınde hazırlarıan muhtıra BüAma bir o derece derin konulara « Antlaşmaların tek taraflı ola s a t i ç l n i m r a l a d l g l m t â bidayetten olr tesekkül meveut degildir. Ma fa göruyorum da»!1963 yılı sonbaharında yapılan rüşünün ne olabilecejini anlatmıs yükelçiler vasıtasiyle ilgililere tevBasımdaki takkeyi çıkanp. onun girmeğe başlaraiftık ki, hiç bir ;e mahalli seçimler, vatandaşlann si rak feshi hukuk dışıdır. Bir zorba k fhi h k k dıdr lardır. ve üç seneden beri adnn ıcartos, anlaşmalara ve Anayasaya yerine beremj giverken kayıtîizca yin farkına varmamız mümkün de yasi partiler ve iktidar hakkında Saat 14'e kadar devam eden top di edilmıştır. sarşı isyan etmiş, kendi kendisini hk hareketidir. Devletler hukuku idım bu anlaşmaların ve Anayasa Bakanlar Kurulu bu gece saat 19 böyîe şeyi tanımaz. Anlaşılıyor ki un dışma çıkmakla, hedefi olan ounlann dışına çıkarmıs bir müc cevap verdim: ğildi! ki düşüncelerinı açıkça ortaya koy lantıda karann oütün yönleri mü Evet. €Altnanyadan» geliyorim durumundadır. Makarios, oynamakta olduğu kumuştur. Bu teçimlerde vatamlaşla zakere edilmıs ve Makarios'un tek da ikincı bir toplantı yaparak, Dış«JNOStS'e dogru ilerliyen MakaBir ara ne;eli nejeli konu;an üç işleri Bakanlığınca hazırlanan rum... Ama bir kaç gün burada mara devam ediyor. Birleşmiş Milrımız, partimizin iktidara gelme taraflı olarak uç devletin ıyosun. YunaniManm da desteği ımza tir. genç kızın önce sesir.i duydum. g kalacağ.m... letler 21 aralık 1963 ten beri birbiri j hakkını tescil ettirmişlerdir. Yapı koydugu bir andUsmayı feshede m u h t l r a y l g ö l d e n i e ç i r r a i şü n basKayseri Savcısımn le bu andlaşmalan tanımadığını n B a ş b a k a n l s m e t nonü sonra. hemen önümüzde yürürneğe ardına sıralanan bu hukuk dışı «Almanya» kelimesi muhatatv başladılar. BeUi ki, ya Eskişehir j lacak Senato seçimlerinde de par mıyecezı. BKSI takdırde bunun tat [ g ı n d a Basbakanllkta yapılan k a n h yaptığı açıklama davranışlar karşısmda bakalım ne 'e feshettiğinı söyleyebileceğine mm alakasım çekmisti... Gözlerini İLisesine giriiyorlar ya da Kız Ens timizın kuvvet ve kudreti bır defa oikine geçer*e Turk Hükümetinın ı t o p I a n t l d a j s a bahki Çankaya topnanılmahdır. yapacak? Kayserl, 5 (Telefonla) Kayse bana merakla dikerek süzdü, süz titüsüne .. Üçü de gayet mazbut daha tezahür edecek, Adalet Parti de bütün sonuçları azimle karşıBöyle bir beyanatın belki hukulantısında kararlaştınlan esaslar ri Savcısı bugün verdiği beyanatta, dü ve sonra: Türkiyenin işi ne suretle karşılıgiyinmis, siyah çorapları. dizleri si milletimizin fngin teveccühüne lıyacağı belirtilerek bu konudaki ve şartlar altında hazırlanan ve <en hiç bir kıymeti yoktur, Bayar'm hasta olmadığını bildir Bari orad8 dindaşlarımiz ser ne kadar kapalı etekleri, başlarm tekrar mazhar olacaktır. yacağını elbette Hükümetimiz lâkararımızın birer muhtıra ile ge gerek Birleşmiş Milletler Genel Fakat. bütün meselelerini hukuk miştir. yık oldugu önemle inceliyerek bır ş bestçe ibadet edebiliyorlar mı? di da kasketleri... Hiç birinin taşkın ı Üzerinde ehemmiyetle durulması rek Makarios'a ve gerekse Yuna SekreteTİne, gerekse Makarios ile kararla belirtecektir. Böyle zaman nsı davranıslarla ve emrivâkilerle Savcı. Bayar'm dün gece cezae ye «ordu... gereken bir nokta da sudur: halleri de yok... nistan başta olmak üzere Birleş Yunanistan ve müttefiklerimize larda milletçe, parti farkı gözet '.alletmek yolun» eiden Makariosı v i n d e , i n e m a seyrettiğini, bugün mis Milletler Genel Sekreteri ve gönderilecek olan muhtıra incelenO ana kadar, ö ı Ç L Gayet taWl dedlm .. Buna kifn meksizin Hükümete yardımcı o'. vaptıklannm gayri kanutıi oldu de kızı ve damadı ile görüçtüğünü ' ^nıehdır. Hür seçımde, ıya par ^ h d Hü e ç ı d Toplantıda kabul edilen kaTişabilir?.. Orada blr ufak mes selim olan .Biraderimin» yüzü kız' tilerin kanun ve nizam aıyası par, m ü t t e { i k ı e r i m i z e bildirilmesi ka miştir. mak gerekir. Nitekim. simdiye ka »unu ihtar etmek hiç bir tnânâ açıklarnıjtır. dahilinde muhtırada, Makariosun almıs old t yaptık, hep beraber toplanıp ları görünce birden öyle değişti serbestçe yanşmaları, onlann en Irarlastırılmıştır. dar bu şekilde hareket edilmistir fade etrr.ez. durum duğu karann hukuki bir yönü olbeş vakit namazımızı kıhyoruz... ki, inanınız tammak güçtü .. Göz tabiî hakkıdır. Ancak. seçim mü. Kıbns meselesi, Akdenizin doğu Bu anlaşmalar iki cemaatin mu< Singer işçileri madığı ifade edilerek, Türk HüküBu arada da bol bel «üstadıe» e leri ?abit1eşti, çene kernikleri oy cadeleleri asla milli birlik ve be da gozden geçirilmiş, değiştirme metinin bu karara uymıyacağı ve kesiminde Yunanistan İle Türkiye ereken kurduğu bir Cumhurivetı Baıtarafı I Inel sanifede ''birliğimizin Magosa'dan Lefkosedenamağa basladı ve suratında ıstıarasında 1923 te Lozan Antlaşması neyd«na getirrni? ve bu Cumhurı serlerin! okuyoruz. raberliği zedelememelidir. Adalet kı kampa gidinceye kadar hiçbir Türk Hükümetince meveut anlaşrap ifade eden kırısıklar belirdi. ile kurulan dengeyi bozmaktadır elin beka ve refahi içln garantı yakalanarak haklarında tahkikata Başında grt blr katket, flzerlnde Sonra, âdeta tükürür gibi ağzın Partisi. »iyasi tarihimizde ve sosya! olay cereyan etmdigi ve değistir manın halen devam etmekte oldubaşlanan 5 kişi şunlardır: Bunun sorumu, hiç süphesiz en pr vazetmişti. hayatımızda oynadığı ve oynıyaca menin yapıldığı Sunay tarafından ğunun kabul edıldiği belirtilmek1 Seyfi Demirıoy (Metallş l i d v e r t ve pek kalın palto ve a dan fu kelimeler dÖküldü: başta Yunanistana ve «onra Maka tedir. Makarioa. bu Cumhuriyetl ve KonfedeTasyon ve Türkîş Baskam) yaklannda Meılâstlk olan genç 4ı rolu mudrıktir. part.mız. bu; i z a h e d i l m i ? t i r . rios'a aittir. Türkiye. büyük bir so Jumhuriyetin ıstinad ettigi anlaş Yazık, çok yazık!. Şu kızları yuk bır mesuhyet duygusu ıçındej M a k a r i o s . u n i u i f a k a n dlasmasını adam. lste o anda heyeeanla, lkl Muhtıra bu geceden itibaren Bir2 Ruhi Ünlü cukkanhlıkla meseleyi dünya menfarkları seçım mucadelesinı yapacaktır. V a . , f e j h e t m e k a r a r l m v e r m e s i n e rag lesmis Milletler Genel Sekreterieltml kavradı v e avuclan arann mıza bakınız: kâfirden 3 Kemal Türkler faatleri açısından ele almıştır Anproblemlrın' tandaşlanmız, da mengene gibi blr hayll ııktık yok.. Etekleri dizlerinde!. Saç baş tandaşlanmız bütün problemlrın gi?tirme birliğinin ne, Makariosa, Yunanistana, NATO 4 Yuıuf Sıdal d e cak, Hükümetimizin sabır ve taaçık.. Iste, garphhk dedikleri bu çözümünü. partimizin iktidarından M a g 0 $ a . y , ç ı k l g l v , k a m p y e r i n e devletlerine ve Türkiyenin müttetan »onrar 5 Nurettin Çavdargil. ACI BİR KAYIP hammülünün de bir sınırı olmak beklemektedır. ümtilerıni partımıy değiştirmenin yapılmış fiklerine, oralardaki Büyükelçileri Demek dedi... Ariı flstadımı olsa gerek!.. Halbuki Müslüman ze bağlamıslardır. Adalet Partisi, c e l i ? i l e eerekir. Eğer, Yunanistan dar Elen kızlan böyle nıı olmalıydı?.. Söyle, olması ve ne Makarios'un ne de miz vasıtasiyle tevdi edileeektir. Bayan Ülker Kftçalayın aev* Kaybolan kız zm eserleri ta oralara kadar ırittl.. emperyaiizmi fikrinin esiri olmakta Allahu taalâ aşkma. biraderim söy Türk milletine lâyık oalcaktır.» gill e«l. tlhan Çailılar, Nurhan Rumların bu olay ıç:n hiç bir ?ey Inçiliz basını Makarios'un harerîevam edecekse, o zaman Türkive Bastarafı I Inei sahifede Ve sizler de hak, haklkat, ahlik le, Almanyadan bir farkımız var AP Genel Baskanı. dış politika yapmamıs olmalan da Kıbns Cum ketini «kabnlü itnkânsız» olarak Karabeyojlu, Nuain Gün»y, Y. iei 1923 te baŞlantiıgı noktadan amesel»lerine ve özellikle Kıbns nurbaskanınm kararmın nasıl bir lan devamlı araştırmalara rağmen ve nur yohındasıniz!.. vasıflandınyor MUh. GOrael Kaçalty'ın baba: lıp büsbütün başka blr açıdan veBah«et"t!Şiml;r .Üstadın» Said! lan. Dr. Nurl Çallılar. Y. Mlmar konusuna da temas etmis ve bu saşkınhk içinde verildiğirı ortav ne şekilde kayboldugu anlaşılamaLondra 5 (a.a.) Bagımsız «Sun ni bir muvazene aramak zorunda t Vedat Karabeyojlu. Y. MJmar mıştır. Anne ve baba«ının polise Kürd! . E«erin dc. «Rîsale! Nur» Dilimin ucuna gelmedi dersem hu'usta sunlan söylemistir: çıkarması bakim.ndan" Bakanlar' day Tımes» gazetesi, Türkiye ile kalır. Hlkmet Günay'ın kayınpederbilmem yalan olacak... Şu zavallı adama vaptığı müracaattan öğrenildiğine ve diSerleri olduSunu • Kıbns'ta cereyan eden olayları | K u r u l u n c a ü z e r i n d e durulan biri Yunanistan'a Kıbnsta asken kuvleri Mevhlbe Çopurlar. V>dla sSylemeSe lözjm var mı? Bu eenç «Almanvas ile ararnızdaki Biz milletvekUleri olarak, HüküSöre, kayıp kızın üzerinde beyaz farkı çok husu.«ı dikkat ve alâka ile. vet bulundurma yetkisi veren itÇopurlar, Tahlr Meleksoy, A\unokta olmuştur. metimlzin bu çok nazlk gafhadakı harplerdeki' adım adım takip »tmekteyiz. Kıbtifak anlaşmasını feshettiğine dair , deri manto, pileli kırmızı etek sdamın half, tavn bakışlan. ben anlatayım... Onlann kat Melek Melekioy. Suna MeBu arada Makarios'un, Cumhur Makarios'un Türkiye Basbakanına tutumunu titizlikle ve gereken 6kotıusunda hükümetin her leksoy ve Arıe Melekaoy'un da ve üstü yıldızlı siyah makosen a de, orıun «Nurcu» olrluSu intibamı mağlubiyetlerine ragmen, ilimde,' rıs uvandırdıSı icin rtoSrudan doBru fende ne kadar ileri olduklannı. jenerjik ve mü.mir tutumu. parti' £.«*«....Muavın ıg.nden Dr. Fazıl gönderdiği mektubu yorumlıyarak nemle takip etmekteyiz. yılan Denlzli *?rafından vakkabı bulunmaktadır. Küçük'ü azletmek istemesi de LondraMCRFNDtS MPTEAHHİT lcabederse Mecüste bu konuda fkinci bir «Avla» olaysna mey vs mevzua eirebilmek gayesi ile. nasıl çalıştıklarını, bütün bunların ' mızın muzaheretı ıle karsılanacak. tamamen hukuka aykırı gdrülmüş «Makarios'un bu kararı da tek tarafh ve kabulu tamamen yeniden bir genel görüsme açılaM. FEVZt KAÇALAY dan vermemek için tstanbul Polisi j'üstadm e^erlerinl okuvoruı» de yanında, bir çoğunun ıbadetlerini! <>r. Ancak. Kıbns me?eleçinde, her ve Türk Cemaatinin Anayasaya bilir.» 5 4.19P4 t«rihlnde Hakkın rahve iandarma teşkılâtı isbirligi va rnistim. Ni'ekim. isarıet rîe olmuş.. de ihmâl etmediğini, amma isi güjbakımdan hükümtle beraber oldu uygun bır hakla ıs başına getir imkânsız bir hareket olarak karşımetlne kavuçmuştur. Cenazesl Abdullah i«mi"deki bu eenç cü, memleket davâlannı bırakıp Sumuzu snvlrmek cok süctür Da diği Dr. Küçük'ü Cumhurbaska lanmaktadır» demekte ve şuniarı parak kayıp Sadıman Karaman'ı Denktas'ın beyanatı H 4.1964 paıarteıl 8J:e namazını ifadesincîen anlasıldığına hiç birinin. tarikatle hilâfetle, hu ha önce hükümeti ikaz ettik. tkaz tıının azledemiyecçği hukukan be. yazmaktadır: aramakta ve bu arada di|er ille kendi Ankara 5, (CumhuriyetTeleks) mütaakıp KadıkSy OsmanHe«ı «Hatırlarda olduğu gibi îngıliz ?öre. mutaassıp hir TCurcıvdu. 24 rafe ile uğrasmadtğını söyliyeykn, lanmız dinlenmi* ve gereSi vapıl lirtilmiştir. re de durum blldirilmiş bulua Kıbrıs Türk Cemaati Lideri RaCamllnden kaldınlarak KaracaSömürgeler Bakanı Duocan Sanvajındavdı ve halen lsslzdi. Sene dedim amma diğer Nurcu Hderle mış ol«aydı. Kıbrıs dâvasında çok maktadır. «hmet meurlıtına defnedlleuf Denktaş, Makariosun, tek taraf Saat 14 te toplantıyı mütaakıp dyı geçen ocak ayında Kıbns'a uzun messfeler almıs olacaktık.» lerce önce bir fabrikada cektlr. rime kavusmak, onları tammak ilı olarak andlaşmalan feshedemiye Çankaya köşkünden ayrılan Başba yaptığı çok kısa ziyaTet esnasında, CHP de hazırlık "özünün birin! kavbetmlg. Bu yüz çin susmak. sabretmekten başka Aüesl ve Çocuklan ceğini sSylemiştir. Ankara 5. (CrnnhtuivetTeleks) ı kan lsmet înönü, alınan kararların P i s k o p o s U | a n l a ş m a y ı feshettiğine •len büvük bir tazminat almıştı. çarem yoktu! . Değiştirme birliği Bu gibi hallerin devam etmesi CHP de Cumhurivet Senatosu Açin 'birer muhtıra ile bu akşam mut dair Türkij'e'ye bir nota gönderCumhurlyet 3729 ı Fakat aOmjs buna da ihtivacı Belki birkac saniye geciktl. Fa seçim hazırlıklannı hızlanriırmıs tefiklerimıze bildirileceğıni söyle m e k t e n a z / ? e çirmeğe muvaffak ol Bastarafı 1 inci sahifede voktu. Babasımn emlâkı ticaret m Birliğe mensup erler saat hane«* vardı ki bütiln aileye sene kat az sonra Abdullaha istediği gi tvr. Teşküâta seçim hazırhgı. yok! '5l EDışı<=lerı Bakanı Feridun C e . [ m u ş t u M a k a r i o s U Türkiyenin si r k l n d e bi cevap verdim.. 13.15 te NATO iskelesine çıklamalar ve izlenecek cahsma usul m a ' I t t i f a k andlaşması ] a h h b j r müciahalesıne meydan ve ler senesi çali'masalar da yeter de mıslar ve 39. Tümen Bandoleriyle ilgili genelaeler eönderil n l n f e s h i n e c e v a P vereceğız. Ingı r e b i I e c e k b i r hareketi yeniden iyiartar bile... Herhalde bu dflşünce Haklısın, Almanyadan hiç far sunun ıştirakiyle bir meral d bunu menfi karşıladılar. c e d u Ş u n m e ğ e ikna için bir teşebfi k l d l ile clacak. hir.T7 da tembellikten kımız yok. Orada da kadmlar, bu miştir. Ayrıca eezi programları ' ızler de b sim kıt'ası tarafından karşıbüs daha yapılacaktır. da tesbit olunmuştur . Olayların demistir. radaki, şu körpe kıziar gibi açık işi NurculuSa dökmüslerdi! lanmışlardır. Hükümet »özcüsü, Turfzm ve Ta1 «Kıbnslı Türkler hükümetten ve vereceği imkSnlara göre basta înanıslannda •samimi gSrünen saçık!.. Diğer taraftan NATO iskeBaşbakan lsmet îcönü olmak üze nıtroa Bakanı Alı thsan Göğüs d< ya resml dairelerden tamamiyle fakat hassas tipî! ve zayıf lradeH lesinin etrafına toplanan bin'çekilmis bulunduklan için KıbnsAbdullah Biraderim bu söz ü re hükümet üyeleri Merkez tdare şu resml açıklamayı yapmıstır: bir genç intibamı uyandıran Ab zerine büsbütün heyecanlandı ve lerce tskenderunlu, birliği«Kıbrıs Cumhuriyetini tesis eden h Rumların durumu simdi daha Kurulu üyeleri ve milletvekilledullah bajını lkl yana »allıyarak, mize mensup subay ve erlesonra bütün Benliği ile su cevheri riyle senatörler de gezilere katıla antlaşmalaraan birisi olan ve Tür kuvvetlidir. Diğer taraftan Maka«Allah Allah, dedi... Ta Almanrimize coşkun tezahüratta bukıye Yunanistan • Kıbns Cum rios'un bu tesebbüsünü Yunan hüyumurtladı: caklardır. yadan buraya geüp, benimle kıv lunmuslardır. huriyeti arasında aktedilmıs Itti kümetinin tamamiyle destekliyece Garphhk, gâvurluktur!! 1 nuştuğuna çok sevindim... fak antlaşmasının feshi için Maka ği sanılmaktadır.» CHP. Ii kadmlar rios'un giriştiği teşebbüs hem milSağcı halk gazetesi «News Of Bastarafı 1 incl sahifede letlerarası hukuka hem de Kıbrıs The World» da aynı konuda sunAz gitmı«iz uz gıtmişiz ve demek, kırk sene sonra bu noktaya ride bugün meveut bulunan kadın hukukuna aykırıdır. 1»J sebeple i ları yazmaktadır: senatör sayısının devrimci bir mil teşebbüsün hiç bir hukuki değer , «Makarios'un kararı Ingiltere hüÜâncüık 9749/3711 gelmişiz sevgili okuyucular!.. let olarak yüzümüzü güldürecek ve tesiri yoktur. Türkiye Cumhu] kümeti lçin kabul edilebilir mahiHani. nerede Kaldı. «Garp mede seviyede bulunmadığından bahisle, riyeti, yürürlükte ve muteber olan yette değildir. Şimdiki durumda niyetindeniz». «Türk Milletinde başta Cumhurbaşkanımız Cemal Ittifak antlasması ile tahip oldu doğrudan doğruya Ingiltere'nin niz» «özü!.. Işte yanımda bu top Gürsel olmak üzere, bütün siyasi ğu haklan itullanmaya devam ede Atatürk Orman Çiftliğl İstanbul Süt haklan bahts konusu olmamakla lumun ıçlnde yaşıyan. bu günün parti liderlerinden. kadın senatör cektir. Türkiyenin bu görüşü ve beraber surası muhakkaktır ki, bu İşletmesinden düzen vp ahlâkuu befiennaiyen by fazla Jütt veril tutumu millefîçrarası te?ekkülle'hareket, tingiltere'nin Adada flsle•?•? e * "• * » .. . . genç var. Ve o, öyle bir tipı ks re ve müttefjk devleüere bildirileJre sahip olma hakkınm tek taraflı I* Şartnamedeiti esajiar. dahilinde bir yıl müddetU Be. . 1 Enurum VT1Î. Bölge Müdürlülü mıntakasında Erzincan rakterijfe ediyor ki, yekunu br leri teNniyet cfektfr.» şiktaş Süt Fabrikamızdan muhtelif Birlik ve •Müesseselere süt Oirltvik Hldroelektrik Santralına ait yükleme odası arkahayli tutar... Aynca, hepsi de ke lerde erkeklerin daha mutedil ve • Ali Ihsan Gogüş Dr. Fazıl Küçük olarak iptâline ilk adıtnı teşkil etImektedir.» ve mamulleri naVli ve teslimi işi kapalı zarf usulü ile eksiKsında lnta edilecek olan «Erzincan Girlevik Hidroelektrik •«if bir propaganda faaliyeti için daha ölçülü olmak mecburivetinSantralı fünlü» depolama havuzu inşaatı» kapalı zarf ve meye çıkanlmıştır. ideler... Önce. aldatılıyor, gonra al de bulunduğunu sövliven CHP'l: ektiltm» usulü ile lhaleye çıkanlmıstır. Idatıyorlar. Türkçülük. ırkçıhk, kadınlar. «AtatürkçülüŞii yılda 2 Bu igin muhsmmen bedeli tasınan mamulün net kilo2 Insaatın muhammen keslf bedeli 750.000. T.L. olup geçicl Turancılik. Nurculuk. Şeriatçıhk, birkaç defa AnıtKabirde ihtiram gramı 6.5 Vuruştur. Muvakkat teminatı 3.500., katî teminatı temlnıtı 33.7S0 T.L. dır. bulunmaktan ibaret hepsi, dinlerin en mütekâmili, en durusunda 7.000 liradtr. Onun vaz.çeçilmez 3 Ihal» 20/4/1964 pazartesl günü taat 15 00 t« Ankarada Ulu». 'güzeli müslümanlıg] kendine »iper «aymıyorsak, 3 Bu işe ait şartnamc Beşikt.'. Süt tşletmemizde tetkik büvük ideallerine Rütfârlı iokak Çatal Handaki DSÎ Barajlar ve Hidroe\ etmiş. Onun arkasında, istediği devrimlerine. Sütçüler Bölgesi 196 numaralı havıa lçind* edilebiü' lektrik Santrallar Dairesi Baskanlıği katında toplanacak gibi at oynatıyor. . Ve Garphlığı vürekten baŞlanmak mecburiyeti Koklü adı ile anılan ornıandan 4500 M3. Kara çam tomruğu ortadadır» demislerdir. olan DSt Merkez thale Komisyonu tarafından kapalı zarf 4 îleililerin pVsiltme KÜnn olan (15.419841 çarşsmba gügâvurluk kabul edıyor.. istihsal. sürütme ve orman kenarından baslıyan hâlen meveut usulü ile yapılacaktır. nö sast 14 00 P ks.rfar vatıraraklan muvskkat teminata ait Bıraderim Abdullaha sordum: vasatî 18 Klm. mesafedeki yolumuzdan Çobanisa orman dıçı is4 Ihale tasansı ve ekler! 52.50 T.L. bedel mukabillnde 4. madACI BİR ÖLÜM rnakbu? ile i^letmemizden plarskları eksiltmeyp giris vesikatif yerine nakil ve istif işi açık eksiltme suretiyie ihaleye çıkadedt ya«h adresten temin edilebilir. Nereden, hançi hocadan ders Eski Zapttye Nâzırı Müsür smı ihtiva edpn teklif mektımiarmı en ızeç saat 14 30 a kadar rılmıştır. 5 IstekH bulunan sahıs veya sirketlerin, DSİ Barajlar ve alıyorsun? Ben de onu dınlemek Kauf Paçanın torunu, Sıhhlye BeşiVtas Süt V'npci SfH.şinp tevd' ptmpleri rica olunur. Hidroelektrik Santrallar Dairesi Baskanhfına 18M/I9M peristerdim de .. Rclslerinden Hallm Pasa. Dil2 Mezkur tomruğun beher M3. nün istihsali 6.00 sürütme, Postada vuku buİP"ak secikme kabul edilmez tdare ihaleyi sembe gflnü saat 17 ye ktdar blr dilekçe ile möracaat edepescnt Hanım kuı. Zlraat Bannakil ve istif işi için 49. lira muhammen tıedel twbit edil Hacı A Hoca... Hacı E k»5i âmlrlerinden Celâl Baturay, rek ihaleye istirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşayapıp vanmamakta oernesttir. mistir. Hoca hep buniarı dinlerım.. Sık Sıhhat Vekâletl EaşmüfettlçlpJıda kayıtlı vesikalan eklemeleri llzımdir: 3 Eksiltme 1741964 tarihine rastlıyan Cuma «fünü saat (Basın 513636911 5 l k da dığer kardeslerle bulusur, rlrden Dnktnr Mesut B»turay. a) Bayındırlık BakanlıSmdan almmış müteahhitlik karnesi. p=kl Carıkın Hâkimlerlndcn sohbet ederiz... Namaz kılarız... 15.00 de Sütçüler Orman İjletme Müdürlüğü binasında toplana(B grupu en az 750.000 T.L.) Aipaslan Arat, Kocaell DefterVaktin varsa aksama sem de göcak komisyon huzurunda yapılacaktır. b) Makina ve teçhizat beyannamesi. dan Sadık GU11U eçi Nurhayat türeyim.. Hepîi de bır yenı kardeş 4 Bu iae ait eeçici teminat 13600. liradır. Eksiltmeye c> TaahhüdO altında bulunan içler beyannamesi, Baturpyın tpyzelcrt. e»ki Yoztanıyınca memnun olurlar... girebilmek için aranan diğer vasıflar ve tatmin edid biüö 22 gat mtlletvekiü Cclâl Arat e?l d) Teknik personel beyannamesi. Allah razı olsun ben de buSalihn Arat ile e*kl Antalya VaNo. h sartnamede yazılıdır. Adı ceçen sartname, Orman Genel e) îş yerlnin gBrülduSüne dair DSİ VIII. Bölge MüdürlüHsl Fuat BatUTay e«1 Eehlye nu senden ıstiyecektım... Müdürlüğü Ankara, Antalya, Mersin. Balıkesir Orrnan Basmü2ünden alınacak bir yazı. Baturay'ın kız kardeşlerl, e«kl dürlüklerinde, Burdur, Antalya, Eğirdir, Sütçüler İşletm* Mü' Ama önce, ıstersen bizimkile5 Istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 18M/1964 cumarMara? milletvekili Mf>hrr.Pt ErGaziantep çimento fabrikas'.nın kuru sisteme tahvıli inşaatı bidürlükleri, İsparta ve Sütçüler Orman Bölge Şefliklerinde görm kahvesine uğrıyalım!. Almant«si Rünü saat 9.00 dan itibaren Sğrenebilirler. ten e'i rim fiat esa*ı ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeve çıkanlmıstır. rülebilir. yadan gelen kardeşımizi göstere^ 16/4/1964 tarihlne kadar ihale tasansı ve eklerini almamiş MUAZZEZ ERTEN tşin kegff bedeli Geçici teminat Eksiltme tarihi yim hepsine... Çayı da nefistir olanlara ijtlrak belgeıi verilmez 5 İstekliler, ihalenin baslıyacağı saatten evvel teminatLondrada geçlrdlğl blr amell3 300PO0.112 750.17.4.1P64 haa!.. 8 lhaleye iştirak etmek istiven sahıs veya sirketlerin. teklif yatı mütaakıp vcfat etml"tlr. larını yatırmaları lâzımdır. S Bu ışe gıreceklerin bır Tasbhütte buna benzer en az TL zarflannı 20/4/1964 pazartesi günü saat 14.45 e kadar 3 mad6 ^Isar 19 ! paazrtesl (Buırün) (Basın 53303700) 2.500 000, liralık bir işi ba?arı ile ikmâl etmiş olmaları şarttır. öğle namazını mütaakıp SKli dede belirtilen adresteki DSİ. Merkez thale Komisvnnu Ba?tstekliler TL. 100. lira beriel mukabilınrie tnşaat MüdiirlüSünCamlinden plınarpk Zlnclrlikukanhgına makbuz mukabilinde teslim etme'eri sarttır. ÎARIN: yudakl alle kabrlstanındakl pbeden alacaklan eksiltme rinsvasmda vazıl esa'lar daıresinde ve •i Telçrafls vapılacak müracaatiar ve postada vâki gerikmeler dî Mlrahatgahina tevdl edl'.edosyada meveut Srnege göre hBzırhyacakları helje ve bilei'erı kabul edilmez. £skişehir Dinsiilik yüzünden cektir Tarrıdan gani ganl 10.4.1964 tarihine kadar Şirkete verecek bu eksiltmeye girmeye sular dltında kaldı! rahmet ve mağflret dllerlz. mahsus b:r fennı ehliyet belgesi talep edeceklerdir. Bu belgeyi (Basın 5239 A. 2894/36981 Çelenk gönderllmemeıl rlcm alamıvanlar eksiltmeye giremezİT. olunur. Sirket riiledigine ehliyet belgesi vermekte tamamen serbesttır. 1964/1S • Türldye Kızılay Derneğl Genel Müdürlüğünden • ; özel şartnamede vazılı esaslara eöre bu isin müteahhidine. HesEminönü Sultanahmet mahallesinin Bayram Fınnı SokağınCumhurlyet 3728 mi muesseselerden toplu halde mübayaa edeceği malzeme bedeli da eski: 1 (Halen 26 kapı No. alması gereken) kapı, 92 ada 45 Şirket tarafındai ödenmek juretiyle teminat karşılıgında ve parsel sayılı 64 1/12. miktarındaki arsanın tamamınm şüyuun ıza33.01.23 33.01.22 KEMAL ÇAĞLAR lesi maksadı ile satılmasına karar verilmiştir. 96 lira vakıf taviz ihale bedelinin »,'olO unu geçmemek üzere avans tediye edilecekOperator ürolog Ur. borcu alıcıya aittir. İMAR DUBUMU: 1/5000 mikyaslı nâzım 33.04 tir. 1 Hukuk. tktisat. Siyasa! Bilciier Fakü'.tesi tktisadî ve plânda arkeoloji park plânmda 1 sayıh Arkeolojık (kazı) sahası tdrar Yolları ve ienasül Ticarf İlimler ATcademisi veya btmlara muadii vabaneı okuldahilinde insaata kapalı lahada kalmaktadır. MEVKll, EVSAFI Haatatıkları Mütehassısı Tahsis sahiplerinin (Basın 4708 A. 2579'3692) j tardan merun oiuo askerliginl yapmış isteklilerir dilpkçe ile VE DEĞER!: Bu yer şimdiki ismi Mimar Mahmutaga Caddesi GaJatasara? l'urnacıbasi Sok müracaatları | en geç 27.4.1964 ffünöne kadar Genel Müdürlük Per?onel Müolan ve muntazam parke döseli genii bir cadde üzerinde bir arNo. 12 Ugur Apt. Saat 10 . 12 Tel: a 49 72 / 33 • dürülğüne rnüraeaatlan iiân olunur. ladır. Bu caddenin biraz ilerisinde haftanın çarşamba günlen ve 1419 Telefon: 44 14 36 I 2 fmrihan asatıdak] fcortulardan yaoılır: pazar kurulmaktadır. 22 kapı sayıh binanın yanındaki 3^5 M. cepheli arsadan sonra gelen 4.40 M. cepheli ve bir taraftan 14.75 | A. Ekonnmi CTTmumt ekonomimn istihsal, tedavül ve llâncıhk: 9235 3708 Üâncılık 94263712 ve diğer taraftan 14.80 M. derinliğindeki arsadır. Arsa tamamen boştur. Üzerinde takriben 50 cm. kadar tasflyesi icabeden bir B TİParf hesap ve malt cebir. toprak tazlahğı vardır. Tamamına 6400 lira kıymet tahmin ve C. Hukuk (Ceza ve TTukuk Usulü Munakemeleri Ka1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş : takdir edilmiş bulunulmakla: Aşagıda ısim ve keşif tutarları yazılı hizmet binaları ir.saatnunu. Ceza v* Borciar Kanununur Umumt EsasKarar dairesinde îstanbul Adliye Sarayı satıs roahallinde lan işleridir. lan. fcra ve tflâs Kanunu ve Medent Kanunun 5/5/1964 Salı günü saat 10 11 arasında açık artırma usulü ile İlk kesif bedelleri Geçicl teminat tsim ve Mahslleri latılacağı, artırma şartnamesi memuriyetimizde herkesin görüp rTiikmî sahıslara ait bölümü) okuyabilmesi için 1964/16 dosya numarası tahtında 20/4/1964 tari29 Nisan 1964 Çarşamba günü saat 10.00 da jrüverte ve maD Muhasebe CUmumî mubasebe ile bilânco tahlilii 24.243.57 512.339.31 1 Sarayköy hizmet binası hinden itibaren açık bulundurulacağı. Artırmaya iştirak etmek kdne1 lostromoluğu sınavları yapılacağmdan deniz hizmetleri »ıE. Cocrafva (Tiirkivenin tabiî ve ikt;>=ad^ coSrafyasO 17.836.12 352.152.90 l Erdek » » istiyenlerin muhammen kıymetin »»7.5 u nispetinde pey akçesi venava girmeye müsait olanların 27 Nisan 1964 Pazartesi günü F. Yabano dil CFransızca, tn«ilizce. Almancai 16.132.24 309.558.02 3 Nazimiye » » ya millî bir bankanın teminat mektubunun iraesi gerektiği, ipoakşamına kadar müracaatları ilân olunur. £ 3 Müraeaat edeceklerden vasıflan taşıyanlara imtihan 14.592.08 4Niksar > » 271.051.82 tek alacakhlan ile irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üze1 18.015.14 } »iinü v»" ' ilarak bildirilecektlr. 356.629,41 5 Kaman » » rindeki haklarını hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı 18.138,84 (Basm 5184/3704) 359.721,02 6 Kulu » i?bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleri ile Cumhııriyet 371 17.742.16 349.803, 7 Gülşehir » » memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde haklan tapu sicîli ile sabit olmadtkça paranın paylaştırılmasından hariç kalacak2 Eksiltme 7/5/1964 Persembe günü saat 16 da Ankarada ları gayrimenkul tâyin olunan zamanda üç defa nida olunduktan Genel MOdürlük binasında toplanan Inşast thale Komisyonunda sonra en çok artırana ihale olunacağı, ancak artınlan bedel muyapılacaktır. hammen kıymetin °«75 ini geçmezse en cok artıranın taahhüdü 3 Bu ışe ait eksiltme dosyası Ankarada lnsait Müdürlüğünbaki kalmak üzere on gün daha temditle mütesadif 15/5/1964 Cude, tstanbul Galata Şubemizde ve her isin ait olduğu mahalde ma günü aynı yer ve saatte yapılacak ikinci artırmada, paraya bedelsiz olarak görülebilecegi gibi, arzu edenler bu dosyalan çevrilmesi ve paylastınlması masraiları mecmuundan fazlaya Bankamız Mersin, Samsun, İskenderun, Diyarbakır, GaziC50) elliser lira mukabilinde Ankara'da înşaat Müdürlüğünden çıkmak sartı ile en çok artırana ihale edileceği, böyle bir bedel satın alsbileceklerdir. antep, ErzMrum. Trabzon. Antalya ve Edirne Şubslerinin ihtiAsaStda yazılı esyalar, hltalannda gSsterilen e\in ve saattp ka elde edilemezse ihale yapılmayıp satış talebinin "düşürüleceği, 4 tsteklilerin eksiltme sartnamesinde yazılı bulunan sartyacı için askerliğini yapmış Meslekî Yüksek Tahsilli (Hukuk, pah r.arfla almacaktır Teklif m«ktuplannın ek»1ltmp «aatinrien hir gayrimenkul kendisine ihale olur.an kimse derhal veya verilecek ları havi belgelerini. haklannda gerekli malumatı edinebilmek Siyasa! Bilpler. İktisat Fakiiiteleriyle İktisadi ve Ticarî tlimsaat evvpı Demirkapıdaki Komlrvona verilme») Iszımriır Snrtnamp^ı müddet içinde ihale bedeli ve tellâliye rüsumunu vermezse ihahakımından. 18/4/1964 Cumarte'i eünü saat 13'e kadar bir dilekler Akademileri) olanlarla Ticaret Lisesi mezunlarından imtiîstanbul. Ankar* J. Satın Aima KomUyonlan ile Izmlr Ege J. Deni? le kararı feshedilerek kendinden önce en yüksek teklifte buluçe ile Bankamız lnçaat MüdürlüSüne vermeleri sarttır. B8lç» K lığında «Hrülebilir. hanla lüzumü kadar mpmur alınacaktır. rıan müsteri arzettiSı bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz 5 Postada olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak id1 îmtihanlar. 15 nisan 1964 çarşamb» gunö saat 9 3 0 da veya bulunma?sa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak dia edemez. Tsnmfnt Gedet en çok artırana ıhaie edilecegi, iki ihale arasından doğacak fark sözlü, 16 nisan 1964 oerserobe günü saat 9.30 da Türkçe Kom6 îstekliler tarafından tevsik edilen evrak Belge Kornisbedeli teminatı thale jünü ve ve geçen eünlerın O'o5 ten hesaplanacak faiz ve diğer tararlsr pozisyondan vazılı olarak Ankarada Genel Müdürlük binasınvonunda incelendikten sonra ekfiltmeye girebılecck olanlara işC i DIİ Llra Kr. Lira Kr. taati Miktan hükme ^hacet kalmaksızın ilk alıcıdan memuriyetimizce tahsil tirak belüp^i verilir da yapılaraktır 373500O 17/Nısan/19B4 840.000,00 Altlı üstlü Er (3000) çift olunacagı. »rtırmava iştirak erienlerirt artırma şartnamesini oku7 Komisyon istirak belce'lni verip vermemek hakkını ha2 j«ıt«vi;ı,>Hn 13 nisan 19fi4 pazartesi aünii ak^mına kakarvolası (Ranza) Cuma saat 11 de mus lüzumlu malumatı almıs ve bunlan tamamen kabul etmis izdir. dar dilekçe ve belef>İPnyle birhkte Persone! Müdürlüfüne 69430,00 17/Nisan/19«4 1.856000,00 Yün vp Dâmuk (80000) adet ad ve itibar olunacakları. dnha fazla malumat almak iıtiyenlerin 8 Banka ihalpyi vapıp yapmamakta veya tercıh hakkını müraraaf rtmelpri lâzımdır. Cuma saat 15 ta kanşımı Er Faniltıı 1P«4 '16 numara ile memuriyetimize müracaat edilmesi ilân olunur kııllanmakta «erbesttir. CBasın 5294/369") l»t. 9 onco tcr» M. (Baıın 5238 A. 2889/3695) (Basın 4900 A. 2648/3689 (Buın 4187/3683) Prof. NihatErim İnanç Sömürüctileri Gümüşpala Hükümetimizin kararı Eenerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: Süt Naklettirilecektir: Devlet Orman Işletmesi Siifçiiler Müdürlüğünden : İnşaat Yaptırılacaktır Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. den: Gayrimenkul Satış llânı İsfanbul Dokuzuncu İcra Memurlnğuiîdan İmlihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır İNSAAT ÎLÂNI T.G. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğünden: İstanbul jandarma Levazım Âmirliği Safınalma Komisyon Başkanlsğından: Türkiye Cumhuriyef Merkez Bankası Subeleri için Memur Alınacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog