Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURÎYET 6 Nlsan 1964 Amerikanm Başkan ı kim olacak? 3 Margaret Chase S mith Margaret Chase Smıthın Baş «an seçılmesı, Amenkai Dohtık tanhınde bır dcnum noktası olacaktır Bılındığı gıbı 19 uncu vuzyıla kadar kadınla' gereken »avgı ve önemı gormemışlerdır Durum Amenkada da farkh de ğıldı Ancak Vıctona Woodhuli adında genç bır kadının Başkan lıga adavlığını kovmasıyle iş değıştı Vıctona Clafhn Wall Streete mensup bır ıç kadını olarak gorunmor ve sprıtuahzmın, etvemezlığın, kısa eteğın, kanunî fahışelığın koravuculu ğunu yapıvordu Yıl henuz 1872 ıdı Vıctona, âdabı muaşerete a> tcm davramşlarından ituru ^eç n gecesını tutukiu olarak geçırdı Gerçı seçımı kaybetmı$tı ama hıç değıl»e sadınıarın gozlerını açmıştı Onu hukukçu Ann Bennett tasıp et*ı Onlar. k??anamıvacaklannı bılnorlardı fakat sa deee kadıniann ses m duvurmak konus ında dev bır adım atmak ıstemıIerdı Bugune Maıne 'yaletı senatorü Margaret Cha*e Smith'ın du rjmu batıbaşkadır 66 \aşında • ve aklı saçlı zarıf kadm XX n ncı vuzvıhn kad nlsra tanıdığ f pra ık hak we ımkânlarla orta a atılmaktadır Şjphesız onun da\ranışlarım seiıp geçıcı kadın is^eklerı çek hnde lOrum'ıranlar çıkacakladir Fakat buniar Ma2?ıe\ı •anımıvan'ardır O polıtıkava *ırt fantazı oKun d n e atılma mı=tır Bır berbenn kiîi olan Marga u »t unıvers'teve eıtmemıj cuz es\a satan bır maŞazada t»ı 2ah*arlık b r telefon <ırketın ne memurluk oSretmeniik ve eazetecı'ık vapımştır Kocası rivde, Curnhuıve*çılerın Skowhegan b51ee«ınden seçılen lîk üdayıvdı ve havatı bovunca 48 =eçım kazanmıştı 1936 d» Konzre^e katıldı 1940 iıhnda 51i j g u zaman yennı 25000 o\la °zıcı bır ba^an kazanan Margaret aldı Margaret o lamandanTe"i daıma kazanmakta T« ÜÇ ionemd r Senatoda gorev gormektedır Oturumlara katılmak konusunda aşin bfr tıtızlık ?osfenr Ardarda 1 < ) voklamada 5W bulunmakla rekor k!mı>:*ır Koukonıne par'ıclık vspmaî Par *ı «ınırlarını çok kez ajrmstır Kendını «Rockefe!l»r'ın sagında Goldoıafer'n «olunda» bır Cutn hurı^etçı olarak gbrur Müte^ effa Kennedv'nin devımvyle •çetın bır politıkscı» dır Nıtek:m aktor Jamej Stewart'ın ve iek hava generali vapılma"!in» \e nukleer deneme'enn durdurjlmaMna *arşı ko^^'ak Kennedv'n n sozlenni doğrulamıjtır Hatta nukleer denemeler konusundakı anlaşma\a karşı çı kıjını is'ten Kruçef «eger bu ka dın kadın kılığma bürunmuş sevtan depıUe bu kadar ığrenç ve kotu n u e t l ı bır ışe nasıl gırıjıvor» demıştır Bır kadın Başkan «eçerek butun dunvava «gentletnen» lık der«ı vermek ıstıyecek olanlar çoğunluğu »ağhvabilecekler m ı ' Orasını zaman gosterır Yalnır bılmen bır husuı varaa o da ^.merıkan seçımlerının, Amerikanın ıç ışlerınden ıbaret olm»dığıdır Kalite anyorsanız alınız • Barry Morris Goldvvater | Sağcılann gozbebeği olan ve «Ruslara hıj bır laman, hıç bîr jerde guvenılmez» sozunu »ğzından duşurmıven Barrv Morrı« Goldwater Başkan seçılebılir mı; Sağcıların desteB' bundan 50 Til once sıvahi Jack Jonson'u devırecek bır be%az bok^o' buimak ıçın yapılan çalışmaları ha tırlatıvor A.rıronalı senator Goldwater ın pohtıka felsefesı sadedıl ıdealıstlerınkı gıbl A merıka 19 uncu \uz\ıl duşunce sıi le vonetıî"in Amerıkanızm tek ılke »ayılsır Yanı buvukbabalannın yaşadıgı gıbı ya?anılsın Devlet kendı ışınde, halk kendı içınde Barry ıçın «ortalama» dive btr ?ev \oktur Bır şev va lyıdir, ya kotu Ilkelere uvmıvın devletlere tek kuru? vermemek fık rınded"" Kuba krızı esna«mda şoyle dıvordu Goldwater «Gıdelm atalım keratalan dışarı Kubavı denıze gotnecek kadar gucumuz vok mu b'zım*» O meselelerm buvume«ıni onlemenın değıl, meselelen kökunden ke^ıp atmanm çarlerını arar daıma Barrv Gold<*atr ırklar ara«mda fark gozetmez Yan varıva Mjsetı kanı taşıdığı duşunulur*e goruş çok ılgı çekıcıd r Golf o\namak uzere "îttigı bır golf kulubune Yahııdı olmadıjı içın kabul edılmeyınce, ahdı 4 ^ tık Amenkanumının bu tteşîı taraftan nasıl bır tepkı g<wterdı Ş 7 bıhr mi'inız Yıne gıttı sâkın ~ «âkın kulubun kapısından içen ~ gırdı ve 3 « Dokuz çukurla oynıvamaz ~ ımıraı (l) ben sadecs jrınm 2 Yahudnın'» dedı s Barr\ doSu«tan ;akacı ve jen Ş bır adaTid r Aşın ınançlarının Ş tutulmasında kısısel ^empatıklf ^ ğ n n rohı buvuktur ü<tun bır 7ekâs \ok* ır Cumhunvetçıler Zi deşışlerınde keskın zekS ve av ZZ dın kafa voklugunun \menka X ^ ?etıreceği kanısındadır E !ar Orıı de=teklıvenlere gore S haMt fakat •saglam ılkelerı olan S k'mçeler ba«ıt fakat sağlam bır ^ pohtıka guderler Ne olur'a ol«un Goldwıter jet kullanmakta arabasmı son »ü ~ ratle »urmekte çocuksu enerjl 5 li ve he\ecan'nı Cumhunvetçı ~ lere a«ılamaktan geri durma 2 maktadır însanın kellevı koltuğun» al Ş ması belkı Ividır amı bu btj 3 ka^ının keîlesı olunca U deJSıjır = ^merıkahlar arasınrla kellefinı s Goldwa*eT ın koltuğunt te'lim s etmek ıstemıjen'er çoğunlukta Ş dır • Emayeli ıç govde • Otomatık defros Kullanışh ıç taksımat TECUMSEH ckovat s SENE CARANTI C İ H A N K O M . O R T . Sultanhamam. Katırcıoğlu han kat 5 Istanbut Tel: 273651 hanetlık 9568/371 (1) Golf 18 çukurlı bır ovundur ovnanan = SATILIK MAĞAZA Bevoğlunda. İstıklâl da deposu bulunan çıft yeti satılıfctır Bos teslım Nışantaşı Iş Bankası caddesınde 260 m2 yuz olçumlu, altınvıtrjnlı tenınmıs bıt mağazanın mulkiedılir sırasında ORHAN DINÇEL 47 44 74 Cumhunyet 3722 ıırif hanimlar qgzlükl&rin\ EMGI ifaptırtrlâ raçBtenızHa neqazars* omu tukmr, ANTIDOTTIPOMAT GRİP. NEZLE OİŞ AĞRISI YANIKLAR ', GÜNEŞ YANIĞI ARIBOCEK SOKMASI ADALE RONIATİZMASI YARALAR. KESİK PİŞİK. KAŞINTI EKZEMA, ERGENLİK , DONUK DERI ÇATLAKLARINOA VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR Hâncılık 94273710 Tali Hasılat ve Hurda Eşya Satışı Balıkesır Pamuklu Dokuma Sanayiî Türk Anonim Şirketinden : Fabrikamırda mevcut 27 620 Kg muhtelif telef 8500, Kg üstiıpfl ve levent sonu 210 Kg parça bez, 150, Kg 12 Ne vağlı bobın iplıSi 5 000, K E H Kanevıçe ıle 14 kalem hurda malzeme 13/4'964 pazartesı gumı saat 14 00 de açık pazarhkla sahşa çıkanlacaktır Buna aH jartname fabriknnızdan alınabılir. ŞırkeümİT 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp flıaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığme yapmakta »erbesttir. Cumhunyet 3719 rntaen ğ ' Ilâncüık 9567/3715 DtKKAT! 12 n d kota 184 stra, 79 0110 tarıfeh tahsıs almıs olup devretmek ıstıyenlenn telefonl» 44 46 24 numaraya muracaatlan n ca olunur Faal 2643'3680 ; j • ZErlS âCEKTESİ» ittlHII tM LIK S İ M M t ı EnmlT»t UMt%< Yan Şahmanis Linyit Kömurieri İş.A.Ş. İdare Meclisi Reisliğinden: Şırketımıze maden ıstıhsal ışlerinde çalıştınlmak uz*re tecrubelı bır MADEN MUHENDISI alınacaktır Talıpl»rin en geç 20 4 1964 tanhıne kadar talep ettıklen ucr«tle, ellertndekl belge \e bonsemslennı eklıvecekleri müracaat tekliflerinl ŞıA«tirruze gondermelen ilân olunur Cumhunyet 3720 ^ fW Tıl . U 1 U 4 Hâncılık 9487/3706 KAYIP K»rak6y Nüfu» Memurtımduı aldıtım, astterUkten terhiılm kârıtlı hılunın ntlfus cüzdanımı k»yb*ttlm. HülrtlmsUıdUr Anf Mengtt Cutnhurlvet 37IS GLI Yatırrm? içın çeşıtlı sahalaribulunabilir... Fakat yılların emeği tasarruflarmız için en isabetli yatınm ne olabilir? Kuvvetli ve f sağlam şırketlerin yıiksek temettü getiren ve zamanla kıymeti artabilecek olan hisse senetleri, tasarrufları içın yatırım sahası arıyanlara en isabetli yoldur. Bugüne kadar satılmış bulunan 100.000den fazla Ereğlı Hısse Senedine sahip vatandaşımız Ereğlı'nîn birer hıssedarı olarak • daha Fabrika tesısleri faalıyete geçmemış olduğu haldebrüt '' 6 temettu almaktadırlar İşte bunlar, müşterek ve toplu yatınm faalıyetine katılmanın faydalannı gdren ve paralarına, sağlam ve kârlı yatınm arıyan insaniardır. Ellerindeki mahdut paTatttet*m0nferidet>»de»ainIı gelir temin etmenin müşkGHerin» takdir eden bu şahıslar, ihtıyarlıklarmda ve emekliliklerinde devamlı gelır sağlamak, çocuklarmın tahsit ve ıstikbalıni temın etmek, seyahat veya acil ihti» yaçlarını karşılamak ıçin demir ve çelik lcadar sağlam olan EREÛLI HİSSE SENETLERINE sahîp olmuşlardtrr Istanbul Menkui v Kıymetlerf v e * Kambiyo Borsasına kayıtlı bulunan ve beheri 500 llra olan Ereğli Hisse Senetlerınden alarak hayatta ender raslanan BU FIRSATTAN SIZ DE İSTİFADE EDİNİZ. Ereğli Hısse Senetleri bütün$banka şubelerînde, Istanbul Menkui Kıymetlerve Kambiyo Borsasında, Ankarada Izmır Caddesindeki Şirket Merkezi^ile İstanbui Tünel Caddesı, Kut, Han Kat 6'daki Şirket Bürosunda satılmaktadrr/ EREĞÜ,DEMİR ve ÇELİK FABRlKALAR! T A Ş. İzmir4CaddesiANo.',18, Ankara Ereğlî Hisse Seneflerınden safın almak suretıyle Ereglı Demır veÇelık Fabrıkaları T A Ş ne yatınmda bulunmayı duşunüyorum. Bu hususfa kat ı bır karar almadan once adresıme mufassal bılgı gondermenızı rıca edenm tsun ve Soı/adı 4 . Meslek Adres gr..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog